Київський національний економічний університет Шевченко Володимир Іванович icon

Київський національний економічний університет Шевченко Володимир Іванович
Скачати 285.34 Kb.
НазваКиївський національний економічний університет Шевченко Володимир Іванович
Дата24.02.2014
Розмір285.34 Kb.
ТипАвтореферат

Київський національний економічний університет


Шевченко Володимир Іванович


УДК: 339.13:368.1


Розвиток ринку страхових послуг в умовах глобалізації


спеціальність 08.05.01 – світове господарство і

міжнародні економічні відносини


Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук


Київ – 2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі міжнародного менеджменту Київського національного економічного університету Міністерства освіти і науки України, м. Київ


Науковий керівник: доктор економічних наук, професор

Лук’яненко Дмитро Григорович,

Київський національний економічний університет,

завідувач кафедри міжнародного менеджменту


Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор

Мозговий Олег Миколайович,

Київський національний економічний університет,

завідувач кафедри міжнародних фінансів


кандидат економічних наук

Курило Олена Володимирівна,

Інститут світової економіки і міжнародних відносин

НАН України, старший науковий співробітник відділу

валютно-фінансових проблем


Провідна установа: Тернопільський державний економічний університет

Міністерства освіти і науки України, кафедра міжнародної економіки, фінансово-кредитних відносин та маркетингу, м. Тернопіль


Захист відбудеться 3 жовтня 2005 р. о 1600 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.006.06 Київського національного економічного університету за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1, ауд. 203.


З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Київського національного економічного університету за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1, ауд. 201.


Автореферат розісланий 3 вересня 2005 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

доктор економічних наук, доцент Л.Л.Антонюк
^

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Сучасний світогосподарський розвиток характеризується розгортанням глобалізаційних процесів, які докорінно змінюють структуру міжнародних економічних відносин. Фінансовий капітал стає найбільш глобалізованим економічним ресурсом, коли темпи його руху значно перевищують динаміку світового виробництва і торгівлі. Безпрецедентна міжнародна мобільність фінансових інструментів, їх інноваційний характер за умов лібералізації, з одного боку, обумовлює глобалізацію фінансових ринків, що функціонують у все більш уніфікованому висококонкурентному середовищі. Це надає нові можливості ефективного використання фінансових ресурсів, сприяє загальному економічному прогресу. З іншого боку, посилюється вплив деструктивних чинників, пов’язаних із глобальними спекулятивними операціями, загрозливо збільшується розрив між фінансовим і реальним секторами світової економіки, регіональна фінансова нестабільність провокує економічні кризи глобального характеру.

Глобалізація ринку страхових послуг відбувається в умовах: загострення конкуренції між найкрупнішими транснаціональними страховиками; появи нових видів страхування і перестрахування; злиття страхового, банківського і фінансового капіталів; початку процесу формування всеохоплюючого і ефективного міжнародного страхового законодавства; адаптації національних ринків до нового режиму міжнародної торгівлі страховими послугами.

Серед наукових праць, в яких досліджуються теоретичні основи фінансової глобалізації і, зокрема, – глобалізації у сфері страхових послуг слід відзначити роботи таких зарубіжних вчених як Дж.Батлер, Дж.Більхопт, Д.Бланд, К.Бурроу, Л.Гератеволь, В.Гейльман, Дж.Діксон, Г.Леві, А.Манес, Р.Мер, Р.Меркін, А.Монті, Дж.Оріні, Х.Скіпер, Д.Фарні, Д.Хемптон. Вагомий внесок у розробку фундаментальних питань страхування в умовах глобалізації зробили російські вчені Т.Верькіна, Є.Дюжиков, Е.Гребенщиков, Ю.Журавльов, В.Ідельсон, Є.Коломін, В.Коньшін, Л.Лунц, Л.Мотильов, А.Плєшков, В.Райхер, Л.Рейтман, Ю.Сплєтухов, В.Сухов, К.Турбіна, В.Шахов, Р.Юлдашєв.

Ключові питання розвитку світового та вітчизняного ринку страхування досліджували українські вчені В.Базилевич, К.Базилевич, К.Воблий, Н.Внукова, Т.Говорушко, Д.Граве, В.Грушко, О.Залєтов, О.Заруба, М.Клапіков, В.Малько, С.Осадець, А.Таркуцяк, Я.Шумелда. Важливо, що проблеми інтернаціоналізації і глобалізації страхового ринку ставились і вирішувались у контексті фундаментальних досліджень процесів економічної глобалізації українських науковців Л.Антонюк, О.Білоруса, А.Гальчинського, В.Геєця, Б.Губського, Ю.Козака, О.Курило, Д.Лук’яненка, З.Луцишин, Ю.Макогона, О.Мозгового, Є.Панченка, Ю.Пахомова, О.Плотнікова, А.Поручника, В.Рокочої, А.Румянцева, Є.Савельєва, В.Сіденко, С.Сіденко, О.Сохацької, А.Філіпенка, І.Школи та ін.

Разом з тим, дослідження умов і особливостей формування ефективної національної політики у страховій сфері в глобальних умовах соціально-економічного розвитку потребують, з одного боку, більш акцентованого наукового інтересу, а з іншого, – прагматизму. Загалом, необхідність вирішення існуючих проблем світового ринку страхування, його рушійних сил і тенденцій є очевидною у теоретичному і практичному плані, що і зумовило вибір теми дисертаційного дослідження.

^ Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана згідно з планом науково-дослідних робіт кафедри міжнародного менеджменту Київського національного економічного університету в рамках міжкафедральної теми «Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації економічного розвитку» (номер державної реєстрації 0101U002948). Особисто автором в рамках дисертаційної теми розроблено рекомендації щодо особливостей конкурентоспроможної моделі ринку страхових послуг України – у підготовленому підрозділі «Формування моделі ринку страхових послуг в Україні».

^ Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є комплексне дослідження розвитку страхового ринку в умовах глобалізації, визначення впливу останньої на національну страхову систему України.

Відповідно до поставленої мети дисертаційної роботи визначено сукупність дослідницьких завдань:

 • визначити місце та роль страхування у розвитку ринкових національних економічних систем;

 • розкрити причини, характер і особливості інтернаціоналізації страхової діяльності;

 • виявити характер глобалізації економіки у фінансовій сфері і з’ясувати позитивні та негативні наслідки і фактори її впливу на ринок страхових послуг, окреслити можливі перспективи його подальшого розвитку;

 • поглиблено дослідити і узагальнити глобалізаційні тенденції безпосередньо у сфері страхової діяльності;

 • здійснити порівняльний міжкраїновий аналіз ринків страхових послуг;

 • виявити механізми і особливості впливу глобалізації на національні страхові системи;

 • висвітлити етапи і специфіку розвитку страхової діяльності в Україні;

 • проаналізувати діяльність страхових компаній України через призму їх міжнародної конкурентоспроможності на основі використання новітніх галузевих технологій;

 • оцінити ретроспективу і потенціал ринку страхових послуг в Україні в умовах інтернаціоналізації;

 • розробити пропозиції і обґрунтувати рекомендації щодо формування конкурентоспроможної моделі ринку страхових послуг України в умовах глобалізації.

^ Об’єкт дослідження – процеси інтернаціоналізації та глобалізації, що обумовлюють розвиток сучасної ринкової економіки стосовно організації ефективного страхового захисту фізичних і юридичних осіб.

^ Предмет дослідження – чинники, шляхи та механізми формування конкурентоспроможних національних систем страхової діяльності в умовах глобалізації.

^ Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційного дослідження є праці провідних вітчизняних і зарубіжних вчених, які розкривають сутність і закономірності розвитку страхування в умовах ринкової економіки, засади державного і міжнародного регулювання діяльності страхових організацій на національних, міжнародних та світовому ринках страхування.

У дисертації застосовані історико-логічний і системний підходи до аналізу економічних явищ і процесів у національному і глобальному середовищах, використані методи: статистичного, кількісного і якісного порівнянь, наукової абстракції, прогнозування, факторно-аналітичний, експертних оцінок.

Інформаційну базу дослідження складають законодавчі та нормативні акти: Міністерства економіки України, Міністерства статистики України, Міністерства фінансів України, Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, Ліги страхових організацій України, зведені показники діяльності страхових компаній України. Використано також офіційні джерела ОЕСР, Міжнародної асоціації органів страхового нагляду, Європейського Союзу, Європейської асоціації страховиків, СНД, матеріали семінарів за програмою «TACIS».

^ Наукова новизна одержаних результатів дисертаційного дослідження полягає у тому, що в роботі

вперше:

 • запропоноване авторське трактування «глобальної страхової діяльності», яка полягає, насамперед, у домінуванні у всіх сегментах страхового ринку транснаціональних страхових корпорацій, їх груп, стратегічних альянсів, тандемів, конгломератів, мегаброкерів, пулів, що діють у міжнародно уніфікованому середовищі і внаслідок фінансової лібералізації проводять активну експансіоністську політику з використанням організаційних і страхових інновацій на новітній інформаційно-технологічній основі;

 • встановлено наслідки впливу глобалізації світового ринку страхових послуг на національні страхові системи: позитивні (залучення іноземних інвестицій у розвиток страхової інфраструктури, підвищення капіталізації та ємності національної страхової галузі за рахунок коштів іноземних інвесторів, використання передових страхових технологій і «ноу-хау», розширення структури і підвищення якості страхових послуг та інші) та негативні (втрата національного контролю над страховими резервами та інвестиційними коштами при домінуючій іноземній участі на страховому ринку чи в його окремих сегментах, обмеження можливості держави з використання механізмів активної соціальної політики в галузі пенсійного та медичного страхування, супроводження експансії крупних іноземних страховиків, ціновим демпінгом та ін.);

 • обґрунтовано авторський підхід щодо впровадження у національну страхову систему України нових технологій, міжнародних стандартів і норм організації бухгалтерського обліку і фінансової звітності перед наглядовим органом. Він враховує об’єктивні тенденції інтернаціоналізації та глобалізації ринку страхових послуг і базується на принципах: інноваційної адекватності, соціально-економічної доцільності, послідовності і транспарентності у міжнародно уніфікованому регуляторному середовищі;^ Отримало подальший розвиток:

 • дослідження механізмів формування нового режиму міжнародної торгівлі страховими послугами з виділенням сутнісних характеристик принципово нового етапу розвитку регулятивної системи безпосередньо під егідою Світової організації торгівлі у межах Генеральної угоди з торгівлі послугами (ГАТС);

 • методологія аналітичних оцінок потенціалу розвитку національних страхових ринків із обґрунтуванням тези про внутрішні, міжнародні і глобальні складові його ефективної реалізації на прикладі країн СНД та України;

 • стратегічні підходи щодо створення дійового механізму досягнення страховою системою України високого конкурентного статусу, в першу чергу, шляхом впровадження авторських пропозицій стосовно внесення змін до національних законодавчих і нормативних актів для розвитку обов’язкового і добровільного страхування, стимулювання капіталізації та інвестиційної спрямованості страхового ринку, активізації розвитку його інфраструктури, удосконалення оподаткування діяльності страховиків і перестраховиків, які працюють на ринку України.

Удосконалено:

 • методичний інструментарій оцінки платоспроможності страхових організацій у частині більш повного врахування системи ризиків (андеррайтингових, технічних, інвестиційних, інсоляції, експансії, невиконання зобов’язань перестрахувальником, шахрайства і некомпетентності та ін.) з орієнтацією на уніфіковані правила розрахунків межі платоспроможності європейських страхових організацій.

^ Практичне значення отриманих результатів дисертаційного дослідження полягає в реальних можливостях їх використання в Україні та інших країнах СНД для реальної оцінки теоретичних та практичних аспектів роботи суб’єктів страхового ринку в умовах глобалізації.

Висновки і окремі рекомендації дисертації використано у практичній діяльності: Комітету з питань фінансів і банківської діяльності Верховної Ради України (довідка про впровадження № 18-05/1 від 01.03.2005 р.); Ліги страхових організацій України (довідка про впровадження № 10/ІІІ-6 від 10.01.2005 р.); Київського національного економічного університету (довідка про впровадження від 21.04.05 р.).

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно виконаною науковою працею, в якій викладено авторській підхід до розвитку ринку страхових послуг в умовах глобалізації.

Апробація результатів дисертації. Основні положення і теоретичні висновки дисертації доповідалися і обговорювалися на міжнародних науково-теоретичних і науково-практичних конференціях:

 • міжнародній науково-практичній конференції «Реформування фінансово-кредитної системи і стимулювання економічного зростання» (4-5 квітня, 2004 р., м. Луцьк, Волинський державний університет ім. Лесі Українки);

 • VI науково-практичній конференції «Формування та розвиток інноваційних підходів в економіці, науці та освіті (29-30 квітня 2004 р., м. Київ, Інститут муніципального менеджменту і бізнесу);

 • науково-теоретичній конференції «Напрями підвищення ефективності фінансової політики в Україні» (11 березня 2005 р., м. Київ, Науково-дослідний фінансовий інститут).

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 6 наукових праць, загальним обсягом 6,6 др.арк., з них 3 статті у наукових фахових виданнях – 2,5 др. арк.

^ Обсяг і структура роботи. Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, використання джерел, додатків. Загальний обсяг роботи становить 170 сторінок. У дисертації розміщено 9 таблиць на 6 сторінках, 5 рисунків на 3 сторінках та 8 додатків на 6 сторінках, список використаних джерел із 192 найменувань.

^ Основний зміст роботи

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, визначено його мету і завдання, сформульовано об’єкт, предмет і методи дослідження, визначено наукову новизну одержаних результатів та вказано на їх практичне значення.

^ У розділі 1 «Теоретичні основи функціонування сучасного ринку страхових послуг» показано місце та зростаючу роль страхування у національних економічних системах ринкового типу, виявлено рушійні сили інтернаціоналізації ринків страхових послуг та глобалізаційна тенденції у сфері страхової діяльності.

У ході теоретичного аналізу висвітлено методологічні підходи до виявлення сутності і сучасного трактування «страхування» як специфічного виду підприємницької діяльності (мікрорівень) і відносно відособленого сектора фінансової системи (макрорівень).

Досліджено історичні етапи розвитку страхування, передумови і фактори становлення національних страхових систем, визначено їх елементо-функціональний склад, суб’єктивність страхової діяльності, рівні та інститути державного регулювання та ринкового саморегулювання. Показано місце страхового ринку у сучасній національній економічній системі, підтверджено об’єктивність його зростаючої взаємозалежності із грошовим, кредитним, інвестиційним ринками.

Ключовою тенденцією розвитку страхування в останні десятиліття була його інтернаціоналізація, чому сприяла, переважно, практика перестрахування. Процеси транснаціоналізації страхового бізнесу у США, Західній Європі, Японії обумовили посилення глобалізаційних тенденцій, яким сприяє також міжнародна регіональна економічна інтеграція.

Системний аналіз міжнародного руху страхового капіталу на адекватній статистично-фактологічній основі дозволив автору виявити новітні тенденції розвитку страхового ринку: у функціональному плані – злиття страхового, банківського і фінансового капіталу, конвергенція страхових і банківських послуг; диверсифікація діяльності страхових компаній тощо; у географічному плані – експансія страхових організацій розвинених країн на страхові ринки країн, що розвиваються, та країн з перехідною економікою, враховуючи їх нереалізований з об’єктивних та суб’єктивних причин потенціал у страхуванні за умов ринку.


Проблема глобалізації страхування розглядається в дисертації у більш широкому контексті фінансової глобалізації, яка має суперечливий характер, позитивні і негативні впливи на світогосподарський розвиток. Глобальна страхова діяльність головних її суб’єктів (транснаціональних страхових корпорацій, їх груп, тандемів, стратегічних альянсів, конгломератів, пулів, метаброкерів) здійснюється за умов фінансової лібералізації і міжнародної уніфікації принципів, норм і правил страхування, насамперед, у межах Генеральної угоди з торгівлі послугами Світової організації торгівлі. Ключовою тенденцією стає інтеграція страхових та інших фінансових послуг із концентрацією страхувального і перестрахувального капіталу при змінах традиційних видів і форм страхування інноваційного характеру.

Враховуючи, що страхові ринки країн, що розвиваються, та країн з перехідними економіками є пріоритетними у міжнародній експансії провідних страхових ТНК світу, оцінено її впливи на ринки приймаючих країн. Прихід іноземних страхових компаній супроводжується значними інвестиціями, збагачує національну страхову систему новими продуктами, технологіями, управлінськими підходами тощо. Однак за умов, коли іноземний капітал починає відігравати визначальну роль, обмежуються можливості державної соціальної політики, порушуються важливі макроекономічні пропорції як між реальним і фінансовим секторами національної економіки, так і всередині останнього. Одночасно зростають масштаби застосування іноземними страховими компаніями методів недобросовісної конкуренції. Це потребує нових підходів в державному регулюванні страхової діяльності. У цьому контексті важливою є діяльність Міжнародної асоціації органів нагляду за страховою діяльністю (1994 р.), цілі, завдання і практичні заходи якої детально розглянуто у дисертації.

^ У другому розділі «Порівняльний міжкраїновий аналіз регулювання ринків страхових послуг» виявлено ключові тенденції та особливості формування та функціонування національних страхових ринків країн-фінансових лідерів, країн Центральної Європи і Балтії з акцентацією уваги на проблемах розвитку страхування у країнах СНД.

В дисертації розглянуто особливості розвитку та регулювання страхових ринків розвинених країн: США, Японії, Великобританії, Німеччини, Швейцарії, Франції (світових лідерів страхового бізнесу). Показано, що саме у цих країнах цілеспрямовано формувались умови для створення і ефективної діяльності на внутрішніх і зарубіжних ринках транснаціональних страхових компаній різного типу, які постійно посилюють свій вплив на світовому ринку внаслідок злиття страхового, банківського, промислового капіталів.

Незважаючи на досліджену в дисертації національну специфіку, для страхових ринків розвинених країн характерним є: постійно зростаюча капіталізація безпрецедентних масштабів, чітке законодавче регулювання та розвинене ринкове саморегулювання, інтернаціоналізація усіх видів і форм страхової діяльності.

Страхові ринки країн Центральної Європи (Польщі, Угорщини, Чехії, Словаччини, Словенії, Болгарії) та країн Балтії суттєво відстають від ринків розвинених країн як у капіталізації страхових компаній, так і в кількості і якості страхових послуг. Характерним для них було відкриття ринків для іноземного капіталу і формування законодавчої бази із чіткою орієнтацією на європейську страхову систему. Це забезпечувало досить високу динаміку основних показників розвитку страхування – капіталізації страхових компаній, страхових премій, виплат та резервів, асортименту страхових продуктів тощо.

Авторський аналіз показав, що процеси становлення і розвитку страхування у країнах СНД характеризувались різними масштабами, швидкістю і глибиною з точки зору формування національних страхових систем ринкового типу. У роботі окремо досліджено можливості інтеграції країн СНД у сфері страхової діяльності. За думкою автора, у ближчій перспективі доцільними є лише координаційні дій стосовно моніторингу національних страхових ринків, забезпечення їх інформаційної транспарентності, погодження принципів добросовісної конкуренції між страховими компаніями тощо. зближення національних страхових законодавств можливе у євро інтеграційному напрямі. Разом з тим, є реальні передумови для розвитку перестрахування, створення наукових, освітніх, видавничих центрів тощо.

^ У третьому розділі «Становлення єдиного страхового ринку ЄС» досліджується еволюція законодавчо-нормативного регулювання страхової діяльності у процесі поглиблення європейської інтеграції, проблеми і перспективи ефективного функціонування єдиного страхового ринку ЄС за рахунок забезпечення високої платоспроможності європейських страхових організацій.

Досліджуючи особливості розвитку та регулювання страхової діяльності у Європі, автор акцентує увагу на феномені єдиного страхового ринку Європейського Союзу, становлення якого з точки зору законодавчого регулювання відбувалось поетапно:

 • на першому етапі (1970-і роки) принципове значення мали Директиви стосовно свободи створення страхових організацій у будь-якій країні ЄС, а не тільки дочірніх організацій (агентств та представництв). Було стандартизовано відповідні процедури, гармонізовані національні законодавства для забезпечення умов чесної конкуренції і недискримінації. Для фінансового гарантування європейських страхових компаній визначались – розмір нормативу платоспроможності та гарантійного фонду, правила оцінки технічних резервів. Директиви 1973 - 1979 років передбачали необхідність офіційного ліцензування страхової діяльності на території країн-членів ЄС з уніфікованими вимогами відповідно до єдиної класифікації видів страхування. Розмежовувалась відповідальність щодо спостереження за страховою діяльністю між країнами, які випускають страховий продукт (home-member state), і країнами, які приймають та просувають його (host-member state). Для країни, на території якої знаходиться головна організація, передбачалась відповідальність органів спостереження за загальною платоспроможністю, а для країни, що здійснює просування послуг – відповідальність за регулювання технічних резервів і активів, що покривають лише інтернаціоналізовану частину портфеля.

 • на другому етапі (1980-і роки) під впливом законодавчих рішень 1986 р. (Європейського Акта та Європейського суду) впроваджено свободу в наданні послуг (дозвіл діяльності страхової компанії на території іншої країни без постійної присутності), відбувся перерозподіл регулюючих функцій між країнами, які приймають ризик, та країнами, в яких розташовані головні компанії, які надають страхові продукти. У відповідності із директивами 1988 р. в ризикових видах страхування (включаючи автострахування) тотальна лібералізація передбачалась лише для значних ризиків (тобто для великих підприємств), а контроль за ними мала здійснювати країна, де розташована головна компанія. Органи спостереження країни – розташування ризику з 1990 р. не регулювали діяльність страхових компаній, країн-членів ЄС, які просували свій страховий продукт на її території, обмежуючись інформаційною взаємодією з місцевими органами спостереження. Останнім заборонялось вимагати попереднього схвалення чи систематичного контролю тарифних ставок, а також умов контракту. Оцінка обсягів технічних резервів, відповідність активів зобов'язанням, а також розміщення активів мало регулюватись правилами і практикою країни, де розташована головна компанія. Разом з тим, масові ризики та послуги іноземної страхової компанії в особистому страхуванні по теперішній час підпадають під регулювання з боку країни, яка приймає власників полісів. За бажанням органи спостереження приймаючої країни можуть контролювати діяльність страхової компанії та попередньо схвалювати тарифи, умови та правила страхового контракту. Оцінка обсягів технічних резервів, відповідність активів зобов'язанням, а також розміщення активів для масових ризиків за ризиковими видами страхування та для особистого страхування регулюються правилами та практикою країни, де розташований ризик. Необхідність такого підходу була обумовлена можливістю вибору контрактного права в залежності від об’єкта страхування, яке не є гармонізованим для країн-членів ЄС.

 • на третьому етапі (директиви 1992 р. для не особистого та особистого страхування) було впроваджено принципи: дозволу і єдиного контролю країни, де розташована головна страхова компанія, що випускала поліс; спільного визнання регулюючих систем кожної країни-члена ЄС. Директиви передбачали правила, рекомендовані всім країнам-членам ЄС, що знаменувало закінчення законотворчості зі створення єдиного страхового євроринку.

У дисертації акцентується увага на проблемі забезпечення належного рівня платоспроможності страхових організацій у відповідності до європейського страхового законодавства, яке предписує: поетапність (розрахунок вихідних даних та власне оцінка платоспроможності); варіативність стосовно нормативу платоспроможності та взаємопов’язаного з ним нормативу гарантійних фондів; порядок і умови формування страхових резервів з урахуванням факторів: інверсії циклу страхової організації, стійкості та ризикової структури страхового портфеля, оргструктури страхової організації та її задіяності у інвестиційній діяльності, рівня розвитку перестрахування та інфляції.

^ У розділі 4 «Формування моделі ринку страхових послуг в Україні» поглиблено досліджено послідовність законодавчих і державно-регулюючих заходів щодо становлення страхової системи України, проведено аналіз діяльності вітчизняних та іноземних страхових компаній на ринку України, оцінено потенціал розвитку національного страхового ринку і обґрунтовано його конкурентоспроможну модель, адекватну сучасним глобальним умовам соціально-економічного розвитку. Дослідивши етапи законодавчо-правового регулювання страхової діяльності в суверенній Україні («стихійного» розвитку 1990-1993 рр., «декретного» розвитку 1993-1997 рр., «законного» розвитку з 1996-1997 рр.), автором зроблено висновок щодо створення у цілому національної страхової системи ринкового типу (рис. 1).
*) – Моторне (транспортне) страхове бюро України (авто страхування); Морське страхове бюро України (морське страхування); Асоціація «Українське медичне страхове бюро» (медичне страхування); Ядерний страховий пул України (ядерне страхування); Асоціація страховиків в аграрному секторі економіки України (страхування в аграрному секторі); Пул із страхування агро ризиків; Український пул перестрахування сільгоспризиків.


**) – Львівський союз страховиків; Харківський союз страховиків.


^ Рис. 1. Національна страхова система України

На сьогодні страховий ринок України, на якому ведуть діяльність 378 страхових компаній є достатньо ємним і динамічним. Зокрема, частка страхових премій у ВВП за 2001-2004 рр. зросла з 1,5% до 5,6%. У міжнародному плані показовими є темпи зростання обсягів перестрахування (у 50 разів за 1996-2004 рр.). На українському ринку діють іноземні страхові компанії Великобританії (57% загального обсягу інвестованого у страхову сферу іноземного капіталу), Данії (15%), Канади (7%), США (3%), Австрії (3%) та інших країн.

Аналіз діяльності національних страхових компаній дозволив виявити складові їх конкурентоспроможності: достатня капіталізація, ефективна кадрова політика, здатність освоювати, впроваджувати, створювати і поширювати нові технології. У межах власної науково-обґрунтованої стратегії розвитку автором узагальнено фактори негативного впливу на розвиток національного страхового ринку: недосконале законодавче та нормативне забезпечення стосовно виплат страхового відшкодування, можливості страхування підприємствами власних працівників за рахунок витрат, неоподаткування коштів фізичних осіб, отриманих ними у вигляді страхових виплат, інвестування страховиками вільних коштів в пріоритетні галузі економіки із податковими пільгами на такі операції тощо; нерозвиненість обов'язкового страхування, без чого не може активно розвиватися ринок добровільного страхування; обмеження конкуренції в деяких секторах і територіях ринку страхових послуг, зокрема шляхом створення афілійованих і уповноважених страхових організацій; низький рівень капіталізації страхових організацій, невідповідні світовим стандартам вимоги до їх платоспроможності; нерозвиненість національного перестрахувального ринку, що призводить до неможливості страхування значних ризиків без участі іноземних перестрахувальних компаній і необґрунтованого відтоку великих сум страхової премії за кордон; незбалансованість страхового ринку у його ключових сегментах (мала значущість платежів зі страхування життя, домінування страхування фінансових ризиків в майновому страхуванні тощо), формування страхових портфелів переважно за рахунок перерозподілу клієнтів, а не розширення страхового ринку; відсутність ефективної національної системи рейтингування страхових компаній, яка давала б можливість проводити достовірну оцінку їх платоспроможності, ліквідності, стійкості для потенційних страхувальників та інвесторів.

Крім того, довгий час в Україні не було сильного державного регулятора, який би по-перше, захищав інтереси страховиків і страхувальників, а по-друге, здійснював ефективний контроль фінансової звітності та діяльності страховиків. Доцільним, на думку автора, є розробка системи фінансових показників СК, аналіз яких: давав би можливість виявляти їх поточні і майбутні фінансові проблеми, упереджував порушення страховиками законодавства, дозволяв проводити поточний моніторинг страхового ринку, сприяючи формуванню його позитивного іміджу.

Для проведення якісних перетворень у національній страховій системі доцільно реалізувати державну стратегію розвитку страхового бізнесу до 2010 року, яка б окреслювала комплекс взаємопов’язаних заходів, зокрема: встановлення єдиних вимог і стандартів надання страхових послуг; створення ефективного механізму державного регулювання шляхом розробки уніфікованого кодексу законів про страхування з урахуванням міжнародного, насамперед, європейського досвіду; кошти, витрачені громадянами на страхування ними життєво важливих майнових інтересів, пов'язаних з життям, майном, відповідальністю не повинні включатись до їх сукупного валового доходу; запровадження обов'язкового страхування цивільної відповідальності виробничих об'єктів стратегічного значення від аварій техногенного характеру і майна громадян; стимулювання капіталізації страхового ринку шляхом подальшого підвищення мінімального розміру статутних капіталів страхових компаній (за думкою автора в обсязі не менше 3 млн. євро) та підвищення вимог до їх платоспроможності; створення гарантійного фонду для забезпечення виконання зобов'язань перед страхувальниками в разі банкрутства страховика; удосконалення форм статистичної і бухгалтерської звітності відповідно до міжнародних стандартів, в тому числі з метою її спрощення, створення сучасної національної інформаційної бази про страховий ринок; активізація розвитку інфраструктури ринку (страхових посередників, аварійних комісарів) та стимулювання створення і розвитку нових саморегулівних організацій ринку, наприклад, Українського союзу аварійних комісарів та ін.

Пропозиції автора орієнтовано на формування конкурентоспроможної моделі ринку страхових послуг України, адекватної внутрішньому потенціалу соціально-економічного розвитку та відповідної її євроінтеграційним устремлінням у глобальному конкурентному середовищі.

Висновки

У дисертаційній роботі здійснено теоретичне узагальнення та дано нове вирішення наукової проблеми розвитку страхового ринку в умовах глобалізації. Дослідження ринкової природи страхування, причин, факторів та особливостей його інтернаціоналізації і глобалізації дозволило автору сформулювати такі висновки теоретичного і практичного характеру.

1. Сучасне страхування є унікальним гарантуючим і стабілізуючим механізмом фінансової системи, що сприяє розвитку національної економіки, забезпечуючи позитивну макроекономічну і соціальну стабільність у ризиковому середовищі. На певному етапі соціально-економічного розвитку формуються національні страхові системи, що через діяльність страхових компаній обслуговують процес товарного виробництва, споживання і розподілу. Відносно відособлений страховий ринок, де об’єктом купівлі-продажу є страховий захист і формується попит і пропозиція на страхові послуги, сприяє ефективному функціонуванню грошового, кредитного та інвестиційного ринків.

2.Сучасні загальні тенденції світогосподарського розвитку (постіндустріалізація, підвищення ризиковості підприємництва і життєдіяльності, соціалізація та внутрішня логіка еволюції страхового бізнесу) сприяють підвищенню ролі страхування, його інтернаціоналізації і глобалізації. Процеси транснаціоналізації обумовили формування трьох світових фінансових центрів – США, Західна Європа, Японія. Усуненню бар’єрів між національними страховими системами інституційно сприяє діяльність Світової організації торгівлі та Міжнародної асоціації органів нагляду за страховою діяльністю.

3. Чітко регульовані законодавством висококапіталізовані страхові системи розвинених країн формують потужну інфраструктуру ефективної діяльності страхових компаній на внутрішніх ринках та їх безпрецедентної експансії на зарубіжні ринки. Недостатньо капіталізовані, організаційно і технологічно недосконалі страхові системи країн з перехідною економікою залишаються недостатньо регульованими національним законодавством, яке має суттєві і чисельні розбіжності із міжнародно уніфікованими стандартами і нормами страхової діяльності, зокрема у межах СОТ та ЄС.

4. Потужним і глибоко інтегрованим є на сьогодні страховий ринок країн Європейського Союзу. Послідовний розвиток страхового законодавства ЄС у контексті загальних інтеграційних процесів сприяв становленню єдиного страхового ринку ЄС з дійовим наднаціональним регулюванням.

5. Національна страхова система України формувалась в умовах глобалізації, коли принципово нові завдання постали як перед безпосередніми учасниками ринку (страховиками, перестрахувальниками, брокерами), так і перед державою з точки зору дійового регулювання діяльності національних та іноземних страхових компаній на українському ринку.

6. Страховий ринок України розвивається хоча і нерівномірно, але досить високими темпами, що відображало зростаючі потреби ринково орієнтованої економіки. На сьогодні лідери національного страхового ринку за багатьма параметрами відповідають міжнародним, зокрема і європейським стандартам і здатні конкурувати на внутрішньому і міжнародних ринках, активно освоюючи нові технології страхової діяльності.

7. Стратегічним завданням є створення конкурентоспроможної моделі ринку страхових послуг України на основі науково обґрунтованої концепції розвитку страхової справи, зважаючи на її унікальну роль у ринковій соціально-економічній системі. У законодавчому плані необхідно привести страхове законодавство у відповідність із міжнародними принципами і стандартами, докорінно змінити підходи до оподаткування суб’єктів страхової діяльності, прийняти страховий кодекс України.

8. Учасникам страхового ринку України у своїй діяльності необхідно спиратись на засади: ефективного стратегічного планування для досягнення високого конкурентного статусу; високоморальності і етичної досконалості у відношенні страхувальників і конкурентів; обов’язкової транспарентності у наданні інформації пресі і регулятивним органам. Для цього потребуються суттєві зміни у підготовці і перепідготовці національних страховиків-професіоналів, здатних не тільки освоювати зарубіжні, але й продукувати власні інноваційні страхові технології.

^ Список опублікованих праць за темою дисертації

У наукових фахових виданнях:

1. Шевченко В.І. Аналіз сучасних тенденцій розвитку страхового ринку України // Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. праць. Вип. 9 (28) / Наук. ред. І.К.Бондар. – К., 2003. – с. 82-85. – 0,3 др.акр.

2. Шевченко В.І. Особливості розвитку ринку страхових послуг в країнах СНД // Ринок цінних паперів України, 2004. – № 11-12. – с. 15-34. – 1,4 др.арк.

3. Шевченко В.І. Вплив глобалізаційних тенденцій на страхову діяльність України // Ринок цінних паперів України, 2005 р. – № 3-4. – с. 63-71. – 0,8 др.арк.
^

В інших виданнях:


4. Довідник страхового агента: Навчальний посібник / Залєтов О.М., Мюллер П., Шевченко В.І. – К.: Міжнародна агенція «BeeZone», 2003. – 256 с. – 10,5 др. арк. (у співавторстві, особистий внесок автора 3,4 др.арк.: державний нагляд та регулювання діяльності у сфері страхування, оподаткування, види страхування).

5. Шевченко В.І. Державне регулювання страхової діяльності у країнах з перехідною економікою (на прикладі страхового ринку України) / Формування та розвиток інноваційних підходів в економіці, науці та освіті. Збірник матеріалів Шостої науково-практичної конференції. Ч.1. – К.: Ін-т муніципального менеджменту та бізнесу, 2004. – с. 189-195. - 0,5 др.арк.

6. Шевченко В.І. Стратегічні напрями розвитку страхового ринку України / Реформування фінансово-кредитної системи і стимулювання економічного зростання. Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Тези доп. / Відп. ред. Р.А.Слав’юк. – Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2004. – с. 214-216. – 0,2 др.арк.


Анотація

Шевченко В.І. Розвиток ринку страхових послуг в умовах глобалізації. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.05.01 – світове господарство і міжнародні економічні відносини. Київський національний економічний університет, Київ, 2005.

Дисертаційна робота присвячена дослідженню розвитку ринку страхових послуг в умовах глобалізації, визначенню його впливу на національну страхову систему в Україні.

Досліджується сутність страхування у національних економічних системах, тенденції і протиріччя інтернаціоналізації та глобалізації страхової діяльності.

Проведено порівняльний міжкраїновий аналіз регулювання ринків страхових послуг. Розглянуто макро- та мікроекономічні чинники і проблеми становлення єдиного страхового ринку ЄС.

На основі дослідження регулятивної системи страхової діяльності в Україні, аналізу діяльності страхових компаній на її ринку оцінено потенціал національного ринку страхових послуг та запропоновано конкурентоспроможну модель його розвитку.

^ Ключові слова: страхування, національна страхова система, інтернаціоналізація страхової діяльності, фінансова глобалізація, регулювання ринків страхових послуг, єдиний страховий ринок ЄС, конкурентоспроможна модель страхового ринку України.


Аннотация

Шевченко В.И. Развитие рынка страховых услуг в условиях глобализации. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.05.01 – мировое хозяйство и международные экономические отношения – Киевский национальный экономический университет, Киев, 2005.

Диссертационная работа посвящена исследованию развития рынка страховых услуг в условиях глобализации, определению его влияния на национальную страховую систему Украины, формирующуюся в процессе рыночной трансформации ее экономики.

В диссертации проанализировано становление и развитие страхования в национальных экономических системах, как специфического вида предпринимательской деятельности и относительно обособленного сектора финансовой системы.

Исследованы причины, факторы и особенности интернационализации страховой деятельности. Через призму экономической и финансовой глобализации исследован феномен глобальной страховой деятельности, выявлена специфика функционирования и структурной трансформации ее субъектов (транснациональных страховых корпораций, их групп, тандемов, стратегических альянсов, конгломератов, пулов, мегаброкеров) в условиях финансовой либерализации и международной унификации принципов, норм и правил страхования в рамках ГАТС Всемирной торговой организации. В этом контексте оценены позитивы и негативы экспансии мировых страховых корпораций на рынки развивающихся страх и стран с переходной экономикой.

Проведен сравнительный межстрановый анализ регулирования рынков страховых услуг с акцентацией внимания на центрах мирового страхового бизнеса – США, Японии, стран Западной Европы. Особое внимание уделено условиям и особенностям развития страхования в транзитивных экономиках, особенно странах Центральной Европы и СНГ. Детально исследована проблема становления единого страхового рынка Европейского Союза в ее макро- и микроэкономическом контексте.

Это позволило разработать научно обоснованный механизм эффективного взаимодействия национальных страховых систем на глобальном рынке страховых услуг, показать направления и специфику формирования инфраструктуры международного перестрахования. Отдельное внимание уделено воздействию на развитие рынка страховых услуг процессов международной региональной экономической интеграции, деятельности профильных международных организаций, в частности, Международной ассоциации органов надзора за страховой деятельностью.

Освещены ключевые вопросы поэтапного становления регулятивной системы страховой деятельности в Украине, проанализировано современное национально-страховое законодательство с точки зрения его соответствия международным, в первую очередь, европейским стандартам.

Проведен авторский анализ деятельности страховых компаний на рынке Украины с акцентацией внимания на проблеме их платежеспособности, ключевых факторах успеха в высококонкурентной среде – высокая капитализация, эффективная кадровая политика, способность к инновациям в рамках научно-обоснованной стратегии развития.

Комплексно оценен потенциал рынка страховых услуг Украины, выявлены сдерживающие факторы его развития – законодательные, организационные, экономические, социокультурные. Особое внимание уделено уровню интернационализации страхового рынка Украины, проблемам и перспективам его развития в условиях глобализации. Разработана конкурентоспособная модель рынка страховых услуг Украины, отвечающая современным международно унифицированным подходам к организации эффективной страховой деятельности и ее регулированию.

^ Ключевые слова: страхование, национальная страховая система, интернационализация страховой деятельности, финансовая глобализация, регулирование рынков страховых услуг, единый страховой рынок ЕС, конкурентоспособная модель страхового рынка Украины.

Summary

Shevchenko V. I. Development of the insurance services market in terms of globalization. – Manuscript.

The dissertation for scientific degree of the candidate of economic sciences, specialization 08.05.01 – World Economy and International Economic Relations. – Kyiv National University of Economics, Kyiv, 2005.

The dissertation is devoted to the research in the sphere of development of the services market in terms of globalization and determination of its impact on the national insurance system in Ukraine.

The substance of the insurance within national economic systems, trends and contradictions of the internalization and globalization of insurance are researched. Comparative intergovernmental analysis of insurance services markets is suggested. Macro- and microeconomic factors of EU single insurance market formation are examined.

On the basis of the research of regulative system of insurance activity in Ukraine, the analysis of insurance companies' activity on the market the potential of national insurance market is estimated and competitive model of its development is proposed.

Key words: insurance, national insurance system, internalization of insurance activity, financial globalization, regulation of insurance services market, global Insurance market, single European Union insurance market, international system of insurance services trade regulation, the EU single insurance market, competitive model of the Ukrainian insurance market.


Схожі:

Київський національний економічний університет Шевченко Володимир Іванович iconДержавний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Опанасенко Володимир Михайлович
Державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет імені
Київський національний економічний університет Шевченко Володимир Іванович iconДержавний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет
Двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (м. Київ)
Київський національний економічний університет Шевченко Володимир Іванович iconКиївський національний економічний університет
Робота виконана на кафедрі банківських інвестицій двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Київський національний економічний університет Шевченко Володимир Іванович iconДержавний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет
Роботу виконано на кафедрі менеджменту у двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Київський національний економічний університет Шевченко Володимир Іванович iconДержавний вищий навчальний заклад „київський національний економічний університет
Робота виконана на кафедрі маркетингу двнз „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” Міністерства освіти...
Київський національний економічний університет Шевченко Володимир Іванович iconДержавний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет
Робота виконана на кафедрі політичної економії обліково-економічних факультетів двнз «Київський національний економічний університет...
Київський національний економічний університет Шевченко Володимир Іванович iconДержавний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет імені
Дисертаційна робота виконана на кафедрі міжнародної торгівлі двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»...
Київський національний економічний університет Шевченко Володимир Іванович iconДержавний вищий навчальний заклад „київський національний економічний університет імені вадима гетьмана” Колядич Олександр Іванович
Нститути соціально-трудових відносин в розвитку ринкової економіки другої половини ХХ ст
Київський національний економічний університет Шевченко Володимир Іванович iconДержавний вищий навчальний заклад „київський національний економічний університет імені вадима гетьмана” лекарь сергій Іванович
Дисертаційна робота виконана в Національному університеті державної податкової служби України
Київський національний економічний університет Шевченко Володимир Іванович iconДержавний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» наказ
Двнз «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана» ( далі -університет)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи