Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Максимова Алла Василівна icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Максимова Алла Василівна
Скачати 400.5 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Максимова Алла Василівна
Сторінка1/2
Дата25.02.2014
Розмір400.5 Kb.
ТипАвтореферат
  1   2


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»


Максимова Алла Василівна


УДК 336.713 : 338.27 (043.3)


МАКРОЕКОНОМІЧНЕ СТРЕС-ТЕСТУВАННЯ БАНКІВ

У СИСТЕМІ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


Спеціальність 08.00.08 — Гроші, фінанси і кредит


Автореферат


дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук


Київ ‑ 2012

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана на кафедрі банківської справи Криворізького економічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет» Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.


Науковий керівник: доктор економічних наук, професор

Івасів Ігор Богданович,

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»,

професор кафедри банківської справи


Офіційні опоненти: доктор економічних наук, доцент

^ Коваленко Вікторія Володимирівна,

Одеський національний економічний університет,

професор кафедри банківської справи


кандидат економічних наук,

^ Міщенко Світлана Володимирівна,

Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ),

доцент кафедри фінансів


Захист відбудеться «_15_» листопада 2012 р. о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.006.04 у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1, ауд. №.203


З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 49г, ауд 601.


Автореферат розіслано «_12_» жовтня 2012 року


Учений секретар спеціалізованої вченої ради,

кандидат економічних наук, професор А. М. Поддєрьогін


^ Загальна характеристика роботи


Актуальність теми. Нестабільність банківської системи зумовлена внутрішньою її вразливістю, а тому зовнішні шокові фактори лише провокують кризові явища в її діяльності. Чим слабшою і вразливішою є банківська система, тим жорсткішими можуть виявитись кризові впливи. За таких обставин, при вирішенні проблеми управління та мінімізації впливу ризиків на фінансову стійкість банківської системи, особливого значення набуває дослідження зв’язку між макроекономічними умовами та стабільністю банківської системи. На першому етапі такої оцінки здійснюється аналіз поточного стану банківської системи за допомогою агрегованих мікроекономічних даних кожного банку і ключових макроекономічних індикаторів. Другим етапом є визначення стійкості банківської системи, її здатності реагувати на зовнішні ризики. Таке дослідження у більшості випадків здійснюється за допомогою макроекономічного стрес-тестування — важливого сучасного методу фінансового аналізу в арсеналі інструментів регулювання та моніторингу банківської діяльності. Протягом розвитку макроекономічного стрес-тестування банків накопилась значна кількість його різновидів та підходів до проведення. Для дослідження існуючих і формування нових технік стрес-тестування необхідно мати чітке уявлення про варіативні можливості даного методу.

Дослідження різних аспектів макроекономічного стрес-тестування здійснюють зарубіжні та вітчизняні фахівці. Необхідно виділити роботи зарубіжних вчених І. К. Андрієвської, М. Босс, В. Бланшке, Т. Бреуер, Е. Вішньовскі, О. Гаврилчик, М. Дрехманн, Т. Джонс, Дж. Лакер, М. Мелецкі, Т. Ояма, Р. Ребонато, М. Сорге, Д. Тарулло, М. Чігак. Окремі аспекти стрес-тестування досліджували вітчизняні науковці Г. П. Бортніков, Н. М. Внукова, А. М. Герасимович, А. Г. Глотова, О. В. Дзюблюк, І. Б. Івасів, О. І. Кірєєв, В. В. Коваленко, Р. С. Лисенко, О. В. Лук’янець, В. І. Міщенко, С.В. Міщенко, Р. В. Михайлюк, С. В. Науменкова, Л. О. Примостка, Ю. С. Ребрик, І. В. Рудченко, О. С. Сенченко, А. Б. Стефанишина, В. Б. Шатковська-Шморгай та ін.

Однак, в українській науковій літературі бракує системних досліджень можливих різновидів методик оцінки банківських ризиків, які слугують теоретико - методичною основою для оцінки місця технік стрес-тестування серед широкого спектру можливих їх варіантів та зарубіжних досягнень у даній сфері. Крім того, українськими науковцями недостатньо здійснювався аналіз практичних аспектів останніх широкомасштабних програм стрес-тестування банків у США та ЄС. В українській науковій літературі бракує критичного аналізу іноземного та вітчизняного досвіду макроекономічного стрес-тестування, а в національній регуляторній практиці використовуються спрощені підходи до стрес-тестування. Враховуючи значну кількість підходів, видів та методик стрес-тестування банків є потреба в глибокому їх дослідженні, в розробці методичних основ щодо їх використання. Вирішення цієї проблеми неможливо без цілісного та поглибленого вивчення сучасних теоретико -методичних основ, оцінки ефективності зарубіжного і вітчизняного досвіду проведення макроекономічних стрес-тестів. Необхідно приведення методичної бази стрес-тестування банків в Україні у відповідність до вимог Базельського комітету банківського нагляду.

Необхідність подальших наукових досліджень теоретико-методичного, інформаційно-аналітичного забезпечення макроекономічного стрес-тестування банків як превентивного методу захисту від системних ризиків та пошуку шляхів удосконалення його механізму, свідчать про актуальність, теоретичну та практичну значущість теми дисертаційної роботи.

^ Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри банківської справи Криворізького економічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет» за темою «Організаційно-методичні підходи до стрес-тестування банків» (державний реєстраційний номер 0112U003374). Автором особисто досліджено особливості макроекономічного стрес-тестування банків в США, ЄС, Росії, Китаї та Україні, запропоновано моделі впровадження даного методу оцінки фінансової стійкості у вітчизняну систему регулювання банківської діяльності, а також розвинуто методичні основи подальшого розвитку макроекономічного стрес-тестування банків в Україні.

^ Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є поглиблене дослідження теоретико-методичних засад процесу макроекономічного стрес-тестування банків в системі банківського регулювання та розробка рекомендацій економічного, нормативно-правового, інформаційного та організаційного характеру щодо вдосконалення та підвищення ефективності макроекономічного стрес-тестування банків в Україні.

Досягнення поставленої мети обумовило необхідність розв’язання таких завдань наукового та прикладного характеру:

 • поглибити визначення сутності понять «стрес-тестування», «макроекономічне (загальносистемне) стрес-тестування банків», «стресовий сценарій»;

 • обґрунтувати необхідність удосконалення програм макроекономічного стрес-тестування з метою виявлення структурної вразливості банківської системи та оцінювання її здатності протистояти впливу ризиків;

 • виявити та систематизувати функції, цілі та етапи процесу макроекономічного стрес-тестування банків;

 • удосконалити класифікацію підходів і методів стрес-тестування банків, визначивши переваги, недоліки та специфічні риси різних типів стрес-тестів;

 • дослідити методики стрес-тестування окремих банківських ризиків, зокрема кредитного ризику, ринкового ризику, ризику ліквідності, операційного ризику, зворотного ефекту і ефекту зараження, а також вплив вказаних ризиків;

 • проаналізувати методики, результати, механізм реалізації та основні проблеми програм макроекономічного стрес-тестування банків у США та Європейському Союзі;

 • провести ретроспективне дослідження вимог та рекомендацій Базельського комітету щодо ефективності методик стрес-тестування, а також специфіку їх використання МВФ та Світовим Банком у контексті реалізації міжнародної Програми оцінки фінансового сектору FSAP;

 • здійснити аналіз еволюції нормативно-правових актів України, які є підґрунтям для імплементації стрес-тестів у систему регулювання банківської діяльності;

 • дослідити досвід НБУ в проведенні стрес-тестів, окреслити проблеми в їх застосуванні та визначити способи їх подолання, а також розробити пропозиції щодо вдосконалення процесу макроекономічного стрес-тестування банків в Україні.

У дисертаційній роботі проведене комплексне теоретичне дослідження та здійснене вирішення наукового завдання, що виявляється у з’ясуванні сутності макроекономічного стрес-тестування банків, детальному аналізі національних програм стрес-тестування та розробці пропозицій щодо їх вдосконалення.

^ Об’єкт дослідження — банківська діяльність в умовах фінансової нестабільності, яка підлягає державному регулюванню.

Предмет дослідження — теоретико - методичні засади та практичні аспекти процесу макроекономічного стрес-тестування банків.

^ Методи дослідження. Досягнення мети дисертаційної роботи базувалося на використанні: загальнонаукових методів пізнання (аналітичного, синтетичного, діалектичного, історичного) — при дослідженні сутності, еволюції розвитку, переваг та недоліків різних типів стрес-тестів банківської системи; системного підходу — при вивченні основних етапів процесу макроекономічного стрес-тестування, його місця та ролі в системі регулювання діяльності банків; спеціальних прийомів та методів аналітичних досліджень — при оцінці ефективності макроекономічного стрес-тестування банків у провідних країнах світу. Методика дослідження ґрунтується на спостереженні, вимірюванні та характеристиці об’єктивних економічних явищ, з наступним аналізом отриманих результатів за допомогою математичних і статистичних методів, методів структурного аналізу і прогнозування, розробкою та практичною реалізацією існуючих методик, теоретичному узагальненні виявлених тенденцій та закономірностей.

Інформаційне забезпечення. Дослідження проводилося на основі використання законодавчих та нормативних актів Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Європейського Союзу, Федеральної резервної системи США, офіційних статистичних даних Національного банку України, Асоціації українських банків, Форуму провідних міжнародних фінансових установ, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб України, Держкомстату України, Міністерства фінансів України, міжнародних організацій, інформаційно-аналітичних та рейтингових агенцій. У ході дослідження були використані звітні дані банків України та консолідована фінансова звітність транснаціональних банків, монографії і публікації вітчизняних та зарубіжних вчених, присвячені дослідженню стрес-тестування банків.

^ Наукова новизна одержаних результатів дисертаційної роботи полягає в обґрунтуванні теоретичних підходів до макроекономічного стрес-тестування банків, удосконаленні методів його проведення і використання в системі регулювання банківської діяльності. Основні результати, які визначають наукову новизну дисертаційного дослідження та одержані особисто автором, полягають у наступному:

уперше:

 • розроблено методичний підхід до здійснення макроекономічного стрес-тестування банків в Україні, який дозволяє оцінити вразливість індивідуальних учасників банківської системи до дії негативних макроекономічних факторів. На основі запропонованого підходу здійснено стрес-тестування адекватності капіталу банків на 2012-2013 р.р. з використанням багатофакторної регресійної моделі та розроблено рекомендації щодо вдосконалення процесу макроекономічного стрес-тестування банків в Україні, впровадження яких сприятиме підвищенню ефективності вітчизняної системи регулювання банківської діяльності;

удосконалено:

 • сутнісне визначення поняття «макроекономічне (загальносистемне) стрес-тестування банків» як процесу комплексної багатоетапної оцінки вразливості банківської системи до дії ризиків, які генеруються серією виняткових, але ймовірних подій. Запропоноване визначення дало можливість сконцентрувати увагу на необхідності систематичного використання макроекономічних стрес-тестів як превентивного методу для уникнення фінансової нестабільності;

 • доповнено перелік класифікаційних ознак методів стрес-тестування банків; визначено переваги, недоліки та специфічні риси існуючих типів стрес-тестів та підходів до їх проведення, врахування яких дає змогу ефективно реалізувати аналітичні програми макроекономічного стрес-тестування для зменшення негативного впливу фінансових шоків на банківську систему України;

 • визначення основних бар’єрів, які стримують розвиток вітчизняних програм макроекономічного стрес-тестування банків та запропоновано способи їх подолання, що сприятиме підвищенню стійкості банківської системи до дії виняткових, але ймовірних подій;

 • методичний підхід до оцінки впливу базельських вимог на міжнародну практику макроекономічного стрес-тестування, що необхідно для прискорення процесу впровадження вимог «Базель ІІІ» у практику стрес-тестування банків України і створює підґрунтя для підвищення фінансової стійкості банківської системи України;

набули подальшого розвитку:

 • методичний підхід до аналізу програм стрес-тестування банків в зарубіжній практиці з точки зору їх результативності, механізмів реалізації, що дозволило виявити позитивні сторони та вади в програмах стрес-тестування США, ЄС, Китаю, Російської Федерації, та дасть можливість розробити ефективну програму макроекономічного стрес-тестування в Україні;

 • методики стрес-тестування окремих банківських ризиків, зокрема кредитного ризику, ринкового ризику, ризику ліквідності, операційного ризику, а також зворотного ефекту і ефекту зараження, що дозволило обґрунтувати необхідність інтегрованого підходу до визначення впливу різних типів банківських ризиків при моделюванні стресових сценаріїв в Україні;

 • теоретико-методичні основи та принципи побудови програм макроекономічного стрес-тестування банків в Україні, які розроблені на основі узагальнення зарубіжного досвіду, впровадження яких сприятиме розвитку вітчизняної системи банківського регулювання.

^ Практичне значення одержаних результатів визначається аргументованими висновками та методичними рекомендаціями щодо здійснення макроекономічного стрес-тестування банків в Україні, які можуть бути використані органами державної влади для вдосконалення систем регулювання і нагляду; керівниками та аналітичними службами банків під час стратегічного планування; науковцями при дослідженні різноманітних аспектів процесу макроекономічного стрес-тестування банків.

Наукові результати та рекомендації автора щодо макроекономічного стрес-тестування банків, отримані на основі детального аналізу міжнародного досвіду моніторингу за системними ризиками, застосовуються під час підготовки нормативних документів з питань банківського регулювання Національному банку України (довідка №53-117/273 від 17.05.2012 р.); запропоновані підходи до кращої практики стрес-тестування використовуються в системі ризик-менеджменту ПАТ «Альфа-Банк» (довідка №28/04 від 19.04.2012 р.); результати дисертаційної роботи прийняті до впровадження у ПАТ «ПриватБанк» (довідка №04/2231 від 19.04.2012 р.). Окремі положення та висновки дисертаційної роботи прийнято до практичного використання в діяльності виконкому Криворізької міської ради (довідка № 512 від 18.04.2012 р.).

Результати дисертаційного дослідження впроваджені та використовуються у навчальному процесі Криворізького економічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет» при викладанні дисциплін «Центральний банк та грошово-кредитна політика», «Банківський нагляд», «Фінансовий менеджмент у банку», «Управління банківськими ризиками», «Гроші та кредит» (довідка № 03/03/02-351-3 від 18.04.2012 р.).

^ Особистий внесок здобувача. Сформульовані у роботі наукові результати, висновки, рекомендації та пропозиції належать особисто автору і є його науковим здобутком. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, у дисертації використано лише ті положення, які є результатом особистих досліджень автора.

^ Апробація результатів дисертаційної роботи. Головні теоретичні та практичні положення дисертаційної роботи оприлюднено на 5 наукових конференціях, у тому числі: V Міжнародній науково-практичній конференції «Реформування економіки України: стан та перспективи» (листопад 2010 р., м. Київ); ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми і прогресивні напрямки управління економічним розвитком вітчизняних підприємств» (травень 2011 р., м. Кривий Ріг); ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Фінансово-кредитний механізм активізації інвестиційного процесу: стан та перспективи» (листопад 2011 р., м. Київ); ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Інновації та трансфер технологій: від ідеї до прибутку» (квітень 2012 р., м. Дніпропетровськ), VII Міжнародній науково-практичній конференції «Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика» (травень 2012 р., м. Суми).

Публікації. Основні теоретичні та практичні результати дисертаційної роботи опубліковані у 10 публікаціях загальним обсягом 3,62 д.а., з них: 5 — статей у наукових фахових виданнях, 5 — в інших виданнях.

^ Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг дисертаційної роботи становить 177 сторінок та містить 13 таблиць на 8 сторінках, 19 рисунків на 7 сторінках, 11 додатків на 15 сторінках. Список використаних джерел містить 264 найменування.


^ ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ


У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, визначено мету, завдання, об’єкт і предмет дослідження, розкрито наукову новизну і практичну цінність отриманих результатів, наведено інформацію про їх апробацію.

^ У розділі 1 «Теоретико-методичні засади стрес-тестування банків» досліджено теоретичні аспекти процесу макроекономічного стрес-тестування банків, його сутність, роль та місце в системі регулювання банківської діяльності, обґрунтовано класифікацію підходів і методів стрес-тестування банків.

Автором доведено, що в сучасних умовах метод стрес-тестування набув важливого значення на макроекономічному рівні як складова регулятивного інструментарію державних органів влади, призначений для аналізу фінансової стійкості національних банківських систем. Стрес-тестування допомагає органам банківського регулювання прогнозувати розгортання подій у банківській системі, обґрунтувати управлінські та економічні рішення, та налагодити більш ефективну взаємодію між учасниками банківського ринку. Саме через прогнозування потенційного впливу певних подій на обрані індикатори фінансової стійкості, стрес-тестування сприяє фокусуванню уваги регуляторів на вразливості банківської системи від шоків макроекономічного, банківського чи галузевого характеру.

На основі узагальнення та систематизації наукового доробку вітчизняних та зарубіжних вчених, автором запропоновано сутнісне визначення поняття «макроекономічне (або загальносистемне) стрес-тестування банків» як процесу комплексної багатоетапної оцінки вразливості банківської системи, до дії ризиків, які генеруються серією виняткових, але ймовірних подій. Головний результат стрес-тестування полягає в прогнозуванні зміни вартості досліджуваного банківського портфелю або їх сукупності при заданих варіаціях комплексу фінансових змінних. За певних умов дана оцінка може виявитись достатньо точним прогнозом зміни величини банківського ризику внаслідок реалізації стресового сценарію. Однак зазвичай результати стрес-тестування відображають лише приблизні кількісні значення впливу несприятливих подій на досліджуваний портфель банківських активів.

На рис. 1 схематично зображено ланцюжок поширення впливу економічних загроз та ризиків на економіку. Початкова загроза, що може виникнути як в реальному, так і фінансовому секторі економіки, спричинює ланцюгову реакцію, викликаючи стан загальної нестабільності в банківській системі. За певних умов, шокові події виникають внаслідок не вирішення проблем окремих компаній чи банків (одиничні загрози). В інших випадках, вони можуть бути викликані макроекономічними дисбалансами чи загальними не вирішеними проблемами фінансової чи банківської системи (системні загрози).

Незважаючи на причини виникнення економічних загроз, вони прямо чи опосередковано впливають на фінансовий стан учасників банківської системи. У ході дослідження було виявлено і проаналізовано існуючі методики стрес-тестування окремих банківських ризиків (кредитні, ринкові ризики, ризики втрати ліквідності), які стають основними причинами фінансових збитків або зниження обсягів власного капіталу банків. Негативний вплив кризи може посилюватися через взаємозв’язок між окремими типами ризиків і призведе до зростання обсягу загальних збитків, зниження рентабельності та капіталізації банків. При розробці моделі стрес-тестування банків необхідно враховувати трансмісійний механізм поширення ризиків.
[Введите цитату из документа или краткое описание интересного события. Надпись можно поместить в любое место документа. Для изменения форматирования надписи, содержащей броские цитаты, используйте вкладку "Работа с надписями".]

Зворотний

ефектРис.1. Блок-схема побудови моделей стрес-тестування банків*

* Складено автором


Дослідження процесу макроекономічного стрес-тестування банків, дозволило автору виділити такі його етапи: 1) вибір масштабу стрес-тестування; 2) визначення ризиків та загроз; 3) відбір шокових подій; 4) імплементація стресового сценарію; 5) моделювання впливу ризиків; 6) інтерпретація результатів стрес-тестування.

На основі здійсненої систематизації підходів і методів стрес - тестування банків автором запропоновано класифікувати види стрес-тестування за такими критеріями: масштаб, метод побудови, типи сценаріїв, підхід до побудови сценаріїв, часова протяжність сценаріїв, методи розробки, процес проведення, використані моделі, період прогнозування. Дисертантом визначено особливості, переваги та недоліки вказаних видів стрес-тестування.

^ У розділі 2 «Оцінка ефективності програм макроекономічного стрес-тестування банків» автором узагальнено та проаналізовано зарубіжний досвід проведення макроекономічного стрес-тестування в США, країнах ЄС, Китаї та Російській Федерації. Здійснено критичний огляд міжнародних стандартів у сфері стрес-тестування Базельського комітету банківського нагляду, МВФ та Світового банку. Виявлено існуючі проблеми використання макроекономічного стрес-тестування при оцінці фінансової стійкості банківських систем та визначено напрями їх вирішення.

Вивчення макроекономічних програм стрес-тестування банків у США протягом 2009–2012 р.р. показало, що основним критерієм успішної їх реалізації є подолання невизначеності серед інвесторів щодо майбутніх збитків банків та потреб у капіталі. Це дозволило поліпшити доступ учасників банківської системи до джерел приватного капіталу. Стрес-тестова оцінка адекватності капіталу стає невід’ємною складовою процесу банківського регулювання та нагляду у провідних країнах світу, сприяє реалізації державної політики пом’якшення наслідків економічних криз, які варто враховувати і вітчизняним фінансовим регуляторам.

Проведене автором дослідження дозволяє стверджувати, що макроекономічне стрес-тестування слід розглядати як початкову ланку банківського регулювання, пов’язаного із забезпеченням достатнього обсягу капіталізації та фінансової стійкості банківської системи при реалізації екстремальних, але ймовірних економічних загроз. У разі виявлення недостатності буферу капіталу в окремих досліджуваних банків функцією органів банківського регулювання стає не лише адміністративне, а й більш ефективне економічне стимулювання приватних інвестицій у фінансово слабкі банки. Капітальні потреби, виявлені при стрес-тестуванні, забезпечать ефективну і справедливу процедуру розподілу фінансової допомоги. Досвід США у використанні прозорого механізму переводу державних не голосуючих акцій у прості акції для приватних інвесторів, а також здійснення ефективного контролю за дотриманням програм поповнення капіталу найбільшими банківськими холдингами, на думку автора, доцільно використати у вітчизняній практиці. Це дозволить уникнути помилок допущених під час рекапіталізації банків у 2009 році та сприяти відновленню капіталізації банківської системи України.

Здійснений автором аналіз публікацій на тему стрес-тестування в Європі показав, що європейські органи банківського регулювання зміщують фокус уваги на використання макроекономічних шокових факторів і побудову складних комплексних моделей поширення ризиків. Визначені особливості національних програм стрес-тестування, на розвиток яких вплинуло залучення до Програми оцінки фінансового сектору МВФ (FSAP). При цьому зростала частка методик, у яких використовував сценарний аналіз та досліджувався ефект «зараження». Виявлено і проаналізовано тенденції зростання комплексності, точності та якості національних стрес-тестів банків після закріплення Європейським парламентом нормативних вимог «Базель ІІ» у Директиві № 2006/48/ЄС від 14 червня 2006 р.

Дослідження європейського досвіду макроекономічного стрес-тестування банків у 2009–2011 р.р. виявило ряд практичних проблем, з якими зіткнулись регулятори в ЄС. Однією із них була недостатня жорсткість стрес-тестів, що проявлялась у комплексі методичних недопрацювань. По-перше, у стрес-тестах не розглядався сценарій дефолту за суверенним боргом будь-якої з країн ЄС. При цьому індикатори кредитно-дефолтних свопів свідчили про 90% ймовірність дефолту Греції, а дисконт за її 10-річними облігаціями складав 50%. Причиною м’якого підходу до формування песимістичного сценарію була його одностороння розробка органами банківського нагляду, які ігнорували ринкові прогнози та очікування і не могли визнати ймовірності настання суверенного дефолту. По-друге, при формуванні сценарію був проігнорований ризик втрат від списань цінних паперів, що утримуються до погашення, оскільки в бухгалтерській звітності дані активи відображені за номінальною вартістю. Оцінювались лише ризики здешевлення цінних паперів у торгових портфелях на продаж, які становлять незначну частину суверенних активів на балансах банків, і згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності повинні регулярно переоцінюватись у залежності від коливань цін на фондових ринках. По-третє, у стрес-тестах недостатньо розкритий ризик зниження ліквідності банків унаслідок ефекту зараження під впливом суверенного дефолту. Відсутність у негативному сценарії припущення про дефолт країн за суверенними позиками призвів до ігнорування непрямого впливу можливих дефолтів країн на подорожчання банківського фондування. Адже слабкий фінансовий стан банків негативно впливає на їхні можливості отримання кредитних ресурсів, а високий ризик суверенного дефолту різко знижує вартість активів, що використовуються в якості застави під час запозичення коштів банками в центральному банку та на міжбанківському ринку. Пониження суверенних кредитних рейтингів також послаблює здатність відповідних держав до надання фінансової підтримки банкам-кредиторам.

З метою визначення кращої практики макроекономічного стрес-тестування автором проведено ретроспективне дослідження вимог та рекомендацій Базельського комітету в контексті основних етапів еволюції міжнародних стандартів з даного питання. На основі історичного та економіко-правового аналізу базельських нормативних документів, автором розкрито їх принципові вимоги до впровадження ефективних інструментів стрес-тестування на рівні окремих банків та банківської системи в цілому.

Результати дослідження показали, що особливістю вимог до стрес-тестування на етапі дії вимог «Базель І», була концентрація уваги на мікроекономічних аспектах та використання отриманих результатів регулятивними органами і керівництвом банків для дискретного нагляду за стабільністю торгових портфелів окремих банків. На практиці національними органами банківського регулювання оцінювався лише масштаб ринкових криз, а не ймовірність їх настання. Угода «Базель ІІ» затвердила право органів банківського регулювання оцінювати чи достатньо у банків капіталу для утримання фінансової стійкості під час стресових сценаріїв, а також обов’язок національних регуляторів застосовувати відповідні заходи у разі його нестачі. Дані заходи передбачали вимогу зменшити рівень ризиків і створити додатковий буфер капіталу для покриття потреб, виявлених стрес-тестом.

Важливою новацією «Базель ІІІ» у контексті розвитку стрес-тестування стало збільшення вимог до капіталу на покриття специфічного процентного ризику сек’юритизованих активів в межах стандартного підходу та введення у внутрішні рейтингові моделі стрес-тестування ринкового ризику додаткового параметру «стресового VAR». Вимоги «Базель ІІІ» посилили роль стрес-тестування під час розрахунку нових нормативних показників ліквідності — LCR ( коефіцієнт ліквідного покриття, з англ. «liquidity coverage ratio») та NSFR ( коефіцієнт чистого стабільного фінансування, з англ. «net stable funding ratio»). Автор вважає, що стрес-тестові сценарії слід використовувати для моделювання майбутньої динаміки грошових потоків за умов реалізації несприятливих економічних подій, таких як системні шоки чи падіння рейтингів.

^ У розділі 3 «Удосконалення процесу макроекономічного стрес-тестування банків у системі регулювання банківської діяльності в Україні» досліджено нормативно-правову базу у сфері стрес-тестування банків, узагальнено та критично проаналізовано вітчизняний досвід проведення макроекономічних стрес-тестів, розроблено рекомендації щодо удосконалення та покращення існуючої практики макроекономічного стрес-тестування банків в Україні.

Висновок автора про те, що стрес-тестування не є пріоритетним методом аналізу фінансової стійкості на нинішньому етапі розвитку регуляторної системи України, підкріплюється історичними фактами. У 2011 році в Україні не було проведено жодного відкритого стрес-тесту банківської системи, хоча централізоване стрес-тестування здійснювалося раніше, в 2009-2010 роках. Відмова від продовження застосування даного методу оцінки фінансової стійкості може свідчити про низьку ефективність і прогнозну здатність попередніх програм макроекономічного стрес-тестування в Україні. Про недостатній розвиток стрес-тестування як методу регуляторної політики в Україні свідчить недосконалий рівень якості нормативно-правової бази у сфері макроекономічного стрес-тестування.

Результати аналізу вітчизняної практики макроекономічного стрес-тестування банків надали можливість дисертанту виявити ряд суттєвих недоліків, притаманних методології стрес-тестів в Україні у 2009-2010 роках. Серед них автор виділяє такі: 1) занадто велика вибірка стрес-тестування (усі діючі на той час 176 банків) призвела до зниження якості та глибини стрес-тестування. Адже центральний банк не мав організаційних можливостей сповна проконтролювати правильність виконання заданого алгоритму зацікавленими в утриманні клієнтів аудиторськими компаніями; 2) недостатньо обґрунтована диференціація підходів до формування вибірки кредитів для екстраполяції та стрес-тестування. Позики фізичним особам відбирались за абсолютним критерієм - не менше 100 кредитів, а позики юридичним особам за відносним - до досягнення 50% обсягу кредитної заборгованості; 3) обмеження стрес-тестів дослідженням кредитного ризику; 4) відсутня аргументація заданих параметрів переміщень кредитів з однієї категорії до нижчої. Адже для обґрунтування частки кредитів, що підлягають пониженню, у міжнародній практиці здійснюється моделювання впливу екстремальних макроекономічних змінних на банківську систему, яке і складає основний та найскладніший етап сучасного стрес-тестування банків; 5) відсутні задокументовані механізми фінансової підтримки банків, у яких була виявлена потреба в додаткових ресурсах для підтримки нормативного показника адекватності капіталу.

Автором розроблена більш досконала методика стрес-тестування банківської системи України, яка ґрунтується на сучасних досягненнях макропруденційного нагляду розвинутих країн, що полягають у моделюванні прострочених кредитів чи резервів під кредитні ризики як функції від ряду макроекономічних змінних. Згідно з розробленою методикою стрес-тестування, було розраховано багатофакторну регресійну модель виду:


Creditriskit 0 + β1 GDPt + β2Interestt + β3Pricet + β4Householdt + β5Extt + εit (1),


де Creditriskit – змінна, яка відображає якість кредитного портфелю, GDPt – показники ділової активності, Interestt – показники вартості позик, Pricet – показники цінової стабільності, Householdt – показники розвитку сектору домогосподарств, Extt – показники зовнішньоекономічної діяльності, які впливають на рівень кредитного ризику банків. У якості показника кредитного ризику (Creditrisk) обрано частку резервів під кредитні ризики – один із найпоширеніших критеріальних показників у світовій практиці стрес-тестування, динаміка якого тісно корелює з динамікою простроченої заборгованості. При цьому статистичні дані про обсяг резервів під кредитні ризики в банках регулярно (щоквартально) публікуються НБУ.

Вибірка історичних даних, використаних у стрес-тестовій моделі включає в себе 45 спостережень у діапазоні з четвертого кварталу 2000 р. по 4 квартал 2011 р., які охоплюють усі фази економічного циклу: від підйому до спаду і наступного посткризового відновлення. На основі отриманих результатів розрахунку однофакторних регресій, з кожної групи факторів було обрано по одному показнику, який має найвище значення коефіцієнта детермінації R2 і найсуттєвіше впливає на рівень кредитного ризику. Таким чином визначено всі необхідні ряди пояснюючих змінних для побудови загальної 5-факторної моделі, яку можна використовувати в цілях макроекономічного стрес-тестування. За допомогою використання пакету прикладних програм EViews 7.0 на основі методу найменших квадратів побудовано достовірну модель з відібраними пояснюючими змінними, для характеристики якої застосовано класичні критерії оцінки регресійних моделей. Багатофакторна регресійна модель формалізується таким чином:


Creditrisk = 84,7880,765*GDP + 0,115*Interest – 0.583*Prices –

– 3,773*Household + 0,328*Ext (2)


Економічний зміст даної моделі полягає в тому, що в умовах економічного зростання (^ GDP), збільшення кількості грошової маси (Prices) та реальної заробітної плати (Household) рівень кредитного ризику знижується. З іншого боку, зростання кредитних ставок для населення (Interest) та девальвація національної валюти (Ext) зумовлюють підвищення рівня кредитного ризику. Незважаючи на те, що всі змінні в моделі є статистично значущими, головним за впливом фактором виявився приріст реальної заробітної плати.

Автором було використано три альтернативні підходи до формування шокових сценаріїв: 1) метод найгірших сценаріїв; 2) негативне корегування поточних значень усіх факторів на розмір подвійного стандартного відхилення; 3) метод експертних суджень. Виходячи із зазначених вище припущень було розраховано необхідні обсяги резервів під кредитні ризики та можливі варіанти зниження показника адекватності власного капіталу банків України за умови реалізації трьох стресових сценаріїв.

Розраховано, що за умови значних втрат у кредитних портфелях банківська система України виявиться недостатньо капіталізованою, не зважаючи на високе поточне значення коефіцієнта адекватності власного капіталу, яке становить 14,7 % станом на 01.01.2011 р. Якщо буде реалізований найжорсткіший сценарій, адекватність капіталу банківської системи України може понизитись до 3,9 % (з врахуванням того, що обсяги капіталу, активів та кредитів залишаться незмінними). Якщо здійсняться експертні припущення щодо стресового макроекономічного сценарію, рівень резервів під кредитні ризики зросте з 18,2 до 27,9 %, а загальний показник адекватності капіталу банків становитиме 7,27 %. Запропонований підхід до проведення макроекономічного стрес-тестування потребує вдосконалення особливо в аспекті використання детальніших рядів економічних даних, побудови аналогічних багатофакторних моделей на основі індивідуальних даних по кожному банку окремо з використанням внутрішньої інформації про структуру кредитного портфелю. Незважаючи на перелічені обмеження, активне застосування сучасних багатофакторних моделей макроекономічного стрес-тестування банків, їхнє вдосконалення, специфікація та розширення переліку аналізованих ризиків сприятиме підвищенню ефективності існуючої системи регулювання банківської діяльності.

  1   2

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Максимова Алла Василівна iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» бойко світлана василівна
Роботу виконано на кафедрі фінансів двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства освіти...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Максимова Алла Василівна iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» сіра інна василівна
Робота виконана на кафедрі макроекономіки та державного управління двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Максимова Алла Василівна iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
Вченою радою двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Максимова Алла Василівна iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» толочко анна олексіївна
Робота виконана на кафедрі міжнародного менеджменту двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Максимова Алла Василівна iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Максимова Алла Василівна iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Максимова Алла Василівна iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» верба вероніка анатоліївна
Робота виконана на кафедрі стратегії підприємств двнз „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Максимова Алла Василівна iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» юрса михайло якович
Робота виконана на кафедрі міжнародних фінансів двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Максимова Алла Василівна iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» гжесюк аліна олександрівна
Робота виконана на кафедрі міжнародної торгівлі двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Максимова Алла Василівна iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» троян ірина анатоліївна
Робота виконана на кафедрі міжнародної торгівлі двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи