Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» сіра інна василівна icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» сіра інна василівна
Скачати 408.79 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» сіра інна василівна
Дата25.02.2014
Розмір408.79 Kb.
ТипАвтореферат
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»


СІРА ІННА ВАСИЛІВНА


УДК 338.246: 338.124.4(043.3)


ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

В УМОВАХ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ


Спеціальність 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством


АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук


Київ - 2013

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі макроекономіки та державного управління ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, м. Київ


^ Науковий керівник:

доктор економічних наук, професор

Малий Іван Йосипович,

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»,

завідувач кафедри макроекономіки та державного управління


^ Офіційні опоненти:

доктор економічних наук, професор, Заслужений економіст України Савченко Володимир Федорович,

Чернігівський державний інститут економіки і управління, професор кафедри економічної теорії

кандидат економічних наук, професор

^ Круш Петро Васильович,

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»,

завідувач кафедри економіки і підприємництваЗахист відбудеться «____» березня 2013 р. о 16.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.006.01 у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за адресою: 03680, м. Київ, просп. Перемоги 54/1, ауд. 317.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за адресою: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 49-Г, ауд. 601.


Автореферат розісланий «____» лютого 2013 року. 


Учений секретар

спеціалізованої вченої ради,

доктор економічних наук, професор Ю. К. Зайцев

^ ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Світова фінансово-економічна криза, що розпочалась у 2008 році і продовжується до сьогодні, характеризує теоретичну та практичну неспроможність антикризової політики та актуалізує проблему дослідження та пошуку дійових інструментів державного регулювання економіки. В якості найбільш поширених важелів подолання соціально-економічних наслідків кризи, як засвідчує аналіз зарубіжного досвіду, використовується механізм державної підтримки підприємницької діяльності, між цілями і результатами якої виникають суперечності.

Потреба поглибленого вивчення державної підтримки суб‘єктів господарювання зумовлена також масштабами та глибиною фінансово-економічної кризи в Україні, необхідністю вирішення накопичених протиріч в розвитку підприємництва (особливо малого та середнього) та окремих галузей, інноваційної діяльності, в забезпеченні конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на світовому ринку, фінансової стабільності та економічного зростання.

Тема дослідження зумовила необхідність синтезу наукових розробок з проблем державного регулювання економіки та розвитку підприємницької діяльності. Теоретико-методологічним аспектам державного регулювання економіки присвячено праці як зарубіжних учених: С. Л. Брю, С. Ю. Глазьева, Дж. М. Кейнса, К. Р. Макконелла, В. Ойкена, Дж. Ю. Стігліца, С. Фішера, М. Фрідмена, так і вітчизняних: Ю. М. Бажала, В. Г. Бодрова, В. Є. Воротіна, А. С. Гальчинського, В. М. Гейця, Л. І. Дмитриченко, В. Д. Лагутіна, І. Й. Малого, А. Ф. Мельник, І. Р. Михасюка, А. С.Музиченка, Д. О. Плеханова, І. Ф. Радіонової, В. Ф. Савченка, В. М. Фещенко, Л. М. Шаблистої.

Вагомий внесок у розробку різних аспектів розвитку підприємництва та його регулювання внесли зарубіжні вчені: Р. Кантільйон, Д. Рікардо, А. Сміт, Ф. Найт, Ж-Б. Сей, А. Маршалл, Т. Веблен, П. Друкер, Д. Ліндсей, Г. Саймон, Й. Шумпетер. Серед вітчизняних дослідників варто виокремити праці У. Б. Бережницької, К. Г. Ваганова, З. С. Варналія, Т. Г. Васильців, В. Є. Воротіна, Т. А. Говорушко, С. Г. Дриги, Я. А. Жаліла, В. В. Зянька, Д. А. Ісаченко, П. В. Круша, Ю. М. Лопатинського, Д. В. Ляпіна, В. І. Ляшенка, М. В. Мниха, І. В. Прокопа.

Здійснений здобувачем аналіз наукових праць і результативності антикризової політики в Україні свідчить про необхідність наукового обґрунтування нових підходів до застосування інструментів державного регулювання, зокрема й підтримки підприємницької діяльності. Актуальність теми підсилюється ще й загостренням фінансово-економічної кризи в Україні.

^ Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри макроекономіки та державного управління ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», вона є складовою держбюджетної теми «Державне антикризове управління національною економікою» (номер державної реєстрації №0111U002616), у межах якої автором розроблено методику визначення ефективності державної підтримки підприємницької діяльності на основі інтегрального показника ефекту.

^ Мета й завдання дослідження. Метою дослідження є узагальнення теорій регулювання економіки, вивчення світового досвіду антикризової політики, аналіз становлення та застосування інструментів державної підтримки підприємницької діяльності в Україні, визначення її ефективності та розроблення практичних рекомендацій з вдосконалення.

Досягнення поставленої мети зумовило необхідність постановки та вирішення в процесі дослідження таких завдань:

- розкрити теоретико-методологічні засади багатофункціональної ролі підприємницької діяльності в розвитку економіки;

- проаналізувати сутність фінансово-економічної кризи та причини її виникнення;

- здійснити оцінку впливу сучасної затяжної фінансово-економічної кризи на розвиток економіки;

- виявити негативні тенденції розвитку підприємницької діяльності в умовах фінансово-економічної кризи в Україні;

- ідентифікувати характеристики, складові та пріоритетність державної підтримки розвитку підприємництва в механізмі антикризового управління економікою;

- провести компаративний аналіз світового та вітчизняного досвіду результативності державної підтримки підприємницької діяльності;

- обґрунтувати трансмісійний механізм впливу державної підтримки на активізацію розвитку підприємницької діяльності;

- розробити рекомендації щодо вдосконалення механізму державної підтримки підприємницької діяльності.

^ Об’єктом дослідження є розвиток підприємницької діяльності.

Предметом дослідження є система державної підтримки розвитку підприємницької діяльності за умов кризи.

^ Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою дисертаційної роботи слугували наукові теорії та концепції, які розкривають сутність, причинно-наслідкові зв’язки та механізм впливу фінансово-економічної кризи на розвиток підприємництва та його державне регулювання (державну підтримку).

У роботі використано такі методи дослідження: ретроспективний аналіз – для дослідження теорій державного регулювання економіки та підприємницької діяльності; аналізу та синтезу – у процесі розкриття сутності понять «підприємництво» та «державна підтримка», а також їх класифікації; єдності історичного та логічного; структурно-функціонального аналізу – для дослідження специфіки інструментів державної підтримки підприємництва в умовах кризи; економіко-статистичні (індексний, абсолютних і відносних відхилень) – для визначення інтегрованого показника ефективності державної підтримки; графічний і табличний – для наочної презентації результатів дослідження.

Інформаційну базу дослідження становлять законодавчі та нормативно-правові акти і програмні документи державних органів України, офіційні статистичні дані Державної служби статистики України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Державного Фонду підтримки підприємництва, Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, матеріали міжнародних організацій, монографічні дослідження й статті вітчизняних і зарубіжних авторів, а також публікації в спеціальних виданнях.

^ Наукова новизна одержаних результатів полягає в обґрунтуванні особливостей механізму державної підтримки підприємницької діяльності в умовах сучасної фінансово-економічної кризи та в обчисленні інтегрального ефекту підтримки. Зокрема у дисертації:

вперше:

- обґрунтовано особливості застосування інструментів трансмісійного механізму державної підтримки підприємницької діяльності як визначальної складової антикризового управління національною економікою, що відображає мультиплікативну залежність між обсягами бюджетного фінансування розвитку підприємництва в чутливо-кризових видах економічної діяльності та приростом агрегованих макроекономічних показників;

- розроблено авторську методику використання показника інтегрального ефекту для розрахунку ефективності державної підтримки підприємництва на основі обчислення бюджетного, економічного, соціального, екологічного ефектів та їх вагових коефіцієнтів, що дає можливість урахувати отримані вигоди від надання підтримки як для національної економіки, так і для суб’єктів господарювання, населення та охорони природного середовища;

удосконалено:

- систематизацію видів державної підтримки за ознаками: а) фазами економічного циклу (в умовах кризи, спаду економіки, пожвавлення, піднесення); б) інструментами (дотації, пільгове оподаткування, пільгове кредитування, державні закупівлі); в) об’єктами впливу (групи підприємств за розмірами, формами власності, видами економічної діяльності); г) термінами дії (короткострокова, середньострокова, довгострокова); д) універсальністю (селективна, горизонтальна); е) за масштабами (макро-та мікрорівень); є) за характером впливу (прямі, непрямі); ж) вимогами СОТ («жовта», «синя», «зелена скринька»);

- класифікацію етапів формування організаційно-правового забезпечення державної підтримки підприємницької діяльності в Україні: початковий етап – утворення державних фондів і комітетів підтримки розвитку різних галузей економіки та формування відповідного правового поля; етап реформування – реорганізація Українського національного фонду підтримки підприємництва і розвитку конкуренції в Український фонд підтримки підприємництва та запровадження нових інструментів вирішення проблеми платежів, розробка державної стратегії інноваційного підприємництва та системи підтримки розвитку вітчизняних галузей економіки; сучасний етап фінансово-економічної кризи – запровадження антикризової політики: державне рефінансування вітчизняного банківського сектора, підтримка аграрного підприємництва, енергетичних галузей, реформування податкової системи та регуляторної політики, наслідком яких є загострення суперечностей в розвитку різних форм підприємництва в Україні.

отримало подальший розвиток:

- характеристика багатогранності форм прояву підприємництва: як фактора виробництва, що організаційно забезпечує використання капіталу, праці та природних ресурсів; як виду діяльності, що орієнтований на реалізацію ініціативи, підприємливості, інноваційності та ризику; як суб’єкта господарювання, який продукує виробництво товарів і послуг; як суспільного феномену, що уособлює в собі прояв економічних, юридичних, соціальних, психологічних і культурно-історичних аспектів людської діяльності;

- обґрунтування чинників впливу державної підтримки підприємництва на пожвавлення економічної діяльності, подолання диспропорцій і суперечностей, забезпечення конкурентоспроможності галузей вітчизняного виробництва, фінансової стабільності та соціального розвитку;

- застосування SWOT-аналізу для оцінки ефективності заходів державної підтримки підприємницької діяльності в умовах фінансово-економічної кризи в Україні з метою визначення переваг та недоліків державного антикризового управління, завдяки чому виявлено низький рівень ефективності підтримки, що зумовлено високим рівнем оподаткування підприємств, відсутністю ефективних механізмів кредитування, інституційними чинниками, корупцією та тінізацією економіки.

^ Практичне значення одержаних результатів. Розроблені в дисертації теоретичні підходи до вдосконалення механізму державної підтримки підприємництва дали змогу сформувати авторські рекомендації з проблем ефективності державного антикризового управління національною економікою. Окремі пропозиції автора використані в роботі Українського фонду підтримки підприємництва (довідка № 1-4/797 від 06.06.2012 р.) щодо вдосконалення методики визначення ефективності використання бюджетних коштів і Головним фінансовим управлінням Виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) (довідка № 048-1-3-04 від 03.12.2012 р.) у частині використання форм державно-приватного партнерства щодо розвитку венчурного підприємництва та інноваційної діяльності малих і середніх підприємств.

Положення та висновки дисертаційної роботи використовуються в навчальному процесі кафедрою макроекономіки та державного управління ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (довідка від 03.10.2012 р.) під час викладання дисциплін «Макроекономіка», «Національна економіка», «Державне регулювання економіки».

^ Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно виконаним науковим дослідженням, що відображає авторський підхід до макроекономічного аналізу ефективності державної підтримки підприємницької діяльності в умовах фінансово-економічної кризи.

^ Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати дослідження доповідалися та обговорювалися на Міжнародній науково-практичній конференції «Фінансовий потенціал регіонів України в умовах ринкової економіки» (м. Чернівці, 16–17 березня 2006 р.); ІV Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми розвитку фінансової системи України в умовах євроінтеграції» (м. Львів, 19–20 жовтня 2007 р.); Науково-практичній конференції «Міжнародне співробітництво України в сфері оподаткування. Реформування податкової служби України відповідно до європейських стандартів» (м. Ірпінь, 23 жовтня 2009 р.); ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасна економічна теорія та пошук ефективних механізмів господарювання» (м. Сімферополь, 11–12 березня 2010 р.); Всеукраїнській науковій конференції «Державне антикризове управління національною економікою: світовий досвід та проблеми в Україні» (м. Київ, 14–15 квітня 2010 р.); Міжнародній конференції «Інститути – Держава – Влада» (м. Донецьк, 12–14 жовтня 2011 р.).

Публікації. Основні результати дисертації відображено в 16 наукових працях загальним обсягом 5,2 д. а., з них: 12 – у наукових фахових виданнях і 4 – в інших виданнях.

^ Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, додатків і списку використаних джерел. Загальний обсяг дисертації становить 178 сторінок друкованого тексту. Робота містить 25 таблиць на 16 сторінках і 19 рисунків на 8 сторінках, 15 додатків на 20 сторінках. Список використаних джерел налічує 205 найменувань.


^ ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, ступінь її розробки в науковій літературі, визначено мету та завдання, сформульовано предмет та об’єкт, розглянуто методи дослідження, висвітлено наукову новизну та практичне значення отриманих автором результатів, подано інформацію щодо апробації та публікації результатів дисертаційної роботи.

У розділі 1 «Теоретико-методологічні засади державної підтримки підприємницької діяльності» розкрито еволюцію категорії «підприємництво» та його функціональну роль в економіці; визначено необхідність, інструменти та значимість державної підтримки підприємництва в механізмі державного антикризового регулювання економіки, узагальнено зарубіжний досвід.

Дисертант виходить з того, що державне регулювання економіки та підприємницька діяльність є органічно взаємозумовленими процесами, що відображають взаємодію мікро- та макроекономічної складових цілісності національної економіки. Підприємницька діяльність розглядається як особливий тип поведінки й економічного мислення, якому властиві організованість і раціональність, самостійність і відповідальність, ініціативність та інноваційність, цільова спрямованість і ризикованість. Реалізація цих ознак можлива лише за відповідного регуляторного інституціонального середовища, державного регулювання, а в умовах кризи – ще й вагомої державної підтримки підприємництва. Складність і суперечливість державної підтримки підприємництва зумовлена багатогранністю його форм прояву: як організаційного фактора виробництва, як специфічного виду діяльності, як суб’єкта та об’єкта господарювання та як суспільного феномену.

У роботі зазначається, що державна підтримка – це спосіб впливу на суб’єктів господарювання, спрямований на вирішення пріоритетних, перспективних завдань розвитку економіки шляхом запровадження всієї сукупності інструментів і форм. Проведено розмежування категорій «державна допомога» та «державна підтримка».

На основі розробленої здобувачем класифікації видів державної підтримки (рис.1) у роботі здійснено деталізований аналіз варіантів застосування різних інструментів підтримки, можливих очікуваних результатів і наслідків для діяльності підприємств. Запропонована класифікація дає змогу вибрати оптимальний варіант державної підтримки з урахуванням масштабів і глибини економічних наслідків кризи, визначити галузеву пріоритетність та спосіб застосування відповідних інструментів підтримки для усунення найбільш вразливих загроз розвитку підприємництва та макроекономічної стабільності. Розкрито суперечливість впливу інструментів підтримки: з одного боку, збільшення інвестиційних коштів активізує підприємницьку діяльність у короткостроковому періоді, а з другого, – відбувається порушення конкурентних умов господарювання в довгостроковому періоді, що призводить до втрат переваг підтримки.
Рис. 1. Класифікація видів державної підтримки підприємницької діяльності (власна розробка автора)


Зроблено висновок, що масштаби та результативність державної підтримки підприємництва в умовах кризи залежать від стану та рівня розвитку економіки країни, стратегії розвитку, яку обирає держава, особливостей економічного, політичного та інституційного характеру.

За результатами аналізу зарубіжного досвіду в роботі виокремлено: систему контролю підприємств щодо використання державних коштів, виділених для подолання наслідків кризи; концептуальні підходи по розробці в розвинутих країнах пакетів довгострокових заходів, спрямованих на розширення споживання домогосподарств та інвестиційного попиту, посилення конкурентоспроможності та підвищення ділової активності в країні, звільнення підприємств від податків, збільшення інвестицій у нові технології, фінансова підтримка малого та середнього бізнесу, технічної модернізації, розвитку виробничої та соціальної інфраструктури. Серед податкових пільгових заходів – зниження податку на прибуток підприємств та соціальне страхування працівників, відстрочення податкової заборгованості, пільгове оподаткування інвестицій підприємств, звільнення від ПДВ імпорту технічного обладнання тощо. Зокрема, у Росії запроваджено низку заходів, спрямованих на зниження адміністративного тиску на бізнес, розроблено програми боротьби з корупцією та ліквідація зайвих суб’єктивних бар’єрів тощо.

^ У розділі 2 «Аналіз механізму державної підтримки суб’єктів господарювання в Україні за умов фінансової нестабільності» проаналізовано суперечності розвитку підприємництва в Україні та становлення державної підтримки, розкрито її трансмісійний механізм впливу на активізацію підприємницької діяльності та результативність антикризової макроекономічної політики.

Макроекономічний аналіз наслідків фінансово-економічної кризи в Україні виявив тенденції стагнації економіки, якій властиві високі темпи інфляції, припинення банківського кредитування, зменшення реальних наявних доходів населення, зниження схильності населення до споживання, загострення умов збуту продукції, зменшення обсягів інвестування, що зумовило значне уповільнення загальноекономічної динаміки. Зроблено висновок, що кризові та депресійні тенденції вітчизняної економіки значно підірвали мотивацію до підприємницької діяльності.

У дисертації здобувачем обґрунтовано трансмісійний механізм впливу складових державної підтримки підприємницької діяльності в умовах кризи на пожвавлення економічних процесів, фінансову стабілізацію та макроекономічну динаміку, що виявляється в зростанні валового внутрішнього продукту та збільшенні надходжень до державного бюджету (рис. 2).Рис. 2. Трансмісійний механізм державної підтримки

підприємництва в умовах кризи (власна розробка автора)

У роботі обґрунтовано наступні етапи організаційно-правового забезпечення становлення механізму державної підтримки: 1991–1994 роки – початковий етап (закладання законодавчих основ для надання підтримки суб’єктам господарювання, створення фондів та комітетів з підтримки, визначено головні напрями державного фінансування); 1995–2007 роки – етап реформування та розширення сфер і напрямів державної підтримки (реорганізація Українського національного фонду підтримки підприємництва і розвитку конкуренції в Український фонд підтримки підприємництва); 2008 рік – початок сучасного етапу фінансово-економічної кризи (фінансова підтримка банківського сектора, запобігання впливу світової фінансово-економічної кризи на розвиток окремих галузей економіки та інновацій). Автор підкреслює, що під час кризи державна підтримка надавалася підприємствам сільського господарства, вугільної промисловості, енергетики, судно- та літакобудівної галузей. Автором виявлено, що під час фінансово-економічної кризи (табл. 1) відбувся такий перерозподіл державної підтримки: 62,68 % усіх коштів, виділених на підтримку, було спрямовано в енергетичну галузь та 26,17 % – в агропромисловий комплекс, у докризовий період половину всієї державної підтримки отримувала вітчизняна вугільна промисловість.

^ Таблиця 1

Структура державної підтримки підприємницької діяльності в Україні, %

^ Види підтримки


2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Селективна підтримка, зокрема

97,51

96,0

96,48

96,2

93,63

98,27

99,47

95,63

98,58

Сільське господарство

8,13

17,80

24,82

33,24

67,19

68,23

26,17

57,81

69,53

Вугільна промисловість

66,06

39,44

41,29

47,20

26,58

25,13

10,10

20,25

21,93

Гірнича та металургійна промисловість

0,23

0,21

0,30

0,30

0,16

0,17

0,08

0,06

0,07

Хімічна промисловість

0,52

0,35

0,28

0,33

0,10

0,11

0,02

0,04

0,03

Енергетика

20,60

14,73

17,20

12,16

1,48

2,06

62,68

16,91

6,34

Машинобудування

1,97

23,47

12,59

2,97

2,12

2,57

0,42

0,56

0,68

^ Горизонтальна підтримка, зокрема

2,49

4,0

3,52

3,8

2,37

1,72

0,53

4,37

1,44

Малі підприємства

0,10

0,09

0,13

0,31

0,05

0,04

0,02

0,05

0,02

Наукові дослідження та розвиток

0,67

1,80

0,72

0,72

1,09

0,45

0,18

0,31

0,33

Захист природного середовища

0,28

0,36

0,31

0,34

0,14

0,06

0,03

0,08

0,05

Інші галузі

1,44

1,75

2,36

2,43

1,09

1,17

0,30

3,93

1,04

Всього

100

100

100

100

100

100

100

100

100

(Розраховано на основі даних Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, даних про виконання Державних бюджетів)


Аналіз даних таблиці свідчить про те, що в Україні переважає селективна підтримка, спрямована на вирішення поточних проблем вітчизняних підприємств. Так, упродовж 2003–2006 років більшу частину в структурі державної підтримки посідала вугільна промисловість, що не корегується з тенденціями в європейських країнах, у яких обсяги підтримки скоротилися за рахунок реструктуризації галузі, у зв’язку з чим існує ризик проведення проти вугільної промисловості України антисубсидійних розслідувань. Аналогічна ситуація склалася з підтримкою підприємств енергетичного сектора економіки України. Державна підтримка стратегічних підприємств також не супроводжується структурними та інноваційними змінами. Серед інструментів підтримки найбільш поширеними є компенсація відсоткових ставок за користування кредитами, податкові пільги, бюджетне фінансування, дотації, державні гарантії.

На відміну від податкових інструментів (надання пільг в оподаткуванні, введення спеціальних режимів оподаткування), що використовувались в попередні роки, у сучасних умовах кризи державна підтримка здійснюється переважно через бюджетне фінансування за рахунок внутрішніх запозичень. Накопичення за останні кризові роки значних зобов’язань держави призвели сьогодні до критичного зростання боргового тягаря, тим самим створюються передумови нової небезпечної «фінансової бульбашки», яка може лопнути та привести країну до нової кризи.

^ У розділі 3 «Оцінка ефективності та кореляція напрямів державної підтримки підприємництва» проведено SWOT-аналіз державної підтримки підприємницької діяльності в умовах фінансово-економічної кризи; проаналізовано показники її соціально-економічної ефективності та запропоновано напрями вдосконалення державної підтримки підприємництва.

За результатами проведеного SWOT-аналізу державної підтримки підприємницької діяльності в умовах фінансово-економічної кризи виявлено її неефективність, оскільки сума балів втрат і загроз має вищий рівень, ніж сума балів вигод і можливостей. Виявлено наступні чинники низької результативності державної підтримки підприємницької діяльності: високий рівень оподаткування підприємств; відсутність ефективних механізмів кредитування та страхування суб’єктів підприємництва; загрозливий розвиток корупції та бюрократизму; недоступність бізнес-освіти для персоналу малих підприємств; відсутність соціальних гарантій; складний процедурний механізм і непрозорість отримання державної підтримки; неефективність використання коштів за державними програми підтримки; відсутність стимулів для розвитку інноваційного підприємництва; скорочення обсягів державної підтримки внаслідок дефіциту бюджету; відсутність моніторингу та контролю за діяльністю підприємств, які отримали державну підтримку.

Важливе методологічне значення для оцінки дієвості державної підтримки має розрахунок його ефективності, оскільки в науковій літературі не виявлено єдності підходів. З врахуванням означеного, у дисертаційній роботі запропоновано методику розрахунку показника ефективності державної підтримки підприємництва за такою формулою:


Е = ІЕ / ДП, (1)

де Е – ефективність державної підтримки підприємницької діяльності;

ІЕ – інтегральний ефект від надання державної підтримки, грн;

ДП – обсяги державної підтримки, надані суб’єктам господарювання, грн.

З метою повного відображення ефекту від державної підтримки автором запропоновано визначення інтегрального ефекту, який включає бюджетний, економічний, соціальний та екологічний ефекти, що дало змогу об’єднати отримані вигоди від надання підтримки для держави, суб’єктів господарювання, населення та охорони природного середовища. Цей ефект розраховується за формулою:


ІЕ = а1×Б + а2×Ен + а3×Соц + а4×Ел, (2)


де Б, Ен, Соц, Ел – відповідно бюджетний, економічний, соціальний та екологічний ефекти від надання державної підтримки суб’єктам підприємницької діяльності, грн;

а1, а2, а3, а4 – вагові коефіцієнти відповідно бюджетного, економічного, соціального та екологічного ефектів.

Наведені показники характеризують ефективність державної підтримки підприємницької діяльності, як на макроекономічному рівні, тобто враховують ефективність бюджетних програм, так і на мікроекономічному рівні, тобто ефективність підтримки бізнес-проектів підприємств. Використовуючи зазначену методику, здійснено розрахунки на базі звітних даних Українського фонду підтримки підприємництва, що демонструє неефективність заходів державної підтримки суб’єктів малого підприємництва (рис. 3).Рис. 3. Інтегральна ефективність від надання державної підтримки суб’єктам малого підприємництва

(Розраховано на основі Звітів Українського фонду підтримки підприємництва)


З’ясовано, що на інтегральну ефективність найбільше впливають соціальний та економічний ефекти, що свідчить про мультиплікативну віддачу наданих коштів для підтримки малого підприємництва. Так, у 2008 році суб’єктам малого бізнесу було надано фінансової підтримки на суму 13058,1 тис. грн., в результаті чого приріст чистого прибутку підприємств склав 340,81 тис. грн. або 3% від розміру підтримки, та створено 1668 нових робочих міць. Бюджетний ефект за ряд років має від’ємне значення, що свідчить про перевищення приросту витрат бюджету внаслідок надання підтримки над приростом доходів бюджету від надання підтримки. Це має негативний вплив на величину інтегрального ефекту.

Розкрито причини низької ефективності державної підтримки розвитку підприємництва: складні умови реєстрації, ліквідації підприємств, захисту прав інвесторів, оподаткування і кредитування; порушення норм законодавства та розкрадання державних коштів; невикористання за призначенням державних дотацій та субвенцій. Порівняльний міжкраїновий аналіз показав, що антикризові заходи уряду України є одними з найменш результативних, оскільки інтегральний індекс становив -1,083, що відображає загострення внутрішніх суперечностей розвитку та нездатність держави регулювати національну економіку на макроекономічному рівні.

В процесі дослідження автором виділено наступні ключові чинники розвитку економіки: державна підтримка малих та середніх підприємств, державна допомога сільськогосподарським підприємствам та сприяння розвитку інноваційної активності підприємств. Практична реалізація даних напрямків державної підтримки підприємницької діяльності призведе до збільшення валового внутрішнього продукту країни. Вищезазначене пропонуємо подати у вигляді наступної моделі:


ΔY = a × ΔA + b × ΔB + с × ∆С (3)


де, ΔY – темп приросту валового внутрішнього продукту в поточному році, %;

a, b, с – коефіцієнти чутливості темпу приросту ВВП до частки державної підтримки відповідно малого та середнього підприємництва, сільськогосподарських підприємств та промислових підприємств, що проваджують інновації у виробництво;

ΔA – зміна частки валової доданої вартості малих та середніх підприємств у її загальному обсязі в поточному році, %;

ΔB - зміна частки валової доданої вартості сільськогосподарських підприємств у її загальному обсязі в поточному році, %;

С – зміна частки валової доданої вартості промислових інноваційних підприємств у її загальному обсязі в поточному році, %.

Для розрахунку зміни частки валової доданої вартості малих підприємств, сільськогосподарських підприємств та промислових інноваційних підприємств застосуємо наступну формулу:


ΔA (ΔB, ΔС) = D1,2,3 × Е1,2,3 (4)


де, D1,2,3 – частка видатків державного бюджету на підтримку підприємницької діяльності відповідно малих, сільськогосподарських та інноваційних підприємств, %;

Е1,2,3 – ефективність державної підтримки відповідно малих і середніх, сільськогосподарських та інноваційних підприємств.

Запропонована модель відображає на скільки відсотків зросте валовий внутрішній продукт країни з урахуванням зміни питомої ваги випуску продукції малим підприємництвом, підприємствами сільського господарства та інноваційними підприємствами, а також обсягу видатків державного бюджету на підтримку підприємницької діяльності.

Здобувачем обґрунтовано висновок, що саме в умовах фінансово-економічної кризи політика у сфері підтримки підприємництва вимагає постановки нових цілей та використання нових інструментів підтримки. Запропоновано параметри корекції державного регулювання та підтримки, які охоплюють: забезпечення сприятливих умов для інноваційно-інвестиційних проектів у вітчизняній промисловості; створення чіткої, стабільної та надійної державної підтримки сільських товаровиробників та сприяння виходу на вітчизняні та зарубіжні ринки; розроблення програми сприяння розвитку малого і середнього підприємництва як вихідної необхідної умови зростання зайнятості. Запропоновано створити банк розвитку з метою стимулювання та підтримки розвитку пріоритетних сфер економіки, інвестиційних та інноваційних проектів, залучення для їх фінансування довгострокових зовнішніх інвестицій в економіку держави.

Зроблено висновок, що пріоритетними напрямами державної підтримки підприємницької діяльності повинні бути: перехід на інноваційну модель розвитку економіки, модернізація виробництва, підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках, запобігання впливу міжнародної фінансової кризи на розвиток економіки. Реалізувати зазначене в роботі пропонується шляхом забезпечення розвитку державно-приватного партнерства як інструменту залучення інвестицій; утворення малих інноваційних підприємств; створення з урахуванням міжнародного досвіду фондів підтримки малих і середніх інноваційних підприємств, венчурних фондів; упровадження енергоефективних та енергозберігаючих технологій; створення системи фінансової підтримки інвестиційної та інноваційної діяльності, запровадження механізму здешевлення кредитів і заохочення комерційних банків до кредитування інвестиційних та інноваційних проектів; забезпечення розвитку інноваційної інфраструктури.


ВИСНОВКИ

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукового завдання державної підтримки підприємницької діяльності, обґрунтування її пріоритетності в державному антикризовому управлінні економікою. Проведене дослідження дає змогу зробити наступні висновки, узагальнення та рекомендації:

1. Світова фінансово-економічна криза, свідчить про неспроможність теорій ринкового фундаменталізму та актуальність теоретичного пошуку ефективних методів та інструментів державного антикризового управління економікою, серед яких, як показує аналіз зарубіжного досвіду боротьби з наслідками кризи, провідне місце належить державній підтримці підприємницької діяльності.

2. Виявлено негативний вплив фінансово-економічної кризи на показники макроекономічного середовища, що спричинило високі темпи інфляції, припинення банківського кредитування, зростання цін на енергоносії, зниження реальних доходів та купівельної спроможності населення, що зумовило скорочення активізації підприємницької діяльності в Україні, а саме: зниження рівня фінансової стійкості суб'єктів підприємництва, скорочення обсягів інвестицій, збільшення кількості збиткових підприємств та підприємств-банкрутів. Зроблено висновок щодо необхідності державної підтримки структурних змін, достатнього фінансування науково обґрунтованої інноваційно-інвестиційної політики держави.

3. На основі використання міждисциплінарного підходу розкрито багатофункціональні форми прояву підприємництва: як фактора виробництва, який забезпечує раціональне використання капіталу, праці і природних ресурсів; як процесу, що орієнтований на активізацію інноваційної діяльності та пошук нових, оригінальних технічних рішень для задоволення існуючих або потенційних потреб; як суб’єкта та об‘єкта господарювання, який реалізує принципи мотивації та відповідальності; як виду людської діяльності, що охоплює економічні, юридичні, соціальні, психологічні, культурно-історичні аспекти.

4. Обґрунтовано наукове трактування «державної підтримки підприємницької діяльності» як процесу цілеспрямованого впливу держави по створенню сприятливого підприємницького середовища задля мобілізації використання факторів виробництва, запровадження інновацій та забезпечення стабільності розвитку економіки як найбільш результативної складової механізму державного управління економікою. Зроблено висновок, що в умовах фінансово-економічної кризи активізується роль держави як визначального та вирішального інституту в реалізації антикризової політики.

5. На основі розроблених здобувачем критеріїв в роботі здійснено класифікацію видів державної підтримки підприємницької діяльності (за фазами економічного циклу, інструментами, об’єктами впливу, часовими строками, універсальністю, за масштабами, за характером впливу, вимогами СОТ), що дало змогу виявити специфіку запровадження державної підтримки в Україні в сучасних кризових умовах та розробити оптимальний варіант цієї підтримки з урахуванням масштабів та глибини економічних наслідків кризи, визначити галузеву пріоритетність і спосіб застосування відповідних інструментів підтримки задля усунення найбільших загроз розвитку підприємництва та макроекономічної стабільності.

6. Характеристика інституціоналізації державного регулювання економіки в Україні та законодавчого забезпечення державної підтримки підприємницької діяльності дала змогу виділити три етапи (початковий етап; етап реформування; сучасний етап фінансово-економічної кризи) та розкрити особливості застосування інструментів підтримки. Виявлено, що в умовах кризи переважають прямі методи державної підтримки, збільшуються обсяги бюджетного фінансування розвитку підприємництва та набуває широкого застосування селективний вид підтримки.

7. Проведений SWOT-аналіз державної підтримки підприємницької діяльності в умовах фінансово-економічної кризи виявив її неефективність, оскільки сума балів втрат і загроз має вищий рівень, ніж сума балів вигод і можливостей, що підтверджується результатами дослідження ефективності фіскальних заходів урядів різних країн та рейтинговою оцінкою умов ведення бізнесу в Україні.

8. Розроблено методологічні підходи до визначення ефективності державної підтримки підприємницької діяльності та запропоновано до використання показник інтегрального ефекту, який включає оцінку економічного, бюджетного, соціального та екологічного ефектів. Виявлено, що найбільший вплив на ефективність державної підтримки справляють економічний та соціальний ефекти, що відображають мультиплікативну віддачу наданих коштів для підтримки підприємництва. Розкрито причини низької ефективності державної підтримки розвитку підприємництва: високий рівень оподаткування підприємств; відсутність ефективних механізмів кредитування та страхування суб’єктів господарювання; відсутність стимулів для розвитку інноваційного підприємництва; порушення норм законодавства та розкрадання державних коштів; невикористання за призначенням державних дотацій та субвенцій.

9. Запропоновано напрями удосконалення державної підтримки підприємницької діяльності шляхом забезпечення розвитку державно-приватного партнерства як інструменту залучення інвестицій; утворення малих інноваційних підприємств; створення з урахуванням міжнародного досвіду фондів підтримки малих і середніх інноваційних підприємств, венчурних фондів; упровадження енергоефективних та енергозберігаючих технологій; створення системи фінансової підтримки інвестиційної та інноваційної діяльності, запровадження механізму здешевлення кредитів і заохочення комерційних банків до кредитування інвестиційних та інноваційних проектів; забезпечення розвитку інноваційної інфраструктури.


^ СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

У наукових фахових виданнях:

1. Ходан І. В. (Сіра І. В.) Формування малого підприємництва в Україні в контексті фінансових проблем / І. В. Ходан (І. В. Сіра) // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного інституту: Збірник наукових праць. Вип. – 4: Економічні науки. – Чернівці, 2003. – С. 172 –174. (0,2 д. а.)

2. Ходан І. В. (Сіра І. В.) Особливості функціонування приватизованих підприємств в економіці України / І. В. Ходан (І. В. Сіра) // Науковий вісник Буковинського держаного фінансово-економічного інституту: Збірник наукових праць. – Вип.5: Економічні науки. – Чернівці, 2004. – С. 158–164. (0,3 д. а.)

3. Ходан І. В. (Сіра І. В.) Формування фінансових ресурсів підприємства / І. В. Ходан (І. В. Сіра) // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії: Збірник наукових праць. – Вип. 6: Економічні науки. – Чернівці, 2005. – С. 187–191. (0,3 д. а.)

4. Ходан І. В. (Сіра І. В.) Прибуток як джерело фінансування інвестиційної діяльності підприємств в умовах ринку / В. Д. Попова, І. В. Ходан (І. В. Сіра) // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії: Збірник наукових праць. – Вип. 8: Економічні науки. – Чернівці, 2007. – С. 61–67. (0,3 д. а., особисто автору – 0,1 д. а., розкрито особливості забезпечення інвестиційних потреб підприємств)

5. Ходан І. В. (Сіра І. В.) Інструменти забезпечення фінансової стабільності підприємств / І.В. Ходан (І. В. Сіра) // Формування ринкової економіки: Збірник наукових праць. – К.: КНЕУ, 2007. – Вип. 18. – С. 99–106. (0,4 д. а.)

6. Ходан І. В. (Сіра І. В.) Питання фінансової стабілізації приватизованих підприємств в економіці України / І. В. Ходан (І. В. Сіра) // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: Наук. зб. Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – Вип. 4. – С.258–263. (0,5 д. а.)

7. Ходан І. В. (Сіра І. В.) Державна підтримка підприємницької діяльності в умовах фінансової кризи / І. В. Ходан (І. В. Сіра) // Стратегія економічного розвитку України: Збірник наукових праць. – К.:КНЕУ, 2009. – Вип. 24–25. – С. 52–58. (0,4 д. а.)

8. Ходан І. В. (Сіра І. В.) Державна підтримка підприємництва: світовий досвід загального та особливого / І. В. Ходан (І. В. Сіра)// Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. – К., 2011. – Вип. 7–8 (122-123). – С. 36–42. (0,7 д. а.)

9. Ходан І. В. (Сіра І. В.) Політика державної підтримки підприємництва в контексті Податкового кодексу /І. В. Ходан (І. В. Сіра) // Формування ринкової економіки: Збірник наукових праць. у 2-х ч. – К.: КНЕУ, 2011. – Вип. 26. – Ч 1. – С. 185–195. (0,4 д. а.)

10. Сіра. І. В. Аналіз галузевих потреб підтримки підприємництва / І. В. Сіра // Вісник Дніпропетровського університету. – Серія: Економіка. – Дніпропетровськ, 2011. – Т. 19. – № 10/1. – Вип. 5 (3). – С. 64–69. (0,4 д. а.)

11. Сіра І. В. Організаційно-правове забезпечення підтримки підприємництва в Україні / І. В. Сіра // Економіка та підприємництво: Збірник наукових праць молодих учених та аспірантів. – К.: КНЕУ, 2011. – Вип. 26. – С. 206–221. (0,7 д. а.)

12. Сіра І. В. Ефективність держаної підтримки підприємницької діяльності в Україні / І. В. Сіра // Науково-виробничий журнал «Сталий розвиток економіки». – Хмельницький, 2012. – № 5 (15). – С. 62–67. (0,4 д. а.)

в інших виданнях:

13. Ходан І. В. (Сіра І. В.) Фінансові проблеми приватизованих підприємств в умовах євроінтеграції / І. В. Ходан (І. В. Сіра) // Проблеми розвитку фінансової системи України в умовах євро інтеграції: Тези доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції (19–20 жовтня 2007 р.). – Львів: Львівська державна фінансова академія, 2007. – С. 198–201. (0,1 д. а.)

14. Ходан І. В. (Сіра І. В.) Особливості використання податків для регулювання підприємницької діяльності в умовах фінансової кризи / І. В. Ходан (І. В. Сіра) // Міжнародне співробітництво України в сфері оподаткування. Реформування податкової служби України відповідно до європейських стандартів: Зб. матер. наук.-практ. конференції, 23 жовтня 2009 р. – Ірпінь: Нац. унів. ДПС України, 2009. – С. 366–367. (0,1 д. а)

15. Ходан І. В. (Сіра І. В.) Державна підтримка суб’єктів фінансового посередництва / І. В. Ходан (І. В. Сіра) // Сучасна економічна теорія та пошук ефективних механізмів господарювання / Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (11–12 березня 2010 р.). – Сімферополь, 2010. – С. 356–359. (0,1 д. а.)

16. Ходан І. В. (Сіра І. В.) Зростання ролі державної підтримки підприємництва в умовах фінансово-економічної кризи / І. В. Ходан (І. В. Сіра) // Формування ринкової економіки: Збірник наукових праць. – Спец. вип. Державне антикризове управління національною економікою: світовий досвід та проблеми в Україні. – К.: КНЕУ, 2010 – С. 287–289. (0,1 д. а.)


АНОТАЦІЯ

Сіра І. В. Державна підтримка підприємницької діяльності в умовах фінансово-економічної кризи. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством. – ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Київ, 2013.

У дисертаційній роботі досліджено теоретико-методологічні та практичні аспекти державної підтримки підприємницької діяльності. За результатами дослідження узагальнено теоретичні підходи до еволюції підприємництва, обґрунтовано його визначальну роль в економічному зростанні. На основі аналізу наукових теорій регулювання економіки визначено сутність та види державної підтримки підприємницької діяльності. Узагальнено світовий досвід державної підтримки в умовах фінансово-економічної кризи.

У дослідженні визначено вплив макроекономічних показників на активізацію підприємницької діяльності. Проаналізовано процес становлення механізму державної підтримки підприємництва в Україні та його визначальну роль у подоланні кризових явищ. Проведено аналіз структурних змін підприємницької діяльності, досліджено застосування інструментів державної підтримки підприємництва в умовах кризи на основі SWOT-аналізу. Розроблено методику розрахунку показника ефективності державної підтримки підприємницької діяльності на основі інтегрального ефекту. Запропоновано шляхи корекції державної підтримки підприємницької діяльності в Україні.

^ Ключові слова: підприємницька діяльність, державне регулювання, державна підтримка, дотації, субсидії, податкові пільги, пільгове кредитування,фінансово-економічна криза, макроекономічне середовище, структурний аналіз, ефективність державної підтримки.


АННОТАЦИЯ

Серая И. В. Государственная поддержка предпринимательской деятельности в условиях финансово-экономического кризиса. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.03 – Экономика и управление национальным хозяйством. ГВУЗ "Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана", Киев, 2013.

В диссертационной работе исследованы теоретико-методологические и практические аспекты государственной поддержки предпринимательской деятельности. Обобщены теоретические подходы к эволюции предпринимательства, показана его определяющая роль в экономическом развитии. Установлены сущность и виды государственной поддержки предпринимательской деятельности.

Отмечено, что в условиях кризиса поддержка предпринимательской деятельности со стороны органов государственной власти является жизненно важной необходимостью и залогом развития национальной экономики, поиска путей предупреждения банкротства, повышения жизненного уровня населения. Анализ антикризисных мероприятий, проводимых в развитых странах, характеризует одну важную особенность – активизацию роли государства как определяющего и решающего института в системе мероприятий антикризисного управления экономикой. Сделан вывод, что участие государственных институтов в решении приоритетных экономических задач является объективным требованием.

Определено влияние макроэкономических показателей на активизацию предпринимательской деятельности. Проанализированы современное состояние и проблемы функционирования предпринимательства в Украине, которые состоят в снижении уровня финансовой стойкости субъектов предпринимательства, уменьшении объема капитала и объемов реализации продукции, сокращении объемов инвестиций, увеличении количества убыточных предприятий и предприятий-банкротов, возрастании сомнительных и безнадежных долгов.

Проведенный анализ структурных изменений предпринимательской деятельности показал, что изменения, произошедшие в украинской экономике, характеризуются низкой экономической эффективностью, в частности, национальной экономике сегодня присуще серьезное технологическое отставание. Упадок промышленного комплекса отражается в существенном уменьшении части продукции с высоким уровнем добавочной стоимости, высокотехнологичной, наукоемкой, в увеличении удельного веса отраслей низко технологической и сырьевой направленности.

В процессе анализа инструментов государственной поддержки предпринимательской деятельности в Украине в разрезе отраслей экономики и направлений поддержки сделан вывод, о том, что правительство проводит широкомасштабные мероприятия государственной поддержки предпринимательской деятельности. Среди отраслей экономики особое внимание в период кризиса было уделено сельскому хозяйству, угольной промышленности, энергосбережении, судно- и самолетостроительной отрасли, а также малым и средним предприятиям. Среди инструментов поддержки самыми распространенными являются: компенсация процентных ставок за пользование кредитами, налоговые льготы, бюджетное финансирование, дотации, государственные гарантии.

Проанализированы показатели эффективности государственной поддержки предпринимательской деятельности на основе предложенного показателя интегрального эффекта. Выявлено, что наибольшее влияние на его динамику оказывают экономический и социальный эффекты, а механизмы разворовывания государственных средств нивелируют экономический эффект от предоставления государственной поддержки.

Предложены направления коррекции государственной поддержки предпринимательской деятельности: обеспечение благоприятных условий для инновационно-инвестиционных проектов в отечественной промышленности; создание четкой, стабильной и надежной государственной поддержки сельских товаропроизводителей и способствование их выхода на отечественные и зарубежные рынки; разработка программы гарантий индивидуальным производителям сельхозпродукции; содействия развитию малого и среднего бизнеса как необходимого условия роста занятости и структурной перестройки экономики; содействие направленности политики государства на защиту отечественного товаропроизводителя и создание условий для повышения конкурентоспособности украинской продукции на мировых рынках; содействие расширению производства многих потребительских товаров и услуг с использованием местных источников сырья без привлечения существенных капитальных вложений; осуществление структурной перестройки экономики; создание современного жилищно-коммунального сектора.

^ Ключевые слова: предпринимательская деятельность, государственное регулирование, государственная поддержка, дотации, субсидии, налоговые льготы, льготное кредитование, финансово-экономический кризис, макроэкономическая среда, структурный анализ, эффективность государственной поддержки.


ANNOTATION

Sira І.V. State support of entrepreneurial activity under the conditions of financial-economic crisis. – Manuscript.

The thesis for academic degree of the candidate of economic sciences by the specialty 08.00.03 – Economics and Management of National Economy. - SHEE «Vadym Hetman Kyiv National Economic University», Kyiv, 2013.

The thesis is devoted to the research of theoretical, methodological and practical aspects of state support of entrepreneurial activity. According to the results of the research theoretical approaches to entrepreneurial evolution were generalized and its considerable role was substantiated. Essence and types of entrepreneurial activity state support were determined according to the analysis of economic management scientific theories. World experience of state support was generalized in the conditions of financial-economic crisis.

Impact of macroeconomic indexes on entrepreneurial activity activation also determined in the research. The process of establishing the state support of entrepreneurial activity mechanism in Ukraine and its considerable role in crisis management were analyzed. In the thesis the analysis of entrepreneurial activity structural changes was conducted and the application of state support tools of enterprise in the conditions of crisis on the SWOT-analysis basis was researched. Methodology of settling indexes of efficiency of state support of entrepreneurial activity was worked out on the basis of integral effect. The ways of improvement state support of entrepreneurial activity in Ukraine were offered.

Key words: entrepreneurial activity, government control, state support, grants, subsidies, tax deductions, favorable crediting, financial-economic crisis, macroeconomic environment, structural analysis, efficiency of state support.Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» сіра інна василівна iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» бойко світлана василівна
Роботу виконано на кафедрі фінансів двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства освіти...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» сіра інна василівна iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
Вченою радою двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» сіра інна василівна iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» толочко анна олексіївна
Робота виконана на кафедрі міжнародного менеджменту двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» сіра інна василівна iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» сіра інна василівна iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» сіра інна василівна iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» юрса михайло якович
Робота виконана на кафедрі міжнародних фінансів двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» сіра інна василівна iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» верба вероніка анатоліївна
Робота виконана на кафедрі стратегії підприємств двнз „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» сіра інна василівна iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» столярчук вікторія михайлівна
Роботу виконано на кафедрі міжнародної економіки двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» сіра інна василівна iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» лавріненко олена валеріївна
Роботу виконано на кафедрі міжнародних фінансів двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» сіра інна василівна iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» ларіна ольга григорівна
Роботу виконано на кафедрі міжнародного менеджменту двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи