Міністерство освіти І науки україни київський національний економічний університет імені вадима гетьмана немченко Галина Вікторівна icon

Міністерство освіти І науки україни київський національний економічний університет імені вадима гетьмана немченко Галина Вікторівна
Скачати 409.2 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни київський національний економічний університет імені вадима гетьмана немченко Галина Вікторівна
Сторінка1/4
Дата25.02.2014
Розмір409.2 Kb.
ТипАвтореферат
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА


Немченко Галина Вікторівна


УДК 336.764.2


ЦІНОУТВОРЕННЯ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ ПРОДУКЦІЮ В СИСТЕМІ Ф’ЮЧЕРСНОГО РИНКУ

(НА ПРИКЛАДІ РИНКУ ЗЕРНОВИХ)


Спеціальність 08.07.02 – Економіка сільського господарства і АПК


Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук


КИЇВ – 2006


Дисертацією є рукопис.


Робота виконана на кафедрі економіки агропромислових формувань Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Міністерства освіти і науки України, м. Київ.


^ Науковий керівник – доктор економічних наук, професор

Дем’яненко Сергій Іванович

Київський національний економічний університет

імені Вадима Гетьмана, завідувач кафедри

економіки агропромислових формувань


Офіційні опоненти – доктор економічних наук, доцент

Коваленко Юрій Сергійович

Національний науковий центр “Інститут аграрної

економіки” УААН, старший науковий співробітник

відділу підприємництва, м. Київ


кандидат економічних наук, доцент

^ Солодкий Микола Олександрович

Національний аграрний університет,

завідувач кафедри біржової діяльності, м. Київ


Провідна установа – Державна установа “Інститут економіки та прогнозування

НАН України”, відділ форм і методів господарювання в

агропродовольчому комплексі, м. Київ


Захист відбудеться “___” січня 2007 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.006.04 Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1, ауд.203


З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська 49 – г, ауд. 601.


Автореферат розісланий “___” грудня 2006 року.


В.о. вченого секретаря

спеціалізованої вченої ради

доктор економічних наук, професор, А.П. Наливайко

заслужений діяч науки і техніки України

^ ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. В агропромисловому комплексі формується основна частина продовольчих ресурсів, що має визначальний вплив на гарантування продовольчої безпеки держави. Однак через низький рівень передбачуваності змін внутрішнього попиту і пропозиції, значну залежність від кон’юнктури зовнiшнiх ринків та недостатньо розвинуту інфраструктуру аграрний ринок України є досить нестабільною системою. У країні лише формується інфраструктура аграрного ринку, яка має забезпечувати вільний прозорий рух сільськогосподарської продукції та виконувати такі важливі завдання, як ефективне прогнозування цінової ситуації, гарантування сільгоспвиробнику отримання достатнього доходу за вирощену продукцію, забезпечення паритетної конкуренції з одночасним створенням можливості узгодження дій суб’єктів ринкових відносин, а також стимулювання просування сільськогосподарської продукції на зовнішній ринок.

Досвід розвинених країн показав, що одним з найефективніших методів вирішення названих завдань є запровадження ф’ючерсного ринку. Його механізм забезпечує не лише страхування від майбутніх цінових ризиків, а й інтеграцію до світової торговельної мережі, прозорість ціноутворення, відкритий доступ до ринкової інформації. Необхідність функціонування ф’ючерсного ринку обумовлена зростаючим темпом глобалізації, коли єдиним способом адаптації до інтенсивного підвищення міжнародної конкуренції є створення власної системи підтримки та захисту економіки за допомогою сучасних ринкових важелів. Тому існує нагальна потреба вивчення механізму ціноутворення на ф’ючерсному ринку та встановлення чинників, що забезпечили б можливість його використання на аграрному ринку України.

Теоретичні та практичні аспекти питань ціноутворення і формування інфраструктури аграрного ринку в тому числі ф’ючерсного глибоко досліджені у працях вітчизняних вчених: Б.В. Губського, Б.А. Дадашаєва, Б.П. Дмитрука, В.І. Крамаренка, Коваленка Ю.С, М.І. Макаренка, Б.Й. Пасхавера, В.П. Ситника, М.О. Солодкого, О.М. Сохацької, Л.М. Худолій, О.М. Шпичака, теоретиків близького зарубіжжя: І.Т. Балабанова, А.Н. Буреніна, В.А. Галанової, А.Г. Грязнова, Р.А. Жукова, О.О. Кандінської, Р.В. Корнєєва, Г.Г. Салича. Значний науковий та практичний досвід ціноутворення на ф’ючерсному ринку висвітлено західними науковцями та практиками: Д. Бігменом, К. Бобіном, В. Джуліаном, Е. Маберлі, Дж. Маршалом, Дж. Мерфі, Р. Нельсоном, Дж. Соросом, Е. Стічменом, Р. Фінком, Р. Франкліном, Фр. Хорном, Ф. Шварцом та ін.

Актуальність питань підвищення ефективності функціонування аграрного ринку за рахунок впровадження технологій ф’ючерсної торгівлі, забезпечення важелів динамічного реагування на швидкі зміни, що відбуваються в контексті цінових коливань та змін попиту-пропозиції, впровадження сучасних технологій для проведення торговельних операцій, що забезпечують можливість страхування від цінових ризиків зумовили вибір теми дисертаційної роботи.

^ Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри економіки агропромислових формувань Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана за темою “Удосконалення організаційно-економічного механізму забезпечення ефективного функціонування приватних підприємств АПК” (номер державної реєстрації РК 0101У007343). Автором самостійно розроблено підрозділ “Механізм формування цін на сільськогосподарську продукцію в системі товарних деривативів”.

^ Мета і завдання дослідження. Метою даної роботи є удосконалення теоретичних, методичних і прикладних аспектів системи ціноутворення на сільськогосподарську продукцію в умовах запровадження та розвитку ф’ючерсного ринку. Реалізація поставленої мети обумовила розгляд і вирішення таких дослідницьких завдань:

 • обґрунтовано теоретичні засади формування системи ф’ючерсної торгівлі, визначено взаємозв’язок між її складовими та роль у ціноутворенні на аграрному ринку;

 • визначено тенденції й закономірності економічної доцільності страхування цінових ризиків для суб’єктів аграрного сектору за умов функціонування у висококонкурентному середовищі та основні завдання, що стоять перед ф’ючерсним ринком з метою стабілізації доходів сільськогосподарських підприємств;

 • узагальнено теоретичні й практичні аспекти використання алгоритмів хеджування ф’ючерсних та опціонних контрактів для вибору кращої стратегії поведінки на ф’ючерсному ринку;

 • здійснено аналітичну оцінку рівня відповідності аграрного ринку України умовам запровадження та розвитку ф’ючерсної торгівлі, його законодавчо-правового забезпечення;

 • визначено критерії ефективності ф’ючерсного ціноутворення та рівень цінових коливань, що забезпечать можливість проведення ф’ючерсних торгів на аграрному ринку;

 • обґрунтовано підходи до побудови відкритого ринкового середовища, інтегрованого з міжнародним ринком сільськогосподарської продукції, за умов поєднання ціноутворення на ф’ючерсному ринку та важелів державного регулювання.

^ Об’єктом дослідження є процеси ціноутворення на сільськогосподарську продукцію в умовах запровадження ф’ючерсного ринку.

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних і прикладних питань становлення ф’ючерсного ринку в Україні в умовах посилення міжнародної конкуренції, рівня відкритості економіки, та реформування аграрної інфраструктури.

^ Методи дослідження. У роботі використано такі методи: монографічний (при вивченні досвіду організації функціонування системи ціноутворення, механізму хеджування та принципів торгівлі терміновими контрактами); абстрактно-логічний (при формулюванні вихідних принципів, висновків, узагальнень досліджень провідних науковців за даною тематикою, обґрунтувань основних умов функціонування ф’ючерсного ринку); історичний (при дослідженні етапів еволюційного розвитку механізмів ф’ючерсної торгівлі сільськогосподарською продукцією за умов зростаючої потреби аграрних підприємств у страхуванні своїх доходів); економіко-статистичний (економічне групування цінових рядів протягом історичних інтервалів на українському та світовому ринках зерна при дослідженні закономірностей поведінки цін та впливу на них державного регулювання); економічне порівняння (при проведенні оцінки рівня інтегрованості світових та внутрішніх цін на аграрному ринку); розрахунково-конструктивний (при застосуванні методу стохастичної оптимізації для пошуку оптимальної стратегії хеджування, при створенні на основі коінтеграційної теорії ефективності ф’ючерсного ринку моделі можливої поведінки ф’ючерсних цін на ринку пшениці, при використанні параметричного методу VaR з метою оцінки наслідків від цінових коливань на ф’ючерсному ринку для виробників та споживачів продукції).

Інформаційну базу дослідження склали фундаментальні положення та емпіричні дані, що опубліковані в працях зарубіжних і вітчизняних вчених, законодавчі та нормативно-правові акти України, офіційні статистичні матеріали, періодичні видання.

^ Наукова новизна отриманих результатів полягає в наступному:

вперше:

 • визначено рівень ліквідності ринків основних видів зерна в Україні та на основі порівняння з ліквідністю світового ф’ючерсного ринку розроблено рекомендації щодо доцільності запровадження ф’ючерсної торгівлі цією продукцією;

 • розроблено модель ефективного реагування ф’ючерсної ціни на зміни ринку реального товару на базі потижневої динаміки цін на пшеницю 3-го класу, та за допомогою теорії коінтеграції визначено відповідний коефіцієнт коваріації ф’ючерсних цін зі спотовими;

 • розроблено підходи до встановлення необхідної мінімальної денної зміни ціни та визначено рекомендовані мінімальні зміни ціни при торгівлі пшеницею на базі прогнозування поведінки ф’ючерсних цін за умов ефективного функціонування ринку;

удосконалено:

 • визначення ф’ючерсного контракту з позиції користувача контракту –сільськогосподарського підприємства, базуючись на характеристиках високоліквідного стандартизованого документа, що забезпечують страхування ціни для сільгоспвиробника;

 • теоретичні підходи до визначення алгоритмів оптимального хеджування товарних експортних/імпортних потоків методом стохастичної оптимізації, що дає змогу забезпечити найбільшу середньоочікувану дохідність при встановленні певного обмеження на ризик;

 • рекомендації щодо необхідних державних заходів у сфері законодавчого та функціонального забезпечення ефективного механізму діяльності ф’ючерсного ринку сільськогосподарської продукції та визначено основні напрями взаємодії ринкових важелів з державним регулюванням;

дістало подальший розвиток:

 • обґрунтування неможливості функціонування ф’ючерсного ринку за умов адміністративного втручання в ціноутворення на ринку зерна за допомогою використання параметричної моделі VaR, побудованої на основі динаміки цін пропозиції на пшеницю для визначення помісячного ймовірного максимального середньоденного коливання ціни;

 • визначення рівня цінової конвергенції та темпів її заростання протягом останніх років для ринку зерна, впливу світових цін на ціни українського ринку і рівень їх інтегрованості, що має бути врахованим при запровадженні ф’ючерсної торгівлі.

^ Практичне значення отриманих результатів: Науково-методичні розробки, обґрунтовані в дисертації, можуть бути використані для удосконалення процесу формування відкритого та ефективного ринкового середовища в аграрному секторі, забезпечення прозорого та прогнозованого ціноутворення з гарантуванням визначеного рівня прибутковості для аграрних підприємств на базі хеджування цінових ризиків при запровадженні та розвитку ф’ючерсного ринку в Україні як однієї з необхідних складових ринкової інфраструктури.

Практичне значення результатів дисертації підтверджується довідками про їх впровадження. У рамках роботи Департаменту економічної стратегії та розвитку аграрного ринку Міністерства аграрної політики України автора було залучено до підготовки національної програми «Добробут через аграрний розвиток» в частині рекомендацій щодо розвитку ринку продукції АПК, зокрема доцільності торгівлі ф’ючерсними контрактами на зарубіжних ринках і основних аспектів формування власного ф’ючерсного ринку для страхування цінових ризиків аграрних підприємств (довідка №19-1-11/479 від 20.02.2006). Практичне впровадження методики визначення помісячного ймовірного максимального середньоденного коливання ціни на зерно за допомогою використання параметричної моделі VaR з врахуванням ціни ф’ючерсних контрактів Чиказької торгівельної палати (США) було здійснено при формуванні виробничо-фінансового плану ЗАТ НВП «Райз-Агро» на 2006 р. – м. Київ (довідка №36/15/75 від 05.12.2005) та при розробці планів закупівлі і наданні цінових розпоряджень в регіонах департаментом закупівлі СГП ДП «Райз-Агротрейд» (довідка №73/46/02 від 18.01.2006).

Особистий внесок здобувача – усі наукові результати, які викладені в дисертації, отримані автором особисто. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, в дисертації використані лише ті ідеї та положення, які отримані в результаті особистої роботи здобувача і становлять індивідуальний внесок автора.

^ Апробація результатів дослідження – результати дослідження доповідалися та обговорювалися на науково-практичних конференціях: “Удосконалення економічної роботи на сільськогосподарських підприємствах в умовах перехідної економіки”, м. Київ, Київський національний економічний університет, 2003 р.; “Удосконалення економічного механізму функціонування аграрних підприємств в умовах невизначеності”, м. Київ, Київський національний економічний університет, 2004 р.; “Економіка: проблеми теорії та практики”, м. Дніпропетровськ, Дніпропетровський національний університет, 2005 р.

Публікації. Результати дисертаційної роботи відображені у 6 наукових працях загальним обсягом 1,91 д.а., з яких автору належить 1,89 д.а., у тому числі 4 статті у наукових фахових виданнях – 1,42 д.а. і 2 публікації в інших виданнях – 0,49 д.а.

^ Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг дисертації становить 185 сторінок машинописного тексту. Матеріал дисертації містить 34 таблиць на 15 сторінках, 30 рисунків на 13 сторінках та 4 додатки на 5 сторінках. Список використаних джерел містить 105 найменувань і займає 6 сторінок.


^ ОсновнИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

у вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено проблемні питання, що потребують подальшого дослідження та наукової розробки, сформульовано мету, завдання, об’єкт, предмет і методи дослідження, висвітлено наукову новизну та практичне значення отриманих результатів.

У розділі 1 “Ф’ючерсний ринок як механізм прогнозування цін на сільськогосподарську продукцію” досліджено теоретичні та методичні засади механізму функціонування ф’ючерсного ринку, розкрито сутність ф’ючерсного ринку як елементу ринкового ціноутворення, передумови його діяльності та значення для України.

Розглянуто особливості ф’ючерсного ринку за допомогою визначення його ролі у функціонуванні економічної системи. Розуміння цього явища базується на існуванні постійних цінових коливань при торгівлі певними товарами, що створює ціновий ризик, проти якого учасники аграрного ринку потребують захисту. У відповідь на такі цінові коливання у ринковій економіці розвивалися інструменти управління ризиком, які захищали виробників та споживачів від цінової невизначеності. В результаті, найдієвішим став механізм ф’ючерсного ринку, направлений на запобігання негативних впливів при ціноутворенні. Досліджено різні підходи щодо трактування поняття “ф’ючерсний контракт”. Подане власне його визначення з позиції сільськогосподарського виробника, метою діяльності якого на ф’ючерсному ринку є не збут сировини, а захист від цінових ризиків та отримання прибутків на цінових коливаннях.

Виходячи з міжнародного досвіду, сформульовано визначення ф’ючерсного ринку з погляду всієї інфраструктури аграрного сектору економіки. Ф’ючерсний ринок – це сучасний провідний елемент системи економічних відносин, що сприяє: ефективному ціноутворенню на сільськогосподарську продукцію, встановлює певний порядок у торговельній практиці різних учасників ринку, гарантує захист та страхування від ризику коливання цін та забезпечує прибуток від гри на цінових коливаннях. Надає вірогідну інформацію щодо прогнозів ціни в майбутньому; дозволяє істотно знизити рівень невизначеності зовнішнього середовища аграрного підприємства, забезпечує доступність і відкритість інформації для всіх учасників біржової торгівлі, змушує їх вести конкуренцію в рівних умовах; підвищує прозорість утворення цін та забезпечує інтеграцію зі світовими цінами на сільськогосподарську продукцію.

У процесі дослідження було визначено основні переваги та недоліки хеджування сільськогосподарської продукції, які переважно виникають унаслідок недостатнього професійного рівня учасників торгів, що спричиняє неправильний вибір стратегії поведінки на ринку, або призводить до виникнення ситуацій недобросовісної спекуляції та шахрайства. Для усунення цих недоліків у розвинених країнах розроблене жорстке законодавство та чітко визначені правила гри на ф’ючерсному ринку.

На підставі встановлення характеристик та умов ф’ючерсного контракту визначено, що основною властивістю ф’ючерсної ціни, яка фіксується при укладенні ф’ючерсного контракту, є те, що вона відображає очікування суб’єктів торгівлі стосовно майбутньої ринкової ціни для відповідного активу. У ф’ючерсній ціні враховується не лише майбутня ціна активу, але й витрати на страхування, зберігання та транспортування. Учасники торгівлі, враховуючи перелічені чинники, здійснюють операції купівлі-продажу ф’ючерсних контрактів під час відкритих торгів на біржі. За результатами торгів визначаються ціни, які показують реальний стан ринку, співвідношення попиту та пропозиції.

Визначальну роль при ціноутворенні на ф’ючерсному ринку відіграють біржові спекулянти, які приймають на себе ризик від невизначеності в прогнозуванні змін ціни, забезпечують ліквідність ф’ючерсного ринку, тобто умови, коли кожний продавець знаходить на ринку покупця, і навпаки. Без спекулянтів хеджерам було б тяжко чи зовсім неможливо узгодити ціну. За рахунок спекулянтів кількість продавців і покупців збільшується, розширюються межі хеджування, підвищується стабільність рівня цін. Отже наявність якомога більшої кількості суб’єктів господарювання, які мають вільний капітал для гри на ринку є важливою передумовою для функціонування ф’ючерсної торгівлі.

Встановлено основні чинники необхідності впровадження ф’ючерсного ринку сільськогосподарської продукції та умови, що забезпечать можливість його розвитку (табл. 1).
  1   2   3   4

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни київський національний економічний університет імені вадима гетьмана немченко Галина Вікторівна iconДержавний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» зайцева анна вікторівна
Робота виконана на кафедрі економіки підприємств двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Міністерство освіти І науки україни київський національний економічний університет імені вадима гетьмана немченко Галина Вікторівна iconДержавний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» гайдай юлія вікторівна
Роботу виконано на кафедрі міжнародної економіки двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Міністерство освіти І науки україни київський національний економічний університет імені вадима гетьмана немченко Галина Вікторівна iconДержавний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» антонюк катерина вікторівна
Роботу виконано на кафедрі міжнародної економіки двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Міністерство освіти І науки україни київський національний економічний університет імені вадима гетьмана немченко Галина Вікторівна iconДержавний вищий навчальний заклад “київський національний економічний університет імені вадима гетьмана” Тимченко Юлія Вікторівна
Робота виконана на кафедрі історії економічних учень та економічної історії двнз “Київський національний економічний університет...
Міністерство освіти І науки україни київський національний економічний університет імені вадима гетьмана немченко Галина Вікторівна iconМіністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» жупаненко віктор миколайович
Робота виконана на кафедрі міжнародних фінансів двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Міністерство освіти І науки україни київський національний економічний університет імені вадима гетьмана немченко Галина Вікторівна iconМіністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» бусарєва тетяна геннадіївна
Роботу виконано на кафедрі міжнародної економіки двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Міністерство освіти І науки україни київський національний економічний університет імені вадима гетьмана немченко Галина Вікторівна iconМіністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» столярчук ярослава михайлівна
Роботу виконано на кафедрі міжнародної економіки двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Міністерство освіти І науки україни київський національний економічний університет імені вадима гетьмана немченко Галина Вікторівна iconМіністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
Робота виконана на кафедрі міжнародного менеджменту двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Міністерство освіти І науки україни київський національний економічний університет імені вадима гетьмана немченко Галина Вікторівна iconМіністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима Гетьмана»
Робота виконана на кафедрі банківських інвестицій двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Міністерство освіти І науки україни київський національний економічний університет імені вадима гетьмана немченко Галина Вікторівна iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
Вченою радою двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи