Державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет імені icon

Державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет імені
Скачати 340.66 Kb.
НазваДержавний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет імені
Дата25.02.2014
Розмір340.66 Kb.
ТипАвтореферат
Державний вищий навчальний заклад

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Вадима Гетьмана»РЯБОВА ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА


УДК 658.16


споживча Поведінка підприємств

на ринку сухого молока

(за матеріалами підприємств молокопереробної галузі України)


Спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами

(за видами економічної діяльності)

АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наукКиїв - 2008


Дисертацією є рукопис.


Робота виконана на кафедрі маркетингу ДВНЗ" Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" Міністерства освіти і науки України (м. Київ)


^ Науковий керівник - кандидат економічних наук, доцент

Пилипчук Володимир Петрович,

ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", професор кафедри маркетингу


^ Офіційні опоненти - доктор економічних наук, професор

Окландер Михайло Анатолійович,

Одеський державний економічний університет,
завідувач кафедри маркетингу


кандидат економічних наук, доцент

^ Зозульов Олександр Вікторович

Національний технічний університет України "КПІ",

заступник завідуючого кафедри промислового маркетингу


Захист дисертації відбудеться "5" лютого 2009 року о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.006.03 ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1 ауд. 203.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" за адресою: 03113, м. Київ, вул.. Дегтярівська, 49-г, ауд. 601.


Автореферат розісланий "30" грудня 2008 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

кандидат економічних наук, професор О.С. Федонін^ ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Зростання динамічності товарних ринків, підвищення конкуренції як серед виробників товарів, так і серед їх споживачів, наростання інтеграційних процесів на усіх рівнях соціально-економічних систем, зміна внутрішньої природи економічних процесів та інші чинники актуалізували проблему організації ефективних економічних трансакцій, у першу чергу у сфері споживання. Саме побудова стійких, взаємовигідних, прозорих і результативних маркетингових систем взаємодії виступає ключовим фактором стабілізації ринкового попиту та забезпечення стратегічної конкурентоспроможності підприємств усіх сфер бізнесу.

Проведені дослідження теоретичних підходів до вивчення процесів споживання, розробки інструментарію аналізу факторів впливу та синтезу прогностичних моделей найчастіше побудовані на основі поведінкових теорій. Сучасні економічні дослідження обґрунтовано збагачуються доробком суміжних суспільних наук, таких як економічна соціологія, політологія, психологія індивідів і соціальних груп тощо. Дослідження новітніх наукових праць в сфері маркетингу дозволяють засвідчити, що поведінка промислових підприємств у процесі споживання на поточний момент не отримала завершеного методологічного опрацювання.

Теоретичною основою дисертації проблематики споживчої поведінки підприємств стали наукові праці А.Ф.Павленка, А.В. Войчака, В.П. Пилипчука, М.А. Окландера, Д.М. Узнадзе, І. Божовича, О.М. Леонтьєва, А.А. Афанасьева, М.М. Вороновицького, В.Г. Герасимчука, Н.Ю. Глинського, М.М. Дмитрука, О.В. Зозульова, З.О. Коваля, Н.С. Ситникової, К. Ерроу, М. Мак-Дональда, Дж. Е. Лінча, Г. Лівітта, С. Мінетта, Т. Пітерса, Р. Уотермена, Д. Бодді, Р. Пейтона, Л. Штерна, Дж. Енджела та інших вітчизняних і зарубіжних науковців.

У науковій літературі та сучасній вітчизняній маркетинговій практиці практично відсутні вдалі спроби побудови ефективних систем споживчих взаємодій на ринках промислових товарів, розробки інструментарію управління розвитком підприємств з позицій взаємодії зі споживачами. Теоретичне та методичне значення успішного розв’язання проблем створення стійких, ефективних систем взаємодії виробників та споживачів на промислових ринках, їх глибока наукова і прикладна розробка визначають актуальність обраної теми, логіко-структурну побудову дисертації, її мету, завдання та напрями дослідження.

^ Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" (тема "Удосконалення маркетингової діяльності в умовах трансформаційної економіки", реєстраційний номер 0103U004765). Особисто автором розроблено підрозділ "Забезпечення ефективної взаємодії виробників і споживачів на промислових ринках для формування потенціалу розвитку за умов глобалізації").

^ Мета й завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка теоретичних і практичних засад створення ефективних систем взаємодії виробників і споживачів на ринках сухих молокопродуктів.

Для досягнення зазначеної мети поставлено та вирішено такі завдання:

 • уточнено трактування сутності терміну „споживча поведінка”, обґрунтовано роль поведінкових процесів взаємодії підприємств в маркетинговому менеджменті;

 • сформовано концептуальну модель аналізу споживчої поведінки підприємства, побудови стійких систем взаємодії зі споживачами на ринках сухого молока;

 • запропоновано нову методику оцінки ефективності взаємодії споживачів і виробників на основі використання математичного апарату теорії ігор, концепцій теорії поля та поведінкових диспозицій;

 • ідентифіковані особливості та найважливіші проблемні аспекти розвитку підприємств-виробників сухих молокопродуктів України, а також запропоновані конкретні заходи щодо їх подолання;

 • побудовано систему підтримки прийняття управлінських рішень у сфері вивчення та модифікації споживчої поведінки, що створює передумови для практичного використання наукових результатів на підприємствах, а також створює основи для розробки спеціалізованого програмного забезпечення.

^ Об’єктом дослідження є процеси взаємодії корпоративних виробників і споживачів на ринках за сучасних умов діяльності.

Предметом дослідження є сукупність теоретико-методичних основ формування комерційно ефективних і стратегічно орієнтованих поведінкових моделей підприємств у процесі закупок ресурсів на ринках сухих молокопродуктів.

^ Методи дослідження. Для досягнення мети та вирішення комплексу конкретних завдань у дисертації використані загальні та спеціальні наукові методи, що дозволило системно дослідити проблему забезпечення ефективності споживчої поведінки підприємств на ринках сухих молокопродуктів. У процесі обґрунтування теоретичних положень роботи використані методи абстрагування, порівняння, системного аналізу і синтезу, моделювання та формалізації тощо. Наукові результати дисертації, які мають теоретичний характер, базуються на сучасних досягненнях економічної теорії та соціології споживання, а також їх конструктивному формально-логічному переосмисленні. Методи статистичного та порівняльного економічного аналізу, теорії прийняття рішень, математичного моделювання та алгоритмізації та інші спеціальні методи сформували основу для методичних висновків дисертаційної роботи та побудови адекватного сучасним умовам дослідження емпіричного матеріалу.

Інформаційною базою дисертації стали сучасні економічні дослідження у сфері управління взаємозв’язками з клієнтами, теорії маркетингового менеджменту, наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених з дослідження проблематики роботи, законодавчі, нормативні та методичні документи різних органів влади, матеріали широкого кола періодичних видань, статистичні джерела Держкомстату України (збірники та Інтернет ресурси), фінансова звітність суб’єктів підприємницької діяльності, матеріали маркетингових досліджень автора.

^ Наукова новизна одержаних результатів. До найбільш вагомих результатів дослідження, що отримані особисто здобувачем, містять наукову новизну та практичну цінність і виносяться на прилюдний захист, належать такі:

вперше:

 • на основі використання диспозиційної поведінкової моделі та комплексу показників діагностики цілей, внутрішніх і зовнішніх характеристик діяльності підприємств запропоновано технологію аналізу споживчої поведінки підприємств для коректної оцінки ефективності їх поточної діяльності та потенціалу розвитку;

 • розроблено методику організації взаємодії споживачів і виробників, що спрямована на досягнення стратегічної узгодженості їх економічних інтересів, а також структуру поведінкових диспозицій ринкової взаємодії між підприємствами-споживачами, а на цій основі запропоновані заходи формування сталих мереж споживання з високим ринковим потенціалом;

удосконалено:

 • підходи до управління зв’язками виробників зі споживачами, що дозволило визначити необхідність процесної кооперації між підприємствами молокопереробної галузі за ланцюгом створення вартості для кінцевого споживача;

 • моделі поведінки підприємств на ринках сухих молокопродуктів за умов інтернаціоналізації вітчизняної економіки, що дало можливість розробити заходи захисту від негативних впливів сезонних коливань світових ринків;

набуло подальшого розвитку:

 • теорія споживчої поведінки підприємств у процесі закупівлі ресурсів на промислових ринках, в частині ідентифікації стійких диспозицій та розробки стратегій на цій основі;

 • галузева модель кооперації молокопереробних підприємств України, спрямована на внутрішньогалузеву інтеграцію, повне використання потенціалу розвитку, що дозволяє забезпечити їх стабільний розвиток за умов глобальної економіки.

^ Практичне значення одержаних результатів. Основні наукові результати дисертаційного дослідження доведені до рівня методичних вказівок і практичних рекомендацій, які дозволяють підвищити ефективність споживчих взаємодій промислових підприємств. Завдяки використанню універсальних математичних технологій, прикладні результати роботи можуть використовуватися в управлінні промисловими підприємствами в різних сферах бізнесу для побудови маркетингових стратегій та формування стійких систем взаємодії зі споживачами.

Підтвердженням практичного значення отриманих результатів є використання основних методичних розробок і практичних рекомендацій у діяльності ВАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла» (довідка № 187 від 22.07.08), ВАТ «Чернігівський молокозавод» (довідка № 256 від 27.06.08), у діяльності Головного управління економіки Чернігівської обласної державної адміністрації (довідка №08-07/1412 від 18.06.2008 р.), у науково-дослідних проектах Міжнародного інституту бізнес-освіти ДВНЗ «Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана» (довідка №0514 від 21.05.2008 р.), а також навчальному процесі Чернігівського державного інституту економіки та управління (довідка № 101-07/256а від 08.04.2008 р.).

Особистий внесок здобувача. Дисертація є завершеним науковим дослідженням і містить авторські розробки щодо побудови ефективних систем взаємодії виробників і споживачів на ринках сухих молокопродуктів. Наукові положення, висновки і рекомендації, що виносяться на захист, одержані автором самостійно. Практичне впровадження результатів здійснено на основі особистих наукових ідей та розробок.

^ Апробація результатів дисертації. Основні положення, результати, висновки та пропозиції доповідалися на Восьмій міжнародній науково-практичній конференції "Маркетинг в Україні" (м. Київ, 2007 р.), ІІ Міжнародній науково – практичній конференції "Підприємницька діяльність в Україні: проблеми розвитку та регулювання" (м. Київ, 2008 р.), Міжнародному інноваційному форумі "Освіта, наука і виробництво у регіональному розвитку" (м. Чернігів, 2008 р.).

Публікації. За результатами виконаних досліджень опубліковано 7 наукових праць загальним обсягом 1,97 д.а., з них 4 у фахових виданнях загальним обсягом 1,45 д.а., 3 тези конференцій в інших наукових виданнях, загальним обсягом 0,52 д.а.

^ Структура та обсяг дисертаційної роботи. Загальний обсяг роботи 172 сторінки друкованого тексту і складається зі змісту, вступу, трьох розділів, списку використаних джерел і додатків. Вона містить 31 таблицю на 17 сторінках, 87 рисунків на 46 сторінках, 3 додатки на 17сторінках та список використаних джерел, що містить 221 найменування на 19 сторінках.


^ ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ


У вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено проблемні питання, що потребують подальшого дослідження і розробки, сформульовано мету, завдання, об’єкт, предмет і методи дослідження, висвітлено наукову новизну, практичне значення отриманих результатів та їх апробацію.

У розділі 1 «^ Тенденції та перспективи розвитку сучасних маркетингових систем взаємодії зі споживачами» досліджено сутність і структуру процесів споживання на різних рівнях наукового опрацювання, конструктивно проаналізовано еволюцію наукових думок щодо визначення категорій «споживач», «поведінка споживачів» і «споживання», розкрита сутність поведінки підприємств-споживачів у контексті стратегій їх розвитку і забезпечення довгострокової конкурентоспроможності на ринках промислових товарів.

Поведінка індивідуальних і організованих споживачів має фундаментальні системні розбіжності, ігнорування яких в практиці маркетингу не припустиме. Як самостійна одиниця суспільної економічної системи, виробничо-комерційна організація має певний набір зв'язків із зовнішнім середовищем, являє собою відкриту систему і характеризується певною поведінкою. Раціональність результатів поведінкової активності, з одного боку, детермінована системними взаємодіями на рівні підприємства, галузі, спеціалізованої діяльності, ринку, суспільства, а з іншого, специфічними особливостями вибору та можливостями узгодженої цілеспрямованості і кооперації різних за масштабами та організаційною складністю утворень.

Найбільш продуктивні узагальнення результатів досліджень закономірностей поведінки підприємств у споживанні забезпечують гіпотези і теорії інституціональної еволюції на засадах конкуренції, економічної та інформаційної раціональності, з урахуванням формальних і неформальних передумов розвитку складно організованих суб’єктів підприємництва, що особливим чином впливають на керованість, цілеспрямованість і мотиваційне середовище економічної інтеграції (рис.1).^ Рис. 1. Ієрархічна структура поведінкових диспозицій в стратегії взаємодії зі споживачами промислового сектору економіки


Науковий підхід до аналізу і прогнозуванню економічної поведінки окремої людини або організації вимагає створення (обрання) та використання певної поведінкової гіпотези, що передбачає спрощене уявлення про функціонування економічних підсистем суспільства різного рівня. Моделювання поведінки як спосіб їх дослідження дає можливість спрощено відобразити структурні складові, системно проаналізувати їх через формальне виділення основних параметрів, зв’язків між ними та виконати прогноз імовірних результатів їх змін.

Результати досліджень засвідчують, що більшість структурних моделей, що відображають впливові фактори діяльності, в тому числі споживчої поведінки, розвитку виробничо-комерційних організацій, містять у різних варіаціях три їх групи.

Саме ці групи відтворюють цілі організації та її учасників, засоби їх досягнення (як матеріальні, так і ідеальні) й інформацію (знання, досвід) про процеси, завдяки яким забезпечується досягнення цілей. “Інформаційні” моделі є найбільш розповсюдженими в маркетинговій практиці, що обумовлено, домінуванням когнітивної складової в дослідженнях поведінки, рівнем інструментальності здобутків цього напряму, а також тісним зв’язком з комунікаційними підсистемами людської взаємодії та маркетингових технологій

Локалізація взаємодії через „спілкування” з безпосередніми покупцями товарів для подальшої переробки (промисловими підприємствами, комерційними організаціями тощо) є небезпечною для будь-якого економічного суб’єкту, з позицій прогнозованості загальної кон’юнктури ринків, змін у характері і способах конкурентної боротьби.

Підприємство як система і суб’єкт поведінки, організація, у сучасному розумінні цього явища, є синергією комплексу внутрішніх і зовнішніх взаємодій, стабільних за структурно-поведінковими ознаками внаслідок формальних і неформальних стандартів кооперації, спільного інформаційного та предметного контексту діяльності, скерованих спільною метою та інтересами, в якій людина є домінантою систематизації.

Компетенції та економічні моделі, які є стрижнем виживання та розвитку підприємства, виконують роль базису для інтеграції зусиль та інтересів всіх зацікавлених учасників для досягнення системи цілей і результатів, також як і формування системно упорядкованих алгоритмів поведінки на різних рівнях організаційної ієрархії. Стратегічна взаємодія суб’єктів ринкової діяльності у мережах створення споживчої цінності є основою вивчення, в тому числі моделювання купівельної поведінки, а також відокремлення в спеціальну категорію промислових підприємств.

Чітке усвідомлення і формалізація продуктивних підходів до виділення та симетричного співвіднесення ієрархій потреб, умов діяльності (ситуацій), диспозиційних утворень (сформованих або актуалізованих «на стиках» між відповідними потребами і умовами їх реалізації – полями детермінації дозволяють відокремити рівні поведінки підприємств як складно організованих суб’єктів споживання, що значно збільшують прогностичні можливості прикладних моделей маркетингу.

Адекватне реальності розуміння поведінки підприємств у споживанні за умов сучасного ринку можливе лише в контексті інтегрованого розвитку всіх учасників економічних систем створення цінності для споживача.

Узагальнивши існуючий сьогодні науковий доробок у сфері аналізу та прогнозування поведінки споживачів на ринку, підходів до класифікації поведінкових моделей, запропоновано авторський підхід до аналізу поведінки підприємств на промислових ринках. Суть його полягає у використанні єдиних методологічних підходів до структурування факторів впливу на поведінку усіх типів споживачів на основі теорії диспозицій, що дозволило використати не тільки фінансові показники та індикатори діяльності суб’єктів господарювання, але й їх цільові параметри, характеристики ринкових ситуацій. Вважаємо також, що відокремлення промислових від непромислових споживачів на теоретичному рівні є необґрунтованим, так як неможливо побудувати результативну теорію на таких підходах.


У розділі 2 «Дослідження систем взаємодії виробників зі споживачами на ринку сухих молочних продуктів» розроблено методику організації взаємодії споживачів і виробників, яка  базується на використанні міжгалузевих ланцюгів створення вартості,  формуванні єдиних логістичних систем та форматів кооперації, а також  спрямована на досягнення узгодженості їх економічних інтересів.

Розділ побудований за принципом „від загального до часткового”, тобто передбачає виявлення загальносвітових тенденцій і факторів впливу, відслідковування впливу глобальної економіки на молочний бізнес України, і на цій основі перехід до мезоекономічного та мікроекономічного рівня аналізу.

З метою правильного розуміння специфіки сфери бізнесу, проаналізовано технологічну модель молокопереробного комплексу. Саме технологічні особливості виробництва й організація бізнесу у молокопереробці досить часто зумовлюють його ефективність, необхідний масштаб, можливий асортимент, вимоги до якості сировини тощо. В основу нашої моделі закладено український та міжнародний досвід розподілу продуктів молокопереробки, що у подальшому дозволив розробити товарну класифікацію для аналізу ринку сухих молокопродуктів. Виробництво сухого молока технологічно пов’язане, у першу чергу, з виготовленням масла, вершків, казеїну, молочного протеїну, сироватки. Основними виробниками виступають маслосирзаводи, спеціалізовані підприємства для виробництва сухого молока, молочні комбінати та інші підприємства, які мають необхідні технологічні ланцюги.

Проблематика становлення та розвитку ринку сухих молокопродуктів є частиною проблеми ресурсного забезпечення українських і світових молокопереробних підприємств сировиною, які в основному і є споживачами сухих замінників сирого (свіжого) молока. Об’єктивність існування вказаної ресурсної проблеми в Україні легко підтверджується аналізом чисельності молочного стада, змінами питомих надоїв молока, а також кількістю молочних господарств усіх форм власності.

Умови та процес взаємодії між виробниками й споживачами сухих молокопродуктів визначаються двома ключовими особливостями: технологією виготовлення та термінами зберігання більшості молокопродуктів, що зумовлюють тяжіння молокопереробних підприємств до центрів споживання на регіональному рівні (великі міста, густозаселені райони тощо); необхідними обсягами використання свіжого молока для виробництва сухих молокопродуктів, а також складністю його транспортування, що призводить до тяжіння виробників сухого молока до його джерел (сільськогосподарських регіонів).

У більшості досліджуваних підприємств-виробників частка експорту сухого молока перевищує 70% від загальних обсягів, що визначає необхідність аналізувати компанії-трейдери у якості основних споживачів. Загальні ж обсяги виробництва сухого молока цими підприємствами наведені на рис. 2:^ Рис. 2. Частка сухого молока у загальних обсягах молочної продукції, що виготовляються підприємствами у 2006 році

Відсутність диференціації товару (сухих молокопродуктів) та його стандартизація з метою ефективної організації біржової торгівлі чи подальшого промислового використання, зумовлює: 1) стабільність ринку сухих молокопродуктів у довгостроковій перспективі; 2) незначну регіональну спеціалізацію між окремими країнами, яка може швидко змінюватися в залежності від кон’юнктури світових молочних бірж; 3) перебування цієї сфери бізнесу на стадії «зрілості» з тенденцією переходу до фази «старіння», що супроводжується поступовим зниженням цін та незначною часткою доданої вартості у структурі ціни сухих молокопродуктів; 4) співпадіння тенденцій змін на регіональних і світовому рівнях, що свідчить про високий рівень інтеграції національних ринків до глобального ринку сухих молокопродуктів.

На основі співставлення амплітуди коливання світових і національних цін на сухі молокопродукти, а також аналізу динаміки експортних поставок, можна зробити висновок щодо повного повторення національними цінами змін світових біржових цін. Українські експортні компанії не постачають сухе молоко безпосередньо на світові біржі, а перепродають його міжнародним оптовим операторам, які мають акредитацію та необхідну інфраструктуру для роботи з міжнародними біржами. Таким чином, на експортному ринку сухих молокопродуктів домінують міжнародні посередницькі компанії, які диктують умови роботи внутрішнім операторам і виробникам. Основні обсяги експорту сухого молока приходяться на період літнього падіння цін на світових біржах.

Специфіка прогнозування ринкових стратегій та поведінки таких промислових споживачів полягає у необхідності виділення та аналізу чинників впливу на рівні окремих організацій, тому традиційні методичні розробки стосовно поведінки споживачів багато у чому виявляються непридатними для дослідження промислових чи торгівельних підприємств. Виходячи з цього, вважаємо за необхідне надати загальну характеристику моделі проведеного аналізу (рис. 3).^ Рис. 3. Модель аналізу промислових споживачів сухого молока, як частка загальної моделі поведінки споживачів

Найбільший потенційний ефект для українських виробників сухих молокопродуктів пов’язаний з взаємодією зі споживачами у масштабі міжнародних ринків молочної сировини (проблеми мають стратегічну природу та інституціональний характер) і створенням стабільних комунікаційних систем та форматів кооперації на внутрішньому ринку (проблеми обумовлені особливостями та перспективами конкуренції, а також сучасними можливостями впливу на поведінку споживачів за рахунок логістичних факторів і форматів кооперації чи партнерств). Замкнутість внутрішнього ринку сухих молокопродуктів, глибокий рівень інтегрованості виробників сухого молока у структуру молокопереробного комплексу України, існуючі бар’єри виходу на зовнішні ринки, зумовлюють об’єктивну необхідність інтеграції в світову спеціалізовану мережу міжнародної торгівлі.


У розділі 3 «Перспективні напрямки розвитку маркетингових систем взаємодії зі споживачами вітчизняних молокопереробних підприємств» розроблено структуру поведінкових диспозицій ринкової  взаємодії між 
підприємствами - споживачами, яка враховує формальні та неформальні 
передумови розвитку операторів ринку, а на цій основи запропоновані 
заходи формування сталих мереж споживання з високим ринковим 
потенціалом. Застосовано маркетингову стратегію та модель поведінки компаній-споживачів на ринках промислових товарів, які слід розглядати як частковий випадок загальної теорії поведінки споживачів та необхідно наповнювати прикладними даними, враховуючи особливості групової динаміки та системи прийняття рішень трейдерами сухого молока.

Підгалузь виробництва сухих молокопродуктів не відноситься до сфер бізнесу з інноваційним типом розвитку, тобто вказаний товар є уніфікованим у світовому масштабі, має встановлені специфікації та стандартні вимоги поставки. Технології виробництва сухих молокопродуктів по сутті є схожими у різних країнах світу, а відмінності тільки проявляються на рівні енерговитрат, економії витрат праці й оптимізації виробничої потужності відповідно до освоєного сегменту світового ринку.

В основу авторської концепції організації взаємодії «виробник-споживач» на ринку сухих молокопродуктів закладені такі базові методичні принципи: ціле орієнтованість, системність, обґрунтованість, збалансованість, гнучкість, надійність, часова обмеженість.

За результатами аналізу тенденцій розвитку українського ринку сухого молока дослідження проведено у двох найбільш перспективних для вітчизняних підприємств стратегічних напрямках:

 • обмеженість внутрішнього ринку сухих молокопродуктів, глибокий рівень інтегрованості виробників сухого молока у структуру молокопереробного комплексу України, існуючі бар’єри виходу на зовнішні ринки, зумовлюють об’єктивну необхідність інтеграції в світову спеціалізовану мережу міжнародної торгівлі;

 • існуюча виробнича структура підгалузі сухих молокопродуктів неадекватна сучасним умовам діяльності, що передбачає існування на регіональному рівні ряду комерційно ізольованих дрібних підприємств; така ситуація визначає другий напрямок розробок, пов’язаний з активною участю усіх виробників і споживачів у формуванні мікро-, мезо і макроекономічних кластерів.

У найбільш загальному вигляді технологію побудови стійких систем взаємодії виробників і споживачів сухого молока в Україні, враховуючи отримані результати наших досліджень, можна представити такою схемою (рис. 4). Відзначимо, що, найважливішими та найбільш перспективними напрямками отримання наукових і прикладних результатів дослідження є розробка, оптимальних для поточних поведінкових установок споживачів, алгоритмів стратегічної співпраці на міжнародних ринках сухого молока та визначення перспективних форматів взаємодії міжнародних закупівельних компаній з вітчизняними експортними компаніями-трейдерами та підприємствами-виробниками сухого молока.^ Рис. 4. Технологія побудови стійких систем взаємодії виробників та експортерів-трейдерів на ринку сухих молокопродуктів


Розуміння причин і динаміки розвитку інформаційно-комунікаційних розривів в системі взаємодії „виробник-споживач” дозволяє проводити коректні порівняння результатів діяльності підприємств різних типів і позицій географічної присутності. З одного боку на внутрішньому ринку підприємства-виробники, які формують пропозицію і визначають можливості закупки сухого молока експортерами, зацікавлені у виробництві та реалізації продукції з максимальною вигодою для себе. Тобто підприємства, що виробляють сухе молоко, здатні не тільки зберігати його на власних складах тривалий час, але й виступати основними споживачами власної продукції, так як виготовляють на цій основі широкий асортимент молокопродуктів. З іншого боку, експортери-трейдери мають на меті мінімізувати внутрішні ціни закупівлі сухого молока та максимізувати ціну реалізації товару на зовнішніх ринках, а також оптимально розподілити структуру оборотного капіталу в сезон закупки, для досягнення максимального прибутку за результатами року. З третього боку, зовнішні, міжнародні компанії, покупці сухого молока у експортерів, зацікавлені у мінімізації цін, а особливо у осінньо-зимовий період.

Слід виходити з того, що кожен з гравців здатен свідомо вивчати ринкову поведінку інших гравців, аналізувати комерційну інформацію. Матриця можливих стратегій ринкової поведінки має наступний вигляд (табл. 1):


^ Таблиця 1

Матриця стратегій ринкової поведінки основних операторів ринку сухих молокопродуктів

Стратегії

^ Основні оператори

Ринкова поведінка відповідає ринковій ситуації

Ринкова стратегія не залежить від ринкової ситуації

Ринкова стратегія суперечить ситуації на ринку

^ Відмова від роботи на ринку сухих молокопродуктів

1. Підпри-ємства-виробники

Виробити сухе молоко у весняно-літній період і продати його через трейдерів у осінньо-зимовий період

Виробити сухе молоко у весняно-літній період і зразу його продати через трейдерів

Виробити сухе молоко у весняно-літній період і зразу його продати без залучення трейдерів

Не виробляти сухе молоко взагалі, купувати сухе молоко у інших виробників і перепродувати

2. Експортери-трейдери

Придбати сухе молоко у весняно-літній період і продати його у осінньо-зимовий період

Купувати сухе молоко рівномірно протягом року

Придбати сухе молоко у весняно-літній період і зразу його продати

Не купувати сухе молоко взагалі

3. Міжнародні компанії

Купувати сухе молоко у весняно-літній період і не купувати молоко у осінньо-зимовий період

Купувати сухе молоко протягом року

Купувати сухе молоко у осінньо-зимовий і продати у весняно-літній період

Не купувати сухе молоко взагалі


В основу підрахунку очікуваних виграшів від вибору певної поведінкової моделі діяльності операторів ринку сухих молокопродуктів використана наступна логіка:

, (1)

де ^ PRof – прибуток компанії експортера сухого молока за звітній період, грн..; Nзакуп – частота закупівель сухого молока трейдером у підприємства-виробника протягом року, разів; Qпарт. – обсяг однієї партії закупки сухого молока, тон.; – ціна продажу однієї тони сухого молока на зовнішніх ринках міжнародним компаніям , грн. – відпускна ціна на сухе молоко підприємств виробників, грн.

В якості граничних значень окремих величин формули були використані середні значення та їх граничні відхилення, розраховані за результатами діяльності 41-ї компанії експортера.

При аналізі вказаної системи взаємозв’язків “виробник-споживач” необхідно враховувати:

1. Стосунки між виробниками сухого молока та покупцями-трейдерами є різними за своєю суттю, так як обидва гравці ринку переслідують антагоністичні цілі. Основою суперечливості цільових орієнтирів виступає неможливість досягнення низьких цін закупки сухих молокопродуктів трейдерами на внутрішньому ринку, за умови максимізації ціни продажу його виробниками. Таким чином, на ринку виникає ситуація, що передбачає неможливість максимізації виграшу одного з гравців, при цьому не допускаючи програшу іншого. Поведінка гравців за такої ситуації розглядається нами як антагоністична економічна гра, яка у ідеальному варіанті має “ключову (сідлову) точку”, тобто рішення, що дозволяє гарантувати максимальні виграші обох гравців, у випадку їх незалежної поведінки.

2. З іншого боку, на базі вивчення майнової структури операторів експортного ринку сухого молока України, відзначався факт пов’язаності ряду трейдерів з підприємствами-виробниками. Таким чином, було б неправомірно заперечувати можливість співпраці між гравцями в ході прийняття рішень і побудови ринкових стратегій поведінки. Виходячи з цього, поведінку гравців слід розглядати як коопераційну, тобто у випадку виникнення можливості співпраці вони здатні координувати свої дії та спільно розробляти ринкові стратегії. Рішенням кооперованої гри вважаються такі стратегії ринкової поведінки гравців, які дозволяють їм досягнути максимальних виграшів, за умови координації спільних зусиль.

Формування усталених мереж постачання сухого молока споживачами зі стабільними перспективами в Україні та за її межами є одним з ключових напрямків стратегічно орієнтованої оптимізації їх поведінкових алгоритмів. Більшість з створених альянсів на ринках, суміжних з молочним, повною мірою відображають два вектори в поведінці сучасних споживачів в промисловому секторі: оптимізація закупівель з метою досягнення стратегічних цілей підприємства (більш уніфіковані товари, економія витрат, вдосконалення бізнес-процесів тощо); управління ризиками й фінансами в системі матеріально-технічного постачання.

Домінування крупних гравців (фірм) на сучасному ринку сухого молока, як в секторі експортних операцій, так і в структурі споживання на національному рівні в Україні, відображає тенденції, що характерні для глобального ринку молокопродукції в цілому. По-перше, концентрація виробництва та продажу молокопродукції, а також акумулювання доданої вартості крупними наднаціональними корпораціями і по-друге зменшення кількості гравців на ринку, в основному шляхом ліквідації дрібних операторів.

Дослідження підтвердили, що ефективні концепції маркетингової взаємодії зі споживачами, побудова довгострокових стратегічних альянсів базуються на включенні до поведінкових алгоритмів організації в промисловому секторі економіки, які, відповідно ієрархії рівнів диспозицій, передбачають наявність унікальної пропозиції для всіх ланок й підрозділів управління підприємством.

ВИСНОВКИ


У дисертації наведене теоретичне узагальнення і нове вирішення наукового завдання побудови стійких та ефективних поведінкових моделей виробників і споживачів на ринках сухого молока, а також розробки стратегічно успішних моделей споживчої поведінки підприємств. На основі теоретичного дослідження взаємозв’язків і взаємодії підприємств-виробників сухих молокопродуктів з їх безпосередніми покупцями, експортерами-трейдерами, у світовому та національному ринках, аналізі емпіричного матеріалу щодо стану та ефективності розвитку суб’єктів господарювання та їх об’єднань у молокопереробному бізнесі сформульовано наукові та практичні висновки:

1. Узагальнивши існуючий інструментарій поведінки споживачів на ринку, класифікації поведінкових моделей, запропоновано авторський підхід до аналізу поведінки підприємств на промислових ринках. Суть його полягає у використанні єдиних методологічних підходів до структурування факторів впливу на поведінку усіх типів споживачів на основі теорії диспозицій, що дозволило використати не тільки фінансові показники та індикатори діяльності суб’єктів господарювання, але й їх цільові параметри, характеристики ринкових ситуацій.

2. Визнаючи за центральний елемент будь-якої соціально-економічної системи людину, її потреби та особливості, вкажемо на необхідність переосмислення та глибинної адаптації індивідуальних моделей споживчої поведінки до організаційного рівня. З позицій теорій організаційної поведінки ключовими елементами підприємства виступають: цілі діяльності, реалізовані у стратегіях і короткотермінових планах; структурні характеристики організації; застосовані технології виробництва товарів; сформований кадровий потенціал; зовнішнє оточення організації та характер існуючих взаємозв’язків між ними; організаційна культура та стиль управління тощо. Перераховані чинники слід визнати ключовими факторами впливу на споживчу поведінку підприємства.

3. Конструктивний аналіз економічних, психологічних, соціологічних, культурологічних і статистичних підходів до моделювання поведінки споживачів, дозволяє стверджувати, що систему взаємодії такого роду слід побудувати на основі прогностичного аналізу, моніторингу зовнішнього середовища господарювання, структурного аналізу організації, генетичного аналізу процесів і залежностей всередині підприємства, а також компонентного аналізу маркетингової діяльності усіх учасників ринкових трансакцій. Крім цього, вважаємо, що поведінку споживачів на ринку слід аналізувати з позицій цілей їх діяльності, засобів (ресурсів) для досягнення цих цілей, а також доступної інформації щодо способів досягнення цілей та використання засобів.

4. Внутрішні трансформації ринкових механізмів призводять до розмивання організаційних взаємозв’язків між споживачем і виробником, формуючи цілісні та взаємообумовлені інституційні утворення на ринку. Тому сьогодні для підприємств основним завдання є застосування маркетингу не тільки у сфері кінцевих споживачів продукції, але й побудова ефективних систем взаємодії за усіма ланками ланцюга створення цінності для людини. Саме створення таких уставлених систем, в рамках яких ефективно та своєчасно відбуваються поєднання виробників і споживачів у кожній ланці процесу створення вартості, виступає сьогодні ключових фактором успішності підприємств та компаній усіх сфер бізнесу.

5. Виступаючи одночасно кінцевим і проміжним продуктом, сухе молоко також характеризує потужність і рівень розвитку молокопереробної промисловості певного регіону, що підтверджується результатами дослідженнями.

6. Відсутність диференціації товару (сухих молокопродуктів) та його стандартизація з метою ефективної організації біржової торгівлі та подальшого промислового використання, зумовлює: 1) стабільність ринку сухих молокопродуктів у довгостроковій перспективі; 2) незначну регіональну спеціалізацію між окремими країнами, яка може швидко змінюватися в залежності від кон’юнктури світових молочних бірж; 3) перебування цієї сфери бізнесу на стадії «зрілості» з тенденцією переходу до фази «старіння», що супроводжується поступовим зниженням цін і незначною часткою доданої вартості у структурі ціни сухих молокопродуктів; 4) співпадіння тенденцій змін на регіональних і світовому рівнях, що свідчить про високий рівень інтеграції національних ринків до глобального ринку сухих молокопродуктів.

7. На основі співставлення амплітуди коливання світових і національних цін на сухі молокопродукти, а також аналізу динаміки експортних поставок, можна зробити висновок щодо повного повторення національними цінами змін світових біржових цін. Українські експортні компанії не постачають сухе молоко безпосередньо на світові біржі, а перепродають його міжнародним оптовим операторам, які мають акредитацію і необхідну інфраструктуру для роботи з міжнародними біржами. Таким чином, на експортному ринку сухих молокопродуктів домінують міжнародні посередницькі компанії, які диктують умови роботи внутрішнім операторам і виробникам. Основні обсяги експорту сухого молока вітчизняного виробництва приходяться на період літнього падіння цін на світових біржах.

8. Ключову роль у формуванні пропозиції на ринку сухого молока відіграють великі підприємства, що пояснюється існуванням ефекту від масштабу у цій сфері бізнесу. У більшості досліджуваних підприємств частка експорту сухого молока перевищує 70% від загальних обсягів, що визначає необхідність аналізувати компанії-трейдери у якості основних споживачів.

9. Найбільший потенційний ефект для українських виробників сухих молокопродуктів має взаємодія зі споживачами у масштабі міжнародних ринків молочної сировини, створення стабільних комунікаційних систем і форматів кооперації на внутрішньому ринку. Замкнутість внутрішнього ринку сухих молокопродуктів, глибокий рівень інтегрованості виробників сухого молока у структуру молокопереробного комплексу України, існуючі бар’єри виходу на зовнішні ринки, зумовлюють об’єктивну необхідність інтеграції в світову спеціалізовану мережу міжнародної торгівлі. Існуюча виробнича структура підгалузі сухих молокопродуктів неадекватна сучасним умовам діяльності, що передбачає існування на регіональному рівні ряду комерційно ізольованих дрібних підприємств; така ситуація визначає другий напрямок ,пов’язаний з активною участю усіх виробників та споживачів у формуванні мікро-, мезо та макроекономічних кластерів, на основі технологічної спорідненості окремих стадій бізнес-процесів створення цінності для кінцевого споживача.

10. Відзначимо, що маркетингову стратегію і модель поведінки компаній-споживачів на ринках сухих молокопродуктів слід розглядати як частковий випадок загальної теорії поведінки споживачів та необхідно наповнювати прикладними даними, враховуючи особливості групової динаміки та системи прийняття рішень трейдерами сухого молока.


^ СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ


у наукових фахових виданнях:

1. Рябова Т. А. Дослідження виробництва та реалізації товарів легкої промисловості Чернігівщини / Т.А. Рябова // Формування ринкової економіки: Зб. наук. праць. – Спец. вип. Маркетинг: теорія і практика. – Ч. І. – К.: КНЕУ, 2007. – С. 468-479 (0,5 д. а.).

2. Рябова Т. А. Поведінкові аспекти забезпечення лояльності споживачів / Т.А. Рябова // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наук. праць. – Випуск 234: В 4 т. – Т. ІV. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2007. – С. 880-886 (0,25 д. а.).

3. Рябова Т. А. Особливості поведінки споживачів на промисловому ринку / Т.А. Рябова // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наук. праць. – Випуск 239: В 5 т. – Т. IV. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2008. – С. 788 - 794 (0,4 д. а.).

4. Рябова Т. А. Аналіз розвитку молочного ринку України та особливості споживання сухих молокопродуктів / Т.А. Рябова //Формування ринкової економіки: Зб. наук. праць. – Випуск 20. Маркетинг: теорія і практика. – Ч. І. – К.: КНЕУ, 2008. – С. 313 -321 (0,3 д. а.).

в інших виданнях:

5. Рябова Т. А. Проблеми становлення та розвитку ринку сухих молокопродуктів / Т.А. Рябова // Маркетинг в Україні. Матеріали Восьмої міжнародна науково-практичної конференції. Збірник тез. м. Київ, 23-24 листопада, 2007 рік. – Київ.: Українська Асоціація Маркетингу, 2007. – С. 39-41 (0,15 д. а.).

6. Рябова Т. А. Маркетингова концепція ефективної взаємодії виробників і споживачів на ринку сухих молокопродуктів / Т.А. Рябова // Підприємницька діяльність в Україні: проблеми розвитку та регулювання: Зб. мат. ІІ Міжнар. наук.–практ. конф. 15-16 трав. 2008 р. – К.: МІБО КНЕУ, 2008. – С. 114-118 (0,2 д. а.).

7. Рябова Т. А. Особливості поведінки споживачів-трейдерів та їх взаємодія із виробниками сухого молока / Т.А. Рябова // Міжнародний інноваційний форум "Освіта, наука і виробництво у регіональному розвитку" (м. Чернігів 21-23 травня 2008 р.): Матеріали доповідей та виступів. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2008.– С. 62-64 (0,17 д. а.).

АНОТАЦІЯ


Рябова Т.А. Споживча поведінка підприємств на ринку сухого молока. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Київ, 2008.

У дисертації запропоновано авторське розуміння сутності і поведінкових особливостей маркетингової взаємодії виробників і споживачів на промислових товарних ринках.

Розроблено систему аналізу споживчої поведінки підприємств, яка базується на трьох блоках економічних показників, що відтворюють диспозиційну модель споживання. Визначено найбільш результативні технології організації взаємодії підприємств на промислових ринках, а також запропоновано алгоритм розробки управлінських рішень на цій основі. Механізм формування та забезпечення ефективних систем взаємодії виробників і споживачів сухих молокопродуктів ґрунтується на математичних ігрових методах й моделюванні ринкових взаємодій у антагоністичних ситуаціях суперечливості економічних інтересів.

Визначено необхідність і можливість побудови ефективної системи підтримки національних виробників сухого молока шляхом їх партнерства та інтеграції з підприємствами-експортерами, а також операторами світових ринків. Запропоновано, з відповідною апробацією результатів, систему оцінювання стратегічного потенціалу та ефективності поведінки у маркетингових взаємодіях на ринках промислових підприємств і посередницьких організацій.

Ключові слова: споживання, поведінка споживачів, диспозиція, промисловий маркетинг, поле взаємодії, оптимізація, сегментування, ефективність.

АННОТАЦИЯ


^ Рябова Т.А. Потребительское поведение предприятий на рынке сухого молока. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.04 – Экономика и управление предприятиями (по видам экономической деятельности). – ГВУЗ «Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана, Киев», 2008.

В диссертации рассмотрены теоретико-методические, а также практические проблемы управления маркетинговыми системами взаимодействия с потребителями промышленных предприятий. Предложена авторская трактовка сущности и поведенческой специфики сотрудничества производителей и потребителей на промышленных товарных рынках. Актуальность проведенных исследований обусловлена невысокой объяснительной и прогностической ценностью аналитических подходов, которые существенно упрощают или фрагментарно и многоаспектно отображают поведенческие алгоритмы принятия решений и развития экономической кооперации.

Исследования показали, что рациональность результатов поведенческой активности потребителей в промышленности, с одной стороны, детерминирована системными взаимодействиями на уровне предприятия, области специализированной деятельности, рынка, общества, а с другой - специфическими особенностями выбора и возможностями согласованной целеустремленности и кооперации разных по характеристикам масштаба и организационной сложности образований.

Предприятие (организация), как система и субъект поведения, в современном понимании этого явления, является синергией комплекса внутренних и внешних взаимодействий, стабильных по структурно-поведенческим признакам вследствие формальных и неформальных стандартов кооперации, общего информационного и предметного контекста деятельности, направленных общей целью и интересами, в которой человек является доминантой систематизации.

Компетенции и экономические модели, которые являются стрежнем выживания и развития предприятия, выполняют роль базиса для интеграции усилий и интересов всех заинтересованных участников в достижении согласованных целей и результатов, также как и формирование системно упорядоченных алгоритмов поведения на разных уровнях организационной иерархии.

Стратегическое взаимодействие субъектов рыночной деятельности в сетях создания потребительской ценности является основой изучения, в том числе моделирования покупательского поведения, а также обособление в специальную категорию промышленных предприятий.

Разработана система анализа потребительского поведения предприятий, которая базируется на трех блоках экономических показателей, концептуально воспроизводящих диспозиционную модель потребления. Определены наиболее результативные технологии организации взаимодействия предприятий на промышленных рынках, а также предложено алгоритм разработки управленческих решений на их основе. Механизм формирования и обеспечения эффективных систем взаимодействия производителей и потребителей сухих молокопродуктов базируется на математических игровых методах и моделировании рыночных взаимодействий.

Адекватное реальности понимание поведения предприятий в потреблении, при условиях современного рынка возможно лишь в контексте интегрированного развития всех участников экономических систем создания ценности для потребителя. Стратегии развития, взаимодействие производителей и потребителей, механизмы обеспечения эффективности этих связей, международные и национальные нормативные требования к операторам рынка сухого молока, существенно отличаются по каждому из полей сотрудничества.

Страны с высоким уровнем развития рынков молокопереработки, стратегически заинтересованы в развитии сегмента сухого молока как основы стабильного развития экспортноориентированных секторов с высоким уровнем добавленной стоимости продукции (йогуртов, ферментированных смесей, мороженого и тому подобное), являются примером наиболее эффективных эталонных моделей взаимодействия в маркетинговых системах для отечественных предприятий.

Особенностями отечественных предприятий, которые определяют круг актуальных проблем оптимизации их рыночного поведения, является ограниченность внутреннего рынка сухих молокопродуктов, глубокий уровень интегрированности производителей сухого молока в структуру молокоперерабатывающего комплекса Украины, низкий уровень эффективности участия в специализированных сетях международной торговли; неадекватность существующих производственных структур подотрасли сухих молокопродуктов современным условиям деятельности, неразвитость микро-, мезо и макроэкономических кластеров.

Определены необходимость и возможность построения эффективной системы поддержки национальных производителей сухого молока путем организации их партнерства и интеграции с предприятиями-экспортерами, а также операторами мировых рынков. Предложена, с соответствующей апробацией результатов, система оценки стратегического потенциала и эффективности поведения в маркетинговых взаимодействиях на рынках промышленных предприятий и посреднических организаций.

Экономический эффект от решения проблемных вопросов которые исследованы отечественными предприятиями, обусловлен разницей между ценовой конъюнктурой внешнеэкономических операций и внутренних цен, а также резервами формирования добавленной стоимости, обеспечением эффектов масштаба, рационализации долгосрочных ориентиров поведения потребителей, которые проявляются в потерях (доходах) относительно небольших по масштабам деятельности переработчиков молока Украины.

Ключевые слова: потребление, поведение потребителей, диспозиция, промышленный маркетинг, поле взаимодействий, оптимизация, сегментация, эффективность.

ABSTRACT


Ryabova T.A. Consumer behavior of enterprises at the market of the dried milk. – Manuscript.

Thesis for academic degree of Candidate of Economics on specialty 08.00.04 – Economy and management of enterprises (by kinds of economic activities). – SHEE «Vadym Hetman Kyiv National Economic University», Kyiv, 2008.

In dissertation is offered the author understanding of essence and behavior features of marketing co-operation of producers and consumers at the industrial commodities markets.

Developed the system of analysis of consumer behavior of enterprises, which is based on three blocks of economic indicators, which reproduce the disposition model of consumption. Definitely the most effective technologies of organization co-operation of enterprises at the industrial markets, and also offered the algorithm of development administrative decisions on this basis. Mechanism of forming and providing of the effective systems of co-operation producers and consumers of dry milk-products basis on mathematical playing methods and design of markets co-operations.

Definitely necessity and possibility of construction of the effective system of support of national producers of the dried milk by their partnership and integration with enterprises exporters, and also operators of world markets. It is offered, with the proper approbation of results, system of evaluation of strategic potential and efficiency of conduct in marketing co-operations at the markets of industrial enterprises and intermediary organizations.

Keywords: consumption, conduct of consumers, disposition, industrial marketing, field of co-operation, optimization, segmentation, efficiency.


Схожі:

Державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет імені iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет
Державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет імені iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет
Державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет імені iconМіністерство освіти і науки України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет
Державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет імені iconДержавний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Опанасенко Володимир Михайлович
Державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет імені
Державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет імені iconАкт прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) м. Київ 20 р. Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», в особі ректора Павленка...
Державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет імені iconДержавний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Дамаскіна Марина Валеріївна
Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет
Державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет імені iconДержавний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет імені
Дисертаційна робота виконана на кафедрі міжнародної торгівлі двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»...
Державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет імені iconДержавний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет
Двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (м. Київ)
Державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет імені iconДержавний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет
Роботу виконано на кафедрі менеджменту у двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет імені iconДержавний вищий навчальний заклад „київський національний економічний університет
Робота виконана на кафедрі маркетингу двнз „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” Міністерства освіти...
Державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет імені iconДержавний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет
Робота виконана на кафедрі політичної економії обліково-економічних факультетів двнз «Київський національний економічний університет...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи