Державний вищий навчальний заклад \" київський національний економічний університет імені вадима гетьмана\" дробиш людмила володимирівна icon

Державний вищий навчальний заклад " київський національний економічний університет імені вадима гетьмана" дробиш людмила володимирівна
Скачати 379.32 Kb.
НазваДержавний вищий навчальний заклад " київський національний економічний університет імені вадима гетьмана" дробиш людмила володимирівна
Сторінка1/2
Дата26.02.2014
Розмір379.32 Kb.
ТипАвтореферат
  1   2
Державний вищий навчальний заклад

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА”


ДРОБИШ ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА


УДК 331.232:339.13


ФОРМУВАННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ПОПИТУ Й ПРОПОЗИЦІЇ ПРАЦІ

В РЕГІОНІ

(на прикладі фахівців торговельно-економічного спрямування)


Спеціальність 08.00.07 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і

політика


Автореферат


дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук


Київ - 2009

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі економіки підприємства Полтавського університету споживчої кооперації України Міністерства освіти і науки України (м. Полтава).


^ Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент

Карпенко Наталія Володимирівна,

Полтавський університет споживчої кооперації України,

доцент кафедри маркетингу


^ Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор

Семикіна Марина Валентинівна,

Кіровоградський національний технічний університет,

завідувач кафедри економіки та організації виробництва

кандидат економічних наук, старший науковий

співробітник

^ Терон Ірина Василівна,

Рада по вивченню продуктивних сил України НАН

України, провідний науковий співробітник відділу

проблем зайнятості та ринку праці


Захист відбудеться “ 16 ” квітня 2009 р. о 14-00 годині на засіданні

спеціалізованої вченої ради Д 26.006.03 ДВНЗ “Київський національний економічний

університет імені Вадима Гетьмана” за адресою:

03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1, ауд. 203.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці ДВНЗ “Київський національний

економічний університет імені Вадима Гетьмана” за адресою:

03680, м. Київ, вул. Дегтярівська, 49 г, ауд. 601.

Автореферат розіслано “_16_”березня 2009 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

кандидат економічних наук, професор О.С. Федонін

^ ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Поглиблення ринкових відносин в Україні та прискорення темпів розвитку посередницької сфери зумовили збільшення попиту серед населення на спеціальності економічного профілю, а порушення диспропорції між розвитком ринку освітніх послуг і ринку праці призвели до надмірної його насиченості фахівцями з вищою економічною освітою. Негативно на дану ситуацію впливає неусвідомлений вибір майбутньої професії молоддю, наслідком чого є незбалансованість у системі “людина-професія-суспільство (ринок праці)”, що сприяє збільшенню пропозиції фахівців даного профілю при різкому її зменшенні за іншими напрямами підготовки. Перенасичення ринку праці фахівцями економічного профілю відбувається також внаслідок відсутності належного механізму регулювання попиту й пропозиції фахівців за професійними сегментами як на рівні регіону, так і країни в цілому. Тому розв’язання завдань щодо поліпшення цієї ситуації має забезпечувати посилення профорієнтаційної роботи серед молоді, а також удосконалення організаційно-методичного забезпечення процесів формування та регулювання професійних сегментів ринку праці. Окремі питання сегментації, регулювання та прогнозування ринку праці фахівців в Україні досліджували такі вчені, як: С. І. Бандур, М. П. Білоблоцький, І. К. Бондар, А. Н. Боріскін, Д. П. Богиня, В. І. Герасимчук, О. А. Грішнова, А. З. Дадашев, Б. С. Довжук, М. І. Долішній, Т. А. Заяць, С. М. Злупко, Н. В. Карпенко, Л. Г. Колєшня, А. М. Колот, І. С. Кравченко, Е. М. Лібанова, І. І. Лукінов, О. В. Морозова, Л. П. Наговіцина, В. В. Онікієнко, І. Л. Петрова, В. М. Петюх, У. Я. Садова, Л. К. Семів, М. В. Семикіна, І. В. Терон, Б. Л. Токарський, О. І. Хомра, Л. В. Щетініна. Проблемам профорієнтації присвячені праці В. А. Савченко, К. П. Бондарчук, Т. О. Кожан та ін. Разом з тим недостатньо дослідженими залишилися питання формування та регулювання професійних сегментів ринку праці на рівні регіону. Актуальність зазначених питань зумовила вибір теми дисертаційної роботи, її мету, завдання та логіку дослідження.

^ Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана у відповідності з планами науково-дослідних робіт Полтавського університету споживчої кооперації України. Результати дослідження впроваджені в темах: “Маркетингові дослідження ринку праці зони діяльності ПКІ з метою прогнозування попиту на спеціалістів і визначення можливостей працевлаштування випускників ПКІ” (договір-підряд № 2). Особисто автором розроблено наступні підрозділи: “Аналіз попиту на спеціальності економічного, товарознавчо-комерційного та технологічного спрямування” та “Проблеми працевлаштування випускників Полтавського кооперативного інституту”; “Управління ресурсним потенціалом торговельних підприємств” (номер державної реєстрації 0104U010006) – “Резерви підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу за рахунок оптимізації персоналу”; “Організаційно-економічний механізм формування стратегій розвитку суб’єктів господарювання” (номер державної реєстрації 0105U008952) – “Розвиток мотиваційних механізмів на підприємстві”.

^ Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є удосконалення організаційно-методичного забезпечення процесів формування та регулювання ринку праці фахівців у професійному розрізі на рівні регіону.

Для досягнення цієї мети поставлено та вирішено такі наукові та практичні завдання:

поглиблено економічну сутність поняття “ринок праці фахівців” та визначено зміст поняття “ринок праці фахівців торговельно-економічного спрямування”;

сформовано підходи щодо класифікації ринку праці фахівців торговельно-економічного спрямування на рівні регіону;

розроблено організаційно-методичне забезпечення процесів формування та регулювання професійних сегментів ринку праці;

систематизовано фактори формування професійного сегмента ринку праці;

визначено роль профорієнтації в системі формування сегментів ринку праці, розроблено механізми її посилення та запропоновано модель формування ринку праці фахівців торговельно-економічного спрямування на основі профорієнтаційного забезпечення пропозиції фахівців;

обґрунтовано систему показників оцінювання стану сегментів ринку праці за професіями та здійснено оцінку пропозиції й попиту на фахівців торговельно-економічного спрямування в регіоні;

удосконалено методичні підходи щодо проведення маркетингових досліджень ринку праці у професійному розрізі та запропоновано напрямки збалансування попиту й пропозиції фахівців торговельно-економічного спрямування на ринку праці регіону;

доповнено методичні підходи до прогнозування попиту й пропозиції фахівців і спрогнозовано обсяги пропозиції фахівців торговельно-економічного спрямування та можливості їх працевлаштування в регіоні.

^ Об’єктом дослідження є процеси формування та регулювання ринку праці в Україні у професійному розрізі.

Предметом дослідження є методичні й прикладні аспекти формування та регулювання ринку праці фахівців торговельно-економічного спрямування на рівні регіону.

^ Методи дослідження. У роботі використані загальнонаукові методи: абстрактно-логічний і діалектичний при формулюванні теоретичних понять і категорій, критичному аналізі результатів дослідження інших авторів, індукції, дедукції, аналізу, синтезу, узагальнення – під час визначення сутності понять “ринок праці фахівців” і “ринок праці фахівців торговельно-економічного спрямування” та спеціальні методи: аналітико-статистичні методи – для оцінювання ситуації на ринку праці фахівців й у сфері їх підготовки та використання; соціологічні обстеження, метод експертних оцінок – для виявлення мотивацій молоді, яка навчається, та незайнятих громадян щодо професійного вибору; соціологічний аналіз – при анкетному обстеженні й вибіркових опитуваннях учнів загальноосвітніх шкіл і безробітних; методи кореляційно-регресійного аналізу, методи екстраполяції, експертної оцінки – для прогнозування чисельності фахівців з вищою економічною освітою на ринку праці регіону. Прикладні аспекти формування та функціонування професійних сегментів ринку праці на рівні регіону вивчались із застосуванням методів порівняльного аналізу, кореляційного аналізу, вибіркових досліджень, соціологічних опитувань тощо.

Інформаційною базою дослідження слугували законодавчі та нормативно-правові акти, що регламентують соціально-трудову сферу і освітню діяльність в Україні, матеріали Державного комітету статистики України, Міністерства праці та соціальної політики України: статистичні щорічники, бюлетені, довідники, дані Головного управління статистики Полтавської області, Державного центру зайнятості та Полтавського обласного центру зайнятості, кадрових служб підприємств, установ і організацій регіону, результати дослідження, одержані автором під час виконання НДР у Полтавському університеті споживчої кооперації України, результати вибіркового анкетного обстеження, науково-методичні публікації в періодичних виданнях, ресурси Internet. Обробка статистичних даних здійснювалась з використанням сучасних засобів автоматизації.

^ Наукова новизна одержаних результатів полягає в розробці та удосконаленні методичних і практичних положень щодо формування та регулювання ринку праці фахівців торговельно-економічного спрямування, які є особистим внеском здобувача.

У процесі виконання зазначеного завдання автором отримані такі наукові результати:

вперше:

- запропоновано системний підхід до формування та регулювання професійних сегментів ринку праці, який полягає у їх комплексній соціально-економічній оцінці, прогнозуванні майбутніх зрушень та розробці заходів щодо ефективної взаємодії внутрішніх і зовнішніх регуляторів їх розвитку;

удосконалено:

- трактування змісту професійного сегмента ринку праці, яке, на відміну від існуючих, інтегрує критеріальні ознаки його виокремлення в професійно-кваліфікаційній структурі ринку праці та ознаки його внутрішньої диференційованості;

- модель формування пропозиції праці у професійному розрізі, яка ґрунтується на комплексному профорієнтаційному забезпеченні, спрямованому на узгодження пропозиції праці фахівців певного фахового спрямування з попитом на неї з боку роботодавців;

- процес оцінювання професійних сегментів ринку праці, особливістю якого є виділення взаємопов’язаних блоків показників (стану та збалансування ринку праці фахівців у розрізі професій; ціни послуг висококваліфікованої робочої сили; зайнятості та безробіття фахівців; інфраструктурних підрозділів ринку праці фахівців), які у сукупності дозволяють оцінити стан, кон’юнктуру та динаміку регіонального ринку праці у професійному розрізі;

- теоретико-методичні підходи до маркетингового дослідження ринку праці, які визначають певну структурно-логічну послідовність, етапи та інструменти одержання й оцінки інформації про професійний та регіональний виміри ринку праці фахівців;

дістали подальшого розвитку:

- методичні підходи та модель прогнозування пропозиції фахівців, яка передбачає врахування перехресного впливу факторів формування попиту на спеціальність та селективного попиту з боку роботодавців, що дозволяє спрогнозувати регіональну кадрову потребу;

- механізми посилення профорієнтаційної роботи з молоддю, що ґрунтуються на взаємодії владних структур, служби зайнятості, роботодавців і навчальних закладів, забезпечують регулювання пропозиції молодих фахівців у професійному розрізі та сприяють ефективній їх зайнятості.

Відмінність одержаних результатів від існуючих наукових розробок при визначенні сутності ринку праці фахівців торговельно-економічного спрямування, удосконаленні організаційно-методичного забезпечення процесів регулювання професійних сегментів ринку праці полягає у комплексному підході до формування та регулювання ринку праці фахівців торговельно-економічного спрямування та у розробці заходів щодо посилення профорієнтаційної роботи з метою збалансування пропозиції й попиту на фахівців економічного профілю. Це дає можливість забезпечити взаємодію наукових і економіко-правових важелів розв’язання досліджуваної проблеми.

^ Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці методичного інструментарію маркетингового дослідження ринку праці фахівців торговельно-економічного спрямування та системи показників оцінювання його стану, заходів щодо посилення профорієнтаційної роботи серед молоді регіону, що дозволило отримати інформаційно-аналітичну базу для прийняття управлінських рішень з регулювання пропозиції праці у професійному розрізі на ринку праці регіону. Методичні підходи щодо прогнозування потреби у фахівцях з вищою економічною освітою використано при визначенні на короткострокову перспективу потреби підприємств і організацій у молодих фахівцях, що стало підґрунтям формування замовлення на їх підготовку у вищих навчальних закладах регіону.

Результати дослідження використовують у своїй діяльності: Полтавський обласний центр зайнятості (довідка № ОЦЗ-539 від 27.02.2008 р.); підприємства й організації Полтавської облспоживспілки (довідка № 10/1-21 від 8.04.2008 р.) і в навчальному процесі – Полтавський університет споживчої кооперації України при викладанні дисципліни “Економіка праці та соціально-трудові відносини” (довідка № 53-85а/14 від 28.05.2008 р.).

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою працею, в якій запропоновано авторський підхід до розв’язання проблемних питань щодо формування та регулювання ринку праці фахівців торговельно-економічного спрямування. Викладені у роботі й наукових статтях результати отримані особисто автором і відображають основний зміст дисертаційної роботи. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, в роботі використано лише ті ідеї, які отримані автором особисто.

^ Апробація результатів дисертації. Основні положення, результати, висновки, пропозиції дисертації оприлюднено на міжнародних, всеросійських, республіканських науково-практичних конференціях і наукових конференціях професорсько-викладацького складу, аспірантів та студентів Полтавського кооперативного інститут (ПКІ), зокрема на Міжнародних науково-практичних конференціях: “Стратегия и социальная миссия потребительской кооперации” (грудень 2002 р., м. Бєлгород (Росія)), “Інфраструктурне забезпечення продовольчого ринку України” (лютий 2005 р., м. Полтава), “Маркетинг в малому та середньому бізнесі” (травень 2007р., м. Полтава); Всеросійській науково-практичній конференції студентів і молодих вчених “Социально-экономические приоритеты регионального развития” (грудень 2001 р., м. Самара); Республіканській науково-практичній конференції “Розширення ринку праці в центральному економічному регіоні України” (листопад 2002 р., м. Кіровоград); науковій конференції професорсько-викладацького складу ПКІ “Особливості ринку праці України на сучасному етапі” (березень 1998 р., м. Полтава); науковій конференції за результатами досліджень професорсько-викладацького складу, аспірантів та студентів ПКІ за 1996-1998 рр. (квітень 1999 р., м. Полтава).

Публікації. Основні положення та найважливіші результати дослідження опубліковано автором у 16 наукових працях загальним обсягом 5,1 д.а., з яких особисто автору належить 4,8 д.а. У наукових фахових виданнях опубліковано 3,9 д.а., з них авторських 3,7 д.а.

^ Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків, додатків і списку використаних джерел. Зміст дисертаційної роботи викладений на 189 сторінках основного тексту, містить 25 таблиць на 26 сторінках і 51 рисунок на 48 сторінках, 24 додатки на 79 сторінках. Список використаних джерел містить 208 найменувань і займає 18 сторінок.


^ ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ


У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовано мету, завдання, визначено об’єкт, предмет і методи дослідження, розкрито наукову новизну та практичну значущість отриманих результатів, наведено відомості щодо їх апробації.

^ У розділі 1 “Теоретичні засади формування та регулювання професійних сегментів ринку праці” узагальнено підходи вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів щодо визначення поняття ринок праці, критеріїв його сегментування, сформульовано поняття “ринок праці фахівців” та “ринок праці фахівців торговельно-економічного спрямування”, визначено та систематизовано фактори формування попиту й пропозиції праці у професійному розрізі, наведено ознаки внутрішньої диференційованості ринку праці фахівців торговельно-економічного спрямування на рівні регіону і досліджено організаційно-методичне забезпечення процесів його формування та регулювання.

Конструктивний аналіз літературних джерел стосовно проблем формування та регулювання попиту й пропозиції праці на ринку показав, що більшість досліджень охоплює його в цілому, без виділення професійних сегментів. Процеси формування попиту й пропозиції праці у професійному розрізі на рівні регіону майже не досліджені, тому сегментація ринку праці у якісному розрізі (за професіями, спеціальностями, рівнями кваліфікації) в сучасних умовах набуває особливого значення, що зумовлено пошуком шляхів вирішення проблем зайнятості фахівців. На основі сегментаційного підходу та методу факторного аналізу виділено сегменти ринку праці за рівнем освіти – “ринок праці фахівців”, який розглядається як сукупність ринків праці різних професій (спеціальностей), динамічна система економічних, соціальних і правових відносин, які виникають у процесі купівлі-продажу послуг праці та регулюють попит і пропозицію фахівців, – та

професійною належністю – “ринок праці фахівців торговельно-економічного спрямування”, як система соціально-економічних відносин між роботодавцями та фахівцями в торговельно-економічній сфері на відповідному ієрархічному рівні, яка регулюється ринковою кон’юнктурою і системою соціального партнерства. Це дало змогу виділити ринок праці фахівців з поміж інших понять ринку праці та з’ясувати особливості його формування (охоплює працівників з високим освітнім рівнем, сфера прикладання праці обмежується напрямом професійної підготовки, виключається пряма міжсегментна мобільність, відмічається певна замкнутість).

У дисертаційній роботі систематизовано та виділено дві групи факторів, які формують попит на економічні спеціальності та попит на фахівців торговельно-економічного спрямування. До першої групи віднесено такі фактори, як престижність вищої економічної освіти, можливість працевлаштування після закінчення навчання, універсальність спеціальності, наявність вищих навчальних закладів у регіоні проживання, матеріальні вигоди у майбутньому, можливість кар’єрного росту, бажання молоді здобути будь-яку вищу освіту. У другу групу увійшли рівень соціально-економічного розвитку регіону та його спеціалізація, пріоритетний розвиток сфер економічної діяльності, що потребують фахівців з економічною освітою, рівень активізації інвестиційних процесів і розвитку фінансово-кредитної сфери в регіоні, кількість суб’єктів господарювання.

Зазначено, що негативний вплив на процеси формування пропозиції праці за професійними сегментами мала втрата цілісності системи професійної орієнтації молоді – розрив зв’язків між школою, навчальними закладами та роботодавцями, – що призвело до перенасичення ринку праці фахівцями економічних спеціальностей. Тому профорієнтація має бути одним із важелів регулювання майбутньої пропозиції праці і виконувати активну роль у формуванні професійних сегментів ринку праці. Оптимальне врахування інтересів суспільства й особистості відносно вибору майбутньої професії сприятиме узгодженню системи “людина-професія-суспільство”. Механізм дії системи профорієнтації відображає запропонована автором модель формування пропозиції праці у професійному розрізі на рівні регіону (рис. 1). Проведено внутрішню диференційованість ринку праці фахівців торговельно-економічного спрямування, в результаті чого зібрано кількісну і якісну інформацію, яка слугувала підґрунтям комплексного оцінювання його стану, кон’юнктури та динаміки.

У дисертаційній роботі зроблено висновок, що регулювання попиту й пропозиції праці має включати два види – ринкове і державне регулювання, – і становити цілісну систему нормативно-правових, соціально-економічних методів, організаційних форм і заходів, здатних забезпечувати стабільну ситуацію і попереджати зростання безробіття. Заходи з регулювання професійних сегментів мають ґрунтуватися на достовірній інформації, для чого потрібно вдосконалювати

існуючі методичні підходи щодо дослідження й прогнозування ринку праці.

Організаційно-методичне забезпечення процесів формування та регулювання попиту й пропозиції праці за професійними сегментами апробовано нами у ході аналізу ринку праці фахівців торговельно-економічного спрямування та розробці заходів щодо ефективної взаємодії внутрішніх і зовнішніх регуляторів його розвитку.

^ У розділі 2 “Аналіз та тенденції розвитку професійних сегментів ринку праці” визначено тенденції й особливості розвитку ринку праці фахівців в Україні, здійснено комплексну соціально-економічну оцінку регіонального ринку фахівців торговельно-економічного спрямування.

Дослідження ринку праці фахівців в Україні показало, що на його формування, з поміж інших факторів, негативний вплив справила розбалансованість розвитку ринку праці й ринку освітніх послуг, що зумовило перенасичення ринку фахівцями окремих напрямів підготовки. Попит на економічні спеціальності у більшості регіонів формувався на ринку освітніх послуг і переважав потреби економіки. Задовольнявся попит на отримання вищої економічної освіти за відсутності будь-яких гарантій щодо використання молодих фахівців, наслідком чого стала диспропорція між пропозицією праці й попитом на неї. Зазначено, що така тенденція склалася у регіонах, де скупчені вищі навчальні заклади, що готують фахівців економічного профілю, а можливості їх працевлаштування обмежені, прикладом чого є Полтавська область.

Встановлено, що основним джерелом пропозиції праці фахівців торговельно-економічного спрямування на ринку праці Полтавщини були: випускники вищих навчальних закладів і закладів післядипломної освіти. За 1999-2006 рр. випуск фахівців зріс у 2,5 рази (рис. 2); вивільнені працівники з підприємств, установ і організацій (близько 25,0 % вивільнених фахівців мали вищу економічну освіту); звільнені з підприємств, установ і організацій за власним бажанням та тимчасово непрацюючі фахівці.

Зростання пропозиції та зменшення попиту зумовило збільшення чисельності фахівців з бухгалтерського обліку, економістів, фінансистів, які користувалися послугами служби зайнятості. Лише впродовж 2000-2006 рр. чисельність безробітних з економічною освітою зросла на 3,5 %, а їх питома вага у загальній чисельності безробітних становила більше 5,0 %. Основні причини

перенасичення ринку праці Полтавщини фахівцями економічного профілю полягали у зменшенні потреби в них економіки регіону та зростанні попиту на економічні спеціальності з боку споживачів освітніх послуг. Порівняно з 2000 р. попит на спеціальності за окремими напрямами підготовки зріс у 2,0-4,4 рази. Така ситуація зумовлювалася й відсутністю дієвих механізмів

регулювання процесів підготовки та перепідготовки фахівців даного профілю. Відмічено, що вагомою причиною перенасичення ринку праці фахівцями торговельно-економічного спрямування

була низька якість профорієнтаційних заходів серед молоді, що призводило до необґрунтованого

(без врахування їх особистих здібностей і потреб економіки регіону) вибору престижних економічних спеціальностей випускниками загальноосвітніх шкіл та поглиблювало диспропорцію між попитом і пропозицією праці. Негативний вплив мали також наступні фактори:

- підвищення вимог до якості здобутої освіти у вищих навчальних закладах та неспроможність підприємств, установ і організацій даного регіону поглинути в такій кількості запропоновані послуги праці молодих фахівців економічного профілю. В середньому кожний восьмий випускник-економіст і кожний дев’ятий випускник-бухгалтер державних вищих навчальних закладів регіону звертався до послуг служби зайнятості за сприянням у працевлаштуванні, а працевлаштовувалось за обраною спеціальністю лише 3,5-4,0% безробітних, причинного чого було зменшення сфер прикладання праці, збільшення чисельності вивільнених працівників з вищою освітою, які мали високий професійний рівень та практичний досвід;

- у регіоні збільшилася частка вищих навчальних закладів, орієнтованих на підготовку фахівців економічного профілю (75,0 % від загальної кількості), внаслідок чого темпи зростання чисельності безробітних випускників випереджали темпи їх працевлаштування;

- вивільнення фахівців з підприємств, установ і організацій, що сприяло збільшенню чисельності безробітних і загостренню ситуації на даному ринку праці;

- нецільове використання випускників вузів, наслідком чого стало зниження мотивації до праці через низький рівень оплати праці, спостерігався відтік фахівців з підприємств, установ і організацій у комерційні структури та тіньову економіку регіону, що негативно позначилося на ефективності економіки в цілому.

Найсуттєвішими факторами формування попиту й пропозиції фахівців торговельно-економічного спрямування на ринку праці Полтавщини були: соціально-економічні зміни, що відбулися в період становлення ринкових відносин; реформування системи підготовки, перепідготовки і використання висококваліфікованих фахівців; характер взаємовідносин на ринку праці основних його суб’єктів; співвідношення в попиті й пропозиції висококваліфікованої праці. Виокремлено також низку проблем професійної підготовки населення: невідповідність обсягів підготовки фахівців економічного профілю потребам ринку праці; не визначеність критеріїв обґрунтування розмірів державного замовлення на підготовку фахівців на контрактній основі; неврахування потреб ринку праці у фахівцях економічних спеціальностей при видачі ліцензій вищим навчальним закладам на право їх підготовки; відсутність у молодих фахівців досвіду практичної роботи, що стало перешкодою у їх працевлаштуванні; слабкі партнерські зв’язки вищих навчальних закладів, роботодавців і служби зайнятості, що зумовило труднощі з наданням випускникам вузів місця роботи за набутим фахом.

Зроблено висновок, що аналізований ринок праці є трудонадлишковим з нерівним становищем окремих груп – молоді фахівці, фахівці з досвідом роботи, фахівці передпенсійного

віку. Це потребує розроблення дієвих заходів щодо збалансування попиту й пропозиції на ринку

праці фахівців торговельно-економічного спрямування Полтавщини, що актуалізує завдання щодо удосконалення організаційно-методичного забезпечення процесів формування та регулювання попиту й пропозиції праці у професійному розрізі.

^ У розділі 3 “Удосконалення процесів формування та регулювання професійних сегментів ринку праці” за результатами теоретичного та аналітичного дослідження запропоновано організаційно-методичне забезпечення процесів формування та регулювання ринку праці фахівців торговельно-економічного спрямування та спрогнозовано показники попиту й пропозиції фахівців у розрізі економічних спеціальностей на ринку праці Полтавщини.

Зазначено, що перенасичення ринку праці фахівцями економічного профілю потребує всебічного його аналізу і прогнозування. Підґрунтям цього має стати належна інформаційна база, для чого необхідно адаптувати існуючі методичні підходи дослідження й прогнозування ринку праці до сучасних умов. У роботі запропоновано теоретико-методичні підходи до маркетингового дослідження ринку праці фахівців торговельно-економічного спрямування, які базуються на використанні інструментарію маркетингу і передбачають здійснення процесу дослідження у певній структурно-логічній послідовності (рис. 3).

Процес маркетингового дослідження ринку праці умовно поділений на п’ять етапів, які передбачають аналіз: пропозиції робочої сили, попиту на робочу силу, зайнятості, професійно-кваліфікаційної структури зайнятості та безробіття. Інформація про професійний і регіональний виміри ринку праці фахівців, зібрана у такий спосіб, опрацьована за допомогою взаємопов’язаних блоків показників (табл.1), використання яких надало можливість провести комплексну оцінку

соціально-економічного стану ринку праці фахівців торговельно-економічного спрямування на рівні регіону та виявити основні проблеми його формування й функціонування. Розробка заходів щодо збалансування попиту й пропозиції праці за професійними сегментами має передбачати взаємодію як внутрішніх, так і зовнішніх регуляторів розвитку ринку праці та здійснюватись за допомогою організаційних, економічних і правових важелів (табл. 2).

^ Таблиця 1

Система показників для характеристики кон’юнктури ринку праці фахівців (у професійному розрізі)

Блоки показників

Показники

Показники стану та збалансування ринку праці фахівців у розрізі професій

- сукупна пропозиція фахівців на ринку праці (відповідного фахового спрямування)

- структура пропозиції фахівців

- попит на фахівців

- структура попиту на фахівців

- навантаження на одну вільну вакансію

- рівень попиту на фахівців певного профілю

Показники ціни послуг висококваліфікованої

робочої сили (фахівців)

- рівень заробітної плати фахівців відповідного профілю (середньомісячний, середньорічний)

Показники зайнятості фахівців та безробіття

- загальна кількість незайнятих фахівців відповідного профілю

- коефіцієнт незайнятості

- коефіцієнт зайнятості фахівців

- рівень зайнятості фахівців відповідного профілю

- рівень первинного працевлаштування фахівців

- загальна чисельність безробітних фахівців

- рівень безробіття фахівців економічного профілю

- рівень молодіжного безробіття

- рівень безробіття серед фахівців жіночої статі

- середня тривалість працевлаштування фахівців

- середня тривалість безробіття серед фахівців

- тривалість пошуку роботи фахівцями

Показники інфраструктур-

них підрозділів ринку праці фахівців

- коефіцієнт раціональної системи профпідготовки та перепідготовки фахівців

- навантаження на працівника служби зайнятості


Ефективній зайнятості фахівців торговельно-економічного спрямування в регіоні слугуватиме вдосконалення роботи організаційних структур, які займаються питаннями працевлаштування випускників вищих навчальних закладів.

Таблиця 2

  1   2

Схожі:

Державний вищий навчальний заклад \" київський національний економічний університет імені вадима гетьмана\" дробиш людмила володимирівна iconДержавний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Коляда Олена Володимирівна
Робота виконана у двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства освіти І науки, молоді...
Державний вищий навчальний заклад \" київський національний економічний університет імені вадима гетьмана\" дробиш людмила володимирівна iconДержавний вищий навчальний заклад “київський національний економічний університет імені вадима гетьмана” Єжакова Наталя Володимирівна
Робота виконана на кафедрі економіки підприємств двнз „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” Міністерства...
Державний вищий навчальний заклад \" київський національний економічний університет імені вадима гетьмана\" дробиш людмила володимирівна iconДержавний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» брикова ірина володимирівна
Роботу виконано на кафедрі міжнародної економіки двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Державний вищий навчальний заклад \" київський національний економічний університет імені вадима гетьмана\" дробиш людмила володимирівна iconДержавний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» чередниченко вікторія володимирівна
Роботу виконано на кафедрі міжнародної економіки двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Державний вищий навчальний заклад \" київський національний економічний університет імені вадима гетьмана\" дробиш людмила володимирівна iconДержавний вищий навчальний заклад „київський національний економічний університет імені вадима гетьмана” сержук анастасія володимирівна
Роботу виконано на кафедрі маркетингу двнз „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” Міністерства освіти...
Державний вищий навчальний заклад \" київський національний економічний університет імені вадима гетьмана\" дробиш людмила володимирівна iconДержавний вищий навчальний заклад "київський національний економічний університет імені вадима гетьмана" Гаврюшенко Ганна Володимирівна
Роботу виконано на кафедрі управління персоналом та економіки праці двнз "Київський національний економічний університет імені Вадима...
Державний вищий навчальний заклад \" київський національний економічний університет імені вадима гетьмана\" дробиш людмила володимирівна iconАкт прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) м. Київ 20 р. Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», в особі ректора Павленка...
Державний вищий навчальний заклад \" київський національний економічний університет імені вадима гетьмана\" дробиш людмила володимирівна iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет
Державний вищий навчальний заклад \" київський національний економічний університет імені вадима гетьмана\" дробиш людмила володимирівна iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет
Державний вищий навчальний заклад \" київський національний економічний університет імені вадима гетьмана\" дробиш людмила володимирівна iconДержавний вищий навчальний заклад „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”
Робота виконана на кафедрі фінансів підприємств двнз „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” Міністерства...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи