Державний вищий навчальний заклад \" київський національний економічний університет імені вадима гетьмана\" дробиш людмила володимирівна icon

Державний вищий навчальний заклад " київський національний економічний університет імені вадима гетьмана" дробиш людмила володимирівна
Скачати 379.32 Kb.
НазваДержавний вищий навчальний заклад " київський національний економічний університет імені вадима гетьмана" дробиш людмила володимирівна
Сторінка2/2
Дата26.02.2014
Розмір379.32 Kb.
ТипАвтореферат
1   2
^

Напрями та заходи регулювання ринку праці фахівців торговельно-економічного спрямування

^ Напрями регулювання ринку праці фахівців на рівні регіону

Заходи регулювання ринку праці фахівців торговельно-економічного спрямування
^

Очікувані результати проведення заходів


Приведення у відповідність до потреб регіону мережі ВНЗ (державних і недержавних)

Щорічне проведення моніторингу ринку праці фахівців торговельно-економічного спрямування ВНЗ, районними, міськими та обласним центром зайнятості населення, а також підприємствами і організаціями різних форм власності та підпорядкування

Виявлення реальної потреби у фахівцях з економічною освітою та можливості їх працевлаштування у регіоні

Виявлення реального становища на ринку та інформування державного центру зайнятості населення про потребу у фахівцях економічного профілю

Стимулювання міграції фахівців у межах регіону

Працевлаштування фахівців з економічною освітою в інших регіонах

Відтік фахівців та зменшення тиску на ринок праці міст обласного підпорядкування

Удосконалення системи пенсійного забезпечення фахівців

Підвищення розмірів пенсій

Вивільнення вакансій для молодих фахівців

Проведення моніторингу освітньої галузі

Ліцензування освітньої діяльності ВНЗ та скорочення мережі тих, які готують фахівців економічного профілю

Регулювання попиту й пропозиції фахівців економічного профілю на ринку праці регіону

Ліцензування освітньої діяльності та скорочення мережі ВНЗ, які готують фахівців економічного профілю

Посилення інтеграційних зв’язків ВНЗ зі службою зайнятості, підприємствами різних форм власності і підпорядкування

Забезпечення конкурентоспроможності фахівців на ринку праці

Проведення моніторингу ринку праці


Удосконалення методичних підходів щодо проведення дослідження професійних сегментів ринку праці

Обґрунтовані дані про попит і пропозицію фахівців торговельно-

економічного спрямування

Стратегічне планування і прогнозування професійного

навчання на основі розробки балансових розрахунків додаткової потреби у фахівцях у розрізі професій і спеціальностей та джерел забезпечення

Складання балансів потреби та використання фахівців з вищою економічною освітою

Виявлення додаткової потреби регіону у фахівцях економічного профілю

Удосконалення методичних підходів щодо планування та прогнозування потреби у фахівцях економічного спрямування

Обґрунтованість показників прогнозної потреби у фахівцях економічного профілю

Підвищення якості підготовки фахівців

Проведення опитування керівників підприємств, установ і організацій щодо якості підготовки фахівців ВНЗ

Виявлення вимог до якості підготовки фахівців економічного профілю з боку роботодавців

Удосконалення статистичної інформації про обсяги підготовки фахівців та кількість незайнятих

Вдосконалення інформаційної бази про попит та пропозицію фахівців обласним центром зайнятості населення шляхом виділення інформації про попит та пропозицію фахівців у розрізі економічних спеціальностей

Накопичення інформації про ринок праці у професійному розрізі для аналізу та прийняття обґрунтованих рішень щодо регулювання підготовки фахівців економічного спрямування, виходячи з регіональних потреб

Профорієнтаційна робота серед випускників загально-

освітніх та професійно-технічних закладів освіти

Інформування про потребу ринку праці у фахівцях економічного спрямування

Зменшення потоку абітурієнтів на економічні спеціальності

Працевлаштування випускників ВНЗ

Запровадження соціального партнерства ВНЗ, обласного центру зайнятості населення, підприємств, установ і організацій, владних структур щодо працевлаштування випускників

Вивчення потреб регіону у фахівцях економічного профілю та забезпечення їх працевлаштування

Надання службами зайнятості та вищими закладами освіти достатньої інформації та консультацій випускникам вузів з питань відкриття ними власного бізнесу

Збільшення кількості самозайнятих (підприємців)


Тому при вищих навчальних закладах повинні активізувати роботу Центри маркетингу фахівців, основним завданням котрих має стати дослідження ринку праці, формування освітніх послуг і банку вакансій, надання методичної та практичної допомоги підприємствам і організаціям у підборі конкурентоспроможного кадрового складу, сприяння працевлаштуванню випускників, вирішення питань в соціально-трудовій сфері (рис. 4). Різнобічність діяльності таких структурних підрозділів сприятиме зміцненню зв’язків освітньої галузі регіону й виробництва та підвищенню ефективності використання молодих фахівців.

Реалізація низки запропонованих заходів, які ґрунтуються на взаємодії владних структур, служби зайнятості, підприємств, установ, організацій і навчальних закладів, сприятиме підвищенню ефективності профорієнтаційної роботи в регіоні і зниженню напруженості на ринку праці фахівців.

Зазначено, що поєднання при прогнозуванні попиту й пропозиції праці традиційних методів (кореляційно-регресійного аналізу, методу екстраполяції й експертної оцінки) і причинно-описових моделей, які базуються на врахуванні впливу факторів на показники, що прогнозуються, сприятиме підвищенню ефективності механізмів регулювання ринку праці фахівців торговельно-економічного спрямування.


Запропоновані підходи прогнозування передбачають врахування перехресного впливу факторів формування попиту на спеціальність і селективного попиту на фахівців з боку роботодавців, що дозволило спрогнозувати регіональну кадрову потребу у фахівцях торговельно-економічного спрямування. Оцінка щільності зв’язку між попитом на них та кількістю випущених фахівців у регіоні підтвердила тісний зв’язок (лінійна залежність) і виражається рівнянням:


,

де Y пропозиція (випуск) фахівців, осіб;

х – вільні вакансії (потреба у фахівцях), одиниць.

Зростання кількості вакансій на одиницю передбачає збільшення випуску фахівців торговельно-економічного спрямування в середньому на 3,586 особи. За розрахунками автора, обсяги випуску фахівців даного спрямування складуть у 2012 р. 3013 осіб, а вакансії для них прогнозуються на рівні 730 одиниць. Пропозиція фахівців боку випускників вищих навчальних закладів у 5,2 рази перевищуватиме попит підприємств, установ і організацій у працівниках на заміщення вільних посад за професійними групами “професіонали” та “фахівці”, що значно погіршить ситуацію на ринку праці регіону. Разом з тим, у прогностичному періоді намітилась чітка тенденція до зменшення незайнятості серед випускників вузів (на 22,5 %) і зростання рівня їх працевлаштування (з 32,4 % до 38,0 %). Короткострокове прогнозування попиту та пропозиції праці фахівців сприятиме зменшенню дисбалансу, що склався на аналізованому ринку праці.


ВИСНОВКИ


Результатом дисертаційної роботи є теоретичне узагальнення та нове вирішення наукового завдання, що виявляється в обґрунтуванні теоретичних засад формування та регулювання професійних сегментів ринку праці, удосконаленні методичного інструментарію їх дослідження й прогнозування. За результатами дослідження зроблено наступні висновки:

1. Питання теоретичного, методичного і прикладного характеру, які стосуються процесів формування та регулювання професійних сегментів ринку праці, недостатньо висвітлені вітчизняними науковцями, зокрема, не визначений понятійний апарат, відсутні єдині критерії щодо їх сегментування, нечітко формалізовані методики дослідження та прогнозування, недосконалим є механізм їх регулювання. На основі узагальнення теоретико-методичних засад формування професійних сегментів ринку праці серед інших понять ринку праці виокремлено таке поняття, як “ринок праці фахівців” і “ринок праці фахівців торговельно-економічного спрямування” та визначено їх сутність.

2. Збір та обробка інформації про ринок праці фахівців торговельно-економічного спрямування на рівні регіону за сегментами, виділеними згідно запропонованих класифікаційних ознак, слугує підґрунтям для виявлення основних проблемних питань даного ринку праці та розроблення обґрунтованих заходів щодо регулювання процесів, що відбуваються на ньому.

3. Систематизація факторів залежно від спрямованості їх впливу (попит на спеціальність і попит на фахівців) дозволяє визначати фактори формування попиту на економічні спеціальності та попиту на фахівців торговельно-економічного спрямування і з’ясовувати силу їх впливу на процес формування даного ринку праці.

4. Низька якість проведення профорієнтації в регіоні потребує створення цілісної системи шляхом співпраці суб’єктів проведення профорієнтаційної роботи та налагодження тісних зв’язків між окремими її підсистемами. Механізм формування професійного сегмента ринку праці на основі профорієнтаційного забезпечення процесів пропозиції праці відображає запропонована модель формування пропозиції праці у професійному розрізі на ринку праці регіону, яка визначає роль суб’єктів профорієнтації у цьому процесі й сприяє ефективній зайнятості фахівців.

5. Поєднання ринкового й державного регулювання ринку праці забезпечує ефективність механізмів його проведення, а розроблені заходи щодо регулювання попиту й пропозиції фахівців торговельно-економічного спрямування сприяють збалансуванню даного ринку, зменшенню соціальної напруженості та підвищенню ефективності функціонування економіки регіону.

6. Основною проблемою формування та функціонування ринку праці фахівців в Україні та регіонах, пов’язаною з невідповідністю професійно-кваліфікаційної структури робочої сили потребам ринку праці, є перевищення пропозиції праці над попитом, що спричиняє зростання соціальної напруженості. Диспропорція закладається на рівні підготовки фахівців у вищих навчальних закладах і негативно впливає на кон’юнктуру ринку праці. В середньому кожний восьмий випускник-економіст і кожний дев’ятий випускник-бухгалтер державних вищих навчальних закладів області звертається до послуг служби зайнятості за сприянням у працевлаштуванні, за обраною спеціальністю працевлаштуватись вдається лише 3,5-4,0 % безробітних. За участі держави повинні вирішуватися такі питання, як: контроль освітньої діяльності вищих навчальних закладів, удосконалення системи підготовки та використання молодих фахівців, видача ліцензій вузам з урахування регіональних потреб на фахівців, удосконалення нормативно-правової бази щодо регулювання соціально-трудових відносин на ринку праці фахівців.

7. Організаційно-методичне забезпечення процесів формування та регулювання професійного сегмента ринку праці повинно передбачати використання системного підходу до процесів дослідження й прогнозування професійних сегментів ринку праці, що має бути підґрунтям у розробці заходів збалансування попиту й пропозиції праці та сприяти підвищенню ефективності використання фахівців окремих напрямів підготовки. На основі розробленої структурно-логічної схеми маркетингового дослідження ринку праці фахівців торговельно-економічного спрямування та взаємопов’язаних блоків показників його оцінювання надано комплексну оцінку стану, кон’юнктури та динаміки даного ринку праці, що слугує підґрунтям визначення важелів його регулювання.

8. Прогнозування попиту й пропозиції фахівців торговельно-економічного спрямування має базуватися на використанні методу екстраполяції, експертних оцінок та причинно-описових моделей. Достовірність прогнозованих показників залежить від врахування впливу факторів, що їх визначають, та прогностичного періоду, який повинен складати рік-два.

9. Прогноз попиту й пропозиції фахівців на ринку праці Полтавщини свідчить про його трудонадлишкову кон’юнктуру у найближчі роки. Пропозиція фахівців торговельно-економічного спрямування в 1,6 рази перевищуватиме потребу у фахівцях на заміщення посад за професійними групами “професіонали” та “фахівці”, що зумовить соціальну напруженість на ринку і потребуватиме активізації заходів щодо його регулювання.

10. Збалансуванню попиту й пропозиції фахівців торговельно-економічного спрямування сприятиме проведення таких заходів: оптимізація мережі навчальних закладів вищої та післядипломної освіти різних форм власності, узгодження обсягів підготовки фахівців економічного профілю у відповідності до потреб ринку праці регіону, удосконалення механізму формування державного замовлення в системі вищої освіти, здійснення єдиної безперервної ступеневої вищої освіти, професійна орієнтація молоді щодо вибору професій, які користуються попитом на ринку праці регіону.

Реалізація розроблених теоретико-методичних положень і практичних завдань щодо формування та регулювання попиту й пропозиції праці у професійному розрізі сприятиме підвищенню ефективності функціонування не лише ринку праці фахівців торговельно-економічного спрямування, але й національного ринку праці.


^ СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ


У наукових фахових виданнях:

1. Дробиш Л. В. Формування конкурентного середовища регіонального ринку освітянських послуг / Л. В. Дробиш, Н. В. Карпенко // Регіональні перспективи. – 2000. – № 2-3 (9-10). – С. 386-389. – 0,4 д.а. (Особистий внесок 0,2 д.а. : проведено аналіз конкурентного середовища з підготовки фахівців торговельно-економічного спрямування та визначено конкурентні позиції ПКІ на ринку освітянських послуг регіону).

2. Дробиш Л. В. Проблеми формування регіонального ринку праці / Л. В.Дробиш // Регіональні перспективи. – 2000. – № 6 (13). – С. 44-46. – 0,4 д.а.

3. Дробиш Л. В. Деякі регіональні проблеми ринку праці / Л. В.Дробиш // Економіка : проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Вип. 71. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2001. – С. 89-97. – 0,5 д.а.

4. Дробиш Л. В. Деякі регіональні аспекти зайнятості молоді з вищою освітою / Л. В.Дробиш // Держава та регіони. Сер. : Економіка та підприємництво. – 2002. – № 2. – С.151-154. – 0,3 д.а.

5. Дробиш Л. В. Заробітна плата як фактор формування ринку праці кваліфікованої робочої сили / Л. В. Дробиш // Регіональні перспективи. – 2002. – № 3-4 (22-23). – С. 153-156. – 0,5 д.а.

6. Дробиш Л. В. Проблеми кадрового забезпечення підприємств і організацій системи споживчої кооперації / Л. В. Дробиш // Регіональні перспективи. – 2003. – № 4-5 (29-30). – С. 68-70. – 0,4 д.а.

7. Дробиш Л. В. Методологічні підходи щодо прогнозування попиту на фахівців економічного профілю на регіональному ринку праці / Л. В. Дробиш // Теорії мікро-макроекономіки : зб. наук. праць проф.-викл. скл. і аспір. – Вип. 17. – К. : Академія муніципального управління, 2004. – С. 116-122. – 0,5 д.а.

8. Дробиш Л. В. Регіональний ринок праці: проблеми формування і функціонування / Л. В. Дробиш // Маркетинг в Україні. – 2005. – № 4(32). – С. 59-62. – 0,5 д.а.

9. Дробиш Л. В. Кадрова робота в системі споживчої кооперації та напрямки її удосконалення / Л. В. Дробиш // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. Серія : Економічні науки. – 2007. – С. 99-101. – 0,4 д.а.


В інших наукових виданнях:

10. Дробиш Л. В. К вопросу регулирования профессиональных региональных рынков труда / Л. В. Дробиш // Стратегия и социальная миссия потребительской кооперации : сб. науч. докл. проф.-препод. состава, аспир. и студ. Белгородского университета потребительской кооперации стран СНГ. – Ч. 3. – Белгород : Кооперативное образование. – 2002. – С. 119-126. – 0,4 д.а.

11. Дробиш Л. В. Зайнятість сільського населення та напрямки створення нових робочих місць / Л. В. Дробиш // Особливості ринку праці України на сучасному етапі : матеріали наук.-практ. конф., (Полтава, 26-28 березня 1998 р.). – Полтава, 1998. – С. 40-43. – 0,1 д.а.

12. Дробиш Л. В. Особливості формування регіонального ринку праці / Л. В. Дробиш, Г. О. Нікітіна : матеріали наук. конф. за результатами досліджень проф.-викл. скл., аспір. та студ. ПКІ за 1996-1999 рр., (Полтава 14-16 квітня 1999 р.). – У 2-х кн. – Полтава : ПКІ, 1999. – Кн.1. – С. 6-9. – 0,2 д.а. (Особистий внесок 0,1 д.а. : визначено вплив окремих факторів на формування регіонального ринку праці).

13. Дробыш Л. В. Формирование региональных профессиональных рынков труда – важный фактор в регулировании рынка труда Украины / Л. В. Дробиш // Социально-экономические приоритеты регионального развития : материалы Всерос. науч.-практ. конф. студ. и молод. ученых, (Самара 13-14 декабря 2001 г). – Ч. II / Самарск. гос. экон. акад. – Самара, 2001. – С. 156-157. – 0,1 д.а.

14. Дробиш Л. В. Регулювання ринку праці на регіональному рівні / Л. В. Дробиш // Розширення ринку праці в центральному економічному регіоні України : матеріали Республік. наук.-практ. конф., (Кіровоград, 11-12 листопада 2002 р.). – Кіровоград : КДТУ, 2002. – С. 36-39. – 0,1 д.а.

15. Дробиш Л. В. Напрямки удосконалення кадрової роботи в системі споживчої кооперації України / Л. В. Дробиш // Інфраструктурне забезпечення продовольчого ринку України : матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф., (Полтава,17-18 лютого 2005 р.) / Міністерство освіти і науки України, Укоопспілка, Українська асоціація маркетингу, Полтавська обласна державна адміністрація, Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава : ПУСКУ, 2005. – С. 89-91. – 0,1 д.а.

16. Дробиш Л. В. Проблеми забезпечення висококваліфікованими спеціалістами підприємств малого та середнього бізнесу / Л. В. Дробиш // Маркетинг в малому та середньому бізнесі : матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф., (Полтава, 24-25 травня 2007 р.) / Міністерство освіти і науки України, Українська асоціація маркетингу, Полтавський університет споживчої кооперації України [та ін.]. – Полтава : ПУСКУ, 2007. – С. 73-76. – 0,2 д.а.

АНОТАЦІЯ


Дробиш Л. В. Формування та регулювання попиту й пропозиції праці в регіоні (на прикладі фахівців торговельно-економічного спрямування). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.07 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика. ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, Київ, 2009.

Дисертація присвячена удосконаленню теоретико-методичних засад формування та регулювання попиту й пропозиції праці у професійному розрізі, обґрунтуванню механізмів формування та регулювання попиту й пропозиції праці фахівців торговельно-економічного спрямування та пошуку регуляторів щодо їх збалансування.

У роботі розкрито сутність ринку праці фахівців, обґрунтовано необхідність його сегментації для проведення аналізу, виділено ринок праці фахівців торговельно-економічного спрямування, визначено фактори формування попиту на спеціальність і попиту на фахівців торговельно-економічного спрямування, досліджено механізми регулювання даного ринку.

Проведено дослідження стану ринку праці фахівців в Україні, виявлено основні тенденції та особливості його формування, дана оцінка кон’юнктури ринку праці фахівців торговельно-економічного спрямування та стану попиту на цих фахівців.

Запропоновано методичні підходи щодо дослідження та прогнозування професійних сегментів ринку праці, визначення напрямків збалансування попиту й пропозиції на ринку праці фахівців торговельно-економічного спрямування.

Основні результати дисертаційної роботи впроваджені в практичну діяльність регіональних органів, що займаються проблемами використання фахівців.


^ Ключові слова: ринок праці фахівців, сегментація ринку праці, попит і пропозиція праці, регулювання попиту на працю, регулювання пропозиції праці, маркетингове дослідження ринку праці, прогнозування попиту на фахівців, прогнозування пропозиції праці.


АННОТАЦИЯ


Дробыш Л. В. Формирование и регулирование спроса и предложения труда в регионе (на примере профессионалов торгово-экономического направления). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.07 – Демография, экономика труда, социальная экономика и политика. – ГВУЗ “Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана”, Киев, 2009.

Диссертация посвящена совершенствованию теоретико-методических основ формирования профессиональных сегментов рынка труда, в частности формированию спроса и предложения труда профессионалов торгово-экономического направления, совершенствованию процессов определения спроса и предложения труда в профессиональном разрезе на уровне региона, поиску регуляторов их сбалансирования.

В работе раскрыта сущность рынка труда профессионалов, а также обоснованы понятия “рынок труда профессионалов” и “рынок труда профессионалов торгово-экономического направления”. Обоснована необходимость сегментации рынка труда с целью сбора информации о рынке труда профессионалов в разрезе профессий и направлений их подготовки, что будет способствовать проведению всестороннего анализа и разработке мероприятий активной политики занятости, а также повышению эффективности функционирования данного рынка труда. Выявлены и сгруппированы факторы формирования спроса на специальности экономического профиля и спроса на труд профессионалов торгово-экономического направления. Рассмотрено организационно-методическое обеспечение процессов формирования спроса и предложения труда на рынке, а также исследованы механизмы их регулирования.

Исследован процесс формирования рынка труда профессионалов в Украине, выявлены проблемы его функционирования и определены тенденции развития в современных условиях. Изучен спрос работодателей на профессионалов торгово-экономического направления и предложение их труда на региональном рынке, что дало возможность определить конъюнктуру данного рынка и основные факторы, ее обусловившие. Результатами исследования рынка труда профессионалов торгово-экономического направления Полтавской области позволили выявить причины несбалансированности спроса и предложения труда, среди которых отмечены наиболее существенные: высвобождение работников с высшим экономическим образованием в результате реформирования экономики региона; резкое сокращение вакансий вследствие закрытия предприятий и организаций; несогласованность в развитии рынка труда и рынка образовательных услуг (только предложение труда за счет выпускников высших учебных заведений в несколько раз превышает потребность); отсутствие единой системы профессиональной ориентации молодежи; необоснованность объемов подготовки профессионалов экономического профиля в регионе, несовершенство нормативно-правовой базы по вопросам подготовки и использования выпускников высших учебных заведений и т.п. На исследуемом рынке сложилась трудоизбыточная конъюнктура с неравным положением отдельных категорий – выпускники высших учебных заведений, профессионалы с опытом работы, профессионалы предпенсионного возраста и те, кто имеет детей. В этой связи возникла необходимость в разработке и совершенствовании организационно-методического обеспечения процессов формирования и регулирования регионального рынка труда в профессиональном разрезе.

Особое внимание уделено поиску решения проблемных вопросов трудоизбыточной конъюнктуры рынка труда профессионалов торгово-экономического направления. Предложены методы исследования профессионального сегмента рынка труда, которые основываются на системном подходе и предусматривают использование инструментария маркетинга. Определены структурно-логическая схема и последовательность проведения исследования, сгруппированы в блоки показатели, которые характеризуют рынок труда с количественной и качественной стороны. Практическое их применение позволило получить обширную информацию о рынке труда профессионалов региона, дать комплексную его оценку и разработать мероприятия по регулированию спроса и предложения труда профессионалов торгово-экономического направления.

Для сбалансирования спроса и предложения труда предложено использовать различные методы прогнозирования, способствующие снижению напряженности на рынках труда отдельных профессий.


^ Ключевые слова: рынок труда профессионалов, сегментация рынка труда, спрос и предложение труда, регулирование спроса на труд, регулирование предложения труда, маркетинговое исследование рынка труда, прогнозирование спроса на профессионалов, прогнозирование предложения труда.


ABSTRACT


Drobysh L.V. Forming and regulation of labour demand and supply in the region (after the example of specialists of commercial and economic direction). – Manuscript.

Dissertation for obtaining of scientific degree of Candidate of Economic Sciences in speciality 08.00.07 – Demography, labour economics, social economics and policy. Vadym Hetman Kyiv National Economic University, Kyiv, 2009.

Dissertation is dedicated to the study of theoretical background of forming and regulation of labour demand and supply in a professional section. Considerable attention is given to the improvement of mechanisms of forming and regulation of the demand and supply of labour of specialists of commercial and economic direction and to the search of possible regulators, able to maintain balance between them.

The definition of essence of labour market is offered by author, and the necessity of its segmentation for carrying out its following analysis is proved in the dissertation. The labour market of specialists of commercial and economic direction is also revealed, the main factors of forming of the demand on a certain speciality and of the supply on specialists of commercial and economic direction are determined. The mechanisms of regulation of this labour market are analyzed by the author too.

The research of present conditions of Ukrainian labour market of specialists is conducted, the basic tendencies and conceptual features of its forming are revealed. The estimation of the conjuncture and demand conditions of labour market of commercial and economic direction specialists are also presented in this thesis.

Methodical approaches to the research and prognostication of professional segments of labour market are offered. And, finally, the possible ways of achieving a balance between the demand and supply on the labour market of specialists of commercial and economic direction are suggested in the work.

The main results of the dissertation thesis are introduced in the practical work of agencies, engaged in the problems of using of specialists.


Key words: professional labour market, labour market segmentation, labour demand and supply, labour demand regulation, labour supply regulation, marketing research of labour market, prognostication of specialists demand, prognostication of labour supply.1   2

Схожі:

Державний вищий навчальний заклад \" київський національний економічний університет імені вадима гетьмана\" дробиш людмила володимирівна iconДержавний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Коляда Олена Володимирівна
Робота виконана у двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства освіти І науки, молоді...
Державний вищий навчальний заклад \" київський національний економічний університет імені вадима гетьмана\" дробиш людмила володимирівна iconДержавний вищий навчальний заклад “київський національний економічний університет імені вадима гетьмана” Єжакова Наталя Володимирівна
Робота виконана на кафедрі економіки підприємств двнз „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” Міністерства...
Державний вищий навчальний заклад \" київський національний економічний університет імені вадима гетьмана\" дробиш людмила володимирівна iconДержавний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» брикова ірина володимирівна
Роботу виконано на кафедрі міжнародної економіки двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Державний вищий навчальний заклад \" київський національний економічний університет імені вадима гетьмана\" дробиш людмила володимирівна iconДержавний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» чередниченко вікторія володимирівна
Роботу виконано на кафедрі міжнародної економіки двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Державний вищий навчальний заклад \" київський національний економічний університет імені вадима гетьмана\" дробиш людмила володимирівна iconДержавний вищий навчальний заклад „київський національний економічний університет імені вадима гетьмана” сержук анастасія володимирівна
Роботу виконано на кафедрі маркетингу двнз „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” Міністерства освіти...
Державний вищий навчальний заклад \" київський національний економічний університет імені вадима гетьмана\" дробиш людмила володимирівна iconДержавний вищий навчальний заклад "київський національний економічний університет імені вадима гетьмана" Гаврюшенко Ганна Володимирівна
Роботу виконано на кафедрі управління персоналом та економіки праці двнз "Київський національний економічний університет імені Вадима...
Державний вищий навчальний заклад \" київський національний економічний університет імені вадима гетьмана\" дробиш людмила володимирівна iconАкт прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) м. Київ 20 р. Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», в особі ректора Павленка...
Державний вищий навчальний заклад \" київський національний економічний університет імені вадима гетьмана\" дробиш людмила володимирівна iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет
Державний вищий навчальний заклад \" київський національний економічний університет імені вадима гетьмана\" дробиш людмила володимирівна iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет
Державний вищий навчальний заклад \" київський національний економічний університет імені вадима гетьмана\" дробиш людмила володимирівна iconДержавний вищий навчальний заклад „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”
Робота виконана на кафедрі фінансів підприємств двнз „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” Міністерства...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи