Вимоги до оформлення та порядок подання матеріалів для участі в Інтернет-етапі 79-ої наукової студентської конференції «Соціально-економічний розвиток України на початку ХХІ століття» icon

Вимоги до оформлення та порядок подання матеріалів для участі в Інтернет-етапі 79-ої наукової студентської конференції «Соціально-економічний розвиток України на початку ХХІ століття»
Скачати 65.23 Kb.
НазваВимоги до оформлення та порядок подання матеріалів для участі в Інтернет-етапі 79-ої наукової студентської конференції «Соціально-економічний розвиток України на початку ХХІ століття»
Дата30.09.2012
Розмір65.23 Kb.
ТипДокументи

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОРЯДОК ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ

для участі в Інтернет-етапі 79-ої наукової студентської конференції

«Соціально-економічний розвиток України на початку ХХІ століття»

(11-20 квітня 2012 р.) 1. Секційні засідання за напрямом «Економіка підприємства» будуть проводитися в Інтернет-режимі.

 2. Для розміщення на сайті університету приймаються матеріали, що включають тези доповіді та супровідну презентацію (за бажанням автора).

 3. Матеріали готуються українською мовою та подаються у двох формах:

  • роздруковані в 1 екземплярі текст тез та презентація на кафедру стратегії підприємств (за умови включення доповіді до секцій 1-3 згідно програми конференції, що розміщено на сайті) або кафедру економіки підприємств (за умови включення доповіді до секцій 4-5 згідно програми конференції, що розміщено на сайті), підписані автором та завірені підписом наукового керівника;

  • в електронній формі на поштову скриньку кафедри стратегії підприємств (kaf_strat@mail.ru ) або кафедри економіки підприємств (kep@kneu.edu.ua). Тема повідомлення: stud_conf; у назві файлу обов’язково вказати прізвище автора (наприклад, Parilo.doc).

 4. Набір тексту тез виконується у редакторі Microsoft Word 6.0, 7.0: шрифт – Times New Roman; розмір кегля – 14; міжстроковий інтервал – 1,0; розміри: абзацу – 10 мм; поля: верхнього, нижнього і лівого – 20 мм, правого – 15 мм; номер сторінки має стояти по центру (під текстом). При наборі формул використовується редактор формул Microsoft Equation, вмонтований в Microsoft Word.

 5. Праворуч від середини аркуша друкуються прізвища та ім’я автора, курс та шифр групи, е-mail (для зворотного зв’язку). Нижче, через 1,5 інтервали, по центру аркуша друкується назва тез доповіді великими літерами (14, жирний) трьома мовами (українською, російською, англійською). Між назвою тез та текстом відстань – 1,5 інтервали. Рекомендований обсяг тез доповіді – 2-3 стор. У тексті тез не допускається включення таблиць і рисунків! Після тексту через 1,5 інтервали вказується література, яка використовувалася при підготовці тез. Приклад оформлення тексту тез додається.

 6. При викладенні матеріалу рекомендується дотримуватися такої структури: актуальність, постановка проблеми, виклад результатів дослідження, висновки, література.

 7. За бажанням автора (див. критерії оцінювання) до тез може додаватись супровідна презентація, виконана у форматі PowerPoint. Кількість слайдів не повинна перевищувати 10 шт. З порадами щодо оформлення презентації можна ознайомитись тут: http://elgreb.at.ua/load/0-0-0-34-20Матеріали для розміщення на сайті університету мають бути подані

не пізніше 1 квітня 2012 року.


У разі невідповідності оформлення матеріалів зазначеним вимогам та порушення терміну подання наукова робота не розміщується на сайті університету, а її автор виключається зі складу учасників конференції (не отримує сертифікату)!

^ ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ ТЕЗ


Парило Ірина, ФЕтаУ, 4 курс, ЕЕП-401

parylo@i.com


РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ ЗНАНЬ


Парило Ирина

Parilo Irina

^ РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА ПЕРЕДПРИЯТИЯ В КОНТЕКСТЕ МЕНЕДЖМЕНТА ЗНАНИЙ

STAFF DEVELOPMENT COMPANY IN THE CONTEXT OFKNOWLEDGE MANAGEMENTАктуальність. На рубежі ХХ і ХХІ століть спостерігаються якісно нові зміни в економічних процесах. За яскравим виразом П.Друкера, більшість ресурсів перестають бути специфічними. «Самий головний ресурс, що відрізняє бізнес та забезпечує вирішальні конкурентні переваги, — це специфічні виробничі та управлінські знання, які використовуються при веденні бізнесу» [1]. За таких умов більшість підприємств зіштовхується з проблемою браку необхідних знань у потрібний момент для забезпечення своєї конкурентоспроможності. Але з іншого боку, як свідчать результати проведених досліджень, менеджмент вітчизняних підприємств має занадто загальне уявлення про саму концепцію управління знаннями та, відповідно, не володіє технологіями її впровадження.

^ Постановка проблеми. Метою цієї статті є визначення основних теоретичних засад розвитку персоналу сучасного підприємства та виявлення передумов, що мають скластися в організації, для формування середовища управління знаннями.

^ Результати дослідження. Завдання забезпечення підприємства необхідними знаннями для формування та підтримання конкурентних переваг можна вирішити, обравши один із двох альтернативних варіантів [2]. Перший передбачає залучення працівників високої кваліфікації ззовні. Він потребує менших капіталовкладень, але пов'язаний із більшим ризиком. Адже відсутні будь-які гарантії якості залученого людського капіталу, а також не завжди пропозиція робочої сили у будь-який момент часу зможе задовольнити кваліфікаційні вимоги компанії. Другий варіант передбачає використання вже наявних внутрішніх трудових ресурсів – персоналу підприємства. Завдання ж організації полягає в тому, щоб мотивувати людину навчатися, розвивати власний потенціал та модифікувати поведінку в потрібному напрямку.

В організації, що обирає шлях розвитку персоналу, знання збільшується у геометричній прогресії, що потребує створення, впровадження та розвитку системи управління знаннями. Узагальнюючи різні підходи до трактування сутності цього поняття слід погодитись, що управління знаннями (надалі УЗ) – це сукупність стратегій і процесів, пов'язаних з виявленням, придбанням, розповсюдженням, використанням, контролем знань та обміном ними для забезпечення конкурентоспроможності бізнесу [3, с. 86].

При створенні середовища УЗ компанія може дотримуватись однієї із двох стратегій, можливих в контексті розвитку персоналу: 1) постійне навчання персоналу та передача досвіду, що призводить до акумуляції існуючого в компанії знання; 2) активізація особистісного потенціалу працівників для генерації нових ідей.

Реалізація концепції розвитку персоналу передбачає створення гнучкої, конкретної системи професійного та організаційного навчання, зорієнтованої на вирішення стратегічних завдань організації. Політика навчання персоналу в компанії повинна мати чітко виражений системний характер. Системності при навчанні персоналу, на наш погляд, можна досягти при наявності двох умов, а саме: 1) сформованої політики навчання й 2) структурного забезпечення навчальних процесів.

Дослідники виділяють чотири типи політики навчання персоналу в сучасних організаціях [4]: функціональний, проблемно-орієнтований, перспективно-орієнтований та креативний. Функціональна політика навчання більшою мірою зосереджена на підвищенні кваліфікації окремих співробітників, ніж на розвитку персоналу, і нарощуванні інтелектуального капіталу організації в цілому. Результатом проблемно–орієнтованої політики навчання є формування механізму рішення проблем міжфункціональної взаємодії відділів і співробітників. Проте за такої політики навчання немає орієнтації на перспективу розвитку компанії й персоналу. У компаніях з перспективно-орієнтованою політикою навчання учаться насамперед топ-менеджери й ключові фахівці, що визначають напрямки розвитку організації. Така політика навчання персоналу спрямована більшою мірою на досягнення інтересів організації. У компаніях, де превалює креативна політика навчання, створюються робочі групи, що самонавчаються та групи, в середині яких процес навчання дійсно є безперервним. Підтримуючі креативні навчальні проекти, які «розхитують» стереотипи організаційної поведінки, компанія має змогу по-новому поглянути на себе і на своє зовнішнє оточення. Слід, наголосити, що не варто принципово проводити чітку межу між даними типами політики навчання. Лише комплексне використання даних типів політики навчання дасть змогу організації сформувати дійсно кваліфікований мотивований персонал, який стане ключовим фактором успіху її розвитку.

Українські компанії вже мають досвід впровадження новітніх технологій розвитку персоналу, про що свідчать репутаційні дослідження, зокрема рейтинг найкращіх у 2007 році компаній, що навчають, складений діловим журналом «Навчання персоналу» за підтримки консалтингової компанії Deloitte [5].

Висновки. Таким чином, можна впевнено говорити про те, що на сучасних підприємствах впровадження, підтримання та розвиток системи управління знаннями, коли головний акцент робиться на персонал та активізацію людських ресурсів, створює можливість перетворити інформацію, якою володіє кожний окремий співробітник компанії, у стратегічний нематеріальний актив, який і буде ключовим фактором успіху у конкурентній боротьбі в умовах розвитку нової економіки.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Друкер П. Задачи менеджмента в ХХІ веке: Уч. пос. / Питер Ф. Друкер: Пер. с англ. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2000. – 272 с.

 2. Гаврилова Т. Бизнес держится на знаниях, сам того не зная / Т. Гаврилова, Л. Григорьев // Персонал-Микс. - 2004. - №2. – С. 12-16.

 3. Мильнер Б.З. Управление знаниями в корпорациях: Учебное пособие / Мильнер Б.З., Румянцева З.П., Смирнова В.Г., Блинникова А.В.; Под ред. Б.З.Мильнера. – М.: Дело, 2006. – 304 с.

 4. Солтицкая Т. А. Политика обучения персонала в российских компаніях / Т. А. Солтицкая // Российский журнал менеджмента. – 2004. - Том 3, №2. – С. 155-174.

 5. Рейтинг "Лучшие обучающие компании Украины" [Электронный ресурс] // Официальний сайт журнала HRMagazine. – Режим доступа: http://hrmagazine.com.ua/Luchshie_obuchayuschie_kompaniiСхожі:

Вимоги до оформлення та порядок подання матеріалів для участі в Інтернет-етапі 79-ої наукової студентської конференції «Соціально-економічний розвиток України на початку ХХІ століття» iconПорядок та критерії оцінювання оприлюднених результатів наукових досліджень учасників 79-ої наукової студентської конференції «Соціально-економічний розвиток України на початку ХХІ століття»
Подані для розміщення на сайті тези доповідей та презентації оцінюються протягом роботи першого (секційного) етапу студентської конференції...
Вимоги до оформлення та порядок подання матеріалів для участі в Інтернет-етапі 79-ої наукової студентської конференції «Соціально-економічний розвиток України на початку ХХІ століття» icon"Історична наука на початку ХХІ століття: проблеми, минуле, сучасність, перспективи". Інформаційний лист
Міжнародної наукової конференції "Історична наука на початку ХХІ століття: проблеми, минуле, сучасність, перспективи"
Вимоги до оформлення та порядок подання матеріалів для участі в Інтернет-етапі 79-ої наукової студентської конференції «Соціально-економічний розвиток України на початку ХХІ століття» iconМіжнародна наукова конференція “сьомі юридичні читання” культура І право на початку ХХІ століття
Сьомі юридичні читання. Культура І право на початку ХХІ століття, яка відбудеться 19-20 травня 2011 року в нпу імені М. П. Драгоманова,...
Вимоги до оформлення та порядок подання матеріалів для участі в Інтернет-етапі 79-ої наукової студентської конференції «Соціально-економічний розвиток України на початку ХХІ століття» iconІнструктивні матеріали щодо порядку висунення, оформлення та подання робіт на здобуття Державних премій України в галузі науки І техніки Загальні вимоги до оформлення документів І матеріалів робіт
На початку 1-го тому має бути опис документів із зазначенням сторінок у зростаючій послідовності
Вимоги до оформлення та порядок подання матеріалів для участі в Інтернет-етапі 79-ої наукової студентської конференції «Соціально-економічний розвиток України на початку ХХІ століття» iconПравила подання та оформлення тез доповідей загальні вимоги до оформлення тексту
Для участі в роботі конференції необхідно до 20 лютого 2012 року надіслати оргкомітету на електронну адресу рivotbi@rambler ru
Вимоги до оформлення та порядок подання матеріалів для участі в Інтернет-етапі 79-ої наукової студентської конференції «Соціально-економічний розвиток України на початку ХХІ століття» iconВимоги до оформлення матеріалів
Матеріали, подані для участі у конференції, повинні мати елементи, що відповідають постанові Президії вак україни від 15. 01. 2003...
Вимоги до оформлення та порядок подання матеріалів для участі в Інтернет-етапі 79-ої наукової студентської конференції «Соціально-економічний розвиток України на початку ХХІ століття» icon"Історична наука на початку ХХІ століття: проблеми, минуле, сучасність, перспективи". Інформаційний лист
Міжнародної конференції молодих науковців "Історична наука на початку ХХІ століття: проблеми, минуле, сучасність, перспективи"
Вимоги до оформлення та порядок подання матеріалів для участі в Інтернет-етапі 79-ої наукової студентської конференції «Соціально-економічний розвиток України на початку ХХІ століття» iconШановні колеги ! Запрошуємо Вас до участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції „Інтелектуальна власність: погляд з ХХІ століття”
Запрошуємо Вас до участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції „Інтелектуальна власність: погляд з ХХІ століття”, яка відбудеться...
Вимоги до оформлення та порядок подання матеріалів для участі в Інтернет-етапі 79-ої наукової студентської конференції «Соціально-економічний розвиток України на початку ХХІ століття» iconЗ приводу проживання звертатися за тел. 044-406-70-35 не пізніше ніж за 14 днів до початку конференції порядок оформлення матеріалів у збірник тез конференції
Науковий керівник (піб, науковий ступінь, вчене звання, посада, учбовий заклад/ установа)
Вимоги до оформлення та порядок подання матеріалів для участі в Інтернет-етапі 79-ої наукової студентської конференції «Соціально-економічний розвиток України на початку ХХІ століття» iconМіністерство освіти І науки україни
Збірник тез доповідей конференції буде виданий до початку роботи конференції (вимоги до оформлення див додаток)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи