Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» положення про куратора академічної групи icon

Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» положення про куратора академічної групи
НазваДержавний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» положення про куратора академічної групи
Дата30.07.2012
Розмір66.3 Kb.
ТипДокументиДержавний вищий навчальний заклад

«Київський національний економічний університет

імені Вадима Гетьмана»


ПОЛОЖЕННЯ


Про куратора академічної групи


Нова редакція за змінами та доповненнями


ЗАТВЕРДЖЕНО


Вченою радою

ДВНЗ «Київський національний

економічний університет

імені Вадима Гетьмана»

___.___.20___ р.

Протокол № ___


1. Загальні положення


1.1. Основною організаційною одиницею освітнього процесу в Київському національному економічному університеті ім. Вадима Гетьмана є студентська академічна група, робота з якою є найважливішим напрямом у системі навчально-виховної діяльності кафедри, факультету та університету. Консультаційно-методичне керування роботою групи здійснює куратор.

1.2. У своїй діяльності куратор керується чинним законодавством України "Про вищу освіту", наказами Міністерства освіти і науки,молоді та спорту України , Статутом Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана, рішеннями Вченої ради КНЕУ, наказами та розпорядженнями ректора КНЕУ, Концепцією національно – патріотичного виховання студентської молоді ДВНЗ «КНЕУ імені В.Гетьмана», правилами внутрішнього розпорядку КНЕУ та цим Положенням.

1.3. Запровадження інституту кураторів у практику навчально-виховної роботи КНЕУ провадиться з метою підвищення ефективності цієї роботи за рахунок покращання її організації, контролю, використання принципу індивідуального підходу, що враховує особистісні та вікові особливості кожного студента. Формування студентського колективу на початковому етапі є метою створення основи для його подальшої роботи на принципах самоврядування.

1.4. Куратор здійснює свою діяльність у взаємодії з кафедрою, деканатом
відповідного факультету, підрозділами навчального центру та науково-методичного відділу, а також зі студентськими організаціями університету.


^ 2. Призначення куратора та засади діяльності

  1. Кваліфікаційною вимогою для призначення куратора є вища професійна освіта зі стажем роботи в КНЕУ на посаді викладача не менше від 1 року та особиста готовність до виховної роботи, високий рівень загальної культури та комунікабельність.

  2. Кандидатура куратора навчальної групи обговорюється та затверджується на засіданні кафедри, відповідне подання подається завідувачем кафедри деканові факультету не пізніше від 30 червня поточного навчального року.

  3. Призначення кураторів груп здійснюється наказом ректора на основі
   подання деканів факультетів. Перевага надається викладачам, які працюють з групою з певного навчального предмету.

  4. Куратор веде кожну групу протягом одного року навчання.

  5. Діяльність куратора фіксується в індивідуальному плані роботи викладача, а також у плані роботи куратора.

  6. За проведення додаткової роботи поза межами основної посади на підставі подання проректора з науково-педагогічної роботи наказом ректора куратору встановлюється надбавка: матеріальна винагорода за складність, трудомісткість у розмірі 15 % тарифної ставки.


^ 3. Організація роботи кураторів


3.1. Загальна координація діяльності кураторів у групах на факультетах провадиться деканами та заступниками деканів із виховної роботи з урахуванням загального плану виховної роботи на факультетах та університеті.

3.2. Планування та координація роботи кураторів на всіх факультетах на загальноуніверситетському рівні здійснюється проректорами з науково-педагогічної роботи, іншими відповідальними особами, призначеними ректором університету.

3.3. Щомісячний план роботи кураторів передбачає:

 • систематичні зустрічі куратора з академічною групою для проведення планових та позапланових заходів;

 • систематичні зустрічі куратора з викладачами, що ведуть заняття у цій академічній групі, для одержання інформації про успішність опанування професійних програм та дисциплінованість студентів;

 • звіти куратора заслуховуються на засіданнях кафедри, Вченої ради факультету (не менше ніж двічі на рік).

3.4. У розкладі занять усіх факультетів для студентів першого курсу передбачаються кураторські години.


^ 4. Основні завдання роботи куратора

4.1. Головним завданням у діяльності куратора є реалізація на рівні академічної студентської групи комплексного процесу виховання у таких напрямах:

 • ставлення до суспільства (громадянське виховання, орієнтоване на
  формування суспільних якостей особистості - громадянської
  самосвідомості, поваги до закону, суспільної активності,
  відповідальності, професійної етики);

 • громадські відносини (виховання людяності як із громадянсько-правової, так і з моральної позиції - поваги до прав і свобод особистості, релігійної та етнічної толерантності, гуманності, порядності);

 • ставлення до культури (виховання поваги до культурних цінностей та досягнень людства, виховання духовності);

 • ставлення до професії (опанування професійної етики, розуміння суспільної місії своєї професії, формування відповідальності за рівень своїх професійних знань та якість праці);

 • особисті стосунки (сімейне, екологічне виховання, пропаганда здорового способу життя).


^ 5. Обов’язки куратора

  1. Знайомити студентів з організацією навчального процесу, Статутом університету, правилами внутрішнього розпорядку університету, правилами проживання в гуртожитку, розпорядженнями декана факультету, наказами ректора університету.

  2. Сприяти адаптації студентів І курсу до нової системи навчання, паралельно ознайомлювати їх із правами та обов’язками відповідно до законодавства України про освіту, знайомити з історією, традиціями та сучасною організаційною структурою університету.

  3. Формувати в групі згуртований студентський колектив; створювати в ньому атмосферу доброзичливості, взаємодопомоги, відповідальності.

  4. Допомагати у формуванні активу групи, котрий надалі буде самостійно координувати діяльність академічної групи.

  5. Надавати допомогу активу академічної групи в організаційній роботі, сприяти залученню студентів до науково-дослідної роботи та розвитку різних форм студентського самоврядування.

  6. Постійно організовувати і провадити моніторинг якості навчання і дисципліни студентів.

  7. Підтримувати зв’язки з викладачами, які провадять заняття в групі.

  8. Систематично звітувати про підсумки якості навчання і дисципліну студентів на засіданнях Вченої ради факультету.

  9. Негайно інформувати керівництво факультету та працівників деканату про факти порушення студентами навчальних обов’язків.

Брати безпосередню участь у службових розслідуваннях за фактами порушення дисципліни в академічній групі.

  1. Інформувати у разі необхідності батьків та керівників підприємств установ, організацій, які сплачують за навчання, про якість навчання та дисципліну студента.

  2. Виховувати у студентів дбайливе ставлення до навчально-матеріальної бази університету.

  3. Провадити індивідуально-консультативну роботу групи, враховуючи індивідуальні особливості кожного студента, його сімейно-побутові умови, звертати увагу на погляди та інтереси студентів, виявляти їхні здібності, залучати до участі у громадському житті університету, культурно-масових та спортивно-оздоровчих заходах.

  4. Будувати роботу куратора на індивідуальному (особистісно-орієнтованому) підході до студентів, на обізнаності у сфері їхніх інтересів, схильностей, побуту тощо та надавати консультативну допомогу в розв’язанні життєвих проблем.

5.14. Своєчасно надавати звітні документи для поточного контролю проведеної роботи керівництву факультету.


^ 6. Права куратора

  1. Вносити пропозиції щодо вдосконалення навчально-виховної роботи зі
   студентами, організації їхнього дозвілля та побуту.

  2. Одержувати необхідну для ефективної роботи куратора інформацію на кафедрах і в деканатах та в органах студентського самоврядування.

  3. Брати участь у роботі університетських підрозділів під час обговорення питань, що стосуються групи або окремих її студентів.

  4. Підтримувати контакти з батьками або родичами студентів.

  5. Відвідувати лекції та семінарські заняття, бути присутнім на замінах та іспитах у своїй групі.

  6. Брати участь у всіх заходах, що провадяться в групі, у роботі студентських організацій університету, вносити
   пропозиції щодо поліпшення роботи цих органів.

  7. Подавати рекомендації до адміністративних та громадських організацій факультету щодо заохочення і підтримки кращих студентів.

  8. Брати участь у розселенні студентів у гуртожитки та здійснювати
   перевірку житлово-побутових умов студента.


7. Показники якості роботи куратора*

7.1. Якість роботи куратора оцінюється на підставі анкетування студентів його академічної групи.

* Наприкінці навчального року за поданням декана факультету визначаються та заохочуються кращі куратори навчальних академічних груп.
Схожі:

Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» положення про куратора академічної групи iconАкт прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) м. Київ 20 р. Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», в особі ректора Павленка...
Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» положення про куратора академічної групи iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет
Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» положення про куратора академічної групи iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет
Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» положення про куратора академічної групи iconДержавний вищий навчальний заклад „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”
Робота виконана на кафедрі фінансів підприємств двнз „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” Міністерства...
Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» положення про куратора академічної групи iconДержавний вищий навчальний заклад „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”
Робота виконана на кафедрі фінансів підприємств двнз „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” Міністерства...
Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» положення про куратора академічної групи iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
Вченою радою двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» положення про куратора академічної групи iconДержавний вищий навчальний заклад „київський національний економічний університет імені вадима гетьмана
Робота виконана на кафедрі страхування двнз „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” Міністерства освіти...
Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» положення про куратора академічної групи iconДержавний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» сущенко
Робота виконана на кафедрі фінансів двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства освіти...
Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» положення про куратора академічної групи iconДержавний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет імені вадима гетьмана
Робота виконана на кафедрі міжнародної економіки двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» положення про куратора академічної групи iconДержавний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Робота виконана на кафедрі міжнародної економіки двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи