Двнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» icon

Двнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
НазваДвнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
Сторінка1/4
Дата30.09.2012
Розмір0.67 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»Факультет економіки і управління


Кафедра економіки підприємств


ЗАТВЕРДЖУЮ

проректор з навчально-

педагогічної роботи

_____________А.М.Колот

“___”_______________2011 р.МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

щодо до змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань

з навчальної дисципліни

^ ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

за фаховим спрямуванням бакалавра

для спеціальності “Економіка підприємства”


Укладач: к.е.н., доцент Норіцина Н.І.


^

Декан факультету

економіки та управління

___________А.П. Наливайко


“____“_____________ 2011 р.


Завідувач кафедри

економіки підприємств

______________Г.О.Швиданенко


“____” ______________ 2011 р.

Київ 2011Зміст

Стор.

1. Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми з дисципліни .........3
2. Приклади типових практичних завдань, що виносяться на іспит................. . 4

3. Карта самостійної роботи студента................................................................… 7


4. Перелік тем рефератів за темами дисципліни, які пропонується

для написання студентам денної й вечірньої форм навчання ………………… 10


5. Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань студентів з

дисципліни ...............................................................................................................13

6. Зразок екзаменаційного білета та модульного контрольного завдання .........21


7. Методичні вказівки до написання контрольних робіт для студентів заочної

форми навчання ………………………………………………………………. 23


8. Список рекомендованої літератури.................................................................... 33


1. Перелік програмних питань, що виносяться на іспит

 1. Становлення та розвиток теорії інновацій

 2. Сутність інновацій та їх класифікація

 3. Характеристика етапів інноваційного процесу

 4. Моделі інноваційного процесу

 5. Класичні теорії інноваційного розвитку

 6. Сучасні теорії інноваційного розвитку

 7. Інноваційна діяльність як чинник зростання національної економіки

 8. Державна інноваційна політика : сутність, принципи, типи

 9. Довгострокова та поточна державна політика

 10. Державне управління інноваційною діяльністю в Україні : рівні та засоби

 11. Преференції та пільги для суб’єктів інноваційної діяльності в Україні

 12. Вітчизняний та зарубіжний досвід державної підтримки інноваційної діяльності

 13. Нормативно-правова база інноваційної діяльності

 14. Сутність та етапи розробки інноваційної стратегії підприємства

 15. Інноваційні стратегії : види, характеристика, умови реалізації

 16. Сутність, визначення та взаємозв”язок інноваційної політики та стратегії підприємства

 17. Види інноваційних стратегій та передумови їх реалізації

 18. Основні принципи формування інноваційної політики та умови їх реалізації

 19. Складові інноваційної політики підприємства та методи її вибору

 20. Особливості управління інноваційними процесами на підприємстві

 21. Стратегічне управління інноваційною діяльністю

 22. Сутність оперативного менеджменту інноваційної діяльності

 23. Мотивація та стимулювання інноваційної діяльності на підприємстві

 24. Організаційні структури управління інноваційною діяльністю

 25. Сутність та принципи інноваційного розвитку підприємств

 26. Етапи інноваційного розвитку малих та великих підприємств

 27. Управління інноваційним розвитком підприємства: сутність та складові

 28. Показники оцінювання ефективності використання інноваційного потенціалу підприємства

 29. Організаційні форми інноваційної діяльності в Україні

 30. Види та особливості інноваційних підприємств

 31. Організаційні форми інтеграції науки і виробництва

 32. Інноваційна інфраструктура: складові та функціональне призначення

 33. Особливості формування попиту на інновації

 34. Внутрішні чинники, які впливають на формування попиту на інновації

 35. Зовнішні детермінанти попиту на інновації

 36. Методи визначення попиту на інновації

 37. Методи вибору інноваційного продукту підприємством та чинники успішної його реалізації

 38. Сутність та моделі дифузії інновацій

 39. Види та джерела інноваційної інформації

 40. Інформаційне забезпечення інноваційної діяльності підприємств: сутність, формування , особливості розробки

 41. Моніторинг інновацій: сутність, об”єкти, групування даних про інновації

 42. Формування і використання інформаційних ресурсів в інноваційній діяльності підприємств

 43. Завдання системи фінансування інноваційної діяльності

 44. Джерела фінансування інноваційної діяльності

 45. Механізм венчурного фінансування інноваційної діяльності

 46. Лізинг : види, особливості, переваги

 47. Техніка і технологія як домінуючі складові техніко-технологічної бази підприємства

 48. Показники оцінки техніко-технологічного рівня підприємства

 49. Напрямки і форми техніко-технологічного розвитку підприємств

 50. Інноваційні проекти: сутність, види, умови реалізації

 51. Сутнісна характеристика життєвого циклу проекту та його етапів

 52. Особливості управління реалізацією інноваційних проектів

 53. Організаційні форми та методи управління інноваційними проектами

 54. Критерії та види оцінювання інноваційної діяльності

 55. Показники науково-технічного та економічного ефекту інноваційної діяльності

 56. Показники екологічного та соціального ефекту інноваційної діяльності

 57. Показники економічної ефективності інноваційних проектів

 58. Економічна оцінка соціальних результатів інноваційної діяльності

 59. Комерціалізація технологій : сутність, етапи, форми трансферу

 60. Фактори та передумови комерціалізації інновацій^ 2. ПРИКЛАДИ ТИПОВИХ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ІСПИТ

Задача 1. Підприємство розглядає можливість будівництва цеху, який вироблятиме інноваційну продукцію з максимальною виробничою потужністю 1 млн.шт./рік. Виробнича потужність, починаючи з другого року, буде використовуватись на 50,65,70,75,77,80 % відповідно. Необхідні інвестиції складуть: перший рік – 11 млн.грн.; другий – 5 млн.грн.; третій рік – 2 млн.грн., з яких 4 млн .грн – витрати на основні фонди. Оптова ціна одиниці продукції 60 грн. Рентабельність продукції – 20%. Збільшення обсягів виробництва продукції дозволить знижувати її собівартість, починаючи з третього року на 2% щорічно при збереженні існуючої рентабельності. Метод нарахування амортизації прямолінійний ( І У гр.. основних фондів). Дисконтна ставка – 10%.

1. Визначити чистий приведений дохід та строк окупності.

2. Використовуючи вищенаведені дані , визначити індекс рентабельності інвестицій, внутрішню норму доходності проекту та зробити висновок про доцільність будівництва цеху.


Задача 2. Існує два варіанти реалізації інноваційного проекту при дисконтній ставці 15%.

^ Перший варіант – інвестиції по роках : І рік - 9,5 млн. грн., ІІ рік – 4,5 млн. грн. Обсяг випуску інноваційної продукції – 30 тис.шт. щорічно протягом 5 років, починаючи з другого року реалізації проекту, частка чистого прибутку у грошовому потоці становить 80%, рентабельність продукції – 30 %, оптова ціна одиниці продукції – 115 грн.

^ Другий варіант - інвестиції по роках : І рік - 7,5 млн. грн., ІІ рік – 3,5 млн. грн.; обсяг випуску інноваційної продукції – 136 тис.грн. щорічно протягом 5 років, починаючи з другого року реалізації проекту. Частка валового прибутку грошовому потоці 80%, рентабельність продукції за чистим прибутком – 20%, оптова ціна одиниці продукції – 195 грн.

Визначити найкращий варіант за строком окупності проекту.


Задача 3.Інвестиції за проектом такі : перший рік – 1,5 млн. грн.; другий рік – 500 тис. грн. ( в тому числі вартість обладнання становить 1 млн. грн..). Ціна одиниці продукції з ПДВ становить 37,5 грн. Рентабельність продукції – 25 %. Планується, що обсяг випуску інноваційної продукції у другому році реалізації проекту досягне 100 тис. шт., і в подальшому буде зростати щорічно на 5% до 7-го року реалізації проекту включно. , Метод нарахування амортизації прямолінійний ( ІУ гр. основних фондів).

^ Визначити внутрішню норму доходності проекту.


Задача 4. Підприємство має 800 тис.грн. власних коштів та бажає придбати обладнання вартістю 1000 тис.грн. (без ПДВ), термін експлуатації 4 роки, дисконтна ставка 9%. Метод нарахування амортизації прямолінійний ( ІУ гр. основних фондів).

Розглядаються 2 варіанти:

1.Фінансовий лізинг. Щорічні платежі: плата за кредит лізингодавця – 19 % ; комісійні лізингодавця – 3% ; а власні кошти розмістять на депозит під 15% річних

2.Кредит банку на відсутню частину коштів, що буде отримано під 19 % річних та буде повертатись рівними частинами з відсотками у кінці кожного року.

Визначити:

1.Доцільність використання фінансового лізингу чи отримання кредиту.

2.Термін окупності за умови отримання кредиту та грошових потоків у розмірі 360, 380, 400, 440, тис.грн. по роках реалізації проекту


Задача 5. Розробка проекту з автоматизації технологічного процесу тривала 3 роки, протягом яких було освоєно 32, 30 та 10 тис.грн. відповідно. Виготовлення і монтаж устаткування тривали 1 рік, на що було витрачено 52 тис.грн. Супутні капітальні вкладення на програмне забезпечення та інші витрати становитимуть 1,5 тис.грн щорічно. Використання даного обладнання дасть змогу вивільнити працююче обладнання на суму 34 тис.грн, 60% яке буде реалізоване за залишковою вартістю; економити 12 т сировини щорічно вартістю 1 тис.грн./т; вивільнити 8 працівників цеху, середньорічний фонд оплати праці яких складав 4600 грн; скоротити виплати лікарняних, в зв’язку зі зниженням професійних захворювань, на 1200 грн. щорічно. Термін служби нового устаткування 4 роки. Дисконтна ставка 12%.

Метод нарахування амортизації прямолінійний ( ІУ гр. основних фондів).


Розрахувати економічну ефективність проекту.


Задача 6 . Проектування і виготовлення обладнання розраховане на 2 роки з фінансуванням відповідно: 46 та 30 тис.грн. Окрім того, сукупні щорічні витрати у споживача становитимуть 1,1 тис.грн. Впровадження установки дасть змогу використовувати у виробництві повернуту сировину в кількості 7,5 т щорічно за ціною 2 тис.грн/т, зменшити викиди в атмосферу на 20 т щорічно, за що сплачуються штрафи у розмірі 600 грн/т. Термін використання установки 4 роки. Метод нарахування амортизації прямолінійний ( ІУ гр. основних фондів). Дисконтна ставка – 8%.

Визначити: економічну ефективність проекту.


Залача 7. Для запланованого удосконалення виробництва на головному підприємстві компанії “Акцент” потрібно три нові верстати. Строк служби кожного верстата дорівнює п’яти рокам. Для проекту потрібні всі три верстати.

Витрати на купівлю верстата А- 400 тис. грн. Витрати на купівлю верстата В дорівнюють 1000тис. грн. Верстати А і В можна взяти в оренду на строк п’ять років за 115 тис. за рік кожний. Верстат С коштує 500 тис. грн., орендувати його не можна. Одночасне використання всіх трьох верстатів дозволяє економити 60 тис. грн. за рік впродовж кожного з п’яти років. Використання тільки двох верстатів економії не приносить. Вартість капіталу компанії “Акцент” становить 22% ( під такий відсоток компанія може брати в борг і позичати). За варіантом купівлі компанії, крім власних коштів необхідно взяти кредит строком на п’ять років в розмірі 1000 тис. грн. Метод нарахування амортизації прямолінійний ( ІУ гр. основних фондів).


Визначити економічно доцільне рішення.


Задача 8. Розрахувати показники економічної ефективності придбання з технології виробництва виробу А. За базу порівняння взяти виріб Б, випуск якого можливий на базі власних науково-технічних розробок. Ліцензію та обладнання для нової технології придбано в іншій країні. За прогнозною оцінкою порівнювані вироби А і Б доцільно виготовляти не більше восьми років. Верхня межа ціни одиниці продукції –1560 грн. , вартість придбання ліцензії – 3500 долл., а вартість імпортного обладнання - 1900 дол.

Витрати на капітальне будівництво і вітчизняне обладнання для виробництва продукції : в перший рік (будівництво) – 21 тис. грн., в другий рік (обладнання) – 9 тис. грн. Витрати на власні НДДКР : в перший рік розробки – 1250 грн., в другий – 600 грн. Інші дані наведені в табл. Прийнятний рівень інвестицій – 15 %.

Метод нарахування амортизації прямолінійний ( ІУ гр. основних фондів).
Показник.

Виріб А

Виріб Б

1.

Річний обсяг випуску продукції, шт

24000

24000

2.

Початок серійного випуску продукції , рік

3-й

5-й

3.

Собівартість одиниці продукції, грн.

1150

1300
  1   2   3   4

Схожі:

Двнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» iconПоложення про науково-експертну раду двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Науково-експертна рада двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Науково-експертна рада двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (далі – Університет) є дорадчим...
Двнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» iconПоложення про приймальну комісію державного вищого навчального закладу «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» І. Загальна частина
Двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (далі – Приймальна комісія) – робочий орган двнз «кнеу...
Двнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» iconДвнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» андрійчук федір юрійович
Робота виконана на кафедрі банківської справи двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Двнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» iconПрийом іноземців та осіб без громадянства у двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Додаток 8 до Правил прийому до двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» в 2013 році
Двнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» iconПравила прийому до коледжу інформаційних систем І технологій державного вищого навчального закладу " київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” (надалі – кіст двнз “кнеу імені Вадима Гетьмана”) здійснюється...
Двнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» iconВойчак Анатолій Володимирович, двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», професор кафедри маркетингу Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Окландер Михайло Анатолійович
Роботу виконано у двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства освіти І науки України,...
Двнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» iconДержавний вищий навчальний заклад „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”
Робота виконана на кафедрі фінансів підприємств двнз „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” Міністерства...
Двнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» iconДержавний вищий навчальний заклад „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”
Робота виконана на кафедрі фінансів підприємств двнз „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” Міністерства...
Двнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
Вченою радою двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Двнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» iconДержавний вищий навчальний заклад „київський національний економічний університет імені вадима гетьмана
Робота виконана на кафедрі страхування двнз „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” Міністерства освіти...
Двнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» iconДержавний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"
Робота виконана на кафедрі міжнародного менеджменту двнз “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” Міністерства...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи