Положення про електронний журнал обліку навчальної роботи студентів академічної групи Загальні положення Положення розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту» icon

Положення про електронний журнал обліку навчальної роботи студентів академічної групи Загальні положення Положення розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту»
Скачати 58.43 Kb.
НазваПоложення про електронний журнал обліку навчальної роботи студентів академічної групи Загальні положення Положення розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту»
Дата31.07.2012
Розмір58.43 Kb.
ТипЗакон

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ректора

ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

№__121____від__24/02/2010___


ПОЛОЖЕННЯ

про електронний журнал обліку навчальної роботи студентів академічної групи

1. Загальні положення

  1. Положення розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту», (ст. 43), Наказу Міністерства освіти і науки України №774 від 30.12.2005р. «Про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу», «Положення про організацію навчального процесу в умовах його індивідуалізації та впровадження кредитно-модульної системи», затвердженого Вченою радою КНЕУ протокол №9 від 30.03.2006р., ухвали Вченої Ради Київського національного економічного університету «Про нову редакцію порядку оцінювання знань студентів» від 28 травня 2009 р. та наказу ректора №121 від 24.02.2010 «Про запровадження електронного журналу обліку роботи студентів».

  2. Електронний журнал обліку навчальної роботи студентів академічної групи (далі - «Журнал») вводиться з метою здійснення моніторингу навчального процесу та підготовки інформації для прийняття рішень щодо його удосконалення.

  3. Журнал є складовою системи автоматизації управління університетом в сфері організації академічної діяльності та являє собою сучасну і удосконалену форму обліку навчальної діяльності студентів, передбачену інструктивними матеріалами «Документація та звітність у ВНЗ» форма №20.

  4. Введення журналу спрямовано на:

   1. забезпечення відкритості та прозорості навчального процесу ;

   2. формування зворотного зв’язку між студентами та викладачами і адміністрацією університету;

   3. відображення особистісного та професійного зростання кожного студента;

   4. забезпечення контролю за виконанням своїх обов’язків усіма сторонами навчального процесу. 1. Об’єкти моніторингу навчальної роботи академічної групи

2.1 Моніторинг спрямований на контроль виконання наступних нормативних документів, що регламентують навчальний процес :

   1. положення про організацію навчального процесу в КНЕУ;

   2. положення про систему контролю знань студентів;

   3. методичних матеріалів щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю знань з дисципліни;

   4. робочих навчальних програм дисциплін;

   5. графіку навчального процесу;

2.2 В журналі відображаються:

2.2.1 Дотримання затвердженого в установленому порядку розкладу аудиторних та поза аудиторних занять.

2.2.2 Траєкторія особистих успіхів студентів протягом навчання в університеті та динаміка успішності академічних груп.

2.2.3 Відвідування студентами семінарських (практичних, лабораторних) занять;

2.2.4. Накопичені бали за всі види робіт, передбачених робочою навчальною програмою дисципліни, зокрема:

 • отримані бали на семінарських (практичних) заняттях;

 • результати експрес-контролю;

 • результати модульних (контрольних) робіт;

 • результати участі в колоквіумах, тренінгах;

 • результати відпрацювання студентами пропущених занять;

 • результати інших видів робіт.

^ 3. Порядок ведення журналу

3.1 Журнал ведеться в розрізі кожної дисципліни навчального плану, з наступною автоматичною інтеграцією результатів роботи студентів у зведеній відомісті.

3.2. Закріплення викладачів за дисциплінами в електронних журналах академічних груп здійснюється співробітниками деканатів до початку практичних і семінарських занять кожного семестру навчального року на підставі розкладу (Додаток 2).

3.3 Формування збірних груп з вибіркових дисциплін (при потребі для деяких нормативних), що вивчаються студентами різних факультетів здійснюється адміністраторами електронних ресурсів кафедри на підставі підготовленої деканатом виписки з наказу про включення дисциплін вільного вибіру до індивідуального плану студентів (Додаток 3.2).

3.4 Заповнення журналу здійснює викладач особисто протягом 7 календарних днів.

3.5 Відповідальність за своєчасне заповнення та достовірність введеної у журнал інформації несуть викладачі.

3.6 Порядок заповнення журналу регламентується «Технологічною інструкцією викладача по веденню електронного журналу обліку навчальної роботи студентів академічної групи» (Додаток 1).

3.7 Для відображення результатів навчання студентів з різних академічних груп які вивчають іноземну мову чи вибіркові дисципліни у одного викладача, формуються віртуальні навчальні групи. Результати навчальної діяльності студентів автоматично розносяться по журналах академічних груп факультетів, студентами яких вони являються.

3.7.1 Якщо вибіркову дисципліну вибрали більшість студентів, викладач може на власний розсуд не формувати збірну групу оцінюючи їх в академічній групі, при цьому не оцінюючи студентів, які не вибрали дисципліну.

3.8 Після відпрацювання студентами пропущених занять або перескладених модульних (контрольних) чи інших видів робіт, передбачених робочою навчальною програмою дисципліни, (викладач додає заняття датою перескладання і в цій графі виставляє отримані студентом бали.

3.9 До початку сесії в останній день занять о 22.00 доступ викладачів до журналу автоматично припиняється. У відповідній колонці журналу автоматично відображається сума набраних студентом балів за всі види поточної роботи.

3.10 Запровадження електронного журналу обліку роботи студентів академічних груп не відміняє ведення кожним викладачем журналу обліку поточної успішності студентів запровадженого згідно Ухвали Вченої ради університету від 27.12.2001р.

3.11 При закріпленні за однією академічною групою кількох викладачів, вони всі отримають доступ до сторінки журналу на якій відображаються результати роботи студентів цієї групи.

3.12 Початкову реєстрацію викладачів, а при потребі зміну реєстраційних даних в системі ведення електронних журналів, та надання їм методичної допомоги здійснюють адміністратори електронних ресурсів кафедри, які призначені ректором із числа осіб навчально-допоміжного персоналу кафедр (Додаток 3.1).

 1. Користувачі інформацією журналу

4.1 Користувачами інформації про хід навчального процесу та результати роботи студентів є:

4.1.1 Студенти, які відслідковують результати навчання протягом семестру (Додаток 4);

4.1.2 Завідувачі кафедр (Додаток 5);

4.1.3 Декани факультетів та їх заступники, куратори академічних груп (Додаток 5);

4.1.4 Директор навчального центру;

4.1.5 Ректор та проректори з науково-педагогічної роботи.

4.2 Завідувачі кафедр аналізують інформацію про оволодіння студентами знань з дисциплін кафедри, та не менше 2-х разів на семестр виносять її на засідання кафедр.

4.3 Декани факультетів здійснюють аналіз інформації про хід навчального процесу в академічних групах та курсах і на її підставі контролюють дотримання встановлених вимог до його організації.

4.4 Центр автоматизації управління університетом в установленому порядку та за затвердженими формами надає звіти ректорату про хід навчального процесу та результати поточного контролю успішності і екзаменаційних сесій, здійснює організаційно-методичну та технічну підтримку ведення журналу.

4.5 Контроль за дотриманням даного положеня учасниками навчального процесу здійснюють проректори з науково-педагогічної роботи.

Додатки:

Додаток 1. Технологічна інструкція викладачу по веденню електронного журналу обліку роботи студентів.

Додаток 2. Технологічна інструкція адміністратору електронних ресурсів деканату по підтримці електронного журналу обліку роботи студентів.

Додаток 31. Технологічна інструкція адміністратору електронних ресурсів кафедри по забезпеченню доступу викладачів до електронного журналу обліку роботи студентів.

Додаток 3.2 Технологічна інструкція по формуванню збірних груп у електронному журналі обліку роботи студентів.

Додаток 4. Технологічна інструкція студенту по перегляду стану поточної успішності в електронному журналі обліку роботи студентів.

Додаток 5. Порядок доступу до інформації декану та завідуючому кафедри.Схожі:

Положення про електронний журнал обліку навчальної роботи студентів академічної групи Загальні положення Положення розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту» iconПоложення про конкурс «Науково-технічних ідей з напрямку «Енергозбереження»»   Загальні положення  Положення про огляд-конкурс «Науково-технічних ідей з напрямку «Енергозбереження»
«Науково-технічних ідей з напрямку «Енергозбереження»» розроблено відповідно до закону України “Про вищу освіту”, Національної доктрини...
Положення про електронний журнал обліку навчальної роботи студентів академічної групи Загальні положення Положення розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту» iconПоложення про електронний журнал обліку навчальної роботи студентів академічної групи
Вченою радою кнеу протокол №9 від 30. 03. 2006р., ухвали Вченої Ради Київського національного економічного університету «Про нову...
Положення про електронний журнал обліку навчальної роботи студентів академічної групи Загальні положення Положення розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту» iconПоложення про конкурс «Краща академічна група Вінницького національного технічного університету» Погоджено Перший проректор з науково педагогічної роботи та організації навчального процесу та його науково
Положення про конкурс «Кращу академічна група внту» розроблено відповідно до закону України "Про вищу освіту", Національної доктрини...
Положення про електронний журнал обліку навчальної роботи студентів академічної групи Загальні положення Положення розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту» iconПоложення про проведення практики студентів Електромеханічного технікуму хнамг
Положення про проведення практики студентів Електромеханічного технікуму хнамг (далі – Положення)розроблено у відповідності до Закону...
Положення про електронний журнал обліку навчальної роботи студентів академічної групи Загальні положення Положення розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту» iconПоложення про дистанційне навчання у закладах післядипломної освіти Загальні положення
Проекту Закону України «Про вищу освіту» зареєстрований у Верховній Раді України від 16. 03. 2010 №6194
Положення про електронний журнал обліку навчальної роботи студентів академічної групи Загальні положення Положення розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту» iconМіністерство освіти І науки україни
Підготовка студентів факультету дистантного І заочного навчання у кіі доннту проводиться відповідно до Закону України про вищу освіту,...
Положення про електронний журнал обліку навчальної роботи студентів академічної групи Загальні положення Положення розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту» iconПоложення про Банк інтелектуальних досягнень дітей та Положення про Експертну раду для визначення найкращих інтелектуальних досягнень дітей Відповідно до Закону України «Про освіту»
Закону України «Про освіту» та Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого Указом Президента України від 25...
Положення про електронний журнал обліку навчальної роботи студентів академічної групи Загальні положення Положення розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту» iconПро затвердження Типового положення про підрозділ вищого навчального закладу щодо сприяння працевлаштуванню студентів І випускників Відповідно до Закону України
Відповідно до Закону України "Про вищу освіту" та з метою виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року...
Положення про електронний журнал обліку навчальної роботи студентів академічної групи Загальні положення Положення розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту» iconПро затвердження Типового положення про підрозділ вищого навчального закладу щодо сприяння працевлаштуванню студентів і випускників Відповідно до Закону України
Відповідно до Закону України "Про вищу освіту" та з метою виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року...
Положення про електронний журнал обліку навчальної роботи студентів академічної групи Загальні положення Положення розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту» iconПоложення про вчену раду Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
Положення розроблено відповідно до Закону України “Про вищу освіту”, нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки, молоді...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи