Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені Вадима гетьмана» icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені Вадима гетьмана»
Скачати 138.69 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені Вадима гетьмана»
Дата31.07.2012
Розмір138.69 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Вадима гетьмана»


ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою ДВНЗ ”КНЕУ імені Вадима Гетьмана”

Протокол № 6 від 23.02.12 р.


ПРОГРАМА

вступного іспиту

на базі освітньо-кваліфікаційного програми підготовки молодшого спеціаліста за напрямом підготовки 6.030504 - "Економіка підприємства"

спеціалізація "Економіка агропромислових формувань"

на освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр"


Київ 2012

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ. МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Вадима гетьмана»


ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою ДВНЗ ”КНЕУ імені Вадима Гетьмана”

Протокол № 6 від 23.02.12 р.


ПРОГРАМА

вступного іспиту

на базі освітньо-кваліфікаційного програми підготовки молодшого спеціаліста за напрямом підготовки 6.030504 - "Економіка підприємства"

спеціалізація "Економіка агропромислових формувань"

на освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр"


Програму вступного іспиту підготували:

Дем’яненко С.І., д.е.н., професор, зав.кафедри економіки агропромислових формувань

Чабан В.Г., к.е.н., доцент


ЗМІСТ


Вступ

4

Програма

5

Модуль 1. Підприємство в сучасній системі господарювання

5

Тема 1. Підприємство як суб’єкт господарювання

5

Тема 2. Управління підприємством

5

Модуль 2. Економічні ресурси підприємства

5

Тема 3. Основні фонди

5

Тема 4. Оборотні кошти

5

Тема 5. Персонал і продуктивність праці

5

Тема 6. Нематеріальні активи

6

Тема 7. Інвестиційні ресурси

6

Тема 8. Земельні ресурси

6

Модуль 3. Планування та організація діяльності підприємства

6

Тема 9. Регулювання, прогнозування і планування діяльності

6

Тема 10. Організація виробництва і виробнича структура підприємства

6

Тема 11. Мотивація та оплата праці

6

Тема 12. Контроль діяльності підприємства

7

Модуль 4. Результати та ефективність діяльності підприємства

7

Тема 13. Продукція підприємства

7

Тема 14. Витрати і ціни на продукцію

7

Тема 15. Фінансові результати діяльності підприємства

7

Тема 16. Ефективність діяльності підприємства

7

Тема 17. Облік витрат та результатів

8

Модуль 5. Інформаційне забезпечення виконання фахових функцій

8

Структура екзаменаційного білета

8

Критерії оцінювання письмових відповідей на іспиті

10

Рекомендована література

10ВСТУП


Мета вступного іспиту — виявлення та оцінка рівня підготовки до навчання за скороченим терміном навчання в університеті за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр та відбір осіб, які за рівнем знань та вмінь відповідають вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики молодшого спеціаліста економіки підприємства

^ Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів. Для успішного засвоєння освітньо-професійної програми бакалавра абітурієнти повинні мати диплом молодшого спеціаліста (неповна вища освіта) за однойменною спеціальністю та здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навичками в галузі природничонаукових, загальноекономічних та конкретно-економічних наук. Обов'язковою умовою є вільне володіння державною мовою.

^ Характеристика змісту програми. Особливістю програми є те, що вона побудована за функціональними модулями і має міжпредметний синтетичний характер. Модулі програми відповідають функціям, для виконання яких має бути підготовлений молодший спеціаліст за напрямом підготовки «Економіка підприємства». Згідно з чинною освітньо-кваліфікаційною характеристикою зазначеної спеціальності до таких функцій належать: аналітична, планова, організаційна, обліково-статистична, контрольна та інформаційна

У кожному модулі інтегруються матеріали певного функціонального спрямування з різних дисциплін. При цьому органічно поєднуються теоретичні, прикладні питання та матеріал операційного характеру, що дає можливість виявити знання й уміння використовувати категоріальний апарат, методи обґрунтувань і розрахунків за окремими функціями молодшого спеціаліста - економіста підприємства.

Програму складено на підставі дисциплін циклу професійної підготовки молодшого спеціаліста з економіки підприємства, передбачених Освітньо-професійною програмою підготовки молодшого спеціаліста напряму 0501 — «Економіка і підприємництво» (2003 р.).

Порядок проведення іспиту визначається Положенням про приймальну комісію КНЕУ.

ПРОГРАМА


^ МОДУЛЬ 1. ПІДПРИЄМСТВО В СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ ГОСПОДАРЮВАННЯ


Тема 1. Підприємство як суб’єкт господарювання

Поняття підприємства, цілі та напрямки його діяльності. Правові основи функціонування підприємств. Порядок створення і реєстрації. Класифікація підприємств та їх об’єднань. Економічні засади функціонування селянських (фермерських) господарств. Розвиток сільськогосподарської інтеграції та кооперації. Ринкове середовище господарювання підприємств.


^ Тема 2. Управління підприємством

Сутність і функції процесу управління. Методи і системи управління. Типи організаційних структур управління підприємством. Органи управління підприємств різних організаційно-правових форм.


^ МОДУЛЬ 2. ЕКОНОМІЧНІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА

Тема 3. Основні фонди

Економічна сутність основних виробничих фондів. Класифікація та структура основних фондів. Методи оцінки основних фондів. Визначення та характеристика видів зношення основних фондів. Амортизація основних фондів і норма амортизації. Методи нарахування амортизації. Поняття виробничої потужності. Показники, що характеризують використання, технічний стан, рух основних фондів. Лізинг як форма оновлення основних засобів в аграрному секторі. Шляхи підвищення ефективності використання основних виробничих фондів і виробничої потужності.


^ Тема 4. Оборотні кошти

Поняття, склад та структура оборотних коштів підприємства. Джерела їх формування. Характеристика процесу обертання коштів. Нормування оборотних коштів. Методи оцінки запасів. Оцінка ефективності використання оборотних коштів підприємства. Шляхи підвищення ефективності використання оборотних коштів.


^ Тема 5. Персонал і продуктивність праці

Класифікація і структура персоналу. Методи оцінки трудового потенціалу підприємства. Аналіз ефективності використання персоналу. Забезпеченість аграрних підприємств персоналом і визначення потреби у додатковій найманій праці. Продуктивність праці: сутність та значення її підвищення. Показники і методи визначення продуктивності праці. Чинники зростання продуктивності праці на підприємстві. Основні елементи кадрової політики підприємства.

^ Тема 6. Нематеріальні активи

Поняття і класифікація нематеріальних активів. Методи оцінки нематеріальних активів. Реалізація прав власності на нематеріальні ресурси.


^ Тема 7. Інвестиційні ресурси

Основні поняття інвестиційних ресурсів. Ознаки класифікації інвестицій. Джерела фінансування інвестицій. Сутність концепції дисконтування. Рентабельність інвестицій, період окупності, чиста теперішня вартість, індекс рентабельності, внутрішня норма рентабельності.


^ Тема 8. Земельні ресурси

Характеристика земельних ресурсів України та їх розподіл між землекористувачами. Земельна реформа в Україні. Земельний кадастр і грошова оцінка землі. Плата за землю сільськогосподарського призначення. Оренда землі. Поняття ринку землі. Інтенсивність та ефективність використання земельних ресурсів. Ефективність меліорації землі.


^ МОДУЛЬ 3. ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Тема 9. Регулювання, прогнозування і планування діяльності

Роль планування в управлінні підприємством. Система планів підприємства в сучасних умовах господарювання. Норми і нормативи, які застосовуються при плануванні. Показники, що застосовуються при складанні планів. Характеристика та взаємозв’язок основних методів планування. Сутність і призначення бізнес-планування.


^ Тема 10. Організація виробництва і виробнича структура підприємства

Виробничий процес. Складові виробничого процесу і їх роль у здійсненні виробництва продукції. Основне виробництво. Його суть і складові. Технологічні процеси і темпи виробництва. Типи виробництва: їх сутність і порівняльна характеристика. Виробничий цикл, тривалість і структура виробничого циклу. Сутність потокового виробництва. Його характерні оціночні критерії. Виробнича структура підприємства. Особливості виробництва продукції в рослинництві і тваринництві.


^ Тема 11. Мотивація та оплата праці

Мотивація праці та її концептуальні характеристики. Методи мотивації праці. Основи організації оплати праці на підприємстві. Форми і системи оплати праці. Функції заробітної плати. Характеристика тарифної системи. Визначення загального фонду оплати праці. Державне регулювання оплати праці.


^ Тема 12. Контроль діяльності підприємства

Контроль як функція управління. Форми контролю діяльності підприємства. Звітність підрозділів, її зміст і періодичність. Оцінювання діяльності в процесі контролю. Критерії оцінювання діяльності та оцінні показники. Сфера застосування різних критеріїв і показників оцінювання. Комплексне оцінювання діяльності. Оцінювання виробничої діяльності та її ефективності на основі показників витрат і прибутковості.

Підготовка первинних і зведених звітів про діяльність підприємства і його підрозділів.


^ МОДУЛЬ 4. РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Тема 13. Продукція підприємства

Поняття продукції. Види продукції підприємства. Показники обсягу продукції в натуральному та вартісному виразі. Виробнича програма підприємства та її економічне обґрунтування. Маркетингова діяльність підприємства. Якість і конкурентоспроможність продукції. Суть стандартизації. Критерії стандартів.


^ Тема 14. Витрати і ціни на продукцію

Поняття витрат підприємства. Класифікація витрат підприємства. Сутність калькулювання витрат. Економічна сутність собівартості продукції. Методика визначення собівартості сільськогосподарської продукції. Джерела і шляхи зниження собівартості продукції. Точка беззбитковості або критичний обсяг виробництва продукції. Економічна суть і функції ціни. Фактори, які впливають на величину ціни. Види цін, що застосовуються в міжнародній практиці. Методи ціноутворення.


^ Тема 15. Фінансові результати діяльності підприємства

Класифікація показників, що характеризують діяльність та фінансовий стан підприємства. Характеристика балансу підприємства. Поняття і класифікація доходу підприємства. Прибуток як кінцевий фінансовий результат діяльності підприємства. Сутність рентабельності. Система розподілу прибутку та механізм її використання. Оцінка фінансово-економічного стану підприємства.


^ Тема 16. Ефективність діяльності підприємства

Економічна суть і загальна методологія визначення ефективності. Основні види ефективності виробництва. Критерії і система показників ефективності. Основні чинники економічного зростання і підвищення ефективності підприємства.


^ Тема 17. Облік витрат та результатів

Сутність обліку та його роль в управлінні підприємством. Особливості обліку в різних типах організацій. Первинна та вторинна бухгалтерська документація. Облік витрат за елементами та за видами діяльності. Облік доходів і фінансових результатів.


^ МОДУЛЬ 5. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ФАХОВИХ ФУНКЦІЙ


Інформаційні потреби фахівця. Виникнення та етапи формування інформаційних потреб фахівця. Структура інформаційних потреб. Достатність і недостатність інформації.

Збирання та опрацювання інформації. Задоволення інформаційних потреб фахівця. Технологічні етапи задоволення інформаційних потреб: пошук, збирання, опрацювання створення цільової інформації. Засоби та методи збирання інформації. Організація збирання даних. Визначення актуальності, достовірності, точності, надійності, повноти інформації. Вибір ознак та методів упорядкування даних, формування баз даних. Постановка завдання щодо змісту, наповнення та структури баз даних для створення програмного

забезпечення.

Створення цільової інформації. Визначення вимог до цільової інформації, її видів і змісту. Оперативна та стратегічна, зовнішня і внутрішня інформація. Функціональне призначення цільової інформації (маркетингова, нормативно-правова, статистична, економічна). Розміщення цільової інформації на різних носіях (паперових, електронних, нематеріальних).

Забезпечення інформаційної безпеки фахової діяльності, імовірність і можливі наслідки професійної помилки. Страхування неточності та похибки. Запобігання інформаційній перенасиченості та інформаційному стресу працівника.


^ СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА


  1. Економічна суть та класифікація основних фондів. (10 балів)

  2. Методи планування на підприємстві. (10 балів)

  3. Форми і системи оплати праці. (10 балів)

  4. Постійні і змінні витрати на виробництво. (10 балів)

  5. Ефективність виробництва та шляхи її підвищення. (10 балів)

  6. Практичне завдання. (10 балів)

У звітному році обсяг реалізованої продукції становив 12 млн.грн., рівень рентабельності продукції досяг відповідно 20%.

Визначити: Рівень рентабельності продукції в наступному за звітним роком, який дозволив би одержати додатково 800 тис. грн. прибутку.

  1. ^ Практичне завдання. (10 балів)

Визначити необхідну кількість обладнання для виконання виробничої програми в 20 000 одиниць (виготовляється однотипна продукція), якщо відомо що норма часу на виготовлення однієї шт. 130 хв., прогресивний рівень виконання норм виробітку – 105%, ефективний фонд робочого часу роботи обладнання в рік при двозмінному режимі складає 3744 год.


  1. ^ Практичне завдання. (10 балів)


Визначити норму часу на виготовлення партії деталей, якщо: основний час становить 6 хв., допоміжний – 1,5 хв., час обслуговування – 0,4 хв., час на відпочинок – 0,25 хв., час на підготовчо-завершальні роботи на партію деталей у 50 шт. – 30 хв.


9. Тестові завдання (10 балів)

9.1. До оборотних засобів не належать:

а) сировина і основні матеріали;

б) тара і паливо;

в) запасні частини для ремонту;

г) витрати на проектування і підготовку до випуску продукції;

д) верстати;

е) відвантажена неоплачена продукції;

є) грошові засоби;

ж) транспортні засоби підприємства.


9.2. Фондомісткість - це відношення:

а) середньорічної вартості основних фондів до обсягу випуску продукції;

б) обсягу випуску продукції до середньорічної вартості фондів;

в) річної суми прибутку до середньорічної вартості фондів.


^ 10. Тестові завдання (10 балів)

10.1. Вкажіть правильну відповідь:

а) рівень рентабельності залежить від величини прибутку прямо пропорційно;

б) рівень рентабельності залежить від величини прибутку обернено пропорційно;

в) рівень рентабельності не залежить від величини прибутку.

10.2. Які витрати входять до складу невиробничих витрат:

а) на рекламу;

б) на тару і упаковку;

в) на утримання дитячих закладів;

г) транспортні.


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПИСЬМОВИХ ВІДПОВІДЕЙ НА ІСПИТІ


Приймальна комісія оцінює письмові відповіді абітурієнта (на кожне завдання окремо, включаючи блоки тестових завдань) за такими критеріями:


10 балів – абітурієнт дав правильну й вичерпну відповідь на поставлене запитання, продемонстрував глибокі знання понятійного апарату і літературних джерел, уміння аргументувати своє ставлення до відповідних категорій, залежностей та явищ, навів приклади; правильно розв’язав задачу (ситуацію).

5 балів – абітурієнт загалом відповів на поставлене запитання, але не спромігся переконливо аргументувати свою відповідь, помилився у використанні понятійного апарату, показав задовільні знання літературних джерел. Припустився несуттєвої помилки у розв’язанні задачі (ситуації).

0 балів – абітурієнт дав неправильну або неповну відповідь на запитання, ухилився від аргументації, показав незадовільні знання понятійного апарату і спеціальної літератури чи взагалі нічого не відповів. Не розв’язав задачу (ситуацію).


Увага! У разі використання заборонених джерел абітурієнт на вимогу викладача залишає аудиторію та одержує загальну нульову оцінку.


За підсумками вступного іспиту абітурієнт може набрати від 0 до 100 балів включно.

Набрана сума балів зі 100-бальної шкали оцінювання переводиться в 4-бальну


Оцінка за бальною шкалою, що використовується в КНЕУ

Оцінка за національною шкалою

85-100

5 (відмінно)

65-80

4 (добре)

40-60

3 (задовільно)

0-35

2 (незадовільно)^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


1. Андрійчук В.Г. Ефективність діяльності аграрних підприємств: теорія, методика, аналіз. К.: КНЕУ, 2005.-290 с.

2. Васильков В.Г. Організація виробництва: Навч. посіб – К.: КНЕУ, 2003.

3. Нелеп В. М. Планування на аграрному підприємстві (друге видання, перероблене та доповнене). — К.: КНЕУ, 2004. — 496 с.

4. Верба В.А., Завгородніх О.А. Проектний аналіз: Підручник. – К.: КНЕУ, 2000-322 с.

5. Внутрішній економічний механізм підприємства: Навч. посіб./ За ред. М. Г. Грещака. – К.: КНЕУ, 2001. – 228 с.

6. Голов С.Ф. Управлінський облік: Підручник. – 2-ге вид. – К.: Лібра, 2004. – 704 с.

7. Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економіка підприємства. Навч.посіб. – К.: Центр навчальної літератури. 2006.

8. Економіка підприємства: Підручник / За заг.ред. С.Ф. Покропивного. Вид.2-ге, перероб. та доп.- К.:КНЕУ, 2000.-528 с.

9. Клименко С.М., Дуброва О.С. Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків: Навч.посіб.-К.: КНЕУ, 2005. – 288 с.

10. Лаврененко В.В., Тоцький В.І. Організаційний розвиток підприємства: Навч.посіб.-К.:КНЕУ, 2004. – 311 с.

11. Поддєрьогін А.М. і кол.авт. Фінанси підприємств. Підручник. – К.:. КНЕУ, 2004. -546 с.

12. Павленко І.А. Економіка і організація інноваційної діяльності: Навч.посіб.-К.:КНЕУ, 2004. – 386 с.

13. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства: Навч посіб. – К., «Каравела» 2004, 386 с.

14. Чернов В.І., Оленич Є.І. Нормування праці. Навч.метод.посібник.К.:.КНЕУ,2000

15. Шкварчук Л.О. Ціни і ціноутворення. Навч.посібник. К.: Кондор, 2005- 214с.


Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені Вадима гетьмана» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
Вченою радою двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені Вадима гетьмана» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» толочко анна олексіївна
Робота виконана на кафедрі міжнародного менеджменту двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені Вадима гетьмана» iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені Вадима гетьмана» iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені Вадима гетьмана» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» юрса михайло якович
Робота виконана на кафедрі міжнародних фінансів двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені Вадима гетьмана» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» верба вероніка анатоліївна
Робота виконана на кафедрі стратегії підприємств двнз „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені Вадима гетьмана» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» бойко світлана василівна
Роботу виконано на кафедрі фінансів двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства освіти...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені Вадима гетьмана» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» столярчук вікторія михайлівна
Роботу виконано на кафедрі міжнародної економіки двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені Вадима гетьмана» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» лавріненко олена валеріївна
Роботу виконано на кафедрі міжнародних фінансів двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені Вадима гетьмана» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» ларіна ольга григорівна
Роботу виконано на кафедрі міжнародного менеджменту двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені Вадима гетьмана» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» троян ірина анатоліївна
Робота виконана на кафедрі міжнародної торгівлі двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи