«затверджено» Вченою радою двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Протокол №6 від 23. 02. 2012 р. Програма icon

«затверджено» Вченою радою двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Протокол №6 від 23. 02. 2012 р. Програма
Скачати 159.43 Kb.
Назва«затверджено» Вченою радою двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Протокол №6 від 23. 02. 2012 р. Програма
Дата31.07.2012
Розмір159.43 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Вадима Гетьмана»


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Вченою радою ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Протокол № 6 від 23.02.2012 р.


ПРОГРАМА

вступного іспиту зі спеціальності

8.03050201 - «ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА»

на освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр»


КИЇВ 2012


Розробники програми вступного іспиту зі спеціальності 8.03050201 - «Економічна кібернетика» на освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр”:

Шарапов А.Д., канд.техн.наук, проф.;

Вітлінський В.В., докт.екон.наук, проф.;

Устенко С.В., докт.екон.наук, проф.;

Галіцин В.К., докт.екон.наук, проф.;

Великоіваненко Г.І., канд.фіз.-мат.наук, доцент;

Степаненко О.П., канд.техн.наук, доцент;

Лазарєва С.Ф., канд.екон.наук, проф.


^ Перелік програмних питань з дисципліни

«Інформаційні системи в економіці»


Розділ 1. Основи інформаційних систем в економіці

Поняття інформаційної системи (ІС) та її роль в удосконаленні управління економічною системою. Види інформаційного обслуговування. Процес створення ІС. Впровадження, супровід та модернізація ІС. Технологія підготовки загальних рішень щодо ІС. Технологія техноробочого проектування ІС. Автоматизоване проектування інформаційних систем на основі структурного підходу. Об'єктно-орієнтоване проектування інформаційних систем. Керування процесами створення ІС. Характеристика і технологія використання засобів автоматизованого проектування інформаційних систем (CASE). Проектування інформаційного забезпечення ІС. Поняття інформаційної бази підприємства і принципи її побудови. Структура інформаційної бази. Види постійної і змінної економічної інформації. Класифікація і кодування економічної інформації. Організація, склад і зміст інформаційних масивів в інформаційних системах з управління підприємством. Базові поняття баз даних та їх класифікація. Етапи проектування баз даних та їх характеристика. Реляційний підхід до проектування БД. Особливості проектування та адміністрування баз і сховищ даних. Проектування та організація розподілених БД. Основні поняття та визначення технології автоматизованої обробки інформації. Операції первинного, підготовчого та основного етапу технологічного процесу. Загальна характеристика режимів роботи ЕОМ. Технологія обробки інформації на автоматизованих робочих місцях (АРМ). Автоматизовані робочі місця в лінійних і функціональних підрозділах підприємства, мережі АРМ. Особливості технології обробки інформації в локальних та глобальних обчислювальних мережах. Технологія створення та ведення інформаційних масивів. Документація на проектування, розробку та використання технологічних процесів оброблення економічної інформації. Параметри економічних задач і їх вплив на технологію оброблення інформації. Функціональний аналіз економічних задач, розподіл їх на модулі і побудова схеми алгоритму розв’язання задач на ЕОМ.


^ ЛІТЕРАТУРА ДО РОЗДІЛУ 1:

 1. Основи створення інформаційних систем: Навч. пос. Береза А.М. - К.: КНЕУ, 2001.-214 с.

 2. Системи оброблення економічної інформації: Навч.-метод, посіб. для самост. вивч. дисц. / За заг. ред. В. Ф. Ситника. — К.:КНЕУ, 2004. —332 с.

 3. Основи інформаційних систем: Навч. посібник. — Вид. 2-ге, перероб. і доп. / В. Ф. Ситник, Т. А. Писаревська, Н. В. Єрьоміна, О. С. Краєва; За ред. В. Ф. Ситника. — К.: КНЕУ, 2001. — 420 с.

 4. Технологія автоматизованого оброблення економічної інформації: Навч. посіб. Ситник В.Ф., Орленко Н.С.– К.:КНЕУ, 2006. – 332 с.

 5. Сучасні технологічні засоби обробки інформації: Навч. посібник. Галузинський Г. П., Гордієнко І. В. — К.: КНЕУ, 1998. — 240 с.

 6. Проектування баз і сховищ даних: Навч. посібник. Ситник Н. В. — К.: КНЕУ, 2004. — 348 с.


Розділ 2. Інформаційні системи в корпоративному менеджменті

Основні типи та загальна структура управлінських інформаційних систем. Інтегровані інформаційні системи в управлінні корпоративними структурами. Підсистема технічної підготовки виробництва (ТПВ), склад і характеристика основних комплексів задач ТПВ. Алгоритми і технологія автоматизованого розв’язання основних задач ТПВ. Підсистема техніко-економічного планування (ТЕП), склад і характеристика основних комплексів задач ТЕП. Алгоритми і технологія автоматизованого розв’язання основних задач ТЕП. Підсистема оперативно-календарного планування і диспетчерування (ОКП), склад і характеристика основних комплексів задач ОКП. Алгоритми і технологія автоматизованого розв’язання основних задач ОКП. Характеристика провідних корпоративних інформаційних систем: структура, перелік технологічних операцій, інформаційні зв’язки, формування інформаційної бази. Розвиток методів і систем підтримки прийняття рішень та їх застосування в Україні. Організаційно-технологічні засади створення та прийняття рішень. Стратегія оцінювання та вибору методів підтримки прийняття рішень. Базові компоненти систем підтримки прийняття рішень. Класифікація систем підтримки прийняття рішень. Проектування, розробка, впровадження та оцінювання систем підтримки прийняття рішень. Системи підтримки прийняття рішень на основі сховищ даних та OLAP-технологій. Засоби машинної імітації в системах підтримки прийняття рішень. Розвиток, призначення та області застосування дейтамайнінгу. Характеристика процесів, активностей та методів дейтамайнінгу. Алгоритм і технологія автоматизованого розв’язання блоку задач щодо матеріально-технічного забезпечення виробництва та збуту продукції. Алгоритм і технологія автоматизованого розв’язання блоку задач з обліку основних засобів. Алгоритм і технологія автоматизованого розв’язання блоку задач з обліку матеріальних ресурсів. Алгоритм і технологія автоматизованого розв’язання блоку задач з обліку праці і заробітної плати. Алгоритм і технологія автоматизованого розв’язання блоку задач з обліку готової продукції і її реалізації. Алгоритм і технологія автоматизованого розв’язання блоку задач з обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції. Алгоритм і технологія автоматизованого розв’язання блоку задач з обліку грошових коштів, розрахункових і кредитних операцій на підприємстві. Методологія виконання функцій управління трудовими ресурсами в умовах використання автоматизованих робочих місць фахівців з праці. Характеристика мережі автоматизованих робочих місць фахівців із управління трудовими ресурсами промислового підприємства. Функціональна підсистема інформаційної системи маркетингу з маркетингового дослідження товарів (характеристика, інформаційне забезпечення, методика дослідження). Функціональна підсистема інформаційної системи маркетингу з дослідження і оцінки кон'юнктури товарного ринку (характеристика, інформаційне забезпечення, методика дослідження). Функціональна підсистема інформаційної системи маркетингу з розрахунку цін (характеристика, інформаційне забезпечення, методика дослідження). Функціональна підсистема збуту (характеристика, інформаційне забезпечення). Функціональна підсистема розв’язання задач з рекламної діяльності (характеристика, інформаційне забезпечення, методика дослідження). Програмне забезпечення маркетингової діяльності.


^ ЛІТЕРАТУРА ДО РОЗДІЛУ 2:

 1. Корпоративні інформаційні системи: навч. посібник. Татарчук М.І. – К.:КНЕУ, 2004-340с.

 2. Інформаційні системи в менеджменті: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. Гордієнко І. В. — К.: КНЕУ, 1999. — 128 с.

 3. Інформаційні системи обліку і аудиту: Навч. посіб. Писаревська Т. А. — К.: КНЕУ, 2004. — 369 с.

 4. Інформаційні системи і технології в управлінні трудовими ресурсами: Навч. посібник. Писаревська Т. А. — 2-ге вид., перероб. і допов. К.: КНЕУ, 2000. — 279 с.

 5. Інформаційні системи в управлінні персоналом та економіки праці: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. Писаревська Т. А., Городній О. В. / За заг. ред. Т. А. Писаревської. — К.: КНЕУ, 2005. — 304 с.

 6. Інформаційні системи та технологиї в маркетингу: Навч. посібник. Пінчук Н. С., Галузинський Г. П., Орленко Н. С. (друге перевидання пороблене та доповнене). — К.: КНЕУ, 2003. — 366 с.

 7. Інформаційні системи та технології в маркетингу: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. Пінчук Н. С., Галузинський Г. П., Орленко Н. С. — К.: КНЕУ, 2001. — 296 с.


Розділ 3. Інформаційні системи в державному управлінні

Структура інформаційної обчислювальної системи Держкомстату. Організація інформаційного забезпечення в Держкомстаті України. Статистична інформація, системи її класифікації та кодування. Склад функціональних підсистем інформаційної системи статистики. Характеристика регламентних статистичних задач. Автоматизація задач статистичних спостережень. Основні завдання автоматизації податкової служби України. Комп’ютерні технології обліку сплати податків. Автоматизація обліку платників податків (юридичних та фізичних осіб) в ДПІ (районного рівня). Інформаційна система ДПС обласного та державного рівня. Інформаційне забезпечення автоматизованої системи ДПС. Комп’ютерна технологія формування Державного бюджету. Функціональні підсистеми автоматизованої інформаційно – аналітичної системи “Держбюджет” центрального апарату Міністерства фінансів України. Автоматизація функцій з складання державного бюджету у головних розпорядників коштів. Організація інформаційного забезпечення органів Міністерства фінансів. Комп’ютерна технологія складання і виконання місцевих бюджетів.


^ ЛІТЕРАТУРА ДО РОЗДІЛУ 3:

 1. Інформаційні системи в державному управлінні: Навч. посібник. Сендзюк М. А. — К.: КНЕУ, 2004—339 с.

 2. Інформаційні системи в державному менеджменті: Навч. посібник. Каранфілов М. С. — К.: КНЕУ, 2005. — 455 с.

 3. Інформаційні системи в державному менеджменті: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. Каранфілов М. С. — К.: КНЕУ, 2003. — 167 с.

 4. Інформаційні системи і технології в статистиці: Навч. посібник. Годун В. М., Орленко Н. С., Сендзюк М. А. — К.: КНЕУ, 2003. — 267 с.


Розділ 4. Інформаційні системи в банках та фінансових установах

Особливості автоматизації банківських задач. Характеристика функціональної підсистеми АБС – "Операційний день банку". Характеристика функціональної підсистеми АБС – "Управління кредитними ресурсами". Характеристика функціональної підсистеми АБС – "Управління депозитними ресурсами". Характеристика функціональної підсистеми АБС – "Управління картковими операціями". Характеристика функціональної підсистеми АБС – "Управління цінними паперами". Характеристика функціональної підсистеми АБС – "Управління валютними операціями". Характеристика функціональної підсистеми АБС – "Управління касовими операціями". Характеристика системи “Клієнт-банк”. Характеристика функціональної підсистеми АБС – "Аналіз діяльності комерційного банку". Характеристика системи "нетто" платежів. Характеристика системи "бутто" платежів. Характеристика архітектури системи електронних платежів (СЕП) України. Основні принципи функціонування СЕП. Технологія функціонування СЕП на рівні комерційного банку. Основні завдання та концепція функціонування автоматизованої інформаційної системи страхової компанії. Структура та характеристика функціональних підсистем автоматизованої інформаційної системи страхової компанії. Організація інформаційного забезпечення автоматизованої інформаційної системи страхової компанії. Автоматизоване оброблення інформації на АРМ спеціаліста страхової компанії. Програмні продукти для страхування. Функції та АРМи інформаційної системи депозитарію. Функції та АРМи інформаційної системи реєстраторів. Функції та АРМи інформаційної системи біржової торгівлі. Функції та АРМи інформаційні системи позабіржової торгівлі “організованого” ринку. Функції та АРМи інформаційних систем торговців цінними паперами.


^ ЛІТЕРАТУРА ДО РОЗДІЛУ 4:

 1. Банківські інформаційні системи: Навч. посібник. Єрьоміна Н. В. — К.: КНЕУ, 2000.

 2. Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах: Навч. посібник. Рогач І. Ф., Сендзюк М. А., Антонюк В. А. — К.: КНЕУ, 1998. — 192 с.

 3. Інформаційні системи фондового ринку: Навч. посіб. Орленко Н. С. Гужва В. М. — К.: КНЕУ, 2004. — 388 с.

 4. Інформаційні системи і технології у фінансах: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. Антонюк В.А., Курков М.С. — К.: КНЕУ, 2004. — 178 с.


Перелік програмних питань з дисципліни
«Технологія розробки програмних та інтелектуальних систем»Операція з'єднання таблиць у запитах маніпулювання даних, типи з'єднань. Характеристика продукційної моделі представлення знань. Використання циклічних конструкцій у процедурах, що зберігаються. Характеристика фреймової моделі представлення знань. Сутність тригерів та їх використання в прикладних додатках. Характеристика мови предикатів першого порядку логічної моделі представлення знань. Операція об'єднання результатів виконання декількох запитів вибірки даних, типи об'єднання. Характеристика апарату логічного виводу продукційної моделі представлення знань. Сутність процедур, що зберігаються, різновиди процедур. Характеристика апарату логічного виводу фреймової моделі представлення знань. Сутність та особливості використання групувань рядків в запитах вибірки. Порівняльна характеристика процесу проектування інформаційних та експертних систем. Характеристика моделі представлення знань, що побудована на базі семантичної мережі. Загальна структура експертної системи та характеристика її складових елементів. Класифікація експертних систем та напрямків досліджень в галузі штучного інтелекту.

^
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Джексон П. Введение в экспертные системы. – М., СПб., К.: Вильямс, 2001. – 624 с.

 2. Джудит С. Боуман, Сандра Л. Эмерсон, Марси Дарновски Практическое руководство по SQL. – М., СПб., К.: Вильямс, 2002. – 352 с.Перелік програмних питань з дисципліни
«Інформаційний бізнес»Основні (домінуючі) "Інформаційні тенденції" розвитку суспільства, їх взаємозв'язок та взаємообумовленість. Поняття "інформаційне виробництво" та основні особливості його складових (предметів праці, знарядь праці, процесу праці, кінцевого продукту). Основні закони функціонування суспільного Інформаційного виробництва. Основні принципи управління інформаційним виробництвом. Сутність та особливості інформаційного бізнесу. Класифікація організаційних форм інформаційного бізнесу. Інформаційний ринок та тенденції розвитку Інформаційного бізнесу. Основні етапи розвитку інформаційного ринку в Україні. Функції інформаційного бізнесу та середовище підприємницької діяльності. Технологія організації власної справи в інформаційному бізнесі. Сутність франчайзингу, як форми організації бізнесу. Типи, переваги та недоліки франчайзингу. Приклади франчайзингу в інформаційній сфері. Основи планування інформаційного бізнесу. Функціональні ролі (функції) бізнес-плану. Періодичність його складання. Приблизна структура бізнес-плану інформаційно-обчислювальної фірми, що створюється. Організаційна структура інформаційно-обчислювальної фірми: чинники та параметри, що її визначають. Основні етапи побудови (структуризації) організації. Концепція інформаційного маркетингу: визначення та особливості. Роль маркетингу в підвищенні ефективності інформаційного бізнесу, Сутність концепції та моделі життєвого циклу інформаційних технологій, продуктів і послуг. Характеристика основних етапів життєвого циклу продукції. Основні методи визначення трудомісткості проектів розробки програмних систем. Виробнича функція інформаційного бізнесу. Особливості, основні етапи та принципи організації виробничої системи інформаційно-обчислювальної фірми.

Передумови розробки та суть методу збалансованих показників (Balanced Scorecard - BSC). Структура (основні проекції) системи збалансованих показників (Balanced Scorecard - BSC). Сутність і різновиди методу бенчмаркінгу як основи для стратегічного планування й удосконалення результативності роботи ІТ-компанії. Технологія (послідовність основних процесів) розробки системи збалансованих показників (Balanced Scorecard - BSC) для стратегічного управління компанією інформаційного бізнесу.

Поняття електронного бізнесу та економічні та технологічні передумови його розвитку. Основні способи формування ланцюжків додавання споживчої вартості в кіберпросторі. Компоненти бізнес-рішення в сфері електронного бізнесу. Рівні інтеграції електронного бізнесу. Моделі електронного бізнесу орієнтованого на бізнес-партнера. Електронне управління закупівлями. Електронні аукціони. Електронні біржі. Портали. Моделі електронного бізнесу орієнтованого на кінцевого користувача. Електронна реклама. Електронна торгівля. Фактори, що визначають успіх електронної торгівлі. Управління взаєминами з клієнтами. Методи підвищення споживчої вартості товарів і послуг в електронному бізнесі.

^
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Лазарєва С.Ф. / Економіка та організація інформаційного бізнесу: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2002.

 2. Єжова Л.Ф. / Інформаційний маркетинг: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2002.

 3. Меджибовська Н.С. / Електронна комерція: Навч. посібник. — К.: Центр навчальної літератури, 2004.


Перелік програмних питань з дисципліни
«Моделювання економіки»Характеристика економіки, її структури як об’єкта моделювання. Основні підходи щодо класифікації економіко-математичних моделей.

Особливості використання методологічних принципів та інструментарію математичного моделювання в економіці, системний підхід.

Основні кроки процесу створення та розбудови економіко-математичної моделі. Перевірка адекватності моделей.

Основні засади алгоритмічного та імітаційного моделювання з урахуванням невизначеності та конфліктності. Концептуальні підходи до моделювання випадкових величин з різними розподілами ймовірностей.

Модель вибору інвестиційного проекту із множини альтернативних варіантів.

Загальне поняття виробничої функції. Макроекономічні виробничі функції та їх аналіз.

Концепція рейтингового управління. Рейтинг як засіб класифікації економічних об’єктів.

Система переваг споживача та ієрархія його цінностей. Основні властивості кардинальної функції корисності. Постановка задачі оптимального (раціонального) вибору споживача. Функція попиту. Рівняння Слуцького та елементи його аналізу.

Модель фірми. Задача оптимального (раціонального) вибору виробника (фірми). Моделі поведінки фірм на конкурентних ринках. Стратегії Курно, Стакельберга, Бертрана.

Моделі економічної взаємодії споживачів і виробників продукції та послуг на конкурентних (гіпотетичних ринках). Модель Еванса. Модель Вальраса.

Балансовий метод. Принципова схема міжгалузевого балансу. Економіко-математична модель міжгалузевого балансу (МГБ). Міжгалузеві балансові моделі в аналізі економічних показників.

Модель Солоу. Перехідний режим у моделі Солоу. Золоте правило накопичення. Виграш у поточному споживанні – програш у найближчій перспективі.

^
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Вітлінський В.В. Моделювання економіки: Навч.посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 408 с.

 2. Вітлінський В.В., Великоіваненко Г.І. Моделювання економіки: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2005. - 306 с.Перелік програмних питань з дисципліни

«Прикладні задачі моделювання економічних процесів»


Визначення випадкового процесу (функції). Визначення марківського випадкового процесу. Класифікація ланцюгів Маркова в загальному вигляді. Поглинаючі та регулярні однорідні ланцюги Маркова .Імовірні графи. Імовірності багатокрокового переходу. Вектор початкових станів системи. Стохастичні моделі із використанням поглинаючих та регулярних однорідних ланцюгів Маркова –потокові моделі та їх використання в економіці та екології.

Основні поняття теорії управління запасами. Одно продуктова статична детермінована модель управління запасами. Багато продуктова статична детермінована модель управління запасами. Багато продуктова статична детермінована модель управління запасами із обмеженням на складські приміщення. Багато продуктова статична детермінована модель управління запасами із обмеженням на оборотний капітал. Статична детермінована модель управління запасами при наявності дефіциту. Поняття про стохастичні моделі управління запасами.

Моделі сіткової оптимізації/ Мінімізація сітки. Задача про найкоротший шлях. Задача про максимальний потік. Задача максимізації вартості потоку в сітці з обмеженими пропускними властивостями комунікацій.

Нечіткі множини, основні поняття та означення. Розширення поняття нечіткої множини. Операції над нечіткими множинами. Множини рівня і декомпозиція нечітких множин. Відстань в теорії нечітких множин. Звичайна множина найближча до нечіткої множини та індекс нечіткості. Нечіткі відношення та нечіткі графи. Операції над нечіткими відношеннями. Чітке відношення найближче до нечіткого. Композиція нечітких відношень. Бінарні відношення та їх властивості. Відображення або функції в теорії нечітких множин.

Поняття нечіткої системи. Нечіткий вхід та нечіткий вихід. Поняття представлення нечіткої системи. Побудова моделі нечіткої системи. Моделі нечіткої системи з наперед заданими властивостями. Типи моделей нечітких систем.

^
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Вентцель Е.С., Овчаров Л.А. Теория случайных процессов и ее инженерное приложение – М. «Наука» 1991.

 2. Вентцель Е.С. Исследование операций: задачи, принципы, методология – М. «Наука» 1980.

 3. Таха Ч. Введение в исследование операций. Том 1,2.-М.»Мир» 1985.

 4. Кофман А. Введение в теорию нечетких множеств . – М. Радио и связь. 1982.

 5. Жлуктенко В.І., Наконечний С.І., Савіна С.С. Стохастичні процеси та моделі в економіці, соціології, екології. – К. 2002


ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГОБІЛЕТА
^
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
ПИСЬМОВИХ ВІДПОВІДЕЙ НА ІСПИТІ

Приймальна комісія оцінює письмові відповіді абітурієнта (на кожне завдання окремо) за такими критеріями:

10 балів — абітурієнт дав правильну й вичерпну відповідь на поставлене запитання, продемонстрував глибокі знання понятійного апарату і літературних джерел, уміння аргументувати своє ставлення до відповідних категорій, залежностей та явищ, навів приклади та правильно розв’язав задачу (ситуацію).

5 балів — абітурієнт загалом відповів на поставлене запитання, але не спромігся переконливо аргументувати свою відповідь, припустився незначної помилки у використанні понятійного апарату, показав у цілому задовільні знання літературних джерел та припустився несуттєвої помилки у розв’язанні задачі (ситуації).

0 балів — абітурієнт дав неправильно або неповну відповідь на запитання, не дав відповідної аргументації, показав незадовільні знання понятійного апарату і спеціальної літератури чи взагалі нічого не відповів.


^ УВАГА! У разі використання заборонених джерел абітурієнт на вимогу викладача залишає аудиторію та одержує загальну нульову оцінку.


За підсумками вступного іспиту абітурієнт може набрати від 0 до 100 балової включно. Набрана сума балів зі 100-балової шкали оцінки переводиться в 4-балову та в шкалу за системою ECTS у такий спосіб:


Оцінка
за баловою шкалою,
що використовується
в КНЕУ

Оцінка
за національною
шкалою

Оцінка
за шкалою ЕСТS

85—100

5 (відмінно)

А

80

4 (добре)

В

65—75

С

60

3 (задовільно)

D

50—55

E

0—45

2 (незадовільно)

FX, F

Схожі:

«затверджено» Вченою радою двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Протокол №6 від 23. 02. 2012 р. Програма icon«затверджено» Вченою радою двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Протокол №6 від 23. 02. 2012 р. Програма
Концепцію програми вступного іспиту в кнеу на освітньо-кваліфікаційний рівень “спеціаліст” розроблено творчою групою у складі
«затверджено» Вченою радою двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Протокол №6 від 23. 02. 2012 р. Програма icon«затверджено» Вченою радою двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Протокол №6 від 23. 02. 2012 р. Програма
Розробники програми вступного іспиту зі спеціальності 8404 «Системи І методи прийняття рішень» на освітньо-кваліфікаційний рівень...
«затверджено» Вченою радою двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Протокол №6 від 23. 02. 2012 р. Програма iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
Вченою радою двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
«затверджено» Вченою радою двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Протокол №6 від 23. 02. 2012 р. Програма iconЗатверджено вченою радою двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Протокол №6 від 23. 02. 2012 р. Програму підготували
Мета вступного іспиту на освітньо кваліфікацйний рівень «магістр» — відбір до навчання в магістратурі осіб, які продемон­стрували...
«затверджено» Вченою радою двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Протокол №6 від 23. 02. 2012 р. Програма iconПоложення про куратора академічної групи Нова редакція за змінами та доповненнями затверджено вченою радою двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» р. Протокол №
Київському національному економічному університеті ім. Вадима Гетьмана є студентська академічна група, робота з якою є найважливішим...
«затверджено» Вченою радою двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Протокол №6 від 23. 02. 2012 р. Програма iconМінстерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Вченою радою двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
«затверджено» Вченою радою двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Протокол №6 від 23. 02. 2012 р. Програма iconПравила прийому до коледжу інформаційних систем І технологій державного вищого навчального закладу " київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” (надалі – кіст двнз “кнеу імені Вадима Гетьмана”) здійснюється...
«затверджено» Вченою радою двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Протокол №6 від 23. 02. 2012 р. Програма iconПротокол №17-оп (ВТ) від 17. 04. 2012 р
Комітет з конкурсних торгів двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
«затверджено» Вченою радою двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Протокол №6 від 23. 02. 2012 р. Програма iconПоложення про науково-експертну раду двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Науково-експертна рада двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Науково-експертна рада двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (далі – Університет) є дорадчим...
«затверджено» Вченою радою двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Протокол №6 від 23. 02. 2012 р. Програма iconПоложення про приймальну комісію державного вищого навчального закладу «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» І. Загальна частина
Двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (далі – Приймальна комісія) – робочий орган двнз «кнеу...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи