Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень І розробок icon

Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень І розробок
Скачати 299.48 Kb.
НазваПро проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень І розробок
Дата23.09.2012
Розмір299.48 Kb.
ТипКонкурсМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

м. Київ

07.06.2011 № 536


Про проведення конкурсного відбору проектів

наукових досліджень і розробок


Відповідно до вимог Положення про проведення Міністерством конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок, які виконуватимуться підвідомчими вищими навчальними закладами ІІІ-ІV рівнів акредитації та науковими установами за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01.06.2006 № 423, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 10.11.2006 за № 1196/13070, та з метою підвищення наукового рівня фундаментальних досліджень, практичної цінності прикладних досліджень і розробок


Н А К А З У Ю:


1. Провести щорічний конкурсний відбір проектів наукових досліджень і розробок за участю підпорядкованих Міністерству вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації та наукових установ, виконання яких розпочнеться у 2012 році за рахунок коштів державного бюджету за кодами програмної класифікації видатків 2201020, 2201040.

2. Затвердити як такі, що додаються:

2.1. Форму проекту фундаментального дослідження;

2.2. Форму проекту прикладного дослідження і розробки;

2.3. Графік подання проектів наукових досліджень і розробок вищих навчальних закладів та наукових установ Міністерства;

2.4. Форму переліку проектів, що пропонуються до виконання за рахунок видатків державного бюджету починаючи з 2012 року.

3. Ректорам вищих навчальних закладів та директорам наукових установ:

3.1. Здійснювати формування тематики наукових досліджень і розробок відповідно до Переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і розробок вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації та наукових установ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту на 2012-2015 роки, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 07.06.2011 № 535.

3.2. До 27 червня 2011 року провести перший етап конкурсного відбору проектів фундаментальних досліджень та прикладних досліджень і розробок (далі – Конкурс).

3.3. При проведенні першого етапу Конкурсу оптимізувати тематику наукових досліджень і розробок з метою отримання вагомих наукових результатів та забезпечення ефективного використання бюджетних коштів.

3.4. Для подальшого проходження другого етапу Конкурсу до 11 липня 2011 року відповідно до графіка подання проектів наукових досліджень і розробок вищих навчальних закладів та наукових установ подати до департаменту наукової діяльності та ліцензування:

3.4.1. Проекти, які за результатами внутрішньої експертизи отримали найвищі оцінки та визнані роботами високого наукового рівня;

3.4.2. Документи, що засвідчують результати першого етапу Конкурсу (копію наказу про проведення першого етапу Конкурсу, витяг із протоколу вченої (наукової, науково-технічної) ради);

3.4.3. Перелік проектів, що пропонуються до виконання за рахунок видатків державного бюджету починаючи з 2012 року.

4. Секціям за фаховими напрямами Наукової ради МОНмолодьспорту до 30 вересня 2011 року розглянути проекти наукових досліджень і розробок вищих навчальних закладів та наукових установ.

5. Департаменту наукової діяльності та ліцензування (Гончаренко М.Ф.):

5.1. Здійснити організацію проведення Конкурсу.

5.2. До 14 жовтня 2011 року забезпечити проведення засідання Наукової ради МОНмолодьспорту, на якому розглянути та затвердити результати експертизи проектів наукових досліджень і розробок, здійсненої на засіданнях секцій за фаховими напрямами.

5.3. До 31 жовтня 2011 року поінформувати вищі навчальні заклади та наукові установи про результати Конкурсу.

6. Наказ розмістити на офіційному веб-сайті Міністерства (www.mon.gov.ua).

7. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Суліму Є. М.


Міністр Д. В. Табачник


Додаток 1

до наказу Міністерства

освіти i науки, молоді та спорту України

__________ 2011 № ___________


^ Форма


Секція


Назва пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи _______________________________________________________________________


Організація-виконавець

(повна назва)

Адреса:


Назва наукового проекту:


^ АВТОРИ ПРОЕКТУ:


Керівник проекту (П.І.Б.)


Науковий ступінь учене звання _______


Місце основної роботи


Посада


Робоч.тел., факс: дом. тел. E-mail:


^ Виконавці проекту (П.І.Б., науковий ступінь, учене звання, посада і місце основної роботи).


Запит розглянуто й погоджено рішенням ученої (наукової, науково-технічної) ради вищого навчального закладу або наукової установи від «_____» 2011р., протокол № .^ Керiвник проекту


________________________________

Керівник організації

(проректор із наукової роботи вищого навчального закладу, директор наукової установи)


_______________________________

(підпис)


" "____________200__ р.

(підпис)


" "____________200__ р.

М.П.^ Секція


ПРОЕКТ

фундаментального дослідження за рахунок видатків державного бюджету


Назва проекту: (не більше 15 слів)


Код КПКВ 2201020 – «Фундаментальні дослідження у вищих навчальних закладах та наукових установах»

^ Строки виконання (3 роки): з по

Обсяг фiнансування: тис. грн, зокрема на 2012 рiк:


1. АНОТАЦІЯ (до 15 рядків)

(короткий зміст проекту)


^ 2. ПРОБЛЕМАТИКА ДОСЛІДЖЕННЯ (до 30 рядків)

 • об’єкт дослідження;

 • предмет дослідження;

 • загальна фундаментальна проблема, на вирішення якої спрямовано проект;

 • конкретна фундаментальна задача в рамках загальної проблеми, вирішення якої передбачається в проекті.


^ 3. МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ (до 30 рядків)

 • мета;

 • задачі, на вирішення яких спрямовано проект;

 • значимість проекту для отримання нових знань, підтвердження гіпотез, теорій, подальшого використання на практиці.


^ 4. СТАН ДОСЛІДЖЕНЬ ЗАДАЧІ (до 30 рядків):

 • аналіз результатів, отриманих вітчизняними та іноземними вченими із цієї проблеми;

 • напрацювання авторів проекту в даному напрямі.^ 5. МЕТОДИ, ПІДХОДИ, ІДЕЇ, РОБОЧІ ГІПОТЕЗИ, ЯКІ ПРОПОНУЮТЬСЯ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ ПРОЕКТУ(до 30 рядків)


6. ОЧІКУВАНІ НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ (до 40 рядків):

 • отримання нових наукових знань, результатом яких можуть стати закони, концепції, теорії, нові методи тощо;

 • порівняння очікуваних результатів із результатами світового рівня.


^ 7. ОЧІКУВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ (до 30 рядків):

 • при підготовці спеціалістів та магістрів;

 • при підготовці кандидатів та докторів наук;

 • при підготовці публікацій у вітчизняних виданнях;

 • при підготовці публікацій у виданнях (із переліку Вищої атестаційної комісії);

 • при підготовці публікацій у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (Scopus та інші);

 • при підготовці публікацій в журналах з імпакт-фактором;

 • при підготовці монографій (в тому числі вітчизняних, академічних чи закордонних видавництв), підручників та навчальних посібників (в тому числі з грифом Міністерства);

 • при розробці та впроваджені нових циклів лабораторних робіт, нових лекційних курсів тощо в навчальному процесі;

 • при оформленні охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності.^ 8. ДОРОБОК АВТОРІВ ЗА ТЕМАТИКОЮ ПРОЕКТУ (за останні 3 роки):

 • захищені виконавцями проекту кандидатські та докторські дисертації;

 • перелік монографій за тематикою проекту та їх видавці;

 • перелік підручників та навчальних посібників за тематикою проекту;

 • публікації у вітчизняних виданнях (із переліку Вищої атестаційної комісії);

 • публікації, представлені у наукометричних базах та в журналах з імпакт-фактором;

 • охоронні документи на об’єкти права інтелектуальної власності (патенти, свідоцтва авторського права), ліцензії.
 • ^ 9. ЕТАПИ РОБОТИ:

 • назва та зміст етапу;

 • очікувані результати та звітна документація, публікації, захисти магістерських, кандидатських та докторських дисертацій, об’єкти права інтелектуальної власності на кожному етапі.


^ 10. КІЛЬКІСТЬ ВИКОНАВЦІВ ПРОЕКТУ (з оплатою в межах запиту):

 • доктори наук ________; кандидати наук ________;

 • молоді учені до 35 років ___________, з них кандидатів ______, докторів ________;

 • наукові працівники без ступеня _______________;

 • інженерно-технічні кадри: ______, допоміжний персонал ________;

 • аспіранти , студенти ______.

Р а з о м :


^ 11. НАЯВНІСТЬ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ:

 • назва наукового (науково-навчального підрозділу), на базі якого виконуватиметься дослідження;

 • назва обладнання, термін його сертифікації та метрологічної повірки;

 • наявність електронного доступу до світових інформаційних ресурсів.^ Директор департаменту наукової

діяльності та ліцензування М. Ф. Гончаренко


Додаток 1

до наказу Міністерства

освіти i науки, молоді та спорту України

_____________ 2011 № ___________


^ Форма


Секція


Назва пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи ______________________________________________________________________


Організація-виконавець

(повна назва)

Адреса:


Назва наукового проекту:


^ АВТОРИ ПРОЕКТУ:


Керівник проекту (П.І.Б.)


Науковий ступінь учене звання


Місце основної роботи

Посада

Робоч. тел., факс: дом. тел.:

E-mail:

Виконавці проекту (П.І.Б., науковий ступінь, учене звання, посада і місце основної роботи)


Запит розглянуто й погоджено рішенням ученої (наукової, науково-технічної) ради вищого навчального закладу або наукової установи від «____»___________2011 р., протокол №_______ .^ Керівник проекту


________________________________

Керівник організації

(проректор із наукової роботи вищого навчального закладу, директор наукової установи)


_______________________________

(підпис)


" "____________200__ р.

(підпис)


" "____________200__ р.

М.П.^ Секція


ПРОЕКТ

прикладного дослідження або розробки за рахунок видатків державного бюджету

Назва проекту:

(не більше 15 слів)


Код КПКВ 2201040 - «Прикладні дослідження і розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ»


^ Строки виконання (2 роки): з ________________ по ________________


Обсяг фінансування: _______тис. грн., зокрема на 2012 рік: _____________.


1. АНОТАЦІЯ (до 15 рядків)

(короткий зміст проекту)


^ 2. ПРОБЛЕМАТИКА ДОСЛІДЖЕННЯ (РОЗРОБКИ)(до 30 рядків):

 • об’єкт дослідження (розробки);

 • предмет дослідження (розробки);

 • проблема, що вирішується


^ 3. МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ (до 30 рядків)

 • мета;

 • практичні задачі, на вирішення яких спрямовано проект;

 • значимість проекту для розв’язання економічних і соціальних проблем


^ 4. СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ (до 30 рядків)

 • напрацювання вітчизняних та зарубіжних учених із зазначеної проблеми;

 • результати попередніх досліджень та розробок, які покладено в основу проекту


^ 5. МЕТОДИ, ЗАСОБИ, ПІДХОДИ, ІДЕЇ, РОБОЧІ ГІПОТЕЗИ, ЯКІ ПРОПОНУЮТЬСЯ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ ПРОЕКТУ(до 30 рядків)


6. ОЧІКУВАНА НАУКОВА ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ПРОДУКЦІЯ (до 40 рядків):

 • отримання нових або покращених існуючих технологій;

 • створення макетних або експериментальних зразків;

 • програмних продуктів;

 • методик і методичних рекомендацій;

 • проектів нормативних документів, технічної або технологічної документації;

 • матеріалів, сортів рослин, порід тварин тощо;

 • відповідність наукової та науково-технічної продукції світовому рівню


^ 7. ОЧІКУВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ (до 30 рядків):

 • при підготовці спеціалістів та магістрів;

 • при підготовці кандидатів та докторів наук;

 • при підготовці публікацій у вітчизняних виданнях;

 • при підготовці публікацій у виданнях (із переліку Вищої атестаційної комісії);

 • при підготовці публікацій у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (Scopus та інші);

 • при підготовці публікацій в журналах з імпакт-фактором;

 • при підготовці монографій (в тому числі вітчизняних, академічних чи закордонних видавництв), підручників та навчальних посібників (в тому числі з грифом Міністерства);

 • при розробці та впроваджені нових циклів лабораторних робіт, нових лекційних курсів тощо в навчальному процесі;

 • при оформленні охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності;

 • при продажу ліцензії;

 • при отриманні документів щодо використання результатів у виробничій чи суспільній сферах, проектах нормативних документів, інноваційних проектах, на виставках тощо.


^ 8. ДОРОБОК АВТОРІВ ЗА ТЕМАТИКОЮ ПРОЕКТУ (за останні 3 роки):

 • захищені виконавцями проекту кандидатські та докторські дисертації;

 • перелік монографій за тематикою проекту та їх видавці;

 • перелік підручників та навчальних посібників за тематикою проекту;

 • публікації у вітчизняних виданнях (із переліку Вищої атестаційної комісії);

 • публікації, представлені в наукометричних базах та в журналах з імпакт-фактором;

 • технічні рішення (офіційно затверджені);

 • ліцензії, охоронні документи за тематикою досліджень і розробок на об’єкти права інтелектуальної власності.


^ 9. ЕТАПИ РОБОТИ:

 • назва та зміст етапу;

 • очікувані результати та звітна документація, публікації, захисти магістерських, кандидатських та докторських дисертацій, об’єкти права інтелектуальної власності.


^ 10. КІЛЬКІСТЬ ВИКОНАВЦІВ ПРОЕКТУ (з оплатою в межах запиту):

 • доктори наук ; кандидати наук ________;

 • молоді вчені до 35 років ___________, з них кандидатів ______,докторів________;

 • наукові працівники без ступеня _______________;

 • інженерно-технічні кадри: ______, допоміжний персонал ________;

 • аспіранти: ; студенти ______.

Р а з о м :


^ 11. НАЯВНІСТЬ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ.

 • назва наукового (науково-навчального підрозділу), на базі якого виконуватиметься дослідження;

 • назва обладнання, термін його сертифікації та метрологічної повірки;

 • наявність електронного доступу до світових інформаційних ресурсів.^ Директор департаменту наукової

діяльності та ліцензування М. Ф. Гончаренко


Додаток 1

до наказу Міністерства

освіти i науки, молоді та спорту України

_____________ 2011 № ___________

^ Графік

подання проектів наукових досліджень і розробок вищих навчальних закладів та наукових установ Міністерства
з/п

Назва вищого навчального закладу, наукової установи

Дата
1.

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

04.07.2011
2.

Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського3.

Чорноморський державний університет імені Петра Могили4.

Київський національний лінгвістичний університет5.

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького6.

Кіровоградський державний педагогічний університет

імені Володимира Винниченка7.

Чернігівський державний педагогічний університет

імені Т.Г. Шевченка8.

Маріупольський державний гуманітарний університет1.

Харківський національний педагогічний університет

імені Г.С. Сковороди

05.07.2011

2.

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
3.

Рівненський державний гуманітарний університет
4.

Глухівський державний педагогічний університет імені Олександра Довженка
5.

Криворізький державний педагогічний університет
6.

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира ГнатюкаПереяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
7.

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини1.

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

06.07.2011

2.

Бердянський державний педагогічний університет
3.

Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов
4.

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
5.

Слов’янський державний педагогічний університет
6.

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
7.

Ізмаїльський державний гуманітарний університет
8.

Українська державна інженерно-педагогічна академія1.

Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

07.07.2011

2.

Одеська національна юридична академія
3.

Чернігівський державний інститут економіки і управління
4.

Державний інститут інтелектуальної власності
5.

Державний університет інформатики і штучного інтелекту
6.

Львівський державний інститут новітніх технологій та управління імені В. Чорновола
7.

Національний університет фізичного виховання і спорту України

Київський національний торговельно-економічний університет

08.07.2011Тернопільський національний економічний університет


Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана


Донецький національний університет економіки і торгівлі імені М. Туган-Барановського


Харківський національний економічний університет


Одеський державний економічний університет


Донецький державний університет управління1.

Київський національний університет будівництва та архітектури

11.07.2011

2.

Харківський державний університет будівництва і архітектури
3.

Донбаська національна академія будівництва та архітектури
4.

Національна академія природоохоронного і курортного будівництва
5.

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
6.

Одеська державна академія будівництва та архітектури
7.

Харківська національна академія міського господарства
8.

Одеський державний екологічний університет1.

Національний транспортний університет

12.07.2011

2.

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
3.

Харківський національний автомобільно-дорожній університет
4.

Одеська національна морська академія
5.

Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”
6.

Національний авіаційний університет
7.

Одеський національний морський університет
8.

Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного
9.

Херсонський державний морський інститут1.

Донбаська державна машинобудівна академія

13.07.2011

2.

Одеська державна академія холоду
3.

Державна льотна академія України
4.

Національний університет водного господарства та природокористування
5.

Черкаський державний технологічний університет
6.

Мукачівський державний університет
7.

Одеський державний екологічний університет
8.

Українська академія друкарства1.

Чернігівський державний технологічний університет

14.07.2011

2.

Національний лісотехнічний університет України
3.

Житомирський державний технологічний університет
4.

Український державний хіміко-технологічний університет
5.

Київський національний університет технологій та дизайну
6.

Національний університет харчових технологій
7.

Одеська національна академія харчових технологій
8.

Харківський державний університет харчування та торгівлі1.

Приазовський державний технічний університет

15.07.2011

2.

Національний гірничий університет
3.

Донбаський державний технічний університет
4.

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
5.

Полтавський національний технічний університет

імені Юрія Кондратюка
6.

Херсонський національний технічний університет
7.

Національна металургійна академія України
8.

Криворізький технічний університет1.

Севастопольський національний технічний університет

18.07.2011

2.

Харківський національний університет радіоелектроніки
3.

Кіровоградський національний технічний університет
4.

Дніпродзержинський державний технічний університет
5.

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
6.

Запорізький національний технічний університет
7.

Луцький національний технічний університет
8.

Запорізька державна інженерна академія1.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

19.07.2011

2.

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
3.

Львівський національний університет імені Івана Франка
4.

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
5.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
6.

Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського
7.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
8.

Донецький національний університет1.

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

20.07.2011

2.

Національний університет «Острозька академія»
3.

Хмельницький національний університет
4.

Ужгородський національний університет
5.

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
6.

Сумський державний університет
7.

Херсонський державний університет
8.

Закарпатський державний університет1.

Запорізький національний університет

21.07.2011

2.

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
3.

Луганський національний університет імені Т.Г. Шевченка
4.

Волинський національний університет імені Лесі Українки
5.

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
6.

Житомирський державний університет імені Івана Франка
7.

Кам’янець-Подільський національний університет
8.

Миколаївський державний університет імені В.О. Сухомлинського
9.

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя1.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
2.

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

22.07.2011
Національний університет “Львівська політехніка”
3.

Одеський національний політехнічний університет
4.

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя
5.

Донецький національний технічний університет
6.

Вінницький національний технічний університет1.

Львівська національна академія мистецтв

25.07.2011

2.

Харківська державна академія дизайну і мистецтв
3.

Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну
4.

Закарпатський художній інститут
5.

Львівський інститут економіки і туризму1.

Науково-дослідний інститут “Кримська астрофізична обсерваторія»


26.07.2011

2.

Інститут іоносфери МОН і НАН України

3.

Інститут термоелектрики НАН України і МОН

4.

Інститут фізичної оптики

5.

Інститут магнетизму НАН України і МОН

6.

Інститут проблем штучного інтелекту МОН і НАН України

7.

Фізико-хімічний інститут захисту навколишнього середовища і людини МОН і НАН України

8.

Науковий фізико-технологічний центр МОН і НАН України

9.

Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут “Іскра”

10.

Національний науково-дослідний інститут українознавства

11.

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України і МОН

12.

Державний науково-дослідний інститут фізичної культури і спорту

13.

Державний інститут розвитку сім’ї та молоді

14.

Харківська державна академія фізичної культури


^ Директор департаменту наукової

діяльності та ліцензування М. Ф. Гончаренко

Додаток 1

до наказу Міністерства

освіти i науки, молоді та спорту України

_____________ 2011 № ___________


^ Форма


в мережі (новий) Назва вищого навчального закладу, наукової установи


Перелік проектів,

що пропонуються до виконання за рахунок видатків

державного бюджету починаючи з 2012 року

з/п
^

Назва роботи, науковий керівник (скорочено прізвище та ініціали наукового керівника, науковий ступінь, учене звання)Назва секції

за фаховим напрямом Наукової ради МОНмолодьспорту

Результати

конкурсного відбору наукових проектів

^ Обсяг фінансування на виконання наукового проекту

на повний термін

Обсяг фінансування на виконання наукового проекту


на 2012 рік

^ Фундаментальні дослідження у вищих навчальних закладах та наукових установах1.

Розробка нових конструкцій та технологічних процесів для підвищення енергетичної

ефективності гідравлічного устаткування систем водопостачання та водовідведення.

Ніколенко І.В. д.т.н., доц.

Енергетика та енергозбереження
^ Прикладні дослідження і розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ

^ Проректор із наукової роботи (Підпис)


Директор департаменту наукової

діяльності та ліцензування М. Ф. Гончаренко

Перелік секцій за фаховими напрямами Наукової ради Міністерства:


 1. Математика

 2. Інформатика та кібернетика

 3. Загальна фізика

 4. Ядерна фізика, радіофізика та астрономія

 5. Електроніка, радіотехніка та телекомунікації

 6. Фізико-технічні проблеми матеріалознавства

 7. Енергетика та енергозбереження

 8. Технології видобутку та переробки корисних копалин

 9. Охорона навколишнього середовища

 10. Механіка

 11. Машинобудування

 12. Приладобудування

 13. Аерокосмічна техніка і транспорт

 14. Технології будівництва, дизайн, архітектура

 15. Біологія, біотехнології, харчування

 16. Хімія

 17. Економіка

 18. Право

 19. Педагогіка, психологія, соціологія, українознавство, проблеми освіти і науки, молоді та спорту

 20. Філософія, історія та політологія

 21. Літературознавство, мовознавство, мистецтвознавство та соціальні комунікації

 22. Дослідження з проблем природничих наук

 23. Ракетно-космічна техніка


Перелік робіт

подається в паперовому варіанті (2 прим.) та на електронному носії у редакторі Word-1997, шрифт Times New Roman, розмір 12, поля: верхнє та нижнє – 1,5, ліве – 2,5, праве – 1,5.

 1. Запити в одному примірнику в паперовому варіанті та на електронному носії (всі запити на одному диску).

 2. Супровідний лист на бланку вищого навчального закладу або наукової установи.

 3. Копія наказу про проведення безпосередньо у вищому навчальному закладі або науковій установі першого етапу Конкурсу.

 4. Витяг із протоколу вченої (наукової, науково-технічної) ради.

 5. Документи надавати з підписами та печатками.

 6. Переліки робіт будуть прийматися тільки ті, які підготовлено відповідно до вищезазначеної форми.

 7. При поданні наукових проектів на конкурсний відбір володіти наступною інформацією:

  • кількість НДР, які закінчаться у 2011 році, та на яку суму;

  • кількість наукових проектів, які подаються на конкурсний відбір, та на яку суму

Схожі:

Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень І розробок iconПро проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок
Оголошую наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17. 04. 2012 р. №473 «Про проведення конкурсного відбору...
Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень І розробок iconПро проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень І розробок
Оголошую наказ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 17. 04. 2012 р. №473 «Про проведення конкурсного відбору...
Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень І розробок iconНаказ №114/од Про проведення конкурсного відбору проектів нд та дкр, що виконуватимуться з 2013 р
Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок”, а також з метою підвищення наукового рівня фундаментальних...
Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень І розробок iconНаказ №114/од Про проведення конкурсного відбору проектів нд та дкр, що виконуватимуться з 2013 р
Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень І розробок”, а також з метою підвищення наукового рівня фундаментальних...
Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень І розробок iconЩодо підготовки наукових проектів та подання їх на конкурсний відбір до Міністерства
України від 17. 04. 2012 №473 «Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень І розробок» керівникам вищих навчальних...
Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень І розробок iconЩодо підготовки наукових проектів та подання їх на конкурсний відбір до Міністерства
України від 17. 04. 2012 №473 «Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок» керівникам вищих навчальних...
Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень І розробок iconЩодо підготовки наукових проектів та подання їх на конкурсний відбір до Міністерства
України від 17. 04. 2012 №473 «Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень І розробок» керівникам вищих навчальних...
Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень І розробок iconЩодо підготовки наукових проектів та подання їх на конкурсний відбір до Міністерства
України від 17. 04. 2012 №473 «Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень І розробок» керівникам вищих навчальних...
Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень І розробок iconНаказ №113-1 Про підготовку наукових проектів для участі у першому етапі конкурсного відбору проектів фундаментальних досліджень та прикладних досліджень І розробок, що пропонуються до виконання за рахунок видатків державного бюджету починаючи з 2013 року
Провести перший тур конкурсного відбору проектів наукових досліджень І розробок, виконання яких пропонується розпочати у 2013 році...
Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень І розробок iconПро формування наукових комплексних міжвузівських проектів
У додаток до пункту наказу Міністерства освіти і науки України від 08. 08. 2014 №916 «Про проведення конкурсного відбору проектів...
Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень І розробок iconПро проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень І розробок, що виконуватимуться за рахунок видатків загального фонду державного бюджету починаючи з 2011 року
Оголошую наказ Міністерства освіти І науки України від 29. 03. 10 р. №262 «Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи