Про апробацію системи рейтингів вищих навчальних закладів icon

Про апробацію системи рейтингів вищих навчальних закладів
Скачати 78.25 Kb.
НазваПро апробацію системи рейтингів вищих навчальних закладів
Дата23.09.2012
Розмір78.25 Kb.
ТипДокументи
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486-24-42, факс (044) 236-10-49, ministry@mon.gov.ua
від 16.12.09_1/9 - 882

Керівникам вищих навчальних

закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації


Про апробацію системи

рейтингів вищих навчальних

закладів


Міністерство освіти і науки за дорученням Кабінету Міністрів України продовжує роботу по удосконаленню системи оцінювання діяльності вищих навчальних закладів як складової національної системи моніторингу якості вищої освіти.


З метою апробації системи рейтингового оцінювання діяльності вищих навчальних закладів прошу не пізніше 15 лютого 2010 року подати групі супроводу при МОН заповнену уніфіковану електронну форму в середовищі табличного процесора Microsoft Exсel (додаток 1) «Показники діяльності за тематичними напрямами, субнапрямами» достовірною, об’єктивною та точною інформацією про результати у 2008/09 навчальному та 2009 календарному роках, на електронну адресу: ministry@mon.gov.ua.

Окрім того, подати копію на паперових носіях за підписами ректора та головного бухгалтера, які завірені печаткою вищого навчального закладу.


Для забезпечення довіри до результатів рейтингів керівникам вищих навчальних закладів при формуванні показників діяльності необхідно неухильно керуватися вимогами та рекомендаціями, які викладені в додатку 2.

Додаток: на 17 арк.


Перший заступник Міністра О.П. Гребельник


Ямковий В.А.

(044) 486 – 16 – 64

Додаток 2.

До листа МОН № 1/9-882 від 16.12.09


РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо апробації системи рейтингового оцінювання діяльності вищих навчальних закладів


1. У ранжуванні беруть участь вищі навчальні заклади ІІІ-ІV рівнів акредитації (далі – суб’єкти ранжування) всіх форм власності незалежно від підпорядкування.

2. У якості суб’єктів ранжування виступають вищі навчальні заклади ІІІ-ІV рівнів акредитації за типами (університети, академії, консерваторії, інститути) та їх відокремлені структурні підрозділи, які відносяться до інститутів і здійснюють підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-професійними програмами бакалавра, спеціаліста магістра у певній галузі науки, виробництва, освіти, культури і мистецтва, проводять наукову та науково-виробничу діяльність, мають відповідний кадровий та матеріально-технічний потенціал.

3. Суб’єкти ранжування, які мають відокремлені структурні підрозділи з ознаками, викладеними в пункті 2, подають інформацію про результати діяльності окремо по базовому вищому навчальному закладу та окремо по кожному структурному підрозділу (інституту), які мають ознаки пункту 2.


4. Вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації (коледжі, технікуми, училища), які входять в структуру базового вищого навчального закладу, не враховуються.


5. Суб’єкти ранжування мають право на:

 • участь в процесі актуалізації та удосконалення системи рейтингового оцінювання та поліпшення її якості;

 • отримання повної інформації для поліпшення адміністрування процесу ранжування;

 • внесення пропозицій щодо форм та методів оприлюднення інформації;

 • участь в громадських обговореннях якості результатів рейтингу;

 • подання апеляції та участь у її розгляді

 • визначення форм та системи стимулювання структурних підрозділів, учасників навчально-виховного та наукового процесу за вагомі внески у результати рейтингу вищого навчального закладу.


6. Суб’єкти ранжування зобов’язані:

 • забезпечувати постійну участь у рейтинговому оцінюванні;

 • додержуватися норм етики, моралі рейтингового оцінювання, поважати гідність партнерів, які беруть участь у ранжуванні,

 • формувати культуру ранжування, стимулювати учасників навчально-виховного процесу за виконання професійно-етичних, методологічних та методичних вимог ранжування;

 • вести постійний моніторинг результатів діяльності та змін потенціалу впродовж звітного періоду;

 • забезпечувати подання точної, неупередженої, об’єктивної та доступної первинної інформації;

 • чітко виконувати графік технологічного процесу ранжування;

 • забезпечити захист результатів рейтингового оцінювання від негативного впливу зовнішніх та внутрішніх чинників недобросовісної конкуренції й дезінформації;

 • здійснювати превентивні заходи щодо заборони використання результатів рейтингу вищих навчальних закладів в контексті недобросовісної конкуренції та дезінформації цільових груп користувачів рейтингу.


7. Суб’єкт ранжування несе відповідальність за якість інформації, яку надає у вигляді уніфікованої електронної форми «Показники діяльності за переліком тематичних напрямів, субнапрямів» в середовищі табличного процесора Microsoft Exсel, що включає назви тематичних напрямів, субнапрямів та показників, джерела інформації та звітний період, код, одиниці виміру, абсолютні значення показників. Не допускаються внесення будь-яких змін, доповнень у змістовну частину уніфікованої електронної таблиці.


8. Показники підлягають вхідному контролю. У разі необхідності можливе співставлення первинної бази даних з даними Держкомстату, департаменту науково-технічного розвитку, департаменту економіки та фінансування, Комітету з фізичного виховання та спорту, Інституту інноваційних технологій та змісту освіти тощо.


9. При формуванні уніфікованої електронної таблиці в середовищі табличного процесора Microsoft Exсel необхідно забезпечити:

 • відповідність показників первинної інформаційної бази фактичним даним, які повинні відображати реальний стан, підтверджуватися документально та підлягати верифікації;

 • подання не пізніше 15 лютого 2010 року достовірної, об’єктивної, точної первинної інформації про результати діяльності вищого навчального закладу за звітні періоди, які базуються на даних джерел, що наведені у кожному показнику;

 • неупередженість та коректність джерел інформації, які адекватно підтверджують дані електронної таблиці і віддзеркалюють реальні результати діяльності вищого навчального закладу за звітний період.10. Джерела інформації у групу супроводу при МОН не направляються і залишаються у вищому навчальному закладі для здійснення у разі розбіжностей контролю на місці.


11. Якщо мають місце статистичні артефакти (надто великі досягнення), у групу супроводу при МОН направляється коротка аналітична записки, як додаток до таблиці, з поясненням причин зростання окремих показників у звітному періоді з обґрунтуванням факторів, що їх зумовили.


12. Значення показників заносяться в уніфіковану електронну форму (додаток 1). Відсутність абсолютного показника «Явища не було» позначається в регламентованій формі позначкою “ 0 ” .


13. Значення показників повинні точно відповідати одиницям виміру показників, які вказані в уніфікованій електронній таблиці звіту.


14. Чітко виконувати процедуру формування даних за показниками відповідно до визначених звітних періодів, які вказані в графі «ТН (назва тематичного напряму)», а саме:

 • навчальний рік (результати діяльності на початок наступного за звітним навчального року за даними форми державного статистичного спостереження № 2-3 нк, «Звіт вищого навчального закладу на початок 2009/10 навчального року»);

 • календарний рік (результати діяльності на кінець звітного 2009 календарного року).


15. Дані за показниками, які відображають фінансову діяльність приводяться станом на 01.01.10 року і повинні бути адекватними даним Звіту про виконання Зведеного бюджету України за видатками.


16. Дані за показниками, які відображають прийом, контингент студентів, випуск, науково-педагогічні кадри, матеріально-технічну базу, повинні відповідати даним форми державного спостереження № 2-3 нк “Звіт вищого навчального закладу на початок 2009/10 навчального року” і повинні бути адекватними даним, які подані Держкомстату (форма 2 – 3 нк).

17. У показнику П13 одна і та ж особа враховується у всіх видах міжнародних змагань, якщо вона офіційно в них брала участь.


18. У показнику П14 враховуються нагороди команди та її членів, які вони здобули на міжнародних спортивних змаганнях.

19. У показнику П16 враховується тільки 6 державних галузевих академій: Академія медичних наук України, Українська академія аграрних наук, Академія педагогічних наук України, Академія правових наук України, Академія мистецтв України. Академія екологічних наук України.


20. У показнику П18 враховуються наукові та науково-педагогічні працівнгики,

яким присвоєно:


Почесні звання України: «Народний артист України», «Народний архітектор України», «Народний художник України».


21. У показнику П19 враховуються наукові та науково-педагогічні працівнгики,

яким присвоєно:

Почесні звання: «Заслужений артист України», «Заслужений архітектор України», «Заслужений будівельник України», «Заслужений винахідник України», «Заслужений вчитель України», «Заслужений діяч мистецтв України», «Заслужений діяч науки і техніки України», «Заслужений донор України», «Заслужений економіст України», «Заслужений енергетик України», «Заслужений журналіст України», «Заслужений лікар України», «Заслужений лісівник України», «Заслужений майстер народної творчості України», «Заслужений машинобудівник України», «Заслужений металург України», «Заслужений працівник ветеринарної медицини України», «Заслужений працівник культури України», «Заслужений працівник освіти України», «Заслужений працівник охорони здоров'я України», «Заслужений працівник промисловості України», «Заслужений працівник сільського господарства України», «Заслужений працівник соціальної сфери України», «Заслужений працівник сфери послуг України», «Заслужений працівник транспорту України», «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України», «Заслужений природоохоронець України», «Заслужений раціоналізатор України», «Заслужений художник України», «Заслужений шахтар України», «Заслужений юрист України».


22. У показнику П24 одна і та ж особа враховується у всіх видах національних змагань, якщо вона офіційно в них брала участь.


23. У показнику П25 враховуються нагороди команди та її членів, які вони здобули на національних спортивних змаганнях.


24. Інформацію представити в уніфікованій електронній формі «Показники діяльності за тематичними напрямами, субнапрямами» в середовищі табличного процесора Microsoft Exсel (додаток 1) на електронну адресу ministry@mon.gov.ua або в крайньому випадку на магнітному носії (дискета 3,5’) в департамент вищої освіти (кімната 240).


25. Консультативна допомога щодо заповнення форми та отримання інформації за контактними телефонами:


Ямковий В.А.

Тел. (044) 486 – 16 – 64

(044) 486 – 76 – 23

Факс: (044) 486 – 76 – 23Схожі:

Про апробацію системи рейтингів вищих навчальних закладів iconНаказ №1185 Про апробацію системи рейтингового оцінювання діяльності вищих навчальних закладів у 2008/09 навчальному та 2009 календарному роках
України та її інтеграції в європейське І світове освітнє співтовариство на період до 2010 року для забезпечення впровадження системи...
Про апробацію системи рейтингів вищих навчальних закладів iconПоложення про акредитацію вищих навчальних закладів І спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах Кабінет Міністрів України постановля є : Затвердити Положення про акредитацію вищих навчальних
Визнати такими, що втратили чинність: Положення про акредитацію вищих навчальних закладів
Про апробацію системи рейтингів вищих навчальних закладів iconПоложення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах Кабінет Міністрів Українипостановля є: Затвердити Положення про акредитацію вищих навчальних
Визнати такими, що втратили чинність: Положення про акредитацію вищих навчальних закладів
Про апробацію системи рейтингів вищих навчальних закладів iconПро затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів І спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах Кабінет Міністрів України постановляє
Затвердити Положення про акредитацію вищих навчальних закладів І спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних...
Про апробацію системи рейтингів вищих навчальних закладів iconЩодо внесення змін до статутів вищих навчальних закладів Керівникам вищих навчальних закладів
України пропонуємо у місячний термін привести статути вищих навчальних закладів у відповідність до зазначених нормативно-правових...
Про апробацію системи рейтингів вищих навчальних закладів iconПоложення про акредитацію вищих навчальних закладів І спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах Кабінет Міністрів України постановляє
Затвердити Положення про акредитацію вищих навчальних закладів І спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних...
Про апробацію системи рейтингів вищих навчальних закладів iconПоложення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах Кабінет Міністрів України постановляє
Затвердити Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних...
Про апробацію системи рейтингів вищих навчальних закладів iconПоложення про акредитацію вищих навчальних закладів І спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах Кабінет Міністрів України постановляє
Затвердити Положення про акредитацію вищих навчальних закладів І спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних...
Про апробацію системи рейтингів вищих навчальних закладів iconРозпорядження від 27 серпня 2010 р. N 1726-р Київ Про підвищення рівня працевлаштування випускників вищих навчальних закладів
Рекомендувати органам місцевого самоврядування, власникам приватних вищих навчальних закладів вжити заходів до утворення підрозділів...
Про апробацію системи рейтингів вищих навчальних закладів iconРозпорядження №1726-р від 27 серпня 2010 року Про підвищення рівня працевлаштування випускників вищих навчальних закладів
Рекомендувати органам місцевого самоврядування, власникам приватних вищих навчальних закладів вжити заходів до утворення підрозділів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи