Вимоги до оформлення тез icon

Вимоги до оформлення тез
Скачати 70.49 Kb.
НазваВимоги до оформлення тез
Дата18.10.2012
Розмір70.49 Kb.
ТипДокументи


Вимоги до оформлення тез


Тези доповідей подаються у форматі Microsoft Word document 2003 (шрифт Times New Roman, розмір - 14, інтервал - 1,5; поля з усіх боків - 20 мм, формули в редакторі Equation; рисунки, графіки, таблиці - в Microsoft Excel, у книжковій орієнтації). Таблиці, рисунки, формули відділяються від тексту одним міжрядковим інтервалом. Формули розміщаються по центрі, нумеруються в круглих дужках праворуч. Обсяг тез доповідей - 2-3 повні сторінки. Назва файлу рукопису на дискеті повинна відповідати прізвищу автора.


Рукопис повинно бути побудовано за загальною схемою:

• назва – великими буквами мовою оригіналу, жирним шрифтом, у середині рядка;

• прізвище, ініціали автора (авторів), із вказівкою вченого ступеня, посади, місця роботи – прописними буквами мовою оригіналу, жирним шрифтом, у правому верхньому куті сторінки;

• текст (без списку літератури);

• нумерація сторінок – у правому нижньому куті, 15 мм знизу.


^ Рукописи, які оформляються без обліку зазначених вимог, не розглядаються.

Внесок учасників конференції.

Внесок учасників конференції включає: видання збірника тез доповідей і програми конференції, інформаційних листів і запрошень.


^ Сума внеску становить 60 грн. з урахуванням ПДВ.


Вимоги до оформлення статей у журналі ВАК України

Крім тез, можна надати статтю для опублікування в науковому журналі ВАК України «Економіка Криму» (економічні науки).

^ Необхідні елементи наукової статті:

1.Постановка проблеми в загальному вигляді і її зв'язок з важливими науковими або практичними завданнями.

2.Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких закладена розв'язка даної проблеми, і на які спирається автор.

3.Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується дана стаття.

4.Формулювання цілей статті (постановка завдання).

5.Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих результатів.

6.Висновки по даному дослідженню і перспективи подальших пошуків в даному напрямі.

Вимоги до авторських рукописів журналу «Економіка Криму»

1. Рукопис надається в 2–х екземплярах (на російській, україн-ській або англійській мові), надрукована з одного боку листа фор-мату А–4, через 1,5 інтервал, шрифт – 14 кегль Times New Roman Cyr, поля з усіх боків по 2 см. Об'єм рукопису в межах 6–10 сторі-нок, включаючи рисунки, таблиці, список літератури. Сторінки рукопису повинні бути послідовно пронумеровані (у правому нижньому кутку сторінки). Разом з роздрукованим текстом рукопису представляється комп'ютерна дискета 3,5” з файлом рукопису (назва файлу повинна відповідати прізвищу автора).

2. У верхньому лівому кутку першої сторінки простав-ляється індекс УДК. У правому верхньому кутку розташовується прізвище і ініціали автора (авторів) з вказівкою вченого ступеня кожного (якщо є), посередині – назва статті, і далі – основний текст.

  1. Перелік літературних джерел (тільки ті, на які посилається автор) дається загальним списком в кінці рукопису і складається в порядку черговості посилань по тексту на мові оригіналу відповідно діючому ДЕРЖу і вимогам ВАК (Бюлетень ВАК.–2008.– №3). Посилання в тексті на літературу подаються з вказівкою сторінок і в квадратних дужках.

  2. Разом з рукописом статті на окремих листах надається:

  • анотації на трьох мовах (російській, українській, англійській) - прізвище, ім'я, по батькові (повністю) авторів, назва статті, текст анотації до 100 слів і ключових слів (3-10 слів);

  • відомості про авторів (російською мовою) з вказівкою прізвища, імені, по батькові, вченого ступеня, звання, місця роботи, поштової і електронної адреси і телефону для контактів;

  • завірена відповідним чином рецензія доктора економічних наук (якщо серед автора немає доктора економічних наук).

Платіжні реквізити:

Підприємець Задорожна Т.В., Код ОКПО 2670301807

Банк: ПАО банк «Морський» м. Севастополь, МФО 324742

Р/с 2600510808, призначення платежу: за журнал «Економіка Криму»

^ Адреса редакції журналу:

Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, 95007, м. Сімферополь, просп. Вернадського, 4,

тел. (0652) 63 – 75 – 66 Email ecrimea@rambler.ru

^ Вартість публікації статті 150 грн.


Міністерство освіти і науки України

Академія економічних наук України

Рада Міністрів Автономної Республіки Крим

Сімферопольська міська рада

Кримський економічний інститут

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»


Інформаційний лист

Шановні колеги!

13 травня 2010 року на базі Кримського економічного інституту ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана» (м. Сімферополь) відбудеться Всеукраїнська науково-практична конференція викладачів та студентів «Реалізація національних економічних інтересів України в рамках євроінтеграційних процесів».


^ Організаційний комітет:


Реутов В.Є. – директор КЕІ ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана», голова

Степаненко С.В. - проректор ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана», к.е.н., професор

Наливайченко С.П. - заступник директора з наукової роботи, д.е.н., професор, координатор конференції

Горда А.С. - декан факультету міжнародної економіки, к.е.н., доцент

Іскандаров А.І. – декан факультету економіки та управління, к.е.н., доцент

Семиколенов В.М. – декан фінансово-облікового факультету, к.ф.н., доцент

Подкоритова Л.М. - декан юридичного факультету, к.ю.н., доцент

Лазеба О.М. – ст. лаборант кафедри економіки під-приємства, відповідальний секретар конференції.

^ Контактні засоби зв'язку оргкомітету:

Телефон / факс: (0652) 27-05-65, 25-94-74

E-mail: conference@ceikneu.edu.ua


Адреса оргкомітету:

95015, м. Сімферополь,

вул. Севастопольська, 21/4,

КЕІ ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана»


Місце проведення конференції: актовий зал Кримського економічного інституту ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана».


Основні напрямки роботи конференції:


  1. Реалізація міжнародної економічної діяльності регіонів України в умовах господарських трансформацій
  1. Інноваційно-інвестиційні проблеми національ-ної економіки
  1. Розвиток фінансово-кредитних відносин і обліково-аудиторської системи України
  1. Право на судовий захист: проблеми та перспективиРегламент проведення конференції


13 травня

9.00 - 10.00 - Реєстрація учасників

10.00 - 13.00 - Пленарне засідання

13.00 - 14.00 - Обідня перерва

14.00 - 16.00 – Продовження роботи конференції


Робочі мови конференції - українська, російська, англійська.


Заявка


на участь у Всеукраїнській
науково-практичній конференції

викладачів та студентів

«Реалізація національних економічних інтересів України в рамках євроінтеграційних процесів»

13 травня 2010 р.


Прізвище, ім'я, по батькові

Науковий ступінь, вчене звання

Посада, організація (ВНЗ)

Адреса, індекс

Контактний телефон

Назва відповідно напрямку конференції

Тема доповіді

Назва статті ___________________________________

^ У якій формі планується взяти участь (відповідне позначити):

 виступити на пленарному засіданні

 взяти участь як слухач

 публікація тез доповіді

 публікація статті в журналі


^ Необхідне технічне оснащення для доповіді:

 мультимедійний проектор

 кодоскоп

 інше


Додаткова інформація для оргкомітету (при необхідності)________________________________________________________________________________

Підпис учасника ________________


Заявки на участь у конференції (згідно з наведеним зразком), тези доповідей (паперовий варіант, підписаний автором, і електронний на CD, дискеті або електронною поштою) і копію платіжного документа про сплату за видання збірників тез конференції та (або) журналу ВАК України, просимо вислати до 01 квітня 2010 р. на адресу оргкомітету конференції.

Збірник тез доповідей та журнал ВАК України передбачається видати до початку роботи конференції (або за бажанням може бути висланий післяплатою).

Друк тез конференції та статей у фаховому збірнику буде здійснено після одержання оргкомітетом заявки на участь у конференції, тез доповідей (статті журналу) і копії платіжного документу про сплату організаційного внеску.

Редакційна колегія залишає за собою право (при необхідності) вносити зміни редакційного характеру без узгодження з автором.


Платіжні реквізити:


ПП «Підприємство Фенікс»

ОКПО: 34719258

МФО: 351005

Р/С: 26009097539700

В АКІБ «Укр Сіббанк»

м. Харків

Призначення платежу: за видання збірників тез конференції.

Обов'язково вказати прізвище та ініціали учасника!


У разі необхідності, розміщення в готелях та харчування учасники конференції здійснюють самостійно.

Схожі:

Вимоги до оформлення тез iconОсновні вимоги до оформлення тез доповідей
Окрім обов’язкового виконання вимог до оформлення тез доповіді, які викладені в інформаційному повідомленні, необхідно також використовувати...
Вимоги до оформлення тез iconВимоги до оформлення тез
Структура тез повинна містити постановку проблеми, мету, обґрунтування отриманих результатів та висновки
Вимоги до оформлення тез iconВимоги до оформлення тез доповідей І наукових публікацій
Рекомендований обсяг тез доповіді разом з ілюстраціями – 2 сторінки. Рукопис підписується автором спів
Вимоги до оформлення тез iconВимоги до оформлення тез
Тези повинні бути набрані у текстовому редакторі ms word формату А5 (148x210 мм). Нумерацію сторінок не виконувати. Обсяг тез не...
Вимоги до оформлення тез iconВимоги до оформлення тез доповідей
Через інтервал розміщується текст тез доповіді (шрифт Times New Roman, звичайний, розмір – 14 пт, інтервал одинарний, абзацний відступ...
Вимоги до оформлення тез iconВимоги до оформлення тез доповідей

Вимоги до оформлення тез iconВимоги до оформлення тез
Таблиці, рисунки, формули відділяються від тексту одним міжрядковим інтервалом. Формули розміщаються по центру, нумеруються в круглих...
Вимоги до оформлення тез iconВимоги до оформлення тез
Таблиці, рисунки, формули відділяються від тексту одним міжрядковим інтервалом. Формули розміщаються по центрі, нумеруються в круглих...
Вимоги до оформлення тез iconВимоги до оформлення тез
Таблиці, рисунки, формули відділяються від тексту одним міжрядковим інтервалом. Формули розміщаються по центрі, нумеруються в круглих...
Вимоги до оформлення тез iconПравила подання та оформлення тез доповідей загальні вимоги до оформлення тексту
Для участі в роботі конференції необхідно до 20 лютого 2012 року надіслати оргкомітету на електронну адресу рivotbi@rambler ru
Вимоги до оформлення тез iconВимоги до оформлення тез
move to 849-14169
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи