Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу
Скачати 242.65 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу
Дата01.08.2012
Розмір242.65 Kb.
ТипДокументиМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Національний університет кораблебудування

імені адмірала Макарова
Положення

про кредитно-модульну систему організації

навчального процесу


Миколаїв, 2011

Зміст


Вступ...............................................................................................................................................3

 1. Основні терміни, поняття та їх визначення.................................................................3

 2. Мета та завдання...............................................................................................................4

 3. Загальні положення..........................................................................................................5

 4. Принципи...........................................................................................................................7

 5. Організація навчального процесу..................................................................................9

 6. Організаційно-методичне забезпечення.....................................................................13

 7. Контроль успішності студента.....................................................................................13

 8. Особливості переведення, відрахування, поновлення студентів та переривання їхнього навчання..............................................................................................................15

 9. Стипендіальне забезпечення студентів.......................................................................16

 10. Контроль за індивідуальним навчальним планом студента...................................16

 11. Особливості нормування навчального навантаження.............................................18ВСТУП
Подальші соціально-економічні й політичні зміни в суспільстві, зміцнення державності України, входження її в цивілізоване світове співтовариство неможливі без структурної реформи національної системи вищої освіти, спрямованої на забезпечення мобільності, працевлаштування та конкурентоспроможності фахівців з вищою освітою.

Однією із передумов входження України до єдиної Європейської зони вищої освіти є досягнення системою вищої освіти України цілей Болонського процесу.

При розробці цього положення враховано засади Європейської кредитно-трансферної та акумулюючої Системи (далі - ЄКТС).

Положення розроблено на підставі проекту “Тимчасового положення про організацію навчального процесу у кредитно-модульній системі” МОН України.


^ 1. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ, ПОНЯТТЯ ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ

У положенні використано терміни, що подані у Законах України "Про вищу освіту" від 17.01.2002 р. №2984-111 та "Про інноваційну діяльність" від 04.07.2002 р. № 40-V, Державному класифікаторі професій ДК 003-2010, Державному класифікаторі видів економічної діяльності ДК 009-96, а саме:

 • кредитно-модульна система організації навчального процесу - це модель організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні модульних технологій навчання та залікових освітніх одиниць (залікових кредитів). Суть КМСОНП полягає в тому, що формування індивідуального навчального плану студента здійснюється на підставі відповідно сформованого переліку змістових модулів (навчальних дисциплін), пов’язаних структурно-логічною схемою підготовки, яка відображена в навчальному плані напряму (спеціальності); на кожний навчальний рік формується робочий індивідуальний навчальний план студента;

 • заліковий кредит – це одиниця виміру навчального навантаження, необхідного для засвоєння змістових модулів або блоку змістових модулів; заліковий кредит складає 36 годин усіх видів навчального навантаження крім державної атестації між поняттями “заліковий кредит” і “складність розділу курсу” жодного зв’язку немає.

(Заліковий кредит у країнах ЄС складає 25 – 30 астрономічних годин, що у середньому відповідає 36 академічним годинам = 27 астр. год. 60/45).

Навчальне навантаження студента на один навчальний рік становить не менше 60 залікових кредитів, відповідно на семестр – 0,5, а на половину семестру (термін атестації) – 0,25 від кількості залікових кредитів, що встановлені на навчальний рік.

 • модуль – це задокументована завершена частина освітньо-професійної програми (навчальної дисципліни, практики, державної атестації), що реалізується відповідними формами навчального процесу; обсяг модуля визначається у залікових кредитах і повинен бути кратним половині кредиту (18 годинам);

 • змістовий модуль – це логічно завершена частина теоретичного та практичного навчального матеріалу, яка відповідає певному об’єкту вивчення; змістові модулі формують розділи навчальної дисципліни; навчальна дисципліна формується як сукупність тісно пов’язаних між собою змістових модулів, передбачених для засвоєння протягом навчального року.

^ 2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ

Метою впровадження КМСОНП є підвищення якості вищої освіти фахівців і забезпечення на цій основі конкурентоспроможності випускників та престижу української вищої освіти у світовому освітньому просторі.

^ Основними завданнями КМСОНП є:

 • адаптація ідей ЄКТС до системи вищої освіти України для забезпечення мобільності студентів у процесі навчання та гнучкості підготовки фахівців, враховуючи швидкозмінні вимоги національного та міжнародного ринків праці;

 • забезпечення можливості навчання студентові за індивідуальною варіативною частиною освітньо-професійної програми, що сформована за вимогами замовників та побажаннями студента і сприяє його саморозвитку і відповідно підготовці до життя у вільному демократичному суспільстві;

 • стимулювання учасників навчального процесу з метою досягнення високої якості вищої освіти;

 • унормування порядку надання можливості студенту отримання професійних кваліфікацій відповідно до ринку праці;

 • збереження та розвиток позитивних багаторічних надбань вітчизняної вищої освіти при інтегруванні її до європейського освітнього простору.

^ 3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1. Для впровадження КМСОНП вищий навчальний заклад повинен мати три основні елементи ЄКТС:

 • інформаційний пакет - загальна інформація про університет, назва напрямів, спеціальностей, спеціалізацій спеціальностей, анотації (змістові модулі) із зазначенням обов'язкових та вибіркових курсів, методики і технології викладання, залікові кредити, форми та умови проведення контрольних заходів, система оцінювання якості освіти тощо;

 • договір про навчання між студентом і вищим навчальним закладом (напрям, освітньо-кваліфікаційний рівень, порядок і джерела фінансування, порядок розрахунків);

 • академічна картка оцінювання знань, що засвідчує досягнення студента в системі кредитів і за шкалою успішності на індивідуальному рівні та за системою ЄКТАС.

3.2. Формування індивідуального навчального плану студента здійснюється на підставі переліку змістових модулів (блоків змістових модулів навчальних дисциплін), що сформовані на основі структурно-логічної схеми (навчального плану) підготовки фахівців. Навчальна дисципліна формується як система змістових модулів, об'єднаних в блоки змістових модулів (модулів) - розділи навчальної дисципліни, передбачених для засвоєння студентом.

3.3 Реалізація індивідуального навчального плану студента (освітньо-професійної програми) здійснюється протягом часу, обмеженого двома термінами – нормативним терміном навчання та граничним терміном навчання. Нормативний термін навчання на рівні базової вищої освіти становить 4 роки, на рівні повної вищої освіти – 1-1,5 року (залежно від спеціальності). Граничні терміни перевищують нормативні на один рік.

3.4. Індивідуальний навчальний план студента включає нормативні та вибіркові змістові модулі, що можуть поєднуватися у певні навчальні дисципліни. Нормативні змістові модулі необхідні для виконання вимог нормативної частини освітньо-професійної програми. Вибіркові змістові модулі забезпечують підготовку для виконання вимог варіативної частини освітньо-професійної програми, у тому числі відповідність обсягу підготовки, передбаченому нормативним терміном навчання. Вони дають можливість здійснювати підготовку за спеціалізацією певної спеціальності та сприяють академічній мобільності і поглибленій підготовці в напрямах, визначених характером майбутньої діяльності. Сукупність нормативних змістових модулів визначає обов'язкову складову індивідуального навчального плану студента.

3.5. Змістові модулі нормативних навчальних дисциплін гуманітарного та соціально-економічного циклу і природничо-наукового циклу при підготовці студентів на споріднених напрямах повинні бути уніфікованими в установленому порядку.

3.6 Формування індивідуального навчального плану студента за певним напрямом передбачає можливість індивідуального вибору модулів (дисциплін) з дотриманням послідовності їх вивчення відповідно до структурно-логічної схеми (навчального плану) підготовки фахівців. При цьому сума обсягів обов'язкових та вибіркових модулів, передбачених для вивчення протягом навчального року, повинна становити не менше 60 залікових кредитів.

Система дає змогу здійснювати перехід студента на навчання з напряму на напрям в межах споріднених напрямів підготовки (певної галузі знань).

3.7. ^ Спорідненість напрямів підготовки визначається спільністю переліку змістових модулів, які відносяться до нормативної складової індивідуального навчального плану студента цих напрямів підготовки, коли різниця між обсягами необхідних змістових модулів може бути засвоєна студентом у межах граничного терміну підготовки.

3.8. ^ Зарахування змістових модулів (дисциплін), включених в індивідуальний навчальний план, здійснюється за результатами певного виду контролю якості освіти студента протягом семестру (навчального року), і не передбачає в обов’язковому порядку заліково-екзаменаційних сесій, однак з дотриманням термінів, визначених індивідуальним навчальним планом.

3.9. Система оцінювання якості освіти студента (зарахування залікових кредитів) має бути стандартизованою та формалізованою.

4. ПРИНЦИПИ

Порівняльної трудомісткості кредитів полягає в досягненні кожним студентом встановлених ЄКТС норм, які забезпечують академічну мобільність студентів, державне й міжнародне визнання результатів освіти на конкретних етапах виконання студентом індивідуального навчального плану.

Кредитності полягає в декомпозиції змісту освіти й навчання на відносно єдині та самостійні за навчальним навантаженням студентів частки, які забезпечують:

а) на рівні індивідуального навчального плану — набір (акумулювання) заданої трудомісткості кількості кредитів, які відповідають розрахунковій нормі виконання студентом навчального навантаження в умовах кредитно-модульної організації навчального процесу;

б) на рівні вивчення навчальної дисципліни – набір (акумуляція) заданої для даної дисципліни кількості кредитів, що включають в себе виконання необхідних видів робіт, які передбачені програмою вивчення навчальної дисципліни.

Модульності визначає підхід до організації оволодіння студентом змістовими модулями і проявляється через специфічну для модульного навчання організацію методів й прийомів навчально-виховних заходів, основним змістом яких є активна самостійно-творча пізнавальна діяльність студента.

^ Методичного консультування - полягає в науковому та інформаційно-методичному забезпеченні діяльності учасників освітнього процесу.

Організаційної динамічності полягає в забезпеченні можливостей зміни змісту навчання з урахуванням динаміки соціального замовлення і потреб ринку праці.

^ Гнучкості та партнерства полягає в побудові системи освіти так, щоб зміст навчання й шляхи досягнення цілей освіти та професійної підготовки відповідали індивідуальним потребам і можливостям студента.

^ Пріоритетності змістової й організаційної самостійності та зворотного зв'язку полягає у створенні умов організації навчання, що вимірюється та оцінюється результатами самостійної пізнавальної діяльності студентів.

^ Науковості та прогностичності полягає у побудові (встановленні) стійких зв'язків змісту навчання з науковими дослідженнями.

Технологічності та інноваційності полягає у використанні ефективних педагогічних й інформаційних технологій, що сприяє якісній підготовці фахівців з вищою освітою та входженню в єдиний інформаційний та освітній простір.

^ Усвідомленої перспективи полягає в забезпеченні умов для глибокого розуміння студентом цілей освіти та професійної підготовки, а також можливості їх успішного досягнення.

Діагностичності полягає в забезпеченні можливості оцінювання рівня досягнення та ефективності, сформульованих і реалізованих в системі, цілей освіти та професійної підготовки.

Наступності полягає в збереженні набутого за минулі роки прогресивного досвіду вищої освіти України з урахуванням українського менталітету.


^ 5. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ


Навчальний процес в НУК в умовах КМСОНП здійснюється у таких організаційних формах: навчальні заняття, виконання індивідуальних завдань, самостійна робота студентів, практична підготовка, контрольні заходи. Основні види занять, що входять до складу модулів: лекція; лабораторне, практичне, семінарське, консультація.

Індивідуальне завдання (реферати, розрахунково-графічні роботи, курсові та дипломні проекти або роботи тощо) виконуються студентами самостійно при консультуванні викладачем.

Самостійна робота студента (СРС) є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов'язкових навчальних занять і в умовах КМСОНП набуває особливого значення. СРС забезпечується системою навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення конкретної навчальної дисципліни: підручник, навчальні та методичні посібники, вказівки, конспект лекцій, практикум, фахова та наукова монографічна та періодична література тощо. Методичні матеріали для СРС повинні передбачати можливість проведення самоконтролю з боку студента.

Нижче розглядаються приклади формування модулів (блоків змістових модулів) дисциплін.

Навчальна дисципліна "Правила класифікаційних товариств і Міжнародні конвенції" в навчальному плані підготовки студентів в умовах КМСОНП відповідає двом заліковим кредитам – 72 години (18 год. – лекцій; 18 год. – практичних занять; 18 год. – індивідуаьна робота студента; 18 год. - самостійної роботи). Дисципліна складається з чотирьох блоків змістових модулів – основних її розділів, які разом зі змістовими модулями (темами, які входять у розділ) наведені в табл.1.


Таблиця 1. Склад, обсяг і терміни виконання змістових модулів дисципліни "Правила класифікаційних товариств і Міжнародні конвенції"

Модулі (блоки змістових модулів)

Найменування змістових модулів дисципліни

^

Розподіл навчального часу за елементами модуля (видами занять), години

практ. роботи / термін виконання, тиждень

Термін контр. заходу,тиждень

^

Джерела інформації


Найменування

Обсяг, кредити

Сума залікових балів

Лекції

ПР

СР


ІР

1.Державні санітарні правила для морських суден України

0,5

10...20

1.Загальні положення. Категорії суден, визна­чення, термінологія.

2

2


2


2

1/III

VI

[1]

2. Вимоги до суднових приміщень.

2

2

4

2

2/V

2.Правила класифікації та побудови морських суден

0,5

20...30

1.Класифікація морських суден

2

2

2

2

3/VII

X

[2]

2. Вимоги Правил Регістру до остійності суден.

4

4

1

1

4/IX

3.Правила про вантажну мар­ку морських суден

0,5

20...30

1.Загальні положення, основні визначення

2

2

3

2

5/XI

XIV

[3]

2.Призначення мінімаль-ного надводного борту і поправок до нього для суден різних типів

2

2


2


3

6/XIII

4.Міжнародні організації і конвенції

0,5

10...20

1.Міжнародна конвенція щодо запобігання забруднення з суден МАРПОЛ 73/78

2

2


2


4

7/XV

XVIII

[4]

2. Міжнародна конвенція з обміру суден МК–69

2

2


2


2

8/XVII

Всього


2,0

60...

10018

18

18

18
Тематика змістових модулів викладається у лекційному курсі і вивчається на практичних заняттях (табл.1). На кожному практичному занятті, наприклад, студент повинен: виконати практичну частину роботи (ПР); виконати завдання з поточного тестового контролю знань (ПТКЗ); згідно з терміном виконання ПР пройти тестовий контроль, подати викладачу виконане індивідуальне домашнє завдання (ІДЗ) за темою цієї ПР і оформлену ПР.

Навчальна дисципліна "Проектування суден і ТЗОО" в навчальному плані підготовки студентів в умовах КМСОНП відповідає 3,0 заліковим кредитам – 108 годин (18 – лекцій; 18 – лабораторних робіт; 36 - індивідуальна робота, у тому числі курсове проектування, 36 – самостійна робота). Дисципліна складається з 2-х блоків змістових модулів (табл.2).

^ Таблиця 2. Склад, обсяг і терміни виконання змістових модулів дисципліни "Проектування суден і ТЗОО"
У випадку, коли при вивченні навчальної дисципліни за індивідуальним навчальним планом передбачається курсовий проект (курсова робота), його потрібно оцінювати за розробленою у кожному конкретному випадку комплексною оцінкою. Приклад такого комплексного оцінювання курсового проекту (КП) з дисципліни "Проектування суден і ТЗОО " наведений у табл.3.

Максимальна кількість залікових балів відповідає виконанню розділів проекту та їх захисту без помилок у встановлений термін, мінімальна – з допустимими помилками із захистом пізніше встановленого терміну.

^ Таблиця 3. Склад, обсяг і терміни виконання змістових модулів курсового проекту з дисципліни "Проектування суден і ТЗОО"


Модулі
Найменування етапів курсового проекту

^ Розподіл навчального навантаження, години

Термін виконання, тиждень

Джерела інформації

Наймену-вання

Кредити

Залікові

бали

Самост. робота

Індив. робота

^ Визначення головних елементів судна.

Перевірка місткості та удиференту-вання проекту судна

0,5

30...50

1. Визначення водотон-нажності.

2

2

II

[4,5,6,7,10]

2. Визначення головних розмірів судна і х-к форми корпусу з урахуванням вимог до якостей судна.

2

2

III

[4,5,6,7,10]

1. Розробка епюри і таблиці ємності.

2

2

V-VIII

[4,5,6,7,10,12]

2. Удиферентування суд-на у трьох випадках навантаження.

4

2

X

[4.5,6,7,10,12]

Графічна частина і захист курсового проекту

0,5

30...50

1. Теоретичне креслення, боковий вид, поздовжній розріз.

4

6

XII

[1,2,3,6,16-18]

2. Верхня палуба, трюм, друге дно.

4

4

XVI

[1,2,3,6,16-18]
Всього

1,0

60...10018

18У разі закінчення кожного блоку змістових модулів проводиться контрольний захід (КЗ), як правило, письмовий, сума балів за який є оцінкою знань з даного блоку модулів. Вказана сума входить складовою частиною в рейтинг студента з дисципліни.

^ 6. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Організаційно-методичне забезпечення КМСОНП передбачає використання всіх документів, регламентованих чинною нормативною базою щодо вищої освіти, адаптованих і доповнених з урахуванням особливостей цієї системи.


^ 7. КОНТРОЛЬ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТА


Важливим елементом системи контролю знань є встановлення межі кількісної оцінки рейтингу студента. Вважається за логічне прийняти 100-бальну оцінювальну шкалу.

Доцільним є прийняття загального та щосеместрового рейтингу, який визначається як середньоарифметичне значення рейтингу всіх дисциплін, у тому числі заліків та курсових проектів (робіт).

Рейтинг студентів повинен складатися тільки з балів, отриманих ним на проміжному контрольному заході та підсумковому контролі (заліку, екзамену), а сума балів, одержаних ним за поточну роботу, повинна розглядатися лише як допуск студента до підсумкової атестації.

Якщо дисципліна передбачає виконання курсового проекту, семестрового завдання, здачу колоквіуму, ректорського контролю, то кафедра встановлює для певного переліку елементів, які підлягають контролю, їх оцінку в балах.

По кожному з вказаних в табл.1 елементів модуля студент отримує оцінку в балах. Кожен вид робіт оцінюється, виходячи з максимальної кількості балів, наприклад, рівної 3. За правильне оформлення і здачу в установлений термін кожного передбаченого виду роботи нараховуються додаткові бали, наприклад 3, що спонукає студента до необхідності готуватися до ПР дома. У разі несвоєчасної здачі роботи кількість додаткових балів відповідно зменшується. Сума балів, які набрані студентом при виконанні всіх видів робіт протягом модуля, сумується.

Умовою допуску студента до КЗ є мінімальна сума балів, яку студент повинен набрати у разі виконання всіх елементів модуля.

Якщо студент не набрав мінімальну суму балів, то він не допускається до КЗ і йому рекомендується набрати цю кількість балів за рахунок виконання ІДЗ, ПТКЗ та ПР.

За всі КЗ з конкретної дисципліни протягом семестру студент може отримати від 0 до 100 балів.

Студент, який отримав за всі КЗ не менше 60 балів, за його бажанням може бути звільнений від підсумкового контролю (заліку, екзамену) за умови, що він набрав за виконання всіх видів навчальних робіт по всім модулям певну суму балів, яка складається з суми балів по кожному модулю. Ця певна сума балів повинна перевищувати суму встановлених мінімумів.

^ Таблиця 4. Шкала оцінювання ECTS

Оцінка ECTS

Визначення

Оцінка в балах

Традиційна оцінка

A

ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

96–100

ВІДМІННО

B

ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками

86–95

C

ДОБРЕ – в загальному правильна робота з певною кількістю помилок

71–85

ДОБРЕ

D

ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю недоліків

61–70

ЗАДОВІЛЬНО

E

ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії

60

FX

НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібно попрацювати перед тим, як досягти мінімального критерію

50–59

НЕЗАДОВІЛЬНО

F

НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідна серйозна подальша робота

<50

Студент, який набрав за всі КЗ менше 60 балів, здає підсумковий семестровий екзамен або залік (проводиться у письмовій формі) в екзаменаційну сесію, до якого він допускається, якщо має за виконання всіх передбачених елементів модуля мінімальну суму 50 балів.

У процесі переходу до оцінювання знань за європейською системою знань ECTS можна використовувати різні шкали згідно з табл.4.

Державна атестація студентів проводиться відповідно до чинної нормативної бази.


^ 8. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕВЕДЕННЯ, ВІДРАХУВАННЯ,

ПОНОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ТА ПЕРЕРИВАННЯ ЇХНЬОГО НАВЧАННЯ

8.1. Загальний порядок переведення, відрахування, поновлення студентів та переривання їхнього навчання зазначений у "Положенні про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти", затвердженого Міністерством освіти від 15.07.96р. №245.

8.2. При переведенні (п. 10) студент додатково додає до заяви копію договору про навчання в попередньому навчальному закладі, академічну довідку за весь період навчання, з обов'язковим зазначенням назв дисциплін, загальної кількості годин, залікових кредитів, передбачених на їх вивчення та форм контролю, програми дисциплін (змістові модулі).

При позитивному розгляді ректором заяви, деканат проводить перезарахування результатів навчання з дисциплін шляхом порівняння змістових модулів та визначає академічну різницю нормативних змістових модулів, яка не повинна перевищувати, як правило, 10 навчальних дисциплін.

8.3. Відрахування студента за академічну неуспішність здійснюється у випадках невиконання студентом індивідуального навчального плану:

 • за результатами атестації, якщо набрано менше 8 залікових кредитів;

 • за підсумками семестрових контролів, якщо набрано менше 20 залікових кредитів;

 • у зв'язку з неможливістю сформувати студентом індивідуального плану на наступний рік внаслідок незарахування йому запланованих змістових модулів та обмежень, накладених навчальним планом підготовки;

 • за порушення умов договору про навчання.

8.4. Студент може взяти перерву в навчанні (академічну відпустку, повторний курс), згідно з порядком надання академічної відпустки та повторного курсу, зазначеного у "Положенні про академічні відпустки та повторне навчання у вищих закладах освіти" від 06.06.96 р. № 191.

^ 9. СТИПЕНДІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТУДЕНТІВ

9.1. Стипендіальне забезпечення студентів здійснюється за підсумками виконання індивідуального навчального плану, виходячи з основних положень Постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 «Питання стипендіального забезпечення» із змінами та доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2006 р. № 150, від 15 лютого 2006 р. № 157, від 5 березня 2008 р. № 165, а також Положення «Про стипендіальне забезпечення студентів, аспірантів і докторантів Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова».

9.2. При перевищенні нормативного терміну навчання стипендія студентам не призначається, оскільки цей етап навчання не фінансується з державного бюджету.

^ 10. КОНТРОЛЬ ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМ НАВЧАЛЬНИМ ПЛАНОМ СТУДЕНТА

10.1. Надання кваліфікованих консультацій щодо формування індивідуального навчального плану студента, його реалізації протягом всього періоду навчання покладається на куратора.

10.2. Куратором може бути науково-педагогічний працівник випускової кафедри, як правило, професор або доцент, ґрунтовно ознайомлений з вимогами відповідних галузевих стандартів вищої освіти.

Куратор призначається наказом ректора вищого навчального закладу за поданням декана відповідного факультету (директора інституту). У рамках виконання своїх функцій куратор підпорядкований заступнику декана факультету (заступнику директора інституту), який відповідає за формування індивідуального навчального плану студента.

10.3 На куратора покладається виконання таких основних завдань:

- ознайомлення студентів з нормативно-методичними матеріалами (інформаційним пакетом тощо), які регламентують організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою;

- надання рекомендацій студентам щодо формування їх індивідуального навчального плану з урахуванням засвоєних змістових модулів (навчальних дисциплін) за час перебування в інших вищих навчальних закладах України або за кордоном;

- допомога у складанні та погодження індивідуального навчального плану студента і подання його на затвердження деканові факультету (директорові інституту);

- забезпечення формування та своєчасне отримання студентом інформаційного пакету;

- контроль за реалізацією індивідуального навчального плану студента на підставі відомостей про зараховані студенту залікові кредити з подальшим поданням пропозицій щодо продовження навчання студента або щодо його відрахування;

- навчально-виховна робота зі студентами.

10.4 . Куратор має право:

- відвідувати всі види занять згідно з індивідуальним навчальним планом студента;

- подавати пропозиції деканові факультету (директорові інституту) щодо переведення на інший курс, відрахування та заохочення студента;

- брати участь у засіданнях кафедри та вчених рад факультетів (інститутів);


- подавати пропозиції щодо поліпшення навчального процесу та діяльності кураторів.

^ 11. ОСОБЛИВОСТІ НОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ

В умовах реалізації КМСОНП встановлюються норми часу:

- за керівництво куратору – 18 год. на семестр на 1 академічну групу.

Інші норми часу регламентовані наказом МОН України від 07.08.2002 р. № 450 "Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів".


Схвалено методичною радою НУК

протокол № 1 від 21.03.2011 р.


Схвалено ректоратом 21.03.2011 р.


Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу
Вступ
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу iconПротокол № від 20 р. Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу
Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в Інституті педагогіки, психології та інклюзивної освіти...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу iconНаказ № Про доповнення до «Тимчасового положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в зну» з метою вдосконалення організації впровадження кредитно-модульної системи в зну наказую
Внести наступні зміни до «Тимчасового положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в зну» та читати у...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу iconПоложення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу на основі Тимчасового положення (наказ мон україни від 23. 01. 2004 р. №48) та інших нормативно-правових актів з урахуванням
Про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу (витяг)
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу iconПоложення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу (кмсонп) в Донецькому державному університеті управління Розглянуто та ухвалено на засіданні навчально методичної ради Дондуу
Тимчасове положення є основним нормативним документом, що регламентує організацію та проведення в Дондуу навчального процесу за кредитно-модульною...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу iconПоложення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу (кмсонп) в Івано-Франківському національному медичному університеті (нова редакція)
Кмсонп – створення передумов для входження освіти України до єдиного європейського та світового освітнього І наукового простору шляхом...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу iconПротокол №6 Ректор М. М. Рожко Тимчасове положення про кредитно-модульну систему організації навчального
Кмсонп – створення передумов для входження освіти України до єдиного європейського та світового освітнього І наукового простору шляхом...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни академія муніципального управління збірник нормативних документів з організації навчального процесу за
Положення про організацію навчального процесу за кредитно – модульною системою в Академії муніципального управління
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу iconНаказую внести наступні зміни до «Тимчасового положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в зну» та читати у наступній редакції
З метою вдосконалення організації впровадження кредитно-модульної системи в зну за результатами аналізу проведення першого модульного...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу iconПоложення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в Сумському державному університеті (нова редакція) пунктом 8/1 такого змісту
У зв’язку з тим, що при застосуванні кредитно-модульної системи організації навчального процесу в Сумду в різні роки навчання студентів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи