Програма вступного випробування з іноземної мови icon

Програма вступного випробування з іноземної мови
Скачати 177.1 Kb.
НазваПрограма вступного випробування з іноземної мови
Дата24.08.2014
Розмір177.1 Kb.
ТипПрограма


ПРОГРАМА

вступного випробування

з іноземної мови
при вступі на навчання

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр
спеціальність 6.020302 Філологія. Мова та література:

англійська, німецька, французька, іспанська

Київ – 2014

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
У державних документах з вищої освіти наголошується на необхідності формування нової генерації педагогічних кадрів, підготовленої до якісного забезпечення освітніх потреб особистості, розвитку її інтелектуального та культурного потенціалу. Розв’язання цієї проблеми у сучасних умовах вимагає від вчителя глибокого усвідомлення особистісно-орієнтованої парадигми освіти, творчого підходу до організації навчально-виховного процесу, комп'ютерної грамотності, володіння іноземними мовами. Значення останнього посилюється тим, що входження України у Європейський освітній простір, приєднання до Болонського процесу, інтеграція нашої країни в світову спільноту підвищує попит на знання іноземної мови як засобу передачі інформації в усній і письмовій формах комунікації. За таких умов нагальною проблемою сучасної практики вищої педагогічної освіти є не лише підвищення ефективності професійної підготовки майбутнього вчителя іноземної мови, але й якісного рівня вступних іспитів з іноземної мови на філологічні спеціальності, що дозволяє досягти більш високого рівня конкуренції під час вступу і, як наслідок, вищих результатів навчання і вищої конкурентоспроможності випускників навчального закладу.

Програму до вступного тестового випробування з англійської мови укладено з урахуванням вимог до обсягу знань, умінь і навичок, передбачених програмою з англійської мови.

^ Мета тестового випробування:

 • ·виявлення знань з граматики і лексики англійської мови;

 • з'ясування рівня комунікативної компетенції абітурієнта у монологічній та діалогічній формі спілкування за поданою тему або ситуацією;

 • контроль рецептивних знань (читання);

 • визначення фонетичної компетенції матеріалу з курсу англійської мови за програмою середньої загальноосвітньої школи;

Зміст матеріалу, винесеного на тестове випробування, відповідає вимогам програми з іноземних мов для середньої школи. Види завдань є типовими і передбачають визначення рівня підготовленості абітурієнтів з англійської мови як у мовленнєвій діяльності, так і знання ними мовної системи. Вимоги до знань, вмінь та навичок з англійської мови для вступників.

Читання. Вступники повинні вміти переглядати текст чи серію текстів з метою пошуку необхідної інформації для виконання певного завдання. Розуміти зміст тексту; знаходити інформацію відповідно до завдання; виділяти детальну інформацію про осіб, факти події тощо.

Письмо. Ступінь сформованості лексико-граматичних навичок та засвоєння системних знань про мову. Уміння правильно використовувати відповідні граматичні форми (часові форми дієслова, модальні, допоміжні дієслова та дієслова-зв’язки, іменники, прикметники тощо. Уміння передаватиу письмовій формі необхідну інформацію, правильно, з урахуванням соціокультурних відмінностей оформити і написати особистого листа, вітальну листівку, оголошення, нотатки тощо. Уміння правильно і відповідно до ситуації використовувати певні лексичні одиниці (частини мови), включаючи ряд фразеологічних зворотів, розмовних фраз та відповідні граматичні форми.

Усі методичні засади і зміст програми ґрунтуються на програмі курсу з англійської мови для загальноосвітніх навчальних закладів, узгоджені з відповідною галуззю Державного стандарту середньої освіти як головного стратегічного документа і відповідають основним положенням “Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання”*.* Рівень володіння іноземною мовою на момент закінчення шкільного курсу в загальноосвітньому навчальному закладі відповідає рівню В2+


^ ЗМІСТ ТЕСТОВОГО ВИПРОБУВАННЯ

1. переглядати текст чи серію текстів з метою пошуку необхідної інформації для виконання певного завдання.

2. розуміти зміст тексту; знаходити інформацію відповідно до завдання; виділяти детальну інформацію про осіб, факти, події тощо.

3. розуміти зміст тексту; знаходити інформацію відповідно до завдання; виділяти детальну інформацію про осіб, факти, події тощо.

4. розуміти зміст прочитаного, знаходити основну інформацію у текстах різнопланового характеру.

5. уміння правильно використовувати граматичні форми (часові форми дієслова, модальні, допоміжні дієслова, іменники, прикметники тощо.
^ ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО ЗАВДАННЯ

 1. Read the texts below. Match choices (A-H). There are two choices you do not need to use. Mark your answers on the separate answer sheet.

 2. Read the text below. For choose T if the statement is true according to the text, or F if it is false. Mark your answers on the separate answer sheet. An example (0) has been done for you.

 3. Read the text below. For questions choose the correct answer (A, B, C or D). Mark your answers on the separate answer sheet.

 4. Writing.Read the text below. Complete the story with the correct forms of the words in brackets. Write your answers on the separate answer sheet. An example (0) has been done for you.

 5. Writing 2. write an informal letter of at least 100 words.


Вступник повинен вміти вживати:

Морфологія

Артикль. Загальне поняття про вживання артикля. Вживання неозначеного (а, аn) і означеного (the) артиклів. Вживання означеного артикля перед іменником, який має при собі означення, виражене прикметником у найвищому ступені або порядковим числівником. Вживання означеного артикля перед іменниками, що означають поняття, єдині в своєму роді (the sky, the sun), перед назвами річок, морів, океанів, гір. Відсутність артикля: перед іменами і прізвищами людей та назвами міст, перед словами, що означають речовину (milk, tea), перед словами у множині, якщо в однині стоїть неозначений артикль. Вживання означеного артикля з назвами країн, місцевостей, перед прізвищами, при утворенні іменників від прикметників. Іменник. Утворення множини. Форма присвійного відмінка. Присвійний відмінок іменників, що означають живі істоти (в однині та множині). Вживання присвійного відмінку у прийменникових зворотах, що означають обставину місця. Сполучення іменників з прийменниками, що виражають деякі значення відмінків української мови.

Прикметник. Місце прикметника між артиклем та іменником. Утворення ступенів порівняння прикметників (загальні правила і окремі випадки). Ступені порівняння багатоскладових прикметників.

Числівник. Кількісні і порядкові числівники.

Займенник. Особові, присвійні, неозначені, питальні, відносні та вказівні

займенники. Вживання зворотних, неозначених і присвійних займенників в

абсолютній формі.

Дієслово. Особові форми дієслова. Вживання дієслів have, bе як самостійних і допоміжних дієслів. Вживання дієслова bе як дієслова-зв'язки. Вживання дієслів bе та have у модальному значення. Допоміжне дієслово will. Зворот there is (there аrе). Спосіб (дійсний, умовний, наказовий). Наказовий спосіб. Стверджувальна форма наказового способу. Стверджувальна та заперечна форми наказового способу. Вживання дієслова lеt (lеt’s). Умовний спосіб. Емфатичні конструкції. Модальні дієслова сап, сould, тау, тight, тиst, ought, need, have to, should, ought to, to be to. Дієслова стандартні, Раst Іndefinitе і Раst Рагticiplе, якi утворюються за допомогою суфікса -еd, та нестандартного типу. Система дієслівних часів по групах Іndefinite, Сontinuous, і Реrfect в Active Voісе. Складнопідрядні речення із сполучниками. Пряма та непряма мови. Правило узгодження часів. Утворення Раssive Vоісе. Вживання дієслів у Ргеsent, Раst, Future Indefinite Теnses Раssive Vоісе; Ргеsent і Раst Соntinuous Tenses Passive Vоісе; Рresent і Раst Реrfect Tenses Раssive Vоісе. Безособові форми дієслова: Іndefinitе, Рresent і Раst Раrticiple, Gerund (прості форми), їх функції у реченнях. Конструкції з безособовими формами дієслова: Соmрlех Object, Соmрlех Subject, герундіальні та дієприкметникові звороти, абсолютні дієприкметникові конструкції.

Прислівник. Найбільш уживані прислівники. Вищий та найвищий ступені. Ступені порівняння прислівників.

Прийменник. Вживання прийменників. Найбільш уживані прийменники.

Сполучник. Найбільш уживані сурядні й підрядні сполучники.

Словотворення: Основні форми словотворення іменників, прикметників,

дієслів та прислівників. Конверсія. Найважливіші суфікси і префікси.

СИНТАКСИС

Просте речення. Непоширене і поширене речення. Головні члени речення.

Способи вираження підмета. Вид присудка (дієслівний, простий, складений,

іменний). Другорядні члени речення. Порядок слів у стверджувальному, питальному і заперечному реченнях. Складносурядне та складнопідрядне речення. Найбільш уживані види підрядних речень.

Часи дієслова. Теперішній простий час (The Present Simple). Дієслово “to be”.

Загальне запитання. Спеціальне запитання. Альтернативне запитання. Розділове запитання

Модальні дієслова (The Modal Verbs). Переклад модальних дієслів.

Прислівник. Ступені порівняння прислівників. Ступені порівняння прислівників не за загальним правилом.

Займенник (The Pronoun). Власні займенники. Присвійні займенники. Зворотні і підсилювальні займенники. Вказівні займенники. Взаємні займенники. Питальні займенники. Неозначені займенники. Заперечні займенники.

Артикль (The Article). Використання неозначеного артикля. Використання

означеного артикля. Відсутність артикля.

Прикметник (The Adjective). Ступені порівняння якісних прикметників. Утворення ступенів порівняння прикметників не за загальним правилом. Порівняльні конструкції.

Числівник (The Numerals) Порядкові та кількісні числівники

Часи групи Continuous. Теперішній тривалий час (The Present Continuous Tense)

Часи групи Perfect Теперішній перфектний час (The Present Perfect Tense)

Часи групи ^ Simple Минулий простий час (The Past Simple Tense).

Часи групи Continuous. Минулий тривалий час (The Past Continuous Tense).

Часи групи Perfect. Минулий доконаний час (The Past Perfect Tense).

Часи групи ^ Perfect Continuous. Теперішній перфектно-тривалий час (The Present Perfect Continuous).

Часи групи Perfect Continuous. Минулий перфектно-тривалий час (The Past Perfect Continuous Tense).

Часи групи ^ Perfect Continuous. Майбутній перфектно-тривалий час (The Future Perfect Continuous Tense).

Часи групи Future in the Past. Простий майбутній час в минулому (The Future in the Past Tense).

Часи групи ^ Perfect Continuous. Майбутній тривалий час «в минулому» (The

Future Perfect-in the Past Continuous).

Часи групи Perfect. Майбутній перфектний час «в минулому» (The Future Perfect-in the Past).

Часи групи ^ Perfect Continuous. Майбутній перфектно-тривалий час «в минулому»(The Future Perfect Continuous Tense).

Стан. Пасивний та активний стан. Прості часи в пасивному стані. Простий майбутній час «в минулому». Тривалі часи в пасивному стані. Перфектні часи в пасивному стані.

Спосіб. Дійсний спосіб. Наказовий спосіб. Умовний спосіб. Прості речення. Складнопідрядні речення – в підрядних умовних реченнях. Підрядні умовні з дієсловом wish. Після дієслів, які виражають наказ, пораду, пропозицію, припущення.

Безособові форми дієслова. Інфінітив. Форми інфінітива. Використання інфінітиву без частки to.

Прийменник. Прийменник місця. Прийменники напрямку та руху. Прийменник часу.

Сполучник. Підрядникові сполучники. Функції підрядних сполучників.

Синтаксис. Порядок слів у простих реченнях. Розповідні речення. Питальні речення. Спонукальні речення. Окличні речення. Часи групи Simple. Майбутній простий час (The Future Simple Tense).

Складне доповнення . The Complex Object

Герундій. (The Gerund). Participle I. Participle II.

Читання

Розуміти:

- головний зміст текстів різного жанру і стилю (особистий лист, газетні/журнальні публікації, публіцистичні та інші статті), виділяти головну думку або ідею автора чи порушену ним проблему, диференціювати основну і другорядну інформацію,  усвідомлювати взаємозв'язок подій і фактів, логіку розповіді, прогнозувати подальший розвиток подій, узагальнювати отриману інформацію, робити власні висновки та оцінки з урахуванням комунікативного завдання (обсяг - 2 500 друкованих знаків);

- зміст не дуже складних автентичних текстів різного типу, осмислювати причинно-наслідкові взаємозв'язки фактів та подій, зіставляти факти, узагальнювати і критично оцінювати інформацію, тлумачити її крізь призму головної ідеї автора, критично оцінювати вірогідність і переконливість отриманої інформації в контексті конкретного комунікативного завдання.

Уміти:

- проглянути текст чи серію текстів з метою пошуку потрібної інформації та оцінки її значення; 

- використовувати лінгвістичну і контекстуальну здогадку, структуру сюжету, коментарі, зноски та інший довідковий апарат з метою кращого усвідомлення суті прочитаного.Тексти можуть містити до 6 % невідомих слів, про значення яких можна здогадатися з контексту, а також 3 % невідомих слів, які не перешкоджають розумінню тексту в цілому. 

Письмо

Уміти:

-  писати листа другові (без використання зразка), викладаючи різні факти, події чи враження та висловлюючи свої погляди;

-  заповнювати формуляр чи анкету з основними відомостями про себе;

-  скласти і записати план тексту, робити короткі записи щодо прочитаного чи прослуханого;

-  написати диктант.  

^ ЛЕКСИЧНИЙ МАТЕРІАЛ:

Для продуктивно-рецептивного (двостороннього) володіння мовою потрібно 3700 лексичних одиниць, для розуміння тексту при читанні зі словником – не менше як 3000 лексичних одиниць. Слова, утворені від відомих коренів за допомогою афіксів, суфіксів, іменників -er, -ind, -ment, -tion, -ness; прикметників -less, -ful, -able, -al; числівників -teen, -ty, th; прислівників –ly; префіксів дієслів re-; прикметників un-, dis-.

^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Англійська мова: Навчально-методичний посібник для студентів філологічного та педагогічного факультетів університету, абітурієнтів, слухачів підготовчих курсів і педагогічних класів / Уклад. Є.В.Євець. - К.: КМПУ імені Б. Д. Грінченка, 2004. - 42 с.

 2. Английский язык (в помощь школьнику и абитуриенту), Сборник экзаменационных тем / Сост. Ярцева А.В. - К.: Освіта, 2000. - 73 с.

 3. Англійська мова: Тренувальні тести для абітурієнтів / Уклали: І.Г.Анікеєнко, Н. Ф. Гладуш, І. І. Сєряковата ін. - К.: Либідь, 1996. - 80 с.

 4. Афанасьева О.В., Саакян А.С. "Какой" или "который"?: Тесты по англиискому языку с ключами. - М.: Просвещение, 1999. - 144 с.

 5. Бонк Н.А. и др. Учебник английского языка. В 2 ч. / Н.А.Бонк, Г.А.Котий, Н.А.Лукьянова. - М.: Высшая школа, 1991. - 639 с.

 6. Верба Л.Г., Верба Г.В. Граматика сучасної англійської мови. Довідник. - Київ, "Логос", 1997 р. - 352 с.

 7. Зеленський П.Г. Англійська мова. Вступникам до вузів. - Київ: Вища школа, 1980. - 272 с.

 8. Керножицкая О.А. Английский язык. Задания по грамматике (временные и неличные формы глагола в схемах, таблицах и упражнениях): Для абитуриентов, слушателей курсов, студентов филологических факультетов. - Киев: Тандем, 1997. - 256 с.

 9. Клементьева Т.Б. Повторяем Времена английского глагола: Учеб. пособие. К.: Лыбидь, 1994. - 207 с.

 10. Николаенко Т.Г. Тесты по грамматике английского языка. - М.: Рольф, 1997. -160 с.

 11. Паніна О.А. 435 тем з англійської мови (для школярів, абітурієнтів, студентів і викладачів). - Донецьк: ТОВ ВКФ "БАО", 2004. - 576 с.

 12. Погожих Г.М., Фищенко Е.П., Ярцева Г.В. 650 тем и разговорных ситуаций по англиискому языку с переводом. Информация о всех регионах и городах Украины. 5-11 классы. - Ч. 1 - Харьков: Веста: Издательство «Ранок», 2002. - 560 с.

 13. Каверіна В., Бойко В., Жидких Н. 100 тем з англійської усної мови. Видавництво БАО, Донецьк, 1998, - 202 с.

 14. Практическая грамматика английского языка / Е.К.Старшинова, М.А.Васильєва и др.; под ред. проф. Т.П. Розендорн. -К.: Пресса Украины, 1994. - 238 с.

 15. Тести з англійської мови (підсумкові, випускні, вступні) / Під заг. ред. професора С. Ю. Ніколаєвої. - Київ: Ленвіт, 1995. - 142 с.

 16. Тучина Н.В., Меркулова Т.К., Кузьмина В.С. Speak English with pleasure / За ред. Луїзи Грін (Велика Британія), Кіри О. Янсон (США). Вид. 2-ге, виправлене. - X.: Торсінг, 2002. -288 с.

 17. Hainer S., Steward B. New first Certificate Masterclass: Student’s book. Oxford: Oxford University Press, 1996.

 18. Hainer S., Steward B. New first Certificate Masterclass: Workbook. Oxford: Oxford University Press, 1996.

 19. Hornby A.S. Oxford Advanced Learner’s Dictionary. Ed. Sally Wehmeier. Oxford: Oxford University Press, 2000.

 20. Cambridge Learner’s Dictionary. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

 21. Side, Richard and Wellman, Guy. Grammar and Vocabulary for Cambridge Advanced and Proficiency. Fully updated for the revised CPE. Harlow: Pearson Education Limited, 2005.

 22. Swan, Michael. Practical English Usage. Oxford: Oxford University Press, 2001.

 23. Vince, Michael. Advanced Language Usage. MACMILLAN: Macmillan Publishers Limited, 2003.

 24. Delahunty G.P., Garvey J.J. Language, Grammar and Communication: a course for teachers of English. New York: McGraw-Hill, Inc., 1994.

 25. Gude K., Duckworth M. Proficiency Masterclass: Exam Practice Workbook. Oxford: Oxford University Press, 2002.

 26. Gude K., Duckworth M. Proficiency Masterclass: Student’s Book. Oxford: Oxford University Press, 2002.

 27. House R., Gude K., Duckworth M. Proficiency Masterclass: Teacher’s Book. Oxford: Oxford University Press, 2002.

 28. Longman Languaguage Activator. 7th ed. Harlow: Longman Group UK Ltd., 1997.

 29. McCarthy M., O’Dell F. English vocabulary in Use. Upper-Intermediate and Advanced. – Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

 30. McCarthy M., O’Dell F. English vocabulary in Use. Advanced. – Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

 31. McDougal, Littell. English Vocabulary Development. Red Level. Grade 7. – Evanston, Illinois: McDougal, Littell and Company, 1991. – 72 p.

 32. McDougal, Littell. English Vocabulary Development. Green Level. Grade 8. – Evanston, Illinois: McDougal, Littell and Company, 1991. – 72 p.

 33. O’Dell, Felicity. English Panorama One. Cambridge University Press, 1997.

 34. Roget, Peter Mark. The Greenwich Rogets Thesaurus. Eds. John Lewis Roget and Samual Romilly Roget. London: Greenwich Editions, 1994.


Німецька мова

1. Постнікова О. М. Німецька мова: Розмовні теми (лексика, тексти, діалоги, вправи): Для школярів, абітурієнтів, студентів. - - К.: А.С.К., 2000. — Кн. 1,2.

Французька мова

1. Посібник з французької мови для вступників до вузів / За ред. 1.1. Магушинець, А. М. Лисенко.

Іспанська мова

Підручники з іспанської мови -для середньої загальноосвітньої школи.

ЗРАЗОК
READING


 1. Task 1.Read the texts below. Match choices (A-H). There are two choices you do not need to use. Mark your answers on the separate answer sheet.

^ Lonely Enough for You?

A hiker’s paradise and there’s nobody around to spoil it. Tony Perrottet loses himself in Tasmania.
“If this isn’t lonely enough for you,” a grizzled Tasmanian sheep farmer told me, pointing out towards some desolate and windswept alpine scrub, “try the Twisted Lakes. You can have as much solitude as you want round there,” he chortled.

1_________________________________
A few days later, when I made it to Cradle Mountain, I could see what the farmer meant. Tasmania was at its most benign – brilliantly sunny, which apparently occurs here only one day in every 10. I’d left the main walking trail just a few hundred years behind, and there I was the only living soul in a pristine moorland, gazing into a startling emptiness.

2________________________________________
I stooped at a rivulet to take a drink – safe as Evian – then stripped off my clothers and threw myself naked into a chilly lake. Nobody was going to disturb me here in my own private valley…not today, not tomorrow, maybe not even for another month. There are few places on earth wtere you can keep your own company so easily as Tasmania – although when I first arrived in Cradle Mountain, I didn’t actually feel that alone. I’d spent the night before at a chalet-style lodge with a gaggle of raucous Aussies on summer holidays, while Eagles songs played over and over on a perpetual loop.

3_____________________________________
A park ranger, identifiable by a badge with a pink Tasmanian devil on it, pointed out the route to the Twisted Lakes: “Just chuck a left at Hanson’s Peak, mate. Not a soul up there.” ‘Chucking a left’ took me over a mountain ridge and into the void. Up above, bare granite peaks protruded like decaying teeth. Clusters of tiny scarlet flowers swayed in the bush. At one turn, I nearly tripped over a wombat. This shy, muscular, almost spherical creature scratched itself awake and lumbered off like a miniature tank, smashimg branches as it went. As the sun climbed, bathing the landscape in a dreamy warmth, the trail wound upwards onto a highland plateau. That’s when I found the Twisted Lakes – a trio of moss-fringed tarns looking as deliberately arranged as a Japanese garden. As I took my skinny dip, I realised why Tasmania is considered a hiker’s paradise by Australians. In the rest of the country you often have to travel for days to notice a change in landscape.

4__________________________________
It was early afternoon when the trail emerged on the flanks of Little Horn, the lower peak of Cradle Mountain. I had the choice of turning back or continuing in a wide loop around Dove Lake, which sparkled like black opal far below. Well, I thought cockily, how hard could it get?

5________________________________
Finally, I recognised the path – heading down, down, straight down a blunt outcrop of stone called Bald Rock. I vaguely remembered the park ranger warning me about this. (“She’s a tricky one,” he’s smirked. “ Take her slow.”) From up above, the rock looked like a giant, slippery slide.

6___________________________________
“We did this exact same hike last year,” the boyfriend confided merrily. “Started out perfect, just like today. By noon it was snowing.” At this, the pair of them bounded down the rock face like miuntain goats. “Don’t worry, you dingos,” the girlfriend shouted back, “it’s not as bad as it looks,” of course, they were right. If you took it slowly, Bald Rock was a piece of cake. And at the bottom lay my reward, a lake of Olimpic-pool proportions just begging for the ultimate mountain swim.

7____________________________
“Survive that lot, cobber?” he asked cheerily. “ No worries, mate,” I said getting into the Tassie rhythm. “If that’s not lonely enough for you,” he said, “try the southwestern forests…” I cut him off as fast as I could: “No, no, that was plenty lonely enough” – and roared back to the busy alpine lodge for a little raucous banter by the fireside and a few Eagles songs.

A Two hours later, having crossed a temperate rainforest whose giant ferns looked like something from Journey to the Centre of the Earth, I stumbled back to my car. It was nearly dark, and most visitors had left. But lounging beside his Land Cruiser was my old mate the park ranger, just making sure that the stragglers returned safely from the wilderness.
B To my relief, a team of four Aussie bushwalkers suddenly appeared on the trail and joined me in contemplation of the view. It was easy to identify the couple from Tasmania – they were the ones who, even on this hot and cloudless summer’s day, carried full rain gear and thermal underwear in their packs.
C When I woke up the next morning, the countryside was swathed in a chilly, pea-soup mist. But by the time I’d finished breakfast, the sky had transformed into a dome of cloudless blue – an invitation to explore.
D But then the landscape changed again. The soil became drier, the sun brighter, the heat blistering. My water was running low. The trek was starting to feel like an out-take from Beau Geste. And was I even going the right way?
E It’s far from virgin, however. Walkers on the trail past Hanson’s Peak have engraved a relatively clean path on the bushy terrain. I was temptation of attempting to reach the Peak itself was too powerful. It would take some serious climbing, but the sun was still high, and the potential reward for bothering to unpack my climbing gear far too great to ignore.
F I could taste the isolation in the air. The Tasmanian wind, having drifted thousands of miles across the Indian Ocean, is the purest on the planet. Alpine lakes glittered like dark pearls in the sun. mountain ridges continued into the horizon, row after row, ad infinitum.
G I wasn’t sure if this was a recommendation or a warning. In Australia’s enormous island state, solitary bushwalkers still occasionally disappear never to be seen again. The farmer was talking about Cradle Mountain-Lake, St. Clair National Park, more than 1,200 square km of mountain wilderness on the rim of Tasmania’s savage central highlands. I resolved to go.
H But there, wild mountain vistas are broken at every turn by delicate natural set pieces. All around me the gnarled bushes were like bonsai; the granite around them glistened almost white, as if sandblasted clean. And not a soul in sight. 1. Task2 .Read the text below. For choose T if the statement is true according to the text, or F if it is false. Mark your answers on the separate answer sheet. An example (0) has been done for you.

^ Sailing into History

By Cesar G

Imagine yourself on a boat looking out at the horizon and all you can see is the water meeting the sky with no land in sight and you are sailing straight ahead to meet the world. Jesse Martin does not have to imagine: he is living it.

On Dec. 7, 1998, at 17 years old, Jesse departed from Melbourne, Australia on his boat Lionheart to attempt to become the youngest person to sail solo and nonstop around the world. He sailed south of New Zealand, through the South Pacific, around South America, north on the Atlantic, back south past Africa, through the Indian Ocean and back to Melbourne.

Even as a young child, Jesse had been an adventurer who travelled all over Europe and Asia with his parents. Born in Munich, Germany in 1981 he moved to Australia with his family when he was only two years old. They moved close to a rainforest in Cow Bay, about 3,500 kms north of Melbourne, where they built a small house with no electricity or running water. Jesse grew up at the beach enjoying the outdoors to its fullest.

At 14, he sailed for the first time with his father and brother, Beau. It was after this trip that he began to dream about sailing around the world. But first, Jesse catamaraned from Cairns to Cape York, then he and his brother kayaked in the rivers of Papua New Guinea. From there, he went on to join a yacht crew to sail from Belize to Tahiti. These experiences kept his dream alive.

Jesse’s family played an important role. “I was made to believe I could do anything,” he says. Although, he says, there were others that were not so encouraging or supportive, “People that I looked up to, respected and trusted told me I couldn’t. Thankfully, I trusted myself. There were people that said that the boat couldn’t be ready by the time I had to leave.” However, through perseverance and belief in himself he was able to do what many told him was impossible.

On Oct. 31, 1999, more than 10 months after he set sail, Jesse Martin went down in history as the youngest person to sail around the world solo, nonstop and unassisted.

Jesse remained on dry land only long enough to document his voyage in a book called Lionheart: A Journey of the Human Spirit, and to plan his next adventure. He is now off on what has been named “The Journey of Kijana,” a two year around the world excursion crewed by five young people.

At one point on his solo trip, as Jesse overcame the obstacles that faced him, he says, “I started thinking not of what I could do after this trip, but more like what couldn’t I do! Yeeeehaaaaa!!!”

00 Jesse Martin began his travelling when he was a little child. (T)

1 Jesse had lived in Munich, the city he was born, until he was 14 years old.

2 The boy had already been a skilled sailor when he began his round-the-world voyage.

3 Jesse’s brother Beau didn’t approve of his idea about an unassisted world tour.

4 Jesse Martin dreamt of becoming famous and getting world-wide recognition.

5 Jesse’s dream had come true because of his self-confidence and purposefulness.

Task 3. Read the text below. For questions choose the correct answer (A, B, C or D). Mark your answers on the separate answer sheet. An example (0) has been done for you.

^ DEATH of the Classroom

The New Wave of Online Education

By Scott Reekie

Picture a society where learning can happen at any time, in any place and can be completed

without ever going to class. This could be the new wave of education and the Internet technology now exists to support such a system.

The virtual classroom is here. If you are interested in English, or Civil Engineering, then head to the university and click yourself a degree. Well maybe it's not that easy, but you would be on the right track. The flexibility of studying at your own pace, and the money you save with online courses are two of the main attractions.

The Web is a powerful educational tool. Yet some feel that virtual classrooms will isolate students from each other, which will result in problems developing interpersonal relationships and that these skills are much more important than computer skills. Should teachers teach kids how to behave in society, how to respect others and how to co-operate or should kids have already learned this from their parents? No one is saying that social skills aren't important, however, virtual classrooms are far about more than just computer skills. Some strongly believe that education can be taught via the Web and social skills can be gained from joining sports

teams, summer camps, or just hanging out!

Others argue that this virtual classroom may place pressure on students: to become computer literate or be left behind in life. Is this undue pressure or reality? Maybe being left behind in life is a little dramatic, but the reality is that the computer age is here. Whether you want to pay for your new jeans with your debit card, or check to see if the library has the book you want, you're going to need some computer skills.

The development of flexible, inquiring minds has rarely been the main concern in the design of educational systems. After all, if you have over thirty inquiring minds and only one teacher, flexibility could be a problem. It seems that developing students' proper social behaviour has always exceeded the concern to develop students' creativity. Computer technology can make individualized attention a real possibility.

At the Institute for the Learning Sciences, systems are being developed to allow people to try out things in simulated worlds. This technology will allow for the individual creative growth in students.

The Web will provide amazing opportunities for the education of our society. Anyone with a phone line and a computer has access to unlimited amounts of knowledge and programs designed to help them learn and understand. The teachers and parents involved with these programs will be given the job of making sure that students lead well-balanced lives that

combine Web based education and positive social interaction with their friends and neighbours. Imagine your recreation room has now become your classroom, and your parents seem to be doing as much homework as you are! So, be prepared as the virtual classroom may find its way to a computer screen near you!

What is the author’s overall attitude towards a virtual classroom?

A He is enthusiastic.

B He is skeptical.

C He is indifferent.

D He is disapproving

Why are people attracted to online education?

A Because it is cheap and flexible.

B Because it is fashionable and new.

C Because it is powerful and easy.

D Because it is unlimited and fast.

What do the advocates of online education maintain?

A It increases students’ social skills.

B It develops computer skills.

C It complements education at home.

D It will boost students’ creativity.

What do the opponents of online education maintain?

A The virtual classroom will result in dramatic changes.

B The virtual classroom will place a burden on students.

C Students’ academic performance will suffer.

D Students cannot ignore the reality of the computer age.

Why does the author mention “over thirty inquiring minds and only one teacher”?

A To prove that inquiring minds have been the main concern of the

educational system.

B To prove that teachers overestimate the value of students’ social behaviour.

C To prove that individualized attention is hardly possible in a traditional

classroom.

D To prove that teachers feel no special concern for developing students’

flexibility.

What role are parents supposed to play in the web based education of society?

A They will have to do home assignments together with their kids.

B They will have to balance social activities and learning of their kids.

C They will have to control the virtual and real-life activities of their kids.

D They will have to help their kids get access to the virtual classroom.
^ Native English Animals

By Nicola Jane Soen

Now England has hardly any predatory animals in the (0) ____A______, but has it

always been that way? Not according to ancient rhymes. England was once a country

where predatory animals freely roamed and so danger lurked.

Many centuries ago bears, wolves, lynx, etc, ranged the forests and woodlands.

Also wild boar, Elk and Aurochs (wild bulls) were __________. However, although

some of these species hung on till medieval times, most of these animals were long gone

by that time.

The last English wolf in England was __________ killed and the population extinct

by the 16th century, although in Wales it is thought to have lasted a few centuries

__________. The great Auroch herds did not least nearly as long and were sadly gone as

early as the 9th Century, although on the continent it lasted for many, many

__________ centuries.

There was an even bigger size herding animal in Britain in the early centuries. The

Giant deer species called Megaloceros, with an antler span of up to 3 meters; it was

possibly that provided __________ for the crown.

So by now most of the original predatory or herding wild animals had been

__________ by non-native species. Thankfully there is now a program that is re-

releasing our original, surviving animals back into their own natural habitat. We

__________ desperately that this is successful.

0 A wild B nature C wood D plain

A rich B plentiful C many D brimful

A credible B maybe C possible D probably

A longer B later C more D earlier

A more B past C less D last

A dead B obsolete C extinct D vestigial

A schooled B captured C educated D domesticated

A to B from C out of D of

A to mark B to show C to exhibit D to label

A like B as C that D so

A pay B fee C income D rent

A survived B transferred C carried D replaced

A dream B hope C think D sure
4.Writing. Read the text below. Complete the story with the correct forms of the words in brackets. Write your answers on the separate answer sheet. An example (0) has been done for you.


The Bermuda Triangle

The Bermuda Triangle, or Devil’s Triangle, is the name (0) given ( give) to an area that

has been at the centre of many unexplained disappearances. It lies between Bermuda,

Miami and San Juan, Puerto Rico. Within this area of water, numerous planes and ships

have mysteriously vanished.

The mystery of the Bermuda Triangle __________ (begin) in 1950. A small

article appeared outlining the strange disappearances of ships and planes. The area was

given the name The Devil’s Sea. In a feature in 1964, Vincent Gaddis christened the area

the Bermuda Triangle.

One of the most famous disappearances occurred in 1945. Flight 19 was a squadron of

five naval bombers that supposedly disappeared while they __________ (fly) over

the Bermuda Triangle. The two planes that set out to rescue Flight 19 also disappeared

and were never found. Naval ships such as the USS Cyclops also disappeared without a

trace. A large ship __________ (carry) ore also mysteriously vanished after only

three days at sea. An official statement by the US Coastguard stated that repeated search

attempts were made, but no traces __________ (сan) ever be found of the missing

planes or ships.

Popularity of the Bermuda Triangle phenomenon reached a peak in 1974 with the

publication of Charles Berlitz’s book. The __________ (author) book was called

The Bermuda Triangle. At around the same time, a film with the same name __________ (release) as well. Numerous articles and books __________ (publish)

since then to try to give scientific explanations to the mystery. Some of the explanations

have been __________ (much) than credible.

There __________ (be) a number of discrepancies in the reports of the Flight 19

disappearance. Flight 19 was reported to have been manned by __________

(experience) pilots flying in calm weather. In fact, the flight was a training exercise for

students and the weather had turned stormy. The last contact with the flight stated that

they were running low on fuel. The flight would no doubt have crash-landed, and no one

could have survived the stormy seas of the triangle.

For all credible explanations of the disappearances, one mystery __________

(remain). None of the crashed planes were ever recovered. As a mystery, the Bermuda

Triangle is one that may never __________ (solve).
Writing Task 2
You’ve received a letter from your English pen-friend. He/she wrote that he/she had

problems with the study of French at school and thought that French lessons were

tiresome and not interesting. He/she likes Maths and History better than French. Write a

letter to your pen-friend in which you write

• why studying foreign languages is important

• about the foreign language lessons in your school

• about your foreign language teacher/teachers

and

• advise him/her how to make the study of foreign languages easier and more

interesting.

Write an informal letter of at least 100 words.

^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

відповідей абітурієнтів Інституту іноземної філології

на вступному фаховому випробуванні з іноземної мови.


Рівень

Кількісна характеристика рівня

Характеристика відповідей абітурієнта

Низький

100-123 бали

Абітурієнт не усвідомлює змісту питання білету, його відповідь не має безпосереднього відношення до поставленого питання. Зовсім відсутнє уміння міркувати. Абітурієнт не володіє навичками лінгвістичного аналізу.

Задовільний

124-149 балів

Відповіді на питання білету носять фрагментарний характер, знання відтворюються на рівні запам’ятовування. Абітурієнт поверхово володіє умінням міркувати, його відповіді супроводжуються другорядними міркуваннями, які інколи не мають безпосереднього відношення до змісту запитання. Абітурієнт погано володіє навичками лінгвістичного аналізу.

Достатній

150-174 бали

У відповідях на питання білету допускаються деякі неточності або помилки непринципового характеру. Абітурієнт демонструє розуміння навчального матеріалу на рівні аналізу властивостей. Помітне прагнення абітурієнта логічно розмірковувати при відповіді на питання білету. Лінгвістичний аналіз мовних одиниць виконується з певними неточностями.

Високий

175-200 балів

Абітурієнт дає повну і розгорнуту відповідь на питання білету. Його відповіді свідчать про розуміння навчального матеріалу на рівні аналізу закономірностей, характеризується логічністю і послідовністю суджень, без включення випадкових і випадання істотних з них. Лінгвістичний аналіз супроводжується ґрунтовним поясненням. Абітурієнт без помилок аналізує мовні одиниці різних рівнів.

Схожі:

Програма вступного випробування з іноземної мови iconПрограма вступного фахового випробування з іноземної мови (другої)
Програму до вступного екзамену з іноземної мови укладено з урахуванням вимог до обсягу знань, умінь і навичок, передбачених програмою...
Програма вступного випробування з іноземної мови iconПрограма вступного випробування з іноземної мови (англійська, німецька, французька) за професійним спрямуванням для вступників до магістратури нпу імені М. П. Драгоманова
Вимоги до проведення вступного випробування до магістратури з іноземної мови (англійська, німецька, французька)
Програма вступного випробування з іноземної мови iconПрограма вступного випробування з другої іноземної (німецької) мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр”
Програма вступного випробування з іноземної (німецької) мови для вступників освітньо-кваліфікаційного рівня магістр/ Укладачі: Бардакова...
Програма вступного випробування з іноземної мови iconПрограма вступного випробування з іноземної мови на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»
Мета проведення вступного іспиту з іноземної мови на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра визначення рівня підготовленості абітурієнтів...
Програма вступного випробування з іноземної мови iconПрограма вступного випробування з іноземної мови на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»
Мета проведення вступного іспиту з іноземної мови на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра визначення рівня підготовленості абітурієнтів...
Програма вступного випробування з іноземної мови iconПрограма вступного випробування з іноземної мови на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»
Програма з іноземних мов для абітурієнтів повністю відповідає програмам загальноосвітньої середньої школи, тому під час підготовки...
Програма вступного випробування з іноземної мови iconПрограма вступного випробування з іноземної мови на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»
Програма з іноземних мов для абітурієнтів повністю відповідає програмам загальноосвітньої середньої школи, тому під час підготовки...
Програма вступного випробування з іноземної мови iconПрограма вступного випробування з другої іноземної (англійської) мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр”
Програма вступного випробування з другої іноземної (англійської) мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр”...
Програма вступного випробування з іноземної мови iconПрограма в ступного фахового випробування з іноземної мови
Програму до вступного екзамену з англійської мови укладено з урахуванням вимог до обсягу знань, умінь і навичок, передбачених програмою...
Програма вступного випробування з іноземної мови iconПрограма вступного випробування
Програма вступного випробування з іспанської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” / Укладач: ст викл....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи