Програма творчого конкурсу з образотворчого мистецтва для спеціальності 020205 Образотворче мистецтво icon

Програма творчого конкурсу з образотворчого мистецтва для спеціальності 020205 Образотворче мистецтво
НазваПрограма творчого конкурсу з образотворчого мистецтва для спеціальності 020205 Образотворче мистецтво
Дата24.08.2014
Розмір89.6 Kb.
ТипПрограма

Програма

творчого конкурсу

з образотворчого мистецтва


При вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр"

напрям підготовки 0202 - Мистецтво

спеціальність 6.020205 - Образотворче мистецтво


Київ-2014

Програма

творчого конкурсу з образотворчого мистецтва для

спеціальності 6.020205 - Образотворче мистецтво

Пояснювальна записка

Вступне фахове випробування з дисципліни «Образотворче мистецтво» для вступників на базі загальноосвітньої школи буде проводитися у формі творчого конкурсу в два етапи.

Перший етап “Рисунок” творчого конкурсу передбачає виконання завдання з рисунку гіпсової голови з натури (олівець, папір формату 30x40 см). Термін виконання – 5 академічних годин.

Другий етап “Живопис” творчого конкурсу передбачає виконання завдання з живопису простого натюрморту з предметів побуту (акварель, папір формату 30x40 см). Термін виконання – 5 академічних годин.

Роботи оцінюють члени предметної комісії, склад якої затверджений наказом університету. Оцінювання рівня знань і умінь абітурієнтів проводиться членами предметної комісії відповідно до критеріїв оцінювання. Загальна оцінка якості виконання абітурієнтом творчого завдання виводиться за результатом обговорення всіма членами комісії особистих оцінок його роботи.

В ході вступного творчого конкурсу абітурієнти мають продемонструвати належний рівень володіння всім комплексом базових умінь з акварельного живопису і академічного рисунку.

На першому етапі творчого конкурсу “Рисунок” вступник повинен:

• володіти технологією роботи на папері твердими і м'якими олівцями,

що застосовують у тональному світлотіньовому зображенні;

 • володіти характерними особливостями художньо-виразного лінійного малюнка;

 • володіти загальними відомостями з перспективи;

 • володіти методами побудови перспективних зображень предметів комбінованої форми;

 • будувати тіні у перспективі;

 • відтворювати засобами художнього лінійного малюнка просторові співвідношення об'ємної форми одного предмету;

 • виконувати різновиди штрихів, виявляти ступені тональних градацій;

 • визначати характер світлотіньових градацій;

 • виявляти м'які та контрастні тональні співвідношення;

 • володіти основами пластики голови людини;

 • передавати характерні пропорційні співвідношення різних типів загальної форми гіпсової голови людини;

 • зображувати гіпсову голову в різних положеннях;

 • використовувати основні графічні художньо-виразні засоби композиції;

 • виконувати роботу послідовно, від загального до часткового;

 • завершувати роботу проробкою деталей та узагальненням, доводячи до цілісності та художньої виразності.

Критерії оцінювання

Об'єктивність в оцінюванні робіт з рисунка досягається на основі конкретних критеріїв, які визначають рівень знань, умінь і навичок вступників в цій сфері. Такими критеріями є: композиція, технічна грамотність, образність.

І. Композиція (закони, правила, прийоми, засоби)

58-67 балів - грамотне розміщення рисунка на форматі (картинній площині), дотримана рівновага та ритмічність частин, враховано основні закономірності композиції;

49-57 балів - незначні помилки в композиції рисунка;

41-48 балів - порушено основні закономірності композиції рисунка;

33-40 балів - композиційне вирішення рисунку виконане з грубими помилками.

ІІ. Технічна грамотність (закономірності перспективи, пластичної анатомії, світлотіньової передачі форми)

58-67 балів - в рисунку пропорції, форми гіпсової голови, її просторове положення виконані професійно грамотно, на основі закономірностей перспективи, пластичної анатомії, світлотіні;

49-57 балів - допущені незначні помилки в образотворчій грамоті;

41-48 балів - допущено значні помилки у передачі пропорцій гіпсової голови, її конструктивної будови, виявленні світлотіні тощо;

34-40 балів - рисунок, його пропорції, конструктивна будова, форма, світлотінь передані з недопустимими помилками.

III. Образність (художня виразність)

58-67 балів - рисунок гіпсової голови людини зображений виразно, сприймається образно, цілісно, вдало використані світлотіні, динаміка, ритм тощо;

49-57 балів - незначні помилки у створенні образного рішення гіпсової голови;

41-48 балів - рисунок гіпсової голови сприймається маловиразним;

33-40 балів - відсутня гармонійна цілісність рисунка гіпсової голови.
На другому етапі творчого конкурсу “Живопис” вступник повинен:

 • володіти технологією роботи на папері акварельними фарбами, що застосовують у кольоровому зображенні;

 • використовувати пензлі різного розміру і форми для роботи з аквареллю;

 • володіти основними прийомами роботи акварельними фарбами по сухій та по зволоженій поверхні паперу;

 • володіти загальними відомостями з перспективи;

 • передавати скорочення плоских та об'ємних фігур відносно лінії горизонту;

 • володіти методами побудови перспективних зображень предметів комбінованої форми;

 • виявляти об'ємність і положення кількох предметів у просторі;

 • виконувати поетапне зображення лінійного конструктивного малюнка натюрморту;

 • виявляти м'які та контрастні тональні співвідношення;

 • визначати акцентовану частину композиції натюрморту (величиною або контрастним тональним співвідношенням предметів);

 • виявляти зоровий центр композиції натюрморту;

 • компонувати натюрморт у форматі (горизонтального і вертикального напрямку);

 • позначати місце лінії горизонту в поєднанні зі змістом композиції натюрморту;

 • побудувати композицію натюрморту із складових елементів, враховуючи пропорції, просторові співвідношення, тональні градації;

 • володіти основами знань з кольорознавства;

 • виявити основні кольорові акценти;

 • ескізувати і послідовно створювати натюрморт від загальних окреслень головного і складових елементів композиції до лінійного, тонального і кольорового завершення, з виявленням цілісності форми та змісту;

 • використовувати основні графічні та живописні художньо-виразні засоби композиції;

 • виявляти статику або динаміку композиційного рішення натюрморту, намагаючись створювати певний настрій світлотіньовими градаціями та кольором;

 • виконувати роботу послідовно, від загального до часткового;

 • завершувати роботу проробкою деталей та узагальненням, доводячи до цілісності та художньої виразності;

 • виявляти цілісність і повноту об'ємно-просторового сприймання світу, здатність аналізувати і передавати засобами образотворчого мистецтва найтиповіші риси предметів і явищ, форму, фактуру, об'єм, колір, положення в просторі тощо.

Критерії оцінювання

Об'єктивність оцінювання робіт з живопису досягається на основі встановлених критеріїв, які визначають рівень знань, умінь та навичок вступників у техніці акварелі. Такими критеріями є: композиція, технічна грамотність (перспектива, правильність передачі пропорцій зображуваних предметів та особливості їх форми, виявлення форми та кольору натури засобами колористичних та світлотіньових відношень), образність (художня виразність).

І. Композиція

58-67 балів - правильне розміщення предметів на картинній площині, знайдена рівновага відносно композиційного центру, створено відчуття просторовості, досягнута цілісність сприйняття;

49-57 балів - незначні помилки в композиційній побудові;

41-48 балів - композиція сприймається задовільно, але є маловиразною

33-40 балів - композиційна будова незадовільна, відсутні правильне розміщення предметів та цілісність сприйняття.

II. Технічна грамотність (перспектива, правильність передачі пропорцій зображуваних предметів та особливості їх форми, виявлення форми та кольору натури засобами колористичних та світлотіньових відношень)

58-67 балів - правильно відтворена глибина простору, з урахуванням переднього, середнього та заднього планів; у формі предметів враховано перспективне скорочення згідно закону перспективної побудови; пропорції зображуваних предметів та особливості їх форми передані бездоганно; правильне виявлення співвідношень теплих і холодних тонів, форма відтворена колористичними засобами;

49-57 балів - незначні помилки в просторовому розміщенні предметів; несуттєве спотворення форм предметів; незначні помилки, допущені у виявлені форми кольором і світлотінню;

41-48 балів - перспективне скорочення предметів виконане задовільно; просторове рішення маловиразне; пропорції сприймаються задовільно, проте характерні особливості предметів маловиразні; обмеження колористичної широти виявлення форми предметів;

33-40 балів - перспектива складових натюрморту передана незадовільно; пропорції мають значні відхилення, характер зображуваних предметів передано незадовільно; колористичне рішення не відповідає натурі.

III. Образність (художня виразність)

58-66 балів - натюрморт зображено виразно, дотримано образності, цілісності, вдало використані світлотіні, динаміка, ритм тощо;

49-57 балів - незначні помилки у створенні образного рішення натюрморту;

41-48 балів – натюрморт сприймається маловиразним;

34-40 балів - відсутня гармонійна цілісність і образність живопису натюрморту.

^ Умови проведення співбесіди з образотворчого мистецтва

Абітурієнт повинен представити самостійні творчі роботи з образотворчого мистецтва: малюнки олівцем, фарбами, копії тощо.

Після ознайомлення з роботами члени комісії ставлять запитання, відповіді на які покажуть рівень готовності абітурієнта до засвоєння знань та умінь з предметів образотворчого циклу.

ПИТАННЯ:

 1. Які види образотворчого мистецтва Вам відомі?

 2. В яких матеріалах виконуються художні твори?

 3. Поняття перспективи в образотворчому мистецтві.

 4. За допомогою чого досягається враження об'ємної форми на малюнку, в скульптурі та в творі живопису?

 5. Назвати етапи послідовності виконання малюнку гіпсової голови з натури.

 6. Кого з видатних українських художників Ви можете назвати?

 7. Які художні твори світового та національного мистецтва Вам відомі?

 8. Які кольори відносяться до теплої, а які до холодної гами?

 9. Що означає художній термін "натюрморт"?

 10. В чому різниця між лінійним та світлотіньовим малюнком?

 11. Які особливості світлотіньового сприймання кулястої форми?

 12. Назвіть основні та похідні кольори.

 13. Які жанри образотворчого мистецтва Ви знаєте?


Укладачі - фахівці предметної комісії Інституту педагогіки і психології НПУ імені М.П.Драгоманова:
Шевнюк О.Л., доктор пед. наук, професор, зав. кафедри образотворчого мистецтва НПУ імені М.П.Драгоманова;

Плазовська Л.В., канд. пед. наук, доцент кафедри образотворчого мистецтва НПУ імені М.П.Драгоманова;

Шалварова К.С., старший викладач кафедри образотворчого мистецтва НПУ імені М.П.Драгоманова.

Схожі:

Програма творчого конкурсу з образотворчого мистецтва для спеціальності 020205 Образотворче мистецтво iconТ. Г. Шевченка Програма творчого конкурс
Програма творчого конкурсу з образотворчого мистецтва розроблена на базі чинних програм з образотворчого мистецтва для 5-7 класів...
Програма творчого конкурсу з образотворчого мистецтва для спеціальності 020205 Образотворче мистецтво iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Рама вступного випробування творчого конкурсу для вступу за напрямом 020205 «Образотворче мистецтво» передбачає виявлення здібностей...
Програма творчого конкурсу з образотворчого мистецтва для спеціальності 020205 Образотворче мистецтво iconПрограма творчого конкурсу напряму підготовки «образотворче мистецтво»
Програма творчого конкурсу для вступників напряму підготовки «Образотворче мистецтво» для вступників на базі повної загальної середньої...
Програма творчого конкурсу з образотворчого мистецтва для спеціальності 020205 Образотворче мистецтво iconРобоча програма для студентів спеціальності 020205 "Образотворче мистецтво" спеціалізації "Художник ювелірних виробів" Затверджено
«мистецтво», «стиль», «течія», «творчий метод», з творчістю провідних майстрів світового мистецтва, поглибити знання в галузі світової...
Програма творчого конкурсу з образотворчого мистецтва для спеціальності 020205 Образотворче мистецтво iconПрограма курсу «образотворче мистецтво з методикою навчання»
Вивчаючи курс “Образотворче мистецтво з методикою викладання”, студент повинен оволодіти системою методичних засобів, з допомогою...
Програма творчого конкурсу з образотворчого мистецтва для спеціальності 020205 Образотворче мистецтво iconПрограма творчого конкурсу для вступників напрямів підготовки
Метою творчого конкурсу є виявлення рівня професійної придатності вступників напрямів підготовки „Образотворче мистецтво", „Дизайн",...
Програма творчого конкурсу з образотворчого мистецтва для спеціальності 020205 Образотворче мистецтво iconПрограма курсу «образотворче мистецтво з методикою викладання»
Вивчаючи курс “Образотворче мистецтво з методикою викладання”, студент повинен оволодіти системою методичних засобів, з допомогою...
Програма творчого конкурсу з образотворчого мистецтва для спеціальності 020205 Образотворче мистецтво iconПрограма співбесіди для вступників напряму підготовки «образотворче мистецтво»
Завідувач кафедри образотворчого мистецтва,дизайну та методики їх викладання, кандидат архітектури, доцент Дячок О. М
Програма творчого конкурсу з образотворчого мистецтва для спеціальності 020205 Образотворче мистецтво iconВ. Г. Короленка кафедра образотворчого мистецтва затверджую голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка проф. Степаненко М.І. 23 лютого 2013 року програма
Програма вступного випробування для осіб, що вступають на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» (Галузь знань:...
Програма творчого конкурсу з образотворчого мистецтва для спеціальності 020205 Образотворче мистецтво iconВ. Г. Короленка кафедра образотворчого мистецтва затверджую голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка проф. Степаненко М.І. 23 лютого 2013 р. Програма
Галузь знань: 0202 – Мистецтво, напрям підготовки: 02020501 – Образотворче мистецтво / Укладачі: Л. В. Бичкова, І. М. Мужикова
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи