М. П. Драгоманова Рекомендовано На засіданні Приймальної комісії Вченою радою Інституту іноземної нпу ім. М. П. Драгоманова філології Протокол icon

М. П. Драгоманова Рекомендовано На засіданні Приймальної комісії Вченою радою Інституту іноземної нпу ім. М. П. Драгоманова філології Протокол
Скачати 158.6 Kb.
НазваМ. П. Драгоманова Рекомендовано На засіданні Приймальної комісії Вченою радою Інституту іноземної нпу ім. М. П. Драгоманова філології Протокол
М. П. ДРАГОМАНОВА<><><>"<>Затверджено<><>"<><> Рекомендовано <>
Дата24.08.2014
Розмір158.6 Kb.
ТипПрограма

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА

Затверджено” Рекомендовано

На засіданні Приймальної комісії Вченою радою Інституту іноземної

НПУ ім. М. П. Драгоманова філології

Протокол №__ від «3»березня 2014р. Протокол №___ від «___»_____2014р.

Голова Приймальної комісії Голова Вченої ради
Андрущенко В. П. ___________ Гончаров В.І.

Програма вступного випробування

з російської мови

для громадян України

при вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня

«бакалавр»

на базі повної загальної середньої освіти

Київ – 2014

 1. ^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ


Вступний іспит з російської мови в НПУ імені М.П. Драгоманова проводиться у формі тестування.

На екзамені абітурієнт повинен показати знання:

 • основних одиниць і рівнів мови, їхніх ознак і взаємозв’язків, а також теорії російської мови в межах наведеної нижче програми;

 • норм сучасної російської літературної мови: орфоепічних, лексичних, граматичних, орфографічних і пунктуаційних;


продемонструвати такі уміння:

 • з орфографії: знаходити в словах орфограми, обґрунтовувати їх вибір, правильно писати слова з перевірюваними та неперевірюваними орфограмами, знаходити й виправляти орфографічні помилки;

 • з пунктуації: знаходити в реченні місця для постановки розділових знаків, обґрунтовувати вибір розділових знаків й розставляти їх у реченні згідно з правилами;

 • з лексикології: тлумачити значення загальновживаних слів, підбирати до них синоніми й антоніми, розрізняти пароніми в мовленні;

 • із словотвору: ділити слова на значущі частини, підбирати спільнокореневі слова, визначати спосіб творення слова;

 • з морфології: визначати, до якої частини мови відноситься слово; знати основні граматичні ознаки частин мови; вміти правильно відмінювати (дієвідмінювати) слова, правильно вживати форми слів (відповідно до норм літературної мови);

 • із синтаксису: правильно вживати форму залежного слова при узгодженні та керуванні; виділяти граматичну основу речення; визначати типи простих і складних речень; визначати другорядні члени речення; володіти способами передачі чужого мовлення; зв’язувати частини складного речення; аналізувати мовні одиниці з точки зору правильності, точності й доцільності їх вживання;

 • проводити аналіз текстів різних функціональних стилів й типів мовлення.
 1. ^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТА НА ВСТУПНОМУ ВИПРОБУВАННІ


Загальна кількість завдань тесту – 67

На виконання тесту відведено 90 хвилин.
Тест з російської мови складається із завдань двох форм:

1. ^ Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№1–48, 60–67). До кожного із завдань подано чотири або п’ять варіантів відповіді, з яких лише один правильний.

2. ^ Завдання на встановлення відповідності (№49–59). До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари).
Принцип оцінювання завдань тесту з російської мови:

1. ^ Завдання з вибором однієї правильної відповіді оцінюється в 0 або 1 тестовий бал:

1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді не надано.
2. ^ Завдання на встановлення відповідності (логічні пари) оцінюється в

0, 1, 2, 3 або 4 тестових бали: 1 бал за кожну правильно встановлену відповідність (логічну пару); 0 балів, якщо не вказано жодної правильної логічної пари або відповіді на завдання не надано.

^ ТАБЛИЦЯ

переведення тестових балів

в рейтингову шкалу від 100 до 200 балів^ Тестовий бал

Бал 100-200

Тестовий бал

Бал 100-200

Тестовий бал

Бал 100-200

Тестовий бал

Бал 100-200


Рівень

Кількісна характеристика рівня

Низький рівень

100-123 бали

^ Задовільний рівень

124-149 балів

Достатній рівень

150-174 бали

Високий рівень

175-200 балів
 1. ^ ЗМІСТ ПРОГРАМИ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ


Русский язык в современном мире. Группы славянских языков, место русского языка в восточнославянской группе.

^ Фонетика. Графика. Орфоэпия

Звуки и буквы, их соотношение. Графика. Алфавит. Звуковое значение букв е, ë, ю, я. Употребление букв ь и ъ, их функции.

Гласные и согласные звуки. Слог. Ударение. Гласные ударные и безударные. Правописание безударных гласных. Правописание гласных после шипящих и ц. Глухие и звонкие, твердые и мягкие согласные. Обозначение мягких и твердых, глухих и звонких согласных на письме.

Основные нормы русского литературного произношения. Элементарные сведения о фонетической транскрипции.

^ Лексика. Фразеология

Понятие о лексике. Значение слова. Прямое и переносное значение слова. Многозначные и однозначные слова. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Паронимы.

Лексика русского языка с точки зрения происхождения: исконно русские и заимствованные слова.

Лексика русского языка с точки зрения употребительности: общеупотребительные слова, устаревшие слова (архаизмы и историзмы), неологизмы.

Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления: профессиональные слова, диалектные слова.

Понятие о фразеологизмах.

^ Состав слова. Словообразование

Приставка, корень, суффикс, окончание как минимальные значимые части слова. Понятие о словообразовательных и формообразовательных частях слова. Основа слова и окончание. Нулевое окончание.

Правописание значимых частей слова: приставок, корней с чередующимися гласными и согласными, суффиксов, окончаний – у слов различных частей речи. Правописание слов с двойными и непроизносимыми согласными.

Основные способы словообразования в русском языке. Понятие производной и производящей основ. Различные словообразовательные средства. Словообразование имен существительных, прилагательных, числительных, глаголов, наречий.

Сложные и сложносокращенные слова, их правописание.

Морфология

Имя существительное. Значение имени существительного, его грамматические признаки и синтаксическая роль в предложении. Постоянные и непостоянные грамматические признаки. Собственные и нарицательные имена существительные. Одушевленность и неодушевленность. Род (мужской, женский, средний, общий). Род несклоняемых имен существительных. Число. Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа. Падеж. Склонение имен существительных - первое, второе, третье; разносклоняемые имена существительные; склонение по образцу имен прилагательных. Правописание имен существительных.

^ Имя прилагательное. Значение имени прилагательного, его грамматические признаки и синтаксическая роль. Разряды имен прилагательных по значению и грамматическим признакам: качественные, относительные, притяжательные. Качественные прилагательные: полная и краткая форма, степени сравнения. Образование сравнительной и превосходной степеней сравнения. Грамматические признаки кратких форм и форм степеней сравнения. Типы склонения имен прилагательных.

^ Имя числительное. Значение имени числительного и его грамматические признаки: падеж; число и род. Синтаксическая роль имен числительных. Разряды по значению: количественные (целые, собирательные, дробные) и порядковые. Числительные простые и составные. Особенности склонения числительных. Правописание имен числительных.

Местоимение. Значение местоимений. Разряды местоимений по значению и по соотносительности с другими частями речи. Грамматические признаки местоимений разных разрядов и их синтаксическая роль. Склонение местоимений и их правописание.

Глагол. Значение глагола, его грамматические признаки и синтаксическая роль.

Постоянные признаки: переходность-непереходность, вид, возвратность, спряжение. Разноспрягаемые глаголы. Непостоянные признаки: наклонение (изъявительное, условное, повелительное), время (в изъявительном наклонении), лицо и число (в изъявительном и повелительном наклонении), род и число (в изъявительном и условном наклонении). Неопределенная форма глагола. Безличные глаголы.

Причастие и деепричастие как особые формы глагола; их синтаксическая роль. Грамматические признаки причастий. Действительные и страдательные причастия настоящего и прошедшего времени, их образование. Полные и краткие страдательные причастия. Склонение полных причастий. Грамматические признаки деепричастий. Образование деепричастий от глаголов совершенного и несовершенного вида. Особенности употребления деепричастий. Правописание глагольных форм.

Наречие. Значение наречий, их синтаксическая роль в предложении. Разряды наречий по значению. Степени сравнения наречий и их образование. Правописание наречий.

^ Предлог. Предлог как служебная часть речи. Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные предлоги, их правописание.

Союз. Союз как служебная часть речи. Союзы сочинительные и подчинительные. Классификация сочинительных и подчинительных союзов по значению. Простые и составные союзы, их слитное и раздельное написание.

Частицы. Частица как служебная часть речи. Разряды частиц. Отрицательные частицы не и ни; различие в их значении. Раздельное и дефисное написание частиц.

Междометие как особая часть речи. Знаки препинания при междометиях.

Синтаксис

Словосочетание. Строение словосочетаний. Виды подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание.

Предложение как основная единица синтаксиса. Типы предложений по цели высказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные) и по эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные).

Простое предложение. Типы предложений по структуре: двусоставные и односоставные.

Члены предложения. Подлежащее и сказуемое как главные члены двусоставного предложения. Особенности связи подлежащего и сказуемого. Способы выражения подлежащего. Типы сказуемого (простое глагольное, составное глагольное, составное именное) и способы его выражения. Тире между подлежащим и сказуемым. Второстепенные члены предложения: определения (согласованные и несогласованные), приложение как разновидность определения, дополнения (прямые и косвенные), обстоятельства (времени, места, причины, цели, условия, образа действия, уступки); способы их выражения.

Односоставные предложения: определенно-личные, неопределенно-личные, безличные, назывные. Способы выражения главного члена односоставных предложений.

Предложения распространенные и нераспространенные; полные и неполные.

Осложнение простого предложения. Однородные члены предложения, их связь в предложении, знаки препинания между однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах.

Обособленные второстепенные члены предложения: определения (в том числе приложения), дополнения, обстоятельства; знаки препинания при них. Обращения, вводные слова и предложения, вставные конструкции, сравнительные обороты и знаки препинания при них.

Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь. Знаки препинания при прямой речи. Цитата; знаки препинания при цитатах.

Сложное предложение. Типы сложного предложения. Союзные (сложносочиненные и сложноподчиненные) и бессоюзные сложные предложения.

Сложносочиненные предложения с соединительными, противительными, разделительными союзами и знаки препинания в них.

Сложноподчиненные предложения: главная и придаточная часть, средства связи между ними (подчинительные союзы и союзные слова). Виды придаточных предложений. Место придаточной части по отношению к главной. Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными: однородное, параллельное и последовательное подчинение придаточных частей. Знаки препинания в сложноподчиненных предложениях с одним и несколькими придаточными.

Бессоюзные сложные предложения. Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения, знаки препинания в нем.

Сложные предложения с различными видами связи (бессоюзной и союзной сочинительной и подчинительной), знаки препинания в них.

Понятие о тексте и его частях. Основные признаки текста.

Типы речи: повествование, описание, рассуждение.

Стили речи.


 1. Для пільгових категорій осіб, яким надано право складати вступні випробування (особи, що потребують особливих умов складання випробувань) в НПУ імені М. П. Драгоманова за рішенням Приймальної комісії створюються особливі умови для проходження вступних випробувань.
 1. ^ ЗРАЗКИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

 1. Все существительные относятся к женскому роду в строке

А сель, тюль, вуаль, мозоль

Б тополь, лебедь, бутыль, трюфель

В озимь, ваниль, нечисть, лань

^ Г вензель, купель, пастель, моль


 1. Букву е на месте пропуска следует писать во всех словах строки

А неприм..римый, подв..дешь, раст..реть, угн..тать

Б ст..рать, заш..петь, пр..красный, д..ликатес

В бракосоч..тание, прич..тать, выт..рать, пр..рвать

^ Г пост..лить, выт..реть, отб..ру, п..рила

Д вн..мать, пр..клоняться, пр..дположить, аккомпан..мент


 1. Определите тип односоставного предложения

1 определенно-личное

2 неопределенно-личное

3 обобщенно-личное

4 безличное

А

Б

В

Г

Д

1
2
3
4^ А Была та ночь парижская пустынна (Е. Евтушенко)

Б Все парадное и сановное, Революция, победи! (Е. Евтушенко)

В Семь раз отмерь – один раз отрежь

Г Не видно птиц (И. Бунин)

Д Завтра обещают хороший, крепкий денек без осадков (М. Пришвин)
 1. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 1. Программа по русскому языку для 5-9 классов (письмо Министерства образования и науки Украины от 23.12.2004 г. №1/11-6611).

 2. Программа по русскому языку для 10-11 классов (приказ Министерства образования и науки Украины от 20.10.2010 г. № 1021).

 3. Російська мова: програма зовнішнього незалежного оцінювання (Додаток №3 до наказу Міністерства освіти і науки України від 03.12.13 №1689).Схожі:

М. П. Драгоманова Рекомендовано На засіданні Приймальної комісії Вченою радою Інституту іноземної нпу ім. М. П. Драгоманова філології Протокол iconМ. П. Драгоманова Рекомендовано На засіданні Приймальної комісії Вченою радою Інституту іноземної нпу ім. М. П. Драгоманова філології Протокол
Вступне випробування з російської мови в нпу імені М. П. Драгоманова призначене для визначення загальних І спеціальних (професійних)...
М. П. Драгоманова Рекомендовано На засіданні Приймальної комісії Вченою радою Інституту іноземної нпу ім. М. П. Драгоманова філології Протокол iconМ. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології "Рекомендовано" на засіданні Приймальної комісії Вченою радою Інституту нпу імені М. П. Драгоманова природничо-географічної освіти та протокол

М. П. Драгоманова Рекомендовано На засіданні Приймальної комісії Вченою радою Інституту іноземної нпу ім. М. П. Драгоманова філології Протокол iconМ. П. Драгоманова інженерно-педагогічний інститут «Затверджено» «Рекомендовано» На засіданні Приймальної комісії Вченою радою Інженерно нпу ім. М. П. Драгоманова педагогічного інституту Протокол
Укрїни, іноземних громадян та осіб без громадянства при вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»...
М. П. Драгоманова Рекомендовано На засіданні Приймальної комісії Вченою радою Інституту іноземної нпу ім. М. П. Драгоманова філології Протокол iconМ. П. Драгоманова інститут інформатики Рекомендовано На засіданні Приймальної комісії Вченою радою Інституту інформатики нпу ім. М. П. Драгоманова Протокол
Програма призначена для підготовки абітурієнтів до складання вступного фахового випробування в Інститут інформатики Національного...
М. П. Драгоманова Рекомендовано На засіданні Приймальної комісії Вченою радою Інституту іноземної нпу ім. М. П. Драгоманова філології Протокол iconМ. П. Драгоманова Інститут мистецтв Затверджено Рекомендовано на засіданні приймальної комісії Вченою Радою нпу імені М. П. Драгоманова Інституту мистецтв протокол
На спеціальність “Хореографія і художня культура” приймаються особи, які мають повну загальну середню освіту та відповідну фахову...
М. П. Драгоманова Рекомендовано На засіданні Приймальної комісії Вченою радою Інституту іноземної нпу ім. М. П. Драгоманова філології Протокол iconМ. П. Драгоманова Фізико-математичний інститут «Затверджено» «Рекомендовано» На засіданні Приймальної комісії Вченою радою нпу імені М. П. Драгоманова Фізико-математичного інституту Протокол
Програму вступних іспитів з фізики укладено на основі чинних програм з фізики для 7-11 класів
М. П. Драгоманова Рекомендовано На засіданні Приймальної комісії Вченою радою Інституту іноземної нпу ім. М. П. Драгоманова філології Протокол iconМ. П. Драгоманова інститут соціальної роботи та управління Рекомендовано На засіданні Приймальної комісії Вченою радою Інституту нпу ім. М. П. Драгоманова Протокол
Теорія соціальної роботи, Технології соціальної роботи, Соціальна робота з різними групами клієнтів
М. П. Драгоманова Рекомендовано На засіданні Приймальної комісії Вченою радою Інституту іноземної нпу ім. М. П. Драгоманова філології Протокол iconМ. П. Драгоманова інститут інформатики «затверджено» «рекомендовано» на засіданні Приймальної комісії Вченою радою Інституту інформатики нпу імені М. П. Драгоманова Протокол
«Інформатика» в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова у 2014 році: 010102101 «Початкова освіта» (спеціалізація...
М. П. Драгоманова Рекомендовано На засіданні Приймальної комісії Вченою радою Інституту іноземної нпу ім. М. П. Драгоманова філології Протокол iconМ. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології Рекомендовано На засіданні Приймальної комісії Вченою радою Інституту нпу ім. М. П. Драгоманова Протокол
Абітурієнт не усвідомлює змісту питання білету, тому його відповідь не має безпосереднього відношення до поставленого питання. Наявна...
М. П. Драгоманова Рекомендовано На засіданні Приймальної комісії Вченою радою Інституту іноземної нпу ім. М. П. Драгоманова філології Протокол iconМ. П. Драгоманова вечірній факультет «Затверджено» «Рекомендовано» на засіданні Приймальної комісії Вченою радою нпу імені М. П. Драгоманова вечірнього факультету протокол
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи