Програма вступного фахового випробування (співбесіди) з icon

Програма вступного фахового випробування (співбесіди) з
Скачати 111.22 Kb.
НазваПрограма вступного фахового випробування (співбесіди) з
Дата24.08.2014
Розмір111.22 Kb.
ТипПрограма


Програма вступного фахового випробування (співбесіди)

з соціальної допомоги

для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства,

при вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня

«Бакалавр»

на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня

(диплом українського зразка)

«Молодший спеціаліст»

напрям підготовки 1301 «Соціальне забезпечення»

спеціальність 6.130101 «Соціальна допомога»

Київ – 2014


  1. ^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ВСТУПНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ (СПІВБЕСІДИ)

Вступне фахове випробування з дисципліни «Соціальна допомога» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» буде проводитися у формі фахової співбесіди за програмними питаннями.

Абітурієнти на початку співбесіди обирають програмні питання і готуються до відповіді протягом 30 хвилин. Фахову співбесіду проводяться індивідуально з кожним абітурієнтом два члени предметної комісії, склад якої затверджений наказом Інституту. Термін проведення співбесіди 10-15 хвилин з кожним із абітурієнтів.

Оцінювання рівня знань абітурієнтів проводиться кожним із членів предметної комісії окремо, відповідно до критеріїв оцінювання. Загальний бал оцінювання рівня знань абітурієнта виводиться за результатами обговорення членами комісії особистих оцінок відповідей абітурієнтів. Бали (оцінки) вступного фахового випробування виголошуються головою предметної комісії усім абітурієнтам, хто брав участь у випробуванні.

У ході фахового випробування абітурієнти мають відповісти на запитання, які представляють теоретичну та практичну складову дисциплін, покладених в основу розробки програми вступного фахового випробування.

При висвітленні теоретичного питання абітурієнту необхідно продемонструвати ґрунтовні знання щодо сутності та соціального призначення професії соціального працівника, основних проблем різних категорій населення України, які потребують соціальної допомоги та захисту, системи закладів та установ, які займаються соціальною роботою з дітьми та молоддю, кризовими групами населення, людьми похилого віку, проблемними групами тощо, етичних принципів соціального обслуговування, особливості соціалізації особистості в різних мікросоціумах. Абітурієнт має продемонструвати сформовані уміння аналізувати різні фактори впливу на надання різних видів соціальної допомоги згідно з потребами різних груп клієнтів, диференціювати зміст діяльності відповідно до різних об’єктів, суб’єктів та напрямів соціальної роботи, добирати адекватні форми та методи соціальної професійної допомоги.


  1. ^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТА НА ВСТУПНОМУ ФАХОВОМУ ВИПРОБУВАННІЗа шкалою університету

Визначення

Характеристика відповідей абітурієнта

на питання теоретичного змісту

на питання практичного змісту

100-123 бали

Низький

Абітурієнт не усвідомлює змісту питання білету, тому його відповідь не має безпосереднього відношення до поставленого питання; виявляє поверхневі теоретичні знання

Абітурієнт виявляє нездатність розв’язання практичних завдань через невміння чіткого визначення мети, розробки та реалізації плану, необізнаність щодо методів та форм відповідної роботи та (або) не спроможність щодо оцінки результату власної діяльності

124-149 балів

Задовільний

Абітурієнт виявляє певну теоретичну підготовку з програмного матеріалу, вміння викласти окремі його положення. Однак, відповіді на питання білету мають фрагментарний характер, характеризуються відтворенням знань на рівні запам'ятовування, супроводжуються другорядними міркуваннями, що не мають безпосереднього відношення до змісту запитання

В процесі розв’язання практичного завдання абітурієнт демонструє здатність до вирішення окремих складових визначеної проблеми, володіння певними методами роботи і часткову спроможність до оцінки результату власної діяльності

150-174 балів

Достатній

Абітурієнт демонструє розуміння навчального матеріалу, вміння послідовного його викладання. У відповідях на питання білету допускаються деякі неточності або помилки непринципового характеру. Помітне прагнення абітурієнта логічно розмірковувати при відповіді на питання білета

В процесі розв’язання практичного завдання абітурієнт демонструє здатність використовувати стандартні способи вирішення визначеної проблеми, володіння основними формами і методами роботи, а також спроможність до загальної оцінки результату власної діяльності

175-200 балів

Високий

Абітурієнт виявляє високий рівень теоретичної підготовки, вміння аналізувати літературу зі спеціальності, логічно та послідовно викладати теоретичний матеріал, робити висновки. Дає повну і розгорнуту відповідь на питання білету

У процесі виконання практичних завдань абітурієнт виявляє здатність формулювати конкретну мету, відповідну суті визначеної проблеми, творчий підхід до розробки та втілення плану її досягнення, вдале володіння необхідними формами і методами роботи, а також спроможність до всебічної оцінки результату власної діяльності

Оцінювання рівня знань абітурієнтів проводиться кожним із членів предметної комісії окремо, відповідно до критеріїв оцінювання. Загальний бал оцінювання рівня знань абітурієнта виводиться за результатами обговорення членами комісії особистих оцінок відповідей абітурієнтів. Бали (оцінки) вступного фахового випробування виголошуються головою предметної комісії усім абітурієнтам, хто приймав участь у випробуванні після закінчення іспиту.

  1. ^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ СПІВБЕСІДИ

Фахова комісія аналізує результати співбесіди методом експертної оцінки й колегіально приймає рішення: про «рекомендовано до зарахування» або «не рекомендовано до зарахування», з урахуванням співбесіди з мови (української, російської).


  1. ^ ЗМІСТ ПРОГРАМИ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ (СПІВБЕСІДИ)


Тема 1. Зародження системи державного соціального забезпечення та приватної благодійності в Західній Європі в ХІХ ст.

Перехід до спеціалізації соціальних установ та працівників, що в них зайняті. Усвідомлення важливості надання допомоги та здійснення контролю без ізоляції особи. Визнання необхідності соціального забезпечення.Тема 2 .^ Становлення системи державної соціальної політики на Україні у ХІХ ст..

Неефективність централізованої організації соціальної допомоги. Переорієнтація на місцеві установи у справі піклування про осіб, що потребують допомоги. Зростання ролі благодійних товариств у наданні соціальної допомоги в другій половині ХІХ століття.
Тема 3.^ Започаткування соціальної роботи як професійного виду діяльності (поч. ХХ ст.)

Передумови зародження професії соціального працівника. Різні шляхи становлення професії в Європі та Америці. Виникнення перших соціальних шкіл.


Тема 4. ^ Становлення наукових основ соціальної робот

Професіоналізація соціальної роботи. Наглядачі на підприємствах та надомні візитери. Вплив праці М.Річмонд „Соціальний діагноз” на вироблення першої методики в роботі соціального працівника.
Тема 5. ^ Стан соціальної роботи в період другої світової війни та повоєнний період (1940-1955 рр.)

Діяльність соціальних працівників підчас війни зростання кількості соціальних працівників у цей період та загальне визнання їх статусу. Масовий прихід соціальних працівників у приватний сектор. Розгляд соціальної роботи в медико-соціальному ракурсі.
Тема 6. ^ Використання нових методик у роботі соціальних працівників у 1955-1965 рр.

Переорієнтація в роботі соціальних працівників під впливом теорій З.Фрейда та К.Роджерса. популяризація методики „case-work”. Зростання важливості соціально-психологічного аспекту в соціальній роботі.
Тема 7 . ^ Критичний підхід до існуючих методик. Усвідомлення важливості соціальної роботи в общинах (1965-1974 рр.)

Критика методики „case-work”. Започаткування роботи соціальних працівників на вулицях, у кварталах, в комунах. Введення в навчальні плани та програми методики соціальної роботи в групах та общинах. Поява перших проектів, їх значення та роль.
Тема 8 . ^ Удосконалення та спеціалізація прийомів і методів соціальної роботи (1974-1990 рр.).

Розвиток вітчизняної системи соціального забезпечення у ХХІ столітті.
Вплив нового міжнаціонального поділу ринку праці на суспільство в цілому та соціальний статус окремого громадянина. Зростання кількості існуючих соціально вразливих верств населення та поява нових клієнтів у соціальних працівників. Критика соціологами роботи соціальних працівників. Інтегрований підхід до кожної проблеми.

Державна система матеріального забезпечення й обслуговування громадян СРСР. Соціальний захист від безробіття. Право громадян на матеріальне забезпечення в старості, у випадку хвороби, повної чи часткової втрати працездатності і т.ін.

Зміни парадигми соціального захисту при переході до ринкових відносин. Система соціального захисту громадян у сучасній Україні
Тема 9. ^ Місцеве самоврядування та соціальна допомога.

Управлінські принципи соціальної допомоги. Класифікації проектів, що реалізуються та розробляються на рівні місцевої громади. Роль громадських організацій у вирішенні соціальних проблем на місцевому рівні. Моніторинг та планування соціальних проектів у громаді. Роль волонтерства в організації надання соціальної допомоги. Залучення ЗМІ до участі у вирішенні соціальних проблем на рівні громади. Специфіка закордонного досвіду соціальної допомоги місцевим самоврядуванням.
Тема 10. ^ Соціальна допомога на виробництві.

Характеристика державної служби зайнятості. Етапи організації прийому кандидатів на роботу. Поняття взаємодії соціального працівника та керівництва підприємства. Основні питання здійснення представництва працюючих. Особливості соціального страхування та соціального захисту працюючих на виробництві. Поняття інвалідність, види інвалідності. Поняття «безробіття», причини його виникнення. Становлення та розвиток соціальної служби на підприємстві.  1. Для пільгових категорій осіб, яким надано право складати вступні випробування (особи, що потребують особливих умов складання випробувань) в НПУ імені М. П. Драгоманова за рішенням Приймальної комісії створюються особливі умови для проходження вступних випробувань.  1. ^ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1

Актуальні проблеми теорії та практики соціальної роботи на межі тисячоліть: Монографія - К.: УДЦССМ, 2001. - 344 с.

2

Антология социальной работы. В 5 т. Т.1. История социальной помощи в России / Сост. М.В.Фирсов. - М.: Сварог - НВФ СПТ, 1994. - 288 с.

3

Динамика ценностей в социальной работе / Под ред. С.Шардлоу. - Амстердам - Киев, 1996. - 206 с.

4

Значення змін у соціальній роботі / За ред. С.Шардлоу - К., 1995. - 142 с.

5

Лукашевич М.П., Мигович І.І., Пінчук І.М. Соціальна робота в Україні: теоретико-методологічні засади. - К.: МАУП, 2001. - 126 с.

6

Мигович І.І. Соціальна робота (вступ до спеціальності) - Ужгород: ВАТ „Патент”. - 1997.

7

Основы социальной работы: Учебник / Отв. Ред. П.Д.Павленок. - М.: ИНФРА, 1997. - 368 с.

8

Пейн. Сучасна теорія соціальної роботи. - К., 2000.

9

Практична соціальна робота / За ред. П.Картер. - Амстердам - К., 1996. - 184 с.

10

Попович Г.М. Соціальна робота в Україні і за кордоном. Навчальний посібник. - Ужгород: УДУ, 2000. - 134 с.Додаткова література

11

Єрмаков І.Г. Педагогіка життєтворчості // Школа життєтворчості особистості / За ред. І.Г.Єрмакова. - К.: ІСДО, 1995. - С.3-11.

12

Збірник міжнародних правових документів, законодавчих актів і нормативних документів України з питань соціально-правового захисту дітей. - К., 1998.

13

Молодь України: стан, проблеми, шляхи розв`язання: Зб. наук. публікацій Укр. НДІ проблем молоді за підсумками виконання наук. програм і проектів у 1996 р. Вип. 6. – К.: АТ «Видавництво «Столиця», 1997. - 208 с.

14

Про становище молоді в Україні // Щоріч. доп. Президенту України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України. - К., 1998.

15

Капська А.Й. Соціальна робота: деякі аспекти роботи з дітьми та молоддю. - К.: ДЦССМ, 2000. –

16

Соціальна робота/За ред. В.Андрущенка. кн.2 – К.: ДЦССМ. 2002. –

Социальна робота: теория и практика. Учебное пособие/Под ред. проф. Е.Холостовой, А.Сорвина. – М.: ИНФРА, 2002

17

Капська А.Й. Соціальна робота: технологічний аспект. – К.: ДЦССМ, 2004. – 364с.

18

Бойко А.М. Оновлена парадигма виховання: шляхи реалізації. К.: ІЗМН, 1996. – 236с.

19

Карпенко О.Г. Соціальна робота як вид професійної діяльності // Соціальна робота: технологічний аспект. Навчальний посібник. – К.: ДЦССМ, 2004. – С.14-17.

20

Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи (модульний курс дистанційного навчання) / А.Й.Капська, О.В.Безпалько, Р.Х.Вайнола; Заг.ред.А.Й.Капської.-К.,2002.

21

Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи ( модульний курс дистанційного навчання) / А.Й.Капська, О.В.Безпалько, Р.Х.Вайнола; Заг.ред.А.Й.Капської.-К.,2002.- 164 с.

22

Технологии социальной работи: Учебник /Под общей ред. Е.И.Холостовой.-М.;ИНФРА, 2001- 400 с.

23

Технології соціально-педагогічної роботи: Навчальний посібник / За заг. ред. проф.Капської А.Й.-К.: 2000.-372 с.Схожі:

Програма вступного фахового випробування (співбесіди) з iconПрограма вступного фахового випробування (співбесіди) з
Вступне фахове випробування на базі освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» буде проводитися у формі...
Програма вступного фахового випробування (співбесіди) з iconПрограма фахового вступного випробування з журналістики
Програма фахового вступного випробування складається з пояснювальної записки, вимог до рівня підготовки, структури і завдань, критеріїв...
Програма вступного фахового випробування (співбесіди) з iconПрограма вступного фахового випробування з «Соціальної роботи»
Вступне фахове випробування з дисципліни «Соціальна робота» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» буде проводитися...
Програма вступного фахового випробування (співбесіди) з iconПрограма вступного фахового випробування
Програма вступного фахового випробування зі спеціальності 03050301 „Міжнародна економіка” галузі знань 0305 „Економіка та підприємництво”...
Програма вступного фахового випробування (співбесіди) з iconПриватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» програма фахового вступного випробування
Програму вступного фахового випробування з української мови І літератури для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» укладено...
Програма вступного фахового випробування (співбесіди) з iconПрограма фахового вступного випробування зі спеціальностей 03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності»
Програма фахового вступного випробування складена відповідно до гсвоу мону „Освітньо-кваліфікаційної програми” підготовки бакалавра...
Програма вступного фахового випробування (співбесіди) з iconПрограма фахового вступного випробування зі спеціальностей 03060101 Менеджмент організацій І адміністрування
Програма фахового вступного випробування складена відповідно до гсвоу мону „Освітньо-кваліфікаційної програми” підготовки бакалавра...
Програма вступного фахового випробування (співбесіди) з iconПрограма фахового вступного випробування зі спеціальностей 03060101 Менеджмент організацій І адміністрування
Програма фахового вступного випробування складена відповідно до гсвоу мону „Освітньо-кваліфікаційної програми” підготовки бакалавра...
Програма вступного фахового випробування (співбесіди) з iconВ. П. Кравець 2012 р. Програма фахового вступного випробування з туризмознавства
Програма фахового вступного випробування з туризмознавства для вступників за напрямом підготовки 140103 «Туризм», на базі освітньо-кваліфікаційного...
Програма вступного фахового випробування (співбесіди) з iconВ. П. Кравець 2013 р. Програма фахового вступного випробування з туризмознавства
Програма фахового вступного випробування з туризмознавства для вступників за напрямом підготовки 140103 «Туризм», на базі освітньо-кваліфікаційного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи