Програма в ступного фахового випробування з іноземної мови icon

Програма в ступного фахового випробування з іноземної мови
Скачати 304.07 Kb.
НазваПрограма в ступного фахового випробування з іноземної мови
Дата24.08.2014
Розмір304.07 Kb.
ТипПрограма


ПРОГРАМА

вступного фахового випробування

з іноземної мови


При вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр

на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня “Молодший спеціаліст

напрям підготовки 03.05 Філологія
спеціальність 6.020302 Філологія.Мова та література:

англійська, німецька, французька


Київ – 2014
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
У державних документах з вищої освіти наголошується на необхідності формування нової генерації педагогічних кадрів, підготовленої до якісного забезпечення освітніх потреб особистості, розвитку її інтелектуального та культурного потенціалу. Розв’язання цієї проблеми у сучасних умовах вимагає від вчителя глибокого усвідомлення особистісно-орієнтованої парадигми освіти, творчого підходу до організації навчально-виховного процесу, комп'ютерної грамотності, володіння іноземними мовами. Значення останнього посилюється тим, що входження України у Європейський освітній простір, приєднання до Болонського процесу, інтеграція нашої країни в світову спільноту підвищує попит на знання іноземної мови як засобу передачі інформації в усній і письмовій формах комунікації. За таких умов нагальною проблемою сучасної практики вищої педагогічної освіти є не лише підвищення ефективності професійної підготовки майбутнього вчителя іноземної мови, але й якісного рівня вступних іспитів з іноземної мови на філологічні спеціальності, що дозволяє досягти більш високого рівня конкуренції під час вступу і, як наслідок, вищих результатів навчання і вищої конкурентоспроможності випускників навчального закладу.

Програму до вступного екзамену з англійської мови укладено з урахуванням вимог до обсягу знань, умінь і навичок, передбачених програмою з англійської мови.

^ Мета екзамену:

 • ·виявлення знань з граматики і лексики англійської мови;

 • з'ясування рівня комунікативної компетенції абітурієнта у монологічній та діалогічній формі спілкування за поданою тему або ситуацією;

 • контроль рецептивних знань (читання);

 • визначення фонетичної компетенції матеріалу з курсу іноземної мови за програмою середньої загальноосвітньої школи;

 • виявлення рівня продуктивних умінь (говоріння, письмо).

Зміст матеріалу, винесеного на екзамен, відповідає вимогам програми з іноземних мов для середньої школи. Види завдань є типовими і передбачають визначення рівня підготовленості абітурієнтів з англійської мови як у мовленнєвій діяльності, так і знання ними мовної системи. Вимоги до знань, вмінь та навичок з іноземної мови для вступників.

^ Усне мовлення. Вступники повинні розуміти англійське мовлення у нормальному темпі в обсязі тематики, засвоєної в середній школі, адекватно відповідати на додаткові запитання, правильно реагувати на репліки комунікантів, відповідати на запитання за змістом прочитаного тексту, вести бесіду на побутові і суспільно-політичні теми відповідно до чинної програми шкільного курсу, враховуючи соціокультурні особливості мови, що вивчається.

^ Читання і переклад. Вступники повинні демонструвати розвинене вміння читання (різних його видів) на основі високого рівня володіння граматикою мови, мати запас слів, достатній для розуміння іноземних текстів середньої складності. Навички вимови, володіння лексичним мінімумом, знання граматики і правил читання перевіряються в процесі читання тексту і усної бесіди. Рівень знань граматичних структур перевіряється шляхом вибіркового аналізу тексту, що читається, а також в результаті перекладу речень з української на англійську мову.

Рівень усвідомлення тексту, що читається, виявляється через відповіді вступників на запитання і вибірковий переклад на українську мову.

Аудіювання. Вступники повинні розуміти на слух мовлення нормального темпу під час спілкування з викладачем.

Письмо. Вступники повинні володіти орфографічними та синтаксичними навичками оформлення письмових висловлювань (перевіряється під час перекладу речень з української на іноземну мову).

Усі методичні засади і зміст програми ґрунтуються на програмі курсу з англійської мови для загальноосвітніх навчальних закладів, узгоджені з відповідною галуззю Державного стандарту середньої освіти як головного стратегічного документа і відповідають основним положенням “Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання”*.

* Рівень володіння іноземною мовою на момент закінчення шкільного курсу в загальноосвітньому навчальному закладі відповідає рівню В1+, після закінчення училищ – В 2.

^ ЗМІСТ ЕКЗАМЕНУ

1. Читання текстів різних жанрів та різноманітної тематики з охопленням загального змісту. Контроль розуміння прочитаного, а також граматики і лексики іноземної мови шляхом перекладу обраного фрагменту з іноземної мови на українську.

2. Переклад речень з української мови на іноземну. Підібрані речення містять зразки мови і мовлення (граматичні структури, лексичні одиниці), які відбивають типові і важливі граматичні та лексичні явища іноземної мови, включені в граматичний та лексичний, а також тематичний програмові мінімуми.

3. Ситуація мовлення. Підібрані ситуації вимагають адекватної мовленнєвої

поведінки з врахуванням соціокультурних особливостей мовного середовища, використання автентичних засобів вираження, лексичної і граматичної компетенції в межах програми з іноземної мови для загальноосвітніх навчальних закладів.
^ ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО ЗАВДАННЯ

1. Read the text № 1.

2. Translate the sentences from Ukrainian into English (№1-5).

3. Speak on the situation:


ТЕМАТИКА МОВЛЕННЯ

Тематика ситуативного спілкування 

Я, моя сім'я і друзі (індивідуальність, персональна інформація, мої мрії і побажання, конфлікт поколінь, розпорядок дня, проблеми підлітків, особисті  досягнення).

Шкільне життя (моральні дилеми й життєві цінності, інтелект, шкільні проблеми, страхи та переживання ). Дозвілля (гармонійний спосіб життя, спорт, мистецтво, вільний час підлітків, вибір стилю життя, подорож, тематичні парки).

Робота| і професії (вибір професії, слава та вдача).  

Природа (наслідки втручання в природу, природні катаклізми, тварини та рослини).   

Наука і культура (еволюція та розвиток, технології майбутнього).   

 Люди (життя молоді, опис зовнішності та характеру, здоров’я, успіх і щастя, ризик).  

 Життя суспільства (суспільство та особистість, расова дискримінація, наркотики, сусіди, проблеми виховання і порушення закону, комунікація).

“Я, моя сім’я, друзі (права та обв’язки молоді, толерантність, гуманність, благодійність)”, “Культура харчування, дозвілля (особисті пріоритети)”, “Мистецтво (жанри мистецтва, опис картини)”, “Молодіжна культура” (молодіжний рух в Україні та у світі), “Наука і технічний прогрес” (вплив науково-технічного прогрессу на життя людини і довкілля), “Подорож по Україні та країнах, мова яких вивчається”, “Шкільне життя (випускні іспити)”, “Робота і професії” (престижні професії в Україні та за кордоном, плани на майбутнє)”, “Кіно, театр, телебачення”, “Україна у світі”, “Міжнародні спортивні змагання, олімпійські чемпіони”, "Освіта в нашому житті", "Захист навколишнього середовища", "Світові проблеми екології", "Засоби масової інформації в нашому житті", "Карта світу", "Фізична культура та спорт в нашому житті", "Державний устрій та Конституція України", "Зв'язки України з англомовними країнами", "Епізод з історії України", "Географічне розташування та клімат України", "Українські міжнародні відносини", "Охорона здоров'я в Україні", "Пам'ятки України", "Видатні люди України", "Географічне розташування та клімат Великої

Британії, "Лондон - столиця Великобританії", "Політична система Великої Британії", "Визначні пам'ятки Великої Британії", "Видатні люди Великої Британії", "Національні свята та традиції у Великій Британії", "Англійська кухня та їжа", "Видатні історичні події Великої Британії", "Українські традиції та релігійні свята", "Київ – столиця України", "Життя української молоді" тощо.

^ Мовленнєва компетенція

Мовленнєві функції

Запросити та надати інформацію в межах сфер спілкування.

Представити себе та інших.

Розповісти про свої уподобання.

Дати рекомендації.

Висловити перевагу.

Висловити та підтвердити свою думку.

Попросити та надати дозвіл, відмовити в дозволі.

Висловити подяку.

Висловити пропозицію.

Вибачитись.

Погодитися / не погодитися.

Прощатися.

Виразити симпатію

Давати поради.

Висловлювати свою оцінку

Запитати про чию-небудь думку

Відмовитися від пропозиції.

Переконувати співрозмовника.

Висловлювати незгоду.

Надавати пояснення.

Висловлювати розчарування або жаль.

Висловлювати надію.

Висловити незадоволення.

Просити пробачення.

Висловлювати підтримку в розмові.

Висловлювати прохання або вимоги.

Запитати і надати інформацію про себе.

Реагувати на щось нове.

Переконувати опонента.

Висловлювати співчуття.

Говорити про проблеми.

Робити висновки.

Представити і аргументувати свою точку зору.

Дати пораду.

Запитати і пояснити значення.

Висловити пропозицію.

Переконати інших і одержати згоду.

Обговорити можливості.

Запропонувати альтернативу.

Висловити схвалення (задоволення/ незадоволення).
ГРАМАТИКА

Вступник повинен вміти вживати:

Морфологія

Артикль. Загальне поняття про вживання артикля. Вживання неозначеного (а, аn) і означеного (the) артиклів. Вживання означеного артикля перед іменником, який має при собі означення, виражене прикметником у найвищому ступені або порядковим числівником. Вживання означеного артикля перед іменниками, що означають поняття, єдині в своєму роді (the sky, the sun), перед назвами річок, морів, океанів, гір. Відсутність артикля: перед іменами і прізвищами людей та назвами міст, перед словами, що означають речовину (milk, tea), перед словами у множині, якщо в однині стоїть неозначений артикль. Вживання означеного артикля з назвами країн, місцевостей, перед прізвищами, при утворенні іменників від прикметників. Іменник. Утворення множини. Форма присвійного відмінка. Присвійний відмінок іменників, що означають живі істоти (в однині та множині). Вживання присвійного відмінку у прийменникових зворотах, що означають обставину місця. Сполучення іменників з прийменниками, що виражають деякі значення відмінків української мови.

Прикметник. Місце прикметника між артиклем та іменником. Утворення ступенів порівняння прикметників (загальні правила і окремі випадки). Ступені порівняння багатоскладових прикметників.

Числівник. Кількісні і порядкові числівники.

Займенник. Особові, присвійні, неозначені, питальні, відносні та вказівні займенники. Вживання зворотних, неозначених і присвійних займенників в абсолютній формі.

Дієслово. Особові форми дієслова. Вживання дієслів have, bе як самостійних і допоміжних дієслів. Вживання дієслова bе як дієслова-зв'язки. Вживання дієслів bе та have у модальному значення. Допоміжне дієслово will. Зворот there is (there аrе). Спосіб (дійсний, умовний, наказовий). Наказовий спосіб. Стверджувальна форма наказового способу. Стверджувальна та заперечна форми наказового способу. Вживання дієслова lеt (lеt’s). Умовний спосіб. Емфатичні конструкції. Модальні дієслова сап, сould, mау, might, mиst, ought, need, have to, should, ought to, to be to. Дієслова стандартні, Раst Іndefinitе і Раst Раrticiplе, якi утворюються за допомогою суфікса -еd, та нестандартного типу. Система дієслівних часів по групах Іndefinite, Сontinuous, і Реrfect в Active Voісе. Складнопідрядні речення із сполучниками. Пряма та непряма мови. Правило узгодження часів. Утворення Раssive Vоісе. Вживання дієслів у Рrеsent, Раst, Future Indefinite Теnses Раssive Vоісе; Рrеsent і Раst Соntinuous Tenses Passive Vоісе; Рresent і Раst Реrfect Tenses Раssive Vоісе. Безособові форми дієслова: Іndefinitе, Рresent і Раst Раrticiple, Gerund (прості форми), їх функції у реченнях. Конструкції з безособовими формами дієслова: Соmрlех Object, Соmрlех Subject, герундіальні та дієприкметникові звороти, абсолютні дієприкметникові конструкції.

Прислівник. Найбільш уживані прислівники. Вищий та найвищий ступені. Ступені порівняння прислівників.

Прийменник. Вживання прийменників. Найбільш уживані прийменники.

Сполучник. Найбільш уживані сурядні й підрядні сполучники.

Словотворення: Основні форми словотворення іменників, прикметників, дієслів та прислівників. Конверсія. Найважливіші суфікси і префікси.

СИНТАКСИС

Просте речення. Непоширене і поширене речення. Головні члени речення. Способи вираження підмета. Вид присудка (дієслівний, простий, складений, іменний). Другорядні члени речення. Порядок слів у стверджувальному, питальному і заперечному реченнях. Складносурядне та складнопідрядне речення. Найбільш уживані види підрядних речень.

Часи дієслова. Теперішній простий час (The Present Simple). Дієслово “to be”.

Загальне запитання. Спеціальне запитання. Альтернативне запитання. Розділове запитання.

Модальні дієслова (The Modal Verbs). Переклад модальних дієслів.

Прислівник. Ступені порівняння прислівників. Ступені порівняння прислівників не за загальним правилом.

Займенник (The Pronoun). Власні займенники. Присвійні займенники. Зворотні і підсилювальні займенники. Вказівні займенники. Взаємні займенники. Питальні займенники. Неозначені займенники. Заперечні займенники.

Артикль (The Article). Використання неозначеного артикля. Використання означеного артикля. Відсутність артикля.

Прикметник (The Adjective). Ступені порівняння якісних прикметників. Утворення ступенів порівняння прикметників не за загальним правилом. Порівняльні конструкції.

Числівник (The Numerals) Порядкові та кількісні числівники

Часи групи Continuous. Теперішній тривалий час (The Present Continuous Tense)

Часи групи Perfect Теперішній перфектний час (The Present Perfect Tense)

Часи групи ^ Simple Минулий простий час (The Past Simple Tense).

Часи групи Continuous. Минулий тривалий час (The Past Continuous Tense).

Часи групи Perfect. Минулий доконаний час (The Past Perfect Tense).

Часи групи ^ Perfect Continuous. Теперішній перфектно-тривалий час (The Present Perfect Continuous).

Часи групи Perfect Continuous. Минулий перфектно-тривалий час (The Past Perfect Continuous Tense).

Часи групи ^ Perfect Continuous. Майбутній перфектно-тривалий час (The Future Perfect Continuous Tense).

Часи групи Future in the Past. Простий майбутній час в минулому (The Future in the Past Tense).

Часи групи ^ Perfect Continuous. Майбутній тривалий час «в минулому» (The

Future Perfect-in the Past Continuous).

Часи групи Perfect. Майбутній перфектний час «в минулому» (The Future Perfect-in the Past).

Часи групи ^ Perfect Continuous. Майбутній перфектно-тривалий час «в минулому»(The Future Perfect Continuous Tense).

Стан. Пасивний та активний стан. Прості часи в пасивному стані. Простий майбутній час «в минулому». Тривалі часи в пасивному стані. Перфектні часи в пасивному стані.

Спосіб. Дійсний спосіб. Наказовий спосіб. Умовний спосіб. Прості речення. Складнопідрядні речення – в підрядних умовних реченнях. Підрядні умовні з дієсловом wish. Після дієслів, які виражають наказ, пораду, пропозицію, припущення.

Безособові форми дієслова. Інфінітив. Форми інфінітива. Використання інфінітиву без частки to.

Прийменник. Прийменник місця. Прийменники напрямку та руху. Прийменник часу.

Сполучник. Підрядникові сполучники. Функції підрядних сполучників.

Синтаксис. Порядок слів у простих реченнях. Розповідні речення. Питальні речення. Спонукальні речення. Окличні речення. Часи групи Simple. Майбутній простий час (The Future Simple Tense).

Складне доповнення . The Complex Object

Герундій. (The Gerund).

Participle I. Participle II.

Фонетика

The International Phonetic Alphabet (IPA)

Vowels

Consonants

Stressed and unstressed syllables

Diphthongs

Silent letters

Homophones

Word linking

Intonation in different types of questions

Polite intonation 

Соціокультурна / соціолінгвістична компетенція

Норми поведінки та правила етикету в Україні та інших країнах світу 

Поведінка в ситуаціях міжкультурного спілкування.

Шанобливе ставлення до співрозмовників. 

Впізнавати, розуміти та/або використовувати деякі вирази (прислів’я, ідіоми) в рамках сфер спілкування.

Відчувати та/або передавати різницю в стилі (регістрі). 

Правильно вибирати елементи згідно з комунікаційною метою і стилем (формальний  / неформальний).

^ Мовленнєва компетенція

Аудіювання

Розуміти: - основний зміст не дуже складних автентичних текстів пізнавального і країнознавчого характеру, виділяти основну думку/ідею, факти і аргументи, диференціювати основні факти і другорядну інформацію, слідкувати за логікою міркувань та прогнозувати розвиток розповіді, узагальнювати інформацію і зіставляти її з власним досвідом, оцінювати отриману інформацію з огляду на її вірогідність та переконливість;

- зміст не дуже складних автентичних текстів типу пізнавальних радіо- та телепередач, теле- та відеофільмів, точно усвідомлювати всі факти, події, аргументи, приклади, слідкувати за логікою міркувань, узагальнювати інформацію, яка надходить, робити на цій основі власні висновки, оцінювати отриману інформацію з точки зору її правдивості;

виділяти: - найбільш значущу інформацію в автентичних текстах типу: оголошення, реклама, репортаж тощо, оцінювати виділені факти щодо їх корисності, можливості застосування тощо;

- висловлювання співрозмовників (у тому числі за наявності незнайомих мовних засобів), а в разі необхідності використовувати перепитування, прохання повторити чи пояснити;

використовувати: -   лінгвістичну і контекстуальну здогадку, спираючись на сюжетну лінію або наочність. 

Аудіотексти можуть містити до 5 % невідомих слів, про значення яких можна здогадатися з контексту, і 2 % невідомих слів, які не перешкоджають розумінню тексту в цілому. Тривалість звучання – до 6 хвилин.

Мовлення

Монологічне мовлення 

Уміти: - висловлювати свої думки без попередньої підготовки логічно й відповідно до певної ситуації або у зв'язку з прочитаним чи почутим;

- передати головний зміст прочитаного чи почутого, використовуючи опис, переказ або змішані типи монологу, висловлюючи своє ставлення до всього, про що йдеться в межах програм матеріалу;

- робити усні підготовлені повідомлення з теми.Обсяг висловлювання — не менше 22 фраз.

^ Діалогічне мовлення

Уміти: - без попередньої підготовки вести бесіду з однією чи кількома особами в контексті певної ситуації спілкування, а також, використовуючи зміст прочитаного, брати участь у діалогах різних типів, спонтанно реагуючи на зміни мовної поведінки співрозмовника і висловлюючи своє ставлення до предмета обговорення в межах програми мовного матеріалу.

- вести групове обговорення без опори на зразок, використовуючи аргументацію, переконання, елементи полеміки та дискусію. Обсяг висловлювання — не менше 14 реплік. 

Читання

Розуміти:

- головний зміст текстів різного жанру і стилю (особистий лист, газетні/журнальні публікації, публіцистичні та інші статті), виділяти головну думку або ідею автора чи порушену ним проблему, диференціювати основну і другорядну інформацію,  усвідомлювати взаємозв'язок подій і фактів, логіку розповіді, прогнозувати подальший розвиток подій, узагальнювати отриману інформацію, робити власні висновки та оцінки з урахуванням комунікативного завдання (обсяг - 2 500 друкованих знаків);

- зміст не дуже складних автентичних текстів різного типу, осмислювати причинно-наслідкові взаємозв'язки фактів та подій, зіставляти факти, узагальнювати і критично оцінювати інформацію, тлумачити її крізь призму головної ідеї автора, критично оцінювати вірогідність і переконливість отриманої інформації в контексті конкретного комунікативного завдання.

Уміти:

- проглянути текст чи серію текстів з метою пошуку потрібної інформації та оцінки її значення; 

- використовувати лінгвістичну і контекстуальну здогадку, структуру сюжету, коментарі, зноски та інший довідковий апарат з метою кращого усвідомлення суті прочитаного. Тексти можуть містити до 6 % невідомих слів, про значення яких можна здогадатися з контексту, а також 3 % невідомих слів, які не перешкоджають розумінню тексту в цілому. 

Письмо

Уміти:

-  писати листа другові (без використання зразка), викладаючи різні факти, події чи враження та висловлюючи свої погляди;

-  заповнювати формуляр чи анкету з основними відомостями про себе;

-  скласти і записати план тексту, робити короткі записи щодо прочитаного чи прослуханого;

-  написати диктант.  
^ ЛЕКСИЧНИЙ МАТЕРІАЛ:

Для продуктивно-рецептивного (двостороннього) володіння мовою потрібно 3700 лексичних одиниць, для розуміння тексту при читанні зі словником – не менше як 3000 лексичних одиниць. Слова, утворені від відомих коренів за допомогою афіксів, суфіксів, іменників -er, -ind, -ment, -tion, -ness; прикметників -less, -ful, -able, -al; числівників -teen, -ty, th; прислівників –ly; префіксів дієслів re-; прикметників un-, dis-.

^ ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ВСТУПУ

ЗМІСТ

При підготовці до тестування з німецької мови Вам необхідно опрацювати такі граматичні теми:

Граматика. Морфологія

Іменник. Рід, число, відмінювання іменників.

Артикль. Види. артиклів. Основні правила вживання артикля. Відсутність артикля.

Прикметник. Відмінювання прикметників. Ступені порівняння прикметників.

Числівник. Кількісні та порядкові числівники. Вживання числівників у математичних операціях та при визначенні часу. Написання і читання дат.

Займенник. Особові займенники, їх відмінювання. Вказівні та присвійні займенники, їх відмінювання. Питальні та відносні займенники. Зворотний займенник sich. Неозначено-особовий займенник man та безособовий займенник es.

Дієслово. Часи дієслова (Prasens, Imperfekt, Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum I, Futurum II). Активний та пасивний стан дієслова. Зворотні дієслова. Модальні дієслова. Наказовий спосіб. Інфінітив. Дієприкметник. Інфінітивні та дієприкметникові звороти. Умовний спосіб.

Прислівник. Ступені порівняння прислівників. Займенникові прислівники.

Прийменник. Класифікація прийменників. Керування прийменників. Прийменникове керування дієслів. Місце прийменників.

Синтаксис. Просте речення. Порядок слів у простому розповідному реченні. Порядок слів у питальному реченні. Головні і другорядні члени речення. Структура складного речення.

^ Лексичний матеріал: 2500 лексичних одиниць, які містять 1200 одиниць продуктивної лексики. Слова утворені від відомих коренів за допомогою афіксів: суфіксів іменників -er, -ler, -chen, -lein, -ung, - heil, -keit; прикметників -ig, -isch, -los, -lich, -haft, -bar; порядкових числівників –te, -ste; префіксів прикметників un-; префіксів дієслів zuruck-, auf-, mit-. Дієслова з невідокремлюваними префіксами; іменники, утворені шляхом словосполучення.

^ Граматичний матеріал

А. Для усного мовлення

Синтаксис. Вживання стверджувальних речень, заперечних речень, наказових (спонукальних), запитальних речень із запитальними словами і без них. Вживання речень з присудком, вираженим зв’язкою з іменником чи прикметником у короткій формі (складний іменний присудок), з простим дієслівним присудком, з простим присудком, вираженим дієсловами з відокремлюваним префіксом у простих і складних часових формах (Perfect, Futurum I).

Вживання речень із складним дієслівним присудком, вираженим модальним дієсловом з інфінітивом, дієсловом, дієсловом з zu.

Вживання складнопідрядних речень з підрядним додатковим із сполучником dabb, з підрядним часу із сполучником wenn, з підрядним причини із сполучниками weil, da для позначення одночасності дії в головному і підрядному реченнях. Вживання складносурядних речень із сполучниками und, aber, denn, deshalb. Вживання речень з підметом, вираженим займенниками man, es.

Морфологія. Відмінювання і вживання іменників у різних відмінках.

Артикль. Вживання означеного артикля. Вживання неозначеного артикля. Вживання нульового артикля.

Дієслово. Утворення і вживання часових форм сильних та слабких дієслів у Präsens, Futurum, Perfect, Imperfect .

Вживання Präsens у значенні теперішнього і майбутнього часу.

Вживання Perfect у бесіді і короткому повідомленні про те, що відбулося.

Вживання Imperfect у розповіді.

Прикметник. Вживання короткої форми прикметників. Утворення, відмінювання і вживання ступенів порівняння прикметників у різних відмінках.

Прислівник. Вживання прислівників у різних ступенях порівняння.

Займенник. Вживання особових займенників у називному, давальному і знахідному відмінках. Відмінювання і вживання вказівних займенників jener, dieser, присвійних займенників, займенників wer, was .

Прийменник. Вживання прийменників з подвійним керуванням, прийменників, що вимагають давального відмінка: aus, bei, nach, mit, vor, zu, прийменників з родовим відмінком; із знахідним відмінком fur, durch, ohne, um, gegen.

^ Б. Для читання

Вступники повинні розпізнавати та розуміти при прочитанні інформативні групи, основні випадки вживання інфінітива з часткою zu .

Складнопідрядні речення з підрядними часу і сполучниками als, nachdem, у яких попередня дія виражена дієсловом в Plusquamperfekt, а наступна – Imperfect.

Складнопідрядні речення з підрядним означальним, що вводиться сполучним словами der, die, das в усіх відмінках. Речення з пасивною Präsens Imperfect Passiv. Речення з конструкцією: haben sein + zu + Infinitive. Речення з конструкцією: модальне слово + Infinitive Passiv.

Partizip I, Partizip II у ролі означення. Поширене речення, що містить у дієприкметникові звороти з Partizip I, Partizip II.


^  ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

З ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ВСТУПУ

При підготовці до тестування з французької мови Вам необхідно опрацювати такі граматичні теми:

^ Граматика. Морфологія

Іменник. Рід, число іменників.

Артикль. Види артиклів. Вживання неозначеного артикля. Основні випадки невживання артикля.

Прикметник. Рід, число прикметників. Класифікація прикметників. Ступені порівняння якісних прикметників.

Числівник. Числівники кількісні і порядкові. Їх вживання.

Займенник. Займенники особові, неозначені, вказівні, присвійні, відносні.

Дієслово. Самостійні та допоміжні дієслова. Прості й складні часи. Займенникові дієслова. Безособові дієслова. Три групи дієслів. Стверджувальна, заперечна і питальна форми. Наказовий спосіб. Пассивна форма дієслова. Часи дійсного способу, їх утворення та вживання. Дієприкметник. Дієприслівник. Умовний спосіб.

Прислівник. Види прислівників: прості, похідні, складні. Ступені порівняння прислівників. Прислівники місця, часу, способу дії, кількісні. Стверджувальні та заперечні прислівники. Обмежувальні прислівники. Питальні прислівники.

Прийменник. Форми прийменників: прості, складні. Особливості вживання деяких прийменників.

Сполучник. Сполучники прості та складні. Вживання деяких сполучників сурядності.

Синтаксис. Просте поширене речення: розповідне (стверджувальне, заперечне) і питальне. Порядок слів у простому розповідному реченні; порядок слів у питальному реченні. Структура складного речення. Пряма та непряма мова. Узгодження часів.

^ Лексичний матеріал: 2500 лексичних одиниць, які містять 1200 одиниць продуктивної лексики. Слова, утворені від відомих коренів за допомогою афіксів: суфіксів іменників -ment, -eur, -ier, -ie, -isme, -tion, -esse; суфіксів прикметників -eux, -able, -al; префіксів дієслова; суфіксів числівників -iüme. Слова з префіксом in-.

^ Граматичний матеріал

А. Для усного мовлення

Синтаксис. Вживання простого речення з дієсловом та іменним присудком. Вживання дієслова ütre як зв’язки (Nous sommes dans la cour). Вживання запитального речення із запитальними словами (Ou va-t-il). Вживання заперечної форми речення з ne...pas, ne…rien, ne…jamais.

Морфологія. Іменник. Вживання іменників у множині.

Артикль. Вживання означеного і неозначеного артикля в їхньому основному значенні. Вживання скороченої форми означеного артикля, злитих форм артикля du, des, au, aux. Вживання портативного артикля з іменниками, які означають речовини та якість (du pain, du courage).

Найбільш поширені випадки вживання нульового артикля.

Вживання вказівних та присвійних займенникових прикметників з іменниками.

Прикметник. Вживання жіночого роду, форм числа, вживання ступенів порівняння.

Présent de LIindicatif, Passé composé, Futur simple, Future proche, Imparfait дієслів І, ІІ та ІІІ груп, Plusque-parfait, Future dans le passé, що їх вивчають відповідно до потреб усного мовлення та читання. Вживання зворотніх дієслів у пройдених часових формах.

Вживання Imperatif (2-га особа однини і множини та 1-ша особа множини) Conditionnel et Subjonctif (présent, passé).

Займенник. Вживання особових займенників у функції підмета і додатка (me, te, les, lui, vous, leur), вживання неозначено-особового займенника оn, вживання займенників у, еn. Прислівник. Вживання ступенів порівняння прислівників.

^ Б. Для читання

Морфологія. Вступники повинні розпізнавати і розуміти при читанні 3-тю особу однини і множини Plus-que-parfait, Forme passive, Conditionnel Présent, безособові форми дієслова Gérondif, Participe Présent.

Займенники та частки qui, que. Відносні займенники, обмежувальна частка nе...que.

Синтаксис. Вступники повинні розпізнавати і розуміти при читанні інфінітивний зворот з підсилювальними частками, складнопідрядні речення, у тому числі з підрядними умови.
^ Критерії оцінювання завдань для вступного випробування з іноземної мови (англійська, німецька, французька) для студентів денної та заочної форм навчання
Завдання з іноземної мови (англійська, німецька, французька) включають 30 варіантів. Кожен варіант містить граматичні та лексичні завдання з дисципліни “Іноземна мова” (англійська, німецька, французька).

Оцінювання знань, умінь і навичок здійснюється на основі контролю за 200 – бальною шкалою.

Результати, отримані під час даного випробування, підлягають кількісному підрахунку, на основі якого виставляється оцінка. Бали нараховуються за кількістю вірних відповідей шляхом порівняння відповідей студента, який тестується, з ключем.

Критеріями оцінювання в даному тесті є:

Читання та аудіювання, тобто завдання 1 має на меті оцінити рецептивні уміння студентів. Оцінюється здатність студентів:

 • розуміти ідею тексту та її задуманий наперед “вплив”;

 • розуміти сутність, деталі і структуру тексту;

 • визначати головні думки і конкретну інформацію;

 • робити припущення про ідеї та ставлення;

 • розуміти особливості дискурсу.

Письмо, тобто завдання №2, оцінює продуктивні уміння студентів. Письмо оцінюється не лише за критеріями виконання завдання, але й за комунікативною якістю роботи студента. Оцінка виставляється за:

 • зміст (виконання завдання; трактування питання через призму різноманітних ідей та аргументів; тлумачення теми; відповідність темі);

 • точність (правопис та граматичні помилки, що не заважають розумінню, є прийнятними; відповідність мовних засобів завданню; володіння граматичними структурами, характерними для даного рівня; точне використання лексики та пунктуації);

 • лексичний і граматичний діапазон (використання лексики, відповідної рівню студента; стиль (напр., уникнення повторення лексичних одиниць); використання різноманітних граматичних структур, якщо це є доречним);

 • організація зв’язності тексту (чітка структура: вступ, головна частина і висновок; належна розбивка на абзаци; зв’язний текст з належними з’єднуючими фразами, що допомагають читачеві орієнтуватися в тексті);

 • реєстр і формат (чутливість до читача (соціальні ролі, тип повідомлення і таке інше); формат, що відповідає завданню; відповідний реєстр).

Завдання №2 орієнтоване на перевірку мовних вмінь, а саме:

 • граматичних структур, що є необхідними для гнучкого вираження відповідних функцій та понять, а також для розуміння і продукування широкого кола текстів в академічній та професійній сферах;

 • правил англійського синтаксису, щоб дати можливість розпізнавати і продукувати широке коло текстів в академічній та професійній сферах;

 • мовних форм, властивих для офіційних та розмовних регістрів академічного і професійного мовлення;

 • широкого діапазону словникового запасу (у тому числі термінології), що є необхідним в академічній та професійній сферах.

Говорінням, тобто завданням №3, оцінюється мовленнєва поведінка студентів відповідно до критеріїв:

 • виконання завдання: організація того, що і як сказано, з огляду на кількість, якість, відповідність та чіткість інформації;

 • використання: точність та доречність використання мовних засобів; лексичний і граматичний діапазон;

 • управління дискурсом: логічна послідовність, обсяг та відповідність мовленнєвій діяльності студента;

 • вимова: здатність студента продукувати розбірливі висловлювання. Дотримання наголосу, ритму, інтонації;

 • спілкування: здатність студента брати активну участь у бесіді. Обмін репліками та підтримання інтеракції (ініціювання розмови та реагування належним чином).^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Англійська мова: Навчально-методичний посібник для студентів філологічного та педагогічного факультетів університету, абітурієнтів, слухачів підготовчих курсів і педагогічних класів / Уклад. Є. В. Євець. - К.: КМПУ імені Б. Д. Грінченка, 2004. - 42 с.

 2. Английский язык (в помощь школьнику и абитуриенту), Сборник экзаменационных тем / Сост. Ярцева А.В. - К.: Освіта, 2000. - 73 с.

 3. Англійська мова: Тренувальні тести для абітурієнтів / Уклали: І.Г.Анікеєнко, Н. Ф. Гладуш, І. І. Сєрякова та ін. - К.: Либідь, 1996. - 80 с.

 4. Афанасьева О.В., Саакян А.С. "Какой" или "который"?: Тесты по английскому языку с ключами. - М.: Просвещение, 1999. - 144 с.

 5. Бонк Н.А. и др. Учебник английского языка. В 2 ч. / Н.А.Бонк, Г.А.Котий, Н.А.Лукьянова. - М.: Высшая школа, 1991. - 639 с.

 6. Верба Л.Г., Верба Г.В. Граматика сучасної англійської мови. Довідник. - Київ, "Логос", 1997 р. - 352 с.

 7. Зеленський П.Г. Англійська мова. Вступникам до вузів. - Київ: Вища школа, 1980. - 272 с.

 8. Керножицкая О.А. Английский язык. Задания по грамматике (временные и неличные формы глагола в схемах, таблицах и упражнениях): Для абитуриентов, слушателей курсов, студентов филологических факультетов. - Киев: Тандем, 1997. - 256 с.

 9. Клементьева Т.Б. Повторяем времена английского глагола: Учеб. пособие. К.: Лыбидь, 1994. - 207 с.

 10. Николаенко Т.Г. Тесты по грамматике английского языка. - М.: Рольф, 1997. -160 с.

 11. Паніна О.А. 435 тем з англійської мови (для школярів, абітурієнтів, студентів і викладачів). - Донецьк: ТОВ ВКФ "БАО", 2004. - 576 с.

 12. Погожих Г.М., Фищенко Е.П., Ярцева Г.В. 650 тем и разговорных ситуаций по английскому языку с переводом. Информация о всех регионах и городах Украины. 5-11 классы. - Ч. 1 - Харьков: Веста: Издательство «Ранок», 2002. - 560 с.

 13. Каверіна В., Бойко В., Жидких Н. 100 тем з англійської усної мови. Видавництво БАО, Донецьк, 1998, - 202 с.

 14. Практическая грамматика английского языка / Е.К.Старшинова, М.А.Васильєва и др.; под ред. проф. Т.П. Розендорн. -К.: Пресса Украины, 1994. - 238 с.

 15. Тести з англійської мови (підсумкові, випускні, вступні) / Під заг. ред. професора С. Ю. Ніколаєвої. - Київ: Ленвіт, 1995. - 142 с.

 16. Тучина Н.В., Меркулова Т.К., Кузьмина В.С. Speak English with pleasure / За ред. Луїзи Грін (Велика Британія), Кіри О. Янсон (США). Вид. 2-ге, виправлене. - X.: Торсінг, 2002. -288 с.

 17. Hainer S., Steward B. New first Certificate Masterclass: Student’s book. Oxford: Oxford University Press, 1996.

 18. Hainer S., Steward B. New first Certificate Masterclass: Workbook. Oxford: Oxford University Press, 1996.

 19. Hornby A.S. Oxford Advanced Learner’s Dictionary. Ed. Sally Wehmeier. Oxford: Oxford University Press, 2000.

 20. Cambridge Learner’s Dictionary. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

 21. Side, Richard and Wellman, Guy. Grammar and Vocabulary for Cambridge Advanced and Proficiency. Fully updated for the revised CPE. Harlow: Pearson Education Limited, 2005.

 22. Swan, Michael. Practical English Usage. Oxford: Oxford University Press, 2001.

 23. Vince, Michael. Advanced Language Usage. MACMILLAN: Macmillan Publishers Limited, 2003.

 24. Delahunty G.P., Garvey J.J. Language, Grammar and Communication: a course for teachers of English. New York: McGraw-Hill, Inc., 1994.

 25. Gude K., Duckworth M. Proficiency Masterclass: Exam Practice Workbook. Oxford: Oxford University Press, 2002.

 26. Gude K., Duckworth M. Proficiency Masterclass: Student’s Book. Oxford: Oxford University Press, 2002.

 27. House R., Gude K., Duckworth M. Proficiency Masterclass: Teacher’s Book. Oxford: Oxford University Press, 2002.

 28. Longman Languaguage Activator. 7th ed. Harlow: Longman Group UK Ltd., 1997.

 29. McCarthy M., O’Dell F. English vocabulary in Use. Upper-Intermediate and Advanced. – Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

 30. McCarthy M., O’Dell F. English vocabulary in Use. Advanced. – Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

 31. McDougal, Littell. English Vocabulary Development. Red Level. Grade 7. – Evanston, Illinois: McDougal, Littell and Company, 1991. – 72 p.

 32. McDougal, Littell. English Vocabulary Development. Green Level. Grade 8. – Evanston, Illinois: McDougal, Littell and Company, 1991. – 72 p.

 33. O’Dell, Felicity. English Panorama One. Cambridge University Press, 1997.

 34. Roget, Peter Mark. The Greenwich Rogets Thesaurus. Eds. John Lewis Roget and Samual Romilly Roget. London: Greenwich Editions, 1994.


Англійська мова

1. Бех П. О. Посібник для старшокласників та абітурієнтів. — К.:Либідь, 1997.

2. Гужва Т. М. Английские разговорные темы для абитуриентов и учащихся средних школ, лицеев ы колледжей. — К.: Тандем, 1996.

4. Качанова К. Н,, Израилевич Е. Е. Практическая грамматика английского языка с упражнениями й ключами. — 8-е изд., перераб. и доп. К. Н. Качаловой: В 2 т. — К.: Методика, 1996.

Список рекомендованої літератури з граматики:

 1. Alexander, L.G. Longman English Grammar. – New Jersey, 1989. - 372pp.

 2. Azar, Betty S. Understanding and Using English Grammar. – New Jersey, 1989. – 372 pp.

 3. Eastwood, John. Oxford Practice Grammar. – Oxford University Press, 1997. – 334 pp.

 4. Eastwood, John. Oxford Practice Grammar. New Addition with Tests. – Oxford University Press, 1999. – 432 pp.

 5. Hewings, Martin. Advanced Grammar in Use. – Cambridge University Press, 1999. – 340 pp.

 6. Murphy, Raymond. Grammar in Use. – Cambridge University Press, 1996. – 267 pp.

 7. Swan, Michael. How English Works. – Oxford University Press, 1994. – 358 pp.

Список рекомендованої літератури з фонетики:

 1. Headway pronunciation (elementary, pre-intermidiate).Sarah Cunningham, Bill Bowler, Oxford University Press, 1996,

 2. Лебединская В.Я. Фонетический практикум по английскому языку. - М.

 3. Лабораторні роботи з практичної фонетики англійської мови. // Уклад. Пелипенко О.О.

Німецька мова

1. Постнікова О. М. Німецька мова: Розмовні теми (лексика, тексти, діалоги, вправи): Для школярів, абітурієнтів, студентів. - К.: А.С.К., 2000. — Кн. 1,2.

Французька мова

  1. Посібник з французької мови для вступників до вузів / За ред. Магушинець, А. М. Лисенко.


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

відповідей абітурієнтів Інституту іноземної філології

на вступному фаховому випробуванні з іноземної мови.


Рівень

Кількісна характеристика рівня

Характеристика відповідей абітурієнта

Низький

100-123 бали

Абітурієнт не усвідомлює змісту питання білету, його відповідь не має безпосереднього відношення до поставленого питання. Зовсім відсутнє уміння міркувати. Абітурієнт не володіє навичками лінгвістичного аналізу.

Задовільний

124-149 балів

Відповіді на питання білету носять фрагментарний характер, знання відтворюються на рівні запам’ятовування. Абітурієнт поверхово володіє умінням міркувати, його відповіді супроводжуються другорядними міркуваннями, які інколи не мають безпосереднього відношення до змісту запитання. Абітурієнт погано володіє навичками лінгвістичного аналізу.

Достатній

150-174 бали

У відповідях на питання білету допускаються деякі неточності або помилки непринципового характеру. Абітурієнт демонструє розуміння навчального матеріалу на рівні аналізу властивостей. Помітне прагнення абітурієнта логічно розмірковувати при відповіді на питання білету. Лінгвістичний аналіз мовних одиниць виконується з певними неточностями.

Високий

175-200 балів

Абітурієнт дає повну і розгорнуту відповідь на питання білету. Його відповіді свідчать про розуміння навчального матеріалу на рівні аналізу закономірностей, характеризується логічністю і послідовністю суджень, без включення випадкових і випадання істотних з них. Лінгвістичний аналіз супроводжується ґрунтовним поясненням. Абітурієнт без помилок аналізує мовні одиниці різних рівнів.

Схожі:

Програма в ступного фахового випробування з іноземної мови iconПрограма вступного фахового випробування з іноземної мови (другої)
Програму до вступного екзамену з іноземної мови укладено з урахуванням вимог до обсягу знань, умінь і навичок, передбачених програмою...
Програма в ступного фахового випробування з іноземної мови iconПрограма в ступного фахового випробування з дисципліни «Теорія І спеціальна методика виховання дітей з порушеннями зору»
В ході фахового випробування абітурієнти мають відповісти на 3 запитання, які представляють теоретичну та практичну складові дисциплін,...
Програма в ступного фахового випробування з іноземної мови iconПрограма вступного випробування з іноземної мови
Програму до вступного тестового випробування з англійської мови укладено з урахуванням вимог до обсягу знань, умінь і навичок, передбачених...
Програма в ступного фахового випробування з іноземної мови iconПрограма вступного випробування з другої іноземної (німецької) мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр”
Програма вступного випробування з іноземної (німецької) мови для вступників освітньо-кваліфікаційного рівня магістр/ Укладачі: Бардакова...
Програма в ступного фахового випробування з іноземної мови iconПрограма фахового вступного випробування при прийомі на навчання
Фахові вступні випробування з практичного курсу другої іноземної (німецької) мови при прийомі на навчання за окр «спеціаліст» / «магістр»...
Програма в ступного фахового випробування з іноземної мови iconПрограма вступного випробування з іноземної мови (англійська, німецька, французька) за професійним спрямуванням для вступників до магістратури нпу імені М. П. Драгоманова
Вимоги до проведення вступного випробування до магістратури з іноземної мови (англійська, німецька, французька)
Програма в ступного фахового випробування з іноземної мови iconПрограма вступного випробування з іноземної мови на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»
Програма з іноземних мов для абітурієнтів повністю відповідає програмам загальноосвітньої середньої школи, тому під час підготовки...
Програма в ступного фахового випробування з іноземної мови iconПрограма вступного випробування з іноземної мови на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»
Програма з іноземних мов для абітурієнтів повністю відповідає програмам загальноосвітньої середньої школи, тому під час підготовки...
Програма в ступного фахового випробування з іноземної мови iconПрограма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
Програма фахового випробування з англійської мови та методики для вступників зі спеціальності 02030302 «Мова і література (англійська)»...
Програма в ступного фахового випробування з іноземної мови iconПрограма вступних випробувань з англійської мови як другої іноземної для навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні «Магістр»
Фахові вступні випробування перевіряють рівень підготовки бакалаврів/молодих спеціалістів з англійської мови як другої іноземної....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи