М. П. Драгоманова інститут іноземної філології на засіданні Приймальної комісії нпу імені М. П. Драгоманова протокол icon

М. П. Драгоманова інститут іноземної філології на засіданні Приймальної комісії нпу імені М. П. Драгоманова протокол
НазваМ. П. Драгоманова інститут іноземної філології на засіданні Приймальної комісії нпу імені М. П. Драгоманова протокол
Сторінка1/6
М.П. ДРАГОМАНОВА<><><><>ІНСТИТУТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ<><><><> <>
Дата24.08.2014
Розмір0.85 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА

ІНСТИТУТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ


Затверджено”

на засіданні Приймальної комісії

НПУ імені М.П. Драгоманова

протокол № ___від “3” березня 2014р.

Голова Приймальної комісії

____________ Андрущенко В.П.

Рекомендовано”

Вченою радою

Інституту іноземної філології

протокол № 5 від “19”лютого

2014 р.

Голова Вченої ради

_______________ Гончаров В.І.


^ Програма вступного фахового випробування (співбесіди)

з іноземної мови (другої)

для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства,

при вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня

«Спеціаліст»

на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня

«Бакалавр»

напрям підготовки 020303 «Філологія», спеціальність 7.02030302«Мова та література (англійська, німецька, французька, іспанська, італійська)»


Київ 2014


 1. ^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ВСТУПНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАНЯ (СПІВБЕСІДИ)

У державних документах з вищої освіти наголошується на необхідності формування нової генерації педагогічних кадрів, підготовленої до якісного забезпечення освітніх потреб особистості, розвитку її інтелектуального та культурного потенціалу. Розв’язання цієї проблеми у сучасних умовах вимагає від вчителя глибокого усвідомлення особистісно-орієнтованої парадигми освіти, творчого підходу до організації навчально-виховного процесу, комп'ютерної грамотності, володіння іноземними мовами. Значення останнього посилюється тим, що входження України у Європейський освітній простір, приєднання до Болонського процесу, інтеграція нашої країни в світову спільноту підвищує попит на знання іноземної мови як засобу передачі інформації в усній і письмовій формах комунікації. За таких умов нагальною проблемою сучасної практики вищої педагогічної освіти є не лише підвищення ефективності професійної підготовки майбутнього вчителя іноземної мови, але й якісного рівня вступних іспитів з іноземної мови на філологічні спеціальності, що дозволяє досягти більш високого рівня конкуренції під час вступу і, як наслідок, вищих результатів навчання і вищої конкурентоспроможності випускників навчального закладу.

Програму до вступного екзамену з іноземної мови укладено з урахуванням вимог до обсягу знань, умінь і навичок, передбачених програмою з іноземної мови.

Метою вступного іспиту є перевірка рівня знань з іноземної мови; засвоєння різних видів мовленнєвої діяльності (письмової та усної) в рамках літературної норми, основна увага приділяється комунікативному, ситуативному і текстуальному підходам.

^ Абітурієнт повинен:

 • вільно спілкуватися іноземною мовою із додержанням орфоепічних, граматичних, лексичних і стилістичних норм в усній та письмовій формах мовленнєвої діяльності,

 • вести бесіду в різних ситуаціях загального та професійного спрямування, вміти коректно будувати різні типи запитань

 • студент повинен демонструвати практичне володіння мовленням на рівні програмових вимог.

^ 2. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРЄНТА НА ВСТУПНОМУ ФАХОВОМУ ВИПРОБУВАННІ (СПІВБЕСІДІ)

(ТІЛЬКИ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ)

За шкалою університету

Визначення

Характеристика відповідей абітурієнта

на питання теоретичного змісту

на питання практичного змісту

100-123 бали

Низький

Абітурієнт не усвідомлює змісту питання білету, тому його відповідь не має безпосереднього відношення до поставленого питання. Наявна повна відсутність уміння міркувати.

Обсяг розв'язаних задач < 50%. У абітурієнта відсутня просторова уява, необхідна для розв'язування задачі.

124-149 балів

Задовільний

Відповіді на питання білету носять фрагментарний характер, характеризуються відтворенням знань на рівні запам'ятовування. Абітурієнт поверхово володіє умінням міркувати, його відповіді супроводжуються другорядними міркуваннями, які інколи не мають безпосереднього відношення до змісту запитання.

Обсяг розв'язаних задач у межах 50-75%. Абітурієнт погано володіє графічними засобами відтворення просторових властивостей предметів на площині

150-174 балів

Достатній

У відповідях на питання білету допускаються деякі неточності або помилки непринципового характеру. Абітурієнт демонструє розуміння навчального матеріалу на рівні аналізу властивостей. Помітне прагнення абітурієнта логічно розмірковувати при відповіді на питання білета.

Обсяг правильно розв'язаних задач >75%. Результат розв'язування задачі містить окремі неточності і незначні помилки.

175-200 балів

Високий

Абітурієнт дає повну і розгорнуту відповідь на питання білету. Його відповіді свідчать про розуміння навчального матеріалу на рівні аналізу закономірностей, характеризуються логічністю і послідовністю суджень, без включення випадкових і випадання істотних з них.

Обсяг правильно розв'язаних задач =100%. Кожна розв'язана задача супроводжується ґрунтовним поясненням. Абітурієнт без помилок відтворює просторові властивості предметів на площині

Оцінювання рівня знань абітурієнтів проводиться кожним із членів предметної комісії окремо, відповідно до критеріїв оцінювання. Загальний бал оцінювання рівня знань абітурієнта виводиться за результатами обговорення членами комісії особистих оцінок відповідей абітурієнтів. Бали (оцінки) вступного фахового випробування виголошуються головою предметної комісії усім абітурієнтам, хто приймав участь у випробуванні після закінчення іспиту.

^ 3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ СПІВБЕСІДИ

Фахова комісія аналізує результати співбесіди методом експертної оцінки й колегіально приймає рішення: про «рекомендовано до зарахування» або «не рекомендовано до зарахування», з урахуванням співбесіди з мови (української, російської).

^ 4. ЗМІСТ ПРОГРАМИ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ (СПІВБЕСІДИ)

На вступному фаховому випробуванні з англійської мови за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст» студенти повинні продемонструвати свою лінгвістичну, комунікативну та соціокультурну компетенцію, яка охоплює знання основ теорії іноземної мови, правил її функціонування в процесі іншомовної комунікації, здатність сприймати і продукувати іншомовне мовлення відповідно до умов мовленнєвої комунікації, знання основних особливостей соціокультурного розвитку країни, мова якої вивчається.

Студенти, які складають вступне фахове випробування з англійської мови при вступі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст» повинні показати:

 • вільне, нормативно вірне, функціонально адекватне володіння всіма видами мовленнєвої діяльності;

 • практичне володіння усним та писемним мовленням на рівні програмних вимог, володіння орфоепічними, лексичними та граматичними нормами;

 • мовленнєву (комунікативну) компетенцію, тобто володіння способами формування та формулювання думок, реалізації мовної норми у різних видах мовленнєвої діяльності, комунікативних ситуаціях і сферах спілкування;

 • вміння та навички використовувати базовий словник в обсязі програмних вимог (близько 4000 лексичних одиниць) та вживати їх в усній формі у продуктивних та рецептивних видах мовленнєвої діяльності;

 • здатність та готовність реалізувати здобуті знання та вміння в майбутній професійній діяльності.

^ 4.1. ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНИЙ ТЕСТ.

Навички та вміння з граматики, морфології та синтаксису:

Артикль. Загальне поняття про вживання артикля. Вживання неозначеного (а, аn) і означеного (the) артиклів. Вживання означеного артикля перед іменником, який має при собі означення, виражене прикметником у найвищому ступені або порядковим числівником. Вживання означеного артикля перед іменниками, що означають поняття, єдині в своєму роді (the sky, the sun), перед назвами річок, морів, океанів, гір. Відсутність артикля: перед іменами і прізвищами людей та назвами міст, перед словами, що означають речовину (milk, tea), перед словами у множині, якщо в однині стоїть неозначений артикль. Вживання означеного артикля з назвами країн, місцевостей, перед прізвищами, при утворенні іменників від прикметників. Використання неозначеного артикля. Використання означеного артикля. Відсутність артикля.

Іменник. Утворення множини. Форма присвійного відмінка. Присвійний відмінок іменників, що означають живі істоти (в однині та множині). Вживання присвійного відмінку у прийменникових зворотах, що означають обставину місця. Сполучення іменників з прийменниками, що виражають деякі значення відмінків української мови.

Прикметник. Місце прикметника між артиклем та іменником. Утворення ступенів порівняння прикметників (загальні правила і окремі випадки). Ступені порівняння багатоскладових прикметників. Утворення ступенів порівняння прикметників не за загальним правилом. Порівняльні конструкції.

Прислівник. Найбільш уживані прислівники. Вищий та найвищий ступені. Ступені порівняння прислівників. Ступені порівняння прислівників не за загальним правилом.

Займенник. Особові, присвійні, неозначені, питальні, відносні та вказівні займенники. Вживання зворотних, неозначених і присвійних займенників в абсолютній формі. Взаємні займенники. Заперечні займенники.

Числівник. Кількісні і порядкові числівники.

Дієслово. Особові форми дієслова. Вживання дієслів have, bе як самостійних і допоміжних дієслів. Вживання дієслова bе як дієслова-зв'язки. Вживання дієслів bе та have у модальному значення. Допоміжне дієслово will. Зворот there is (there аrе).

Спосіб. Дійсний спосіб. Прості речення. Спосіб (дійсний, умовний, наказовий). Наказовий спосіб. Стверджувальна форма наказового способу. Стверджувальна та заперечна форми наказового способу. Вживання дієслова lеt (lеts). Складнопідрядні речення – в підрядних умовних реченнях. Підрядні умовні з дієсловом wish, if only, it`s high time, as if, had better, would rather. If sentences. Після дієслів, які виражають наказ, пораду, пропозицію, припущення. Умовний спосіб. If, but for, are the wise. Емфатичні конструкції.

Модальні дієслова. Модальні дієслова саn, сould, mау, might, mиst, ought, need, have to, should, ought to, to be to. Переклад модальних дієслів. Дієслова стандартні, Раst Іndefinitе і Раst Раrticiplе, якi утворюються за допомогою суфікса -еd, та нестандартного типу. Система дієслівних часів по групах Іndefinite, Сontinuous, і Реrfect в Active Voісе.

Часи дієслова. Теперішній простий час (The Present Simple). Дієслово “to be”.

Часи групи Continuous. Теперішній тривалий час (The Present Continuous Tense)

Часи групи Perfect Теперішній перфектний час (The Present Perfect Tense)

Часи групи ^ Simple Минулий простий час (The Past Simple Tense).

Часи групи Continuous. Минулий тривалий час (The Past Continuous Tense).

Часи групи Perfect. Минулий доконаний час (The Past Perfect Tense).

Часи групи ^ Perfect Continuous. Теперішній перфектно-тривалий час (The Present Perfect Continuous).

Часи групи Perfect Continuous. Минулий перфектно-тривалий час (The Past Perfect Continuous Tense).

Часи групи ^ Perfect Continuous. Майбутній перфектно-тривалий час (The Future Perfect Continuous Tense).

Часи групи Future in the Past. Простий майбутній час в минулому (The Future in the Past Tense).

Часи групи ^ Perfect Continuous. Майбутній тривалий час «в минулому» (The

Future Perfect-in the Past Continuous).

Часи групи Perfect. Майбутній перфектний час «в минулому» (The Future Perfect-in the Past).

Часи групи ^ Perfect Continuous. Майбутній перфектно-тривалий час «в минулому»(The Future Perfect Continuous Tense).

Складнопідрядні речення із сполучниками. Пряма та непряма мови. Правило узгодження часів.^ Стан. Пасивний та активний стан. Прості часи в пасивному стані. Простий майбутній час «в минулому». Тривалі часи в пасивному стані. Перфектні часи в пасивному стані. Утворення Раssive Vоісе. Вживання дієслів у Рrеsent, Раst, Future Indefinite Теnses Раssive Vоісе; Рrеsent і Раst Соntinuous Tenses Passive Vоісе; Рresent і Раst Реrfect Tenses Раssive Vоісе.

^ Безособові форми дієслова. Інфінітив. Форми інфінітива. Використання інфінітиву без частки to. Безособові форми дієслова: Іnfinitive, Рresent і Раst Раrticiple, Gerund, їх форми та функції у реченнях. Конструкції з безособовими формами дієслова: Соmрlех Object, Соmрlех Subject, герундіальні та дієприкметникові звороти, абсолютні дієприкметникові конструкції.

Прийменник. Вживання прийменників. Найбільш уживані прийменники. Прийменник місця. Прийменники напрямку та руху. Прийменник часу.

Сполучник. Найбільш уживані сурядні й підрядні сполучники. Функції підрядних сполучників.

Словотворення. Основні форми словотворення іменників, прикметників, дієслів та прислівників. Конверсія. Найважливіші суфікси і префікси.

Загальне запитання. Спеціальне запитання. Альтернативне запитання. Розділове запитання.

Синтаксис. Порядок слів у простих реченнях. Розповідні речення. Питальні речення. Спонукальні речення. Окличні речення. Складне доповнення . The Complex Object.Герундій. (The Gerund). Participle I. Participle II.

Просте речення. Непоширене і поширене речення. Головні члени речення. Способи вираження підмета. Вид присудка (дієслівний, простий, складений, іменний). Другорядні члени речення. Порядок слів у стверджувальному, питальному і заперечному реченнях. Складносурядне та складнопідрядне речення. Найбільш уживані види підрядних речень.

4.2. ПИСЬМО.

Вступники повинні володіти орфографічними та синтаксичними навичками оформлення письмових висловлювань (перевіряється під час перекладу речень з української на іноземну мову).

Усі методичні засади і зміст програми ґрунтуються на програмі курсу з англійської мови для загальноосвітніх навчальних закладів, узгоджені з відповідною галуззю Державного стандарту середньої освіти як головного стратегічного документа і відповідають основним положенням “Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання”*.

Уміти:

-  писати листа другові (без використання зразка), викладаючи різні факти, події чи враження та висловлюючи свої погляди;

-  заповнювати формуляр чи анкету з основними відомостями про себе;

-  скласти і записати план тексту, робити короткі записи щодо прочитаного чи прослуханого;

-  написати диктант.  

^ 4.3. ТЕМАТИКА СИТУАТИВНОГО СПІЛКУВАННЯ:

1. Система судочинства у Великій Британії.

2. Система судочинства в Україні.

3. Політична система США.

4. Політична система Великої Британії.

5. Політична система України.

6. Система освіти в Америці.

7. Система освіти в Великобританії.

8. Система освіти в Україні.

9.. Роль преси в житті людини.

10. Газети та журнали, які ми читаємо.

11. Радіо та телебачення у нашому житті.

12. Нові інформаційні технології.

13. Сучасні засоби зв'язку.

14. Телебачення у США та в Україні.

15. Телебачення Великобританії.

16. Музика, як невід'ємна частина історії розвитку людства.

17. Успішна кар'єра.

18. Медична система охорони здоров'я в Україні.

19. Медична система охорони здоров'я в Великобританії.

20. Медична система охорони здоров'я в США.

21.Здороровий спосіб життя.

22. Спорт в Україні.

23. Спорт у Великобританії.

24. Спорт у США.

25. Духовне життя. Англійські традиції.

26. Життя молоді. Молодіжний рух у Великій Британії.

27. Україна на сучасному етапі (економічний та політичний аспекти).

28. Мистецтво і культура в Україні.

29. Література України, США ТА Великобританії.

30. Міста України. Пам'ятки Києва. Духовне життя столиці.

5. Для пільгових категорій осіб, яким надано право складати вступні випробування (особи, що потребують особливих умов складання випробувань) в НПУ імені М. П. Драгоманова за рішенням Приймальної комісії створюються особливі умови для проходження вступних випробувань.

^ 6.СТРУКТУРА БІЛЕТУ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ (СПІВБЕСІДИ)

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Інститут іноземної філології

Освітньо-кваліфікаційний рівень: «Спеціаліст»

Галузь знань:0203 «Гуманітарні науки» Вступне фахове

Напрям підготовки/спеціальність: випробування

7.02030302 «Мова і література (із зазначенням мови)»

На базі ОКР: «Бакалавр»
Екзаменаційний білет № 1


 1. Complete the lexical-grammatical test.

2. Translate the sentences from Ukrainian into English.

3. Speak on the following topic: Compare the Constitution of Ukraine and of the USA.
Затверджено на засіданні Приймальної комісії НПУ ім. М. П. Драгоманова

Протокол № від « » березня 2014р.
Голова фахової комісії / /

Підпис Прізвище, ім'я, по-батькові

^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Головна професійна мета сучасної системи оцінювання рівня знань з іноземної мови полягає в тому, щоб створити систему оцінювання, яка на основі найсучасніших засобів та методів перевірки рівня знань з іноземної мови і мовної ерудиції здатна була б розвинути комунікативні здібності студентів, забезпечувала б творчу та ділову атмосферу успішного взаємного спілкування й обміну інформацією.

Шкала оцінювання враховує здатність студентів аналізувати, інтегрувати та застосовувати граматичні явища, обґрунтовувати власну інтерактивну стратегію, яка розглядається, як якісний аспект мовленнєвої та письмової комунікації за наступними критеріями: точність, швидкість, гнучкість, зв’язність, розкриття теми, загальний діапазон, граматична правильність, лексичний контроль.

Вимоги вступного іспиту з іноземної мови базуються на вимогах рівня володіння іноземною мовою В2 (згідно Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти), який є стандартом для освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» і який є загальним для студентів різних спеціальностей.

Розроблені завдання вступного екзамену з іноземної мови передбачають перевірку сформованості іншомовно-мовленнєвої комунікативної компетенції студентів.

Максимальна кількість балів на екзамені – 200, відповідно оцінювання здійснюється за такою шкалою (з урахуванням критеріїв оцінювання національного навчального закладу та ECTS).
^ Екзаменаційні завдання оцінюються наступним чином:

Завдання 1 (лексико-граматичний текст)

Кількість тестових завдань – 20, кількість балів – 80, тобто цінність правильної відповіді на кожне завдання становить 4 бали.

Оцінка визначається за такими критеріями:

• (відсутність граматичних і лексичних помилок).
Завдання 2 ( переклад речень з української на англійську мову)

Кількість балів – 80 (кількість речень - 4). Цінність правильної відповіді на кожне завдання становить 20 бали.

Оцінка визначається за такими критеріями:

• (відсутність граматичних і синтаксичних помилок);

• відповідність загальноприйнятим термінологічним та іншим стандартам;

•використання лексичних та граматичних конструкцій при перекладі.
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

М. П. Драгоманова інститут іноземної філології на засіданні Приймальної комісії нпу імені М. П. Драгоманова протокол iconМ. П. Драгоманова Рекомендовано На засіданні Приймальної комісії Вченою радою Інституту іноземної нпу ім. М. П. Драгоманова філології Протокол
Вступний іспит з російської мови в нпу імені М. П. Драгоманова проводиться у формі тестування
М. П. Драгоманова інститут іноземної філології на засіданні Приймальної комісії нпу імені М. П. Драгоманова протокол iconМ. П. Драгоманова інститут іноземної філології на засіданні Приймальної комісії нпу імені М. П. Драгоманова протокол
...
М. П. Драгоманова інститут іноземної філології на засіданні Приймальної комісії нпу імені М. П. Драгоманова протокол iconМ. П. Драгоманова Рекомендовано На засіданні Приймальної комісії Вченою радою Інституту іноземної нпу ім. М. П. Драгоманова філології Протокол
Вступне випробування з російської мови в нпу імені М. П. Драгоманова призначене для визначення загальних І спеціальних (професійних)...
М. П. Драгоманова інститут іноземної філології на засіданні Приймальної комісії нпу імені М. П. Драгоманова протокол iconМ. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології «Затверджено» «Рекомендовано» на засіданні приймальної комісії на засіданні Вченої ради нпу імені М. П. Драгоманова. Інституту природничо-Протокол
Нпу імені М. П. Драгоманова. Інституту природничо-Протокол № від 2011 р географічної освіти та екології
М. П. Драгоманова інститут іноземної філології на засіданні Приймальної комісії нпу імені М. П. Драгоманова протокол iconМ. П. Драгоманова інститут інформатики Рекомендовано На засіданні Приймальної комісії Вченою радою Інституту інформатики нпу ім. М. П. Драгоманова Протокол
Програма призначена для підготовки абітурієнтів до складання вступного фахового випробування в Інститут інформатики Національного...
М. П. Драгоманова інститут іноземної філології на засіданні Приймальної комісії нпу імені М. П. Драгоманова протокол iconМ. П. Драгоманова інститут політології та права на засіданні Приймальної комісії нпу імені М. П. Драгоманова протокол
Вступний іспит має комплексний, синтетичний характер та орієнтований на виявлення знань, умінь і навичок вступників як фахівців бакалаврського...
М. П. Драгоманова інститут іноземної філології на засіданні Приймальної комісії нпу імені М. П. Драгоманова протокол iconМ. П. Драгоманова інститут інформатики «затверджено» «рекомендовано» на засіданні Приймальної комісії Вченою радою Інституту інформатики нпу імені М. П. Драгоманова Протокол
«Інформатика» в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова у 2014 році: 010102101 «Початкова освіта» (спеціалізація...
М. П. Драгоманова інститут іноземної філології на засіданні Приймальної комісії нпу імені М. П. Драгоманова протокол iconМ. П. Драгоманова інженерно-педагогічний інститут «Затверджено» «Рекомендовано» На засіданні Приймальної комісії Вченою радою Інженерно нпу ім. М. П. Драгоманова педагогічного інституту Протокол
Укрїни, іноземних громадян та осіб без громадянства при вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»...
М. П. Драгоманова інститут іноземної філології на засіданні Приймальної комісії нпу імені М. П. Драгоманова протокол iconМ. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології "Рекомендовано" на засіданні Приймальної комісії Вченою радою Інституту нпу імені М. П. Драгоманова природничо-географічної освіти та протокол

М. П. Драгоманова інститут іноземної філології на засіданні Приймальної комісії нпу імені М. П. Драгоманова протокол iconМ. П. Драгоманова Інститут мистецтв Затверджено Рекомендовано на засіданні приймальної комісії Вченою Радою нпу імені М. П. Драгоманова Інституту мистецтв протокол
На спеціальність “Хореографія і художня культура” приймаються особи, які мають повну загальну середню освіту та відповідну фахову...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи