Програма вступного фахового випробування (співбесіди) з icon

Програма вступного фахового випробування (співбесіди) з
Скачати 158.5 Kb.
НазваПрограма вступного фахового випробування (співбесіди) з
Дата24.08.2014
Розмір158.5 Kb.
ТипПрограма


Програма вступного фахового випробування (співбесіди)

з управління соціальним закладом

для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства,

при вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня

«Магістр»

на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня

(диплом українського зразка)

«Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр»

за спеціальністю специфічні категорії

8.18010001 «Управління соціальним закладом»

Київ – 2014


 1. ^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ВСТУПНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ (СПІВБЕСІДИ)


Вступне фахове випробування на базі освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» буде проводитися у формі фахової співбесіди за програмними питаннями.

Абітурієнти на початку співбесіди обирають програмні питання і готуються до відповіді протягом 30 хвилин. Фахову співбесіду проводяться індивідуально з кожним абітурієнтом два члени предметної комісії, склад якої затверджений наказом Інституту. Термін проведення співбесіди 10-15 хвилин з кожним із абітурієнтів.

Оцінювання рівня знань абітурієнтів проводиться кожним із членів предметної комісії окремо, відповідно до критеріїв оцінювання. Загальний бал оцінювання рівня знань абітурієнта виводиться за результатами обговорення членами комісії особистих оцінок відповідей абітурієнтів. Бали (оцінки) вступного фахового випробування виголошуються головою предметної комісії усім абітурієнтам, хто брав участь у випробуванні.

У процесі фахового випробування абітурієнти мають відповісти на запитання, що представляють теоретичну складову дисциплін, покладених в основу розробки програми вступного фахового випробування.

При висвітленні теоретичного питання абітурієнту необхідно продемонструвати ґрунтовні знання щодо сутності соціальної роботи і соціальної допомоги, організаційних, правових аспектів соціальної роботи, соціальної допомоги, обізнаність в актуальних питаннях соціальної політики, знання теоретичних і практичних засад управління персоналом.


 1. ^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТА НА ВСТУПНОМУ ФАХОВОМУ ВИПРОБУВАННІЗа шкалою університету

Визначення

Характеристика відповідей абітурієнта

100-123 бали

Низький

Абітурієнт не усвідомлює змісту питання білету, тому його відповідь не має безпосереднього відношення до поставленого питання; виявляє поверхневі теоретичні знання

124-149 балів

Задовільний

Абітурієнт виявляє певну теоретичну підготовку з програмного матеріалу, вміння викласти окремі його положення. Однак, відповіді на питання білету мають фрагментарний характер, характеризуються відтворенням знань на рівні запам'ятовування, супроводжуються другорядними міркуваннями, що не мають безпосереднього відношення до змісту запитання

150-174 балів

Достатній

Абітурієнт демонструє розуміння навчального матеріалу, вміння послідовного його викладання. У відповідях на питання білету допускаються деякі неточності або помилки непринципового характеру. Помітне прагнення абітурієнта логічно розмірковувати при відповіді на питання білета

175-200 балів

Високий

Абітурієнт виявляє високий рівень теоретичної підготовки, вміння аналізувати літературу зі спеціальності, логічно та послідовно викладати теоретичний матеріал, робити висновки. Дає повну і розгорнуту відповідь на питання білету

Оцінювання рівня знань абітурієнтів проводиться кожним із членів предметної комісії окремо, відповідно до критеріїв оцінювання. Загальний бал оцінювання рівня знань абітурієнта виводиться за результатами обговорення членами комісії особистих оцінок відповідей абітурієнтів. Бали (оцінки) вступного фахового випробування виголошуються головою предметної комісії усім абітурієнтам, хто брав участь у випробуванні після закінчення іспиту.

 1. ^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ СПІВБЕСІДИ

Фахова комісія аналізує результати співбесіди методом експертної оцінки й колегіально приймає рішення: про «рекомендовано до зарахування» або «не рекомендовано до зарахування».


 1. ^ ЗМІСТ ПРОГРАМИ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ (СПІВБЕСІДИ)

4.1. Теоретичні засади соціальної роботи, соціальної допомоги.

Історія зародження та розвитку соціальної роботи та соціальної допомоги в Україні, в суспільстві в цілому. Сутність соціальної роботи та соціальної допомоги в сучасному суспільстві: предмет, мета, завдання. Філософські аспекти соціалізації особистості. Класифікація форм і методів соціальної роботи, соціальної допомоги

^ 4.2. Соціальна робота та соціальна допомога як напрями соціальної політики

Цінності та етичні принципи соціальної роботи, соціальної допомоги. Особливості соціальної роботи з різними категоріями населення. Соціальний захист населення в Україні. Діяльність фахівця із соціальної роботи в існуючій мережі установ та організацій соціальної сфери.

  1. ^ Організаційні, правові аспекти соціальної роботи, соціальної допомоги

Клієнти в соціальній роботі, в соціальному захисті їх взаємодія з соціальним працівником. Спілкування соціальних працівників і клієнтів. Політико-правові засади соціальної роботи, соціальної політики. Організаційні аспекти діяльності працівників соціальної сфери в Україні.

  1. ^ Правові засади та інструменти соціальної політики

Теоретичні засади формування правового забезпечення соціальної політики України. Бюджетна політика у контексті стратегії соціально-економічного розвитку України. Соціальна політика та праця в Україні. Соціальна політика та інфраструктура. Адаптація населення України в умовах здійснення реформ у соціальній сфері. Політика гармонізації соціально-економічних інтересів.

  1. ^ Теоретичні і практичні засади управління персоналом

Соціальна сфера: поняття, структура та особливості розвитку. Державне управління соціальною сферою. Сутність управління персоналом соціальної сфери. Кадрова політика і стратегія управління персоналом соціальної сфери. Служби управління персоналом: організація діяльності та кадрове діловодство. Особливості підготовки та проведення ділового спілкування. Особливості створення та проведення рекламних кампаній організаціями соціальної сфери.


 1. Для пільгових категорій сіб, яким надано право складати вступні випробування (особи, що потребують особливих умов складання випробувань) в НПУ імені М. П. Драгоманова за рішенням Приймальної комісії створюються особливі умови для проходження вступних випробувань.
 1. ^ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1

Актуальні проблеми теорії та практики соціальної роботи на межі тисячоліть: Монографія - К.: УДЦССМ, 2001. - 344 с.

2

Антология социальной работы. В 5 т. Т.1. История социальной помощи в России / Сост. М.В.Фирсов. - М.: Сварог - НВФ СПТ, 1994. - 288 с.

3

Динамика ценностей в социальной работе / Под ред. С.Шардлоу. - Амстердам - Киев, 1996. - 206 с.

4

Значення змін у соціальній роботі / За ред. С.Шардлоу - К., 1995. - 142 с.


5

Лукашевич М.П., Мигович І.І., Пінчук І.М. Соціальна робота в Україні: теоретико-методологічні засади. - К.: МАУП, 2001. - 126 с.

6

Основы социальной работы: Учебник / Отв. Ред. П.Д.Павленок. - М.: ИНФРА, 1997. - 368 с.

7

Пэйн Малькольм. Социальная работа: учебное пособие [под ред. Дж. Камплинга и др.] – М. : Издательский центр «Академия», 2007.

8

Практична соціальна робота / За ред. П.Картер. - Амстердам - К., 1996. - 184 с.

9

Попович Г.М. Соціальна робота в Україні і за кордоном. Навчальний посібник. - Ужгород: УДУ, 2000. - 134 с.

10

Соціальна робота: Менеджмент соціальної роботи: Навчальний посібник. – К.: ДЦССМ, 2003// серія «Соціальна робота.» Книга 7.

11

Социальная работа [под ред. В.И. Курбатова] – Ростов-н-Дону : - Феникс, 1999.

12

Управлінські аспекти соціальної роботи: Курс лекцій / М. Ф. Головатий, М.П. Лукашевич, Г.А. Дмитренко та ін. – К.: МАУП, 2004. – 368 с.

13

Фирсов М.В. История социальной работы в Росии. – М., 1999.

14

Целых М.П. Социальная работа за рубежом: Соединненые Штаты Америки: учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – М. : Издательский центр «Академия», 2007. – 128 с.

15

Теория и практика социальной работы: отечественный и зарубежный опыт (Том 1, Тм 2). – М.-Тула : Ассоциация социальных педагогов и социальных работников Российской Федерации, 1993.

16

О. А. Горшкова. Опит социальной работы за рубежем (практичный курс лекций). – М. : Соціально-технологичекий институт, 1999.

17

Тетерский С.В. Введение в соціальною работу: учебное пособие. – М. : Академический проект, 2000. – 496 с.

18

Дин Х. Хэпуорт, Рональд Х. Ларсен. Практика социальной работы / перевод с англ. Л. Романенковой

19

Гошко А. ССК (система соціального контролю) діяльності органів місцевого самоврядування: Моногр. – К. : УАГА при Президентові України. – 1999.

20

Дмитренко Г. Стратегический менеджмент в системе образования. – К. : МАУП, 1999.

21

Дмитренко Г. Стратегический менеджмент: целевое управление персонаом организациий. – 2-е изд. – К. : МАУП, 2002.

22

Тактичний менеджмент соціальної служби: Посібник для керівників соціальних служб. – К., 2011. – с. 222.

23

Литвин В. Гражданское общество: мифы и реальность // Факты. – 2002. – 19 янв.

24

Кузьмінський В.О. Управління неприбутковою організацією. – К. : Логос, 2006. – 170 с.

25

Пасько Я. І. Соціальна держава і громадянське суспільство: співпраця versus протистояння. Монографія. – К. : ПАРАПАН, 2008. – 272 с.

26

Соціальна робота в Україні: Навч. посібник / За ред. I. Д. Звє- рєвої, Г. М. Аактіонової - К.: Науковий світ, 2003.- С. 205-208.

27

Сидоров В. Н. Деятельность социального работника: ро­ли, функции и умения - М.: СТИ МГУС, 2000- С. 4-5.

28

Брижовата О., Волгіна О. Роль соціальних працівників у представництві інтересів вразливих верств населення та зокрема осіб, які мають алкогольну та наркотичну залеж­ність // Соціально-психологічна реабілітація людей із за­лежністю від наркотичних речовин: Наук.-метод. збірка.- К.: Граффіті Груп, 2003 - С. 69-75.

29

Фирсов М. В., Шапиро Б. Ю. Психология социальной ра­боты: Содержание и методы психосоциальной практики.— М.: Академия, 2002 - С. 156.

30

^ Браун А., Боурн А. Супервізор у соціальній роботі: Супер- візія догляду в громаді, денних та стаціонарних установах: Пер. з англ.- К.: Пульсари, 2003 - С. 70.

31

Якобсон P. Від мови до тексту //Антологія світової літе­ратурно-критичної думки / За ред. М. Зубрицької.- Львів, 1996 - С. 357-375.

32

Стецкоб О. В., Турський В. М. Представництво прав та інтересів клієнтів соціальних установ.- К.: Сонячний про­мінь, 2001 - С. 17-18.

33

Обучение социальной работе: преемственность и иннова­ции / Под. ред. Ш. Рамон, Р. Сарри.- М., 1996.

34

Соціальна робота: Короткий енциклопедичний словник.- К.: УДЦССМ, 2002 - С. 170.

35

Фишер Р., Юри У. Путь к согласию, или Переговоры без поражения: Пер. с англ.- М.: Наука, 1999.- С. 30.

36

Сирота І.М. Право соціального забезпечення в Україні. – Харків, 2000р.

37

^ Сирота І.М. Право соціального забезпечення в Україні: Курс лекцій. – К., 1998р.

38

Губар О.Є. Організаційні та правові засади соціального страхування в Україні // Формування ринкових відносин в Україні. – 2003. - № 7-8. – С. 155-162.

39

Павленко Ю. Світовий досвід функціонування системи соціального страхування. Уроки для України: аспекти праці. – 2002. - № 6. – С.30-36.

40

Конопліна Ю.С. Соціальне страхування: Навч. посібник – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – 224с. – С. 32.

41

Страхування: Підручник / Керівник авт. колективу і наук. ед.. С.С. Осадовець. – Вид. 2-е переробл. і доп. - К.: КНЕУ. – 2006. – С. 26.

42

Етичний кодекс спеціалістів із соціальної роботи Украї­ни // Соціальна політика і соціальна робота.- 2003.— № 1- С. 16-22.


43

За пределами ухода в сообществе: Опыт нормализации и интеграции / Под ред. Ш. Рамон: Пер. с англ.- К.­Амстердам: Ассоциация психиатров Украины, 1996.- 223 с.

44

Аоренц У. Социальная работа в изменющейся Европе: Пер. с англ.- К.- Амстердам: Ассоциация психиатров Украины, 1997 - 199 с.

45

Мюллендер О., Уорд Д. Самокерована групова робота: Діяльність користувачів з метою наснаження: Пер. з англ.- К.-Амстердам: Асоціація психіатрів України, 1996 - 176 с.

46

Пейн М. Сучасна теорія соціальної роботи: Пер. з англ.- К., 2000 - 456 с.

47

Обучение социальной работе: преемственность и инновации / Под. ред. Ш. Рамон, Р. Сари: Пер. с англ.- М., 1996 - 157 с.

48

Демографія: [навч. посіб.] / [Г.В. Назарова та ін.] – Х.: Вид. ХНЕУ, 2011. – 220 с.

49

Іванісов О.В. Демографія : конспект лекцій / О.В.Іванісов – Х.: Вид.ХНЕУ, 2009. – 152 с.

50

Законодавство України про пільги громадянам: пільги, переваги, гарантії, компенсації: працівникам, ветеранам, військовослужбовцям, дітям, жінкам, молоді. Зб нормативних актів / Упоряд. Я.М. Гутарін – К.: Юрінком Інтер, 2000. -560с.

51

Соціальна молодіжна політика:[навч.посіб] / Н.М. Коляда, О.О. Кравченко – Умань, 2008. – 116с.

52

Фінансове право України: [навч. посіб.] / За заг. ред. Т.А. Латковської – О.: Фенікс, 2012. – 189 с.

53

Податковий кодекс України. Із змінами і доповненнями: наук.-практ. коментар у з-х частинах / За заг. ред. М.П.Кучерявинка – Х.: Право, 2012. – 823 с.

54

Ягодка А.Г. Соціальна інфраструктура і політика: [навч. посіб.] / А.Ягодка – К.: КНЕУ, 2000 – 168 с.

55

Атаманчук Г.В. Управление: сущность, ценность, эфективность: [учебн. пособ.] / Г.В. Атаманчук – М.: Академич.проэкт, 2006. – 543 с.

56

Балабанова Л.В. Управління персоналом: [навч. посіб.] / Л. B. Бaлабанова, О. В. Сардак - К.: ВД «Професіонал», 2006. – 253 с.

57

Беляцкий С. Управление персоналом: [учеб. пособие] / С. Е. Беляцкий, П. Веселько – Минск: ИП «Экоперспектива», 2000. - 320 с.

58

Ворожейкин И. Е. Конфликтология: [учебник] / [И. Е. Ворожейкин, А. Я.Кибанов, Д. К. 3ахаро] - М.: ИНФРА-М, 2002. - 240 с.

59

Грехэм Х. Т. Управление человеческими ресурсами: [учеб. пособие] / Х. Т. Грехэм, Р. Беннет [пер. с англ.] - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 598 с.

60

Дороніна М.С. Культура спілкування ділових людей: [навч. посіб.] / М.С. Дороніна – К.: КМ Academia, 1998. – 191 с.

61

Жуковська В.М. управління персоналом. Практикум: [навч. посіб.] / В.М. Жуковська, І.П. Миколайчук – К.: Вид.КНТЕУ, 2008. – 293 с.

62

Звід документів кадрового діловодства:[практ. посіб] / Упоряд. Є.К. Пашутинський – К.: КНТ, 2010. – 976 с.

63

Золотарьова І.О. Автоматизація документообігу: [навч. посіб.] / і.О. Золотарьова, Р.К. Бутова – Х.: ХНЕУ, 2008 – 55 с.

64

Іванісов О.В. Управління трудовим потенціалом: [конспект лекцій] / О.В. Іванісов – Х.: Вид. ХНЕУ, 2006. – 236 с.

65

Кадрова документація: [практ. посіб] / [О. Чігінцева та ін.] – Х.: Фактор, 2013. – 563 с.

66

Качан С. П. Управління трудовими ресурсами: [навч. посібник] / С. П. Качан, Д. Г. Шушпанов. - К.: ВД « Юридична книга», 2005. - 358 с.

67

Кнорринг В. И. Искусство управлеиия: [учебник] / В. И. Кнорринг. - М.: Узд-воБЕК, 1997.- 288 с.

68

Кнорринг В.И. Социальное управление. Государство, коллектив, личность: [учебн.] / В.И. Кнорринг – М.: Экзамен, 2008. – 687 с.

69

Коваленко О.В. Реклама: [навч. посіб.] / [О.В. Коваленко, І.Ю. Кутліна, М.В. Потабенко] – К.: Вид. «Персонал», 2010 – 96 с.

70

Колпаков В.М. Управління розвитком персоналу: [навч.-метод. комплекс] / В.М. Колпаков, Г.А. Дмитренко – К.: Міленіум, 2004. – 42 с.

71

Леонтенко О.М. Служба управління персоналом: [навч. посіб.] / О.М. Леонтенко – К.: Вид. КНЕУ, 2001. – 478 с.

72

Моргунов Е. Б. Управление персоналом: исследование, оценка, обучение: [учеб. пособие] / Е. Б. Моргунов. - М.: ЗАО «Бізнес-школа «Интел-Синтез»», 2000. - 264 с.

73

Нестеренко Г.О. Персонал: управління на засадах самоорганізації: [навч. посіб.] / Г.О. Нестеренко – К.: Вид. НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2010. – 350 с.

74

Рульєв В.А. Управління персоналом: [навч. посіб.] / [В.А. Рульєв, С.О. Гуткевич, Т.П. Мостецька] – К.: Кондор, 2012. – 310 с.

75

Савельєва В. С. Управління персоналом: [навч. посіб.] / В. С. Савельєва, Єськов О.Л. - К.: ВД «Професіонал», 2005. - 336 с.

76

Управління конфліктами: збірник тренінгових вправ: [навч. посіб.] / [За заг. ред. Л.М. Ємельяненко, О.В. Корчевна] – К.: Вид. КНЕУ, 2008. – 424 с.

77

Управління персоналом сучасної організації: [навч. посіб.] / О.А. Гавриш та ін. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – 333 с.

78

Хміль Ф. І. Управління персоналом: підручник / Ф. І. Хміль: - К.: Академвидав, 2006. - 606 с.Схожі:

Програма вступного фахового випробування (співбесіди) з iconПрограма вступного фахового випробування (співбесіди) з
Вступне фахове випробування з дисципліни «Соціальна допомога» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» буде...
Програма вступного фахового випробування (співбесіди) з iconПрограма фахового вступного випробування з журналістики
Програма фахового вступного випробування складається з пояснювальної записки, вимог до рівня підготовки, структури і завдань, критеріїв...
Програма вступного фахового випробування (співбесіди) з iconПрограма вступного фахового випробування з «Соціальної роботи»
Вступне фахове випробування з дисципліни «Соціальна робота» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» буде проводитися...
Програма вступного фахового випробування (співбесіди) з iconПрограма вступного фахового випробування
Програма вступного фахового випробування зі спеціальності 03050301 „Міжнародна економіка” галузі знань 0305 „Економіка та підприємництво”...
Програма вступного фахового випробування (співбесіди) з iconПриватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» програма фахового вступного випробування
Програму вступного фахового випробування з української мови І літератури для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» укладено...
Програма вступного фахового випробування (співбесіди) з iconПрограма фахового вступного випробування зі спеціальностей 03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності»
Програма фахового вступного випробування складена відповідно до гсвоу мону „Освітньо-кваліфікаційної програми” підготовки бакалавра...
Програма вступного фахового випробування (співбесіди) з iconПрограма фахового вступного випробування зі спеціальностей 03060101 Менеджмент організацій І адміністрування
Програма фахового вступного випробування складена відповідно до гсвоу мону „Освітньо-кваліфікаційної програми” підготовки бакалавра...
Програма вступного фахового випробування (співбесіди) з iconПрограма фахового вступного випробування зі спеціальностей 03060101 Менеджмент організацій І адміністрування
Програма фахового вступного випробування складена відповідно до гсвоу мону „Освітньо-кваліфікаційної програми” підготовки бакалавра...
Програма вступного фахового випробування (співбесіди) з iconВ. П. Кравець 2012 р. Програма фахового вступного випробування з туризмознавства
Програма фахового вступного випробування з туризмознавства для вступників за напрямом підготовки 140103 «Туризм», на базі освітньо-кваліфікаційного...
Програма вступного фахового випробування (співбесіди) з iconВ. П. Кравець 2013 р. Програма фахового вступного випробування з туризмознавства
Програма фахового вступного випробування з туризмознавства для вступників за напрямом підготовки 140103 «Туризм», на базі освітньо-кваліфікаційного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи