Програма вступного фахового випробування з іноземної мови (другої) icon

Програма вступного фахового випробування з іноземної мови (другої)
Скачати 237.37 Kb.
НазваПрограма вступного фахового випробування з іноземної мови (другої)
Сторінка1/3
Дата24.08.2014
Розмір237.37 Kb.
ТипПрограма
  1   2   3

ПРОГРАМА

вступного фахового випробування

з іноземної мови (другої)

При вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр”

на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр”, “Спеціаліст”


спеціальність 8.02030302 Філологія. Мова та література:

(англійська, німецька, французька, іспанська, італійська)

Київ 2014

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

У державних документах з вищої освіти наголошується на необхідності формування нової генерації педагогічних кадрів, підготовленої до якісного забезпечення освітніх потреб особистості, розвитку її інтелектуального та культурного потенціалу. Розв’язання цієї проблеми у сучасних умовах вимагає від вчителя глибокого усвідомлення особистісно-орієнтованої парадигми освіти, творчого підходу до організації навчально-виховного процесу, комп'ютерної грамотності, володіння іноземними мовами. Значення останнього посилюється тим, що входження України у Європейський освітній простір, приєднання до Болонського процесу, інтеграція нашої країни в світову спільноту підвищує попит на знання іноземної мови як засобу передачі інформації в усній і письмовій формах комунікації. За таких умов нагальною проблемою сучасної практики вищої педагогічної освіти є не лише підвищення ефективності професійної підготовки майбутнього вчителя іноземної мови, але й якісного рівня вступних іспитів з іноземної мови на філологічні спеціальності, що дозволяє досягти більш високого рівня конкуренції під час вступу і, як наслідок, вищих результатів навчання і вищої конкурентоспроможності випускників навчального закладу.

Програму до вступного екзамену з іноземної мови укладено з урахуванням вимог до обсягу знань, умінь і навичок, передбачених програмою з іноземної мови.

Метою вступного іспиту є перевірка рівня знань з іноземної мови; засвоєння різних видів мовленнєвої діяльності (письмової та усної) в рамках літературної норми, основна увага приділяється комунікативному, ситуативному і текстуальному підходам.

^ Абітурієнт повинен:

 • вільно спілкуватися іноземною мовою із додержанням орфоепічних, граматичних, лексичних і стилістичних норм в усній та письмовій формах мовленнєвої діяльності,

 • вести бесіду в різних ситуаціях загального та професійного спрямування, вміти коректно будувати різні типи запитань

 • студент повинен демонструвати практичне володіння мовленням на рівні програмових вимог.^ ЗМІСТ ЕКЗАМЕНУ

Англійська мова

Морфологія

Артикль. Означений, неозначений, його значення та вживання. Відсутність артикля.

Іменник. Однина та множина іменників. Відмінки іменників: загальний та присвійний.

Прикметник. Ступені порівняння прикметників.

Числівник. Кількісні та порядкові. Прості та десяткові дроби, дати, відсотки.

Займенник. Особові, зворотні, присвійні, вказівні, питальні, неозначені, заперечні.

Дієслово. Особові та неособові форми дієслова. Смислові, допоміжні і напівдопоміжні дієслова. Основні форми дієслова і правила їх утворення. Значення і вживання дієслів: tо be, to have. Модальні дієслова: сan, may, must, should, would. Правильні та неправильні дієслова. Три форми дієслова. Активний стан дієслова. Часи групи Simple (Indefinite): Present, Past, Future. Утворення, вживання, переклад. Показники часу.

^ Часи групи Continuous (Present, Past, Future). Утворення, вживання, переклад. Ознаки часу. Способи вираження майбутнього часу (to be going to, Present, Future Simple, Present Continuous).

Часи групи Perfect (Present, Past, Future). Утворення, вживання, переклад. Показники часу.

^ Часи групи Perfect Continuous (Present, Past, Future). Утворення, вживання, переклад. Ознаки часу.

Пасивний стан дієслів. Утворення, вживання, переклад.

Наказовий спосіб.

Узгодження часів. Пряма та непряма мова.

Інфінітив. Інфінітивні комплекси.

Дієприкметник. Дієприкметникові комплекси.

^ Герундій і віддієслівний іменник. Комплекси з герундієм.

Герундій та дієприкметник І. Основні відмінності.

Сполучники, прийменники. Основні випадки вживання.

Прислівник. Ступені порівняння прислівників.

Дієприкметник. Часи групи Continuous (Present, Past, Future). Утворення, вживання, переклад. Показники часу.

Словотворення. Утворення слів за допомогою суфіксів і префіксів.

Синтаксис

Структура англійського речення. Речення: розповідні, питальні, наказові, окличні.

^ Умовні речення: реальні умовні речення Conditional I (if…), нереальні умовні речення (Conditional II), нереальні умовні речення, що стосуються минулого (Conditional III).

Питальні речення: загальні запитання; спеціальні запитання; запитання до різних членів речення (до підмета і його означення, до присудка, до іменної частини присудка, до прямого додатка, до прийменникового додатка, до означення додатка, до обставини); альтернативні запитання, роз’єднувальні запитання.
^ Німецька мова

Морфологія

Артикль. Означений, неозначений, нульовий артикль, його значення та вживання.

Іменник. Рід іменників. Однина та множина іменників. Відмінки іменників. Функції іменника у реченні

Прикметник. Відмінювання прикметників. Ступені порівняння прикметників.

Числівник. Кількісні та порядкові.

Займенник. Особові, зворотні, присвійні, вказівні, питальні, неозначені, заперечні. Відмінювання займенників.

Дієслово. Основні форми дієслова і правила їх утворення. Значення і вживання дієслів: sein, haben, werden. Модальні дієслова: können, dürfen, müssen, sollen, wollen, mögen. Правильні та неправильні дієслова. Три форми дієслова. Partizip II. Активний стан дієслова. Часи дієслова: утворення, вживання, переклад. Пасивний стан дієслів: утворення, вживання, переклад. Наказовий спосіб. Інфінітив. Інфінітивні комплекси.

Дієприкметник. Дієприкметникові комплекси.

Сполучники, прийменники. Основні випадки вживання.

Прислівник. Ступені порівняння прислівників.

Словотворення. Утворення слів за допомогою суфіксів і префіксів.

Синтаксис

Структура німецького речення. Речення: розповідні, питальні, наказові, окличні.

Питальні речення: загальні запитання; спеціальні запитання; запитання до різних членів речення (до підмета і його означення, до присудка, до іменної частини присудка, до прямого додатка, до прийменникового додатка, до означення додатка, до обставини); альтернативні запитання.
^ Французька мова

Морфологія

Іменник (Le Nom). Граматичні категорії іменника. Рід іменників. Число іменників.

Артикль (L’Article). Неозначений артикль (форми, вживання). Означений артикль (форми, вживання). Частковий артикль (форми, вживання). Відсутність артикля. Артикль і прийменник “de”.

^ Прикметник (L’Adjectif). Рід прикметників. Число прикметників. Ступені порівняння якісних прикметників. Місце прикметників. Займенникові прикметники (вказівні, присвійні, питальні). Неозначені прикметники.

^ Прислівник (L’Adverbe). Групи прислівників за значенням. Прислівники з суфіксом –ment. Ступені порівняння прислівників. Місце прислівників.

Числівник (Les Noms de nombre). Кількісні числівники. Порядкові числівники.

^ Займенник (Le Pronom.) Різні види займенників: Особові займенники. Придієслівні особові займенники. Незалежні особові займенники. Зворотний займенник “se”. Адвербіальні займенники “en” та “y”. Вказівні займенники. Присвійні займенники. Питальні займенники. Відносні займенники que, qui, dont. Неозначені займенники.

^ Дієслово (Le Verbe). Типи відмінювання французьких дієслів. Активний та пасивний стан. Заперечна форма дієслова. Утворення та

вживання часових форм. Індикатив. Часи дійсного способу: futur immédiat, passé immédiat, passe composé, imparfait, futur simple, plus-que-parfait. Умовний спосіб: Conditionnel. Наказовий спосіб. Узгодження часів. Неособові форми дієслова (інфінітив, дієприкметник теперішнього та минулого часу, Gérondif). Subjonctif: Утворення subjonctif présent. Вживання subjonctif y підрядних реченнях.

^ Прийменник (La préposition). Різні види прийменників.

Синтаксис

Порядок слів у французькому реченні. Типи речень залежно від мети висловлювання. Типи речень залежно від будови. Типи питальних речень (загальні, спеціальні, альтернативні, розділові). Пряма та непряма мова.

Італійська мова

Морфологія

Артикль. Означений, неозначений, його значення та вживання. Відсутність артикля.

Іменник. Однина та множина іменників..

Прикметник. Ступені порівняння прикметників.

Числівник. Кількісні та порядкові. Прості та десяткові дроби, дати, відсотки.

Займенник. Особові, зворотні, присвійні, вказівні, питальні, неозначені, заперечні.

Дієслово. Особові та неособові форми дієслова. Смислові, допоміжні і напівдопоміжні дієслова. Основні форми дієслова і правила їх утворення.

Значення і вживання дієслів: essere, avere . Модальні дієслова: volere, potere, dovere Правильні та неправильні дієслова. Три групи дієслів. Активний стан дієслова. Часи прості та складні.: Presente, Passato, Futuro del Indicativo.Утворення, вживання, переклад. Показники часу.

Пасивний стан дієслів. Утворення, вживання, переклад.

^ Наказовий спосіб.

Узгодження часів. Пряма та непряма мова.

Інфінітив. Інфінітивні конструкції.

Дієприкметник. Дієприкметникові конструкції.

Герундій. Конструкції з герундієм.

Герундій та дієприкметник . Основні відмінності.

^ Сполучники, прийменники. Основні випадки вживання.

Прислівник. Ступені порівняння прислівників.

Словотворення. Утворення слів за допомогою суфіксів і префіксів.

Синтаксис

Структура італійського речення. Речення: розповідні, питальні, наказові, окличні.

Умовні речення: реальні умовні речення Periodo ipotetico I (se…), нереальні умовні речення ( periodo ipotetico II), нереальні умовні речення, що стосуються минулого (Periodo ipotetico III).

^ Питальні речення: загальні запитання; спеціальні запитання; запитання до різних членів речення (до підмета і його означення, до присудка, до іменної частини присудка, до прямого додатка, до прийменникового додатка, до означення додатка, до обставини); альтернативні запитання, роз’єднувальні запитання.
Іспанська мова

Морфологія

Артикль. Означений, неозначений, його значення та вживання. Відсутність артикля.

Іменник. Однина та множина іменників..

Прикметник. Ступені порівняння прикметників.

Числівник. Кількісні та порядкові. Прості та десяткові дроби, дати, відсотки.

Займенник. Особові, зворотні, присвійні, вказівні, питальні, неозначені, заперечні.

Дієслово. Особові та неособові форми дієслова. Смислові, допоміжні і напівдопоміжні дієслова. Основні форми дієслова і правила їх утворення.

Значення і вживання дієслів: ser, haber . Модальні дієслова: poder, tener que, deber, haber de. Правильні та неправильні дієслова. Три групи дієслів. Активний стан дієслова. Часи прості та складні.: Presente, Pasado, Futuro Simple (tiempos de modo Indicativo).Утворення, вживання, переклад. Показники часу.

Пасивний стан дієслів. Утворення, вживання, переклад.

^ Наказовий спосіб.

Узгодження часів. Пряма та непряма мова.

Інфінітив. Інфінітивні конструкції.

Дієприкметник. Дієприкметникові конструкції.

Герундій. Конструкції з герундієм.

Герундій та дієприкметник . Основні відмінності.

^ Сполучники, прийменники. Основні випадки вживання.

Прислівник. Ступені порівняння прислівників.

Словотворення. Утворення слів за допомогою суфіксів і префіксів.

Синтаксис

Структура іспанського речення. Речення: розповідні, питальні, наказові, окличні.

Умовні речення: реальні умовні речення Período ipotético, нереальні умовні речення (período ipotético II), нереальні умовні речення, що стосуються минулого (Período ipotético III).

^ Питальні речення: загальні запитання; спеціальні запитання; запитання до різних членів речення (до підмета і його означення, до присудка, до іменної частини присудка, до прямого додатка, до прийменникового додатка, до означення додатка, до обставини); альтернативні запитання, роз’єднувальні запитання.
^ Структура екзаменаційного випробовування

Вступне випробування складається із двох частин(закритої та відкритої ).

Перша частина іспиту(закрита): перевірка і оцінка рівня граматичної компетенції вступників. Написання лексико-граматичного тесту, який охоплює набуті знання з лексики та граматики, сформованими у вступників у результаті вивчення обов’язкової програми з дисципліни «Іноземна мова» (англійська, німецька, французька,італійська ,іспанська).

Друга частина іспиту(відкрита) – читання, вибірковий переклад, переказ тексту за професійним спрямуванням.

Екзаменатори можуть ставити питання щодо цього виду роботи вступнику.

Система підсумкового оцінювання знань на вступному випробовуванні з іноземної мови (другої)

Розрахунок рейтингових балів за видами контролю

п/п Вид мовленнєвої діяльності Кількість рейтингових балів

1. Лексико-граматичний тест 60

2. Читання тексту, вибірковий переклад та переказ тексту 20

3. Виконання завдань до тексту 20

4. Переклад речень 25

5. Загальна кількість балів 100
Зразок завдань до екзаменаційного випробовування (закритої та відкритої частин)
Англійська мова

I.Закрита частина

I. Tick (ü) A, B,С or D to complete the sentences.

Example: The children ________ on the computer at the moment.

A play B have played C are playing ü D plays

1 What ________ at nine o’clock last night? I tried to ring you, but there was no reply.

A were you doing B did you do C had you done D have you done

2 They ________ a new cinema in the centre of town last year.

A ’ve build B had built C built D have been built

3 Is Mark ________ to Greece this year?

A going B gone C go D went

4 A ‘Where’s Jack?’

B ‘He ________ to the library. He’ll be back soon.’

A been B ’s gone C going D went

5 My brother ________ in Peru for three months. He’s really enjoying himself.

A is living B has been living C was living D lived

6 Please drive more ________. We’re near a school.

A slow B slower C slowly D slowest

7 Students ________ talk during the exam. It’s against the rules.

A couldn’t B mustn’t C shouldn’t D can’t

8 I’d love to ________ speak better French – I’ve been studying the language for five years now.

A be able B able to C be able to D could

9 I can’t go out ________ I finish my maths homework.

A unless B if C when D till

10 James asked me if I ________ Liz that morning.

A have seen B had seen C saw D have been seen

II. Fill in the missing words

Example: In Britain you _______ drive a car when you're 17.

a) will b) can c) must d) have to

1. Have you lived in London _______ a long time?

a) since b) for c) in d) from

2. " _______ green tea?" "Yes, every morning!"

a) Drink you b) Are you drinking c) Do you drink d) Are you drink

3. I am very pleased _______ that you passed your exams.

a) to hear b) hear c) hearing d) to hearing

4. Oh no! The phone's not working and I have to call my mother - it's her birthday today. Is it? Don't worry. _______ you use my mobile.

a) I am letting b) I'll let c) I'll be letting d) I'm going to let

5. "How long _______ chess?" "Since 1998"

a) have you playing b) do you play c) are you playing d) have you been playing

6. Printing _______ in ancient China.

a) has been invented b) was invented c) was been invented d) invented

7. I _______ stop at the traffic lights because they were red.

a) must b) had to c) should d) had

8. That's the man _______ wife is a doctor.

a) who b) who's c) whose d) whom

9. "Who does this hat belong to?" "I don't know. But it looks quite fashionable so it _______ belong to Jane."

a) maybe b) can c) might d) may to

10. Both _______ faces were red with embarrassment.

a) boys b) boy's c) boys's d) boys'

III. Cross out the unnecessary word for each sentence.

Example: Excuse me .I don’t understand/’m not understanding .

1. He works in a restaurant. Is/Does he?

2. Tomorrow afternoon I’m sailing / going sailing.

3. On my first day at school I cried / used to cry

4. While I was playing football, I broke / was breaking my leg

5. We are as clever as / than them.

II Відкрита частина

I. Read, translate and retell the text.

The School Teacher

Three months passed. Little by little Andrew got used to this strange town, surrounded by the mountains, and to the people most of whom worked in the mines. The town was full of mines, factories, churches and small dirty, old houses. There was no theatre, not even a cinema the workers could go to after work. But Andrew liked the people. They spoke little and worked much. They liked football, and what was more interesting, they were fond of music, good classical music. He often heard the sound of a piano, coming from this or that house.

It was clear to Andrew now, that Doctor Page would never see a patient again. Manson did all the work, and Mrs. Page received all the money. She paid out to Manson less than one sixth of that — twenty pounds and sixteen shillings a month. Almost all of it Andrew sent to the University to pay his debt. But at that time the question of money was not important to him. He had a few shillings in his pocket to buy cigarettes and he had his work, and that was more than enough for him. He had to work hard and to think much for he saw now that the professors at his University had given him, very little to know about practical medicine.

He thought about all that walking in the direction of Riskin Street. There in Number 3.he found a small boy of nine years of age ill with measles.

"I am sorry, Mrs. Howells," Andrew said to the boy's mother. "But you must keep Idris home from school." (Idris was Mrs. Howells' other son.)

"But Miss Barlow says he may come to school."

"Oh? Who is Miss Barlow?"

"She is the teacher."

"Miss Barlow has no right to let him come to school when his brother has measles," Andrew said angrily.

Five minutes later he entered a classroom of the school. A very young woman of about twenty or twenty-two was writing something on the blackboard. She turned to him.

"Are you Miss Barlow?"

"Yes." Her large brown eyes were looking at him friendly.

"Are you Doctor Page's new assistant?"

Andrew reddened suddenly.

II. Put all kinds of questions to the sentence in bold type.

ІІІ. Translate the sentences from Ukrainian into English.

1. Він робить граматичні помилки .

2. Я був дуже їй вдячний за приємні слова

3. Я можу розказати вам цю статтю у загальних рисах.

4. Давайте докладемо більше зусиль і намалюємо цю вазу на каміні.

5. Вона була схожа (виглядала як) на дику квітку.
Німецька мова

Закрита частина

1. Ich rief: „ Mäxchen , bist du da?“, aber niemand _________.

a) antwortet; b) antwortete; c) geantwortet; d) antworten.

2. Nach der Schule _______ Maria erst mal in eine eigene Wohnung.

a) zog; b) ziehen; c) gezogen; d) zieht.

3. Ich saß im Bett und hatte große Angst: Ich _________ im Flur Schritte _________.

a) habe ... hören; b) habe ... hörte; c) gehört ... hatte; d) hatte ... gehört.

4. Es ist schon fast elf Uhr! Du musst doch morgen früh aufstehen.

Wenn ich du wäre, dann _________ ich jetzt lieber ins Bett _________.

a) bin ... gegangen; b) wäre ... gegangen; c) würde ... gehen; d) wird ... gehen.

5. Hast du schon mal daran gedacht, dich _________?

Ja, das will ich unbedingt.

a) selbstständig machen; b) selbstständig machst;

c) selbstständig machtest; d) selbstständig zu machen.

6. Oh je, ich habe morgen das Vorstellungsgespräch bei „Teletec“!

Ach, du brauchst doch keine Angst _________! Du schaffst das schon!

a) haben; b) gehabt; c) hast; d) zu haben.

7. Ich freue mich schon auf den Sommer. Dann _________ hoffentlich nicht mehr so viel.

a) es regnet; b) regnet; c) regnet sie; d) regnet es.

8. _________ ich doch bloß nie _________! Ich fühle mich hier überhaupt nicht wohl.

Oh je, du Arme.

a) Hätte ... umgezogen; b) Würde ... umgezogen;

c) Wäre ... umgezogen; d) Bin ... umgezogen.

9. Meine Familie … ins Ferienheim zu fahren.

a) hat vor; b) vorhat; c) will.

10. . Die Studenten … zwei Wochen Winterferien.

a) hat; b) habе; c) haben.
1. …… mir bitte, wann du kommst!

a)Notiere

b)Schreib

c)Unterschreibe
2. Bitte, sprechen Sie Deutsch, ich kann Sie sonst nicht ….!

a) verstehen

b) merken

c)verständigen

3. Die großen Zeitungen werden an verschiedenen Orten der Welt ….. .

a) gepresst

b) gedrückt

c)gedruckt

4. Ich …. seine Geschichte recht gut.

a) kenne

b) erkenne

c)weiß

5. Wir …. uns schon seit unserer Schulzeit.

a) erkennen

b) wissen

c) Kennen
6. Er hat sich … und in die Badewanne gestiegen.

a) ausgezogen

b) angezogen

c) umgezogen
1. Wir haben uns _________ der hohen Mietpreise für eine Wohnung in der Stadt entschieden.

Auf dem Land ist es zwar billiger, aber hier gefällt es uns so gut!

 1. wegen b) trotz c) statt d) obwohl

2. _________ Sie dann erneut die Start-Taste, um das Programm wieder zu starten.

 1. Finden b) Starten c) Legen d) Drücken

3. Für die Lieferung unserer Produkte zahlen Sie in Deutschland 3 Euro. Für eine Lieferung in Länder _________ Deutschlands zahlen Sie 6 Euro 50.

a) außerhalb b) nach c) neben d) innerhalb
4. Trinken wir noch einen Kaffee zusammen?

Das würde ich gern. Aber leider geht es heute nicht, _________ ich meine Tochter noch vom Kindergarten abholen muss.

a) denn b) da c) deshalb d) deswegen

 1. … dem Sommer wächst die Zahl der Reisenden besonders, weil es Ferien- und Urlaubszeit ist.

  1. auf b) in c) an
 1. Die Schaffner stehen … den Wagen, prüfen die Fahrkarten und lassen die Fahrgäste durch.

a) nach b) in c) vor


 1. Kleinere Gepäckstücke legen sie in Netze, die größeren verstauen … den Sitzen oder oben.

a) unter b) über c) aus


 1. Die Reise … dem Flugzeug beginnt eigentlich schon im Flugbüro.

a) in b) mit c) an


 1. Die Fluggäste besteigen das Flugzeug, nehmen ihre Plätze ein, legen sich Gurte an, und die Maschine setzt sich … Bewegung.

a) an b) in c) mit

  1   2   3

Схожі:

Програма вступного фахового випробування з іноземної мови (другої) iconПрограма вступного випробування з другої іноземної (німецької) мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр”
Програма вступного випробування з іноземної (німецької) мови для вступників освітньо-кваліфікаційного рівня магістр/ Укладачі: Бардакова...
Програма вступного фахового випробування з іноземної мови (другої) iconПрограма вступного випробування з другої іноземної (англійської) мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр”
Програма вступного випробування з другої іноземної (англійської) мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр”...
Програма вступного фахового випробування з іноземної мови (другої) iconПрограма фахового вступного випробування при прийомі на навчання
Фахові вступні випробування з практичного курсу другої іноземної (німецької) мови при прийомі на навчання за окр «спеціаліст» / «магістр»...
Програма вступного фахового випробування з іноземної мови (другої) iconПрограма вступних випробувань з англійської мови як другої іноземної для навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні «Магістр»
Фахові вступні випробування перевіряють рівень підготовки бакалаврів/молодих спеціалістів з англійської мови як другої іноземної....
Програма вступного фахового випробування з іноземної мови (другої) iconПрограма в ступного фахового випробування з іноземної мови
Програму до вступного екзамену з англійської мови укладено з урахуванням вимог до обсягу знань, умінь і навичок, передбачених програмою...
Програма вступного фахового випробування з іноземної мови (другої) iconПрограма вступного випробування з іноземної мови
Програму до вступного тестового випробування з англійської мови укладено з урахуванням вимог до обсягу знань, умінь і навичок, передбачених...
Програма вступного фахового випробування з іноземної мови (другої) iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет
До складання вступного іспиту з другої іноземної мови допускаються студенти, які виконали усі вимоги навчального плану та програм...
Програма вступного фахового випробування з іноземної мови (другої) iconПрограма вступного випробування з іноземної мови (англійська, німецька, французька) за професійним спрямуванням для вступників до магістратури нпу імені М. П. Драгоманова
Вимоги до проведення вступного випробування до магістратури з іноземної мови (англійська, німецька, французька)
Програма вступного фахового випробування з іноземної мови (другої) iconПриватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» програма фахового вступного випробування
Програму вступного фахового випробування з української мови І літератури для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» укладено...
Програма вступного фахового випробування з іноземної мови (другої) iconІнститут іноземної філології програма вступного фахового випробування з дисципліни „Іноземна мова” для абітурієнтів, які вступають до нпу імені М. П. Драгоманова у 2009 році для здобуття окр „Магістр” на базі здобутого окр „Молодший спеціаліст”
Програму до вступного екзамену з англійської мови укладено з урахуванням вимог до обсягу знань, умінь І навичок, передбачених програмою...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи