Система менеджменту якості методичні рекомендації щодо порядку розроблення та оформлення посадової інструкції працівника icon

Система менеджменту якості методичні рекомендації щодо порядку розроблення та оформлення посадової інструкції працівника
Скачати 336.38 Kb.
НазваСистема менеджменту якості методичні рекомендації щодо порядку розроблення та оформлення посадової інструкції працівника
Дата13.08.2012
Розмір336.38 Kb.
ТипМетодичні рекомендації


міністерство освіти і науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ України

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Система менеджменту якості


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо порядку розроблення та оформлення

посадової інструкції працівника


СМЯ НАУ МР 6.2.2 (01) – 01 – 2011


КИЇВ

Унесено

Відділом кадрів та документозабезпечення


Затверджено

наказом ректора

від «14» березня 2011 року № 64/од


Розробники:

заступники начальника ВКД: Страшко В.Н., Сухомлин Г.Р.;

заступник начальника НМВ Безнос О.А.


Рівень документа – 1

Плановий термін між ревізіями – 1 рік


Врахований примірник № 1. Загальні положення


1.1. Методичні рекомендації щодо порядку розроблення та оформлення посадової інструкції працівника університету (далі – Методичні рекомендації) роз’яснюють і конкретизують зміст та структуру посадової інструкції працівника.

1.2. Посадова інструкція – це організаційно-правовий документ, у якому визначаються основні функції, обов'язки, права і відповідальність працівника університету при здійсненні ним діяльності на певній посаді.

1.3. Посадові інструкції працівників кожного структурного підрозділу розробляються керівником структурного підрозділу відповідно до Методичних рекомендацій СМЯ НАУ МР 6.2.2 (01) – 01 – 2011.

1.4. Посадова інструкція розробляється керівниками структурних підрозділів на посаду кожного працівника на основі Положення про відповідний структурний підрозділ. У посадовій інструкції мають бути чітко окреслені місце та роль співробітника в діяльності структурного підрозділу університету, межі його повноважень та відповідальності.

1.5. Як інструмент для оцінки результатів діяльності, посадова інструкція використовується при атестації спеціаліста, формуванні резерву, висуненні на керівні посади, заохоченні.


2.Порядок оформлення посадових інструкцій


2.1. Посадова інструкція оформлюється відповідно до «Інструкції з діловодства у Національному авіаційному університеті» СМЯ НАУ ІД 01.01 (01) – 01 – 2009 та Документованої процедури «Управління документацією» СМЯ НАУ ДП 4.2.3. – 02 – 2010.

2.2. Посадова інструкція узгоджується начальником відділу кадрів та документозабезпечення, начальником юридичного відділу, заступником начальника навчально-методичного відділу (керівником сектору менеджменту якості підготовки фахівців), безпосереднім керівником працівника і затверджується проректором за напрямом.

Узгодження посадової інструкції оформлюється відповідно до «Аркушу узгодження документа» (Ф 03.02 – 31).

2.3. Текст посадової інструкції, як організаційного документа складається з наступних розділів:

 • загальні положення;

 • завдання та обов’язки;

 • права;

 • відповідальність;

 • повинен знати;

 • кваліфікаційні вимоги;

 • взаємовідносини (зв’язки) за посадою.

2.4. У правому кутку титульної сторінки (першого аркуша документа) оформлюється гриф затвердження на відстані 104 мм від межі лівого берега документа.

До складу реквізиту «Гриф затвердження» входить:

 • слово ЗАТВЕРДЖУЮ, що оформлюється без лапок та двокрапки після нього;

 • назва посади проректора за напрямами, якому надано право затверджувати посадові інструкції;

 • особистий підпис особи, яка затвердила посадову інструкцію;

 • ініціал, прізвище особи, яка затвердила посадову інструкцію;

 • дата затвердження.

2.5. У заголовку до посадової інструкції у родовому відмінку наводиться повна назва посади та повна назва структурного підрозділу.


Приклад 1.

^ ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

документознавця сектору з діловодства

відділу кадрів та документозабезпечення


2.6. У колонтитулах посадової інструкції повністю відображається назва посади працівника та структурний підрозділ.


Приклад 2.

Зразок колонтитулу посадової інструкціїСистема менеджменту якості

^ ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

документознавця сектору

з діловодства відділу кадрів

та документозабезпечення

Шифр

документа

СМЯ НАУ ПІ 01.01 (01)  01 – 2011

Стор. ___з____


2.7. Про ознайомлення з посадовою інструкцією працівник ставить відмітку в «Аркуші ознайомлення з документом» (Ф 03.02 – 02) під особистий підпис.

2.8. Працівник, який заміщає іншого працівника, повинен ознайомитися з його посадовою інструкцією та зробити відповідні записи в Аркуші ознайомлення з документом (Ф 03.02 – 02). Зміни внесені відповідно до ЛП № 1 від 20.09.2011.


 1. Зміст посадової інструкції


3.1. У розділі «Загальні положення» посадової інструкції наводиться наступна інформація:

- основні дані про посаду, безпосередню підпорядкованість, сферу діяльності працівника;

- найменування підрозділу;

- порядок призначення на посаду та припинення виконання посадових обов’язків;

- наявність підлеглих;

- перелік основних законодавчих актів, інших матеріалів, якими керується в роботі працівник, також нормативно-правовими актами у сфері захисту персональних даних Зміни внесено відповідно до ЛП №8 , 05.03.2012;

- порядок заміщення інших працівників на період їхньої тимчасової відсутності (відпустка, хвороба, інші поважні причини), а також хто їх заміщує.

3.2. Розділ «Завдання та обов’язки» характеризує зміст діяльності працівника. У ньому визначено самостійну ділянку роботи відповідно до положення про підрозділ. Вона може визначитися шляхом виділення групи питань з відповідних напрямів чи закріплення за працівником переліку об’єктів управління, або ж як перелік відносно самостійних питань.

Також у цьому розділі визначається перелік видів робіт, з яких складаються функції, що їх має виконувати працівник.

Під час встановлення видів робіт слід визначити їх за організаційно-юридичними ознаками: керує, затверджує, здійснює, організовує, розглядає, виконує, забезпечує, контролює, бере участь, готує тощо.

У цьому розділі обов’язково вказується про зобов’язання щодо нерозголошення персональних даних працівників та студентів, обмеження доступу до інформації, оформлення документів до вимог законодавства у сфері захисту персональних даних. Зміни внесені відповідно до ЛП № 8 від 05.03.2012.

У цьому розділі визначаються обов’язки працівника щодо додержання вимог нормативно-правових актів з охорони праці та реалізації системи управління охороною праці . Зміни внесені відповідно до ЛП № 12 від 05.06.2012.

3.3. У розділі «Права» наводяться делеговані працівникові повноваження, згідно з якими у процесі своєї діяльності працівник має забезпечувати виконання покладених на нього завдань та обов’язків. Це, зокрема, стосується внесення пропозицій із відповідних питань, прийняття рішень, представництва підрозділу, узгодження проектів документів, участі у нарадах, отримання від відповідних структурних підрозділів чи окремих працівників інформації, необхідної для виконання завдань тощо.

3.4. ^ Розділ «Відповідальність» містить показники оцінки роботи працівника та межі його особистої відповідальності за результати діяльності та виконання робіт. Показниками оцінки роботи є якість та своєчасність виконання посадових завдань та обов’язків. Наприклад, зазначено, що працівник несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання посадових завдань та обов’язків, порушення правил внутрішнього розпорядку, правил з охорони праці тощо.

За розголошення персональних даних працівник несе відповідальність згідно з чинним законодавством. Зміни внесені відповідно до ЛП № 8 від 05.03.2012.

3.5. У розділі «Повинен знати» викладено вимоги до спеціальних знань, а також знань законодавчих актів та нормативних документів, необхідних для виконання посадових обов’язків, у тому числі з питань системи управління охороною праці. Зміни внесені відповідно до ЛП № 12 від 05.06.2012.

3.6. Розділ «Кваліфікаційні вимоги» містить норми, що стосуються освіти, освітньо-кваліфікаційного рівню та досвіду, достатніх для повного та якісного виконання робіт за посадою (рівень освітньої підготовки, рівень кваліфікації, фах, необхідний стаж роботи за фахом, інші вимоги).

3.7. ^ У розділі «Взаємовідносини (зв’язки) за посадою» визначено коло основних взаємозв’язків працівника із працівниками свого та інших структурних підрозділів, а також зі сторонніми підприємствами, з якими працівник має службові взаємовідносини, терміни отримання та надання інформації (за наявності), порядок погодження та затвердження відповідних документів, наводиться порядок внесення змін до посадової інструкції та порядок її зберігання.

У розділі вказується про забезпечення захисту персональних даних щодо виконання обов’язків працівника. Зміни внесені відповідно до ЛП № 8 від 05.03.2012. 1. Завершальні положення


4.1. Посадова інструкція набирає чинності з моменту її твердження та діє до заміни новою посадовою інструкцією.

4.2. Вимоги посадової інструкції є обов'язковими для працівника з моменту ознайомлення його з інструкцією.

4.3. Працівник університету ознайомлюється з посадовою інструкцією і робить відмітку в «Аркуші ознайомлення з документом» (Ф 03.02 – 02).

4.4. Зміни до посадової інструкції працівника уносяться у зв’язку зі змінами у структурі та у штатному розписі структурного підрозділу.

4.5. Унесення змін до посадової інструкції працівника проводиться відповідно до «Порядку внесення змін у документацію» СМЯ НАУ ДП 4.2.1 – 01- 2009.

4.6. Оригінал (контрольний примірник) посадової інструкцій працівника зберігається у структурному підрозділі-розробника, копія (врахований примірник) – на робочому місці посадової особи.

4.7. Термін зберігання посадових інструкцій працівників, а саме: контрольний примірник – постійно; врахований примірник – 3 роки після заміни їх новими.

4.8. Посадова інструкція оформлюється відповідно до зразка (додаток 1) з обов'язковим витриманням реквізитів, вказаних в ній.

4.9. Методичні рекомендації набирають чинності з моменту підписання наказу ректора університету про їх затвердження та уведення в дію.


ДОДАТОК 1


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор


______________ М.Луцький

«____»____________2011р.

Система менеджменту якості


^ ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

документознавця першої категорії сектору з діловодства

відділу кадрів та документозабезпечення


СМЯ НАУ ПІ 01.01 (01) – 01 – 2011


КИЇВ


(Ф 03.02 – 31)


УЗГОДЖЕННЯ:

Підпис

Ініціал, прізвище

Посада

Дата

Розробник
Г.Сухомлин

Заст.начальника ВКД
Узгоджено
Ю.Шпак

Начальник ВКД
Узгоджено
В.Паламарчук

Начальник юридичного відділу
Узгоджено
О.Безнос

Заступник начальника НМВ

Рівень документа  2а

Плановий термін між ревізіями  1 рік

Контрольний примірник 1. ^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Документознавець першої категорії сектору з діловодства призначається на посаду та звільняється з посади за наказом ректора університету. Підпорядковується безпосередньо завідувачу сектору і звітує перед ним про свою роботу. На час відсутності документознавця І категорії (хвороба, відпустка тощо) його обов’язки виконує документознавець І категорії.

Мета діяльності: організаційно-методичне забезпечення та вдосконалення організації діловодства.

1.1.1.У своїй діяльності керується цією посадовою інструкцією, а також : Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про звернення громадян», наказами МОНМС України та іншими нормативно-правовими актами, Статутом НАУ, Правилами внутрішнього розпорядку, Колективним договором, Положенням про структурний підрозділ, наказами ректора та розпорядженнями проректорів університету.

1.1.2.З питань захисту персональних даних: Законом України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010р. №2297-VI, іншими нормативно-правовими актами у сфері захисту персональних даних, Положенням про захист персональних даних у НАУ. Зміни внесені відповідно дл ЛП №8 від 5.03.2012

1.2. Посадове підпорядкування документознавця І категорії:

1.2.1.

Пряме підпорядкування

Начальнику ВКД та його заступникам

1.2.2.

Додаткове підпорядкування

_______

1.2.3.

Наявність підлеглих

Підлеглих немає

1.2.4.

Працівника заміщає

Документознавець І категорії

1.2.5.

Працівник заміщує

Документознавця І категорії
 1. ^ ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ

Документознавець першої категорії:

2.1. Веде реєстрацію вихідної кореспонденції університету до інших організацій та перевіряє правильність оформлення вихідних документів.

2.2. Реєструє накази, розпорядження ректора та проректорів університету і відповідає за реєстри розсилки у структурні підрозділи університету.

2.3. Зберігає вихідні документи, формує їх у справи та вносить дані до комп’ютерної програми.

2.4. Забезпечує належний облік, оброблення документів, оперативне проходження та доведення до виконавців.

2.5. Веде облік виданих бланків університету структурним підрозділам та контролює їх використання.

2.6. Здійснює комп’ютерний набір документів.

2.7. Забезпечує друкування і розмноження службових документів.

2.8. Оформлює та формує справи, що зазначені у номенклатурі справ сектору з діловодства у відповідності до архівних вимог.

2.9. Веде облік та реєстрацію документів з грифом «Для службового користування» (вхідна та вихідна документація).

2.10. Відповідає за збереженість документів, що створюються у секторі.

2.11. У своїй роботі керується Інструкцією з діловодства у НАУ (Інструкція) в частині, що стосується ведення діловодства та архівної справи.

2.12. Забезпечує оформлення документації у відповідності до законодавства у сфері захисту персональних даних та вимогам системи менеджменту якості

2.13. Бере зобов’язання у письмовій формі щодо нерозголошення персональних даних працівників та студентів університету.

2.14. Забезпечує зберігання інформації та здійснює контроль щодо обмеження доступу до неї згідно з вимогами законодавства у сфері захисту персональних даних. Зміни внесені відповідно дл ЛП №8 від 5.03.2012


2.15. Дбає про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я оточуючих людей у процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території університету.

2.16. Виконує вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва.

2.17. Проходить у встановленому законодавством порядку попередні та періодичні медичні огляди. Зміни внесені відповідно дл ЛП №12 від 5.06.2012 1. ПРАВА

Документознавець першої категорії має право:

3.1. У межах своєї компетенції та повноважень надавати пропозиції та роз’яснення структурним підрозділам щодо поліпшення роботи з документами.

3.2. У разі порушення встановлених правил, повертати виконавцям документи з метою їх доопрацювання.

3.3. Вносити пропозиції щодо удосконалення роботи з документами в секторі.

3.4. Підвищувати професійний рівень згідно з чинним законодавством.

3.5. На соціальний і правовий захист відповідно до його статусу.

3.6. На повагу особистої честі і гідності, справедливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників, громадян.

3.7. На здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умов праці, забезпечення у межах виділеного фінансування необхідними для виконання посадових обов’язків приміщенням, меблями, технікою, канцелярським приладдям та іншими засобами.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Документознавець першої категорії несе відповідальність:

4.1. За неякісне і несвоєчасне виконання доручень керівництва та своїх посадових обов’язків, передбачених цією інструкцією.

4.2. За втрату службових документів.

4.3. За недотримання Правил внутрішнього розпорядку Національного авіаційного університету, правил охорони праці, техніки безпеки та пожежної безпеки.

4.4. За розголошення службової та конфіденційної інформації.

4.5. За порушення «Інструкції з діловодства у НАУ».

4.6. За розголошення персональних даних та інформації з грифом «Для службового користування», які довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням обов’язків на посаді. Зміни внесені відповідно дл ЛП №8 від 5.03.2012

4.7. За порушення вимог системи управління охороною праці. Зміни внесені відповідно дл ЛП №12 від 5.06.2012 1. ^ ПОВИНЕН ЗНАТИ

   1. 5.1. Зовнішні документи:

 • Законодавчі та нормативні акти щодо діловодства та архівної справи.

 • Правила організації діловодства та діловодних процесів.

 • Накази Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, що регламентують роботу з документами.

 • Порядок формування, оформлення, збереження та ведення експертизи цінності документів.

 • Порядок планування і технологію роботи на базі організаційної та обчислювальної техніки.

 • Стандарти та уніфіковані системи документації.

 • Основи програмування, методи проектування та актуалізації баз і банків даних.

 • Закон України «Про охорону праці».

 • Накази Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України з питань охорони праці.

 • Сиситема управління охороною праці в НАУ. Зміни внесені відповідно дл ЛП №12 від 5.06.2012

   1. 5.2. Внутрішні документи:

 • Статут університету.

 • Інструкцію з діловодства у НАУ.

 • Структуру університету.

 • Положення про відділ.

 • Державну мову.

 • Склад і зміст документів, що зберігаються у секторі з діловодства.

 • Класифікацію документів, що створюються у секторі.

 • Порядок ведення діловодства.

 • Порядок передавання справ до архівного підрозділу.

 • Порядок розроблення номенклатури справ та встановленої звітності.

 • Правила та норми охорони праці, техніку безпеки та протипожежного захисту.

 • Організаційну техніку та інші засоби автоматизації управлінської праці.

 • Функціональні обов’язки документознавця І категорії.

 • Правила внутрішнього розпорядку.
 1. ^ КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

6.1. Призначається на посаду при наявності повної або базової вищої освіти та досвіду роботи.

6.2. Досвід роботи з документами не менше трьох років.


 1. ^ ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (ЗВ’ЯЗКИ) ЗА ПОСАДОЮ

7.1. Безпосередньо контактує із завідувачем сектору, взаємодіє з іншими працівниками сектору, а також з відповідальними за діловодство в структурних підрозділах, юридичною службою, завідувачем сектору роботи з архівними документами тощо.

7.2. Дана посадова інструкція складена у двох примірниках: контрольний – зберігається у відділі, врахований – у секторі з діловодства (на робочому місці працівника).

7.3. Зміни і доповнення до цієї посадової інструкції вносяться відповідно до вимог «Порядку внесення змін у документацію» СМЯ НАУ ДП 4.2.1 – 01 – 2009 та затверджуються першим проректором і доводяться до відома працівника в установленому порядку під підпис за два місяці до часу їх уведення.


(Ф 03.02 - 01)

АРКУШ ПОширення документаприм.

Куди передано (підрозділ)

Дата видачі

П.І.Б. отримувача

Підпис отримувача

Примітки(Ф 03.02 - 02)

^ АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З документОМ

№ пор.

Прізвище ім'я по-батькові

Підпис ознайом-леної особи

Дата ознайомлення

Примітки
03.02 - 03)

^ АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН

№ зміни

№ листа (сторінки)

Підпис особи, яка

внесла зміну

Дата внесення зміни

Дата введення зміни

зміненого

заміненого

нового

анульованого

(Ф 03.02 - 04)

^ АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЙ

№ пор.

Прізвище ім'я по-батькові

Дата ревізії

Підпис

Висновок

щодо адекватності

(Ф 03.02 – 01)

АРКУШ ПоширеННЯ документаприм.

Куди передано (підрозділ)

Дата видачі

П.І.Б. отримувача

Підпис отримувача

Примітки(Ф 03.02  02)

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З документОМ

№ пор.

Прізвище ім'я по-батькові

Підпис ознайомленої особи

Дата ознайомлення

Примітки(Ф 03.02  03)

^ АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН

№ зміни

№ листа/сторінки (пункт)

Підпис особи, яка

внесла зміну

Дата внесення зміни

Дата введення зміни

зміненого

заміненого

нового

анульованого

1

5

-

-

-
20.09.11

03.10.11

2

6

05.03.12

14.03.12

3

7

05.03.12

14.03.12

4

12

05.03.12

14.03.12

5

13

05.03.12

14.03.12

6

15

05.03.12

14.03.12

7

6

05.06.12

15.06.12

8

7

05.06.12

15.06.12

9

14

05.06.12

15.06.12

10

15

05.06.12

15.06.12(Ф 03.02  04)

^ АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЙ

№ пор.

Прізвище ім'я по-батькові

Дата ревізії

Підпис

Висновок щодо адекватності

Схожі:

Система менеджменту якості методичні рекомендації щодо порядку розроблення та оформлення посадової інструкції працівника iconМетодичні рекомендації щодо порядку розроблення та оформлення посадової інструкції працівника
Посадова інструкція – це організаційно-правовий документ, у якому визначаються основні функції, обов'язки, права і відповідальність...
Система менеджменту якості методичні рекомендації щодо порядку розроблення та оформлення посадової інструкції працівника iconМетодичні рекомендації щодо порядку розроблення та оформлення посадової інструкції працівника
Посадова інструкція – це організаційно-правовий документ, у якому визначаються основні функції, обов'язки, права і відповідальність...
Система менеджменту якості методичні рекомендації щодо порядку розроблення та оформлення посадової інструкції працівника iconПосадова інструкція завідувача кафедри
Згідно розпорядження від 06. 10. 2011р. №140 надаємо форму посадової інструкції, яка повинна бути розроблена на кожного працівника,...
Система менеджменту якості методичні рекомендації щодо порядку розроблення та оформлення посадової інструкції працівника iconМетодичні рекомендації щодо розробки складових стандартів вищої освіти Університету Львів 2012 зміст
Нормативно-методичні засади щодо розроблення освітньо-кваліфікаційної характеристики
Система менеджменту якості методичні рекомендації щодо порядку розроблення та оформлення посадової інструкції працівника iconМіністерство освіти І науки україни пвнз «херсонський економічно-правовий інститут» Кафедра обліку І аудиту Реєстр. № Методичні рекомендації щодо виконання, оформлення та підготовки до захисту дипломної роботи
Методичні рекомендації щодо виконання, оформлення та підготовки до захисту дипломної роботи для студентів спеціальності 050106 «Облік...
Система менеджменту якості методичні рекомендації щодо порядку розроблення та оформлення посадової інструкції працівника iconМіністерство освіти І науки україни кременчуцький державний політехнічний університет методичні рекомендації щодо проведення практичних занять з дисципліни „податкова система”
Методичні рекомендації щодо практичних занять з курсу „Податкова система” для студентів денної форми навчання зі спеціальності 050104...
Система менеджменту якості методичні рекомендації щодо порядку розроблення та оформлення посадової інструкції працівника iconМетодичні рекомендації щодо самостійної роботи
Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з дисципліни „Кредитна система” для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності...
Система менеджменту якості методичні рекомендації щодо порядку розроблення та оформлення посадової інструкції працівника iconМетодичні рекомендації щодо структури, змісту та оформлення дипломної роботи для підготовки фахівців за окр «магістр»
Методичні рекомендації щодо структури, змісту та оформлення дипломної роботи для студентів спеціальності 03050901 «Облік і аудит»...
Система менеджменту якості методичні рекомендації щодо порядку розроблення та оформлення посадової інструкції працівника iconМетодичні рекомендації щодо оцінювання та оформлення в класному журналі результатів навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Методичні рекомендації щодо оцінювання та оформлення в класному журналі результатів навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних...
Система менеджменту якості методичні рекомендації щодо порядку розроблення та оформлення посадової інструкції працівника iconМетодичні рекомендації щодо оцінювання та оформлення в класному журналі результатів навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Методичні рекомендації щодо оцінювання та оформлення в класному журналі результатів навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи