Програма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр бакалавр на основі окр молодшого спеціаліста за напрямом підготовки 050101 «Комп`ютерні науки» icon

Програма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр бакалавр на основі окр молодшого спеціаліста за напрямом підготовки 050101 «Комп`ютерні науки»
Скачати 112.75 Kb.
НазваПрограма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр бакалавр на основі окр молодшого спеціаліста за напрямом підготовки 050101 «Комп`ютерні науки»
Дата01.02.2013
Розмір112.75 Kb.
ТипПротокол

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ


«ЗАТВЕРДЖЕНО»


Голова приймальної комісії НУХТ,

ректор___________С.В.Іванов


«27» лютого 2012 р.ПРОГРАМА

фахового вступного випробування для зарахування на навчання за ОКР бакалавр на основі ОКР молодшого спеціаліста за напрямом підготовки 6.050101 «Комп`ютерні науки»Схвалено на засіданні кафедри

інформаційних систем

Протокол № __ від "___"______2012р.

Завідувач кафедри ____________________ В.В.Самсонов

Схвалено Вченою радою факультету Автоматизації і комп`ютерних систем

Протокол № __від «__»________2012р.

Голова Вченої ради факультету,

декан ___________Л.Ю.Маноха2012

ПРОГРАМА

вступних випробувань для отримання ОКР бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста за напрямом підготовки 6.050101 «Комп`ютерні науки»

Програмування та алгоритмічні мови

Алгоритм як центральне поняття програмування. Типові алгоритмічні конструкції. Поняття алгоритму. Способи зображення, властивості алгоритмів. Розроблення алгоритмів методом покрокового уточнення, вибір, повторювання, доведення коректності алгоритму.

Алгоритмічні мови. Інструментальне програмне забезпечення. Інтегроване середовище програмування Turbo Pascal.

Структура Паскаль-програми. Заголовок та розділи програми. Основні елементи даних: константи, змінні, вирази. Типи даних. Призначення та використання типів даних. Класифікація типів даних, оголошення їх в програмі. Прості типи даних

Оператори мови Turbo Pascal. Призначення та використання операторів. Оператори присвоєння та введення-виведення даних. Управління курсором при введенні та виведенні даних.

Алгоритми розгалуженої структури та їх реалізація. Оператори вибору та умови. Алгоритми циклічної структури та їх реалізація. Оператори циклу з параметром, передумовою та післяумовою.

Структуровані типи даних. Масиви. Оголошення та використання структурованих даних типу масив. Розмір та розмірність масиву.

Алгоритми роботи з числовими масивами. Пошук, заміна та перестановка елементів, визначення екстремальних значень та упорядкування масивів.

Рядки та символи. Оголошення й використання рядків та символьних масивів. Алгоритми роботи з рядками та символами. Стандартні процедури та функції для роботи з символьними даними.

Записи. Оголошення та використання структурованих неоднорідних даних типу запис. Оголошення полів запису. Записи з варіантами. Оператор приєднання.

Організація підпрограм. Формальні та фактичні параметри. Механізми передачі до підпрограм параметрів-значень, параметрів-змінних та параметрів-констант. Процедури та функції. Розроблення й використання процедур та функцій. Рекурсивні підпрограми. Рекурсивні алгоритми та особливості їх використання.

Організація введення та виведення даних. Засоби створення та оброблення файлів. Відкриття та закриття файлів. Методи доступу до файлів. Типовані, нетиповані та текстові файли.

Множини. Оголошення й використання множин. Операції над множинами.

Динамічні структури даних. Принципи використання динамічної пам’яті. Вказівники. Зв’язані та незв’язані динамічні дані. Зв’язані лінійні структури даних. Алгоритми роботи зі списками, чергами, стеками.

Графічний режим роботи. Ініціалізація графічного режиму. Вибір графічних драйверів та режимів. Використання стандартних процедур та функцій для побудови графічних зображень. Створення ефекту руху зображення в графічному режимі. Засоби звукогенерації.

Елементи технології програмування. Огляд та загальна характеристика методологій розроблення програм. Створення та використання бібліотеки модулів. [3,6,8,9]

^

Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій


Інформація і її класифікація. Інформаційні технології. Програмне забезпечення ЕОМ. Класифікація програмного забезпечення. Базове та прикладне програмне забезпечення. Операційні системи, їх місце та роль у програмному забезпеченні комп’ютерів. Класифікація операційних систем. Операційні системи MS DOS, WINDOWS. Операційні оболонки (Norton Commander, Volcov Commander) та текстові редактори, їх призначення. Можливості щодо оформлення економічних текстів. Текстовий редактор Microsoft Word. Видавничі можливості Microsoft Word. Електронні таблиці Microsoft Excel. Створення та обробка елект­ронних таблиць. Застосування діаграм для аналізу даних. Системи управління базами даних, їх призначення. Властивості систем управління базами даних (СУБД) та технологія їх використання. Класифікація сучасних СУБД. Алгоритмізація та програмування задач типових структур. Класифікації задач та характеристика їх компонент. Правила побудови схем алгоритмів. Алго­ритмізація і програмування обчислень лінійної, розгалуженої, циклічної структур. Види циклічних структур. Масиви. Універсальна система економіко - математичних розрахунків MathCAD PLUS 7.0 PRO. Оптимізація обчислень і програмування. Параме­трична тривимірна графіка. Програми стиснення інформації. Антивірусні програми. Комп’ютерні мережі. Глобальна комп’ютерна мережа Internet. [1,2,4,5,7,9]


ЛІТЕРАТУРА


 1. Глинський Я.М. Практикум з інформатики: Навч. посібник, 5-е видання. – Л.: Деол, 2002. – 224 с.

 2. Информатика. Базовый курс/ С.В. Симонович и др. – СПб.: Издательство Питер, 1999. – 640 с.

 3. Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя. – 7-е изд. перер. и дополн. –М.: Инфа, 1997. -640 с.

 4. Куперштейн В.И. MS Office и Project в управлении и делопроизводстве. – Спб.: 2001, - 400с.

 5. Стогний А.А.,Ананьевский С.А.,Барсук Я.К. Программное обеспечение персональних ЭВМ

 6. Глушков В М и др. Алгебра. Языки. Программирование -Киев Наукова думка 1986-328с

 7. Гурський Д.А. Вычисления в Mathcad. Минск, ООО «Новое знание», 2003, -814 с.

 8. Береза А.М. Основи створення інформаційних систем / Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 1998. – 140 с.

 9. Братко Й. Программирование на языке искусственного интеллекта ПРОЛОГ.

Перелік питань для проведення вступного випробування

з фахових дисциплін для категорій вступників згідно Правил прийому до НУХТ у 2012 році, які вступають до НУХТ для здобуття ОКР бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста за напрямом 6.050101 ”Комп`ютерні науки”


 1. Призначення комп’ютера. Апаратне забезпечення комп’ютера.

 2. Прикладне програмне забезпечення комп’ютера.

 3. Системне програмне забезпечення комп’ютера, його склад та функції.

 4. Поняття файлу і папки. Присвоєння імен файлам і папкам. Повні та групові імена файлів. Приклад.

 5. Пошук файлів та папок на диску за іменем, типом, датою, фрагментом тексту. Приклад.

 6. Виконання дій над файлами та папками (створення, переіменування, копіювання, переміщення, знищення, збереження, друкування) з допомогою операційної системи Windows. Приклад.

 7. Призначення програми Word. Форматування символів, абзаців та сторінок документу за допомогою програми Word. Приклад.

 8. Створення малюнків та елементів WordArt за допомогою програми Word. Приклад.

 9. Створення колонтитулів, закладок, елементів автотексту за допомогою програми Word. Приклад.

 10. Робота з таблицями та діаграмами за допомогою програми Word. Приклад.

 11. Виконання обчислень у таблицях, створених у Word. Введення формул у таблицю. Приклад.

 12. Створення власного стилю та короткого змісту за допомогою програми Word. Приклад.

 13. Призначення і функції програми Excel. Поняття клітини, області, робочої сторінки, робочої книжки.

 14. Додання рядків, стовпчиків, клітин, областей електронної таблиці та їх вилучення. Приклад.

 15. Виконання обчислень, використання абсолютних та відносних посилань у електронних таблицях. Приклад.

 16. Використання вбудованих функцій Excel. Приклад.

 17. Виконання копіювання та автозаповнення за допомогою програми Excel. Приклад.

 18. Побудова діаграм і графіків за допомогою програми Excel. Приклад.

 19. Сортування, фільтрація даних у таблицях Excel. Приклад.

 20. Обчислення підсумків за допомогою програми Excel. Приклад.

 21. Робота з кількома таблицями Excel. Приклад.

 22. Консолідація даних у Excel. Приклад.

 23. Створення зведених таблиць у Excel. Приклад.

 24. Збереження робочої книжки Excel на диску. Друкування робочої сторінки. Перегляд змісту сторінки перед друкуванням. Приклад.

 25. Призначення і функції програми Mathcad. Вікна програми.

 26. Виконання символьних перетворень за допомогою програми Mathcad. Приклад.

 27. Розв’язок рівнянь за допомогою програми Mathcad. Приклад.

 28. Табулювання функцій і побудова графіків за допомогою програми Mathcad. Приклад.

 29. Обчислення похідних, інтегралів, сум, добутків, границь за допомогою програми Mathcad. Приклад.

 30. Робота з матрицями за допомогою програми Mathcad. Приклад.

 31. Розв’язок системи лінійних алгебраїчних рівнянь за допомогою програми Mathcad. Приклад.

 32. Призначення програми PowerPoint. Способи створення слайдів. Приклад.

 33. Застосування оформлення і анімації слайдів у програмі PowerPoint. Приклад.

 34. Робота над слайдами в режимі сортувальника у програмі PowerPoint. Приклад.

 35. Створення підсумкового слайду у презентації. Приклад.

 36. Демонстрація презентації. Приклад.

 37. Способи передачі інформації між програмами-додатками Windows. Приклад.

 38. Копіювання інформації з однієї програми у іншу. Характеристика початкового файлу та файлу-копії. Приклад.

 39. Впровадження інформації з однієї програми у іншу. Характеристика початкового файлу та впровадженого. Приклад.

40.Передача інформації з однієї програми у іншу шляхом зв’язування. Характеристика початкового файлу та зв’язаного. Приклад.

41.Структура Паскаль-програми. Призначення розділів.

42.Поняття та класифікація типів даних.

43.Константи. Види та типи даних констант.

44.Оголошення та використання змінних в Паскаль-програмі.

45.Прості типи даних.

46.Дійсні типи даних.

47.Цілі типи даних.

48.Логічні типи даних.

49.Символьні типи даних.

50.Структуровані типи даних.

51.Тип даних ARRAY.

52.Тип даних STRING.

53..Записи. Тип даних RECORD.

54.Алгоритм. Властивості алгоритму.

55.Алгоритм. Типові структури алгоритмів.

56.Реалізація алгоритмів розгалуженої структури мовою Турбо-Паскаль.

57.Алгоритми циклічної структури. Цикл з параметром.

58.Алгоритми циклічної структури. Цикл з передумовою.

59.Алгоритми циклічної структури. Цикл з післяумовою.

60.Введення та виведення даних. Управління курсором.

61.Алгоритм пошуку екстремальних значень в одновимірному числовому масиві.

62.Алгоритм пошуку екстремальних значень у двовимірному числовому масиві.

63.Алгоритм сортування одновимірного числового масиву.

64.Призначення та використання підпрограм.

65.Порівняльна характеристика функцій та процедур.

66.Формальні та фактичні параметри.

67.Розроблення та використання функцій.

68.Розроблення та використання процедур.

69.Порядок створення та використання файлів даних.

70.Класифікація файлів даних та особливості їх використання.

71.Відкриття та закриття файлів, підготовка їх до роботи.

72.Методи доступу до файлів та особливості їх застосування.

73.Використання послідовного методу доступу при роботі з файлами.

74.Використання прямого методу доступу при роботі з файлами.

75.Створення та обробка типованих файлів.

76.Створення та обробка текстових файлів.

77.Множини. Тип даних SET.

78.Призначення та використання динамічних структур даних.

79.Ініціалізація графічного режиму та його основні можливості.

80.Призначення та використання модулів у програмах користувача.

Критерії оцінювання

знань вступників з дисциплін фахового вступного випробування для зарахування на навчання за ОКР «бакалавр» на основі ОКР молодшого спеціаліста за напрямом 6.050101 ”Комп`ютерні науки”


Мета випробування – визначити наявний рівень знань фахової підготовки вступників; перевірити вміння вступників застосовувати ці знання і навички для вирішення практичних фахових задач, що відповідають функціональним обов’язкам посад, зазначеним у кваліфікаційній характеристиці.

На випробування вступнику пропонується виконати комплексне кваліфікаційне завдання. Рівень оцінюється за якістю виконаного завдання. Фахове вступне випробування оцінюється за 100-бальною шкалою. Воно складається з п’яти завдань, три з яких з математики, два – з фахових дисциплін. Кожне завдання оцінюється в 20 балів.

 • 20 балів ставиться, якщо вступник виконав завдання у повному обсязі без помилок, вичерпно відповів на поставлені у завданні питання, обґрунтував, навів приклади та ілюстрації. Вірно написаний алгоритм та вирішена програма.

 • 15 балів ставиться, якщо вступник виконав завдання у повному обсязі, проте припустився несуттєвих неточностей, які не вплинули на результат, вірно відповів на поставлені у завданні питання, вірно вирішив поставлену задачу. Вірно написаний алгоритм та вирішена програма, можливо невеликі неточності, що не вплинули на результат.

 • 10 балів ставиться, якщо вступник виконав завдання у повному обсязі, проте припустився несуттєвих неточностей, які незначно вплинули на результат, вірно відповів на поставлені у завданні питання, припустився неточностей у термінології, визначеннях. Неточності у алгоритмі та тексті програми, при цьому програма виконує поставлену задачу.

 • 5 балів ставиться. якщо вступник виконав завдання у повному обсязі, проте припустився помилок у розрахунках, і дав невірний результат, дав неповну відповідь на поставлені у завданні питання, припустився неточностей у термінології, визначеннях. Вірно написаний алгоритм, неточності у тілі програми.

 • 0 балів ставиться за незнання основних розділів програми і відсутність вміння складати елементарні програми і алгоритми.


Вступники, які сумарно набрали менше 25 балів, до участі у конкурсі не допускаються.


Голова фахової атестаційної комісії, проф. В.В.Самсонов

^ Критерії оцінювання знань вступників

на навчання за ОКР бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста за напрямом 6.050101 ”Комп`ютерні науки” з дисциплін фахового вступного випробування, що проводиться у формі співбесіди для категорій вступників, яким таке право надано згідно Правил прийому до НУХТ у 2012 році»


1.“Високий рівень” ставиться за тверді знання всіх розділів. При цьому студент грамотно і повно відповідає на питання, володіє основними навиками роботи з комп`ютером, має тверді знання з усіх розділів програми.


2.“Достатній рівень” ставиться за тверді знання всіх розділів курсу. У відповідях можуть мати місце несуттєві неточності. Алгоритми і програми розв’язування типових задач складаються студентом правильно.


3.“Недостатній рівень” ставиться за знання основних розділів курсу: апаратне і програмне забезпечення комп`ютера, виконання дій над файлами і папками, уміння використовувати спеціальні програми Excel і Mathcad, а також володіння основними навиками роботи з Паскаль-програмою. У відповідях присутні помилки, які студент у змозі виправити за допомогою викладача.


Голова фахової атестаційної комісії, проф. ________________ В.В.Самсонов

Схожі:

Програма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр бакалавр на основі окр молодшого спеціаліста за напрямом підготовки 050101 «Комп`ютерні науки» iconПрограма фахового вступного випробування «Комп’ютерні науки»
...
Програма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр бакалавр на основі окр молодшого спеціаліста за напрямом підготовки 050101 «Комп`ютерні науки» iconМіністерство освіти І науки україни національний університет харчових технологій
«Комп’ютерні науки» для зарахування на навчання за окр бакалавр на основі окр молодшого спеціаліста за напрямом підготовки 050101...
Програма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр бакалавр на основі окр молодшого спеціаліста за напрямом підготовки 050101 «Комп`ютерні науки» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій
Окр бакалавр на основі окр молодшого спеціаліста за напрямом підготовки 050101 «Комп`ютерні науки»
Програма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр бакалавр на основі окр молодшого спеціаліста за напрямом підготовки 050101 «Комп`ютерні науки» iconПрограма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр “бакалавр” за напрямом підготовки 051301
move to 1192-20438
Програма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр бакалавр на основі окр молодшого спеціаліста за напрямом підготовки 050101 «Комп`ютерні науки» iconПрограма вступного екзамену з іноземної мови для зарахування на навчання за окр «магістр» для спеціальностей напрямів 050202 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології та 050101 Комп’ютерні науки
Окр «магістр» для спеціальностей напрямів 050202 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології та 050101 Комп’ютерні науки
Програма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр бакалавр на основі окр молодшого спеціаліста за напрямом підготовки 050101 «Комп`ютерні науки» iconПрограма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «бакалавр»
Окр «бакалавр» за напрямом підготовки: 030504 «Економіка підприємства», 030601 «Менеджмент», 030508 «Фінанси І кредит», 030509 «Облік...
Програма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр бакалавр на основі окр молодшого спеціаліста за напрямом підготовки 050101 «Комп`ютерні науки» iconПрограма вступного екзамену з іноземної мови для зарахування на навчання за окр «магістр» для спеціальностей напрямів
Окр «магістр» для спеціальностей напрямів 050202 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології та 050101 Комп’ютерні науки
Програма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр бакалавр на основі окр молодшого спеціаліста за напрямом підготовки 050101 «Комп`ютерні науки» iconПрограма фахового вступного випробування на навчання за освітньо-професійними програмами «Спеціаліст», «Магістр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
Програма складена у відповідності із кваліфікаційною характеристикою бакалавра за напрямом підготовки 050101 «Комп’ютерні науки»...
Програма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр бакалавр на основі окр молодшого спеціаліста за напрямом підготовки 050101 «Комп`ютерні науки» iconПрограма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр “бакалавр” за напрямом підготовки 051301
«молодший спеціаліст» та оцінці відповідності цих знань вимогам до навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»
Програма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр бакалавр на основі окр молодшого спеціаліста за напрямом підготовки 050101 «Комп`ютерні науки» iconПрограма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр “бакалавр” за напрямом підготовки 051301
«молодший спеціаліст» та оцінці відповідності цих знань вимогам до навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи