Програма вступних випробувань зі спеціальності «Облік І аудит» 030509) icon

Програма вступних випробувань зі спеціальності «Облік І аудит» 030509)
Скачати 139.61 Kb.
НазваПрограма вступних випробувань зі спеціальності «Облік І аудит» 030509)
Дата29.05.2013
Розмір139.61 Kb.
ТипПрограма


ПРОГРАМА

вступних випробувань зі спеціальності «Облік і аудит» (6.030509)

для осіб, що вступають на освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»

на базі диплома молодшого спеціаліста


Блок: «Загальноекономічна дисципліна. Мікроекономіка. Макроекономіка»


 1. Спосіб виробництва та його структура: продуктивні сили та виробничі відносини. Предмет політичної економії та його визначення різними напрямками економічної теорії

 2. Власність як економічна та юридична категорія. Об'єкти і суб'єкти власності. Сутність понять: присвоєння, володіння, розпорядження, користування.

 3. Товар та його властивості: споживна вартість, мінова вартість, вартість. Двоїстий характер праці, втіленої в товарі. Суперечності товару. Основне протиріччя товарного виробництва.

 4. Ринок і його функції. Умови формування та розвитку ринку. Суб'єкти й об'єкти ринкових відносин. Негативні і позитивні елементи ринкових зв'язків. Границі ринкових відносин. Види ринків і їхня класифікація.

 5. Робоча сила як товар. Умови перетворення робочої сили на товар. Споживча вартість і вартість товару робоча сила. Процес створення і зростання вартості у процесі виробництва.

 6. Додаткова вартість. Норма і маса додаткової вартості. Виробництво абсолютної та відносної додаткової вартості. Надлишкова додаткова вартість.

 7. Кругообіг та обіг капіталу підприємства. Основний і оборотний капітал. Амортизація. Фізичне і моральне зношення основного капіталу. Швидкість обороту капіталу. Час і число оборотів капіталу. Фактори, що впливають на швидкість обороту капіталу.

 8. Торговий капітал, його сутність та особливості. Витрати обігу: чисті і додаткові. Механізм утворення торгового прибутку. Сучасні форми торгівлі. Зовнішня торгівля та види зовнішньоторгової політики.

 9. Позичковий капітал, його сутність та джерела утворення. Особливості позичкового капіталу. Сутність і норма позичкового відсотка. Фактори, що впливають на розмір позичкового відсотку.

 10. Сутність земельної ренти. Рента і орендна плата. Ціна землі та фактори, що її визначають. Аграрні відносини в ринковій економіці.

 11. Теорія граничної корисності. Цінність і гранична корисність. Поняття граничної й сукупної корисності. Методи визначення корисності в неокласичній теорії.

 12. Закони попиту та пропозиції. Нецінові детермінанти попиту та пропозиції. Ринкова рівновага.

 13. Визначення витрат виробництва. Явні, неявні та економічні витрати. Постійні й змінні витрати. Загальні, середні й граничні витрати. Взаємозв'язок динаміки середніх і граничних витрат.

 14. Ефект масштабу. Віддача від масштабу. Зростаюча, постійна й убиваюча віддача від масштабу виробництва. Вибір розміру підприємства залежно від дії ефекту масштабу.

 15. Ринки факторів виробництва. Особливості ціноутворення на ринках факторів виробництва.

 16. Ринок праці та заробітна плата. Ефекти заміщення, доходу та низького доходу на ринку праці. Форми безробіття.

 17. Ринок капіталу. Фізичний і грошовий капітал. Капітал і позичковий відсоток. Попит та пропозиція позикових коштів. Визначення рівновагової ставки процента в короткостроковому та довгостроковому періодах. Реальна й номінальна процентна ставка, їх динаміка.

 18. Ринок природних ресурсів. Попит та пропозиція на ринку природних ресурсів. Рівновага на ринку природних ресурсів. Земельна рента й ціна землі.

 19. Ринки досконалої конкуренції і їхні основні ознаки. Попит і ціна на продукцію окремої конкурентної фірми. Граничний і загальний виторг конкурентної фірми. Умова максимізації прибутку конкурентної фірми.

 20. Монополія. Причини виникнення монополій. Види монополій. Рівновага фірми-монополіста. Стратегії максимізації прибутку й мінімізації збитків монополістичної фірми. Особливості ціноутворення на ринку природної монополії.

 21. Платіжний баланс, його структура та макроекономічне значення.

 22. Основні макроекономічні показники, як результат вимірювання економічної діяльності. Дефлятор ВНП. Засоби вимірювання ВНП.

 23. Система національних рахунків як нормативна база макроекономічного рахівництва.

 24. Сутність безробіття його причини та види. Природний рівень безробіття. Закон Оукена. Регулювання рівня безробіття.

 25. Сутність інфляції, причини її виникнення та основні види. Економічні та соціальні наслідки інфляції. Антиінфляційна політика. Взаємозв’язок інфляції та безробіття. Крива Філліпса.

 26. Сукупний попит та фактори, які його визначають. Сукупна пропозиція: класична та кейнсианська моделі. Макроекономічна рівновага в моделі сукупного попиту і сукупної пропозиції. Шоки попиту та пропозиції. Стабілізаційна політика.

 27. Поняття та фактори економічного росту. Ефективність та якість економічного росту. Моделі економічного росту.

 28. Торгова політика. Тариф на імпорт і механізм його дії. Експортні субсидії, демпінг і антидемпінгові міри у торговій політиці. Нетарифні обмеження. Порівняльний аналіз тарифів і квот на імпорт. Способи розміщення імпортних ліцензій.

 29. Валютний ринок: основні поняття. Системи гнучких та фіксованих валютних курсів. Вплив макроекономічної політики на динаміку рівноважного реального валютного курсу.

 30. Соціальна політика держави: поняття, принципи та засоби її реалізації.

Блок: «Фінанси. Гроші та кредит. Фінанси підприємств»


 1. Суть і умови виникнення фінансів. Соціально-економічна специфіка фінансів. Суб'єкти фінансових відносин і їх взаємозв'язку. Фінанси як економічна, вартісна, розподільна і історична категорія.

 2. Загальне поняття фінансової системи. Внутрішня структура фінансової системи. Організаційна структура фінансової системи.

 3. Характеристика фінансової системи України. Характеристика фінансової політики. Фінансова політика України на сучасному етапі. Види і типи фінансової політики, їх характеристика.

 4. Поняття фінансового механізму, його основні види. Фінансове планування: суть, задачі, принципи, методи. Управління фінансами: оперативне управління фінансами.

 5. Суть і функції податків. Коротка класифікація податків. Повна класифікація і види податків. Податкова система і податкова політика. Принципи оподаткування. Загальнодержавні і місцеві податки і збори в Україні.

 6. Бюджет як економічна і юридична категорія. Функції бюджету. Бюджетна система і бюджетний устрій. Бюджетний процес і його етапи. Виконання бюджету. Касове виконання бюджету.

 7. Бюджетний дефіцит: поняття, види, методи покриття і регулювання. Причини виникнення і основні напрями подолання дефіциту бюджету в Україні.

 8. Поняття державних доходів, їх склад і структура. Витрати державного бюджету, їх склад і структура.

 9. Місцеві фінанси: їх роль в зміцненні економічної самостійності адміністративно-територіальних формувань. Доходи місцевих бюджетів. Витрати місцевих бюджетів.

 10. Походження і сутність грошей. Функції грошей. Основні теорії грошей. Форми сучасних грошей. Роль грошей в ринковій економіці. Історичний розвиток і вживання грошей.

 11. Поняття грошового обігу. Суб'єкти грошового обігу. Структура грошового обігу. Готівковий і безготівковий сектори грошового обігу. Маса грошей, яка обслуговує грошовий обіг. Закон кількості грошей, необхідних для обігу.

 12. Суть грошової системи. Елементи грошової системи. Основні типи грошових систем, їх еволюція. Грошові реформи: поняття, цілі та види грошових реформ.

 13. Функції і роль кредиту в ринковій економіці. Функціональна характеристика і типи кредитних відношень. Теорії кредиту. Форми кредиту. Види кредиту. Стадії руху кредиту. Роль кредиту в розвитку економіки.

 14. Економічна сутність державного кредиту. Характеристика державного кредиту. Державний борг. Управління державним боргом.

 15. Поняття кредитної і банківської систем. Специфіка банку як кредитної організації. Становлення і розвиток банківської системи України.

 16. Центральні банки. Їх походження, призначення, функції та операції. Грошово-кредитна політика держави: суть, цілі, методи та інструменти.

 17. Національний банк України, його завдання та функції. Банки другого рівня, їх походження, види, операції. Комерційні банки України. Небанківські фінансово-кредитні установи.

 18. Поняття, зміст і функції фінансів підприємств. Сфери фінансових відносин підприємств. Ресурси підприємств: особливості, класифікація.

 19. Фінансові ресурси підприємств: характерні ознаки, структура. Джерела формування фінансових ресурсів підприємств. Напрями використання фінансових ресурсів підприємств.

 20. Управління фінансами підприємств: мета, предмет, об'єкти і суб'єкти. Управління фінансами підприємств як процес. Управління фінансами підприємств як сукупність органів управління.

 21. Сутність розрахункових відносин і принципи їх організації. Характеристика форм безготівкових розрахунків.

 22. Зміст і принципи готівкових розрахунків підприємств. Порядок організації готівкових розрахунків підприємств. Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг): сутність, чинники впливу. Класифікація цін.

 23. Методи планування виручки від реалізації продукції (робіт, послуг): формули по методу прямого рахунку. Укрупнений і розрахунковий методи визначення виручки від реалізації продукції (робіт, послуг).

 24. Валовий дохід і прибуток підприємства. Доходи і витрати підприємства. Поняття фінансових результатів діяльності підприємства.

 25. Планування прибутку підприємства: значення планування, чинники впливу на величину прибутку. Методи планування прибутку підприємства: метод прямого рахунку. Методи планування прибутку підприємства: аналітичний метод. Розподіл і використання прибутку підприємства.

 26. Економічна сутність оборотних активів. Визначення потреби підприємства в оборотних активах: загальний порядок їх нормування. Нормативи оборотних активів.

 27. Джерела формування оборотних активів на підприємстві. Аналіз ефективності використання оборотних активів підприємства.

 28. Економічна сутність і класифікація основних засобів. Види оцінки основних засобів згідно стандартам бухгалтерського обліку. Сутність зносу і амортизації основних засобів. Основні методи нарахування амортизації основних засобів. Основні показники стану і ефективності використання основних засобів.

 29. Зміст і задачі оцінки фінансового стану підприємства. Класифікація фінансового аналізу.

 30. Основні методи аналізу звітності підприємства. Методика аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства: загальна схема його проведення.


Блок: «Вступ до фаху. Теорія бухгалтерського обліку»


 1. Кваліфікаційні характеристики професії бухгалтера. Значення бухгалтера в сучасних умовах господарювання.

 2. Порядок сертифікації бухгалтерів в Україні. Імідж бухгалтера. Переваги в роботі бухгалтера.

 3. Господарський облік і його види. Бухгалтерський облік, сутність і значення.

 4. Бухгалтерський облік в системі наук. Завдання та роль бухгалтерського обліку в системі управління народним господарством в умовах ринкової економіки.

 5. Основні положення Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні.

 6. Поняття про План рахунків бухгалтерського обліку.

 7. Національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку.

 8. Формування структури облікових підрозділів.

 9. Посадові інструкції, як правове і технічне забезпечення ведення бухгалтерського обліку. Порядок оформлення посадових інструкцій.

 10. Права та обов’язки працівників з обліку. Обов’язки і відповідальність працівників з обліку.

 11. Поняття і завдання наукової організації праці. Розробка раціональних форм розподілу праці. Кооперація праці на підприємстві.

 12. Професійна орієнтація та професійний добір (відбір) працівників.

 13. Сутність аудиту. Теорія агентів та теорія мотивацій.

 14. Історичні аспекти становлення і розвитку аудиту. Історія розвитку аудиту в Україні.

 15. Поняття аудиторської діяльності та її правове забезпечення. Управління аудиторською діяльністю в Україні.

 16. Господарський облік, його суть і види. Вимірники, що застосовуються в обліку. Мета, завдання та функції бухгалтерського обліку, принципи та вимоги до його ведення. Загальна характеристика бухгалтерського обліку. Об’єкти бухгалтерського обліку та їх характеристика.

 17. Класифікація господарських засобів за їх функціональною роллю у процесі відтворення. Класифікація господарських засобів за джерелами утворення і цільовим призначенням.

 18. Метод бухгалтерського обліку та його основні елементи. Бухгалтерський баланс, його зміст і будова. Види бухгалтерських балансів. Типи змін у балансі під впливом господарських операцій.

 19. Поняття про рахунки бухгалтерського обліку, їх призначення, зміст і будова. Подвійний запис, його суть і значення. Хронологічний і систематичний запис. Прості та складні бухгалтерські проводки.

 20. Синтетичні та аналітичні рахунки, субрахунки та їх взаємозв’язок.

 21. План рахунків бухгалтерського обліку, принципи його будови і значення. Роль класифікації рахунків у бухгалтерському обліку. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку за економічним змістом. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку за призначенням і структурою. Взаємозв’язок між рахунками і балансом.

 22. Документація як елемент методу бухгалтерського обліку, її значення. Вимоги до змісту й оформлення документів. Класифікація документів. Порядок перевірки та опрацювання документів. Документообіг, його організація.

 23. Інвентаризація, її значення і види. Випадки обов’язкового проведення інвентаризації. Порядок проведення інвентаризації та виявлення її результатів.

 24. Принципи оцінки господарських засобів та калькуляція. Облік процесу придбання необоротних активів. Облік процесу придбання виробничих запасів.

 25. Витрати виробництва та їх класифікація. Облік процесу виробництва. Облік процесу реалізації продукції (послуг) і обчислення фінансових результатів.

 26. Поняття облікових регістрів та їх види. Техніка облікової реєстрації. Способи виправлення помилок в облікових регістрах.

 27. Поняття про форми бухгалтерського обліку. Характеристика меморіально-ордерної форми обліку. Характеристика журнально-ордерної форми обліку. Характеристика автоматизованої форми обліку. Характеристика спрощеної форми обліку.

 28. Основні передумови раціональної організації бухгалтерського обліку. План організації бухгалтерського обліку на підприємстві.

 29. Державне управління обліком і звітністю в Україні. Організація і ведення бухгалтерського обліку на підприємстві.

 30. Сутність бухгалтерської звітності. Склад фінансової звітності, її подання і оприлюднення.


Література:


 1. Бюджетний Кодекс України

 2. Податковий кодекс України

 3. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»

 4. Закон України «Про банки і банківську діяльність»

 5. Закон України “Про національний банк України”

 6. Андреев Б.Ф. Системный курс экономической теории. Учебное пособие. - СПтб.: Лениздат, 2005. – 350 с.

 7. Банківська справа: Навчальний посібник / За ред. проф. Р.І. Трикала. – Тернопіль: Карт-бланш, 2001 – 460 с.

 8. Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Пертова К.Я. Фінансова діяльність підприємства: Підручник. – К.: Либідь, 2008. – 210 с.

 9. Брайчева Т.В. Финансы. Учебное пособие. – СПб.: АОЗТ «Констрой», 2008. – 195 с.

 10. Білоусько В.С., Бєлєнкова М.І. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посібник. - К.: «Мета», 2002.- 240с.

 11. Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. - К.: Наукове знання, 2000. - 692 с.

 12. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку / Бутинець Ф.Ф. Підручник для студентів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит» вищих навчальних закладів. [3-є вид, доп і перероб.] – Житомир: ПП «Рута», 2003. – 444 с.

 13. Бутинець Ф.Ф. Історія бухгалтерського обліку / Бутинець Ф.Ф. Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів, що навчаються за освітньо-проф. програмою підготовки бакалавра з економіки зі спеціальності «Облік і аудит» Житомирський інженерно-технологічний ін-т. [2-е вид., доп. і перероб.] — Житомир : ПП «Рута», 2001. — 512с.

 14. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навч.-практ. посібник / За ред. С.Ф. Голова. — Дніпропетровськ, ТОВ "Баланс-Клуб", 2001. - 832 с.

 15. Бухгалтерський облік: Навч.-метод. посібник./Л.Г. Ловинська, Л.Р.Жилкіна, О.М. Голенко та ін. - К.ІКНЕУ, 2002. - 370 с.

 16. Бюджетна система України: Навч. посібник/ С.І. Юрій, Й.М. Бескід. – К: НІОС, 2009. – 400 с.

 17. Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика. – СПб: ПИТЕР, 2005 - . 480 с.

 18. Гольцова С.М., Плікус І.Й. Бухгалтерський облік. - Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. – 255 с.

 19. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник / За ред. М.В. Кужельного. - К.: А.С.К., 2005. - 272 с.

 20. Гроші та кредит / Під ред. И.І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2009. – 380 с.

 21. Гроші, банки та кредит / Під ред. Б.Л. Луціва. – Тернопіль: “Карт-Бланш”, 2010. – 384 с.

 22. Гроші та кредит: Підручник / За ред. проф. Б.С. Івасіва. – Тернопіль: Карт-Бланш, 2000. – 510 с.

 23. Даньків Й.Я. Бухгалтерський облік: підручник / Даньків Й.Я., Остап'юк М.Я. — К. : Знання, 2007. — 469 c.

 24. Державні фінанси України: Підручник / Василик О.Д. – К.: ЦУЛ, 2008. – 608 с.

 25. Емцов Р.Г., Лукин Ю.М. Микроэкономика: Учебник. - М.: ДИС, 2004. – 588 с.

 26. Економічна теорія: макро- і мікроекономіка: Навч. посібник / За ред. З. Ватаманюка, С. Панчишина. – К.: Альтернатива, 2001. – 233 с.

 27. Иванов В.В. Деньги. Кредит. Банки. Учебник. – М.: Проспект, 2003. — 624 с.

 28. Казанова М.В. Профессия «Бухгалтер» / Казанова М.В. — Х.: Фактор, 2008. — 192 c.

 29. Ковалёва А.М. Финансы в управлении предприятием. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 350 с.

 30. Ковалёва А.М., Лапуста М.Г., Скамай Л.Г. Финансы фирмы: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 416 с.

 31. Коробов М.Я. Фінанси промислового підприємства: Підручник. – К.: Либідь, 2005. – 242 с.

 32. Коваленко В.В. Банківська система України. Монографія / В.В. Коваленко, О.Г. Коренєва, К.Ф. Черкашина, О.В. Крухмаль. – Суми, 2010. - 187 с.

 33. Колесніченко В.Ф. Гроші та кредит / Колесніченко В.Ф. Навчальний посібник. – Харків: ХНЕУ, 2008. – 370 с.

 34. Коюда П.М., Самофалов Л.Д Макроекономіка. Навчальний посібник. – Харків: Інжек, 2009. – 520 с.

 35. Курс экономической теории. Учебное пособие /под ред. М.Н. Чепурина, Е.А. Киселевой. - М.: Научное знание, 2004. – 400 с.

 36. Кужельний М.В. Теорія бухгалтерського обліку / Кужельний М.В., Лінник В.Г. Підручник. – К.: КНЕУ, 2001. – 334 с.

 37. Лень В.С. Облік і аудит. Вступ до фаху / Лень В.С., Нехай В.А. Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 256 с.

 38. Лень В.С. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика / Лень В.С., Гливенко В.В. Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2008. – 612 с.

 39. Лишиленко О.В. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2003.- 216 с.

 40. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік. Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2009. - 670 с.

 41. Луссе А. Макроэкономика. Краткий курс. Учебное пособие. – СПб: Питер, 2003. – 494 с.

 42. Макконелл К., Брю С. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. - М.: Республика. - 1992. – 450 с.

 43. Мельникова В.І., Климова Н.І. Макроекономіка. Навчальний посібник. – К.: Професіонал, 2005. – 390 с.

 44. Михайлов М.Г., Глушаченко А.І., Гончар В.П., Болмат М.Г. Бухгалтерський облік (теорія): Навч. посібник / За ред. М.Г. Михайлова. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 248 с.

 45. Нуреев P.M. Курс микроэкономики. Учебник для вузов. - М.: ИНФРА, 2006 – 258 с.

 46. Опарин В.М. Финансы: Общая теория. Учебное пособие. – К.: КНЕУ, 2001. – 356 с.

 47. Общая экономическая теория /политэкономия/. Учебник / под ред. В.И. Видяпина, Г.П. Журавлевой. - М.: Промо-медиа, 2006. – 564 с.

 48. Основи економічної теорії. Політекономічний аспект. Підручник. /за ред. Г.М. Климка, В.П. Нестеренка. – К.: Вища школа, 2003. – 320 с.

 49. Протас В.Ф. Макроэкономика: структурно-логические схемы. Учебное пособие. – М.: “Банки и биржи”, ЮНИТИ, 1999. – 220 с.

 50. Резниченко А.П., Чередник А.Л. Финансы предприятий. – Донецк: Либыдь, 2008. – 468 с.

 51. Савченко А.Г. Макроекономіка: Навчально-методичний посібник. – К.: Вища школа, 1999. – 440 с.

 52. Сич Є.М., Ільчук В.П., Сич О.Є. Фінанси підприємства. – К.: Вища школа, 2010. – 400 с.

 53. Сунцова О.О. Місцеві фінанси: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2009. – 560 с.

 54. Стельмах В.С. Грошово-кредитна політика в Україні / Стельмах В.С., Єпіфанов А.О., Гребеник Н.І., Міщенко В.І. [За ред. В.І. Міщенка] – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2000. – 305 с.

 55. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посібник / О.І. Васюта-Беркут, Г.Ф. Шепітко, Н.О. Ромашевська/ За заг. ред. В.Б. Захожая. - К: МАУП, 2004. – 176 с.

 56. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник/ М.В. Кужельний, В.Г. Лінник. -К: КНЕУ, 2001. - 334 с.

 57. Теорія фінансів: Навч. посібник/ Василик О.Д., Леоненко П.О. – К.: ЦУЛ, 2005. – 480 с.

 58. Трошин А.Н. Финансы и кредит / Трошин А.Н., Мазурина Т.Ю., Фомкина В.И. Учебник. — М.: ИНФРА-М, 2009. — 408 с.

 59. Финансы. Учебное пособие/ Под ред. Родионовой В.М. – М.: Финансы и статистика, 2009.–310 с.

 60. Финансы предприятий / Под ред. Н.Е. Зайцева, М.К. Фисенко. – М.: Высшая школа, 1995. – 342 с.

 61. Фінанси підприємств: Підручник / Під ред. А.М. Поддерьогіна. – К.: КНЕУ, 2010. – 495 с.

 62. Фінанси підприємств: Навчальний посібник: Курс лекцій / Під ред. проф. Г.Г. Кірейцева. - К.: ЦУЛ, 2010. – 268 с.

 63. Фінанси підприємств: Підручник / Під ред Р.А. Слав”юк. – Луцьк: 2009. – 240 с.

 64. Филлимоненков А.С. Финансы предприятий: Учебное пособие. – К.: Эльга, Ника-Центр, 2002. – 246 с.

 65. Хайман Д. Современная микроэкономика: анализ и применение. - М.: Финансы и статистика, 1992. – 348 с.

 66. Чеканский А.Н., Фролова Н.Л. Теория спроса, предложения и рыночных структур. - М.: ТЕИС. - 2007. – 230 с.

 67. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. — К.: Знання, 2004. -447с.

 68. Шеремет А.Д., Сафулин Р.С. Финансы предприятий: Учебное пособие. – М.: Инфра, 2009. – 455 с.

 69. Экономическая теория. Учебник /под ред. А.И. Добрынина, Л.С. Тарасевича. - СПб: СПтб ГУЭФ, 2005. – 400 с.

 70. Экономическая теория. Учебник /под ред. В.Д. Камаева. - М.: Владос, 2006. – 388 с.Схожі:

Програма вступних випробувань зі спеціальності «Облік І аудит» 030509) iconТ. А. Коляда програма І робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність»
«Економіка І підприємництво» спеціальності «Облік І аудит», 030509 – «Облік І аудит»
Програма вступних випробувань зі спеціальності «Облік І аудит» 030509) iconЦиганок В. Н. Програма І робоча програма дисципліни «податковий облік»
Програма І робоча програма дисципліни «Податковий облік» (для студентів заочної форми навчання спеціальності 050106 – «Облік І аудит»...
Програма вступних випробувань зі спеціальності «Облік І аудит» 030509) iconР програма усної співбесіди зі спеціальності «Облік І аудит» 030509 для тих, хто має вищу освіту Донецьк, 2011 Програма усної співбесіди зі спеціальності «Облік І аудит»
Програма усної співбесіди зі спеціальності «Облік І аудит» 030509 для тих, хто бажає одержати другу вищу освіту на базі. – Донецьк:...
Програма вступних випробувань зі спеціальності «Облік І аудит» 030509) iconС. М. Програма фахових вступних випробувань
Бухгалтерський облік”, “Аудит”, “Економічний аналіз”, “Управлінський облік”, “Фінансовий облік-І”, “Фінансовий облік-іі”, «Звітність...
Програма вступних випробувань зі спеціальності «Облік І аудит» 030509) iconДекан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань
Бухгалтерський облік”, “Аудит”, “Економічний аналіз”, “Управлінський облік”, “Фінансовий облік-І”, “Фінансовий облік-іі”, «Звітність...
Програма вступних випробувань зі спеціальності «Облік І аудит» 030509) iconЄ. В. Гавриличенко програма І робоча програма навчальної дисципліни
Облік у зарубіжних країнах” (для студентів 5 курсу напряму підготовки 0501 – «Економікапідприємництво», спеціальності «Облік І аудит»,(...
Програма вступних випробувань зі спеціальності «Облік І аудит» 030509) iconПрограма Фахового вступного випробування на спеціальність 030509 „Облік І аудит ” освітньо-кваліфікаційний рівень – „бакалавр” Полтава 2012 загальні положення
Підготовка бакалаврів за спеціальністю "Облік І аудит" за скороченим терміном навчання здійснюється на основі базової освіти за напрямом...
Програма вступних випробувань зі спеціальності «Облік І аудит» 030509) iconПрограма Фахового вступного випробування на спеціальність 030509 „Облік І аудит ” освітньо-кваліфікаційний рівень – „бакалавр” Полтава 2012 загальні положення
Підготовка бакалаврів за спеціальністю "Облік І аудит" за скороченим терміном навчання здійснюється на основі базової освіти за напрямом...
Програма вступних випробувань зі спеціальності «Облік І аудит» 030509) iconМетодичні вказівки для виконання контрольних робіт з предмету: “управлінський облік” для студентів спеціальності 030509 “Облік І аудит”, напрям 0305 «Економіка І підприємництво»
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу “Управлінський облік” для студентів заочного відділення спеціальності 030509...
Програма вступних випробувань зі спеціальності «Облік І аудит» 030509) iconПрограма вступних випробувань зі спеціальності «Облік І аудит» 03050901) для осіб, що вступають на освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст» на основі базової вищої освіти
Формування первісної та балансової вартості основних засобів при купівлі за грошові кошти
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи