Програма з біологічних дисциплін для абітурієнтів для отримання окр „магістр”, за спеціальністю 04010201 Біологія на базі диплома бакалавра, напряму Біологія. Зоологія icon

Програма з біологічних дисциплін для абітурієнтів для отримання окр „магістр”, за спеціальністю 04010201 Біологія на базі диплома бакалавра, напряму Біологія. Зоологія
НазваПрограма з біологічних дисциплін для абітурієнтів для отримання окр „магістр”, за спеціальністю 04010201 Біологія на базі диплома бакалавра, напряму Біологія. Зоологія
Сторінка1/3
Дата29.05.2013
Розмір0.5 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3

ПРОГРАМА З БІОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН


для абітурієнтів для отримання ОКР „магістр”,

за спеціальністю 8.04010201 Біологія

на базі диплома бакалавра, напряму Біологія.

ЗООЛОГІЯ

Найпростіші. Тип саркомастігофора. Клас Саркодові. Корненіжки. Амеби вільноживучі та паразитичні. Виникнення статевого розмноження у форамініфер. Променяки та сонцевики. Місце саркодових в біоценозах та значення їх для людини. Клас джгутикових. Особливості біології та анатоміі. Фітомастігіни. Зоомастігіни.


Поняття про трансмісійні хвороби та їх природні вогнища. Трипаносоми та трипаносомози. Лейшманії та лейшманіози. Цикл розвитку малярійних плазмодіїв. Профілактика виникнення вогнищ малярії на Україні.


Тип інфузорії. Тип війчасті або інфузорії. Їх будова, цикл розвитку, роль в біоценозах та значення для людини. Вільноживучі та паразитичні інфузорії. Сисні інфузорії. Особливості їх будови та біології.


Паразитичні черви. Тип Плоскі черви. Клас Сисуни, трематоди паразити людини та с/г тварин. Клас Моногенетичні сисуни. Клас Стьожкові черви. Особливості будови та біології пов’язані з паразитизмом. Тип Круглі черви. Цикли розвитку паразитичних нематод, профілактика нематодозів. Тип Кільчасті черви. Клас П’явки, будова, біологія, місце в біоценозах, значення для людини.


Клас павукоподібні. Анатомо-фізіологічний огляд. Основні ряди. Павуки. Анатомія, біологія, роль в природі та значення для людини. Кліщі. Основні підряди кліщів. Іксодові та аргасові кліщі, їх медико-ветеринарне значення. Інші паразитичні кліщі. Кліщі — фітофаги. Значення кліщів в мінералізації та гуміфікації органічних решток. Форетичні зв'язки кліщів з комахами.


Клас Комахи. Тагмозис. Будова кінцівок та крил. Внутрішня будова. Розмноження та розвиток комах. Типи метаморфозу. Суспільні комахи. Поліморфізм комах, поведінка суспільних комах.


Тип Хордові. Загальна характеристика, середовища існування. Різноманітність хордових. Підтип Безчерепні. Загальна характеристика.

Морфобіологічна характеристика ланцетника та міноги як представників нижчих хордових. Ланцетник. П/тип Безчерепні, клас Головохордові. Розвиток Ланцетника. Біологія, розповсюдження. Значення для розуміння еволюцій типу. Круглороті. П/тип Хребетні (Черепні) — характеристика. Над/клас Безщелепні — Ентобранхіати. Організація класу Круглоротих, система, викопні форми.


Морфобіологічна характеристика риб. Хрящові та кісткові риби.

Хрящові риби. Над/клас Щелепнороті. Клас Хрящові риби. Організація — прогресивні риси. Біологія, систематика. Кистепері, дводишні та ганоїдні риби. Клас Кісткові риби. Морфо-екологічні особливості, розмноження, розвиток. Систематика Кісткових риб. Костисті риби. Характеристика основних рядів. Ознаки, біологія, поширення, значення в рибарстві.


Морфобіологічна характеристика амфібій. Систематика класу. Роль в біоценозах та значення для людини. Амфібії — земноводні. Характеристика і огляд класу. Будова — зовнішня та внутрішня. Походження, еволюція і система земноводних: ряд Безхвості, ряд Хвостаті, ряд Безногі; з характеристикою біології, розповсюдження, значення в екосистемах. Анамнії і амніоти — основні відмінності в розмноженні.


Рептилії. Характеристика класу Рептилій — плазунів. Особливості організації як суто наземних форм. Біологія, значення в екосистемах. Походження і систематика рептилій: п/клас Анапсида, п/клас Лепидозаври, п/клас Архозаври. Огляд основних викопних форм. Значення в природі і для людини.


Клас Птахи. Особливості організації птахів, особливості польоту. Поведінка, популяційна організація птахів, їх роль в природі. Економічне значення мисливсько-промислових видів. Одомашнені птахи, їх походження. Охорона рідких і зникаючих видів та місць їх мешкання.


Клас Ссавці. Характеристика, різноманітність пристосувань до різних умов життя. Походження і еволюція ссавців. Морфо-фізіологічний нарис організації ссавців в порівняльному плані з іншими групами. Ембріональний розвиток. Систематика.


^ БІОЛОГІЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Дроблення. Причини та біологічна сутність дроблення. Типи дроблення, їх залежність від кількості жовтка, його розміщення в цитоплазмі (повне – рівномірне і нерівномірне; часткове – дискоїдальне, поверхневе), а також від властивостей цитоплазми (архаїчне, спіральне, радіальне, двосиметрічне,). Правила клітинного поділу Гертвіга-Сакса. Синхронний і асинхронний періоди дроблення. Регулятивне та детерміноване дроблення. Бластуляція або епітелізація зародку. Будова бластул у тварин з різним типом дроблення. Загальна характеристика процесів гаструляції. Типи гаструляції: імміграція, інвагінація, епіболія, клітинна, морульна та змішана делямінація делямінація, плотне вростання.


Стадії сперматогенезу: розмноження, росту, дозрівання та формування сперматозоїдів. Будова та функції сперматозоїдів. Будова сім’яника ссавців. Функції клітин Сертолі і Лейдіга. Особливості сперматогенезу у різних груп тварин. в зв’язку з умовами їх існування (сезонний, неперервний). Сперматогенез людини та його нервово-гормональна регуляція. Стадії оогенезу: розмноження, росту, дозрівання. Дані світової та електронної мікроскопії про зміну ядерних та цитоплазматичних структур в овоцитах, що ростуть (превітелогенез і вітелогенез). Ендогенний та екзо-генний жовток. Структурна одиниця жовтка. Типи оогенезу: солітарний, аліментарний (фагоцитарний, нутріментарний, екстрагонадний або фолікулярний). Блокування мейозу. Порівняння однойменних стадій оогенезу та сперматогенезу. Будова яйцеклітини. Яйцеві оболонки (первинні, вторинні, третинні). Типи яйцеклітин за кількістю запасних поживних речовин і за розподілом їх у цитоплазмі. Оогенез та репродуктивний період життя людини жіночої статті. Цикли репродуктивного періоду жінки. Нервово-гормональна регуляція оогенезу людини.


Прямий розвиток тварин і його форми (неличинковий і внутріш-ньоутробний). Непрямий розвиток. Личинкова стадія. Різні типи личинок у безхребетних. Метаморфоз. Типи метаморфозу. Розвиток з повним і неповним метаморфозом. Біологічне значення метаморфозу, його розповсюдження і основні закономірності (на прикладі метаморфозу комах і амфібій). Залежність метаморфозу від умов середовища та механізму їх впливу на організм. Нейро-гормональні і генетичні механізми метаморфозу у комах та амфібій. Природа диференційної чутливості тканин до гормонів. Неотенія у амфібій. Безстатеве розмноження (бластокінез). Поліембріонія як явище бластокінезу в ембріональний період. Природна і експериментальна поліембріонія у різних тварин. Явище соматичного ембріогенезу. Сучасні погляди на соматичний ембріогенез. Регенерація. Типи регенерації. Зріст і його типи.


Загальна характеристика процесу запліднення і його біологічне значення. Фактори, що забезпечують запліднення. Запліднення внутрішнє і зовнішнє. Механізм зустрічі гамет. Гомони яйцеклітини і сперматозоїда. Акросомна реакція сперміїв та ії роль у з’єднанні гамет. Фізіологічна моно- і поліспермія. Активація яйця. Дві фази активації: імпульс активації і кортикальні реакції. Утворення перивітелінового простору. Механізми захисту яйця від проникнення надчисленних сперміїв у фізіологічно-моноспермних тварин. Зміна метаболізму яйця при заплідненні, потоки іонів, дихання, реплікація ДНК; синтез білка. Осіменіння. Природний і штучний партеногенез. Фактори, що понукають яйцеклітину до партеногенетичного розвитку. Гіногенез. Значення штучних партено-, гіно- та андрогенетичних процесів у регуляції статті.


ЕКОЛОГІЯ

Організм як відкрита система. Обмін речовин поміж середовищем та організмом. Умови життя на Землі. Класифікація екологічних факторів. Природні та антропогенні фактори. Біотичні та абіотичні фактори. Підрозділ факторів на ресурси та умови. Кількісна оцінка екологічних факторів. Закон оптимуму як основа виживання організмів. Лімітуючи чинники, їхнє залежне і самостійне значення. Еврібіонтні та стенобіонтні види. Закон лімітуючого фактора.


Природні ресурси - визначення. Типи класифікацій ресурсів. Природні групи ресурсів. Вичерпні та невичерпні ресурси. Принципи та правила використання природних ресурсів.


Проблеми заповідної справи. Екологічні основи охорони природних комплексів та розширення мережі державних заповідників та заказників на півдні України. Поняття про природоохоронну територію. Типи природоохоронних територій.


ЗАГАЛЬНА ГІСТОЛОГІЯ

Особливості будови і функцій сполучної тканин ссавців. Пухка сполучна тканина. Морфологія та функції клітинних форм пухкої сполучної тканини. Міжклітинна речовина. Ретикулінові, еластичні і колагенні волокна. Їх мікроскопічна та електронно-мікроскопічна будова, фізичні властивості і хімічний склад. Функції і хімічний склад аморфної (основної) речовини. Формування міжклітинної речовини і роль клітин у цьому процесі. Відновлення клітин пухкої сполучної тканини і проблема їх походження в постнатальному онтогенезі. Взаємовідносини клітин крові і сполучної тканини. Дослідження І. І. Мечніковим фагоцитозу. Поняття про ретикуло-ендотеліальну систему.

Хрящові тканини. Хрящові клітини. Тонка структура межуточної речовини і її хімічний склад. Гістогенез хрящової тканини. Регенерація хряща. Поворотні зміни хрящової тканини. Будова та функції хрящів. Різноманітні види хрящової тканини. Регенерація хряща.

.

Особливості будови і функцій кісткових тканин ссавців. Кісткові тканини. Кісткові клітини. Структура і хімічний склад межуточної речовини кістки. Грубоволокниста і пластинчаста кісткови тканини. Остеон (гаверсова система). Гістогенез кісткової тканини. Остеобласти і остеокласти. Утворення кістки з мезенхіми і на місці хряща. Ріст і перебудова кістки в онтогенезі. Будова та роль окістя. Регенерація кісткової тканини. Вікові зміни кісткової тканини.


^ ФІЗІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ І ТВАРИН

Загальна характеристика збудливих тканин. Мембранні потенціали. Потенціали спокою і дії (ПД). Умови виникнення ПД. Фази змін збудливості в процесі розвитку ПД. Двохфазний характер ПД при розташуванні обох електродів на поверхні нервового волокна і його значення.

Закони подразнення збудливих тканин. Значення сили і тривалості подразнення. Хронаксія. Вплив електричного струму на живі тканини.


Фізіологічні характеристики крові. Склад крові. Основні константи крові та саморегуляторні механізми їх підтримування. Буферні системи крові. Кількість крові в організмі. Плазма й формені елементи. Білки плазми, їх характеристика й функціональне значення. Іонний склад плазми. Осмотичний та онкотичний тиск крові.

Формені елементи крові. Еритроцити, лейкоцити, тромбоцити. Їх кількість й методи підрахунку. Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ), її механізм й практичне значення. Лейкоцити. Лейкоцитарна формула. Гемоглобін та його похідні. Кількість гемоглобіну в крові і методи його визначення.

Захисні функції крові. Зсідання крові. Ферментативна теорія зсідання крові Сучасні уявлення про механізм зсідання крові.


Поняття про імуно-біологічні реакції крові. Вчення про групи крові. Аглютиногени та аглютиніни крові. Резус-фактор. Основні правила переливання крові.


Будова і функціонування серця. Значення кровообігу для організму. Особливості будови серця. Систола і діастола. Фізіологічні властивості серцевого м’яза. Фазовий аналіз збудливості міокарду. Автоматія серця. Особливості скорочення серцевого м’яза.

Гемодинамічна функція серця. Аналіз одиночного серцевого циклу. Характеристика поширення збудження по серцю. Сучасні методи функціональної оцінки серцевої діяльності. Робота серця в умовах фізичного навантаження. Компенсаторні механізми. Електрокардіографія як метод дослідження динаміки збудження в серці. Механічні й звукові проявлення діяльності серця (закон Старлінга).

Основні принципи гемодинаміки. Фактори, що визначають величину кров’яного тиску. Систолічний та хвилинний обсяги крові. Швидкість току крові.


Фізіологія поперечно-посмугованих м’язів. Морфофункціональна структура скелетних м’язів. Нейромоторна одиниця. Види скорочень. Механізми скорочення м’язів. Закон „Усе обо нічого”. Зв’язок між подразненням і скороченням. ПД і скорочення. Еластичність та розтяжність скелетних м’язів. Сила і робота м’язів.

Фізіологія гладких м’язів. Морфофункціональна структура гладких м’язів. Спонтанна міогенна активність гладких м’язів. Еластичність і розтяжність. Механізм скорочення.


Травлення в ротовій порожнині. Характеристика основних слинних залоз. Склад й властивості слини, її ферменти. Механізм слиновиділення. Регуляція діяльності слинних залоз.

Травлення в шлунку. Методи його вивчення. Фістули шлунку. Мниме голодування. Методи вивчення секреторної функції шлунку у людини. Склад та властивості шлункового соку. Утворення соляної кислоти, її значення. Ферменти шлункового соку, їх дія. Інервація шлунку, регуляція шлункової секреції. Фази шлункового соковиділення. Виділення шлункового соку на різні харчові речовини. Вплив гуморальних факторів на шлункову секрецію.

Травлення у дванадцятипалій кишці. Секреторна роль підшлункової залози. Склад та властивості панкреатичного соку, його дія на харчові речовини. Регуляція панкреатичного соковиділення.

Травлення в тонкому і товстому кишечнику. Кишковий сік, його склад та значення. Методи вивчення функцій кишечника. Пристінкове травлення. Бактеріальна флора кишечника та її значення. Всмоктування речовин у шлунково-кишковому тракті. Методи вивчення механізмів всмоктування. Рухова функція шлунково-кишкового тракту. Механізми моторики.


Нервові центри, їх будова і властивості. Нейрон як структурна і функціональна одиниця ЦНС. Основні властивості нейрону. Поняття про нервовий центр. Властивості нервових центрів , їх характеристика. Особливості проведення збудження через нервові центри.

Будова нервово-м’язового синапсу, медіатори і рецептори. Передача імпульсу через синапс. Синапси з електричним механізмом передачі збудження. Блокування синаптичної передачі.


Основні функції печінки. Роль жовчі в травленні. Методи вивчення жовчоутворення й жовчовиділення. Склад жовчі. Механізм утворення жовчі в печінці. Міхурова жовч. Вступ жовчі в дванадцятипалу кишку


Обмін білків, жирів та вуглеводів. Азотиста рівновага. Позитивний та негативний азотистий баланс.

Енергетичний баланс організму. Джерела енергії в організмі. Облік розходу й приходу енергії. Фізична калориметрія. Калориметрична цінність різних харчових речовин. Фізіологічна калориметрія. Пряма й непряма калориметрія. Споживання кисню при окисленні жирів, білків та вуглеводів. Калоричний коефіцієнт кисню. Визначення кількості споживаного кисню і виділеного вуглекислого газу. Дихальний коефіцієнт, його значення. Основний обмін. Методи визначення величини основного обміну. Закон “поверхні тіла” Рубнера, його критика. Значення визначення основного обміну. Специфічно-динамічна дія їжі. Робочій обмін. Енерговитрати організму при різних видах праці.


Гальмування і збудження в ЦНС. Центральне гальмування (Роботи І. М. Сеченова). Основні види центрального гальмування. Сучасні уявлення про механізми центрального гальмування. Зв’язок між процесами гальмування і збудження.


Рефлекторний принцип діяльності ЦНС. Основні принципи рефлекторної теорії (Р. Декарт, Я. Прохазка, І. М. Сеченов, І. П. Павлов, П. К. Анохін). Поняття про рефлекс. Рефлекторна дуга, її основні ланки та їх характеристика. Класифікація рефлексів.

Методи вивчення залоз внутрішньої секреції. Загально-біологічна характеристика гормонів. Єдність гормональної й нервової регуляції життєвих функцій організму. Гормональні фактори як одні з компонентів складних функціональних систем організму.


Нирка, її будова. Нефрон як функціональна одиниця нирки. Утворення первинної сечі. Фільтраційний тиск. Склад первинної сечі. Реабсорбція різних речовин в звитих канальцях нефрону, в петлі Генле. Зміна осмотичного тиску сечі під час проходження її по нефрону. Поворотно-протиточна система нирки. Процеси секреції речовин в нирці. Утворення і склад кінцевої сечі. Методи вивчення діяльності нирок.


^ АНАТОМІЯ ЛЮДИНИ

Хімічний склад кісток. Структура кісткової тканини. Компактна й губчаста речовина кістки. Кістковий мозок. Будова осеїну. Хімічний склад кісток. Основний механічний принцип будови кістки.

Загальне поняття про з’єднання кісток. Неперервні з’єднання (фіброзні, хрящові, кісткові). Перервні з’єднання. Будова суглобу. Форми суглобів та рухи в них. Класифікація суглобів. Огляд суглобів тіла людини. Напіврухомі з’єднання кісток. З’єднання за допомогою м язів.

Загальна будова хребця. Особливості будови шийних, грудних, поперекових хребців. Будова крижового та куприкового відділів хребта. З’єднання й розвиток кісток хребта. Зв’язковий апарат хребта. Міжхребцеві диски та їх будова. З’єднання хребта з кістками черепу. Фізіологічні вигини хребетного стовпа та їх функціональне значення. Патологічні вигини хребта. Вікові особливості хребетного стовпа.


Загальний огляд травної системи, функціональне значення Будова травної трубки, її особливості в різних відділах. Шлунок, його відділи, топографія, будова. Слизова оболонка шлунку. Скоротлива функція шлунка. Евакуація їжі зі шлунка. Печінка, її функції, макро- й мікроструктура. Поверхні, частки, зв’язки. Ворітна система печінки. Венозна чудова сітка. Жовчний міхур й жовчні протоки. Підшлункова залоза, будова та функції. Зовнішня й внутрішньосекреторна функції.


Загальний огляд будови нервової системи людини. Філо- і онтогенез нервової системи. Відділи нервової системи: центральна та периферична; соматична та вегетативна. Будова спинного мозку, його функції. Сіра та біла речовина. Сегменти спинного мозку. Рефлекторна та провідна функції спинного мозку. Провідні шляхи. Передні й задні коринці. Спинномозкові нерви й нервові сплетення. Оболонки спинного мозку. Рефлекторна дуга.


Головний мозок, його онтогенез, розміри, розподіл на відділи. Будова основних відділів головного мозку: довгастий мозок, задній мозок й мозочок, середній, проміжній, кінцевий мозок. Ретикулярна формація стовбуру мозку. Лімбічна система.

Будова кінцевого мозку. Базальні ганглії (підкорка), нюховий мозок, плащ. Півкулі великого мозку. Борозни на закрутки півкуль. Мозолисте тіло. Поділ півкуль на частки: тімяну, потиличну, скроневу, лобову, островну. Будова плаща (кори) півкуль великого мозку. Ціто- й міелоархітектоніка кори півкуль. Локалізація функцій у корі півкуль. Кіркові кінці аналізаторів. Провідні шляхи головного та спинного мозку: висхідні та низхідні. Пірамідна та екстра пірамідна система головного мозку.


Поняття про аналізатори. Схема будови аналізатора. Загальна характеристика органів почуття як частин аналізаторів.

Орган зору. Будова очного яблука. Райдужка. Оболонки: зовнішня, судинна, сітківка. Кришталик. Очне дно. Будова сітківки. Додаткові органи ока. Слізний апарат. М’язи очного яблука. Зоровий нерв та зоровий шлях. Кіркове представництво зорового аналізатору.


Загальний огляд органів видільної системи. Будова нирки, топографія, функціональне значення. Фіксуючий апарат нирки. Внутрішня будова нирки на розрізі.. Мікроструктура нирки. Будова нефрону - структурно-функціональної одиниці нирки. Артеріальна чудова сітка. Сечоводи. Сечовий міхур, топографія, будова стінок. Сечівник, статеві відміни.


Загальний огляд судинної системи людини. Кров та лімфа. Значення кровообігу й лімфообігу.

Стінки серця: ендокард, міокард, перикард. Навколосерцева сумка. Камери серця, клапани. Особливості будови серцевого м’яза. Проекція серця та клапанів на грудну стінку. Кровопостачання серця. Нерви серця. Провідна система серця. Положення серця в грудній порожнині.

Особливості будови артерій, вен, капілярів. Велике та мале коло кровообігу. Серцеве коло кровообігу. Аорта й її головні гілки. Дуга аорти, низхідна частина аорти. Грудна та черевна частини аорти та їх гілки. Кровопостачання верхніх та нижніх кінцівок. Кровозабезпечення нутрощів. Кровопостачання мозку, артеріальне Вілізієве коло.

Венозна система. Система верхньої порожнистої вени. Система нижньої порожнистої вени. Ворітна вена печінки. Вени таза й нижньої кінцівки.

Закономірності розміщення артерій і вен у тілі людини. Особливості кровообігу плода.


^ ГЕНЕТИКА І МОЛЕКУЛЯРНА БІОЛОГІЯ

Організація і функція геномів. Деякі загальні риси організації та функції геномів вірусів, бактерій, еукаріотів. ДНК- та РНК-геноми вірусів. Структура і функція геномів бактерій. Гени та оперони. Плазміди та епісоми. Геноми еукаріотів. Особливості будови генів еукаріотів. Типи нуклеотидної послідовності еукаріотних геномів. Мобільні генетичні елементи.


Незалежне (менделівське) успадковування. Гібридологічний аналіз та типи схрещувань. Закономірності незалежного (менделівського) успадковування. Відхилення від менделівських формул розщеплення за незалежного успадковування генів. Причини відхилень від формул менделівського розщеплення. Взаємодія генів як одна із причин відхилень в розщепленні за фенотипом


Зчепне успадковування і кросинговер. Закономірності успадковування за повного і неповного зчеплення генів. Цитологічні докази кросинговеру. Генетичні докази кросинговеру. Генетичні докази кросинговеру. Величина кросинговеру як принцип побудови генетичних карт. Інтерференція і коінциденція. Розрахунок частоти кросинговеру по розщепленню в F2. Мітотичний кросинговер і картування генів. Деякі загальні дані про генетичну рекомбінацію. Регуляція кросинговеру. Порівняння генетичних та цитологічних карт.


Стать і зчеплене зі статтю успадковування. Генетика статі. Типи хромосомного визначення статі. Гени, що визначають та змінюють стать. Теорії визначення статі. Гетерохромосоми і дозова компенсація. Особливості визначення статі у ссавців. Кількісне співвідношення особин різної статі і його регуляція. Методи штучного регулювання статі. Успадковування ознак, зчеплених зі статтю. Особливості успадковування за повного і неповного зчеплення зі статтю. Особливості успадковування за нерозходження статевих хромосом.


Позахромосомне успадковування. Цитоплазматична спадковість. Мітохондрії і хлоропласти як носії генетичної інформації. Методи вивчення структури та функцій пластому. Ознаки, що контролюються генами і цитоплазми, і хромосом. Інфекційні агенти і екстрахромосомні елементи. Предетермінація цитоплазми або материнський ефект.


Типи мінливості. Модифікації і мутації. Класифікація мінливості. Модифікаційна мінливість. Модифікації та їх відмінності від мутацій. Мутаційна мінливість. Мутації і модифікації, їх відмінності.


Класифікація мутацій. Загальна характеристика деяких типів мутацій: рецесивні та домінантні мутації; прямі, зворотні та супресорні мутації; ядерні та цитоплазматичні мутації; генеративні та соматичні мутації, морфологічні, фізіологічні та біохімічні мутації; умовно-летальні мутації. Методи визначення мутацій. Методи дослідження мутацій у мікроорганізмів. Методи дослідження мутацій у еукаріотів. Генні (точкові) мутації.


Хромосомні мутації. Загальна характеристика та класифікація. Перебудови хромосом, що впливають на кількість генів у хромосомах. Делеції. Дуплікації. Перебудови хромосом, що змінюють локалізацію генів. Інверсії. Транслокації. Транспозиції. Загальна характеристика. Мігруючі генетичні елементи прокаріотів. Мігруючі генетичні елементи еукаріотів. Перебудови, що змінюють кількість хромосом. Злиття та поділи хромосом. Анеуплоїдія. Поліплоїдія: автополіплоїдія, алополіплоїдія. Поліплоїдія і еволюція. Гаплоїдія і селекційний процес. Механізми спонтанного та індукованого мутагенезу. Передмутаційні зміни генетичного матеріалу. Фізіологічна теорія мутагенезу. Мутагенні фактори і ДНК. Екологія і мутагенез.


Історія генетики людини, співіснування двох концепцій. Основні напрямки наукових досліджень. Методи генетики людини. Типи успадковування. Хромосоми людини та методи їх дослідження. Геном і картування генів людини.

Класифікація спадкових хвороб і їх успадковування. Генні хвороби. Хромосомні хвороби. Хвороби із спадковою схильністю. Генетичний поліморфізм і патологія. Асоціація захворювань з групами крові та іншими маркерами.


Генетика популяцій і її значення. Популяція – одиниця еволюційного процесу. Методи вивчення структури популяцій. Генетична гетерогенність природних популяцій, її визначення та оцінка. Деякі показники генетичної мінливості популяцій. Частота генів та генотипів у популяції. Закон Харді-Вайнберга. Практичне використання формули Харді-Вайнберга.


Фактори генетичної динаміки популяцій і мікроеволюція. Відсутність або обмеження панміксії. Обмеження чисельності популяції (дрейф генів). Міграції особин або потік генів. Мутаційний процес (тиск мутацій). Вплив добору. Генетична структура популяцій, адаптація і еволюція.


Селекція як наука. Сорти, породи і штами як засоби виробництва. Моделі сортів і порід. Генетика кількісних ознак у селекції. Основні етапи селекційного процесу. Створення вихідного матеріалу для селекції. Комбінаційна мінливість як джерело вихідного матеріалу. Генетична інженерія в створенні вихідного матеріалу для селекції. Типи схрещувань у селекції. Типи добору. Гетерозис у селекції. Селекція господарських рослин і тварин в Україні. Селекція мікроорганізмів.


Транскрипція. Промотори і термінатори транскрипції. Транскриптон. ДНК-залежні РНК-полімерази. Цикл ДНК-залежної транскрипції. Процесинг первинних транскриптів. Процесинг попередників РНК у бактерій. Процесінг проРНК в еукаріотичних клітинах. Механізми сплайсингу та методи їх дослідження. Альтеративний сплайсинг і транссплайсинг. Основні шляхи регуляції транскрипції. Регуляція функцій промоторів. Системна регуляція ініціації транскрипції у прокаріотів за допомогою δ-фактора. Регуляція транскрипції на рівні термінаторів. Особливості реплікації/транскрипції геномів РНК-вірусів. Зворотня транскрипція і життєвий цикл ретровірусів. Трансляція. Молекулярна організація рибосом. Інформаційна РНК як матриця для синтезу білка. Механізми трансляції. Посттрансляційний процесинг.


Селекція як наука. Сорти, породи і штами як засоби виробництва. Моделі сортів і порід. Генетика кількісних ознак у селекції. Основні етапи селекційного процесу. Створення вихідного матеріалу для селекції. Комбінаційна мінливість як джерело вихідного матеріалу. Генетична інженерія в створенні вихідного матеріалу для селекції. Типи схрещувань у селекції. Типи добору. Гетерозис у селекції. Селекція господарських рослин і тварин в Україні.


Онтогенетика. Об’єкти і методи. Деякі загальні закономірності та стадії індивідуального розвитку. Генетична детермінація і диференціація клітин. Тотипотентність. Сучасні уявлення про диференційну активність генів і її регуляцію в процесі розвитку. Летальна диференціація клітин за розвитку еукаріотів. Взаємодія генів в процесі розвитку. Генетичні моделі на прикладі дрозофіли та інших об’єктів. Успіхи та досягнення сучасної онтогенетики. Клонування рослин і тварин, його перспективи.

  1   2   3

Схожі:

Програма з біологічних дисциплін для абітурієнтів для отримання окр „магістр”, за спеціальністю 04010201 Біологія на базі диплома бакалавра, напряму Біологія. Зоологія iconПрограма з біологічних дисциплін для абітурієнтів для отримання окр „магістр”, за спеціальністю 04010201 Біологія на базі диплома бакалавра, напряму Біологія. Зоологія
Тип саркомастігофора. Клас Саркодові. Корненіжки. Амеби вільноживучі та паразитичні. Виникнення статевого розмноження у форамініфер....
Програма з біологічних дисциплін для абітурієнтів для отримання окр „магістр”, за спеціальністю 04010201 Біологія на базі диплома бакалавра, напряму Біологія. Зоологія iconПрограма з біологічних дисциплін для абітурієнтів для отримання окр „Спеціаліст”, за спеціальністю 04010201 Біологія на базі диплома бакалавра, напряму Біологія. Зоологія
Тип саркомастігофора. Клас Саркодові. Корненіжки. Амеби вільноживучі та паразитичні. Виникнення статевого розмноження у форамініфер....
Програма з біологічних дисциплін для абітурієнтів для отримання окр „магістр”, за спеціальністю 04010201 Біологія на базі диплома бакалавра, напряму Біологія. Зоологія iconПрограма з біологічних дисциплін для абітурієнтів, які не є громадянами України І бажають навчатися в університеті для отримання окр „Магістр” за спеціальністю 04010202. Біологія зоологія
України І бажають навчатися в університеті для отримання окр „Магістр” за спеціальністю 04010202. Біологія
Програма з біологічних дисциплін для абітурієнтів для отримання окр „магістр”, за спеціальністю 04010201 Біологія на базі диплома бакалавра, напряму Біологія. Зоологія iconПрограма з біології для абітурієнтів для отримання окр „Бакалавр”, напрям 040102 Біологія на базі диплома молодшого спеціаліста
Зв'язки біології з іншими науками. Рівні організації живої матерії. Основні методи біологічних досліджень. Наукові поняття в біології...
Програма з біологічних дисциплін для абітурієнтів для отримання окр „магістр”, за спеціальністю 04010201 Біологія на базі диплома бакалавра, напряму Біологія. Зоологія iconПрограма для абітурієнтів для отримання окр „магістр”, за спеціальністю „Мікробіологія” на базі диплома бакалавра Мікробіологія
Світ мікроорганізмів, загальні ознаки та різноманіття. Схема 5 царств за Віттекером. Еукарії, археї, бактерії. Сучасні напрямки систематики...
Програма з біологічних дисциплін для абітурієнтів для отримання окр „магістр”, за спеціальністю 04010201 Біологія на базі диплома бакалавра, напряму Біологія. Зоологія iconПитання державного екзамену з методики викладання біологічних дисциплін у вищих навчальних закладах для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр” студентами спеціальності 04010201. Біологія*
Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради, професор
Програма з біологічних дисциплін для абітурієнтів для отримання окр „магістр”, за спеціальністю 04010201 Біологія на базі диплома бакалавра, напряму Біологія. Зоологія iconПитання державного екзамену з методики викладання біологічних дисциплін у вищих навчальних закладах для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр” студентами спеціальності 04010201. Біологія*
Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради, професор
Програма з біологічних дисциплін для абітурієнтів для отримання окр „магістр”, за спеціальністю 04010201 Біологія на базі диплома бакалавра, напряму Біологія. Зоологія iconРобоча програма з дисципліни «Біологічна латина» для студентів за спеціальністю 04010201 Біологія

Програма з біологічних дисциплін для абітурієнтів для отримання окр „магістр”, за спеціальністю 04010201 Біологія на базі диплома бакалавра, напряму Біологія. Зоологія iconРобоча програма курсу «Основи біоценології» для студентів за спеціальністю 04010201 Біологія

Програма з біологічних дисциплін для абітурієнтів для отримання окр „магістр”, за спеціальністю 04010201 Біологія на базі диплома бакалавра, напряму Біологія. Зоологія iconРобоча програма з дисципліни «Генетика людини» для студентів за спеціальністю 04010201 Біологія

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи