Програма вступного іспиту до магістратури Основна мова icon

Програма вступного іспиту до магістратури Основна мова
Скачати 52.54 Kb.
НазваПрограма вступного іспиту до магістратури Основна мова
Дата29.05.2013
Розмір52.54 Kb.
ТипПрограма


Програма

вступного іспиту до магістратури

Основна мова


Спеціальність 8.02030302 "Іноземна мова (іспанська) та література"


Вступ

Програма вступного іспиту до магістратури (напрям 0203 – філологія, спеціальність 8.020303 - іноземна мова і література) складена на основі чинних стандартів підготовки бакалаврів у системі вищої освіти та з урахуванням цілей і завдань навчання в магістратурі.

Мета вступного іспиту до магістратури полягає у визначенні відповідності знань, вмінь та навичок абітурієнтів вимогам навчання в магістратурі за напрямом 020303 – філологія, 8.02030302 - іноземна мова і література, що спрямоване на:

- інтенсивний ріст рівня мовної компетенції студента як в аспекті мови, що вивчається, так і знань про мову, які відбивають сучасний стан лінгвістичної науки та лінгводидактики;

- оволодіння методологією та методикою наукової роботи в галузі лінгвістики, лінгводидактики.

Виходячи з кваліфікаційної характеристики навчальних програм підготовки бакалаврів, випускник, що отримав кваліфікацію бакалавра повинен, зокрема:


 • володіти розвиненою культурою мислення, ясно і логічно висловлювати свої думки як усно, так і письмово;

 • володіти навичками наукової організації праці, бути обізнаним з можливостями і методами застосування комп’ютерної техніки у своїй професійній діяльності;

 • володіти різними видами мовленнєвої діяльності на базі достатнього обсягу знань з фонетики, граматики, лексики, орфографії, пунктуації та лінгвокраїнознавства.


У відповідності до вимог кваліфікаційної характеристики бакалавр на вступному іспиті до магістратури повинен продемонструвати знання такого циклу спеціальних теоретичних дисциплін: теоретична граматика, лексикологія, стилістика, історії французької мови, лінгвокраїнознавство, а також достатньо високий рівень мовної компетенції.

Іспит проводиться у письмовій формі у вигляді тестових завдань.

^ Зміст вступного іспиту до магістратури

І. Тематика завдань з теоретичних дисциплін

1. Теоретична граматика іспанської мови

1) Objeto de la gramática. Morfología y sintaxis. La forma y la categoría

gramaticales. Formas sintéticas y analíticas.

2) Partes de la oración. Substantivación y adjetivación.

3) El sustantivo.Categorías gramaticales de sustantivo

4) El sistema de los artículos en el español

5)El adjetivo. Clases. Categorías.

6) El pronombre. Clases de pronombres.

7) El verbo.Classes léxico-gramaticales del verbo.

8) Las categorías gramaticales del verbo. El modo. El tiempo. La voz.El aspecto.

9) Las formas no personales del verbo: infinitivo, gerundio, participio.

10) Adverbio, interjección partículas.

^ 2. Лексикологія іспанської мови

 1. La noción de la palabra.

 2. La evolución semántica de las palabras.

 3. Las unidades fraseológicas.

 4. Las unidades lexicológicas.

 5. La formación semántica de la palabra.

 6. La palabra y el tiempo: arcaísmos, historismos, neologismos.

 7. La lexicología española.^ 3. Стилістика іспанської мови

Програма та тести зі стилістики іспанської мови для магістрів

Курс стилістики грунтується на знаннях, отриманних на практичних заняттях з іспанської мови і в курсах лексикології, теоретичної граматики та історії іспанської мови.

Завдання курсу стилістики іспанської мови є ознайомлення з предметом, проблематикою, поняттями і категоріями .даної науки. Курс повинен дати студентам представлення про стилістичні засоби сучасної іспанської мови на різних його рівнях: фонетичному, графічному, морфологічному, синтаксичному і лексичному, а також познайомити їх з поняттям "функціональні мовні стилі", показати сукупність використовуваних у них виразних засобів і одночасно розкрити тісний взаємозв'язок, існуючий між різними функціональними стилями.

Метою курсу стилістики іспанської мови є вивчення образних можливостей мовних одиниць, їхніх експресивно-емоційних-оціночних значень, що вказують на приналежність мовних одиниць до того чи іншого функціонального стилю. Зміст курсу полягає в систематизації і описі мовних явищ, фактів мови з точки зору мистецьких можливостей і разом з тим з точки зору їх стилістичної диференціації.

El curso se basa en los conocimientos adquiridos en las clases prácticas del español como también en los cursos de lexicología, gramática teórica e historia de la lengua del español.

La tarea del curso de estilística del español es hacer conocer las nociones y categorías de esta ciencia. El curso debe proporcionar a los alumnos la idea sobre los medios estilísticos del español moderno en sus diferentes niveles: fónetico, gráfico, morfológico, sintáctico y léxico como también hacerles conocer las nociones de “estilos funcionales”, demostrarles el conjunto de los medios figurados empleados en éstos y descubrirles al mismo tiempo la relación existente entre diferentes estilos.

^ El objetivo del curso es el estudio de las posibilidades figurativas de las unidades de la lengua, sus valores expresivo-emocionales, que remiten a tal o cual estilo funcional. El contenido del curso consiste en la sistematización y descripción de los fenómenos lingüísticos, hechos del lenguaje desde el punto de vista de sus posibilidades artísticas y a la vez, desde el de su diferenciación estilística.

 1. Objetivo de la estilística.

 2. Los principales medios y figuras estilísticas.

 3. Noción del estilo funcional.

 4. Campos semánticos. Cambio de significado.

 5. La categoría de la norma en estilística.

 6. Metonimia y sinécdoque.

 7. Hipérbole.

 8. Cambio de significado. Metáfora.

 9. Sintaxis estílistica abundancia de componentes, ausencia de componentes, distribición inusual de componentes

 10. Análisis estilístico del texto por niveles.

4. Історія іспанської мови

1. La procedencia del idioma español.

El latín vulgar. Romanización de la Península Ibérica.

2. El español antiguo ( siglos IX-XII)

3. La formación del castellano como dialecto-base del español. El castellano La Reconquista y la formación del idioma castellano (XIV-XV)

4. El español del siglo XVI.

La formaсión del español como lengua nacional. Renacimiento en España.

Consonantismo, vocalismo, reforma ortfográfico.

Estructura gramatical. Tendencias hacia el analitismo.

Enriquecimiento léxico. Formación del vocabulario español.

5. El español moderno (siglos XVII-XVIII)

6. El español contemporáneo ( siglos XIX-XXI )

Condiciones historiques del funcionamiento del español contemporáneo.

5. Лінгвокраїнознавство

1. Los datos geográficos

2. La población española

3. La economía de España

4. La división administrativa de España

5. El sistema político español.

6. Las pautas principales de la historia española (prehistoria, los pueblos

colonizadores, romanización de la Península Ibérica, la España visigoda, la

España medieval, la España de los siglos XVI-XVIII, el siglo XIX, la España del

XX).

7. Las dinastías reales de España.

ІІ. Тестові завдання з практики іспанської мови

^ 1. Лексико-граматичний тест

Пропонується 40 завдань на перевірку володіння граматичними формами та структурами, а також лексикою іспанської мови. Тест на вибір правильного варіанту лексичного або граматичного явища із запропонованих 4-х до кожного завдання.

^ 2. Тест на розуміння письмового тексту

Пропонується текст (обсягом близько 500 слів) з 10-тю пропусками, які необхідно заповнити, вибравши правильний варіант з наведених 4-х до кожного пропуску.

(або Пропонується текст обсягом близько 500 слів, до якого поставлено 10 запитань. Необхідно вибрати правильний варіант відповіді із наведених 4-х до кожного запитання)

Критерії

оцінювання тестової роботи на вступному іспиті до магістратури

(спеціальність 8.020303 - іноземна мова і література)

на факультеті романо-германської філології

І. Тестові завдання з теоретичних дисциплін:

1) Теоретична граматика (20 завдань) – 10 балів

2) Лексикологія (20 завдань) – 10 балів

3) Стилістика (20 завдань) – 10 балів

4) Історія мови (20 завдань) – 10 балів

5) Лінгвокраїнознавство (40 завдань) – 20 балів

ІІ. Тестові завдання з практики іноземної мови

1) Лексико-граматичний тест (30 завдань) – 30 балів

2) Тест на розуміння письмового тексту (10 завдань) – 10 балів

Критерії оцінок за 100-бальною системою:

0-30 – "незадовільно"

31-60 – "задовільно"

61-89 – "добре"

90-100 – "відмінно"

Схожі:

Програма вступного іспиту до магістратури Основна мова iconПрограма вступного іспиту до магістратури Основна мова Спеціальність 020303 "Іноземна мова ( французька ) та література"
Програма вступного іспиту до магістратури (напрям 020303 – філологія, спеціальність 02030302 іноземна мова і література) складена...
Програма вступного іспиту до магістратури Основна мова iconПрограма вступного іспиту до магістратури основна мова спеціальність 02030302 Іноземна мова англійська
Програма вступного іспиту в магістратуру (напрям 0203 – філологія, спеціальність 02030302- іноземна мова І література) складена на...
Програма вступного іспиту до магістратури Основна мова iconПрограма вступного іспиту до магістратури основна мова спеціальність 02030302 Іноземна мова англійська
Програма вступного іспиту в магістратуру (напрям 0203 – філологія, спеціальність 02030302- іноземна мова і література) складена на...
Програма вступного іспиту до магістратури Основна мова iconПрограма вступного іспиту до магістратури основна мова спеціальність 02030302 „Іноземна мова (німецька) та література”
Програма вступного іспиту в магістратуру (напрям 020303 філологія, спеціальність 02030302 іноземна мова і література) складена на...
Програма вступного іспиту до магістратури Основна мова iconВ. В. Грабко “ ” 2012 р. Програма вступного іспиту до магістратури з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням»
move to 0-3614191
Програма вступного іспиту до магістратури Основна мова iconПрограма вступного іспиту з іноземної мови (польська мова) для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «магістр», «спеціаліст» Вступ
Програма вступного іспиту для спеціалістів (напрям 0203 – філологія, спеціальність 030501 – українська мова І література; польська...
Програма вступного іспиту до магістратури Основна мова iconПрограма підготовки до вступного іспиту до магістратури з іноземної мови (природничі спеціальності)
Згідно з положенням про магістратуру, затвердженим Міністерством освіти І науки України, прийом до магістратури відбувається на конкурсній...
Програма вступного іспиту до магістратури Основна мова iconПрограма вступного іспиту до магістратури друга мова спеціальність 02. 0303 „Іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська) та література”
Спеціальність 02. 0303 „Іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська)
Програма вступного іспиту до магістратури Основна мова iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет програма вступного іспиту до магістратури
Міжнародне економічне право“ та “Міжнародні організації“
Програма вступного іспиту до магістратури Основна мова iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет програма вступного іспиту до магістратури
Міжнародне економічне право“ та “Міжнародні організації“
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи