Програма фахового випробування за спеціальністю 03050201 «Економічна кібернетика» на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр пояснювальна записка icon

Програма фахового випробування за спеціальністю 03050201 «Економічна кібернетика» на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр пояснювальна записка
Скачати 95.96 Kb.
НазваПрограма фахового випробування за спеціальністю 03050201 «Економічна кібернетика» на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр пояснювальна записка
Дата02.09.2013
Розмір95.96 Kb.
ТипПрограма

Програма


фахового випробування за спеціальністю

8.03050201 «Економічна кібернетика»

на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Програма призначена для абітурієнтів, які бажають здобути кваліфікацію з економічної кібернетики за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».

Завданням фахового випробування є визначення:

 • рівня знання основних теоретичних знань з економічної кібернетики;

 • глибини засвоєння матеріалу;

 • вміння логічно мислити;

 • вміння використовувати набуті знання для аналізу економічних явищ і процесів при розв’язуванні конкретних практичних задач.

Програма включає чотири розділи: Економічна кібернетика, Управління проектами інформатизації, Системи прийняття рішень, Системи обробітки економічної інформації.


^ Розділ 1.Економічна кібернетика.


Економічна кібернетика як наука. Економічна кібернетика як наука про закономірності виникнення і функціонування економічних явищ. Місце економічної кібернетики в системі наук. Міждисциплінарні зв’язки економічної кібернетики . Суб’єкт та об’єкт економічної кібернетики. Галузі сучасної економічної кібернетики та їх класифікація.

^ СПИСОК СПЕЦІАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

 1. Айвазян С. А. Прикладная статистика и основы эконометрики : учебник / С. А. Айвазян, В. С. Мхитарян. – М. : ЮНИТИ, 2010. – 1022 c.

 2. Бородич С. А. Економетрика : учебное пособие / С. А. Бородич. – Минск : Новое знание, 2011. – 408 c.

 3. Економетрика : учебник / ред. И. И. Елисеева. – М. : Финансы и статистика, 2003. – 344 с.

 4. Лугінін О. Є. Економетрія : навч. посіб. / О. Є. Лугінін ; 2-ге вид., перероб. та доп. – К. : ЦУЛ, 2008. – 278 с.

 5. Лук’яненко І. Г. Економетрика : підручник / І. Г. Лук’яненко, Л. І. Краснікова. – К. : Знання, 2012. – 494 c.


Етапи становлення економічної кібернетики. Періодизація становлення кібернетики як науки. Економічна кібернетика як наука про моделювання економіки. Основні напрямки сучасної економічної кібернетики в системі наук. Розвиток вітчизняної економічної кібернетики.


^ СПИСОК СПЕЦІАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

 1. Назаренко О. М. Основи економетрики : підручник / О. М. Назаренко ; 2-е вид. вип. – К. : ЦНЛ, 2010. – 392 c.

 2. Наконечний С. І. Економетрія : навчальний посібник / С. І. Наконечний, Т. О. Терещенко, Т. П. Романюк. – К. : КНЕУ, 2007. – 352 с.

 3. Практикум по эконометрике : учебное пособие / ред. И. И. Елисеева. – М. : Финансы и статистика, 2009. – 192 с.

 4. Справочник по непараметрической статистике: современный подход : пер. с англ. / Е. З. Демиденко ; предисл. Ю. Н. Тюрина. – М. : Финансы и статистика, 1982. – 198 с.

 5. Толбатов Ю. А. Економетрика : підручник / Ю. А. Толбатов. – К. : Четверта хвиля, 2009. – 320 с.

Розділ 2. Управління проектами інформатизації.

Основні поняття теорії і практики управління проектами інформатизації. Поняття про управління проектами інформатизації. Економічні основи управління проектами інформатизації. Склад і структура системи управління проектами інформатизації. Розвиток та основні етапи становлення управління проектами інформатизації.

^ СПИСОК СПЕЦІАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Лавінський Г. Автоматизовані системи обробки економічної інформації: Підручник для студ. екон. спец. вищ. навч. закладів / Гліб Володимирович Лавінський (ред.). — К. : Вищ. школа, 1995. — 287с.

2. Писаревська Т. А. Інформаційні системи в управлінні трудовими ресурсами: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1999. — 252 с.

3. Ситник В. Ф., Писаревська Т. А., Єрьоміна Н. В., Краєва О. С. Основи інформаційних систем: Навч. посібник / За ред. В. Ф. Ситника. — К.: КНЕУ, 1997. — 252 с.

4. Черняк О. Системи обробки економічної інформації: Підручник. — К. : Знання, 2006. — 448с.

Організація управління в умовах системної обробки економічної інформації. Об’єкт та суб’єкт управління проектами інформатизації. Автоматизовані робочі місця на підприємстві. досконалення форм і методів управління виробництвом. Методичні основи автоматизації процесів збирання економічної інформації

^ СПИСОК СПЕЦІАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

1. Автоматизированные системы обработки финансово-кредитной информации / Под ред. проф. B.C. Рожнова. — М.: Финансы и кредит, 2011. — 250 с.

2. Рогач I. Ф., Денисова О. О., Каранфілов М. С. Тематика практичних і лабораторних робіт та завдання до самостійної роботи з дисципліни «Інформаційні системи і технології в банківській справі». — К.: КНЕУ, 2010.

3. Журнал: КОМПЬЮТЕРЫ + ПРОГРАММЫ (Автоматизация банковского бизнеса (деятельности) 2012, 2013 гг.


Розділ 3. Системи прийняття рішень

Організаційно-технологічні засади прийняття рішень. Суть процесу прийняття рішеннь та необхідність його підтримки. Основні поняття процесу прийняття рішень (альтернативні варіанти рішень, переваги, критерії вибору, особа, що приймає рішення). Постановка задачі прийняття рішень. Характеристика процесу прийняття рішень. Ролі учасників процесу прийняття рішень. Класи відношень об’єктів. Шкали вимірів. Фази вибору рішень. Допустимі, ефективні та оптимальне рішення. Множина рішень Еджворта-Парето. Типові завдання прийняття рішень.

^ СПИСОК СПЕЦІАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

 1. Бугара М. Прийняття управлінських рішень у виробничій сфері на основі імітаційного моделювання //Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. - 2010. - № 4. - C. 359-361

 2. Вершигора Е. Менеджмент : Учебное пособие/ Евгений Верши-гора,. -М.: Инфра-М, 2009. -256 с.

 3. Дойль П. Менеджмент : Стратегия и тактика/ Питер Дойль,; Пер. с англ. Т.Карасевич и др.; Под общ. ред. Ю.Н.Каптуревского. -СПб.; М.; Харьков; Минск: Питер, 2009. -559 с.

 4. Иванова Н.Ю. Менеджмент : Учеб пособие/ Н.Иванова, Б.м., 2013. - 127 с.

 5. Кузьмін О. Основи менеджменту : Підручник/ Олег Кузьмін, Ольга Мельник,. -К.: Академвидав, 2013. -414 с.

 6. Малиновський В. Функція прийняття управлінських рішень//Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. - 2009. - № 3. - C. 42-45

 7. Марченко В. Сучасні інформаційні технології прийняття раціональних управлінських рішень //Техніка АПК. - 2009. - № 3. - C. 9-11.

Методи і моделі прийняття рішень в СПР. Концепція стратегії оцінювання й вибору методів. Родове дерево методологій. Мета-сімейства методів. Якісні методи прийняття рішень. Комбіновані методи. Кількісні методи. Методи, що ґрунтуються на інформатиці. Специфікація методів. Класифікація ситуацій, пов'язаних із рішеннями. Чотири основні сценарії прийняття рішень. Рейтинг сімейств методологій для відкритих ситуацій прийняття рішень. Узагальнена матриця методів/ситуацій.

^ СПИСОК СПЕЦІАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

 1. Олексів І. Б. Метод прийняття управлінських рішень на засадах компромісного розв’язання//Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 12. - C. 142 - 149.

 2. Осовська Г. Основи менеджменту : Навч. посібн./ Галина Осовська,. -К.: Кондор, 2008. -552 с.

 3. Робінс Стефан П. Основи менеджменту/ Стефан П. Робінс, Девід А. ДеЧенцо,; Пер. с англ. А. Олійник, М. Корчинська, Р. Ткачук,. -К.: Вид-во Соломії Павличко "Осно-ви", 2012. -671 с.

 4. Сявавко М.С. Економіко-математичне моделювання у прийнятті управлінських рішень //Економіка АПК. - 2008. - № 3. - С.13-18.

 5. Тарнавська Н. Менеджмент: теорія та практика : Підруч. для вузів/ Наталія Тарнавська, Роман Пушкар. -Тернопіль: ВКФ "Карт-бланш", 2007. -457 с.

Системи прийняття рішень на основі сховищ даних та ОLАР-технологїй. Передумови та сутність СПР на основі сховищ даних та ОLАР-технологій. Базові концепції та визначення сховищ і вітрин даних. Оперативне аналітичне оброблення ОLАР. Орієнтовані на дані СПР. Реалізація концепції сховищ даних у СПР. Загальна та фірмові архітектури сховищ даних. Моделі побудови сховищ даних: багатовимірна модель, моделі реляційного типу, схеми «зірка» та «сніжинка». Підходи до проектування сховищ даних. Розвиток ОLАР-систем.

^ СПИСОК СПЕЦІАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

 1. І. В Іванова Менеджер- професійний керівник навч. пос. Київський національний торгово-економічний інститут/ І. В Іванова - Київ , 2012р – 300 с.

 2. Батюк А. Е Інформаційні системи. Навч. пос./ Батюк А. Е - Львів: Національний університет „ЛП”, інтелект захід 2008 р, - 520с

 3. Дес Дерлод: Ключові управлінські рішення. Пер. з англ,/ Дес Дерлод: -К. -Всеувито, наукова думка 2011р. , - 242 с.

 4. Том Ламберт: Ключові проблеми керівника. Пер. з англ,/ Том Ламберт: - -К. -Всеувито, наукова думка 2011р. , -242ст.

 5. Ситник В. Ф. Системи підтримки прийняття рішень: навч пос./ Ситник В. Ф -К: КНЕУ. 2010р. - 614с.

 6. В. М Гужва Інформационние системи і технології на підприємстві Навч. пос./ В. М Гужва - К: КНЕУ, 2001р – 400 с.

Розділ 4. Системи обробітки економічної інформації.

Загальна характеристика автоматизованої обробки інформації з управління виробництвом. Роль економічної інформації в управлінні. Сутність економічної інформації, класифікація та кодування інформації. Способи подання інформації. Основні типи автоматизованих систем. Автоматизовані системи управління. Організація автоматизованого робочого місця на виробничому об’єкті

^ СПИСОК СПЕЦІАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

1.Автоматизированные информационные технологии в экономике: Учебник/ Под ред.проф.Г.А.Титаренко. – М.: Компьютер, ЮНИТИ, 2008. – 400 с.
2. Бутинець Ф.Ф. Інформаційні системи бухгалтерського обліку. Підручник. / Бутинець Ф.Ф. – Житомир: ПП „Рута”, 2012. – 544 с.
3. Бухгалтерській фінансовий облік. Підручник/ За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. – Житомир: ЖІТІ, 2010. – 608 с.
4. Завгородній В.П. Бухгалтерський облік в Україні. Навч.посібник/. Завгородній В.П. – К.: А.С.К., 2011. – 848 с.
5. Організація бухгалтерського обліку. Навч.посіб. /Ф.Ф.Бутинець, О.В.Олійник, М.М.Шигун, С.М.Шулепова. – Житомир: ЖІТІ, 2011. - 576
6. Основи інформаційних систем: Навчальний посібник/ За ред.проф.Ситника. – К.: КНЕУ, 2010. – 252 с.

Організація автоматизованого розв'язування основних комплексів задач функціонального управління на підприємствах. Типова структура управління підприємством. Характеристика і структура інформаційної системи управління підприємством. Функціональні підсистеми управління. Автоматизація управління технічною підготовкою виробництва. Комплекси задач, що розв'язуються в рамках підприємства. Координація роботи функціональних підсистем.

^ СПИСОК СПЕЦІАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

1.Мельников В.В. Защита информации в компьютерных системах./ Мельников В.В. - М.: Финансы и статистика, 2010.- 368 с.
2. Положення про систему електронної пошти Національного банку України від 30.06.1993 р. зі змінами і доповненнями від 22.01.1996 р. №12 та від 23.05.1997 р. №165.
3. Батюк А.Є.Інформаційні системи в менеджменті: Навч. посібник. / Батюк А.Є., Двуліт З.П., Обельовська К.М. - Л.: Інтелект-Захід, 2010. - 520 с.
4.Бутинець Ф.Ф. Інформаційні системи бухгалтерського обліку: Підручник./ Бутинець Ф.Ф., Івахненков С.В., Давидюк Т.В., Шахрайчук Т.В.- Житомир: Рута, 2012. - 544 с.

Автоматизована обробка інформації з управління трудовими ресурсами. Загальне поняття управління трудовими ресурсами. Інформаційна база з трудових ресурсів. Основні задачі, які вирішуються при управлінні трудовими ресурсами. Особливості організації інформаційного забезпечення менеджменту персоналу. Особливості формування вихідної інформації.

^ СПИСОК СПЕЦІАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

1. А.Липис Электронная система денежных расчетов: Пер. С англ./ А.Липис, Т.Маршалл, Я.Линкер.- М.: Финансы и статистика, 2008.- 269 с.
2. Г.А.Титоренко. Компьютеризация банковской деятельности/ Г.А.Титоренко, В.И.Суворова, И.Ф.Возгилевич, В.И.Акимов и др.; Под ред. Г.А.Титоренко.- М.: Финстатинформ, 2010.-304 с.
3. Рудакова О.С. Банковские электронные услуги: Учебн. Пособие для вузов/ Рудакова О.С..- М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2009.- 261 с.
4. Информационные системы в экономике: Учебник/ Под. Ред. В.В.Дика.- М.: Финансы и статистика, 2010.- 272 с.
5. Колесник А.П. Компьютерные системы в управлении финансами./ Колесник А.П. - М.: Финансы и статистика, 2008.- 312 с


^ ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ

 1. Айвазян С. А. Прикладная статистика и основы эконометрики : учебник / С. А. Айвазян, В. С. Мхитарян. – М. : ЮНИТИ, 2010. – 1022 c.

 2. Бородич С. А. Економетрика : учебное пособие / С. А. Бородич. – Минск : Новое знание, 2011. – 408 c.

 3. Економетрика : учебник / ред. И. И. Елисеева. – М. : Финансы и статистика, 2003. – 344 с.

 4. Лугінін О. Є. Економетрія : навч. посіб. / О. Є. Лугінін ; 2-ге вид., перероб. та доп. – К. : ЦУЛ, 2008. – 278 с.

 5. Лук’яненко І. Г. Економетрика : підручник / І. Г. Лук’яненко, Л. І. Краснікова. – К. : Знання, 2012. – 494 c.

 6. Наконечний С. І. Економетрія : навчальний посібник / С. І. Наконечний, Т. О. Терещенко, Т. П. Романюк. – К. : КНЕУ, 2007. – 352 с.

 7. Практикум по эконометрике : учебное пособие / ред. И. И. Елисеева. – М. : Финансы и статистика, 2009. – 192 с.

 8. Справочник по непараметрической статистике: современный подход : пер. с англ. / Е. З. Демиденко ; предисл. Ю. Н. Тюрина. – М. : Финансы и статистика, 1982. – 198 с.

 9. Толбатов Ю. А. Економетрика : підручник / Ю. А. Толбатов. – К. : Четверта хвиля, 2009. – 320 с.

 10. Бугара М. Прийняття управлінських рішень у виробничій сфері на основі імітаційного моделювання //Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. - 2010. - № 4. - C. 359-361

 11. Вершигора Е. Менеджмент : Учебное пособие/ Евгений Верши-гора,. -М.: Инфра-М, 2009. -256 с.

 12. Дойль П. Менеджмент : Стратегия и тактика/ Питер Дойль,; Пер. с англ. Т.Карасевич и др.; Под общ. ред. Ю.Н.Каптуревского. -СПб.; М.; Харьков; Минск: Питер, 2009. -559 с.

 13. Иванова Н.Ю. Менеджмент : Учеб пособие/ Н.Иванова, Б.м., 2013. - 127 с.

 14. Кузьмін О. Основи менеджменту : Підручник/ Олег Кузьмін, Ольга Мельник,. -К.: Академвидав, 2013. -414 с.

 15. Малиновський В. Функція прийняття управлінських рішень//Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. - 2009. - № 3. - C. 42-45

Схожі:

Програма фахового випробування за спеціальністю 03050201 «Економічна кібернетика» на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр пояснювальна записка iconПояснювальна записка програма фахового вступного випробування з спеціальності 03050201 «Економічна кібернетика» розроблена
«Економічна кібернетика» розроблена відповідно освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня...
Програма фахового випробування за спеціальністю 03050201 «Економічна кібернетика» на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр пояснювальна записка iconПрограма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» зі спеціальності 03050201 "Економічна кібернетика". на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
Голова вченої ради факультету документальних комунікацій та менеджменту проф. Крайчук О. В
Програма фахового випробування за спеціальністю 03050201 «Економічна кібернетика» на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр пояснювальна записка iconПояснювальна записка щодо проведення фахового випробування для осіб
...
Програма фахового випробування за спеціальністю 03050201 «Економічна кібернетика» на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр пояснювальна записка iconПрограма фахового випробування за напрямом 030102 «Психологія» в Інституті інноваційної та післядипломної освіти на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста пояснювальна записка
Програма призначена для абітурієнтів, які бажають здобути кваліфікацію з психології за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»...
Програма фахового випробування за спеціальністю 03050201 «Економічна кібернетика» на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр пояснювальна записка iconПрограма фахового вступного випробування на спеціальність 03050201 „Економічна кібернетика
Підготовка спеціалістів за спеціальністю „Економічна кібернетика” здійснюється на основі базової вищої освіти за напрямом підготовки...
Програма фахового випробування за спеціальністю 03050201 «Економічна кібернетика» на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр пояснювальна записка iconПрограма фахового вступного випробування на спеціальність 03050201 „Економічна кібернетика
Підготовка спеціалістів за спеціальністю „Економічна кібернетика” здійснюється на основі базової вищої освіти за напрямом підготовки...
Програма фахового випробування за спеціальністю 03050201 «Економічна кібернетика» на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр пояснювальна записка iconПояснювальна записка щодо проведення фахового випробування для осіб, які вступають на вакантні місця нормативного терміну навчання
...
Програма фахового випробування за спеціальністю 03050201 «Економічна кібернетика» на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр пояснювальна записка iconПрограма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом підготовки 030502 "Економічна кібернетика". на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»
Голова вченої ради факультету документальних комунікацій та менеджменту проф. Крайчук О. В
Програма фахового випробування за спеціальністю 03050201 «Економічна кібернетика» на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр пояснювальна записка iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
«Економічна кібернетика» призначені для перевірки системи знань і вмінь випускників освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»...
Програма фахового випробування за спеціальністю 03050201 «Економічна кібернетика» на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр пояснювальна записка iconПрограма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за напрямом підготовки 0305 "Економіка та підприємництво" за спеціальністю 03050201 "Економічна кібернетика".
Укладачі: Юськів Б. М. – канд екон наук., доцент кафедри економічної кібернетики рдгу
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи