Наказ №317 Щодо підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності за 2012 рік icon

Наказ №317 Щодо підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності за 2012 рік
Скачати 265.62 Kb.
НазваНаказ №317 Щодо підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності за 2012 рік
Дата17.03.2013
Розмір265.62 Kb.
ТипНаказМіністерство освіти І НАУКИ України

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Володимира Гнатюка


Н А К А З


м. Тернопіль


12 грудня 2012 р. № 317

Щодо підведення підсумків наукової

та науково-технічної діяльності

за 2012 рік


З метою підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності структурних підрозділів університету за 2012 рік, та на підставі наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1360 від 30 листопада 2012 р.

НАКАЗУЮ:

1. Завідувачам кафедрами, керівникам науково-дослідних лабораторій, керівникам держбюджетних науково-дослідних тем:

1.1. Підвести підсумки наукової та науково-технічної діяльності за 2012 рік, у частині виконання тематичних планів науково-дослідних робіт, що фінансувались за рахунок коштів державного бюджету, отримання грантів на дослідження і розробки, теми, які включені до Зведеного тематичного плану науково-дослідних робіт університету на 2012 рік та кафедральних тем, які виконувались науковими, науково-педагогічними працівниками, докторантами, аспірантами та студентами.

1.2. До 20 грудня 2012 року занести у систему 1С «Наука» дані щодо результатів науково-дослідної діяльності працівників, докторантів та аспірантів університету відповідно до форми індивідуального звіту http://www.tnpu.edu.ua/science/zv_ti.php.

1.3. Подати до 28 грудня 2012 р. у науково-дослідну частину для подальшої державної реєстрації в Українському інституті науково-технічної і економічної інформації Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України заключні звіти (з усіма необхідними документами) про виконання робіт, які зареєстровано згідно з Порядком державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 27.10.2008 № 977.

1.4. До 10 січня 2013 р. подати у науково-дослідну частину узагальнену інформацію щодо підсумків наукової та науково-технічної діяльності згідно з переліком, що додається.

2. Науково-технічній раді університету до 15 січня 2012 р. заслухати завідувачів кафедрами та керівників тем щодо наукової діяльності підрозділів та здійснити прийняття анотованих звітів з наукових досліджень і розробок, які виконувались за рахунок коштів загального фонду державного бюджету за кодами програмної класифікації видатків 2201040 і завершені у 2012 році.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з наукової роботи та міжнародного співробітництва Б.Б. Буяка.


Ректор В.П.Кравець


Проект вносить Погоджено:

начальник НДЧ Проректор з наукової роботи

І.І. Павх та міжнародного співробітництва Б.Б. Буяк

Юрисконсульт


І.С. Сохіна

Перелік

інформаційних матеріалів щодо підсумків наукової та науково-технічної

діяльності підрозділів університету


1. Річний звіт за формою державної статистичної звітності № 3–наука «Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт» (річна) згідно з Інструкцією щодо заповнення форми державного статистичного спостереження, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 10.08.2010 № 323 «Про затвердження інструкцій щодо заповнення форм державних статистичних спостережень зі статистики науки та інновацій» (готує науково-дослідна частина).

2. Інформація про виконання показників паспортів бюджетних програм за 2012 рік (готує науково-дослідна частина).

3. Презентація щодо наукової та науково-технічної діяльності за 2012 рік та рекламні матеріали на СD-RW диску у програмі Power Point.

4. Інформація про наукову та науково-технічну діяльність наукового підрозділу за 2012 рік, затверджена їх керівником (за формою згідно з додатком 1).

5. Показники наукової та науково-технічної діяльності вищого навчального закладу або наукової установи за 2010-2012 роки за формою згідно з додатком 2 (готує науково-дослідна частина).

6. Інформація щодо комерціалізації прикладних науково-технічних розробок (за формою згідно з додатком 3).

7. Описи найбільш ефективних розробок (за формою згідно з додатком 4).

8. Анотовані звіти за кожною науково-дослідною роботою, що виконувалась згідно з тематичними планами науково-дослідних робіт університету (за формами згідно з додатками 5, 6).

9. Перелік анотованих звітів за закінченими науково-дослідними роботами у 2012 році з результатами експертизи за формою згідно з додатком 7 (готує науково-дослідна частина).

10. Графік звітування та презентації наукових підрозділів по-факультетно щодо наукової та науково-технічної діяльності за 2012 рік (згідно з додатком 8).

Звітна інформація, затверджена деканами університету та підписана керівниками наукових підрозділів, подається в НДЧ в одному примірнику в роздрукованому та електронному вигляді (файл типу «Текст у форматі RTF» на у редакторі Word шрифтом Times New Roman, розмір 12, міжрядковий інтервал - 1 у форматі А 4, поля зверху та знизу – 2 см, зліва – 2,5 см, справа – 1,5 см). Адреса для подання електронної версії: \\S01-02\pub\HАУКОВИЙ_ВІДДІЛ\ЗВІТ НАУКА 2012

Звертаємо увагу, що частина звітної інформації буде доступна для громадськості через сайт МОНмолодьспорту та сайт університету, зокрема представникам влади, підприємцям, інвесторам, бізнесовим структурам з метою ознайомлення та комерціалізації наукових результатів.

Персональну відповідальність за якість та достовірність підготовленої звітної інформації несуть керівники наукових підрозділів.


Проректор з наукової роботи

та міжнародного співробітництва Б.Б.Буяк


Додаток 1

до наказу Міністерства освіти

і науки, молоді та спорту України

30.11. 2012 № 1360

Інформація

про наукову та науково-технічну діяльність наукового підрозділу університету

за 2012 рік

І. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності наукового підрозділу (не більше двох сторінок) (необхідно коротко відобразити найбільш актуальні події, найвагоміші результати, статистичні дані із діяльності підрозділу у звітному році тощо):

а) коротка довідка про науковий підрозділ (до 7 рядків);

б) основні пріоритетні напрями наукової діяльності вищого навчального закладу або наукової установи (до 7 рядків);

в) науково-педагогічні кадри (стисла аналітична довідка за останні три роки);

г) кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування за останні три роки, відповідно до таблиці побудувати діаграму:

Категорії

робіт

2010

2011

2012

к-сть од.

Тис.грн.

к-сть од.

тис.грн.

к-сть од.

тис.грн.

ФундаментальніПрикладніГоспдоговірні

д) кількість відкритих у звітному році спеціалізованих вчених рад по захисту кандидатських та докторських дисертацій, кількість захищених дисертацій;

ж) найвагоміші результати фундаментальних досліджень та прикладних досліджень і розробок (визначити 1-2 найвагоміші результати, як пропозиції до узагальненого звіту університету; один результат - не більше 10 рядків; вказати назву теми, керівника, коротку характеристику одержаного наукового результату).

ІІ. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних і гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня

а) важливі результати за усіма закінченими у 2012 році фундаментальними науково-дослідними роботами, які виконувались за рахунок коштів державного бюджету (якщо таких не виконувалось, то зазначити наукові результати фундаментальних науково-дослідних робіт, які виконувались за кошти з інших джерел) (зазначити назву роботи, наукового керівника, фактичний обсяг фінансування за повний період, зокрема на 2012 рік; коротко описати одержаний науковий результат, його новизну, науковий рівень, значимість та практичне застосування);

б) найважливіші наукові результати отримані в результаті виконання перехідних науково-дослідних робіт (зазначити назву роботи, наукового керівника, фактичний обсяг фінансування за повний період, зокрема на 2012 рік; коротко описати одержаний науковий результат, його новизну, науковий рівень, значимість та практичне застосування);

ІІІ. Найважливіші результати прикладних досліджень, конкурентоспроможні прикладні розробки та новітні технології за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки, обов’язково зазначити підприємства і організації, на яких здійснювалася апробація, випробування, та які можуть бути зацікавлені у їх використанні

а) важливі результати за усіма закінченими у 2012 році прикладними науково-дослідними роботами, які виконувались за рахунок коштів державного бюджету (якщо таких не виконувалось, то зазначити наукові результати прикладних науково-дослідних робіт, які виконувались за кошти з інших джерел) (зазначити пріоритетний напрям, визначений Законом України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки»; пріоритетний тематичний напрям, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 № 942; назву роботи, наукового керівника, фактичний обсяг фінансування за повний період, зокрема на 2012 рік; коротко описати одержаний науковий результат, його новизну, науковий рівень, значимість та практичне застосування, наявні госпдоговірні роботи та обсяг коштів, отриманих від їх виконання);

б) найважливіші наукові результати отримані в результаті виконання перехідних науково-дослідних робіт (зазначити пріоритетний напрям, визначений Законом України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки»; пріоритетний тематичний напрям, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 № 942; назву роботи, наукового керівника, фактичний обсяг фінансування за повний період, зокрема на 2012 рік; коротко описати одержаний науковий результат, його новизну, науковий рівень, значимість та практичне застосування, наявні госпдоговірні роботи та обсяг коштів, отриманих від їх виконання);

^ IV. Розробки, які впроваджено у 2012 році за межами ВНЗ (відповідно до таблиці):

№ з/п

Назва та автори розробки

Важливі показники, які характеризують рівень отриманого наукового результату; переваги над аналогами, економічний, соціальний ефект

Місце впровадження (назва організації, відомча належність, адреса)

Дата акту впровадження

Практичні результати, які отримано університетом від впровадження

(обладнання, обсяг отриманих коштів, налагоджено співпрацю для подальшої роботи тощо)
^ V. Інформація про діяльність структурного підрозділу з комерціалізації науково-технічних розробок (коротко описати результати діяльності підрозділу у 2012 році, застосовані методи, підходи тощо в організації роботи центру)

^ VІ. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 2012 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор, за формою:

№ з/п

Автори

Назва роботи

Назва видання, де опубліковано роботу

Том, номер (випуск, перша-остання сторінки роботи

Статті

1

2

^ Статті, прийняті редакцією до друку

1

2


^ VІІ. Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, молодих учених (коротко описати діяльність студентського наукового товариства, Ради молодих учених, проблемних груп, наукових гуртків тощо).


^ VIIІ. Наукові підрозділи, їх напрями діяльності, робота з замовниками (центри колективного користування, центри трансферу технологій, тощо), (зазначити назву підрозділу, стисло описати його діяльність та результативність роботи).

^ IХ. Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями (надати загальну інформацію про стан міжнародного наукового співробітництва: характеристику основних напрямів міжнародного наукового і науково-технічного співробітництва, приклади їх успішної реалізації та перспективи розвитку) (до 20 рядків).

Детальні дані щодо тематики співробітництва з зарубіжними партнерами (окремо по кожній країні) викласти за формою:

Країна партнер (за алфавітом)

Установа - партнер

Тема співробітництва

Документ, в рамках якого здійснюється співробітництво, термін його дії

Практичні результати від співробітництва
Х. Інформація про наукову та науково-технічну діяльність, що здійснювалась спільно з науковими установами Національної академії наук України та національних галузевих академій наук (до 20 рядків) (спільні структурні підрозділи, тематика досліджень, видавнича діяльність, стажування студентів та аспірантів на базі академічних установ, результативність спільної співпраці, об’єднання зусиль щодо створення спільних центрів колективного користування наукоємним обладнанням, шляхи вирішення цього питання).

ХІ. Заходи, здійснені спільно з облдержадміністрацією та спрямовані на підвищення рівня ефективності роботи науковців для вирішення регіональних потреб (до 20 рядків) (госпдоговірна тематика, обсяги її фінансування, вирішені регіональні проблеми тощо).

ХІІ. Відомості щодо поліпшення рівня інформаційного забезпечення наукової діяльності, доступу до електронних колекцій наукової періодики та баз даних провідних наукових видавництв світу про патентно-ліцензійну діяльність.

^ ХІII. Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у межах робочого часу викладачів (коротко зазначити тематику, наукових керівників, науковий результат, його значимість).

^ ХIV. Розвиток матеріально-технічної бази досліджень

Оновити дані про потреби в унікальних наукових приладах та обладнанні іноземного виробництва вартістю понад 100 тис. грн. за формою:

з/п

Назва приладу (українською мовою та мовою оригіналу) і його марка, фірма- виробник, країна походження

Обґрунтування потреби закупівлі приладу (обладнання) в розрізі наукової тематики, що виконується ВНЗ/науковою установою

Вартість,

дол. США або євро

Вартість,

тис. гривень

1

2

3

4
^ XV. Заключна частина

Зауваження та пропозиції щодо забезпечення організації та координації наукового процесу в університеті, основні труднощі та недоліки в роботі наукових підрозділів при впровадженні наукової та науково-технічної діяльності у 2012 році. Пропозиції та зауваження щодо налагодження більш ефективної роботи в організації цих процесів.


^ Керівник підрозділу


Додаток 3

до наказу Міністерства освіти

і науки, молоді та спорту України

___________ 2012 № 1360

Форма

Інформація

щодо трансферу та/або комерціалізації (впровадження) прикладних науково-технічних розробок/технологій№ з/п

Назва вищого навчального закладу/

наукової установи

Назва прикладної науково-технічної розробки/ технології (наявність охоронного документу)

Відповідність прикладної науково-технічної розробки / технології пріоритетному напряму (інноваційної діяльності, розвитку науки і техніки)

Замовник прикладної науково-технічної розробки/ технології

(назва суб’єкта господарювання, адреса)

Початок і кінець розроблення

Вартість розробки

(загальна сума, тис. грн.)

Джерела фінансування (тис. грн.)

Передача та/або впровадження прикладної науково-технічної розробки/ технології

Бюджетні кошти

Власні кошти

Кошти замовників

Наявність укладеного договору про передачу прикладної науково-технічної розробки / ліцензійного договору

Результат впровадження

Джерело фінансування (власні, залучені, бюджетні кошти)

Назва юридичної особи, якій передається право на використання результатів прикладної науково-технічної розробки / технології

Сума договоруКерівник підрозділу ___________


Додаток 4

до наказу Міністерства освіти

і науки, молоді та спорту України

1360

Форма

Опис найбільш ефективної розробки

(не більше однієї сторінки)
^

Назва розробки

Автори


Основні характеристики, суть розробки

Патенто-, конкурентоспроможні результати


Порівняння із світовими аналогами

Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість

Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де планується реалізувати результати розробки
^

Стан готовності розробок


Результати впровадження

Адреса:

Тline 8line 9line 10елефон: , Факс: , E-mail:


Проректор із наукової роботи ___________


Додаток 5

до наказу Міністерства освіти

і науки, молоді та спорту України

№ 1360


Секція (згідно з наказом МОНмолодьспорту України від 29.11.2012 № 1339)

Назва пріоритетного напряму розвитку науки і техніки згідно з Законом України


^ АНОТОВАНИЙ ЗВІТ

за завершеною науково-дослідною роботою за __________ роки

(Характер НДР: фундаментальне дослідження)

1. Тема НДР:

2. Керівник НДР: ______________________________ (ПІБ)

3. Номер державної реєстрації НДР:

^ 4. Номер облікової картки заключного звіту:

5. Назва вищого навчального закладу, наукової установи:

6. Терміни виконання: початок - ________, закінчення - _________.

^ 7. Обсяг коштів, виділених на виконання НДР за весь період (згідно з запитом / фактичний) _________тис. гривень.

8. Короткий зміст запиту (до 40 рядків тексту):

- предмет та об'єкт дослідження;

- мета науково-дослідної роботи;

- основні завдання, задачі чи проблеми, які необхідно було вирішити для досягнення мети;

- у випадку, якщо відбувалися відхилення від запланованого календарного плану НДР, коригування завдань, проблем та результатів, викладених у запиті – описати це у звіті.

^ 9. Опис процесу наукового дослідження (40 - 50 рядків тексту):

- вказати використані методи наукових досліджень, методики, обладнання;

- зазначити, які з описаних в запиті ідей та гіпотез, реалізовані при виконанні НДР;

- результати етапів (відповідно до технічного завдання) відобразити у таблиці:

^ Номер етапу

Назва етапу

згідно з технічним завданням

Заплановані

результати етапу

Отримані результати етапу

1.


2.


3.


^ 10. Наукова новизна та значимість отриманих наукових результатів (до 30 рядків тексту).

11. Відповідність отриманих наукових результатів сучасному рівню досліджень в даній галузі (навести порівняння характеристик, ознак, властивостей, показників) (до 40 рядків тексту).

^ 12. Практична цінність результатів НДР (галузі економіки та суспільства, де можливе їх використання, конкурентоспроможність та інвестиційна привабливість тощо) (до 30 рядків тексту).

^ 13. Використання результатів у навчальному процесі (нові (оновлені) курси лекцій або їх розділи, практичні та лабораторні роботи, які створено (розроблено) на основі результатів НДР).

^ 14. Результативність виконання науково-дослідної роботи

з/пКритеріїЗаплановано

(відповідно

до запиту)

Виконано

(за резуль-татами НДР)

%

вико-нання

кількість

кількість

%

1.

Публікації колективу виконавців НДР:

1.1. Статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних.

1.2. Публікації в матеріалах конференцій, що входять до наукометричних баз даних.

1.3. Статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України.

1.4. Публікації у матеріалах конференцій, тезах доповідей та виданнях, що не включені до переліку наукових фахових видань України.

1.5. Монографії, опубліковані за рішенням Вченої ради ВНЗ (наукової установи).

1.6. Підручники, навчальні посібники з грифом МОНмолодьспорт України (МОН України).

1.7. Навчальні посібники без грифу МОНмолодьспорт України (МОН України).

1.8. Словники, довідники.


2.

Підготовка наукових кадрів:

2.1. Захищено докторських дисертацій за тематикою НДР.

2.2. Подано до розгляду у спеціалізовану вчену раду докторських дисертацій за тематикою НДР.

2.3. Захищено кандидатських дисертацій за тематикою НДР.

2.4. Подано до розгляду у спеціалізовану вчену раду кандидатських дисертацій за тематикою НДР.

2.5. Захищено магістерських робіт за тематикою НДР.


3.

Охоронні документи на об’єкти права інтелектуальної власності, які створено за тематикою НДР:

3.1. Отримано патентів (свідоцтв авторського права) України.

3.2. Подано заявок на отримання патенту України.

3.3. Отримано патентів (свідоцтв авторського права) інших держав.

3.4. Подано заявок на отримання патенту інших держав.


4.

Участь з оплатою у виконанні НДР:

4.1. Студентів.

4.2. Молодих учених та аспірантів.


15. Бібліографічний перелік монографій, підручників, посібників, словників, довідників, наукових статей, інших публікацій; подані заявки та отримані патенти; теми захищених та поданих до розгляду у спеціалізовану вчену раду дисертацій (за матеріалами досліджень за період виконання НДР)

^ 16. Кількість штатних співробітників _________, кількість сумісників _________, молодих учених з оплатою _________, кількість студентів з оплатою _________, які брали участь у виконанні НДР __________________________________________________________________

^ 17. Рішення вченої (наукової, науково-технічної) ради від ________ протокол № ________ про закінчення роботи^ Керівник роботи:


_______________________ ПІБ

Проректор із наукової роботи:


________________________ ПІБ

підпис

підпис

МПДодаток 6

до наказу Міністерства освіти

і науки, молоді та спорту України

___________ 2012 № 1360

Форма


Секція (згідно з наказом МОНмолодьспорту України від 29.11.2012 № 1339)

Назва пріоритетного напряму розвитку науки і техніки згідно з Законом України


^ АНОТОВАНИЙ ЗВІТ

за завершеною науково-дослідною роботою за __________ роки

(Характер НДР: прикладне дослідження/розробка)

1. Тема НДР:

2. Керівник НДР: ______________________________ (ПІБ)

3. Номер державної реєстрації НДР:

^ 4. Номер облікової картки заключного звіту:

5. Назва вищого навчального закладу, наукової установи:

6. Терміни виконання: початок - ________, закінчення - _________.

^ 7. Обсяг коштів, виділених на виконання НДР за весь період (згідно з запитом / фактичний) _________тис. грн.

8. Короткий зміст запиту ( до 40 рядків тексту):

- предмет та об'єкт дослідження;

- мета науково-дослідної роботи;

- основні завдання, задачі чи проблеми, які необхідно було вирішити для досягнення мети;

- у випадку, якщо відбувалися відхилення від запланованого календарного плану НДР, коригування завдань, проблем та результатів, викладених у запиті – описати це у звіті.

^ 9. Опис процесу наукового дослідження (40 - 50 рядків тексту):

- вказати використані методи наукових досліджень, методики, обладнання;

- зазначити, які з описаних в запиті ідей та гіпотез, реалізовані при виконанні НДР;

- результати етапів (відповідно до технічного завдання) відобразити у таблиці:

^ Номер етапу

Назва етапу згідно з технічним завданням.

Заплановані результати етапу

Отримані результати етапу

1.


2.


3.


^ 10. Наукова новизна та значимість отриманих наукових результатів (до 30 рядків тексту).

11. Відмінні риси і перевага отриманих результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними аналогами чи прототипами (навести порівняння характеристик, ознак, властивостей, показників) (до 40 рядків тексту)

^ 12. Практична цінність результатів та продукції (галузі економіки та суспільства, де можливе їх використання, конкурентоспроможність та інвестиційна привабливість, ступінь впровадження, обсяг впровадження (грн.), споживачі продукції; обсяг коштів, необхідних для промислового впровадження результатів) (до 60 рядків тексту)

^ 13. Використання результатів роботи у навчальному процесі (нові (оновлені) курси лекцій або їх розділи, практичні та лабораторні роботи, які створено (розроблено) на основі результатів НДР)

^ 14. Результативність виконання науково-дослідної роботи
Показники

Заплановано

(відповідно до запиту)

Виконано

(за резуль-татами НДР)

%

вико-нання

кількість

кількість

%Публікації виконавців за тематикою НДР:

1.1. Статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних.

1.2. Публікації в матеріалах конференцій, що входять до наукометричних баз даних.

1.3. Статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України.

1.4. Публікації у матеріалах конференцій, тезах доповідей та виданнях, що не включені до переліку наукових фахових видань України.

1.5. Монографії, опубліковані за рішенням Вченої ради ВНЗ (наукової установи).

1.6. Підручники, навчальні посібники з грифом МОНмолодьспорт України (МОН України).

1.7. Навчальні посібники без грифу МОНмолодьспорт України (МОН України).

1.8. Словники, довідники.
Підготовка наукових кадрів:

2.1. Захищено докторських дисертацій за тематикою НДР.

2.2. Подано до розгляду спеціалізовану вчену раду докторських дисертацій за тематикою НДР.

2.3. Захищено кандидатських дисертацій за тематикою НДР.

2.4. Подано до розгляду у спеціалізовану вчену раду кандидатських дисертацій за тематикою НДР.

2.5. Захищено магістерських робіт за тематикою НДР.
Охоронні документи на об’єкти права інтелектуальної власності створені за тематикою НДР:

3.1. Отримано патентів (свідоцтв авторського права) України.

3.2. Подано заявок на отримання патенту України.

3.3. Отримано патентів (свідоцтв авторського права) інших держав.

3.4. Подано заявок на отримання патенту інших держав.
Участь з оплатою у виконанні НДР:

4.1. Студентів.

4.2. Молодих учених та аспірантів.


15. Бібліографічний перелік монографій, підручників, посібників, словників, довідників, наукових статей, інших публікацій; подані заявки та отримані патенти; теми захищених та поданих до розгляду у спеціалізовану вчену раду дисертацій (за матеріалами досліджень за період виконання НДР).

^ 16. Використання результатів НДР в промисловості (інших галузях) (до 30 рядків):

- проведено промислові випробування;

- виготовлено експериментальний зразок;

- впроваджено результати (укладено госпдоговір або продано ліцензію – вказати обсяг договору, замовника, терміни виконання).

^ 17. Кількість штатних співробітників _________, кількість сумісників _________, молодих учених з оплатою _________, кількість студентів з оплатою _________, які брали участь у виконанні НДР

^ 18. Рішення вченої (наукової, науково-технічної) ради від ________ протокол № ________ про закінчення роботи


^ Керівник роботи:


_______________________ ПІБ

Проректор із наукової роботи:


________________________ ПІБ

підпис

підпис

МП


Додаток 7

до наказу від 12.12.2012, № 317


Перелік

анотованих звітів за закінченими науково-дослідними роботами у 2012 році

з результатами експертизи

Назва ВНЗ/НУз/п

Назва анотованого звіту, науковий керівник

Назва секції за фаховим напрямом Наукової ради МОНмолодьспорту

^ Результати експертизи анотованих звітів

(середній бал експертів)

Фундаментальні дослідження

1.


2.


Прикладні дослідження і розробки

1.
Проректор із наукової роботи ___________


Додаток 8

до наказу від 12.12.2012, № 317

Графік звітування та презентації

факультетів

щодо наукової та науково-технічної діяльності за 2012 рік


з/п

Назва вищого навчального закладу,

наукової установи

Дата

Час

1

Інститут педагогіки та психології

11.01.2013

1000

2

Інститут мистецтв
1100

3

Географічний факультет
1200

4

Факультет іноземних мов
14301

Хіміко-біологічний факультет

15.01.2013

1000

2

Фізико-математичний факультет
1100

3

Філологічний факультет
12001

Інженерно-педагогічний факультет

16.01.2013

1000

2

Історичний факультет
1100

3

Факультет фізичного виховання
1200

Перелік секцій за фаховими напрямами Наукової ради Міністерства:


 1. Математика

 2. Інформатика та кібернетика

 3. Загальна фізика

 4. Ядерна фізика, радіофізика та астрономія

 5. Електроніка, радіотехніка та телекомунікації

 6. Фізико-технічні проблеми матеріалознавства

 7. Енергетика та енергозбереження

 8. Технології видобутку та переробки корисних копалин

 9. Охорона навколишнього середовища

 10. Механіка

 11. Машинобудування

 12. Приладобудування

 13. Авіатехніка і транспорт

 14. Технології будівництва, дизайн, архітектура

 15. Біологія, біотехнології, харчування

 16. Хімія

 17. Економіка

 18. Право

 19. Педагогіка, психологія, соціологія, українознавство, проблеми освіти і науки, молоді та спорту

 20. Філософія, історія та політологія

 21. Літературознавство, мовознавство, мистецтвознавство та соціальні комунікації

 22. Дослідження з проблем природничих наук

 23. Ракетно-космічна техніка

Схожі:

Наказ №317 Щодо підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності за 2012 рік iconНаказ №283 Щодо підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності за 2013 рік
З метою підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності структурних підрозділів університету за 2013 рік, та на підставі...
Наказ №317 Щодо підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності за 2012 рік iconНаказ №438 Про підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності за 2013 рік І формування Плану наукової та науково-технічної діяльності тнеу на 2014 рік
З метою підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності за 2013 рік і формування Плану наукової та науково-технічної...
Наказ №317 Щодо підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності за 2012 рік iconЩодо підсумків наукової та науково-технічної діяльності за 2011 рік
З метою підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації та наукових...
Наказ №317 Щодо підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності за 2012 рік iconНаказ №1685 Про підсумки наукової та науково технічної діяльності за 2013 рік
З метою підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації та наукових...
Наказ №317 Щодо підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності за 2012 рік iconНаказ №1685 Про підсумки наукової та науково технічної діяльності за 2013 рік
З метою підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації та наукових...
Наказ №317 Щодо підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності за 2012 рік iconНаказ №293 Про підсумки звітної кампанії щодо результатів наукової та науково технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ за 2011 рік
З метою підведення підсумків звітної кампанії за 2011 рік щодо результатів наукової та науково-технічної діяльності вищих навчальних...
Наказ №317 Щодо підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності за 2012 рік iconРозпорядження м. Тернопіль № Про підготовку річного звіту по науковій та науково-технічній діяльності за 2012рік
Згідно наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30. 11. 2012 року №1360 щодо підведення підсумків наукової...
Наказ №317 Щодо підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності за 2012 рік iconПро підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності нау у 2011 році
Директорам інститутів, (деканам факультетів), керівникам відокремлених наукових підрозділів
Наказ №317 Щодо підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності за 2012 рік iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка наказ
З метою підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності структурних підрозділів, що підпорядковані науково-дослідній...
Наказ №317 Щодо підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності за 2012 рік iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка наказ
З метою підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності структурних підрозділів, що підпорядковані науково-дослідній...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи