Міністерство освіти І науки, Молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка icon

Міністерство освіти І науки, Молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка
Скачати 171.8 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, Молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка
Дата21.03.2013
Розмір171.8 Kb.
ТипПрограма


МІНІСТЕРСТВО освіти і науки, Молоді та спорту україни

тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка


"Затверджую"


Ректор____________ проф. Кравець В.П.


«______» ___________________2013р.


ПРОГРАМА

ВСТУПНОГО ВИПРОБОВУВАННЯ

З ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ


за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»

на спеціальності

8.02030302. Мова і література(англійська, німецька, французька)

та 8.02030304. Переклад (англо-український)


Тернопіль – 2013

Програма вступного випробовування з другої іноземної мови за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. – 13 с.


Розробники:

доц. Задорожна І.П. (англійська мова)

викл. Катериняк А.П.(німецька мова)

викл. Косович О.В. (французька мова)

доц. Гінка Б.І. (загальне редагування)


^ Пояснювальна записка


В умовах розбудови незалежної України виникає велика потреба у високоосвічених фахівцях зі знанням кількох іноземних мов. Це зумовлено розширенням і зміцненням міжнародних зв’язків, необхідністю ознайомлення зі світовою культурою, потребою освоєння науково-технічного прогресу, розширенням ділових і особистих контактів. Найбільш повноцінне спілкування людей різних країн можливе тільки за умови знання мов цих людей. Іноземні мови відіграють, таким чином, надзвичайно важливу роль у житті суспільства, оскільки стають дієвим чинником його соціально-економічного, науково-технічного і загальнокультурного прогресу і вагомим засобом міжнародної інтеграції.

У зв’язку з цим МОН України запровадило екзамен з іноземної мови для вступників у магістратуру, адже знання іноземних мов дозволить майбутнім науковцям швидко знайомитись з найновішими досягненнями сучасної науки, безпосередньо спілкуватись з зарубіжними колегами, оперативно переймати чужий і ділитися своїм науковим досвідом. «Не знаючи інших мов, ніколи не зрозумієш мовчання іноземців» – справедливо зауважує великий інтелектуал сучасності Станіслав Єжи Лєц. Зрештою, мови зроблять носія більш конкурентним на ринку праці, принесуть кращі доходи, забезпечать кращу кар’єру та життєвий успіх.

Успішне складання вступного іспиту з другої іноземної мови є необхідною умовою для вступу в магістратуру на факультеті іноземних мов. Вступні випробування проводяться за програмою, яка складена на основі навчальних програм, затверджених кафедрами, що навчають другої іноземної мови. Вона визначає обсяг і зміст знань з другої іноземної мови, які вимагаються від студента під час вступних випробувань.

Ця програма призначена для вступників освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» до Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка на спеціальності 8.02030302. Мова і література (англійська, німецька, французька) та 8.02030304. Переклад (англо-український).


^ 1. Загальні вимоги до вступного випробовування

з другої іноземної мови

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»


Вступне випробовування з другої іноземної мови за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» на спеціальності 8.02030302. Мова і література (англійська, німецька, французька) та 8.02030304. Переклад (англо-український) здійснюється в формі комп’ютерного тестування.


^ 1. Загальні вимоги до комп’ютерного тестування.


Комп’ютерне тестування за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» на спеціальності 8.02030302. Мова і література (англійська, німецька, французька) та 8.02030304. Переклад (англо-український) має на меті перевірити й оцінити знання іноземної мови як системи (фонетики, граматики, лексики, орфографії). Вступник повинен мати такий рівень сформованої мовної компетенції:


^ Англійська мова


Лексичний матеріал: 2000 лексичних одиниць, які містять 1000 одиниць продуктивної лексики. Слова, утворені від відомих коренів за допомогою афіксів: суфіксів іменників -er, -ing, -ment, -tion (sion), -ness, -ity; прикметників -less, -ful, -able, -y; числівників: -teen, -ty, th; прислівників: -lу; префіксів дієслів re-; прикметників: un-, dis-.

Граматичний матеріал

Синтаксис. Вживання простого (поширеного, непоширеного) речення з простим дієслівним чи іменним та складеним присудком. Вживання питальних речень різних типів. Вживання складносурядних та складнопідрядних речень. Вживання безособових речень типу It is warm. It is rainin. It is late.

Умовні речення трьох типів, а також речення з інфінітивними та дієприкметниковими конструкціями.

Морфологія. Іменник. Вживання іменників у множині, присвійному відмінку. Власні та загальні іменники.

Артикль. Основні випадки вживання неозначеного, означеного, нульового артиклів.

Прикметник. Вживання прикметників у вищому і найвищому ступенях, утворених за допомогою суфіксів і допоміжних слів.

Числівник. Кількісні й порядкові числівники.

Займенник. Особові, присвійні, вказівні, зворотні та неозначені займенники.

Прийменник. Вживання прийменників.

Прислівник. Типи прислівників. Вживання прислівників у вищому і найвищому ступенях порівняння за допомогою суфіксів і допоміжних слів.

Дієслово. Вживання ^ Present Simple для вираження звичайних дій, що відбуваються постійно, регулярно, а також для вираження дій, що відбуваються одна за одною. Вживання Past Simple для вираження дій, які відбулися у закінчений період часу в минулому; Future Simple – для вираження майбутніх дій; Present Continuous – для вираження дій, що відбуваються у момент мовлення, а також запланованих дій; Present Perfect – для вираження дій, завершених у минулому, результат яких відчувається тепер. Вживання Present Simple для позначення майбутньої дії після сполучників when, if. Вживання Past Perfect для позначення позаминулої дії. Вживання Present, Past, Future Simple Passive. Модальні дієслова та їх еквіваленти. Умовний спосіб дієслова. Perfect Continuous Tenses, форми на -ing (герундій, дієприкметник теперішнього часу), конструкції з інфінітивом.


^ Німецька мова


Лексичний матеріал: 2000 лексичних одиниць, які містять 1000 одиниць продуктивної лексики. Слова, утворені від відомих коренів за допомогою афіксів: суфіксів іменників -er, -1er, -chen, -lein, -ung, -heil; -keit; прикметників -ig, -isch, -los, -lich, -haft, -bar; порядкових числівників -te, -ste; префіксів прикметників un-, префіксів дієслів zurück-, auf-, mit-. Дієслова з невідокремлюваними префіксами be-, ge-, er-, ver-, zer-, ent-, emp-, miss-, іменники, утворені шляхом словосполучення.

^ Граматичний матеріал

Синтаксис. Вживання стверджувальних речень, заперечних речень з nicht і kein, наказових (спонукальних), питальних речень з питальними словами та без них. Вживання речень з присудком, вираженим зв’язкою з іменником чи прикметником у короткій формі (складний іменний присудок), з простим дієслівним присудком, з простим присудком, вираженим дієсловами з відокремлюваним префіксом у простих і складних часових формах активного стану.

Вживання речень із складним дієслівним присудком, вираженим модальним дієсловом з інфінітивом, дієсловом, дієсловом з zu.

Інфінітивні групи, основні випадки вживання інфінітива з часткою zu.

Вживання інфінітивних зворотів з um+zu +Infinituv; ohne+zu + Infinitiv, (an)statt+zu +Infinitiv.

Речення з конструкцією haben або sein+zu+Infinitiv.

Вживання складнопідрядних речень з підрядним додатковим із сполучниками dass, ob, з питальними словами та займенниковими прислівниками; з підрядним часу із сполучниками wenn, als, nachdem, während, bevor, seitdem; Складнопідрядні речення з підрядним часу і сполучниками als, nachdem, в яких попередня дія виражена дієсловом в Plusquamperfekt, а наступна – дієсловом в Imperfekt.

Складнопідрядні речення з підрядним причини із сполучниками weil, da; з підрядним мети з сполучником damit; з умовним підрядним з сполучником wenn та безсполучниковими; та допустовим підрядним з сполучником obwohl.

Вживання складносурядних речень із сполучниками und, aber, denn, deshalb.

Вживання речень з підметом, вираженим займенниками man, es.

Partizip I, Partizip II у ролі означення. Поширене речення, що містить дієприкметникові звороти з ^ Partizip l, Partizip II.

Морфологія. Відмінювання і вживання іменників у різних відмінках.

Артикль. Вживання означеного артикля. Вживання неозначеного артикля. Вживання нульового артикля.

Дієслово. Утворення і вживання часових форм сильних та слабких дієслів у ^ Präsens, Futurum, Perfekt, Imperfekt та Plusquamperfekt активного стану.

Вживання Präsens у значенні теперішнього і майбутнього часу.

Вживання Perfekt у бесіді і короткому повідомленні про те, що відбулося. Вживання Imperfekt у розповіді. Вживання Plusquamperfekt в підрядних реченнях часу.

Прикметник. Вживання короткої форми прикметників. Утворення, відмінювання і вживання ступенів порівняння прикметників у різних відмінках.

Прислівник. Вживання прислівників у різних ступенях порівняння.

Займенник. Вживання особових займенників у називному, давальному і знахідному відмінках. Відмінювання і вживання вказівних займенників jener, dieser, присвійних займенників, займенників wer і was.

Прийменник. Вживання прийменників з подвійним керуванням, прийменників, що вимагають давального відмінка: mit, nach, aus, zu, von, bei, gegenüber, außer, seit; прийменників з родовим відмінком während, wegen, (an)statt, trotz; із знахідним відмінком für, durch, ohne, um, gegen, entlang.


^ Французька мова


Лексичний матеріал: 2000 лексичних одиниць, які містять 1000 одиниць продуктивної лексики. Слова, утворені від відомих коренів за допомогою афіксів: суфіксів іменників -ment, -eur (euse), -ier (ière), -ie, -isme, -tion, -esse, суфіксів прикметників -eux (euse), -able, -al, префіксів дієслова re-, суфіксів числівників -ième. Слова з префіксом in-.

Граматичний матеріал

Синтаксис. Вживання простого речення з дієслівним та іменним присудком. Вживання дієслова être як зв'язки (Nous sommes dans la cour). Вживання питального речення з est-ce que, з питальними словами (Où va-t-il?). Вживання заперечної форми речення з ne...pas, ne...rien, ne...jamais.

Інфінітивний зворот з підсилювальними частками c'est...qui, c'est...que, складнопідрядні речення, в тому числі з підрядними умови (Si j’ai/j’avais le temps, j’irai/irais au cinéma).

Морфологія. Іменник. Вживання іменників у множині.

Артикль. Вживання означеного і неозначеного артикля в їх основному значенні. Вживання скороченої форми означеного артикля, злитих форм артикля du, des, au, aux. Вживання партитивного артикля з іменниками, які означають речовини та якість (du pain, du courage).

Найбільш поширені випадки вживання нульового артикля.

Вживання вказівних та присвійних займенникових прикметників з іменниками.

Прикметник. Вживання жіночого роду, форм числа, вживання ступенів порівняння.

Дієслово. Вживання часових форм ^ Présent de l'Indicatif, Passé composé, Futur simple, Futur et Passe immédiat, Imparfait дієслів І, II та III груп, Plus-que-parfait, Futur dans le passé, що вивчаються відповідно до потреб усного мовлення та читання. Вживання зворотних дієслів у часових формах.

^ Plus-que-parfait, Forme passive, Conditionnel Présent, безособові форми дієслова Gérondif, Participe Présent.

Вживання Impératif (2-а особа однини і множини та 1-а особа множини) Conditionnel et Subjonctif (présent, passé).

Займенник. Вживання особових займенників у (функції підмета і додатка (те, te, il, les, lui, vous, leur), вживання неозначено-особового займенника on, вживання займенника у, en.

Прислівник. Вживання ступенів порівняння прислівників.

Займенники та частки. Відносні займенники qui, que, обмежувальна частка ne...que.


^ 2. Структура та зміст комп’ютерного тестування

з другої іноземної мови

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»

Комп’ютерне випробовування проводиться шляхом виконання лексико-граматичних тестів. Запропоновані тести з другої іноземної мови для вступників в магістратуру на спеціальності 8.02030302. Мова і література (англійська, німецька, французька) та 8.02030304. Переклад (англо-український)побудовані за принципом множинного вибору (вибір єдино можливої правильної відповіді із чотирьох запропонованих) і містять завдання, спрямовані на перевірку рівня володіння вступниками програмним обсягом матеріалу.

^ Мета лексико-граматичних тестів – перевірити і оцінити знання вступників з основних розділів граматики та лексики іноземної мови.

Під час виконання лексико-граматичних тестів не дозволяється користуватися словником та іншою довідковою літературою.


^ Англійська мова

Комп’ютерні тести з англійської мови для вступників в магістратуру на спеціальність 8.02030302. Мова і література (німецька, французька) складаються з 8 розділів.

У процесі виконання тестових завдань 1-7 розділів перевіряється засвоєний в університеті граматичний матеріал за такими розділами:

1. Дієслово.

2. Іменник.

3. Займенник.

4. Прикметник.

5. Неособові форми дієслова.

6. Артикль.

7. Прийменник.

У розділі 8 (Вибір слова) визначається лексична компетенція абітурієнта, знання синонімічних рядів лексики сучасної англійської мови.

Завдання 1-4 розділів мають перший рівень складності та оцінюються в 1 бал. Розділи 5-7 містять завдання другого рівня складності та оцінюються у 2 бали кожне. Розділ 8 складається із завдань третього рівня складності, які оцінюються у 3 бали кожне. Тести містять лише одну правильну із чотирьох запропонованих відповідей.

Увесь тест включає 20 завдань першого рівня, 20 завдань другого рівня і 10 завдань третього рівня, загальна кількість завдань становить 50. Така кількість тестів для кожного вступника укладається комп’ютерною програмою, яка відбирає їх серед загальної кількості підготовлених завдань за принципом довільності та рівної кількості тестів однакової складності.

Максимальна кількість балів, які вступник може отримати за виконання тестових завдань, становить 90 балів.

Загальний час виконання тестових завдань – 1 година.


Німецька мова

Пропоновані тести з німецької мови для вступників в магістратуру на напрями підготовки 8.02030302. Мова і література (англійська, французька) та 8.02030304. Переклад (англо-український) укладені на основі вимог чинної навчальної програми з другої іноземної мови. Вони містять завдання, спрямовані на перевірку і оцінку рівня володіння вступниками таких аспектів програми:

а) граматичних явищ за темами:

 • Substantive, Adjektive, Präposіtionen

 • Pronomen, Verneinung

 • Imperativ, Präsens, Modalverben

 • Imperfekt, Perfekt, Futurum

 • Infinitiv, Infinitivgruppen

 • Rektion, Pronominaladverbien

 • Aktiv, Wortfolge

 • Objektsätze

 • Konditional-, Komparativsätze

 • Temporalsätze, Plusquamperfekt

 • Finalsätze, Kausalsätze

 • Genitivus partitivus

б) лексичного (фразеологічного) матеріалу;

в) перекладу на німецьку мову україномовних речень, що передбачає комплексну перевірку вміння адекватно інтерпретувати іншомовне висловлювання.

Кожному вступнику належить розв’язати на комп’ютері 50 тестових завдань. Дана кількість тестів для кожного вступника укладається спеціально розробленою комп’ютерною програмою, яка відбирає їх серед загальної кількості підготовлених завдань за принципом довільності.

За кожне правильно розв’язане завдання нараховується один бал. Максимальна кількість балів, які може набрати вступник за виконання тестових завдань, становить 50 балів.

Загальний час виконання тестових завдань – 1 година.


Французька мова

Вступнику в магістратуру на напрями підготовки 8.02030302. Мова і література (англійська, німецька) та 8.02030304. Переклад (англо-український) пропонується виконати завдання, з можливістю вибору одного із чотирьох запропонованих варіантів відповіді. Завдання спрямовані на перевірку і оцінку рівня володіння вступниками таких аспектів програми:

а) оперування граматичними категоріями

іменника, прикметника, займенника, дієслова; виконання певних вправ.

б) репродуктивно творчі завдання; це завдання, які містять запитання до підкресленого члена речення, підсилювальний зворот (mise en relief), сталі вирази, умовний спосіб, знаходження граматичних і лексичних помилок.

в) переклад речень французькою мовою з метою комплексно перевірити знання граматичного і лексичного матеріалу.

Загальна кількість завдань – 50. Така кількість тестів для кожного вступника укладається спеціально розробленою комп’ютерною програмою, яка відбирає їх серед загальної кількості підготовлених завдань за принципом довільності.

За кожне правильно розв’язане завдання нараховується один бал. Максимальна кількість балів, які вступник може отримати за виконання тестових завдань, становить 50 балів.

Загальний час виконання тестових завдань – 1 година.


^ 3. Оцінювання відповідей на вступному випробуванні

з другої іноземної мови

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»


3.1. Оцінювання комп’ютерного тестування

Схема переведення балів, отриманих за виконання комп’ютерних тестів

з німецької та французької мови, у стобальну шкалу


Кількість отриманих балів

За шкалою

ECTS

За національною шкалою

Кількість балів

прописом

цифрою

45 - 50

A

Відмінно

5

90 – 100

43 - 44

B

Дуже добре

4

85 – 89

38 - 42

C

Добре

4

75 – 84

35 - 37

D

Посередньо

3

65 – 74

30 - 34

E

Задовільно

3

60 – 64

18 - 29

Fx

Незадовільно

2

35 – 59

1 - 17

F

Незадовільно

2

1 – 34


Схема переведення балів, отриманих за виконання комп’ютерних тестів

з англійської мови, у стобальну шкалу


Кількість отриманих балів

За шкалою

ECTS

За національною шкалою

Кількість балів

прописом

цифрою

81 - 90

A

Відмінно

5

90 – 100

76 - 80

B

Дуже добре

4

85 – 89

64 - 75

C

Добре

4

75 – 84

58 - 63

D

Посередньо

3

65 – 74

54 - 57

E

Задовільно

3

60 – 64

31 - 53

Fx

Незадовільно

2

35 – 59

1 - 30

F

Незадовільно

2

1 – 34

^ 4. Рекомендована література для підготовки до вступного випробування з другої іноземної мови


Англійська мова

 1. Бонк Н.А., Котий Г.А., Лукьянова Н.А. Учебник английского языка. – Х.: ДеКонт - Торсинг, 1997. – 637с.

 2. Верба Л.Г., Верба Г.В. Граматика сучасної англійської мови. – К: ВП Логос, 2004. – 342с.

 3. Голіцинський Ю.Б. Граматика: Зб. вправ. – К: А.С.К., 2004. – 544с.

 4. Гужва Т.Н. Английский язык. Разговорные темы. – К.: Тандем, 2000. – 376с.

 5. Ладика О.В., Конепуд Н.І. Read with Pleasure (Читай із задоволенням). Навчально-методичний посібник з домашнього читання. – 2-е вид. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ, 2006. – 192 с.

 6. Ладика О.В., Чибрас Н.А., Гаврилюк М.Б. Watch and Learn (Дивись і навчайся). Навчально-методичний посібник. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ, 2006. – 120 с.

 7. Морська Л.І. Вправи з граматики англійської мови: Навчальний посібник. – Тернопіль: Астон, 2002. – 162c.

 8. Baker A. Ship or Sheep? An intermediate pronunciation course. – Cambridge: Cambridge University Press, 1981. – 170 p.

 9. Dooley J., Evans V. Grammarway 3. – Newbury: Express Publishing, 2000. – 261p.

 10. Evans V. Round-Up 6. English Grammar Practice. – Harlow: Longman, 2002. – 256p.

 11. Evans V., Dooley J. Enterprise 4: Intermediate. – Newberry: Express Publishing, 2002. – 190p.

 12. Integration of Reading. Listening and Speaking Skills [Електронний ресурс]. – Електрон. дан. і прогр. – Режим доступу: http://www.lang.uiuc.edu/r-li5/ESLproject/ eslbeg.html/, вільний.

 13. Learning Oral English Online [Електронний ресурс]. – Електрон. дан. і прогр. – Режим доступу: http://www.lang.uiuc.edu/r-li5/book/, вільний.

 14. McCarthy M., O’Dell F. English Idioms in Use. – Cambridge: Cambridge University Press, 2005. – 190p.

 15. McCarthy M., O’Dell F. English Phrasal Verbs in Use. – Cambridge: Cambridge University Press, 2006. – 206p.

 16. Misztal M. Tests in English. Thematic Vocabulary. – K.: Знання, КОО, 1999. – 352 с.

 17. Murphy R. English Grammar in Use. – Edinburgh: Cambridge University Press, 1994. – 350p.

 18. Redmen S. English Vocabulary in Use: Pre-intermediate & Intermediate. - Edinburgh: Cambridge University Press, 2000. – 270p.

 19. Redmen S., Garns R. Test Your English Vocabulary in Use: Pre-intermediate & Intermediate. – Cambridge: Cambridge University Press, 2006. – 142p.

 20. Swan M., Walter C. How English Works. A Grammar Practice Book. – Oxford: Oxford University Press, 1997. – 360 p.

 21. Ware D. Intermediate English Course. – Athens: the Lingaphone Institue, 1990. – 144p.

 22. Wellman G. Word Builder. – Oxford: Macmillan, 1998. – 266p.

 23. Word Play. [Електронний ресурс]. – Електрон. дан. і прогр. – Режим доступу: http://www.wolinskywveb.com/word.html, вільний.


Німецька мова

 1. Бачинський Я.В., Кушнерик В.І. Німецька мова: Підручник. Частина перша. – Чернівці: 1997. – 270 с.

 2. Волина С.А., Педанова М.А., Щабельская М.Н. Учебник немецкого языка. – М.: Высш. Ш., 1987. – 360 с.

 3. Волина С.А., Воронина Г.Б. Учебник немецкого языка для второго года обучения. – М.: Высш. Ш., 1997. – 303 с.

 4. Гінка Б.І., Мелех З.Д. Німецька мова: Посібник-порадник для школярів та абітурієнтів. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2008. – 260 с.

 5. Гінка Б.І. Das Leseparadies. Книга для читання німецькою мовою для старшокласників, абітурієнтів та студентів молодших курсів. –Тернопіль: Навчальна книга—Богдан, 2007. –212с.

 6. Євгененко Д.А., Білоус О.М. і ін. Практична граматика німецької мови: Навч. посібник для студентів і учнів. – Вінниця: Нова книга, 2002. – 334 с.

 7. Жовківський М. Німецька мова. – Чернівці: Рута, 2003. – 404 с.

 8. Конкурсні і тестові завдання з німецької мови. Львів: ЛНУ, 2002. – 322 с.

 9. Корнацький Б.В. Елементарна граматика німецької мови (морфологія).– Тернопіль: Астон, 1998. – 86 с.

 10. Михайлова О.Є., Шендельс Є.Й. Довідник з граматики німецької мови. Для учнів старших класів середньої школи. – К.: Рад. школа, 1977. – 276 с.

 11. Пеляк О.М., Катериняк А.П. Збірник тестових завдань з німецької мови. – Тернопіль: ТНПУ, 2005. – 80 с.

 12. Смеречанський Р.І. Довідник з граматики німецької мови. – К.: Рад. школа, 1989. – 302 с.

 13. Смолій М.С. Німецька мова: тематичні тексти, завдання, розмовні моделі.—Вид.2-е, перероб. і доп.– Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2007. – 304 с.

 14. Смолій М.С. Німецька мова: граматичний довідник.—Вид. 3-е, перероб. і доп.– Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2008. – 224 с.

 15. Снегирева Н.С. Тесты по немецкому языку. –М.: Айрис-Пресс, 2003. -288с.

 16. Тестові завдання з німецької мови / Укл. Бияк Н.Я., Веселовський Я.Б., Гінка Б.І. і ін. – Тернопіль: ТНПУ, 2004. – 92 с.


Французька мова

 1. Бубняк Г.М., Бубняк Р.А., Митник М.М. Граматика французької мови (методичні вказівки для студентів немовних спеціальностей): Навчально-методичний посібник для студентів І – ІІІ курсів немовних спеціальностей. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2006. – 123 с.

 2. Гузь С.І., Кравець Я.І., Львова Л.Ф., Мандзак І.А., Кость Г.М. Конкурсні тестові завдання з французької мови. Вид. 5-те, доп. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2003. – 239 с.

 3. Г.Драненко DALF français, niveau avancé Навчальний посібник для вищих навчальних закладів Київ, Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2004.

 4. О.Л.Костюк DELF français niveau intermédiaire Київ, Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2004, - 223с.

 5. Лисенко О.М. Посібник з граматики французької мови. – Київ, 2005. – 225с.

 6. Тестові завдання з французької мови / Упорядники: Бубняк Г.М.,
  Бубняк Р.А., Дзись Г.С., Качмар О.В. та ін.– Тернопіль: ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2004. – 122 с.

 7. Jouette André L’essentiel de la grammaire française. – Paris, Maxi poche, 2002. – 284p.

 8. Français (annabrevet 2004) Hatier2003-207р.

 9. Science et Vie mensuel 2000-2003.

 10. Ça m’intéresse hebdomadaire 2005-2008

 11. A vous de lire (Метод.вказівки до самостійної та індивідуальної роботи студентів)- Тернопіль: ТНПУ ім. Гнатюка, 2008, - 117с.


Схожі:

Міністерство освіти І науки, Молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка
Програма вступного випробовування з іноземних мов. – Тернопіль: тнпу ім. В. Гнатюка, 2013. –22с
Міністерство освіти І науки, Молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка факультет фізичного виховання
move to 0-16287294
Міністерство освіти І науки, Молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка факультет фізичного виховання
move to 0-16287298
Міністерство освіти І науки, Молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка факультет фізичного виховання
move to 0-16287297
Міністерство освіти І науки, Молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка факультет фізичного виховання
move to 0-16287296
Міністерство освіти І науки, Молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка факультет фізичного виховання
move to 0-16287295
Міністерство освіти І науки, Молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка
Програма вступного випробовування з іноземної мови професійного спрямування для вступників в магістратуру на немовні спеціальності....
Міністерство освіти І науки, Молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка
Програма вступного випробовування з іноземної мови професійного спрямування для вступників в магістратуру на немовні спеціальності....
Міністерство освіти І науки, Молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка iconМіністерство освіти І науки україни, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка
Програма вступного випробовування з іноземної мови професійного спрямування для вступників в магістратуру спеціальності 14010301...
Міністерство освіти І науки, Молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Программа предназначена для абитуриентов, поступающих на специальность «Русский язык и литература»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи