Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка
Скачати 172.52 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка
Дата21.03.2013
Розмір172.52 Kb.
ТипПрограма


МІНІСТЕРСТВО освіти і науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

тернопільський національний педагогічний університет

імені володимира гнатюка


«Затверджую»

Ректор ТНПУ ім. В.Гнатюка

_____________ Кравець В.П.

«____»_____________2013 р.


ПРОГРАМА


ВСТУПНОГО ВИПРОБОВУВАННЯ

З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ

для вступників в магістратуру на немовні спеціальності


Затверджено

на засідання кафедри

протокол № 1 від «03»вересня 2012р.

зав кафедри

Роман Р.М.


^ Тернопіль – 2012


Програма вступного випробовування з іноземної мови професійного спрямування для вступників в магістратуру на немовні спеціальності. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – 14 с.


Розробники:

доц. Роман Р. М., викл. Остапів Н.Є. (англійська мова)

доц. Турчин А.І., доц. Маньковська Т.О. (німецька мова)

доц. Бубняк Р.А.., викл. Бубняк Г.М. (французька мова)

доц. Роман Р.М (загальне редагування)


^ Пояснювальна записка

Євроінтеграційні процеси в Україні та Болонський процес передбачають створення єдиної Єврозони вищої освіти задля забезпечення конкурентоспроможності українських фахівців у світі. Це вимагає від майбутніх магістрів певного рівня володіння іноземною мовою, яка повинна стати важливим елементом їх професійної підготовки.

Згідно з положенням про магістратуру, затвердженим Міністерством освіти і науки України, прийом до магістратури відбувається на конкурсній основі. До складу вступних екзаменів до магістратури внесено екзамен з іноземної мови, який відбувається за поданням рекомендацій випускових кафедр та заяв студентів, які отримали ступінь бакалавра і мають намір продовжувати свою освіту у магістратурі.

Вступний іспит до магістратури з іноземної мови професійного спрямування базується на відповідних навчальних програмах бакалаврату, призначених для вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку фахівців з різних спеціальностей. Укладачами програм враховані Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти щодо рівнів володіння мовою, компетенцій користувача, можливих контекстів користування мовою, процедур складання програм та контролю результатів навчання. Програми є загальними за характером і можуть використовуватись для різних спеціальностей та спеціалізацій професійної підготовки студентів. Програми складені у відповідності до вимог апробованої кредитно-модульної системи.

Вступний іспит до магістратури з іноземної мови професійного спрямування визначає рівень знань іноземної мови (від початкового до професійно-спрямованого) та перевіряє комунікативну компетенцію, володіння словниковим запасом та граматичними структурами.

Вступне оцінювання ставить за мету визначити рівень комунікативної мовної компетенції студентів відповідно до вимог програми (В2 для бакалаврів). «Критерії» для цього рівня Типової програми ІМПС базуються на:

 • дескрипторах, запропонованих Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти (2001р.);

 • вимогах освітньо-кваліфікаційних характеристик (ОКХ) випускників, затверджених Міністерством освіти і науки України;

 • конкретних посадових інструкціях, що розроблені та затверджені підприємствами, організаціями, інститутами.

Тематика розділів програми розроблена з урахуванням специфіки педагогічного університету і є уніфікованою програмою, що дає можливість здійснити моніторинг студентів різних фахових напрямків.

^ 1. Загальні вимоги до вступників у магістратуру

зі вступного випробовування з іноземної мови

професійного спрямування

Формат вступного випробовування з іноземної мови професійного спрямування (далі — ІМПС) базується на вимогах рівня володіння мовою В2 Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти (2001р.). Іспит складається у формі комп’ютерного тестування.


^ 1.1. Загальні вимоги до вступників з комп’ютерного тестування

Комп’ютерне тестування вступників у магістратуру на немовні спеціальності має на меті перевірити й оцінити знання ІМПС як системи (граматики, лексики, орфографії). Виходячи з цього, вступник повинен мати такий рівень сформованої мовної компетентності:

 • знати граматичні структури, що є необхідними для вираження відповідних функцій та понять, а також для розуміння і продукування широкого кола текстів в особистій, навчальній та професійній сферах;

 • знати правила синтаксису, щоб розпізнати і продукувати широке коло текстів в особистій, навчальній та професійній сферах;

 • володіти широким діапазоном слів, фраз, мовленнєвих зворотів.

 • володіти основними мовленнєвими кліше для формальних та неформальних бесід.

^ АНГЛІЙСЬКА МОВА

Лексичний матеріал.

2000 лексичних одиниць, які містять 1000 одиниць продуктивної лексики. Слова, утворені від відомих коренів за допомогою афіксів: суфіксів іменників -er, -ing, -ment, -tion (sion), -ness, -ity; прикметників -less, -ful, -able, -y; числівників: -teen, -ty, th; прислівників: -lу; префіксів дієслів re-; прикметників: un-, dis-.


Граматичний матеріал.

Синтаксис. Вживання простого (поширеного, непоширеного) речення з дієслівним, іменним і складеним присудком. Вживання питальних речень різних типів. Вживання складносурядних та складнопідрядних речень. Вживання безособових речень типу it is warm, it is raining, it is late.

Умовні речення, що виражають нереальні, неможливі дії, об’єктно-інфінітивні, об’єктно-дієприкметникові та суб’єктно-інфінітивні конструкції.

Морфологія. Іменник. Вживання іменників у множині, присвійному відмінку. Власні та загальні іменники.

Артикль. Основні випадки вживання неозначеного, означеного, нульового артиклів.

Прикметник. Вживання прикметників у вищому і найвищому ступенях, утворених за допомогою суфіксів і допоміжних слів.

Числівник. Кількісні й порядкові числівники.

Займенник. Особові, присвійні, вказівні, зворотні та неозначені займенники.

Прийменник. Типи прийменників.

Прислівник. Вживання прислівників у вищому і найвищому ступенях порівняння за допомогою суфіксів і допоміжних слів.

Дієслово. Вживання ^ Present Simple для вираження звичайних дій, що відбуваються постійно, регулярно, а також для вираження дій, що відбуваються одна за одною. Вживання Past Simple для вираження дій, які відбулися у закінчений період часу в минулому; Future Simple – для вираження майбутніх дій; Present Continuous – для вираження дій, що відбуваються у момент мовлення, а також запланованих дій; Present Perfect – для вираження дій, завершених у минулому, результат яких відчувається тепер. Вживання Present Simple для позначення майбутньої дії після сполучників when, if. Вживання Past Perfect для позначення позаминулої дії. Вживання Present, Past, Future Simple Passive. Модальні дієслова та їх еквіваленти. Дієслівні форми непрямих способів. Perfect Continuous Tenses, форми на -ing (герундій, дієприкметник теперішнього часу), конструкції із інфінітивом.

^ НІМЕЦЬКА МОВА

Лексичний матеріал.

2000 лексичних одиниць, які містять 1000 одиниць продуктивної лексики. Слова, утворені від відомих коренів за допомогою афіксів: суфіксів іменників -er, -1er, -chen, -lein, -ung, -heil; -keit; прикметників -ig, -isch, -los, -lich, -haft, -bar; порядкових числівників -te, -ste; префіксів прикметників un-, префіксів дієслів zurück-, auf-, mit-. Дієслова з невідокремлюваними префіксами be-, ge-, er-, ver-, zer-, ent-, emp-, miss-, іменники, утворені шляхом словосполучення.

^ Граматичний матеріал.

Синтаксис.

Вживання стверджувальних речень, заперечних речень з nicht і kein, наказових (спонукальних), питальних речень з питальними словами та без них. Вживання речень з присудком, вираженим зв’язкою з іменником чи прикметником у короткій формі (складний іменний присудок), з простим дієслівним присудком, з простим присудком, вираженим дієсловами з відокремлюваним префіксом у простих і складних часових формах активного та пасивного стану.

Вживання речень із складним дієслівним присудком, вираженим модальним дієсловом з інфінітивом, дієсловом, дієсловом з zu.

Інфінітивні групи, основні випадки вживання інфінітива з часткою zu.

Вживання інфінітивних зворотів з um+zu +Infinituv, ohne+zu + Infinitiv, (an)statt+zu +Infinitiv.

Речення з пасивною конструкцією. Речення з конструкцією haben або sein+zu+Infinitiv. Речення з конструкцією: модальне дієслово + Infinitiv Passiv.

Вживання складнопідрядних речень з підрядним додатковим із сполучниками dass, ob, з питальними словами та займенниковими прислівниками; з підрядним часу із сполучниками wenn, als, nachdem, während, bevor, seitdem; Складнопідрядні речення з підрядним часу і сполучниками als, nachdem, в яких попередня дія виражена дієсловом в Plusquamperfekt, а наступна – дієсловом в Imperfekt.

Складнопідрядні речення з підрядним причини із сполучниками weil, da; з підрядним означальним з відносними займенниками die, der, das, die в усіх відмінках, з прийменниками та без них; з підрядним мети з сполучником damit; з умовним підрядним з сполучником wenn та безсполучниковими; та допустовим підрядним з сполучником obwohl.

Вживання складносурядних речень зі сполучниками und, aber, denn, deshalb.

Вживання речень з підметом, вираженим займенниками man, es.

Partizip I, Partizip II у ролі означення. Поширене речення, що містить дієприкметникові звороти з ^ Partizip l, Partizip II.


Морфологія.

Відмінювання і вживання іменників у різних відмінках.

Артикль. Вживання означеного артикля. Вживання неозначеного артикля. Вживання нульового артикля.

Дієслово. Утворення і вживання часових форм сильних та слабких дієслів у ^ Präsens, Futurum, Perfekt, Imperfekt та Plusquamperfekt активного та пасивного стану. Вживання Präsens у значенні теперішнього і майбутнього часу. Вживання Perfekt у бесіді і короткому повідомленні про те, що відбулося. Вживання Imperfekt у розповіді. Вживання Plusquamperfekt в підрядних реченнях часу.

Прикметник. Вживання короткої форми прикметників. Утворення, відмінювання і вживання ступенів порівняння прикметників у різних відмінках.

Прислівник. Вживання прислівників у різних ступенях порівняння Займенникові прислівники.

Числівник. Утворення кількісних, дробових, порядкових числівників.

Займенник. Вживання особових займенників у називному, давальному і знахідному відмінках. Відмінювання і вживання вказівних займенників jener, dieser, присвійних займенників, займенників wer і was.

Прийменник. Вживання прийменників з подвійним керуванням, прийменників, що вимагають давального відмінка: mit, nach, aus, zu, von, bei, gegenüber, außer, seit; прийменників з родовим відмінком während, wegen, (an)statt, trotz; із знахідним відмінком für, durch, ohne, um, gegen, entlang.
^
ФРАНЦУЗЬКА МОВА

Лексичний матеріал: 2000 лексичних одиниць, які містять 1000 одиниць продуктивної лексики. Слова, утворені від відомих коренів за допомогою афіксів: суфіксів іменників -ment, -eur (euse), -ier (ière), -ie, -isme, -tion, -esse, суфіксів прикметників -eux (euse), -able, -al, префіксів дієслова re-, суфіксів числівників -ième. Слова з префіксом in-.

Граматичний матеріал:

Синтаксис. Вживання простого речення з дієслівним та іменним присудком. Вживання дієслова être як зв'язки (Nous sommes dans la cour). Вживання питального речення з est-ce que, з питальними словами (Où va-t-il?). Вживання заперечної форми речення з ne...pas, ne...rien, ne...jamais.

Інфінітивний зворот з підсилювальними частками c'est...qui, c'est...que, складнопідрядні речення, в тому числі з підрядними умови (Si j’ai/j’avais le temps, j’irai/irais au cinéma).

Морфологія. Іменник. Вживання іменників у множині.

Артикль. Вживання означеного і неозначеного артикля в їх основному значенні. Вживання скороченої форми означеного артикля, злитих форм артикля du, des, au, aux. Вживання партитивного артикля з іменниками, які означають речовини та якість (du pain, du courage).

Найбільш поширені випадки вживання нульового артикля.

Вживання вказівних та присвійних займенникових прикметників з іменниками.

Прикметник. Вживання жіночого роду, форм числа, вживання ступенів порівняння.

Дієслово. Вживання часових форм ^ Présent de l'Indicatif, Passé composé, Futur simple, Futur et Passe immédiat, Imparfait дієслів І, II та III груп, Plus-que-parfait, Futur dans le passé, що вивчаються відповідно до потреб усного мовлення та читання. Вживання зворотних дієслів у часових формах.

^ Plus-que-parfait, Forme passive, Conditionnel Présent, безособові форми дієслова Gérondif, Participe Présent.

Вживання Impératif (2-а особа однини і множини та 1-а особа множини) Conditionnel et Subjonctif (présent, passé).

Займенник. Вживання особових займенників у (функції підмета і додатка (те, te, il, les, lui, vous, leur), вживання неозначено-особового займенника on, вживання займенника у, en.

Прислівник. Вживання ступенів порівняння прислівників.

Займенники та частки. Відносні займенники qui, que, обмежувальна частка ne...que.

^ 2. Структура та зміст письмового вступного випробування (комп’ютерне тестування)

Письмове вступне випробовування проводиться у формі комп’ютерного тестування шляхом виконання лексико-граматичних тестів. Пропоновані тести з ІМПС для вступників в магістратуру на немовні спеціальності побудовані за принципом множинного вибору (вибір єдино можливої правильної відповіді із чотирьох запропонованих, двозначність відповіді виключається) і містять завдання, спрямовані на перевірку рівня володіння бакалаврами програмним обсягом матеріалу.

^ Мета комп’ютерного тестування полягає у визначенні рівня знань абітурієнтів із основних лексичних та граматичних тем іноземної мови.

Під час виконання лексико-граматичних тестів не дозволяється користуватися словником, мобільним телефоном та іншими електронними пристроями.

^ АНГЛІЙСЬКА МОВА

Пропоновані тести з англійської мови професійного спрямування для вступників в магістратуру на немовні спеціальності укладені на основі вимог чинної навчальної програми з ІМПС. Вони містять завдання, спрямовані на перевірку і оцінку рівня володіння бакалаврами таких аспектів програми:

а) граматичних явищ:

 • Verb;

 • Noun;

 • Pronouns;

 • Adjective;

 • Verbals;

 • Articles;

 • Numeral;

 • Prepositions;

 • Adverb.

б) лексичного (фразеологічного) та країнознавчого матеріалу

в) перекладу англійською мовою україномовних речень, що передбачає комплексну перевірку вміння адекватно інтерпретувати іншомовне висловлювання.

До першого типу належать завдання на підстановку граматичних форм для перевірки знань граматичного матеріалу.

Завдання другого типу передбачають комплексну перевірку знань лексичного (фразеологічного) і країнознавчого матеріалу в обсязі чинної програми.

Завдання третього типу — це речення на переклад, мета яких — встановити рівень уміння абітурієнта адекватно відобразити зміст українського речення засобами німецької мови. Виконання тестових завдань третього рівня передбачає синтезоване продуктивне володіння усіма знаннями, навичками й уміннями, набутими під час вивчення німецької мови професійного спрямування.

Тести виключають двозначність відповіді, тобто правильною із чотирьох запропонованих варіантів відповідей є лише одна.

Весь тест включає 15 завдань першого типу, 20 завдань другого типу і 15 завдань третього типу, загальна кількість завдань становить 50. Така кількість тестів для кожного вступника укладається комп’ютерною програмою, яка відбирає їх серед загальної кількості підготовлених завдань за принципом довільності та рівної кількості тестів однакової складності.

Максимальна кількість балів, які вступник може отримати за виконання тестових завдань, становить 100 балів.

Загальний час виконання тестових завдань – 60 хвилин.

^ НІМЕЦЬКА МОВА

Пропоновані тести з німецької мови професійного спрямування для вступників в магістратуру на немовні спеціальності укладені на основі вимог чинної навчальної програми з ІМПС. Вони містять завдання, спрямовані на перевірку і оцінку рівня володіння бакалаврами таких аспектів програми:

а) граматичних явищ за темами:

 • Substantive, Adjektive, Partizipien;

 • Pronomen, Verneinung;

 • Imperativ, Präsens, Modalverben;

 • Imperfekt, Perfekt, Futurum;

 • Infinitiv, Infinitivgruppen;

 • Präposіtionen, Rektion, Pronominaladverbien;

 • Aktiv, Passiv;

 • Wortfolge;

 • Satzgefüge. Unterordnende Konjunktionen;

 • Satzreihe. Nebenordnende Konjunktionen. Doppelkonjunktionen;

б) лексичного (фразеологічного) та країнознавчого матеріалу

в) перекладу німецькою мовою україномовних речень, що передбачає комплексну перевірку вміння адекватно інтерпретувати іншомовне висловлювання.

Відповідно до цього розроблено три типи тестових завдань.

До першого типу належать завдання на підстановку граматичних форм для перевірки знань граматичного матеріалу.

Завдання другого типу передбачають комплексну перевірку знань лексичного (фразеологічного) і країнознавчого матеріалу в обсязі чинної програми.

Завдання третього типу — це речення на переклад, мета яких — встановити рівень уміння абітурієнта адекватно відобразити зміст українського речення засобами німецької мови. Виконання тестових завдань третього рівня передбачає синтезоване продуктивне володіння усіма знаннями, навичками й уміннями, набутими під час вивчення німецької мови професійного спрямування.

Тести виключають двозначність відповіді, тобто правильною із чотирьох запропонованих варіантів відповідей є лише одна.

Весь тест включає 15 завдань першого типу, 20 завдань другого типу і 15 завдань третього типу, загальна кількість завдань становить 50. Така кількість тестів для кожного вступника укладається комп’ютерною програмою, яка відбирає їх серед загальної кількості підготовлених завдань за принципом довільності та рівної кількості тестів однакової складності.

Максимальна кількість балів, які вступник може отримати за виконання тестових завдань, становить 100 балів.

Загальний час виконання тестових завдань – 60 хвилин.

^ ФРАНЦУЗЬКА МОВА

Вступнику в магістратуру на немовні спеціальності пропонується виконати завдання, з можливістю вибору одного із чотирьох запропонованих варіантів відповіді. Завдання спрямовані на перевірку і оцінку рівня володіння бакалаврами таких аспектів програми:

а) оперування граматичними категоріями

іменника, прикметника, займенника, дієслова; виконання певних вправ для перевірки знань граматичного матеріалу.

б) репродуктивно творчі завдання; це завдання, які містять запитання до підкресленого члена речення, підсилювальний зворот (mise en relief), сталі вирази, умовний спосіб, знаходження граматичних і лексичних помилок.

в) переклад речень французькою мовою з метою комплексно перевірити знання граматичного і лексичного матеріалу.

Весь тест включає 15 завдань першого типу, 20 завдань другого типу і 15 завдань третього типу, загальна кількість завдань –50. Така кількість тестів для кожного вступника укладається спеціально розробленою комп’ютерною програмою, яка відбирає їх серед загальної кількості підготовлених завдань за принципом довільності та рівної кількості тестів однакової складності.

Тестові завдання ^ 1-го типу оцінюються 1 балом, 2-го типу — 2 балами і 3-го типу — 3 балами. Максимальна кількість балів, які вступник може отримати за виконання тестових завдань, становить 100 балів.

Загальний час виконання тестових завдань – 60 хвилин.

^ 3. Оцінювання комп’ютерного тестування з ІМПС

Максимальна кількість балів, яку може набрати вступник за виконання тестових завдань, складає 5 балів. Схема переведення балів, отриманих за виконання комп’ютерних тестів з ІМПС у стобальну шкалу та 5-бальну шкалу має такий вигляд:

^ Кількість отриманих балів

За шкалою

ECTS

За національною шкалою

Кількість балів

прописом

цифрою

90–100

A

Відмінно

5

90–100

85–89

B

Дуже добре

4

85–89

75–84

C

Добре

4

75–84

65–74

D

Посередньо

3

65–74

60–64

E

Задовільно

3

60–64

35–59

Fx

Незадовільно

2

35–59

1–34

F

Незадовільно

2

1–34

4. Рекомендована література для підготовки

до вступного випробування у магістратуру з ІМПС


^ АНГЛІЙСЬКА МОВА

 1. Бонк Н.А., Котий Г.А., Лукьянова Н.А. Учебник английского языка. – Х: ДеКонт - Торсинг, 1997. – 637с.

 2. Верба Л.Г., Верба Г.В. Граматика сучасної англійської мови. – К: ВП Логос, 2004. – 342с.

 3. Гапонів А.Б., Возна М.О. Лінгвокраїнознавство. Англомовні країни. Підручник для студентів та викладачів вищих навчальних закладів. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2005. – 464 с.

 4. Голіцинський Ю.Б. Граматика: Зб. вправ. – К: А.С.К., 2004. – 544с.

 5. Гужва Т.Н. Английский язык. Разговорные темы. – К.: Тандем, 2000. – 376с.

 6. Куліш Л.Ю., Друянова В.А., Мотова В.Л. Прискорений курс англійської мови.

 7. Ладика О.В., Конепуд Н.І. Read with Pleasure (Читай із задоволенням). Навчально-методичний посібник з домашнього читання. – 2-е вид. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ, 2006. – 192 с.

 8. Ладика О.В., Чибрас Н.А., Гаврилюк М.Б. Watch and Learn (Дивись і навчайся). Навчально-методичний посібник. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ, 2006. – 120 с.

 9. Морська Л.І. Вправи з граматики англійської мови: Навчальний посібник. – Тернопіль: Астон, 2002. – 162c.

 10. A Grammar of the English Language\ В. Л. Каушанськая и др. - Киев:, 1997. – 455c.

 11. Davydenko L. Test your Grammar and Usage. Перевір свої знання з англійської мови. – Тернопіль: Підручники & посібники, 2002. – 224c.

 12. Integration of Reading. Listening and Speaking Skills [Електронний ресурс]. – Електрон. дан. і прогр. – Режим доступу: http://www.lang.uiuc.edu/r-li5/ESLproject/ eslbeg.html/, вільний.

 13. Murphy R. English Grammar in Use. – Edinburgh: Cambridge University Press, 1994. – 350p.

 14. Redmen S. English Vocabulary in Use: Pre-intermediate & Intermediate. - Edinburgh: Cambridge University Press, 2000. – 270p.

^ НІМЕЦЬКА МОВА


 1. Вагнер Р. Тренировочные упражнения по грамматике немецкого языка. Средний уровень. – К.: Методика, 1998. — 128 с.

 2. Гінка Б.І., Мелех З.Д. Німецька мова: Посібник-порадник для школярів та абітурієнтів. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2008. – 260с.

 3. Євгененко Д.А., Білоус О.М. Практична граматика німецької мови: Навч. посібник для студентів і учнів. – Вінниця: Нова книга, 2002. – 334 с.

 4. Завьялова В.М., Ильина Л.В. Практический курс немецкого языка. – М.: ЧеРо, 2002. – 336 с.

 5. Комунікативна німецька мова / За ред. В.Задорожного, Т.Зайферта, Ф.Шпітцнера, М.Весни. — Львів: СП «Бак», 1998. — 164 с.

 6. Конкурсні і тестові завдання з німецької мови. Львів: ЛНУ, 2002. – 322 с.

 7. Сергеєва Л.У., Лисенко Е.У. і ін. Німецька мова: завдання та тести (ч. І). Посібник-довідник для вступників до вузів. – К.: Ґенеза, 1993. – 192с.

 8. Смеречанський Р.І. Довідник з граматики німецької мови. – К.: Рад. школа, 1989. – 302 с.

 9. Смолій М.С. Німецька мова: граматичний довідник. – Вид. 3-е, перероб. і доп. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2008. – 224 с.

 10. Смолій М.С. Німецька мова: тематичні тексти, завдання, розмовні моделі. – Вид. 2-е, перероб. і доп. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2007. – 304 с.

 11. Снегирева Н.С. Тесты по немецкому языку. – М.: Айрис-Пресс, 2003. – 288 с.

 12. Тагиль И.П. Грамматика немецкого языка в упражнениях. – СПб.: КАРО, 2003. — 240 с.

 13. Тестові завдання з німецької мови / Укл. Бияк Н.Я., Веселовський Я.Б., Гінка Б.І. і ін. – Тернопіль: ТНПУ, 2004. – 92 с.

 14. Deutsch: Навчальний посібник (у 2-х частинах). Ч.2. / Автори: Маньковська Т.О., Мелех З.Д., Нагорнюк Л.Є., Турчин А.І., Цар І.О. – Тернопіль: Видавництво Астон, 2008. – 352 с.

 15. Deutsch: Навчальний посібник у (2-х частинах). Ч.1. /Автори: Маньковська Т.О., Мелех З.Д., Нагорнюк Л.Є., Турчин А.І., Цар І.О. – Тернопіль: ЛІЛЕЯ, 2008. – 252 с.

^ ФРАНЦУЗЬКА МОВА


 1. Бубняк Г.М., Бубняк Р.А., Митник М.М. Граматика французької мови (методичні вказівки для студентів немовних спеціальностей): Навчально-методичний посібник для студентів І – ІІІ курсів немовних спеціальностей. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2006. – 123 с.

 2. Гузь С.І., Кравець Я.І., Львова Л.Ф., Мандзак І.А., Кость Г.М. Конкурсні тестові завдання з французької мови. Вид. 5-те, доп. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2003. – 239 с.

 3. Г.Драненко DALF français, niveau avancé Навчальний посібник для вищих навчальних закладів Київ, Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2004.

 4. О.Л.Костюк DELF français niveau intermédiaire Київ, Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2004, - 223с.

 5. Лисенко О.М. Посібник з граматики французької мови. – Київ, 2005. – 225с.

 6. Опацький С.Є. Підручник для вищих навчальних закладів. – Київ, Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2003. – 312 с.

 7. Попова И.Н.,Казакова Ж.А. Грамматика французского языка. Практический курс. Учеб. для ин-тов и фак. иностр. яз. – М.: Высш. шк., 1989 – 336с.

 8. Штейнберг Н. М. Грамматика французского языка. Часть І. Морфология и синтаксис частей речи. – Л., 1962. – 370с.

 9. Тестові завдання з французької мови / Упорядники: Бубняк Г.М.,
  Бубняк Р.А., Дзись Г.С., Качмар О.В. та ін.– Тернопіль: ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2004. – 122 с.

 10. A vous de lire (Метод.вказівки до самостійної та індивідуальної роботи студентів)- Тернопіль: ТНПУ ім. Гнатюка, 2008, - 117с.

 11. Bescherelle. La grammaire pour tous. – Paris, Hatier, 1997. – 537p

 12. Cali,V. Dupuis Le DELF-DALF unités A5-B1-B3. Didier/Hatier, Paris, 1998 – 127 p.

 13. Jouette André L’essentiel de la grammaire française. – Paris, Maxi poche, 2002. – 284p.

 14. Larousse Difficultés grammaticales 1995. – 160 pСхожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка
Програма вступного випробовування з іноземних мов. – Тернопіль: тнпу ім. В. Гнатюка, 2013. –22с
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка факультет фізичного виховання
move to 0-16287294
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка факультет фізичного виховання
move to 0-16287298
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка факультет фізичного виховання
move to 0-16287297
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка факультет фізичного виховання
move to 0-16287296
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка факультет фізичного виховання
move to 0-16287295
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка iconМіністерство освіти І науки, Молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка
Програма вступного випробовування з другої іноземної мови за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» – Тернопіль: тнпу ім. В. Гнатюка,...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка
Програма вступного випробовування з іноземної мови професійного спрямування для вступників в магістратуру на немовні спеціальності....
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка iconМіністерство освіти І науки україни, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка
Програма вступного випробовування з іноземної мови професійного спрямування для вступників в магістратуру спеціальності 14010301...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Программа предназначена для абитуриентов, поступающих на специальность «Русский язык и литература»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи