Програма фахового випробування з методики викладання української мови, математики та педагогіки для вступників освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» зі спеціальності «Початкова освіта» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня icon

Програма фахового випробування з методики викладання української мови, математики та педагогіки для вступників освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» зі спеціальності «Початкова освіта» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня
НазваПрограма фахового випробування з методики викладання української мови, математики та педагогіки для вступників освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» зі спеціальності «Початкова освіта» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня
Дата21.03.2013
Розмір64.8 Kb.
ТипПрограма

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Тернопільський національний педагогічний університет

імені Володимира Гнатюка

інститут педагогіки і психології


«Затверджую»

Ректор Тернопільського національного

педагогічного університету

імені Володимира Гнатюка

_________________проф. В.П. Кравець

«____»__________2013 р.


ПРОГРАМА

фахового випробування

з методики викладання української мови, математики та педагогіки

для вступників освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» зі спеціальності «Початкова освіта»

на базі освітньо-кваліфікаційного рівня

«бакалавр», «спеціаліст»


Тернопіль – 2013

^ Пояснювальна записка


Програма фахового випробування включає 3 блоки по 30 питань, які в основному охоплюють програми дисциплін «Методика навчання освітньої галузі «Математика», «Методика навчання української мови», «Педагогіка початкової школи», яку вступники вивчали для отримання ступеня «бакалавр».

Питання поставлені у конкретній формі, що дає можливість виявити теоретичні і практичні знання абітурієнта з окремої теми.

Фахове випробування проводиться у письмовій формі.

Форма контролю - письмове опитування. Відповідь абітурієнта з кожної дисципліни оцінюється в 5 бальній системі, загальна оцінка визначається середнім арифметичним з отриманих балів за правилом заокруглення чисел (якщо наступна за цим розрядом цифра була 5, 6, 7, 8 або 9, то цифру розряду, до якого виконується округлення, збільшити на одиницю; якщо наступна за цим розрядом цифра була 0, 1, 2, 3 або 4, то цифру розряду, до якого виконується округлення, залишити без змін.)


Методика викладання математики


 1. Табличні випадки арифметичних дій.

 2. Позатабличні випадки арифметичних дій, їх теоретична основа та прийоми обчислень.

 3. Алгоритми письмових арифметичних дій, їх теоретична основа.

 4. Ступені роботи над текстовою задачею.

 5. Етапи роботи над текстовою задачею.

 6. Види простих задач та методика обґрунтування вибору дії при розв’язуванні цих задач.

 7. Види творчих робіт над задачами.

 8. Величини в курсі математики початкової школи, їх вимірювання.

 9. Алгебраїчний матеріал у курсі математики початкової школи.

 10. Методика вивчення нумерації чисел у курсі початкової школи.

 11. Структура комбінованого уроку з математики.

 12. Геометричний матеріал у курсі математики початкової школи.

 13. Функціональна пропедевтика в курсі математики початкової школи.

 14. Засоби навчання математики в початковій школі.


Методика викладання української мови


 1. Мова як форма відображення суспільної свідомості.

 2. Мова і мовлення, їх співвідношення.

 3. Рівні мовної системи та їх характеристика.

 4. Стильова диференціація сучасної української мови.

 5. Основні норми сучасної української літературної мови, причини їх порушення.

 6. Основні граматичні категорії та їх вивчення у початкових класах.

 7. Актуальні проблеми підготовки дитини-читача.

 8. Особливості аналізу художнього тексту у початкових класах.

 9. Особливості вивчення фонетичних одиниць української мови у початкових класах.

 10. Принцип наступності у вивченні мовних одиниць у початкових класах.

 11. З історії методів розвитку зв'язного мовлення.

 12. Основні напрямки розвитку мовлення в початковій школі.

 13. Наукові основи методики розвитку мовлення дітей в умовах навчання.

 14. Прийоми розкриття лексичного значення слів.

 15. Класифікація переказів.

 16. Основні етапи процесу роботи над літературними жанрами.

 17. Особливості роботи над художніми творами різних жанрів.

 18. Види орфографічних вправ, їхнє значення у формуванні правописних навичок школярів.


Педагогіка


 1. Процес навчання в початковій школі як система.

 2. Способи мотивації навчальної діяльності на різних етапах уроку засвоєння знань.

 3. Методи навчання для розвитку в учнів наочно-образного мислення.

 4. Види контролю, їх дидактичні функції.

 5. Закономірності і принципи виховання.

 6. Умови оптимального вибору й ефективного застосування методів виховання.

 7. Формування учнівського колективу та його вплив на особистість молодшого школяра.

 8. Особливості змісту виховання молодших школярів.

 9. Умови успішної роботи вчителя з батьками учнів.

 10. Зміст і форми роботи класовода-вихователя.

 11. Основні види роботи з використання народознавчого матеріалу в початковій школі.

 12. Зміст та основні напрями позакласної роботи з молодшими школярами.

 13. Статеве виховання учнів початкової школи.

 14. Гра як метод виховання.

 15. Способи диференціації навчальних завдань у процесі організації навчальної роботи учнів.

 16. Формування у молодших школярів уміння вчитися.

 17. Формування у молодших школярів уміння працювати з підручником.

 18. Способи педагогічної підтримки молодших школярів, які мають труднощі в навчанні.

 19. Екологічна освіта молодших школярів засобами навчальних предметів.

 20. Моніторинг якості навчальних досягнень молодших школярів.


^ Критерії оцінювання: якість знань (обсяг, повнота, правильність, усвідомленість, послідовність, самостійність викладу)

5 – відповідь послідовна, правильна, розкрито всі поняття даного питання;

4 – відповідь послідовна, правильна, однак у процесі розкриття основних положень даного питання, методів і прийомів їх викладу, упущено окремі поняття, або названо зайві. Під час наведення прикладів практичного застосування допущено одну помилку;

3 – відповідь правильна, розкрито більше половини усіх основних положень даного питання, методів і прийомів їх викладу. Під час наведення прикладів допущено дві і більше помилки. Відповідь не є послідовною;

2 – відповідь охоплює менше половини усіх основних положень даного питання, методів чи прийомів їх викладу; не наведено приклади їх практичного застосування;

1 – відповідь фрагментарна, не наведено прикладів практичного застосування знань, не виконано завдання, відповідь на запитання неправильна.

Література для підготовки:

 1. Бантова М.О., Бельнюкова Г.В. і ін. Методика викладання математики в початкових класах. – К.: Вища школа, 1982.

 2. Богданович М.В. Методика розв’язування задач в початковій школі.- К.: Вища школа, 1984.

 3. Богданович М.В., Козак М.В., Король Я.А. Методика викладання математики в початкових класах. – Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2001. – 368с.

 4. Вашуленко М.С. Українська мова і мовлення в початковій школі: Методичний посібник. — К.: Освіта, 2006.

 5. Вихрущ В. О. Теорія початкового навчання : [навчальний посібник] / В. О. Вихрущ. – Тернопіль : Крок, 2012. – 483 с.

 6. Інновації у сучасній початковій школі / упоряд. З. М. Онишків. – Тернопіль : ТНПУ, 2010. – 254 с. – 25.00.

 7. Коваль Г.П., Деркач Н.І., Пасічник Я.А., Захарчук З.О. та ін. Дидактичні структури уроків, їх зміст та методичне забезпечення в початкових класах. Сучасні вимоги до уроків. — Рівне, 1997.

 8. Кодлюк Я. П. Дидактика початкової школи : практичний курс : навчально-методичний посібник / Я. П. Кодлюк. – Тернопіль : Астон, 2013. – 160 с. 

 9. Корчевська О.П. Навчаємо математики. Методика роботи над задачами. – Тернопіль: Мандрівець, 2008.

 10. Методика викладання української мови (за редакцією Дорошенка С.І.). — К.: Вища школа, 1992.

 11. Методика викладання української мови: Навчально-методичний посібник. / Коваль Г.П., Деркач Н.І., Захарчук З.О., Іванова Л.І. — Рівне: 2002.

 12. Методика навчання української мови в початковій школі: навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ За наук. ред. М.С.Вашуленка. – К.: Літера ЛТД, 2010.

 13. Моро М.Г., Пишкало А.М. Методика навчання математики в початкових класах. – К.: Радянська школа, 1979.

 14. Наумчук М.М. Сучасний урок української мови в початковій школі. (Методика і технологія навчання). — Тернопіль: Астон, 2005.

 15. Пономарьова К.І. Розвиток зв’язного мовлення молодших школярів. Уроки розвитку мовлення в 1-4 класах. – К.: КІМО, 2006.

 16. Савченко О. Я. Дидактика початкової освіти : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. Я. Савченко. – К. : Грамота, 2012. – 504 с. – Лист МОНУ № 1/11-8052 від 29 серпня 2011 р. 

 17. Сучасна українська літературна мова / За ред. М.Я. Плющ. – К.: Вища школа, 2003. – 430с.

 18. Сучасна українська літературна мова /За ред.. А.П.Грищенка. – К.: Вища школа, 2002. – 439с.

 19. Сучасна українська мова / За ред. О.Д. Пономарева. – К.: Либідь, 2005. – 488с.

 20. Український правопис. – К.: Наукова думка, 1993. – 236 с.

Схожі:

Програма фахового випробування з методики викладання української мови, математики та педагогіки для вступників освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» зі спеціальності «Початкова освіта» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня iconПрограма фахового випробування з методики викладання української мови, математики та педагогіки для освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» зі спеціальності «Початкова освіта» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня
Програма фахового випробування включає 3 блоки по 30 питань, які в основному охоплюють програми дисциплін «Методика навчання освітньої...
Програма фахового випробування з методики викладання української мови, математики та педагогіки для вступників освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» зі спеціальності «Початкова освіта» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня iconПрограма комплексного фахового вступного випробування з методики викладання української мови та математики для вступників напряму підготовки «початкова освіта» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня
Основні прийоми обчислень, які використовують при складанні таблиць додавання та віднімання
Програма фахового випробування з методики викладання української мови, математики та педагогіки для вступників освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» зі спеціальності «Початкова освіта» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня iconПрограма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" за напрямом підготовки 010102 „Початкова освіта”
Програма фахового випробування призначена на допомогу вступникам на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра на основі...
Програма фахового випробування з методики викладання української мови, математики та педагогіки для вступників освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» зі спеціальності «Початкова освіта» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня iconМіністерство освіти і науки України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра педагогіки і психології (дошкільної та корекційної)
Програма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» зі спеціальності 01010101 «Дошкільна...
Програма фахового випробування з методики викладання української мови, математики та педагогіки для вступників освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» зі спеціальності «Початкова освіта» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня iconПрограма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
Програма фахового випробування з англійської мови та методики для вступників спеціальності 02030302 «Мова і література» (англійська)...
Програма фахового випробування з методики викладання української мови, математики та педагогіки для вступників освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» зі спеціальності «Початкова освіта» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня iconПрограма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» зі спеціальності 02010101 «Культурологія» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» на базі освітньо-кваліфікаційного...
Програма фахового випробування з методики викладання української мови, математики та педагогіки для вступників освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» зі спеціальності «Початкова освіта» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня iconПрограма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» зі спеціальності 02020201 «Хореографія» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
Метою фахового випробування є перевірка теоретичних знань, володіння методикою викладання хореографічних дисциплін,виконавської майстерності...
Програма фахового випробування з методики викладання української мови, математики та педагогіки для вступників освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» зі спеціальності «Початкова освіта» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня iconПрограма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
Програма фахового випробування з англійської мови та методики для вступників зі спеціальності 02030302 «Мова і література (англійська)»...
Програма фахового випробування з методики викладання української мови, математики та педагогіки для вступників освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» зі спеціальності «Початкова освіта» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня iconЗатверджую голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М. «27» лютого 2012 року програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”
Педагогічна освіта” спеціальності 01010301 "Технологічна освіта (технічна праця)" на базі освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст”...
Програма фахового випробування з методики викладання української мови, математики та педагогіки для вступників освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» зі спеціальності «Початкова освіта» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня iconМіністерство освіти і науки України Рівненський державний гуманітарний університет
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» на базі освітньо-кваліфікаційного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи