Програма фахового вступного випробування для здобуття окр «магістр» спеціальності 03010201 «Психологія» галузь знань 0301 «Соціально-політичні науки» на базі окр «бакалавр» та окр «спеціаліст» icon

Програма фахового вступного випробування для здобуття окр «магістр» спеціальності 03010201 «Психологія» галузь знань 0301 «Соціально-політичні науки» на базі окр «бакалавр» та окр «спеціаліст»
Скачати 242.5 Kb.
НазваПрограма фахового вступного випробування для здобуття окр «магістр» спеціальності 03010201 «Психологія» галузь знань 0301 «Соціально-політичні науки» на базі окр «бакалавр» та окр «спеціаліст»
Дата07.05.2013
Розмір242.5 Kb.
ТипПрограма

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Тернопільський національний педагогічний університет

імені Володимира Гнатюка

Інститут педагогіки і психології

Кафедра практичної психології


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Ректор Кравець В. П.

«___» _________________ 2013 р.


ПРОГРАМА

фахового вступного випробування

для здобуття ОКР «магістр»

спеціальності 8.03010201 «Психологія»

галузь знань 0301 «Соціально-політичні науки»

на базі ОКР «бакалавр» та ОКР «спеціаліст»

Тернопіль – 2013

Загальна характеристика програми вступного іспиту

Програма вступного випробування включає:

 1. Пояснювальну записку.

 2. Критерії оцінювання знань вступника.

 3. Перелік питань.

 4. Список рекомендованої літератури для самостійної підготовки до вступного іспиту.
 1. Пояснювальна записка

Інтеграція сучасної вищої школи до Європейського освітнього простору у контексті Болонського процесу зумовлює новий підхід до професійної підготовки майбутніх фахівців, основним критерієм якої виступає рівень професійної компетентності випускників, раціональне поєднання їх теоретичних знань з умінням застосовувати їх на практиці.

Програма вступного іспиту розроблена для абітурієнтів, які вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за напрямом підготовки 8.03010201 «Психологія» галузь знань 0301 «Соціально-політичні науки».

До участі у вступному випробуванні допускаються особи, які завершили навчання та здобули диплом «бакалавра» за напрямом підготовки 6.030102 «Психологія» галузь знань 0301 «Соціально-політичні науки» або диплом «спеціаліста» за напрямом підготовки 7.03010201 «Психологія» галузь знань 0301 «Соціально-політичні науки».

Програма вступного випробування складена відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр” напряму підготовки 6.030102 «Психологія» галузі знань 0301 «Соціально-політичні науки»за та освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст” напряму підготовки 7.03010201 «Психологія» галузі знань 0301 «Соціально-політичні науки», навчального плану, затвердженого ректором Тернопільського національного педагогічного університету імені В.Гнатюка, та навчальних програм. Вона включає основні навчальні дисципліни, що входять до циклу професійної та практичної (фахової) підготовки майбутніх психологів: «Загальна психологія», «Вікова психологія», «Педагогічна психологія», «Соціальна психологія», «Математична статистика», «Диференціальна психологія», «Психологія особистості», «Історія психології», «Психологічна служба в системі освіти», «Психодіагностика», «Психологічна корекція», «Основи психологічного консультування», «Психологія управління», «Патопсихологія» та ін.

Вступний іспит проводиться в усній формі. Екзаменаційний білет складається із 3 питань, зокрема, двох – теоретичних питань та одного – практично-творчого характеру. Час для підготовки до відповіді – 40 хвилин.

Теоретичні питання спрямовані на визначення рівня знань вступників в оволодінні основними поняттями й категоріями психологічної науки, обізнаності із дослідженнями вітчизняної та зарубіжної психології, теоретичними підходами, концепціями. Вони орієнтовані на визначення ступеня сформованості у майбутніх психологів умінь аналізу, узагальнення психологічних явищ, визначення їх структури, закономірностей та психологічних механізмів розвитку тощо.

Питання практично – творчого характеру передбачає уміння інтегрувати знання, отримані впродовж вивчення різних теоретичних, прикладних та практичних психологічних дисциплін. Саме такий тип питань дозволяє найбільш адекватно визначити рівень професійної підготовки кожного випускника, його креативність, уміння мислити і знаходити вихід із проблемних ситуацій. У них яскраво проявляється рівень сформованості практичних навичок майбутнього фахівця та загалом рівень його професійної компетентності.


^ 2. Критерії оцінювання знань вступника.

Шкала оцінювання теоретичних питань – „0”, „1”, „2”, „3”, „4”, „5” балів. Максимальна кількість балів за вірну відповідь на два теоретичні питання – 10 балів.

Шкала оцінювання питання практично-творчого характеру – „0”, „1”, „2”, „3”, „4”, „5” балів. Максимальна кількість балів, яку абітурієнт може отримати за його вірне виконання – 5 балів.

Контроль якості знань абітурієнтів на вступному іспиті завершується загальною оцінкою, яка визначається як середнє арифметичне набраних балів за всі питання.

Критерії оцінювання представлені у табл. 1.

^ Таблиця 1

Критерії оцінювання відповідей абітурієнтів на

вступному випробуванні з психології

Рівень


Кількісна харак

терис

тика рівня

Оцінка

Характеристика відповідей вступника


на питання теоретичного змісту


на питання практичного змісту


Високий


4,5 - 5 балів

5

Абітурієнт дає повну та розгорнуту відповідь на питання білету, демонструє вільне володіння понятійним апаратом, повністю розкриває суть поставленого питання, добре орієнтується у міжпредметних зв'язках, наводить приклади.


Абітурієнт демонструє високі знання розуміння предмету, мети і завдань психологічного досліджен-

ня, уміння швидко визначитись з адекватними методами вивчення психічного явища, з описом конкретних психодіагностичних методик і процедурою їх проведення, або техніками психокорекційної роботи, що повністю відповідають поставленій задачі, підкріплює відповідь прикладами з педагогічної практики.

Достатній


3,5 – 4,4 бали

4

У відповідях допускаються неточності або незначні помилки, проте абітурієнт демонструє розуміння матеріалу, логічно обґрунтовує свої міркування.


Абітурієнт добре орієнтується у проблемній ситуації, визначається з методами та прийомами психодіагностичної та психокорекційної роботи, наводить приклади з власної практичної діяльності, але припускає неточності у описанні процедури проведення психодіагностичного обстеження або корекційного заходу

Задовільний

2,5-3,4 бали

3

Відповіді на питання білету носять фрагментарний характер, переважно відтворюють знання на рівні запам'ятовування. Знання з предмету є неповними, абітурієнт плутається у визначеннях, втрачає логіку та послідовність розкриття питання, не наводить приклади.

Абітурієнт допускається

помилок у розумінні суті проблемної ситуації, плутається у методах дослідження або виборі психодіагностичних методик та технік корекційної роботи, не наводить приклади.


Низький

1,5-2,4 бали

2

Абітурієнт не усвідомлює змісту питання білету, його відповідь не має безпосереднього відношення до поставленого питання. Він не володіє основним термінологічним апаратом дисципліни, демонструє відсутність умінь міркувати, робити висновки.

Абітурієнт демонструє відсутність знань методів дослідження та практичних навичок їх використання, володіння психодіагностичними методиками, техніками та прийомами психокорекції.


^ Дуже низький

0-1,4 бали

1

Абітурієнт допустив грубі помилки, зовсім не розкрив змісту питання, відповідь відсутня.

Абітурієнт демонструє відсутність знань, практичних умінь і навичок
 1. Перелік питань.

^ 3.1. Питання для визначення рівня теоретичної підготовки вступника.

 1. Психологія як наука. Етапи розвитку психології.

 2. Розвиток психіки в філогенезі. Психіка і нервова система.

 3. Свідома діяльність людини, її суспільно-історичні корені. Мова і свідомість. Свідоме і несвідоме. Основні психологічні характеристики свідомості.

 4. Діяльність, її предметний характер, суспільна природа, структура. Управління діями і рухами. Проблема інтеріоризації в психології.

 5. Поняття про відчуття. Класифікація відчуттів за генетичними та систематичними принципами. Чутливість аналізатора і пороги чутливості.

 6. Поняття про сприймання, його відмінність від відчуття та їх генетичний зв’язок. Класифікація сприймання.

 7. Поняття про пам’ять. Дослідження пам’яті у вітчизняній і зарубіжній психології. Основні процеси і механізми пам’яті.

 8. Поняття про мислення як вищу форму пізнавальної діяльності. Види мислення. Єдність мислення і мовлення.

 9. Поняття про увагу. Фізіологічні основи, види і структура уваги.

 10. Поняття про уяву. Уява, мислення і проблемна ситуація. Види створення образів уяви.

 11. Поняття про емоції і почуття. Теорії емоцій.

 12. Основні емоційні стани, їх зовнішній вияв. Форми переживань.

 13. Проблема волі в донауковий і науковий період розвитку психології. Вольовий акт та його структура.

 14. Поняття про темперамент. Типи темпераментів, їх психологічна характеристика. Темперамент і індивідуальний стиль діяльності.

 15. Поняття про характер. Характер і темперамент. Характер і здібності. Структура і типологія характеру.

 16. Загальна характеристика здібностей людини. Класифікація здібностей.

 17. Мозок і психіка людини: принципи і механізми взаємозв’язку.

 18. Взаємодія генотипу і середовища. Типи генно - середовищних кореляцій.

 19. Проблема функціональної спеціалізації півкуль головного мозку і їх білатеральна взаємодія.

 20. Загальне поняття про властивості нервової системи.

 21. Критичні та сензитивні періоди психічного розвитку дитини.

 22. Проблема вікової періодизації психічного розвитку у дитячому віці.

 23. Опишіть і порівняйте основні симптоми криз 3 років і 6 (7) років. Яке значення для психічного розвитку дитини мають ці кризи?

 24. Основні складові психологічної готовності дитини до шкільного навчання.

 25. Психологічні особливості періоду ранньої дорослості.

 26. Розкрийте суть та особливості різних підходів до періодизації похилого віку і старості. Визначте схожість та відмінність у даних підходах.

 27. Розкрийте суть особистісної кризи в старості.

 28. Психологія навчання. Розвивальне навчання у сучасній школі: сутність та шляхи забезпечення.

 29. Психологія учіння. Формування в учнів бажання та уміння вчитися.

 30. Психологія педагогічної діяльності та особистості вчителя. Психологія педагогічної оцінки, її функції та види.

 31. Порівняльна характеристика традиційної і гуманістичної системи навчання. Психологія педагогічної взаємодії з учнями.

 32. Позитивна і негативна Я-концепції вчителя. Я концепція і механізми психологічного захисту. Вплив негативної Я-концепції вчителя на психологічний та особистісний розвиток учнів. Психологічне консультування учителів з негативною Я – концепцією.

 33. Оптимальне педагогічне спілкування, його характеристика. Порівняльна характеристика монологічного і діалогічного педагогіного спілкування. спілкування. Типи педагогічної взаємодії та їх психологічний аналіз.

 34. Педагогічна установка та її вплив на ефективність педагогічного спілкування. Типові помилкові стереотипи вчителів у сприйманні особистості учнів. Особистісні установки вчителя-фасилітатора.

 35. Соціальна психологія груп. Історія дослідження малих груп у вітчизняній і зарубіжній соціальній психології.

 36. Соціальна психологія спілкування. Структура, функції, види та засоби спілкування. Вербальне і невербальне спілкування.

 37. Поняття про особистість в загальній і соціальній психології. Теорія особистості. Структура особистості.

 38. Я-концепція особистості, її структура.

 39. Психологічні умови становлення позитивної Я-концепції.

 40. Основні положення гуманістичної психології щодо розуміння особистості.

 41. Гордон Олпорт: диспозиційна теорія особистості.

 42. Особистість як предмет психологічного вивчення О.М.Леонтьєва.

 43. Основні етапи наукового дослідження. Значення первинної та вторинної інформації на кожному з етапів дослідження.

 44. Поняття методології, її значення для психологічної науки. Визначення і співвідношення понять: «методологія», «метод», «методика». Класифікація методів психологічного дослідження.

 45. Основні положення програми розвитку психології як самостійної науки, розробленої В. Вундтом.

 46. Роль Р. Декарта у розвитку психологічної думки. Розкрийте стисло суть його поглядів.

 47. Основні принципи логотерапії В. Франкла.

 48. Основні положення біхевіоризму (на основі аналізу праць Е. Торндайка та Дж. Уотсона).

 49. Виникнення і розвиток гуманістичної психології. Основні її принципи та завдання.

 50. Визначення психологічної діагностики як науки. Джерела становлення, передумови виникнення, основні завдання. Загальна характеристика етапу зародження психодіагностики як науки.

 51. Поняття про психологічний діагноз. Загальна характеристика видів психологічного діагнозу. Структура та особливості психологічного діагнозу. Сучасні підходи до постановки психологічного діагнозу.

 52. Загальна характеристика методів візуальної діагностики: фізіогноміка, конституціональні типології, графологія, дерматогліфіка.

 53. Тести, їх особливості та умови ефективного використання. Критичний аналіз тестології. Критеріально-орієнтовані та нормативно-орієнтовані тести, їх порівняльна характеристика

 54. Питальники, їх класифікація і критичний аналіз. Загальна характеристика психометричного підходу до діагностики особистості. Питальники Кеттела.

 55. Проективні методики: теоретичні основи, класифікація і критичний аналіз. Загальна характеристика проективного підходу до діагностики особистості. Малюнкові методики у діагностиці особистості.

 56. Поняття стандартизації психодіагностичних методик та характеристика її етапів. Вікові, перцентильні та стандартні приведені показники.

 57. Поняття про надійність психодіагностичних методик. Вирахування коефіцієнту надійності. Загальна характеристика видів надійності.

 58. Поняття про валідність психодіагностичних методик. Основне правило психометрики. Загльна характеристика видів валідності: змістова, критеріальна, конструктна.

 59. Теоретичні та методичні основи вимірювання інтелекту за методикою Д.Векслера. Теоретичні та методичні основи вимірювання інтелекту за методикою прогресивних матриць Дж. Равена.

 60. Психокорекція як напрям роботи психолога. Теоретичний аналіз проблеми. Реалізація різних теоретичних моделей у психокорекцій ній практиці.

 61. Характеристика психомалюнка як методу психокорекції.

 62. Особливості застосування психодрами у психокорекційній роботі.

 63. Ігрова терапія як метод психокорекції. Рольова творча гра як різновид ігрового тренінгу.

 64. Застосування засобів мистецтва у психокорекційній роботі. Характеристика арт-терапії.

 65. Етичний кодекс психолога. Вимоги до особистості і професійної діяльності психолога в системі освіти.

 66. Зміст і основні види діяльності практичного психолога у закладах освіти.

 67. Психологічний кабінет: функціональне призначення та навчально-методичне забезпечення.

 68. Поняття про обдарованість. Вітчизняні і зарубіжні теоретичні концепції обдарованості.

 69. Категорії обдарованих дітей та їх психологічні особливості.

 70. Поняття про творчість. Психологічна характеристика творчої особистості.

 71. Батьківські установки та стилі сімейного виховання.

 72. Усвідомлене батьківство як умова повноцінного розвитку дитини.

 73. Основні етапи планування експериментального дослідження у психології. Завдання експериментатора на кожному з них.

 74. Експериментальна вибірка. Основні способи формування експериментальної вибірки.

 75. Експериментальні плани. Типи експериментальних планів за критерієм істинності в експерименті.

 76. Внутрішня валідність експерименту. Чинники, які загрожують внутрішній валідності.

 77. Специфіка класичного (ортодоксального) психоаналізу у трактуванні психологічних проблем і способів роботи з ними.

 78. Охарактеризуйте особливості діяльності консультанта з точки зору проблемно-орієнтованого підходу.

 79. Розкрийте значення теорії консультування у консультаційній практиці. Охарактеризуйте види теоретичної орієнтації консультанта.

 80. Опишіть етапи консультаційної бесіди. Вкажіть основні завдання кожного з етапів та методи, які доцільно використовувати для їх вирішення.

 81. Аналіз спільних факторів, характерних для різних напрямків психотерапії.

 82. Характеристика клініко-психологічих інтервенцій.

 83. Характеристика механізмів психотерапевтичної техніки впливу (конфронтація, інтерпретація та корегуючий емоційний досвід, зворотній зв’язок).

 84. Характеристика базових психологічних якостей психотерапевта (інтуіція, емпатія, аперцепція, симпатія, рефлексивність).

 85. Суть явища “соціальної інфантильності” та причини його виникнення.

 86. Медико-біологічна обумовленість появи відхилень у поведінці підлітків / психічні травми, пост-травматичний синдром, хронічні соматичні захворювання тощо.

 87. Охарактеризуйте суть конфліктів між основними базовими потребами підлітків та можливістю їх задоволення.

 88. Розкрийте основну мету та завдання судово-психологічної експертизи. Назвіть установи та осіб, які можуть проводити психологічну експертизу.

 89. Основні завдання експертизи психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

 90. Патопсихологічний експеримент. Принципи побудови патопсихолічного обстеження.

 91. Поняття про психічний інфантилізм. Основні види психічного інфантилізму.

 92. Поняття про гіпер та гіпоактивність: причини, прояви, способи подолання.

 93. Рання дитяча нервовість: причини, прояви, способи подолання.

 94. Підліткові поведінкові реакції . Основні види та характеристика.

 95. Психологічний супровід дітей з порушеннями у розвитку емоційної сфери: поняття, мета та завдання.

 96. Категорії осіб з обмеженими функціональними можливостями як об’єкти психологічного супроводу.

 97. Наукове розуміння природи психіки та психічних хвороб. Внесок видатних діячів кожної епохи в розвиток клінічної психології.

 98. Визначення соціально-психологічного тренінгу як особливої галузі прикладної психології. Методи соціально-психологічного тренінгу.

 99. Принципи організації соціально-психологічного тренінгу.

 100. Стадії розвитку тренінгової групи. Криза у розвитку тренінгової групи.
  1. Питання для визначення рівня практичної підготовки вступника.

 1. Обґрунтуйте комплекс методик для оцінки психологічної готовності дитини до школи. Розкрийте сутність та особливості використання кожної із запропонованих методик.

 2. Обґрунтуйте комплекс методик для вивчення проблеми відставання дитини молодшого шкільного віку у навчанні. Розкрийте сутність та особливості використання кожної із запропонованих методик.

 3. Обґрунтуйте комплекс методик для дослідження особистості дезадаптованого підлітка. Розкрийте сутність та особливості використання кожної із запропонованих методик.

 4. Зробіть порівняльний аналіз психометричного та проективного підходу в дослідження особистості. Наведіть приклади психодіагностичних методик, розроблених у рамках цих підходів. Розкрийте сутність кожної із запропонованих методик.

 5. Зробіть порівняльний аналіз нормативно-орієнтованих та критеріально-орієнтованих тестів в дослідженні інтелекту. Наведіть приклади психодіагностичних методик, розроблених у рамках цих підходів. Розкрийте сутність кожної із запропонованих методик.

 6. Обґрунтуйте систему психологічної допомоги, спрямовану на корекцію емоційної сфери дітей дошкільного віку. Зазначте мету, основні завдання запропонованих заходів, вкажіть, для корекції якого порушення вони ефективні.

 7. Чому в умовах сучасного інформаційного суспільства актуалізується проблема формування у школярів бажання та уміння вчитися? Проаналізуйте вікову динаміку формування вміння самостійно вчитися в умовах шкільного навчання.

 8. Розкрийте зміст поняття «психологічна компетентність вчителя». Якими психологічними знаннями, уміннями і навичками, на вашу думку, має володіти сучасний вчитель? Відповідь обґрунтуйте.

 9. Зробіть психологічний аналіз впливу монологічного та діалогічного педагогічного спілкування на особистісний розвиток учнів. Розкрийте зміст чинників, які перешкоджають діалогічному педагогічному спілкуванню. Запропонуйте шляхи їх усунення.

 10. Зробіть порівняльний аналіз авторитарного, демократичного та ліберального стилів сімейного виховання дітей. Які позитивні та негативні риси їм властиві?

 11. Чи погоджуєтесь Ви з наступним твердженням: «З точки зору Фройда, організм людини не народжується з Супер-его. Формально воно з’являється тоді, коли дитина починає розрізняти поняття «правильно» і «неправильно»»? Відповідь обґрунтуйте.

 12. Поясніть, у чому полягає відмінність між особистим і колективним несвідомим у теорії Юнга? Чи поділяєте Ви погляди вченого стосовно існування колективного несвідомого? Відповідь обґрунтуйте.

 13. Чи погоджуєтесь Ви з наступним твердженням, висловленим А. Адлером: «Почуття неповноцінності може мати і позитивну дію, як на рівні індивіда, так і на рівні соціуму, оскільки саме з ним пов’язане постійне прагнення до переваги». Відповідь обґрунтуйте.

 14. Обґрунтуйте вислів відомого німецького психолога Г. Еббінгауза «Психологія має тривале минуле, але дуже коротку історію».

 15. Підберіть комплекс психодіагностичних методик для визначення стилю управління персоналом. Обґрунтуйте вибір методик та логіку дослідження. Проаналізуйте залежність успіху від стилю управління.

 16. Розкрийте технологію формування сприятливого соціально-психологічного клімату в організації (поняття, види соціально-психологічного клімату в організації, діагностичний та корекційно-розвивальний компоненти).

 17. Зробіть порівняльний аналіз стилю консультаційної діяльності психолога в поведінковому підході і в руслі гуманістичної психології.

 18. Запропонуйте власний варіант психограми психолога-консультанта.

 19. Зробіть порівняльний аналіз консультування і психотерапії як різних рівнів надання психологічної допомоги.

 20. Проаналізуйте модель практики консультування, запропоновану К. Роджерсом. Виділіть її сильні та слабкі моменти.


^ 4. Список рекомендованої літератури для самостійної підготовки до вступного іспиту.

 1. Абрамова Г.С. Возрастная психология / Г.С. Абрамова. М.: Академический проект: Альма Матер, 1995. 702 с.

 2. Анастази А. Дифференциальная психология /А. Анастази. – М.: Апрель – Пресс, 2001.

 3. Андреева Г.М. Социальная психология: учебник для высших учебных заведений / Г. М. Андреева. – М.: Аспект Пресс, 2007. – 363 с.

 4. Андрійчук І.П. Математична статистика для психологів. Навчально-методичний посібник / І.П.Андрійчук. – Тернопіль: ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2011. – 132 с.

 5. Блейхер В.М. Практическая патопсихология / В.М. Блейхер, И.В. Крук, С.Н. Боков. – Ростов-на-Дону, 1996. – 448 с.

 6. Бондарчук О.І. Експериментальна психологія: Курс лекцій / О.І.Бондарчук. – К.: МАУП, 2003. – 120 с.

 7. Бондарчук О.І. Психологія сім’ї: Курс лекцій / О.І.Бондарчук. – К.: МАУП, 2001. – 96 с.

 8. Бочелюк В.Й. Методика та організація наукових досліджень із психології: Навчальний посібник / В.Й. Бочелюк, В.В. Бочелюк. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 360 с.

 9. Васьківська С.В. Основи психологічного консультування: Навчальний посібник / С.В. Васьківська. – К.: Четверта хвиля, 2004. – 256 с.

 10. Вікова та педагогічна психологія: Навчальний посібник / [О.В.Скрипченко, Л.В.Долинська та ін.]. – К.: Просвіта, 2001. – 416 с.

 11. Власова О.І. Педагогічна психологія: Навчальний посібник / О.І.Власова. – К.: Либідь, 2005. – 400 с.

 12. Волянська О.В. Соціальна психологія: Навчальний посібник / О.В. Волянська, А.М. Ніколаєвська. – К.: Знання, 2008. – 275 с.

 13. Галян О.І. Експериментальна психологія: Навчальний посібник / О.І. Галян, І.М. Галян. – К.: Академвидав, 2012. – 400 с.

 14. Говорун Т.В. Гендерна психологія: Навчальний посібник / Т.В. Говорун, О.М. Кікінежді. – К.: Академія, 2004. – 308 с.

 15. Головатий М. Ф. Політична психологія: Навчальний посібник / М.Ф. Головатий. – К.: МАУП, 2006. – 400 с.

 16. Гончарук П.А.  Загальна психологія: пропедевтика: модульний підхід / П.А. Гончарук, І.В. Сингаївська. – К.: Крок, 2009. – 220 с.

 17. Дуткевич Т.В. Конфліктологія з основами психології управління: Навчальний посібник / Т. В. Дуткевич. – К.: ЦНЛ, 2005. – 456 с.

 18. Дуткевич Т.В. Дошкільна психологія / Т.В. Дуткевич. – К.: Центр учбової літератури, 2009.

 19. Елизаров А. Н. Основы индивидуального и семейного психологического консультирования: [учебное пособие] / А.Н. Елизаров. – М.: Ось-89, 2003. – 336 с.

 20. Заброцький М.М. Педагогічна психологія: Курс лекцій / М.М. Заброцький. – К.: МАУП, 2000. – 100 с.

 21. Зейгарник Б.В. Патопсихология: [учеб. пособие для студ. вузов] / Б.В. Зейгарник. – М.: Академия, 2000. – 208 с.

 22. Зимняя И.А. Педагогическая психология: Учебное пособие / И.А.Зимняя. – М.: Логос, 2001. – 384 с.

 23. Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиология / Е.П. Ильин – СПб.: Питер, 2001.

 24. Клименко В.В. Психологія творчості: Навчальний посібник / В.В.Клименко. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 480 с.

 25. Кормило О.М. Основи науково-психологічних досліджень. Навчально-методичний посібник / О.М. Кормило. – Тернопіль: ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2012. – 234 с.

 26. Кузікова С.Б. Теорія і практика вікової психокорекції: Навчальний посібник / С.Б. Кузікова. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. – 384 с.

 27. Кулагина И.Ю. Возрастная психология (Развитие ребенка от рождения до 17 лет): Учебное пособие / И.Ю. Кулагина. – М.: Изд-во РОУ, 1996. – 180 с.

 28. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій): Навчальний посібник / В.П.Кутішенко. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 128 с.

 29. Левченко И.Ю. Патопсихология: теория и практика: [учеб. пособие] / И.Ю. Левченко. – М.: Академия, 2000. – 232 с.

 30. Ложкін Г.В. Психологія конфлікту: теорія і сучасна практика / Г.В. Ложкін, Н.І. Пов`якель. – К.: ВД «Професіонал», 2007. – 416 с.

 31. Максименко С.Д. Експериментальна психологія: [підручник] / С.Д. Максименко, Е.Л. Носенко. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 360 с.

 32. Максименко С.Д.  Загальна психологія: Навчальний посібник / С.Д. Максименко. – К.: ЦУЛ, 2010. – 272 с.

 33. Максимова Н.Ю. Основи дитячої патопсихології: Навчальний посібник / Н.Ю. Максимова, К.Л. Мілютіна, В.М. Піскун. – К.: Перун, 1996. – 464 с.

 34. Москаленко В.В. Соціальна психологія: Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 688 с.

 35. Москалець В.П. Психологія релігії: [посібник]. – К.: Академвидав, 2004. – 240 с.

 36. Нагаєв В.М. Конфліктологія: Навчальний посібник / В.М. Нагаєв. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 198 с.

 37. Овчарова Р.В. Практическая психология образования: Учебное пособие / Р.В.Овчарова. – М.: Академия, 2003. – 448 с.

 38. Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія управління. Навчальний посібник / Л.Е. Орбан-Лембрик. – К.: Академвидав, 2003. – 356 с.

 39. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Підручник / Л.Е. Орбан-Лембрик. – К.: Академвидав, 2005. – 448с.

 40. Основи практичної психології: Підручник / В.Панок, Т.Титаренко, Н.Чепелєва та ін. – К.: Либіль, 1999. – 536 с.

 41. Павелків Р.В. Вікова психологія: [підручник] / Павелків Р.В. – К.: Кондор, 2011. – 469 с.

 42. Петровский А.В. История и теория психологии: в 2 т. / А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский.  Ростов-на-Дону: Феникс, 1996.  405 с.

 43. Політична психологія. Методичні рекомендації для студентів вищих навчальних закладів за спеціальністю «Психологія та соціальна педагогіка» / І.П. Андрійчук. – Тернопіль: ТНПУ ім.В.Гнатюка, 2004. – 29 с.

 44. Предко О.І. Психологія релігії: [підручник] / О.І. Предко– К.: Академвидав, 2008. – С.223-227.

 45. Психологічна підтримка творчості учня / Упорядник О. Главник, В.Зоц. – К.: Редакція загальнопедагогічних газет, 2003. – 128 с.

 46. Психологія сім’ї: Навчальний посібник / за заг. ред. В.М. Поліщука. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – 239 с.

 47. Рабочая книга школьного психолога / Под ред. И.В. Дубровиной. – М.: Просвещение, 1991. – 303 с.

 48. Радчук Г.К., Кормило О.М. Диференціальна психологія: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Г.К. Радчук, О.М. Кормило. – Тернопіль: ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2009. – 424 с.

 49. Роменець В.А. Історія психології XX століття / В.А. Роменець, І.П. Маноха  К.: Либідь, 1998.  988 с.

 50. Руденко В.М. Математичні методи в психології / В.М. Руденко, Н.М. Руденко. – К.: Академвидав, 2009. – 384 с.

 51. Савчин М.В. Вікова психологія: [підручник] / М.В.Савчин, Л.П. Василенко. – К.: Академвидав, 2005. – 360 с.

 52. Савчин М.В. Вступ до спеціальності: Психолог, практичний психолог: Навчальний посібник / М.В. Савчин, З.С. Гавриш. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2007. – 400 с.

 53. Савчин М.В. Педагогічна психологія: Навчальний посібник / М.В.Савчин. – К.: Академвидав, 2007. – 424 с.

 54. Семків Т.Б. Експериментальна психологія в тестах / Т.Б. Семків. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2006. – 52 с.

 55. Степанов О.М. Педагогічна психологія: Навчальний посібник / О.М.Степанов. – К.: Академвидав, 2011. – 416 с.

 56. Ушакова І.М. Геронтопсихологія: Навчальний посібник / І.М. Ушакова. – Х.: УЦЗУ, 2009. – 173 с.

 57. Цимбалюк І.М. Психологія управління: Навчальний посібник / І.М. Цимбалюк. – К.: ВД "Професіонал”, 2004. – 467 с.

 58. Цимбалюк І.М. Психологія спілкування: Навчальний посібник. – К.: ВД «Професіонал», 2007. – 464 с.

 59. Шпак М.М. Психологічна служба в закладах освіти: Навчально-методичний посібник / М.М. Шпак. – Тернопіль: ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2008. –140 с.

 60. Ярошевский М.Г. История психологии от античности до середины ХХ в.: [учебное пособие]. – М.: Академия, 1996. – 416 с.

Схожі:

Програма фахового вступного випробування для здобуття окр «магістр» спеціальності 03010201 «Психологія» галузь знань 0301 «Соціально-політичні науки» на базі окр «бакалавр» та окр «спеціаліст» iconПрограма фахового вступного випробування для здобуття окр «спеціаліст» спеціальності 03010201 «Психологія» галузь знань 0301 «Соціально-політичні науки» на базі окр «бакалавр»
Болонського процесу зумовлює новий підхід до професійної підготовки майбутніх фахівців, основним критерієм якої виступає рівень професійної...
Програма фахового вступного випробування для здобуття окр «магістр» спеціальності 03010201 «Психологія» галузь знань 0301 «Соціально-політичні науки» на базі окр «бакалавр» та окр «спеціаліст» iconПрограма фахового вступного випробування для здобуття окр «спеціаліст» спеціальності 03010301 «Практична психологія» галузь знань 0301 «Соціально-політичні науки» на базі окр «бакалавр»
Болонського процесу зумовлює новий підхід до професійної підготовки майбутніх фахівців, основним критерієм якої виступає рівень професійної...
Програма фахового вступного випробування для здобуття окр «магістр» спеціальності 03010201 «Психологія» галузь знань 0301 «Соціально-політичні науки» на базі окр «бакалавр» та окр «спеціаліст» iconПрограма фахових вступних випробувань галузь знань 0301 "Психологія" спеціальність підготовки 03010201 «Психологія» окр "Магістр" окр «спеціаліст» − 03010201 Психологія
Основи психологічного консультування, Політична психологія, Юридична психологія, Психологія управління, Психологія конфлікту, Клінічна...
Програма фахового вступного випробування для здобуття окр «магістр» спеціальності 03010201 «Психологія» галузь знань 0301 «Соціально-політичні науки» на базі окр «бакалавр» та окр «спеціаліст» iconПрограма фахових вступних випробувань галузь знань 0301 соціально-політичні науки спеціальність підготовки 03010201 "Психологія" окр «Спеціаліст»
Основи психологічного консультування, Політична психологія, Юридична психологія, Психологія управління, Психологія конфлікту, Клінічна...
Програма фахового вступного випробування для здобуття окр «магістр» спеціальності 03010201 «Психологія» галузь знань 0301 «Соціально-політичні науки» на базі окр «бакалавр» та окр «спеціаліст» iconМагістр» (на базі окр «бакалавр») галузь знань – 0301 «Соціально-політичні-науки» спеціальність – 03010201 «Психологія»
Положенні про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в чну (затверджений наказом по університету №87 від 11 серпня...
Програма фахового вступного випробування для здобуття окр «магістр» спеціальності 03010201 «Психологія» галузь знань 0301 «Соціально-політичні науки» на базі окр «бакалавр» та окр «спеціаліст» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Програма вступного фахового випробування з української мови та літератури для абітурієнтів, які вступають до пнпу імені В. Г. Короленка...
Програма фахового вступного випробування для здобуття окр «магістр» спеціальності 03010201 «Психологія» галузь знань 0301 «Соціально-політичні науки» на базі окр «бакалавр» та окр «спеціаліст» iconМагістр» (на базі окр «бакалавр») галузь знань – 0301 «Соціально-політичні науки» спеціальність – 03010301 «Практична психологія»
Визначте етапи історичного становлення предмету психології. Охарактеризуйте існування розуміючої та пояснювальної психології. Назвіть...
Програма фахового вступного випробування для здобуття окр «магістр» спеціальності 03010201 «Психологія» галузь знань 0301 «Соціально-політичні науки» на базі окр «бакалавр» та окр «спеціаліст» iconІнститут гуманітарно-технічної освіти програма вступного фахового випробування з дисципліни „Основи виробництва” для абітурієнтів, які вступають до нпу імені М. П. Драгоманова у 2009 році для здобуття окр „Магістр” на базі здобутого окр „Бакалавр”
Вступне фахове випробування з дисципліни «Основи виробництва» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» буде...
Програма фахового вступного випробування для здобуття окр «магістр» спеціальності 03010201 «Психологія» галузь знань 0301 «Соціально-політичні науки» на базі окр «бакалавр» та окр «спеціаліст» iconСпеціаліст» (на базі окр «спеціаліст») галузь знань – 0301 «Соціально-політичні науки» спеціальність – 03010301 «Психологія»
Поняття про предмет психології. Сучасна психологія, її структура. Місце в структурі наук. Структура психіки людини. Взаємозв’язок...
Програма фахового вступного випробування для здобуття окр «магістр» спеціальності 03010201 «Психологія» галузь знань 0301 «Соціально-політичні науки» на базі окр «бакалавр» та окр «спеціаліст» iconПрограма фахового вступного екзамену з педагогіки та психології для вступу на навчання для здобуття окр «Бакалавр» на базі окр «Молодшого спеціаліста» напрям підготовки «початкова освіта»
«Загальні основи педагогіки», «Дидактика», «Теорія виховання», «Історія педагогіки», «Вікова психологія», «Педагогічна психологія»....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи