Положення про проведення виробничих практик студентів тернопільського національного педагогічного університету імені володимира Гнатюка Тернопіль 2007 icon

Положення про проведення виробничих практик студентів тернопільського національного педагогічного університету імені володимира Гнатюка Тернопіль 2007
Скачати 51.33 Kb.
НазваПоложення про проведення виробничих практик студентів тернопільського національного педагогічного університету імені володимира Гнатюка Тернопіль 2007
Дата06.07.2013
Розмір51.33 Kb.
ТипПоложення

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Тернопільський національний педагогічний університет

імені Володимира Гнатюка


«ЗАТВЕРДЖУЮ»


Ректор________________проф. Кравець В.П.


«______»_____________2007 року


ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ВИРОБНИЧИХ ПРАКТИК СТУДЕНТІВ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ІМЕНІ Володимира Гнатюка


Тернопіль 2007

Дане Положення розроблене на основі базового «Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України» (наказ МОН України від 08.04.1993 р.)

^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Виробнича практика студентів є невід'ємною складовою частиною процесу підготовки фахівців в університеті і проводиться на оснащених відповідним чином базах навчальних закладів, а також на сучасних підприємствах і в організаціях різних галузей господарства, освіти, охорони здоров'я , державного управління тощо.

У даному Положенні розглядаються загальні питання організації, проведення і підведення підсумків усіх видів виробничих практик студентів різних спеціальностей навчання в університеті.


^ 1.МЕТА І ЗМІСТ ПРАКТИКИ

1.1. Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них, на базі одержаних в університеті знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

1.2. Практика студентів передбачає безперервність та послідовність її проведення при одержанні потрібного достатнього обсягу практичних знань і умінь відповідно до різних освітніх та кваліфікаційних рівнів: бакалавр, спеціаліст, магістр.

1.3. Залежно від конкретної спеціальності чи спеціалізації студентів виробнича практика може бути: навчальна, технологічна, експлуатаційна, педагогічна, економічна, науково-дослідна та ін.

1.4. Перелік усіх видів практик для кожної спеціальності або спеціалізації, їх форми, тривалість і терміни проведення визначаються в навчальних планах.

Заключною ланкою практичної підготовки є переддипломна практика студентів, яка проводиться перед виконанням кваліфікаційної роботи або дипломного проекту. Під час цієї практики поглиблюються та закріплюються теоретичні знання з усіх дисциплін навчального плану, дозбирується фактичний матеріал для виконання кваліфікаційної роботи, дипломного проекту або складання державних екзаменів.

1.5. Зміст і послідовність практики а також форми контролю та звітності визначаються програмою, яка розробляється кафедрою згідно з навчальним планом та затверджується першим проректором університету.

Кафедри можуть розробляти і інші методичні документи, які сприятимуть досягненню високої якості проведення виробничої практики студентів.
^ 2. БАЗИ ПРАКТИКИ

2.1. Практика студентів вищих навчальних закладів проводиться на базах практики, які мають відповідати вимогам програми.

Як бази практик можуть використовуватися навчально-виробничі та наукові підрозділи інших навчальних закладів, навчально-виховні заклади, професійно-технічні училища, дослідні господарства, полігони та підприємства, організації, установи, які мають необхідне обладнання та відповідні (педагогічні) кадри.

2.2. Студенти можуть самостійно з дозволу відповідних кафедр підбирати для себе місце проходження виробничої практики і пропонувати його для використання.

2.3. З базами практики (підприємствами, організаціями, установами будь-яких форм власності) за завчасним поданням відповідних кафедр, укладають договори на її проведення. Тривалість дії договорів погоджується договірними сторонами. Вона може визначатися на період конкретного виду практики або до п'яти років.
^ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ І КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ

3.1. Відповідальність за організацію, проведення і контроль практики покладається на ректора університету. Навчально-методичне керівництво і виконання програм практик забезпечують відповідні кафедри університету. Загальну організацію практики та контроль за її проведенням в університеті здійснює керівник практики (завідуючий відділом практики), який за рішенням ректора може бути підпорядкований першому проректору.

3.2. До керівництва виробничою практикою студентів залучаються досвідчені викладачі кафедр.


3.3. Керівник практики від університету (викладач кафедри):

- забезпечує проведення всіх організаційних заходів перед від'їздом студентів на практику: інструктаж про порядок проходження практики та з техніки безпеки, надання студентам-практикантам необхідних документів (направлення, методичні рекомендації чи інші).;

- повідомляє студентів про систему звітності з практики, прийняту на кафедрі;

- у тісному контакті з керівником практики від бази практики забезпечує високу якість її проходження згідно з програмою;

- контролює забезпечення нормальних умов праці і побуту студентів та проведення з ними обов'язкових інструктажів з охорони праці і техніки безпеки;

- у складі комісії приймає заліки з практики;

- подає завідуючому кафедрою письмовий звіт про проведення практики із зауваженнями і пропозиціями щодо поліпшення практики студентів.

3.4. Розподіл студентів на практику проводиться деканатами з урахуванням можливостей баз практики та майбутнього місця роботи після закінчення навчання.

3.5. За наявності вакантних місць студенти можуть бути зараховані на штатні посади, якщо робота на них відповідає вимогам програми практики.

3.6. Студенти університету при проходженні виробничої практики зобов'язані:

- до початку практики одержати від керівника практики консультації щодо оформлення всіх необхідних документів;

- своєчасно прибути на базу практики;

- у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики і вказівками її керівників;

- вивчити і суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії;

- нести відповідальність за виконану роботу;

- своєчасно здати документацію та отримати залік з практики.
^ 4. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ

4.1. Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання програми та індивідуального завдання.

Форма звітності студента за практику - це подання письмового звіту, підписаного і оціненого безпосередньо керівником від бази практики разом з іншими документами, установленими програмою (щоденник, характеристика та інше), подається керівнику практики.

4.2. Студенту, який не виконав програму практики з поважних причин, може бути надано право проходження практики повторно. Студент, який не виконав програму практики без поважних причин відраховується з університету.

4.3. Підсумки кожної практики обговорюються на засіданнях кафедр, а загальні підсумки практики підводяться на вчених радах факультетів не менше одного разу протягом навчального року.Схожі:

Положення про проведення виробничих практик студентів тернопільського національного педагогічного університету імені володимира Гнатюка Тернопіль 2007 iconПоложення про проведення виробничих практик студентів тернопільського національного педагогічного університету імені володимира Гнатюка Тернопіль 2007
move to 0-16408148
Положення про проведення виробничих практик студентів тернопільського національного педагогічного університету імені володимира Гнатюка Тернопіль 2007 iconПорядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
Правил прийому до Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка в 2012 році
Положення про проведення виробничих практик студентів тернопільського національного педагогічного університету імені володимира Гнатюка Тернопіль 2007 icon«затверджую» Ректор проф. Кравець В. П. 2007 року
Про проведення виробничих практик студентів тернопільського національного педагогічного університету
Положення про проведення виробничих практик студентів тернопільського національного педагогічного університету імені володимира Гнатюка Тернопіль 2007 iconПлан дій щодо покращення ситуації із працевлаштуванням випускників Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
Центр моніторингу якості освітніх послуг й сприяння працевлаштуванню студентів та випускників Тернопільського національного педагогічного...
Положення про проведення виробничих практик студентів тернопільського національного педагогічного університету імені володимира Гнатюка Тернопіль 2007 iconПлан дій щодо покращення ситуації із працевлаштуванням випускників Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
Центр моніторингу якості освітніх послуг й сприяння працевлаштуванню студентів та випускників Тернопільського національного педагогічного...
Положення про проведення виробничих практик студентів тернопільського національного педагогічного університету імені володимира Гнатюка Тернопіль 2007 iconНаукового товариства студентів, магістрантів та аспірантів тнпу ім. В. Гнатюка
Тернопільського національного університету імені Володимира Гнатюка. Зобов'язуюсь дотримуватись правил, а також виконувати обов’язки,...
Положення про проведення виробничих практик студентів тернопільського національного педагогічного університету імені володимира Гнатюка Тернопіль 2007 iconПравила прийому до Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка у 2012 році Тернопіль 2011
Правила прийому до Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка в 2012 році
Положення про проведення виробничих практик студентів тернопільського національного педагогічного університету імені володимира Гнатюка Тернопіль 2007 iconНаукового товариства студентів, магістрантів та аспірантів
Тернопільського національного університету імені Володимира Гнатюка. Зобов'язуюсь дотримуватись правил, а також виконувати обов’язки,...
Положення про проведення виробничих практик студентів тернопільського національного педагогічного університету імені володимира Гнатюка Тернопіль 2007 iconСтудентська рада Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

Положення про проведення виробничих практик студентів тернопільського національного педагогічного університету імені володимира Гнатюка Тернопіль 2007 iconПравила прийому до Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка у 2012 році
Правила прийому до Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка в 2012 році
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи