Програма вступного випробування з «Психології» та «Практичної психології» для вступників на спеціальності icon

Програма вступного випробування з «Психології» та «Практичної психології» для вступників на спеціальності
Скачати 265.1 Kb.
НазваПрограма вступного випробування з «Психології» та «Практичної психології» для вступників на спеціальності
Дата07.05.2013
Розмір265.1 Kb.
ТипПрограма

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Тернопільський національний педагогічний університет

імені Володимира Гнатюка

Інститут педагогіки і психології

Кафедра практичної психології


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Ректор Кравець В. П.

«___» _________________ 2012 р.


ПРОГРАМА

вступного випробування

з «Психології» та «Практичної психології»

для вступників на спеціальності

«Психологія» та «Практична психологія»

для здобуття ОКР «спеціаліст»

на базі ОКР «бакалавр»


Тернопіль, 2012

^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Програма вступного випробування розроблена для студентів-вступників, які бажають здобути освітньо-кваліфікаційний рівень “спеціаліст” за спеціальностями „Психологія” та „Практична психологія”.

Завдання спрямовані на визначення у вступників рівня знань матеріалу, наукової термінології, сучасних теорій та методів психології, навичок застосовувати теоретичні знання при вирішенні практичних завдань.


^ КРИТЕРІЇ ТА НОРМИ ОЦІНЮВАННЯ

відповідей студентів – вступників для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” за спеціальністю „Психологія” та „Практична психологія”

з використанням тестових завдань


Загальна оцінка результатів вступного випробування здійснюється за підсумком виконання вступниками всіх передбачених програмою і вміщених в екзаменаційному білеті тестових завдань. Окремо кожне з цих завдань оцінюється з урахуванням його рівня складності.

Усі тестові завдання диференційовані за трьома рівнями складності.

Тестові завдання першого рівня складності спрямовані на визначення репродуктивного ступеня компетентності вступника в оволодінні основними поняттями й категоріями психологічної науки. Розв’язання тестових завдань І рівня передбачає різні операції на доповнення, аналіз і пошук правильних відповідей.

Шкала оцінювання завдань першого рівня складності – „0” , „1” бали.

Максимальна кількість балів за розв’язання усіх завдань першого рівня складності – 15 балів.

Тестові завдання другого рівня складності потребують більш глибоких знань, обізнаності із досягненнями вітчизняної та зарубіжної психології, теоретичними підходами, концепціями. Вони орієнтовані на визначення ступеня сформованості у майбутніх психологів та практичних психологів умінь та навичок аналізувати, узагальнювати психологічні явища і процеси, визначати тенденції їх розвитку, суперечливі сторони.

Шкала оцінювання завдань другого рівня складності – „0”, ”2” бали.

Максимальна кількість балів за розв’язання усіх завдань другого рівня складності – 20 балів.

Третій рівень складності передбачає виконання одного комплексного завдання практично – творчого характеру.

Максимальна кількість балів за розв’язання завдання третього рівня складності –25 балів. Критерії оцінювання представлені у табл. 1.


^ Таблиця 1


Шкала оцінювання завдань третього рівня складності


Якісні показники виконання завдання

Кількість

балів

Ґрунтовно, глибоко, спираючись на дані наукової психології, проаналізовано і пояснено психологічні явища та механізми, які спричинили виникнення проблемної ситуації. Охарактеризовано дану проблему за типом, ступенем складності та характером чинників, якими вона зумовлена.

Чітко виділено основні напрямки роботи психолога, спрямовані на розв’язання психологічних труднощів. Вказано, які види і форми роботи психолога варто застосувати для досягнення позитивного результату. Правильно визначено коло осіб, які потребують психологічної допомоги.

Адекватно і доцільно підібраний діагностичний інструментарій, необхідний для здійснення комплексної вторинної психодіагностики. Чітко, поетапно розписаний алгоритм роботи психолога, який базується на конкретному виді його теоретичної орієнтації. Описані методи, прийоми і техніки впливу психолога на клієнта (клієнтів), які є найбільш ефективними стосовно даної ситуації.

Розроблено систему заходів (корекційних, просвітницьких, профілактичних, реабілітаційних та ін.), спрямовану на реалізацію всебічного підходу до конструктивного вирішення психологічних труднощів, відображених у конкретній ситуації.21-25 балів

Недостатньо глибоко проаналізовано дану ситуацію з точки зору причин, які детермінують психологічні труднощі.

Визначено коло осіб, яким необхідно надавати психологічну допомогу.

Підібрані діагностичні засоби обмежують глибоке вивчення психологічних явищ та механізмів, що зумовили виникнення даної проблемної ситуації.

Алгоритм роботи психолога для надання консультаційної допомоги описано досить стисло, що не дозволяє повною мірою оцінити ступінь надання психологічної допомоги. Підібрані методи впливу психолога на клієнта не завжди узгоджуються з обраною теоретичною парадигмою.

Запропоновані психологічні заходи (корекційного, просвітницького, профілактичного, реабілітаційного характеру) частково сприяють вирішенню даної проблемної ситуації.14-20 балів

Здійснено поверховий теоретичний аналіз психологічних явищ та механізмів, які спричинили виникнення проблемної ситуації, або ж наявні неточності при спробі пояснити причини виникнення психологічних труднощів. Не враховано необхідність надання психологічної допомоги тим учасникам даної ситуації, які цього потребують.

Обрані для дослідження психодіагностичні методи є недостатньо ефективними для конкретного випадку.

Схематично описано алгоритм роботи психолога щодо надання психологічної допомоги. Не вказано, з позицій якої теоретичної парадигми психолог здійснює підбір методів впливу на клієнта (клієнтів), або ж ці методи не відповідають даному теоретичному підходу.

У запропонованій програмі заходів, спрямованих на реалізацію комплексного підходу щодо вирішення даної ситуації, відсутнє обґрунтування доцільності обраних форм та видів роботи.6-13

балів

Завдання частково виконане, проте:

 • наявні грубі порушення при спробі пояснити причини виникнення проблемної ситуації;

 • неправильно визначено коло осіб, яким необхідна психологічна допомога;

 • невдало підібраний діагностичний інструментарій для здійснення вторинної діагностики;

 • відсутній алгоритм надання консультаційної допомоги;

 • необґрунтований і не системний підбір методів, форм та видів роботи психолога, спрямованих на конструктивне подолання описаних психологічних труднощів.1-5

балів

Завдання зовсім не виконане.

0 балів


Таким чином, результати вступного випробування з психології оцінюються за підсумком виконання вступниками всіх тестових завдань, внесених до екзаменаційного білету. Загальна оцінка виставляється за шкалою, яка відповідає встановленим нормам і критеріям оцінки відповідей вступників (див.табл.2).


^ Таблиця 2


Шкала відповідності бальних оцінок і традиційної системи оцінювання


Сума

набраних балів

Норми оцінювання

Процентне співвідношення правильних відповідей

Оцінка


Рівень


54-60

90 – 100

5

А

45-53

75 – 89

4

ВС

36-44

60 – 74

3

ДЕ

0 – 35

Менше 59

2

F

Всього: 60 балів


^ ЗМІСТ ПРОГРАМИ

 1. Психологія як наука, етапи розвитку психології.

 2. Розвиток психіки в філогенезі. Психіка і нервова система.

 3. Свідома діяльність людини, її суспільно – історичні корені. Мова і свідомість. Свідоме і несвідоме. Основні психологічні характеристики свідомості.

 4. Діяльність, її предметний характер, суспільна природа, структура. Управління діями і рухами. Проблема інтеріоризації в психології.

 5. Поняття про увагу . Фізіологічні основи, види і структура уваги.

 6. Поняття про відчуття. Класифікація відчуттів за генетичними та систематичними принципами, вимірювання та зміни чутливості.

 7. Поняття про сприймання. Класифікація сприймання. Сприймання як дія.

 8. Поняття про пам’ять. Дослідження пам’яті у вітчизняній і зарубіжній пcихології.

 9. Види пам’яті і їх характеристика.

 10. Поняття про мислення як вищу форму пізнавальної діяльності. Види мислення. Мислення, мова, мовлення.

 11. Поняття про уяву. Уява, мислення і проблемна ситуація. Види створення образів уяви.

 12. Поняття про емоції і почуття. Теорії емоцій.

 13. Основні емоційні стани, їх зовнішній вияв. Форми переживань.

 14. Проблема волі в донауковий і науковий період розвитку психології. Вольовий акт та його структура.

 15. Поняття про темперамент, історичний зміст термінології у вченні про темперамент. Типи темпераментів, їх психологічна характеристика.

 16. Поняття про характер. Характер і темперамент. Характер і здібності. Структура і типологія характеру.

 17. Дослідження проблеми здібностей у вітчизняній і зарубіжній психології. Загальні і спеціальні здібності.

 18. Проблема розвитку психіки в працях основоположників – психологічної науки (П.Т.Блонський, Л.С.Виготський, С. Л. Рубінштейн, О. М. Леонтьєв).

 19. Проблема вікової періодизації психічного розвитку у дитячому віці.

 20. Проблема розвитку психіки в працях зарубіжних психологів (С. Холл, К. Бюллер, З Фрейд, Е. Еріксон, Ж. Піаже).

 21. Особливості кризових періодів у психічному розвитку. Криза трьох років життя та її феномени.

 22. Криза семи років і проблема готовності дитини до шкільного навчання.

 23. Класичні дослідження кризи підліткового віку.

 24. Сенситивні періоди у психічному розвитку.

 25. Особливості становлення особистості на різних етапах дитинства

 26. Поняття юності та її вікові групи. Характеристика теорій юності.

 27. Проблема періодизації психічного розвитку в дорослому віці. Психологічна характеристика основних періодів дорослості.

 28. Психологічні особливості похилого віку і старості.

 29. Психологія научіння і учіння. Психологія навчання. Типи психологічних теорій навчання. Мотивація навчання.

 30. Дослідження навчальної діяльності у вітчизняній педагогічній психології.

 31. Навчання і розвиток. Культурно-історична теорія, біхевіорізм і теорія інтелекту Ж.Піаже про навчання і розвиток.

 32. Виховання як формування цілісної структури особистості. Проблеми керування вихованням і виміру вихованості учнів.

 33. Управління процесом навчання. Програмоване і проблемне навчання.

 34. Предмет соціальної психології як науки. Принципи і актуальні проблеми. Історія розвитку вітчизняної і зарубіжної соціальної психології.

 35. Рівні методологічного аналізу соціально-психологічної інформації.

 36. Умови і техніка проведення соціально-психологічного дослідження.

 37. Система соціально-психологічних явищ.

 38. Поняття про особистість в загальній і соціальній психології. Теорія особистості, Структура особистості.

 39. Соціальна психологія груп. Історія дослідження малих груп в вітчизняній і зарубіжній соціальній психології.

 40. Соціальна психологія спілкування. Структура, функцій, види, засоби спілкування. Вербальне і невербальне спілкування.

 41. Соціально-психологічні основи управління.

 42. Основні напрями сучасної зарубіжної соціальної психології.

 43. Розвиток психологічних ідей в рамках біхевіорізму.

 44. Психологія гештальту та її основні принципи.

 45. Характеристика психоаналізу як системи. Механізми психологічного захисту особистості.

 46. Індивідуальна психологія А. Адлера.

 47. Аналітична психологія К. Юнга.

 48. Характеристика основних концепцій гуманістичної психології (К. Роджерс, А. Маслоу, Г.Олпорт).

 49. Основні принципи логотерапії В. Франкла.

 50. Загальний стан психологічної науки в Україні і Росії в дореволюційний період.

 51. Становлення і розвиток радянської психології в 20-30 р.р. XX століття.

 52. Проблеми і перспективи розвитку вітчизняної психології на сучасному етапі.

 53. Психокорекція як напрям роботи психолога. Теоретичний аналіз проблеми. Реалізація різних теоретичних моделей у психокорекційній практиці.

 54. Проблема корекцій психічного розвитку дитини в рамках психодинамічного та поведінкового підходів.

 55. Основні завдання психічного розвитку дитини. Принципи організації корекції психічного розвитку. Характеристика психомалюнка як методу психокорекції.

 56. Особливості застосування психодрами у психокорекційній роботі.

 57. Ігрова теорія як метод психокорекції. Рольова творча гра як різновид ігрового тренінгу.

 58. Психокорекційний потенціал: психогімнастичних вправ. Особливості застосування.

 59. Застосування засобів мистецтва у психокорекційній роботі. Характеристика арт-терапії.

 60. Психологічні проблеми дошкільного віку. Основні напрями психокорекційної роботи.

 61. Корекція особистісного розвитку дитини-дошкільника. Проблема адаптації дитини до школи в контексті роботи шкільного психолога. Корекція психологічної готовності дитини до шкільного навчання.

 62. Особливості дитячого психоаналізу. Застосування методу у психокорекційній роботі.

 63. Психолого - педагогічна типологія загального відставання в учінні молодших школярів. Особливості психокорекційної роботи.

 64. Особливості діагностико-корекційної роботи психолога при несформованості внутрішньої позиції школяра і мотивації учіння.

 65. Психологічна корекція порушень спілкування у дітей молодшого шкільного віку.

 66. Дитяча агресивність в контексті психокорекційної роботи.

 67. Страх як емоційний розлад в дитячому віці та його корекція.

 68. Ранній дитячий аутизм як емоційний розлад. Застосування холдинг - терапії для корекції РДА.

 69. Соціально-психологічний тренінг як навчальний метод корекції спілкування у підлітковому віці. Особливості тренінгових занять.

 70. Проблеми діагностики тривожності у підлітковому віці. Шляхи корекції тривожності і самооцінки.

 71. Психопрофілактика і корекція соціальної поведінки школярів. Методика контактної взаємодії і її застосування у роботі з важкими підлітками.

 72. Корекція і розвиток пізнавальних психічних процесів у підлітків і старшокласників. Особливості тренінгових занять.

 73. Проблема корекції психічного розвитку молодших школярів на початковому етапі навчання. Класи і групи розвитку.

 74. Основні напрями психокорекційної роботи психолога з вчителями і батьками учнів.

 75. Поняття про психологічне консультування. Основні джерела виникнення психологічного консультування. Проблематика психологічної допомоги в сучасному світі.

 76. Основні підходи до психологічного консультування в руслі різних напрямів психології.

 77. Основні етапи розв'язування консультативних завдань. Структурний підхід.

 78. Бесіда як основний метод психологічного консультування. Методи впливу на клієнта в процесі консультативної бесіди.

 79. Основні позиції консультанта і клієнта у психологічному консультуванні. Принципи консультативної допомоги. Технологія консультативної взаємодії.

 80. Активне слухання як основний метод роботи телефонного консультанта, Основні прийоми активного вислуховування. Психологічні особливості побудови телефонного діалогу.

 81. Загальна характеристика групових методів психокорекції.

 82. Предмет і завдання психодіагностики як науки. Сфери застосування психодіагностичних методів. Поняття психологічного діагнозу, його рівні і особливості.

 83. Принципи нормативного регулювання практичного використання психодіагностичних методик.

 84. Проблеми психодіагностики в шкільній психологічній службі. Етапи проведення діагностнко - корекційної роботи шкільним психологом.

 85. Характеристика конституціональних типологічних теорій, їх роль у візуальній діагностиці особистості. Фізіогноміка як один із методів візуальної психодіагностики. Загальна характеристика графології.

 86. Основні тенденції в розвитку сучасної вітчизняної психологічної діагностики.

 87. Загальна характеристика тестового методу. Тестологія і критичний аналіз.

 88. Загальна характеристика проективного методу.

 89. Загальна характеристика методу питальників.

 90. Проблема класифікації психодіагностичиих методів.

 91. Поняття про стандартизацію психодіагностичних методів, її етапи. Основні групи приведених показників,

 92. Поняття про надійність психодіагностичних методів. Види надійності.

 93. Основне співвідношення психометрики. Поняття про валідність. Види валідності.

 94. Проблема визначення інтелекту. Загальна характеристика основних підходів. Проблеми структури інтелекту. Монофакгорна і мультифакторна модель. Ієрархічна структура інтелекту.

 95. Проблема співвідношення біологічного і соціального в структурі інтелекту. Залежність результатів тестування від культури.

 96. Процесуально - динамічні особливості інтелекту. Проблема комп'ютерного дослідження інтелекту,

 97. Проблема креативності в психології, методи її дослідження

 98. Дослідження інтелекту за допомогою прогресивних матриць Равена, сфери застосування, проведення і інтерпретації.

 99. Дослідження інтелекту за допомогою методики Векслера, особливості застосування, проведення і інтерпретації.

 100. Шкільний тест розумового розвитку, особливості застосування проведення

 101. Проблема шкільної психогенної дезадаптації, її причини і особливості прояву. Характеристика, основних діагностичних підходів вивчення шкільної психологічної дезадаптації. Діагностика особистісної тривожності.

 102. Типологічний підхід до дослідження особистості: теорія, критичний аналіз, методики.

 103. Психометричний підхід до дослідження особистості: теорія, критичний аналіз, методики. Дослідження особистості за допомогою питальників Кеттела і Айзенка, особливості використання інтерпретації.

 104. Проблема дослідження готовності дитини до школи. Характеристика діагностичних підходів. Загальна характеристика графічних методів. Дослідження особистості за допомогою малюнкових методик.

 105. Діагностика сімейних стосунків за допомогою малюнкових методик.

 106. Міннесотський багатопрофільний питальник особистості, особливості застосування проведення і інтерпретації. Особливості застосування ММРІ а комп'ютерному варіанті.

 107. Порівняльна характеристика нормативно-орієнтованих і критеріально-орієнтованих тестів.

 108. Психологічний об'єкт виховання. Методичні принципи виховання. Психологічний аналіз навчально - виховного процесу в сучасній школі.

 109. Індивідуальний стиль педагогічної діяльності, його структура. Типологія індивідуальних стилів педагогічної діяльності.

 110. Оптимальне педагогічне спілкування. Порівняльна характеристика діалогічного (гуманістична педагогіка) і монологічного (традиційна педагогіка) спілкування. Негативні і позитивні педагогічні установки і їх вплив на ефективність педагогічного спілкування. Установки вчителя - фасилітатора.

 111. Основні типи педагогічної взаємодії, їх психологічний аналіз. Характеристика індивідуальних стилів педагогічного спілкування.

 112. Педагогічний конфлікт, його структура і особливості. Психологічний аналіз типових педагогічних конфліктів з учнями-підлітками. Педагогічні комунікативні вміння, їх характеристика. Особливості розвитку педагогічних комунікативних вмінь.

 113. Я - концепція вчителя. Вплив Я - концепції вчителя на психічний і особистісний розвиток учнів. Я - концепція, її структура. Я - концепція і механізми психологічного захисту.

 114. Становлення диференціальної психології як галузі психологічної науки. Роль типологічної концепції Павлова у створенні дослідницької програми диференціальної психофізіології.

 115. Психогенетика інтелекту. Взаємодія генотипу і середовища. Генетичні теорії інтелекту і євгеніка. Розвиток як предмет психогенетики.

 116. Психофізіологічне дозрівання. Збагачення і збіднення середовища. Критичні і сензитивні періоди розвитку. Функціональний і віковий розвиток.

 117. Структура людської індивідуальності. Змістовні і динамічні характеристики індивідуальності. Проблема вивчення психодинамічних

властивостей темпераменту. Критика оцінювального підходу до темпераменту. Проблема індивідуального стилю діяльності.

 1. Проблема типології характерів. Типологічний підхід Кречмера, Шелдона. Соціоніка як творчий розвиток типології Юнга. Соціальна типологія характерів у Фромма.

 2. Поняття акцентуації характеру. Типологія акцентуації характеру дорослої людини за К. Леонгардом. Сучасні типології акцентуацій характеру у підлітків за А.Лічко і С.Подмазіним.

 3. Особливості сприймання особистості учнів вчителями. Педагогічні стереотипи та установки. Особистісні установки вчителя-фасилітатора.^ ЗРАЗКИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

для вступників для здобуття ОКР «спеціаліст»


Прізвище, ім’я, по-батькові __________________________________________

Спеціальність______________________________________________________

Дата складання вступного випробування _______________________________

Кількість набраних балів________________ Оцінка______________________


Перший рівень

Інструкція: «Виберіть одну правильну відповідь із чотирьох запропонованих варіантів».


1. Відчуття, сприймання, пам’ять, мислення – це:

 1. властивості особистості

 2. емоційно-вольові процеси особистості

 3. пізнавальні процеси

 4. стани


2. Сукупність індивідуально-своєрідних властивостей особистості, які визначають її ставлення і проявляються у типових для даної особистості способах діяльності визначає:

а) характер

б) темперамент

в) здібності

г) волю


3. Вид уваги, який свідомо спрямовується та регулюється особистістю:

 1. довільна

 2. мимовільна

 3. післядовільна

 4. опосередкована


4. Людина як типовий носій видів людської активності – це:

 1. індивід

 2. особистість

 3. суб’єкт діяльності

 4. індивідуальність


5. Які межі охоплює віковий період немовляти?:

 1. до 10 днів життя

 2. до 2 місяців життя

 3. до 2 років життя

г) до 1 року життя

6. Вкажіть галузь психології, що вивчає психологічні особливості окремих індивідів або груп людей, які об’єднуються якоюсь спільною ознакою (вік, стать, інтереси тощо):

а) практична психодіагностика

б) диференціальна психологія

в) порівняльна психологія

г) психологія особистості


7. Якою є центральна проблема філософських поглядів Платона?:

     1. вчення про душу

     2. вчення про ідеї

     3. вчення про почуття

     4. вчення про матеріалістичне походження світу8. Особлива психологічна інстанція, цілком неусвідомлювані бажання і потяги (в теорії психоаналізу):

 1. самість

 2. дух

 3. ід

 4. его


9. Соціальна психологія – це наука про:

а) особистість, її внутрішній світ та індивідуальні відмінності

б) групи як факт наявності певної сукупності осіб, в умовах якої протікає діяльність

в) об’єктивні закономірності суспільного розвитку

г) психологічні особливості людей, пов’язані з їх включенням у певні соціальні групи, а також характеристики цих груп


10. Термін «педагогічна психологія» був запропонований:

а) К.Д.Ушинським

б) П.Ф.Каптєрєвим

в) П.П.Блонським

г) Дж. Дьюі


11. Основні типи виміру особистості за Г.Айзенком:

а) інтроверсія, екстраверсія

б) інтроверсія, екстраверсія, нейротизм, стабільність

в) соціальне, біологічне, психічне, фізіологічне

г) інтроверсія, екстраверсія, нейротизм


12. Який із варіантів характеризує діалогічне педагогічне спілкування:

а) статусне домінування

б) передача норм і знань учням як особисто пережитого досвіду

в) ригідність і стереотипність методів і прийомів впливу

г) суб’єктивне оцінювання


13. Який із варіантів правильно відображає структуру Я-концепції:

а) образ Я, мотивація, поведінкова реакція

б) образ Я, самооцінка, поведінкова реакція

в) образ Я, рівень домагань, поведінкова реакція

г) немає правильної відповіді


14. Поняття “задатки” вчені трактують як:

 1. знання, вміння і навички

 2. психологічні особливості

 3. особистісні якості

 4. генетично детерміновані анатомо-фізіологічні особливості нервової системи


15. Спеціалісти якого профілю можуть входити до складу психологічної служби системи освіти України?

 1. тільки психологи

 2. психологи і соціальні педагоги

 3. психологи, психіатри, психотерапевти

 4. психологи, соціальні педагоги, логопеди, дефектологи


Другий рівень

Інструкція: «Виберіть одну правильну відповідь із чотирьох запропонованих варіантів».


1. Видатний представник зарубіжної класичної педагогіки, який започаткував ідею класно-урочної системи навчання:

 1. Й.Г.Песталоцці

 2. Й.Гербарт

 3. Я.А.Коменський

 4. Ж.-Ж.Руссо


2. Термін, введений А. Адлером, для позначення усіх видів фізичних, духовних чи соціальних недоліків – реальних чи уявних:

 1. почуття неповноцінності

 2. компенсація

 3. гіперкомпенсація

 4. почуття власної недостатності


3. Який із варіантів не стосується тенденцій розвитку сучасної вітчизняної психодіагностики:

  1. якісний підхід у дослідженні особистості

  2. кількісний підхід у дослідженні особистості

  3. комплексність підходу у вивченні індивідуальних параметрів

  4. врахування впливу типу тестової ситуації на результати діагностики


4. Необхідною умовою звернення людини за психологічною допомогою є:

 1. переживання психологічного дискомфорту

 2. циклічне виникнення складних життєвих ситуацій

 3. бажання оволодіти навичками самодопомоги у несприятливих життєвих обставинах

 4. часткова рефлексія людиною своїх проблем, тобто відображення їх у свідомості у формі потреби в психологічній допомозі


5. Психокорекційна робота з тривожними дітьми проводиться за такими напрямками:

а) навчання способам вираження гніву в прийнятній формі, розвиток навичок спілкування в можливих конфліктних ситуаціях

б) підвищення самооцінки, навчання вмінню знімати м’язову напругу, відпрацювання навичок впевненої поведінки в конкретних ситуаціях

в) навчання прийомам саморегуляції, вмінню володіти собою в різних ситуаціях, формування таких якостей, як емпатія, довіра до людей

г) розвиток навичок самообслуговування, мови та комунікативних здібностей


^ 6. Встановіть відповідність між типом акцентуації характеру та його характеристикою:

1. Циклоїдний тип

А. Особистість характеризує надмірна контактність, балакучість, виражена жестикуляція, міміка, пантоміміка.

2.Екстравертований тип

Б. Особистість характеризує низька контактність, несміливість, невпевненість в собі, мирний настрій.

3. Гіпертимний тип

В. Особистість характеризує висока контактність, мають багато друзів, знайомих, балакучі, відкриті для будь-якої інформації

4. Тривожний тип

Г. Особистість характеризує часті періодичні зміни настрою, в результаті чого часто змінюється манера спілкування з оточуючими.

Відповідь: 1. ___; 2. ___; 3. ___; 4.___.


^ 7. Встановіть відповідність між методом соціально-психологічного дослідження та його характеристикою:

1.Спостереження

А. Метод вияву та оцінки специфічних характеристик текстів та інших носіїв інформації.

2. Опитування

Б. Систематичне, цілеспрямоване сприймання, фіксація психічних явищ з метою вивчення їх специфічних змін за певних умов, аналізу і використання у практичній діяльності.

3. Експеримент

В. Метод збору первинної інформації, який ґрунтується на безпосередній чи опосередкованій соціально-психологічній взаємодії дослідника і респондента.

4. Контент-аналіз

Г. Організована дослідником взаємодія між досліджуваним чи групою досліджуваних і експериментальною ситуацією з метою встановлення закономірностей цієї взаємодії та змінних, від яких вона залежить.

Відповідь: 1. ___; 2. ___; 3. ___; 4.___.


^ 8. Розгляньте таблицю. Про яку теорію (концепцію) психічного розвитку дитини йде мова і хто її автор?


Основний предмет дослідження

Когнітивний розвиток дитини від народження до зрілості

Методи дослідження

Вільне клінічне інтерв’ю, спостереження за поведінкою немовлят, аналіз розв’язання спеціально сконструйованих задач дітьми різного віку

Основні ідеї

Інтелектуальний розвиток дитини являє собою послідовність якісно різних стадій; порядок їх проходження незмінний, а швидкість може бути різною форм поведінки дітей у генетично заданій послідовності

Фактори розвитку

Має значення певний рівень дозрівання нервової системи, прослідковується вплив середовища, яке стимулює і випробовує дитину, але когнітивні структури в кінцевому рахунку вибудовує сама дитина у процесі спонтанних винаходів

Відповідь: ____________________ ____________________

^ 9. Доповніть перелік завдань психологічної служби в системі освіти України:

 1. сприяння особистісному й інтелектуальному розвитку дітей на кожному віковому етапі

 2. ______________________________________________________

 3. ______________________________________________________


^ 10. Визначіть поняття:


… — оптимальний з точки зору внутрішніх і зовнішніх умов період для розвитку тих чи інших психічних процесів і властивостей людини.


Третій рівень

 1. Обґрунтуйте систему психологічної допомоги сім’ї, спрямовану на вирішення даної проблеми:


Дитина почала відвідувати дитячий садок, стала тривожною, надмірно збудливою, боїться розлучатися з мамою на тривалий час.


2. Складіть алгоритм корекційно-розвивальної програми роботи психолога щодо вирішення даної ситуації.

Схожі:

Програма вступного випробування з «Психології» та «Практичної психології» для вступників на спеціальності iconПрограма фахового вступного випробування на навчання за окр магістра зі спеціальності 03010201 Психологія Загальна психологія
Еволюція сучасної психології. Історичні основи психології. Сучасні психологічні підходи
Програма вступного випробування з «Психології» та «Практичної психології» для вступників на спеціальності iconПрограма фахового вступного іспиту з психології для вступників за окр «спеціаліст», «магістр» до ону імені І.І. Мечникова у 2012 році
Загальнонаукові методи (спостереження, експеримент, моделювання) та їх використання в психології
Програма вступного випробування з «Психології» та «Практичної психології» для вступників на спеціальності iconПриватний вищий навчальний заклад донецький інститут соціальної освіти. Програма вступного випробування
Програма вступного випробування з психології для секції перепідготовки складена на основі чинної навчальної програми з біології для...
Програма вступного випробування з «Психології» та «Практичної психології» для вступників на спеціальності iconVii. Завдання для самостійної роботи студентів змістовий модуль І теоретичні аспекти проблеми дитячої практичної психології тема Історія розвитку дитячої практичної психології та педології
Тема Методологія дитячої практичної психології. Психолого-педагогічний експеримент – зміст, функції і складові елементи
Програма вступного випробування з «Психології» та «Практичної психології» для вступників на спеціальності iconПрограма вступного випробування для вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем " спеціаліст ", " магістр "
Програма вступного випробування містить найважливіші питання з навчальних дисциплін професійної та практичної підготовки й дисциплін...
Програма вступного випробування з «Психології» та «Практичної психології» для вступників на спеціальності iconПрограма вступного випробування для вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем
Програма вступного випробування з соціології для вступників спеціальності “Соціологія” освітньо-кваліфікаційних рівнів “спеціаліст”,...
Програма вступного випробування з «Психології» та «Практичної психології» для вступників на спеціальності iconПрограма вступного випробування за профілем навчання для вступників індустріально-педагогічного факультету спеціальності "Професійна освіта"
Програма визначає зміст теоретичної та практичної підготовки абітурієнтів спеціальності 010104 «Професійна освіта». Програму розроблено...
Програма вступного випробування з «Психології» та «Практичної психології» для вступників на спеціальності iconПрограма вступного випробування для вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем " спеціаліст ", " магістр"
Програма вступного екзамену містить найважливіші питання з навчальних дисциплін професійної та практичної підготовки й дисциплін...
Програма вступного випробування з «Психології» та «Практичної психології» для вступників на спеціальності iconПрограма вступного випробування (тестування) з психології та педагогіки для спеціальності
Тому особливої ваги набуває сьогодні питання актуальності наукових психологічних знань, їх ролі в розвитку окремої особистості, особливо...
Програма вступного випробування з «Психології» та «Практичної психології» для вступників на спеціальності iconРобоча програма з спецсемінару "сімейне консультування" Для спеціальності 040101 бакалавр психології
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри загальної та соціальної психології протокол № від “ ” 20 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи