Закон україни про внесення змін до Закону України \" Про фізичну культуру І спорт\" (нова редакція) Верховна Рада Українипостановля є icon

Закон україни про внесення змін до Закону України " Про фізичну культуру І спорт" (нова редакція) Верховна Рада Українипостановля є




НазваЗакон україни про внесення змін до Закону України " Про фізичну культуру І спорт" (нова редакція) Верховна Рада Українипостановля є
Сторінка1/4
Дата17.10.2012
Розмір0.59 Mb.
ТипЗакон
  1   2   3   4

9 вересня 2006














Проект


ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України

Про фізичну культуру і спорт” (нова редакція)

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Внести зміни до Закону України “Про фізичну культуру і спорт” (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 14, ст.80; 1999р., N 34, ст.271; 2000 р., N 13, ст.101; 2001 р., N 41, ст.200; 2005 р., N 5, ст. 122; 2005 р., N 11, ст. 204; 2006 р., N 22, ст. 184), виклавши його у такій редакції:

Закон України

“Про фізичну культуру і спорт”

Цей Закон визначає загальні правові, організаційні, соціальні і економічні основи діяльності у сфері фізичної культури і спорту та регулює найбільш важливі суспільні відносини у створенні умов для розвитку фізичної культури як важливої складової здорового способу життя та зміцнення здоров’я громадян, а також для проведення спортивних заходів в Україні, забезпечення підготовки та участі національних збірних команд у міжнародних спортивних змаганнях.

^ Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Основні терміни та їх визначення

У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:

заклад фізичної культури і спорту – юридична особа різних форм власності та організаційно-правових форм, яка забезпечує задоволення потреб громадян у сфері фізичної культури і спорту шляхом надання фізкультурно-спортивних послуг (господарську діяльність здійснює відповідно до наданої ліцензії); органами статистики йому присвоюється відповідний код державного класифікатора видів економічної діяльності;

масовий спорт (спорт для всіх) – суспільний прояв та напрям впровадження фізичної культури, складова частина здорового способу життя громадян та спорту, яка характеризується використанням під час дозвілля для зміцнення здоров’я та активного відпочинку різних видів рухової активності, що реалізуються в умовах помірних навантажень (без прагнення до найвищих спортивних результатів, рекордів) з елементами змагальності (або без них) в формальних чи неформальних організаційних структурах, самостійно;

спорт – соціальне явище, яке характеризується використанням порівняння рівня розвитку фізичних і духовних здібностей спортсменів в умовах суперництва;

спорт ветеранів – складова частина спорту, яка передбачає систему підготовку та участі у відповідних змаганнях спортсменів 35 років і старше;

спорт інвалідів – складова частина спорту, яка спрямована на забезпечення соціально-психологічної адаптації осіб з інвалідністю і здійснюється шляхом підготовки та участі у відповідних спортивних змаганнях;

спортивна діяльність – система заходів, яка здійснюється у формі спортивних змагань та підготовки до них;

спортивна (фізкультурно-оздоровча, спортивно-технічна) споруда – спеціально створена та обладнана будівля, фізкультурно-спортивний комплекс, плавальний басейн, інший об’єкт, який призначений для фізкультурно-оздоровчої та/або спортивної діяльності;

спортивні змагання – система заходів, що здійснюються відповідно до правил змагань з виду спорту та положення про ці змагання для виявлення та уніфікованого порівняння досягнень спортсменів і визначенням переможців змагань;

спортивний суддя – особа, яка організаторами спортивних змагань уповноважена забезпечувати дотримання правил змагань з виду спорту, положення про змагання, достовірність зафіксованих результатів; пройшла спеціальну підготовку та отримала відповідну категорію;

спортсмен – особа, яка систематично займається обраним видом (видами) спорту та бере участь у спортивних змаганнях;

спортсмен-аматор – спортсмен, чия спортивна діяльність не спрямована на отримання доходу, за винятком отримання нагород у формах відмінних від грошової, а також сум відшкодування витрат на підготовку та участь у змаганнях у межах норм, встановлених центральним органом виконавчої влади з фізичної культури і спорту;

спортсмен-професіонал – спортсмен, для якого спортивна діяльність є основною і який отримує відповідно до договору заробітну плату та/або іншу грошову винагороду за підготовку до спортивних змагань та участь у них;

спортсмен вищої категорії – спортсмен, якому присвоєне спортивне звання;

сфера фізичної культури і спорту – упорядкована сукупність органів державної влади та місцевого самоврядування, організацій, закладів та громадян, що здійснюють діяльність в інтересах розвитку фізичної культури і спорту, та суспільні відносини між ними;

тренер (тренер-викладач) – особа, яка здійснює підготовку спортсмена (спортсменів) до спортивних змагань та забезпечує його (їх) участь у них; має вищу спеціальну освіту та відповідну категорію;

фізична культура – частина загальної культури, сукупність духовних та матеріальних цінностей, що створюються суспільством та впроваджуються через фізичне виховання і масовий спорт для гармонійного розвитку особистості, формування здорового способу життя, зміцнення здоров’я громадян, підготовки до високопродуктивної праці, захисту Батьківщини, забезпечення творчого довголіття, організації змістовного дозвілля, запобігання антигромадським проявам;

фізична підготовка – система заходів, спрямованих на формування рухових умінь та навиків, розвиток фізичних якостей з урахуванням виду професійної діяльності людини;

фізична реабілітація – система заходів, спрямований на відновлення, корекцію та компенсацію порушеної або тимчасово втраченої функції організму людини внаслідок вроджених вад, захворювань та/або травм шляхом використання комплексів фізичних вправ, масажу та фізіотерапевтичних процедур на різних етапах лікування і реабілітації;

фізичне виховання – суспільний прояв та напрям впровадження фізичної культури, навчально-виховний процес, спрямований на оволодіння людиною знаннями, уміннями та навичками використання фізичних вправ для всебічного розвитку, зміцнення здоров’я, забезпечення готовності до активної участі у суспільному житті та професійній діяльності;

фізкультурно-оздоровча діяльність – система заходів масового спорту та фізичного виховання, спрямованих на створення умов для забезпечення оптимальної рухової активності кожної людини за місцем навчання, роботи, проживання та відпочинку з метою зміцнення здоров’я та профілактики захворювань, активного дозвілля;

фізкультурно-спортивна послуга – це діяльність фахівців з фізичного виховання і спорту, що пов’язана з використанням специфічних економічних ресурсів і спрямована на досягнення бажаного психофізіологічного та/або емоційного стану людини в результаті фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності;

фізкультурно-спортивна реабілітація – система заходів, розроблених із застосуванням фізичних вправ для відновлення здоров'я особи та спрямованих на відновлення і компенсацію за допомогою занять фізичною культурою і спортом функціональних можливостей її організму для покращення фізичного і психологічного стану.

^ Стаття 2. Законодавство України про фізичну культуру і спорт

Законодавство України про фізичну культуру і спорт базується на Конституції України і складається з цього Закону та інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до нього.

Якщо міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим законодавством про фізичну культуру і спорт, то застосовуються правила міжнародних договорів.

^ Стаття 3. Права громадян у сфері фізичної культури і спорту

Громадяни незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової і національної належності, статі, освіти, віросповідання, роду і характеру занять, місця проживання та інших обставин мають право у сфері фізичної культури і спорту на:

вільний вибір для занять виду (видів) спорту та фізкультурно-спортивних послуг;

добровільність занять фізичною культурою і спортом;

здійснення аматорської та професійної спортивної діяльності на індивідуальній чи колективній основі;

створення закладів фізичної культури і спорту;

об’єднання у громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості;

здобуття спеціальної освіти і фахову професійну діяльність.

Розділ ІІ. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ТА ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

^ СФЕРОЮ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

Стаття 4. Принципи державної політики у сфері фізичної культури і спорту

Державна політика у сфері фізичної культури і спорту визначається Верховною Радою України і ґрунтується на принципах:

визнання фізичної культури як важливого чинника всебічного розвитку особистості та формування здорового способу життя;

визнання спорту як важливого чинника досягнення фізичної та духовної досконалості людини, формування патріотичних почуттів у громадян та позитивного міжнародного іміджу держави;

забезпечення гуманістичної спрямованості та пріоритету загальнолюдських цінностей, справедливості, взаємної поваги та гендерної рівності;

гарантування рівності прав та можливостей громадян у сфері фізичної культури і спорту, недопущення їхньої дискримінації та експлуатації;

утвердження етичних і моральних цінностей фізичної культури і спорту;

створення умов для соціального та правового захисту громадян у сфері фізичної культури і спорту;

забезпечення різноманітності, високої якості та доступності фізкультурно-спортивних послуг для кожного громадянина;

підтримання конкурентного середовища при виробленні та наданні фізкультурно-спортивних послуг;

фінансування заходів, які здійснюються центральними та місцевими органами виконавчої влади з фізичної культури і спорту, надання фінансової допомоги громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості;

заохочення благодійної діяльності та зростання позабюджетних надходжень у сфері фізичної культури і спорту;

орієнтації на сучасні міжнародні стандарти у сфері фізичної культури і спорту, поєднання вітчизняних традицій і досягнень із світовим досвідом у цій сфері.

^ Стаття 5. Пріоритети державної політики у сфері фізичної культури і спорту

Пріоритетами державної політики у сфері фізичної культури і спорту є:

створення умов для забезпечення оптимальної рухової активності кожної людини впродовж усього життя, досягнення нею достатнього рівня фізичної та функціональної підготовленості, сприяння соціальному, біологічному та психічному благополуччю, поліпшенню стану здоров’я, профілактиці захворювань і фізичній реабілітації;

залучення особливо обдарованих людей до спортивної діяльності, створення умов для максимальної реалізації їхніх здібностей у спорті вищих досягнень, задоволення видовищних та розважально-емоційних запитів населення, ствердження у громадян України гордості за свою країну, підвищення авторитету держави у світовому спортивному русі.

^ Стаття 6. Основні напрями державної політики у сфері фізичної культури і спорту

Основними напрямами державної політики у сфері фізичної культури і спорту є:

залучення кожного громадянина до фізкультурно-оздоровчої діяльності у навчальних закладах, за місцем проживання, роботи та у місцях масового відпочинку громадян, а також інвалідів до фізкультурно-спортивної та фізичної реабілітації;

забезпечення розвитку олімпійських, паралімпійських, дефлімпійських та неолімпійських видів спорту шляхом підтримки дитячого, дитячо-юнацького, резервного спорту, спорту вищих досягнень, спорту інвалідів та спорту ветеранів;

удосконалення нормативно-правового, фінансового, матеріально-технічного, кадрового, наукового, медичного та інформаційного забезпечення сфери фізичної культури і спорту;

розширення міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури і спорту.

^ Стаття 7. Органи державного управління сферою фізичної культури і спорту

Державне управління сферою фізичної культури і спорту здійснюється Кабінетом Міністрів України, центральним органом виконавчої влади з фізичної культури і спорту, іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київської та Севастопольською міськими, районними державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування в межах їх компетенції.

^ Стаття 8. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері фізичної культури і спорту

Кабінет Міністрів України відповідно до Конституції та законів України:

забезпечує реалізацію державної політики у сфері фізичної культури і спорту;

розглядає та затверджує програми розвитку фізичної культури і спорту і фінансує їх виконання відповідно до бюджетного законодавства;

приймає нормативно-правові акти, що регулюють відносини у сфері фізичної культури і спорту;

сприяє розвитку інфраструктури та матеріально-технічного забезпечення сфери фізичної культури і спорту;

організовує та забезпечує реалізацію державної інвестиційної політики у сфері фізичної культури і спорту;

готує та подає на розгляд Верховної Ради України як складову частину проекту закону про Державний бюджет України на відповідний рік пропозиції щодо обсягів бюджетних коштів для фінансування програм розвитку фізичної культури і спорту;

інформує Верховну Раду України про виконання програм розвитку фізичної культури і спорту;

створює державну систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів та наукового забезпечення сфери фізичної культури і спорту;

визначає порядок медичного та інформаційного забезпечення розвитку фізичної культури і спорту;

здійснює міжнародне співробітництво у сфері фізичної культури і спорту;

вирішує інші питання, віднесені Конституцією та законами України до його повноважень.

Стаття 9. Повноваження центрального органу виконавчої влади з фізичної культури і спорту та інших центральних органів виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту

Центральний орган виконавчої влади з фізичної культури і спорту:

організовує та забезпечує реалізацію державної політики у сфері фізичної культури і спорту, виконання цього Закону та інших нормативно-правових документів;

проводить аналітичну діяльність у сфері фізичної культури і спорту, визначає тенденції розвитку, узагальнює вітчизняний та зарубіжний досвід, готує на розгляд Кабінету Міністрів України проекти програм розвитку фізичної культури і спорту;

бере участь у підготовці проектів нормативно-правових актів у сфері фізичної культури і спорту, узагальнює практику застосування законодавства у сфері фізичної культури і спорту, вносить пропозиції щодо його удосконалення;

забезпечує реалізацію програм розвитку фізичної культури і спорту в Україні;

організовує та проводить чемпіонати України з визнаних видів спорту, інші всеукраїнські спортивні заходи, погоджує питання про проведення в Україні міжнародних спортивних заходів, забезпечує участь національних збірних команд у міжнародних змаганнях;

визначає нормативи матеріально-технічного, фінансового та кадрового забезпечення сфери фізичної культури і спорту;

організовує здійснення контролю за якістю фізкультурно-спортивних послуг;

бере участь у формуванні та реалізації інвестиційної, антимонопольної, регуляторної політики у сфері фізичної культури і спорту;

організовує в установленому порядку проведення державної спортивної лотереї;

забезпечує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів у сфері фізичної культури і спорту та бере участь у визначенні пріоритетних напрямів наукових досліджень та проведенні науково-дослідної роботи у цій сфері.;

здійснює інформаційно-пропагандистську роботу з питань фізичної культури і спорту;

поширює соціальну рекламу у сфері фізичної культури і спорту;

координує діяльність пов’язану із запобіганням використання допінгу в спорті;

здійснює в установленому порядку управління об’єктами права державної власності, що належать до сфери його управління;

взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування з питань фізичної культури і спорту;

у встановленому порядку проводить міжнародну діяльність.

Інші центральні органи виконавчої влади в межах свої повноважень:

забезпечують реалізацію державної політики у сфері фізичної культури і спорту;

здійснюють підготовку пропозицій щодо реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту;

беруть участь у створенні організаційно-правових та економічних механізмів реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту.

Центральний орган виконавчої влади у галузі освіти та науки забезпечує фізичне виховання і розвиток спорту у системі освіти, підтримує діяльність учнівських та студентських громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.

Центральний орган виконавчої влади у галузі охорони здоров’я організує розвиток спортивної медицини.

Центральні органи виконавчої влади з питань внутрішніх справ, з надзвичайних ситуацій, з державної безпеки забезпечують належну фізичну підготовку своїх працівників і підтримку спорту вищих досягнень.

Центральний орган виконавчої влади з питань оборони забезпечує проведення фізичного підготовки військовослужбовців для підвищення бойової готовності Збройних Сил України та здійснює підтримку спорту вищих досягнень серед військовослужбовців.

Центральний орган виконавчої влади з аграрної політики сприяє розвитку фізичної культури і спорту серед сільського населення та працівників агропромислових підприємств, підтримує розвиток спорту вищих досягнень.

Центральний орган виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики здійснює підтримку фізкультурно-спортивної та фізичної реабілітації інвалідів, розвитку спорту інвалідів, використання фізичної культури і спорту за місцем роботи громадян.

Стаття 10. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій у сфері фізичної культури і спорту

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації в межах своїх повноважень:

здійснюють виконавчі та організаційно-розпорядчі функції щодо організації і розвитку сфери фізичної культури і спорту;

розробляють проекти регіональних програм розвитку фізичної культури і спорту, подають їх для затвердження відповідно Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним і районним радам;

вживають заходів щодо виконання регіональних програм розвитку фізичної культури і спорту;

сприяють фізкультурно-оздоровчій та спортивній діяльності у своєму регіоні і створенню сучасної інфраструктури сфери фізичної культури і спорту;

організовують та проводять чемпіонати своїх регіонів з визнаних видів спорту, інші регіональні спортивні заходи, забезпечує участь збірних команд у всеукраїнських спортивних заходах;

здійснюють соціальну рекламу у сфері фізичної культури і спорту;

залучають підприємства, установи і організації, розташовані на підпорядкованій їм території, до розв'язання проблем розвитку фізичної культури і спорту;

подають центральному органу виконавчої влади з фізичної культури і спорту пропозиції стосовно включення заходів з регіональних програм розвитку фізичної культури і спорту до відповідних програм;

здійснюють іншу діяльність у сфері фізичної культури і спорту відповідно до законодавства.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації створюють у своєму складі відповідні органи з фізичної культури і спорту.

^ Стаття 11. Повноваження виконавчих органів місцевого самоврядування

Виконавчі органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень:

розробляють проекти місцевих програм розвитку фізичної культури і спорту, подають їх для затвердження відповідним місцевим радам;

вживають заходів щодо виконання місцевих програм розвитку фізичної культури і спорту;

забезпечують розвиток інфраструктури сфери фізичної культури і спорту на відповідних територіях;

організовують та проводять чемпіонати відповідних територій з визнаних видів спорту, інші спортивні заходи, забезпечує участь збірних команд у регіональних та всеукраїнських спортивних заходах;

залучають на договірних засадах підприємства, установи і організації, розташовані на відповідних території, до розв’язання проблем розвитку фізичної культури і спорту;

залучають місцеве населення до фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності;

здійснюють соціальну рекламу у сфері фізичної культури і спорту;

здійснюють іншу діяльність у сфері фізичної культури і спорту відповідно до законодавства.

Виконавчі органи місцевого самоврядування створюють у своєму складі відповідні органи з фізичної культури і спорту.

^ Стаття 12. Показники стану розвитку фізичної культури і спорту

Основними показниками стану фізичної культури і спорту є рівень фізичного здоров’я різних верств населення, рівень охоплення громадян фізкультурно-оздоровчою діяльністю, високі досягнення спортсменів України на міжнародних спортивних змаганнях, передусім Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських, Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту, рівень забезпеченості кадрами, фінансами, спортивними спорудами та майном.

На підставі зазначених показників розробляються програми розвитку фізичної культури і спорту в Україні.

Розділ ІІІ. ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ’ЄКТІВ СФЕРИ

^ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

Стаття 13. Суб’єкти сфери фізичної культури і спорту

Суб’єктами, що здійснюють фізкультурно-оздоровчу та/або спортивну діяльність, є:

фізичні особи–суб'єкти підприємницької діяльності у сфері фізичної культури і спорту;

колективи фізичної культури;

спортивні клуби;

дитячо-юнацькі спортивні школи;

школи вищої спортивної майстерності;

спеціалізовані навчальні заклади спортивного профілю;

центри олімпійської підготовки;

фізкультурно-оздоровчі центри;

центри фізичного здоров’я населення;

центри фізичної культури і спорту інвалідів;

фізкультурно-спортивні товариства;

спортивні федерації (асоціації, спілки, об’єднання тощо);

Всеукраїнська спортивна спілка школярів;

Всеукраїнська спортивна спілка студентів;

Національний олімпійський комітет України;

Національний комітет спорту інвалідів України;

Національний спортивний комітет України.

^ Стаття 14. Фізична особа–суб'єкт підприємницької діяльності у сфері фізичної культури і спорту

Фізична особа в установленому порядку набуває статусу суб’єкта підприємницької діяльності та отримує ліцензію на здійснення фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності.

^ Стаття 15. Колектив фізичної культури

Колектив фізичної культури створюється та функціонує на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності і виду господарювання як добровільне об’єднання громадян без утворення юридичної особи для здійснення фізкультурно-оздоровчої діяльності за місцем їх роботи. Такі колективи є первинною ланкою фізкультурно-спортивних товариств.

Колектив фізичної культури проводить відповідні заходи за рахунок членських внесків, коштів власника та уповноваженого ним органу підприємств, установ, організацій та/або коштів первинної профспілкової організації цих підприємств, установ, організацій, отриманих від роботодавця на фізкультурно-оздоровчу роботу відповідно до статті 44 Закону України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”.

  1   2   3   4

Схожі:

Закон україни про внесення змін до Закону України \" Про фізичну культуру І спорт\" (нова редакція) Верховна Рада Українипостановля є iconЗакон україни про внесення зміни до статті 62 Закону України "Про банки І банківську діяльність" Верховна Рада Українипостановля є

Закон україни про внесення змін до Закону України \" Про фізичну культуру І спорт\" (нова редакція) Верховна Рада Українипостановля є iconЗакон україни про внесення змін до Закону України "Про державну таємницю"     Верховна Рада України постановляє
Внести зміни до Закону України "Про державну таємницю" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 16, ст. 93), виклавши його у...
Закон україни про внесення змін до Закону України \" Про фізичну культуру І спорт\" (нова редакція) Верховна Рада Українипостановля є iconФінансовим "банщикам" до 15 років з конфіскацією
Нова норма: Верховна Рада України ухвалила Закон Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального
Закон україни про внесення змін до Закону України \" Про фізичну культуру І спорт\" (нова редакція) Верховна Рада Українипостановля є iconЗакон україни про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України Верховна Рада Українипостановля є
Внести до Кримінально-процесуального кодексу України ( 1001-05, 1002-05 ) такі зміни
Закон україни про внесення змін до Закону України \" Про фізичну культуру І спорт\" (нова редакція) Верховна Рада Українипостановля є iconЗакон україни від 20 листопада 2003 р. №1316-iv м. Київ Про внесення змін до Закону України «Про наукову І науково-технічну діяльність» Верховна Рада України постановляє
Відомості Верховної Ради України, 1999 р., №2–3, ст. 20; 2000 р., №28, ст. 223; 2002 р., №12–13, ст. 92, №30, ст. 205; 2003 р., №10–11,...
Закон україни про внесення змін до Закону України \" Про фізичну культуру І спорт\" (нова редакція) Верховна Рада Українипостановля є iconЗакон україни про ратифікацію Європейської конвенції про боротьбу з тероризмом Верховна Рада Українипостановля є

Закон україни про внесення змін до Закону України \" Про фізичну культуру І спорт\" (нова редакція) Верховна Рада Українипостановля є iconЗакон україни про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення окремих положень про обмеження місць куріння тютюнових виробів Верховна Рада України постановляє
У законі України "Про державне регулювання виробництва І обігу спирту етилового, коньячного І плодового, алкогольних напоїв та тютюнових...
Закон україни про внесення змін до Закону України \" Про фізичну культуру І спорт\" (нова редакція) Верховна Рада Українипостановля є iconЗакон україни про ратифікацію Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму Верховна Рада Українипостановля є
Нью-Йорку, підписану від імені України 8 червня 2000 року (додається*), ратифікувати з такою заявою
Закон україни про внесення змін до Закону України \" Про фізичну культуру І спорт\" (нова редакція) Верховна Рада Українипостановля є iconЗакон україни про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про боротьбу з тероризмом"
У законі України "Про оперативно-розшукову діяльність" ( 2135-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 22
Закон україни про внесення змін до Закону України \" Про фізичну культуру І спорт\" (нова редакція) Верховна Рада Українипостановля є iconЗакон україни про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо питань студентського самоврядування
Внести до Закону України “Про вищу освіту” (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., №20, ст. 134; 2007 р., №7-8, ст. 66; 2008...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи