Прізвище, ім’я та по батькові icon

Прізвище, ім’я та по батькові
Скачати 51.49 Kb.
НазваПрізвище, ім’я та по батькові
Дата23.09.2012
Розмір51.49 Kb.
ТипДокументи

Заявка учасника


Прізвище, ім’я та по батькові ___________ ______________________________________

______________________________________

Місце навчання або роботи______________

______________________________________

______________________________________

Посада________________________________

Наукова ступінь________________________

Вчене звання__________________________

Службова адреса : _____________________

______________________________________

______________________________________

Інформаційні канали зв’язку :

Тел.: _____________ факс: _____________

Е –mаіl.:_______________________________


Планую (потрібне визначити ) :

 • виступити з доповіддю (до 15 хвилин)

 • виступити з інформацією (до 5 хвилин)

 • взяти участь як слухач

 • прийняти участь у виставці

 • тільки публікація тез

 • взяти участь в організаційно-діяльнісній грі

Назва доповіді (тез):__________________

______________________________________

______________________________________


Який напрямок для роботи Ви обираєте ______________________________________

______________________________________

______________________________________

Потрібні технічні засоби, житло та інше :

 • проекційна техніка

 • комп’ютер

 • місце для виставки

 • житло (від 45 грн. за добу)


Вимоги до оформлення тез доповідей:

Тези доповіді подають у вигляді файлу на дискеті 3,5", або на електронну адресу kult-2s@mail.ru і не повинні перевищувати чотири сторінки тексту формату А4, набраного у редакторі MS Word.

Статті просимо оформити таким чином. Коректорський варіант: роздрукування на папері формату А4 у двох примірниках, шрифт Times New Roman, кегль 14, через 1,5 інтервали на якісному папері. Електронний варіант: на дискеті 3,5 або СД Word 97-2003, формат А5, шрифт Times New Roman, кегль 9, через 1 інтервал, без нумерації сторінок. Межі сторінки: зліва, справа, зверху, знизу – 2 см. Абзацний відступ 0,75 см. В електронному варіанті таблиці, схеми та малюнки виконати в тексті у відповідному масштабі.

Посередині великими літерами – заголовок тез. У правому кутку – курсивом прізвище, ім’я та по батькові (повністю), місце навчання або ступень, звання, посада, установа (повністю), далі – текст, вирівняний у ширину.

Тези повинні містить таку структуру, елементи якої мають бути виділені жирним шрифтом:

 1. Постановка проблеми.

 2. Аналіз останніх досліджень та публікацій.

 3. Виклад основного матеріалу дослідження.

 4. Висновки .

 5. Список літератури.Зразок


УДК 378.036:63.001.2

Креативність - необхідний чинник професійного становлення творчої особистості студента-аграрія: історичний ОГЛЯД досліджень


Сєдашова Оксана Анатоліївна,

аспірант,

Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля.

Науковий керівник - Шевченко Галина Павлівна,

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля.


^ Постановка проблеми. За умов євроінтеграції та інших реформ вища школа України змушена переглядати свої цільові настанови. Сучасне суспільство вже не задовольняє фахівець, що володіє певним багажем знань, але вміє працювати тільки за зразком. Однією з головних цінностей молодого фахівця стає творча активність особистості, адже в умовах швидкоплинних змін сьогодення виникає об’єктивна необхідність вирішення проблемних ситуацій, прийняття …..

^ Аналіз останніх досліджень та публікацій. Креативність - одна з важливіших загальнонаукових проблем, що досліджується в даний час|нині| на філософському, культурологічному, педагогічному, індивідуально-психологічному та дослідження цього явища, можна зробити висновок, що не існує однозначної відповіді на запитання: чи існує взагалі …..

^ Виклад основного матеріалу дослідження . Ще в 60-ті рр. ХХ ст. було нараховано понад 60 визначень креативності, та їх кількість зростає щодня. Вивчення проблеми креативності в даний час|нині| набуває комплексного характеру, є предметом аналізу різних соціальних дисциплін, і є важливою|поважною| областю досліджень у педагогіці. Проблема креативності…..

Висновки. Творча діяльність є найвищим рівнем людської діяльності, бо лише на основі творчості можливе якісне виховання високопрофесійного фахівця, якості……

^ Список літератури

Пономарев Я.А. Психология творчества и педагогика …… –

Матеріали, оформлені з порушенням вказаних вище вимог, прийматись до друку не будуть!

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Міністерство освіти і науки України

^ Міністерство освіти і науки АР Крим

Євпаторійське міське управління освіти

Євпаторійський інститут соціальних наук Республіканського вищого навчального закладу “Кримський гуманітарний університет” (м. Ялта)

Відкритий студентсько-молодіжний науково-практичний клуб «Креатив»
^ Міжвузівська науково-практична конференція

студентів та молодих

вчених

«Виховання, освіта, менеджмент, філософія, право:

історичний аспект»

20-23 вересня 2011 року


м.Євпаторія


^ Шановні колеги!


Запрошуємо Вас до участі у роботі Міжнародної науково – практичної конференції студентів та молодих

вчених

“ Виховання, освіта, менеджмент, філософія,психологія, право: історичний аспект ”, яка відбудеться 20-23 вересня 2011 року на базі Євпаторійський інститут соціальних наук Республіканського вищого навчального закладу “Кримський гуманітарний університет”

(м. Ялта)

за адресою:

АР Крим, м. Євпаторія, вул. Просмушкіних, 6


Головні тематичні напрями конференції:


*Історіографія організації та філософського забезпечення відродження та розвитку національної освіти та виховання;

*Професійне становлення особистості менеджера: історичний та правовий аспекти;

*Мовно-комунікативна компетенція як складова філологічної освіти: історія розвитку;

*Проблеми викладання правознавства та регiональної історії в загальноосвiтнiх школах;

*Iнтеграцiя змiсту психолого-педагогiчної

пiдготовки майбутнiх педагогів в історичному ракурсі;

*Формування творчих професiйних умiнь

у процесi підготовки майбутнiх вихователiв

дошкільних закладів та вчителiв навчальних

класiв: історичний аспект;


Для участі в конференції потрібно до 01.07.11 року надіслати заявку (для отримання запрошення); до 01.08.11 року - тези доповіді які будуть включені в програму конференції, на електронну адресу kult-2s@mail.ru або поштою.

Організаційний внесок (трансфер від вокзалів м.Євпаторія; отримання: програми конференції, збірника тез статей, сертифіката учасника; брейк-кава та інші організаційні витрати) становить 100 грн.(сплачується по приїзді або поштовим переказом)

Голова оргкомітету директор

Євпаторійського інституту соціальних наук Республіканського вищого навчального закладу “Кримський гуманітарний університет”(м. Ялта)

к. пед. наук

Прокофєва

Марина Юріївна

Відповідальна особа к.юрид.наук

Ануфрієнко Олександр Анатолійович.

Контактні телефони:

(806569) 3-02-48, 0503487226

Наукові матеріали та поштові перекази просимо надсилати за адресою:

Почіваліній Ганні Вікторівні, вул.Просмушкіних 6, м. Євпаторія, АР Крим, 97416.

Схожі:

Прізвище, ім’я та по батькові icon«Сучасний менеджмент І економічний розвиток» Прізвище, ім’я, по батькові Науковий ступінь, вчене звання
Прізвище, ім’я, по батькові
Прізвище, ім’я та по батькові iconБждл-2011 Прізвище, ім’я, по батькові
Прізвище, ім’я, по батькові
Прізвище, ім’я та по батькові iconЗразок заяви голові профбюро студентів (назва інституту) (Прізвище, ім’я, по батькові голови профбюро) ст гр. Інституту Прізвище, ім’я, по батькові
Прошу надати мені путівку в санаторій профілакторій для оздоровлення. З правилами внутрішнього розпорядку ознайомлений (-а)
Прізвище, ім’я та по батькові iconДисертації
Прізвище, ім’я та по батькові Прізвище, ім’я, по-батькові
Прізвище, ім’я та по батькові iconДисертації
Прізвище, ім’я та по батькові Прізвище, ім’я, по-батькові
Прізвище, ім’я та по батькові iconЗвіт про її виконання Стажист Козаченко Іван Степанович (прізвище, ім’я, по батькові) Науковий ступінь к т. н. Звання доцент
Прізвище, ініціали, підпис міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Прізвище, ім’я та по батькові iconТехнічне завдання викладача/студента кафедри/факультету (Прізвище, ім’я, по-батькові) у відрядження на період з по 201 року
Викладача/студента кафедри/факультету (Прізвище, ім’я, по-батькові) направляється до (Установа, місто, країна) для (мета відрядження)...
Прізвище, ім’я та по батькові iconВитяг з протоколу засідання кафедри факультету Миколаївського національного аграрного університету №
Прізвище І. Б. – Про прикріплення до кафедри назва кафедри Прізвище Ім’я по батькові для складання кандидатських іспитів з філософії...
Прізвище, ім’я та по батькові iconВитяг з протоколу засідання кафедри факультету Миколаївського державного аграрного університету №
Прізвище І. Б. – Про прикріплення до кафедри назва кафедри Прізвище Ім’я по батькові для складання кандидатських іспитів з філософії...
Прізвище, ім’я та по батькові iconЗаявка на участь у конференції прізвище, ім’я та по батькові студента, повну назву навчального закладу та назва групи
Прізвище, ім’я та по батькові студента, повну назву навчального закладу та назва групи
Прізвище, ім’я та по батькові iconПрізвище Ім’я, по батькові

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи