E-mail: library ssu@ukr net icon

E-mail: library ssu@ukr net
НазваE-mail: library ssu@ukr net
Сторінка2/6
Дата31.07.2012
Розмір0.62 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6^ 3. Управління. Менеджмент
005(075.8) М50

Менеджмент для бакалаврів : Підручник. У двох томах. Т.1 /За ред. О.Ф. Балацького, О.М. Теліженка. – Суми: Університетська книга, 2009. – 605 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 300 (Шост. – 10, ІКон. – 10, НРом. – 5, НОхт. – 5, Абон. – 265, НауЗ. – 3, ДБВі. – 1, Стен. – 1)005(075.8) Т82

Теленков, М.В. Сучасний менеджмент (теорії, концепції, моделі): Навч. посіб. / М.В.Теленков, О.Г.Чувардинський, Ю.Ж.Шайгородський. – К. : Український центр політичного менеджменту, 2008. – 376 с. + Гриф МОН. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)005(075.8) Х76

Хомяков, В.І. Менеджмент підприємств / В.І.Хомяков. –

2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Кондор, 2009. – 434 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)005(075.8) Я94

Яцура, В.В. Менеджмент: Навч. посіб. / В.В.Яцура, О.П.Жук. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 444 с. + Гриф МОН.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)005.21 М62

Мінцберг, Г. Зліт і падіння стратегічного планування /Г.Мінцберг. – К. : Вид-во Олексія Капусти, 2008. – 412 с. – Дар.

Кільк. прим.: 5 (Схов. – 5)005.52:331.101.3 С34

Сидоров, В.И. Единство традиций и инноваций в системе трудовой мотивации трансформационной экономики /В.И.Сидоров, Т.В.Тарасенко, Т.Е.Шедякова. – Х. : Харьковский нац. ун-т

им. В.Н. Каразина, 2009. – 336 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)005.91/.92(075.8) П14

Палеха, Ю. Організація загального діловодства : Навч. посіб. (зі зразками сучасних паперів) / Ю.Палеха. – 2-ге вид. перероб. і доп. – К. : Ліра-К, 2009. – 458 с. + Гриф МОН. – (Культура діловодства).

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)005.915:658.152(076) П19

Пастернак-Таранушенко, Г. Капитал: как его получить и использовать в Украине : Практическое пособие по инвестиционному менеджменту / Г.Пастернак-Таранушенко, В.Рожок. – К. : ЦУЛ, 2003. – 722 с. – Дар видавництва.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)005.932(075.8) М27

Маркетингова політика розподілу : Курс лекцій / Уклад. О.А.Біловодська. – Суми : СумДУ, 2008. – 191 с.

Кільк. прим.: 135 (КМар. – 5, Прил. – 10, НБар. – 6, Абон. – 109, НауЗ. – 3, ДБВі. – 1, Стен. – 1)
005:658(075.8) О-75

Основи бізнесу : Навчальний посібник / Ларіна Я.С., Мочерний С.В., Фомішина В.М., Чеботар С.І. – К. : Академія, 2009. – 384 с. + Гриф МОН. – (Альма-матер).

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

4. Стандартизація
006.4:621.039(477) К90

Культура безпеки на ядерних об'єктах України : Науково-методологічний збірник / За ред. В.П. Горбуліна. – К. : ДП "НВЦ "Євроатлантикіформ", 2007. – 112 с. – (Формування і реалізація державної політики управління процесами європейської та євроатлантичної інтеграції України). – Дар.

Кільк. прим.: 2 (Мед. – 1, ДБВі. – 1)006.4:657 Т67

34 положення (стандарти) бухгалтерського обліку. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" : Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських організацій, які володіють та/або користуються об'єктами державної, комунальної власності. – К. : КНТ, 2009. – 320 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

5. Культура
008(47)(082) З-90

Зрослись душею, сплелись корінням. – К. : Успіх і кар'єра, 2008. – 224 с. – З обмінного фонду Нац. б-ки України

ім В.І.Вернадського.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)008(477.74)

Максим'юк, Т. З Україніки Причорномор'я / Т.Максим'юк. – Одеса : Маяк, 2008. – 262 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)008(477.83)"18/19" Б14

Багатокультурне історичне середовище Львова в ХІХ і ХХ століттях. Т. IV / За ред. Л. Зашкільняка, Є. Матерніцького. – Львів-Жешув : ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. – 496 с.

Кільк. прим.: 2 (КІст. – 1, Схов. – 1)

^ 6. Гуманітарні науки
009(063) Д70

Дослідження молодих науковців у галузі гуманітарних наук. Матеріали IV міжрегіональної конференції молодих учених та аспірантів. – Горлівка: Горлівський держ. педагогічний ін-т іноземних мов, 2006. – 212 с. – З обмінного фонду.

^ Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)009(082) П18

Парадигма sacrum & profanum у літературі і культурі. Збірник наукових праць : Матеріали міжнародного науково-практичного семінару. Вип. 1. – Дрогобич : Посвіт, 2007. – 252 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)009(082) П18

Парадигма sacrum & profanum у літературі і культурі. Збірник наукових праць : Матеріали міжнародного науково-практичного семінару. Вип. 2. – Дрогобич : Посвіт, 2008. – 232 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

^ 7. Бібліографія. Бібліографічні покажчики
013:027.54(477) Н35

Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського на сторінках газет (1918-2008) : Бібліографічний покажчик. – К. : НАН Укр. Нац. б-ка Укр. ім. В.І. Вернадського, 2008. – 340 с. –

З обмінного фонду Нац. б-ки Укр. ім. В.І. Вернадського.

Кільк. прим.: 2 (Схов. – 2)015:378.4(477.52)"2007" Д76

Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік : Бібліографічний покажчик. – Суми: СумДУ, 2009. – 294 с.

Кільк. прим.: 75 (Мед. – 17, Схов. – 54, ІКон. – 1,

Шост. – 1, Стен. – 1, ДБВі. – 1)016(477)

Видання секції суспільних і гуманітарних наук Національної академії наук України 2003-2008 : Бібліографічний покажчик. – К.: НАН Укр. Нац. б-ка Укр. ім. В.І. Вернадського, 2008. – 568 с. –

З обмінного фонду Нац. б-ки України ім В.І. Вернадського.

Кільк. прим.: 2 (КЖФ . – 1, Схов. – 1)016:002.2(092) М28

Віра Карапетівна Мазманьянц - бібліотекар, бібліограф, книгознавець: (До 90-річчя з дня народження) : Бібліографічний показчик. – Х. : Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, 2008. –

60 с. – (Лауреати премії ім. К.І. Рубинського). – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)016:34(477.74) О-41

Одеська школа права. Книги вчених ОНЮА у фонді наукової бібліотеки академії 1997-2007 : Бібліографічний покажчик / Уклад. Л.А. Таран, С.І. Єленич. – Одеса : Юридична література, 2008. – 168 с. – З обмінного фонду.

^ Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)016:94(477)"19" П50

Політичні репресії радянської доби в Україні : Науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – К. : Арістей, 2008. –

684 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)017.1(477):030=133.1 Ф83

Франкомовні довідкові та бібліографічні видання XVIII - початку ХХ ст. у фондах Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського : Каталог. – К. : НАН Укр. Нац. б-ка Укр. ім. В.І.Вернадського, 2008. – 272 с. – З обмінного фонду Нац. б-ки Укр. ім. В.І. Вернадського.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

^ 8. Бібліотечна справа
023(07) А95

Ахмадова, Ю.А. Система менеджмента качества библиотек : Учебно-практическое пособие / Ю.А.Ахмадова. – Санкт-Петербург: Профессия, 2007. – 264 с. – (Библиотека). – Дар видавництва.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)025.17(035) Э45

Электронные документы: создание и использование в публичных библиотеках: Справочник / Р.С.Гиляревский, Г.Ф.Гордукалова. – Санкт-Петербург : Профессия, 2007. – 664 с. – (Библиотека). – Дар видавництва.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)025.4

Рубрикатор Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського. Розділ "М технологія деревини. Виробництва легкої промисловості. Поліграфічне виробництво. Фотокінотехніка". Підрозділ "М8 поліграфічне виробництво". – К. : НАН Укр. Нац. б-ка Укр. ім. В.І. Вернадського, 2008. – 196 с. – З обмінного фонду Нац. б-ки України ім В.І. Вернадського.

Кільк. прим.: 2 (Схов. – 2)025.5(07) Б87

Брежнева, В.В. Информационное обслуживание: продукты и услуги, предоставляемые библиотеками и службами информации предприятий : Учебно-практическое пособие / В.В.Брежнева, В.А.Минкина. – 2-е изд., перераб. – Санкт-Петербург : Профессия, 2006. – 304 с. – (Библиотека). – Дар видавництва.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)025.5(07) М79

Моргенштерн, И.Г. Информационный и книжный мир. Библиография : Избранное / И.Г.Моргенштерн. – Санкт-Петербург: Профессия, 2006. – 440 с. – (Библиотека). – Дар видавництва.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)025.5(07) П32

Пилко, И.С. Информационные и библиотечные технологии : Учебное пособие / И.С.Пилко. – Санкт-Петербург : Профессия, 2006. – 342 с. – (Библиотека). – Дар видавництва.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)027.1:027.54 З-91

Зубкова, Н.М. Архів і бібліотека видатного діяча українського просвітництва Б.Д. Грінченка (з фондів Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського) / Н.М.Зубкова. – К. : НАН Укр. Нац. б-ка Укр. ім. В.І. Вернадського Ін-т рукопису, 2008. – 178 с. – З обмінного фонду Нац. б-ки України ім В.І.Вернадського.

Кільк. прим.: 2 (Схов. – 2)027.54(477)(082) Н34

Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського : Збірник засновано в 1998 р. – Вип.22. – К. : НАН Укр. Нац. б-ка Укр. ім. В.І. Вернадського, 2008. – 364 с. – З обмінного фонду Нац. б-ки Укр. ім. В.І. Вернадського.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)027.7(082) Б59

Библиотеки национальных академий наук : проблемы функционирования, тенденции развития : Научно-практический и теоретический сборник. – Вып. 6. – К. : МААН Совет директоров научных библиотек и нформационных центров, 2008. – 476 с. – З обмінного фонду Нац. б-ки Укр. ім. В.І. Вернадського.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

9. Журналістика
070-054.72(477)"1919/1939" Б74

Богуславський, О.В. Преса міжвоєнної української еміграції і боротьба за незалежність України: історичний шлях, досвід, дискусії : Монографія / О.В.Богуславський. – Запоріжжя : Просвіта, 2008. – 452 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (КЖФ . – 1)070(031) Е64

Енциклопедія видавничої справи / В.П.Ткаченко, І.Б.Чеботарьова, П.О.Киричок, З.В.Григорова. – Х.: Прапор, 2008. – 320 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 2 (УчбЗ. – 2)070(092) Б12

Бабидорич, М.І. Епізоди життя / М.І.Бабидорич. – Ужгород : Мистецька лінія, 2007. – 342 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)070(477) М69

Михайлин, І.Л. Журналістика як всесвіт: Вибрані медіадослідження / І.Л.Михайлин. – Х. : Прапор, 2008. – 512 с. –

З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)070(477)(09) М38

Мащенко, І.Г. Хроніка українського радіо і телебачення в контексті світового аудіовізуального процесу / І.Г.Мащенко. – К. : Україна, 2005. – 384 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)070(63) Н34

Наукові читання інституту журналістики : Доповіді та матеріали третіх наукових читань, присвячених 85-літтю від дня народження Д.М. Прилюка та О.К. Бабишкіна. Вип.1 / За ред. проф. В.В. Різуна. –2-ге вид., випр. та доп. – К., 2006. – 86 с.

Кільк. прим.: 1 (КЖФ . – 1)070.2(477.64)"1917/2007"(063) З-33

Запорізька правда (1917-2007рр): погляд крізь роки: Матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції, присвяченої 90-літтю газети "Запорізька правда" / За ред. А.В.Кобинець. – Запоріжжя : ТОВ "ВПО", 2007. – 114 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (КЖФ . – 1)070.45 П76

Прилюк, Д. Листи 1941, 1943-1944 рр. / Д.Прилюк ; За ред. В.В. Різуна. – К. : Ін-т журналістики Київ. нац. ун-ту Т. Шевченка, 2005. – 152 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (КЖФ . – 1)

^ 10. Філософія. Психологія
1(035) К68

Короткий філософський словник-довідник / За ред.: І.П.Чорного, та О.Є.Бродецького. – Чернівці : Рута, 2006. – 288 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)1(075.8) Ф56

Філософія: Підручник / За ред. Сидоренка О.П. – К. : Знання, 2009. – 891 с. + Гриф МОН. – (Вища освіта ХХІ століття).

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)13(063) Ф56

Філософія мови: текст, образ, реальність : Матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції / Відп. за вип.: В.М.Вандишев, С.О. Швачко. – Суми : СумДУ, 2009. – 176 с.

Кільк. прим.: 2 (Схов. – 1, Стен. – 1)130.2(477) К82

Кримський, С. Під сигнатурою Софії / С.Кримський. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – 718 с. – ("Бібліотека Шевченківського комітету").

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)141.7(477) В17

Вандышев, В.Н. Феномен украинской философии: соискатели идей : Монографія / В.Н.Вандышев. – Суми : СумДУ, 2009. – 144 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 10 (ФРЕЛ. – 6, УчбЗ. – 1, Схов. – 3)159.9(075.8) Р69

Романовська, Л.І. Диференційна психологія : Навч. посіб. /Л.І.Романовська, Л.О.Подкоритова. – Львів : Новий Світ-2000, 2008. – 235 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 6 (КПси. – 5, УчбЗ. – 1)159.923.35 С83

Стражний, О. Український менталітет: Ілюзії. Міфи. Реальність. / О.Стражний. – К. : Книга, 2008. – 368 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)168.521(075.8) К97

Кшнякіна, С.І. Концепції сучасного природознавства : Навч. посіб. Ч.1 / С.І.Кшнякіна, Б.А.Міщенко, А.С.Опанасюк. – Суми : СумДУ, 2009. – 77 с.

Кільк. прим.: 43 (Шост. – 1, ІКон. – 1, Абон. – 36, ДБВі. – 1, Стен. – 1, УчбЗ. – 3)

11. Релігія
2(075.8) В17

Вандишев, В.М. Релігієзнавство : Навч. посіб. /В.М.Вандишев. – К. : Кондор, 2009. – 240 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)2(075.8) К44

Кислюк, К.В. Релігієзнавство : Підручник / К.В.Кислюк, О.М.Кучер. – 5-те вид., випр. і доп. – К. : Кондор, 2009. – 636 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)271 В39

Вечерський, В.В. Українські монастирі / В.В.Вечерський. – К. : Наш час, 2008. – 400 с. – (Невідома Україна).

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)271 И75

Ионина, Н.А. 100 великих монастырей / Н.А.Ионина. – М. : Вече, 2006. – 480 с. – (100 великих). – Дар читача.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)271(477-25)(091)"16/17" К12

Кагамлик, С. Світло духовності і культури (З історії Києво-Печерської лаври ХVII-XVIII ст.) / С.Кагамлик. – К. : Наш час, 2008. – 327 с. – (Невідома Україна).

^ Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)
1   2   3   4   5   6

Схожі:

E-mail: library ssu@ukr net iconE-mail: library ssu@ukr net
Высшее образование в Республике Казахстан. – oecd; The world bank, 2007. – 256 с. – Дар
E-mail: library ssu@ukr net iconE-mail: library ssu@ukr net
Буркальцева, Д. Механізми кредитування економіки в умовах трансформаційних перетворень / Д. Буркальцева
E-mail: library ssu@ukr net iconE-mail: library ssu@ukr net
С євроатлантична інтеграція України: рекомендаційний список. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ,...
E-mail: library ssu@ukr net iconE-mail: library ssu@ukr net
Андрусенко, Н. Україна в рейтингу конкурентоспроможності країн світу / Н. Андрусенко // Праця І зарплата. – 2009. – №19. 20 травня. –...
E-mail: library ssu@ukr net iconE-mail: library ssu@ukr net
Авангард в авангарде: очередной чемпионат области по госоку рю каратэ традиционно прошел в гостеприимных стенах Сумгу // Данкор....
E-mail: library ssu@ukr net iconE-mail: library ssu@ukr net
Авангард в авангарде: очередной чемпионат области по госоку рю каратэ традиционно прошел в гостеприимных стенах Сумгу // Данкор....
E-mail: library ssu@ukr net iconE-mail: library ssu@ukr net
Бабиніна, А. Назустріч ювілею: у 2012 році Машинобудівний коледж Сумду відсвяткує своє 95-річчя / А. Бабиніна, А. Холод // Резонанс....
E-mail: library ssu@ukr net iconE-mail: library ssu@ukr net
Бабиніна, А. Назустріч ювілею: у 2012 році Машинобудівний коледж Сумду відсвяткує своє 95-річчя / А. Бабиніна, А. Холод // Резонанс....
E-mail: library ssu@ukr net iconE-mail: library ssu@ukr net
Про внесення зміни до статті 65 Закону України "Про вищу освіту": Закон України від 19 лютого 2009 року №1024-vi
E-mail: library ssu@ukr net iconСумський державний університет Бібліотека 0-542-33-10-39 library sumdu edu ua | library ssu@ukr net Бібліотека запрошує
Творча зустріч з Андрієм Курковим, українським письменником, журналістом, кіносценаристом
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи