Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист №1/11-6230 від 15. 07. 11) Б 24 icon

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист №1/11-6230 від 15. 07. 11) Б 24
НазваНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист №1/11-6230 від 15. 07. 11) Б 24
Сторінка1/8
Дата09.06.2013
Розмір1.7 Mb.
ТипНавчальний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8С. В. Баранова


Практикум з порівняльної граматики

англійської та української мов


Навчальний посібник


Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України


Суми

Сумський державний університет

2011


УДК [811.111:811.161.2]’362(076)

ББК 81.432.1-923

Б 24


Рецензенти:

Л. Ф. Омельченко – доктор філологічних наук, професор Київського міжнародного університету;

Ю. А. Зацний – доктор філологічних наук, професор Запорізького національного університету;

^ Е. Г. Мандич – кандидат філологічних наук, доцент Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка


Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України

як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

(лист № 1/11-6230 від 15.07.11)
Б 24

Баранова С. В.

Практикум з порівняльної граматики англійської та української мов : навч. посіб. / С. В. Баранова. – Суми : Сумський державний університет, 2011. – 132 c.

ISBN 978-966-657-386-8


У посібнику розглядаються питання морфології та синтаксису сучасних англійської та української мов: граматичні категорії повнозначних частин мови, роль службових слів, типи синтаксичних одиниць та їх функції, синтаксичні зв’язки й семантико-синтаксичні відношення. Аналізуються питання порівняльної граматики з огляду на здобутки вітчизняного й зарубіжного мовознавства та сучасні філологічні ідеї. Мета посібника – контрольно-тренувальні вправи на типологічне зіставлення одиниць граматичного рівня, що спонукають студентів до активного мислення, приводять до виважених висновків щодо ізоморфізмів та аломорфізмів у граматичній будові порівнюваних мов і вчать долати міжмовну інтерференцію у процесі перекладу.

Для викладачів, аспірантів, студентів філологічних факультетів та перекладацьких відділень вищих навчальних закладів.


УДК [811.111:811.161.2]’362(076)

ББК 81.432.1-923ISBN 978-966-657-386-8

© Баранова С. В., 2011

© Сумський державний університет, 2011

^ ЗМІСТ

Передмова……………………………………………………5

Частина І. Типологія морфологічних систем англійської та української мов…………………………...8

Морфемна структура англійських та українських

слів…………………………………………………….8

^ Розділ 1. Іменник в англійській та українській мовах………………………………………………………...10

Питання для самоперевірки………………………..22

Список рекомендованої літератури………………..24

^ Розділ 2. Типологічні особливості прикметника, займенника, числівника, прислівника…………………26

Прикметник………………………………………….26

Займенник…………………………………………...35

Числівник……………………………………………37 Прислівник…………………………………………..40

Питання для самоперевірки………………………..43

Список рекомендованої літератури……………….44

^ Розділ 3. Дієслово в англійській та українській мовах………………………………………………………...45

Питання для самоперевірки………………………..60

Список рекомендованої літератури…………..……61

^ Розділ 4. Типологічні риси службових частин мови…………………………………………………………63

Питання для самоперевірки………………………..70

Список рекомендованої літератури………………..71

^ Частина ІІ. Типологія синтаксичних систем англійської та української мов………………………………………...71

Розділ 5. Типологія словосполучення…………………..72

Питання для самоперевірки………………………..88

Список рекомендованої літератури……………..…89

Розділ 6. Типологія членів речення……………………..89

Питання для самоперевірки………………………..95

Список рекомендованої літератури…………….….96

^ Розділ 7. Речення в англійській та українській мовах……………………………………………….………..97

Просте речення……………………………………...97

Складне речення…………………………………...109

Питання для самоперевірки……………………....111

Список рекомендованої літератури……………...111

^ Завдання для повторення та контролю……………….112

Питання до заліку з порівняльної граматики англійської та української мов…………………….…..119

^ Тематика курсових робіт………………………………..121

Список використаної літератури………………………123

Список рекомендованої літератури…………………..127

Предметний покажчик……………………….……….…130


ПЕРЕДМОВА

Переклад – засіб міжмовної та міжкультурної комунікації. Перекладач повинен не лише володіти вихідною та цільовою мовами, а й досконало розуміти їхні системи. Граматика – один з основних компонентів володіння мовою. Зіставне вивчення рідної та іноземної мов на синхронному рівні має велике значення для перекладу. Порівняльний метод передбачає встановлення функціональних та семантичних еквівалентів через з’ясування спільних та відмінних граматичних категорій у двох мовах.

Усі слова в тексті вжиті в певних граматичних формах та розташовані в реченнях у певному синтаксичному порядку. Хоча переважна частина інформації, що міститься у вихідному тексті, передається лексичними елементами, перекладачеві не слід нехтувати семантичною роллю граматичних структур. Важливість граматичних аспектів тексту оригіналу часто виявляється у виборі паралельних форм і структур у мові перекладу. Проте у більшості випадків еквівалентності у перекладі можна досягти за умови неповторення (невіддзеркалення) граматичних форм вихідної мови.

Сталих граматичних відповідників не існує, тому перекладач робить вибір між паралельними формами та різними граматичними трансформаціями. Останнім він віддає перевагу, оскільки немає абсолютної тотожності значення і паралельної граматичної форми у вихідній та цільовій мовах. Наприклад, ідея попередності дії, закладена в граматичне значення англійського перфектного інфінітива, відсутня у значенні українського інфінітива і передається в перекладі іншими засобами. Приклад розбіжності між паралельними синтаксичними засобами – це роль порядку слів у англійській та українській мовах. Англійськими граматичними формами, що не мають прямих відповідників в українській, можуть бути частини мови, граматичні категорії або синтаксичні конструкції.

Метою викладання дисципліни «Порівняльна граматика англійської та української мов» є надання студентам можливості порівняти граматичний склад рідної та іноземної мов із визначенням їх ізоморфних та аломорфних рис. Структурно та функціонально ізоморфні риси зазвичай не викликають помилок у вивченні іноземної мови та у перекладі. Труднощі спричинені аломорфізмами, інтерференцією з рідною мовою. Тому основні завдання вивчення дисципліни – встановити типологічні особливості іноземної мови стосовно рідної, виявити методи та способи порівняння структур двох мов, розглянути граматичні одиниці іноземної мови, відсутні в рідній, і засоби їх вираження в ній.

Серед дисциплін навчального плану перекладача-філолога «Порівняльна граматика англійської та української мов» має узагальнювальний характер і базується на знаннях студентів з теоретичної граматики англійської мови, сучасної української мови, практичного курсу англійської мови, вступу до мовознавства та перекладознавства.

Деякі вправи в посібнику взяті з книг «Практикум по сравнительной типологии английского и русского языков» (Резвецової М.Д. та ін.), «English Grammar Exercises» (Каушанської В.Л.), «Сучасна українська літературна мова: збірник вправ» (Плющ М.Я.).

Посібник призначений для викладачів англійської мови та перекладу, студентів філологічних факультетів і перекладацьких відділень вищих навчальних закладів, аспірантів. Його матеріал може бути використаний на практичних заняттях, для самостійної роботи, для завдань поточного та підсумкового контролю з дисципліни «Порівняльна граматика англійської та української мов». У кінці книги розміщено список рекомендованої літератури, необхідної для поглибленого вивчення курсу.

Висловлюю глибоку вдячність проф. Швачко С.О., рецензентам посібника проф. Омельченко Л.Ф., проф. Зацному Ю.А. за цінні зауваження, які були враховані у роботі над посібником.


^ ЧАСТИНА І

ТИПОЛОГІЯ МОРФОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ

АНГЛІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ


Морфологія як частина граматики розглядає морфемну структуру слів та їх класи, форми словозміни та способи вираження граматичних значень. Одиницями типологічного зівставлення на морфологічному рівні мови є:

 1. словозмінні морфеми;

 2. частини мови;

 3. граматичні категорії.

Словозмінні морфеми виражають граматичні відношення між словами у словосполученні й реченні. Вони завжди вживаються з кореневою морфемою, утворюючи словоформу. Граматична категорія – це опозиція між двома граматичними формами, що взаємовиключають одна одну та виражають загальне граматичне значення. Граматична категорія притаманна окремому класу слів і відображає найхарактерніші ознаки та риси даної мови як системи. Клас слів з подібними семантичними, морфологічними та функціональними властивостями відносять до певної частини мови.


^ Морфемна структура англійських та українських слів


Вправа 1. До якого розряду належать:

а) морфеми, що зустрічаються в словах різних частин мови, типу «quick» у ланцюгу: quick, to quicken, quickly, quickness або «син» у словах: синій, синява, синіти;

б) морфеми, що зустрічаються у словах однієї частини мови, типу -er, -ship, -еnce в іменниках (reader, friendship, independence), -s, -ed у дієсловах англійської мови (remembers, remembered)?


Вправа 2. Розкрийте поняття багатозначності морфеми. У мовах якого типу словозмінна морфема здатна містити в собі одночасно декілька категоріальних значень, властивих даній частині мови?


а) ^ З’ясуйте семний склад словозмінних морфем у даних українських та англійських словах: книгою, цікавий, малює, прочитав, напишу; books, paints, Jane’s, wanted.


б) Проаналізуйте змістову структуру англійських кореневих морфем: teeth, sang, wrote.


Вправа 3. Охарактеризуйте функціональну тотожність англійських та українських морфем:

а) укр. - и, -і (-ї). -а (-я) та англ. -(e)s ([s], [z], [iz]), -(e)nв іменниках;

б) укр. -л (-ла, -ло, -ли) та англ. -ed ([d], [t], [id]) у дієсловах.


Яка з моделей, що виражає множину іменників у англійській мові, відрізняється максимальною продуктивністю; які граматичні типи розміщені на периферії граматичної системи через свою нечисленність? Чому вираження множини іменників за допомогою чергування кореневих голосних не можна вважати типологічними у системі сучасної англійської мови?


Вправа 4. Морфологічні системи англійської та української мов відрізняються глибокими типологічними розбіжностями, які зумовлюють різницю будови обох мов. Як, відповідно, характеризують будову англійської та української мов такі форми?


a letter to a sister

the roof of the house

I shall go to the museum.

She has cooked dinner.

The students are preparing for the seminar.

лист сестрі

дах будинку

Я піду до музею.

Вона зварила обід.

Студенти готуються до семінару.


Вправа 5. Порівняйте морфологічну структуру слів у порівнюваних мовах. Доведіть зв’язок типу мови та морфемної структури слова:

Англ.: beautiful, peace, thing, object, day, darling, importance, window, book, go, play, see.

Укр.: подорожній, принесений, водичка, садити, борщ, сіль, трава, степовий, похід, дуб, крижаний, день.


^ РОЗДІЛ 1. ІМЕННИК В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ


Іменник – повнозначна частина мови з категоріальним значенням предметності, що містить номінації предметів, істот, абстрактних понять. Він має розвинені словотвірну та словозмінну парадигми, може поєднуватися з різними частинами мови та виконувати функції усіх членів речення. Іменник – провідний лексико-граматичний розряд слів з номінативною функцією. Йому притаманна унікальна властивість створювати навколо себе "субстантивну сферу" або, іншими словами, групу іменника різної складності побудови. Іменник виступає найпродуктивнішою частиномовною опорною одиницею підрядних словосполучень, які називаються іменниковими (субстантивними). Завдяки іменнику у комунікації малий синтаксис виконує роль не стільки наповнення якоїсь моделі висловлення, скільки організації, а також здійснення самого процесу спілкування.


Вправа 6. Які семантичні ознаки характеризують іменник як частину мови? Розподіліть подані нижче англійські та українські іменники за групами залежно від їх здатності бути назвами: а) речей, предметів; б) осіб; в) живих істот та організмів; г) речовин; ґ) фактів, подій, явищ; д) процесуальних і непроцесуальних ознак: якостей, властивостей, дій.


Англійська мова

Українська мова

Table, help, tree, travel, sugar, duty, fellow, kindness, fox, caution, bank, safety, year, report, chair, question, policy, trip

Блакить, вершки, сани, бесіда, людина, настрій, вітер, калина, радість, біг, окунь, мир, глибина, крупи, мова, аналіз


Визначте когнітивні складники поняття предметності.


Вправа 7. Проаналізуйте речення Legome is used in such cases з невідомим словом Legome. На основі чого це слово визначають як іменник?

Які формальні ознаки дають можливість ідентифікувати слово як іменник у сучасній українській мові? Чому в англійській мові морфологічний критерій у таких випадках часто не допомагає?


Вправа 8. а) Визначте основні синтаксичні функції іменників у поданих нижче реченнях:

 1. We walked a mile.

 2. My friend kept me company.

 3. The corner of the room was dimly lit by the candle light.

 4. The cat climbed to the top of the tree.

 5. The sea was rough.

 6. She became an interpreter.


б) Перекладіть речення на українську мову.


в) Чи збігаються синтаксичні функції іменника у двох мовах? Яка синтаксична функція є специфічною для іменників англійської мови? З якими особливостями морфологічного оформлення англійських іменників ця функція пов’язана?


Вправа 9. Знайдіть слова, що допомагають ідентифікувати іменник у таких парах речень:

 1. One can hardly fail to recognize his works. He works miracles.

 2. It deals with the sweet and the bitter of life. The pie tastes sweet.

 3. They married for love. The child came to love his nurse.

 4. She cast a quick glance at him. I saw him glance over his shoulder.


Вправа 10. Розгляньте реалізацію граматичної категорії числа в іменників у порівнюваних мовах. Опишіть ізоморфні та аломорфні випадки.


Англ.: pupils, dogs, waters, trousers, outskirts, scissors, money, mathematics, politics, wine, beauty, cattle, party, family, people, glass, wheat, spectacles.

^ Укр.: учні, собаки, води, штани, передмістя, ножиці, гроші, математика, політика, вино, краса, худоба, партія, сім’я, люди, скло, пшениця, окуляри.


Вправа 11. Знайдіть серед іменників Singularia Tantum і Pluralia Tantum. Поясніть вживання форм числа іменників, що розглядаються як Singularia Tantum. З’ясуйте, коли форми числа не виконують функції квантитативної актуалізації.


Англ.: 1. A perfect day. And an hour or so later, the heavens opened. 2. With Jenny he could imagine happiness that was credible, realistic. 3. Gareth’s troubles were sufficient 4. At that moment the waiter arrived back with the two double whiskies. 5. His government have sent him. 6.Would Gareth take it amiss if he were to come with his arms barely meeting round a great bundle of luxuries? 7. There was silence. 8. Where are your pajamas? 9. Some foods ran out almost at once. 10. The clothes I’ve got with me just aren’t made for deep snow. 11. There was no room for two people to stand. 12. He felt fierce excitement rising in him. 13. “Enough evidence is enough”, said a sergeant. 14. There was no longer any need for his energies to be concentrated on the long, cold, vigil against Dic Sharp. 15. They put down their empty glasses and looked at each other. 16. You adopted patronising airs towards him, didn’t you? 17. Rhiannon’s information never lied. 18. “A wine for the celebration”, he said (J. Wain).


Укр.: 1. Біля брами сухо стрельнула дерев’яна засувка, розчинились дверцята (М. Стельмах). 2. Цей регіт обуренням одзивається в грудях сотника (М. Стельмах). 3. Підполковник ... на штанях, як діти, поїхав слизьким сіном прямо на тік (М. Стельмах). 4. На ставку з хлюпотом скидається риба (М. Стельмах). 5. Мовчки випили, потягнулися масними руками до сала (М. Стельмах). 6. Діло навіть не у грошах (М. Стельмах). 7. Вечір ллє у їхню кімнату потоки несказанної сині (М. Стельмах). 8. Він у розпачі повісив у клуні віжки і поліз у петлю (М. Стельмах). 9. Свирид Якович з сіней noчув, як його син-соловейко співав (М. Стельмах). 10. Холодна вода окропом ошпарила Тимофія (М. Стельмах). 11. Справді, для нього ці збори були незвичайні. 12. З-під шерстяної шапочки вибилось волосся (О. Донченко). 13. Озон. Вода. Сонце. ... Благодать. 14. На сходах вони дали дорогу флагманському терапевтові (В. Логвиненко).


Вправа 12. Перекладіть українські іменники на англійську мову та з’ясуйте ізоморфні й аломорфні риси у передачі ними категорії числа:

Щастя, радість, молоко, книга, нога, кеглі, ножиці, жнива, косовиця, чари, їжа, дрімота, заєць, колосся, шкарпетки, збори, молодь, сором’язливість, доба, крам, чорнобривці, огірок, теревені, літо, іменини, хитрощі, п’яльці, сум, канікули, межа, двері.

  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист №1/11-6230 від 15. 07. 11) Б 24 iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист №14/18. 2-1562 від 1 жовтня 2003 р.)
Рекомендовано Міністерством освіти І науки України й як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист №14/18....
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист №1/11-6230 від 15. 07. 11) Б 24 iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист № від )
Навчальний посібник для студентів спеціальностей «Соціальна педагогіка», «Соціальна робота»
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист №1/11-6230 від 15. 07. 11) Б 24 iconНавчальний посібник для студентів медичних вищих навчальних закладів та лікарів-інтернів
Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти моз україни як навчальний посібник для студентів вищих медичних...
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист №1/11-6230 від 15. 07. 11) Б 24 iconВ. В. Величко економіка підприємства
Рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист № від )
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист №1/11-6230 від 15. 07. 11) Б 24 iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів київ 2003
Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист №14\18. 2-2018 від 11. 01)
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист №1/11-6230 від 15. 07. 11) Б 24 iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист №1/11-18051 від 20. 11. 2012 р.)
В. Б. Тарельник – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри Сумського національного аграрного університету
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист №1/11-6230 від 15. 07. 11) Б 24 iconВ. М. Прасол економіка праці та соціально-трудові відносини
Рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних...
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист №1/11-6230 від 15. 07. 11) Б 24 iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист №1/11-326 від 16. 01. 2013 р.) К 71
...
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист №1/11-6230 від 15. 07. 11) Б 24 iconМіського господарства
Рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студен-тів вищих технічних навчальних закладів (лист...
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист №1/11-6230 від 15. 07. 11) Б 24 iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист №1/11-8805 від 22. 09. 2010 р.) Ч 67
Л. М. Черноватий – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри ділової англійської мови та перекладу Харківського національного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи