Міністерство освіти І науки україни icon

Міністерство освіти І науки україни
Скачати 110.39 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни
Дата19.08.2012
Розмір110.39 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет економіки та менеджменту

Кафедра управління


ЗАТВЕРДЖУЮ

В.о. декана факультету економіки та менеджменту Прокопенко О.В.


“____” ____________ 20___ р.РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Дослідження ринку”

Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр


Напрям підготовки 0502 - «Менеджмент організацій»

Форма навчання – денна


ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Цикл професійної та практичної підготовки^ Семестр викла-дання

Загальний

обсяг,

годин/кредит.

Аудиторна робота, годин

^ Самостійна робота студента, годин

Форма

контролю

ісп. (д/зал.)

Всього

Лекції

Прак-тичні

Лабора-торні

Всього

ІРС під керівн. викла-дача

Інд. завдання

вид / обсяг

Самостійне опрацю-вання матеріалу

7

72/2

30

30

-42

-

-

42

д/зал.
Укладач: асистент кафедри управління _______ Г.А. МішенінаЗатверджено на засіданні кафедри управління,

протокол № 1 від 30.08. 2010 р.
^

Суми – 2010 р.


МЕТА


Метою викладання дисципліни «Дослідження ринку» є формування у студентів систематизованого комплексу знань щодо методик та алгоритмів досліджень ринку, набуття навичок творчого пошуку резервів удосконалення маркетингової діяльності підприємства за результатами дослі­джень.

У результаті вивчення дисципліни «Дослідження ринку» студенти повинні знати:

  • завдання і принципи дослідження ринку;

  • напрями дослідження ринку;

  • основні методи маркетингових досліджень;

  • методи збирання та аналізу маркетингової інформації;

  • механізм формування ефективної маркетингової стратегії організації.

уміти:

  • організовувати та проводити дослідження ринку;

  • обґрунтовувати обраний метод дослідження ринку;

  • обробляти та аналізувати результати маркетингових досліджень;

  • вдосконалювати маркетингову діяльність підприємства за результатами досліджень.


Дисципліна «Дослідження ринку» базується на наступних забезпечуючих дисциплінах:

1) «Економічна теорія»;

2) «Мікроекономіка»;

3) «Макроекономіка»;

4) «Маркетинг».

ПРОГРАМА


ВСТУП. Мета та завдання дисципліни, її структура та рекомендації щодо вивчення

ТЕМА 1. Сутність та місце маркетингових досліджень в ринковій економіці.

Перелік питань теми:

Цілі, завдання і принципи дослідження ринку. Напрямки маркетингових досліджень. Послідовність проведення дослідження ринку.
ТЕМА 2. Інформаційне забезпечення маркетингових досліджень

Перелік питань теми:

Маркетингова інформація, її види, джерела. Методи збирання і аналізу маркетингової інформації. Загальна характеристика методів збору даних. Спостереження та його роль при проведенні досліджень. Методи опитувань. Панельне обстеження. Експеримент.

ТЕМА 3. Особливості використання методик маркетингових досліджень.

Перелік питань теми:

Спеціальні опитувальні методики. Тести в маркетингових дослідженнях. Класифікація спеціальних дослідних методик. Desk research. Аналіз обраних випадків. Аудит торгових точок. Mystery shopping. Технологія забезпечення репрезентативності інформації в маркетинговому дослідженні. Типи і види вибірок у маркетинговому дослідженні. Обсяг і помилки вибірки.ТЕМА 4. Дослідження ринку, товару, ціни та споживача.

Перелік питань теми:

Класифікація ринків. Підходи щодо вивчення ринків. Види ринкового попиту та його визначення. Оцінка поточного попиту. Дослідження товару. Вивчення нового товару. Фактори успіху нового товару. Напрямки та методи дослідження цін. Формування цінової політики. Фактори цінової чуттєвості. Класифікація споживачів. Підходи до визначення типів споживачів. Дослідження поведінки споживачів.ТЕМА 5. Дослідження конкуренції та конкурентоспроможності підприємств.

Перелік питань теми:

Маркетингові моделі конкурентних ринків. Аналіз конкурентів. Складові конкурентних переваг підприємства на ринку. Дослідження внутрішніх та зовнішніх факторів конкурентоспроможності фірми. Показники конкурентоспроможності фірми.
ТЕМА 6. Обрання маркетингових стратегій організації на основі досліджень ринку

Перелік питань теми:

Компанії, орієнтовані на конкурентів, споживачів, ринок. Стратегії ринкового лідера. Стратегії претендентів на лідирування. Стратегії послідовника лідера. Інструменти освоювання ринку.
^ СТРУКТУРА ЗАЛІКОВИХ КРЕДИТІВ КУРСУ

Тема

Зага-льний обсяг, годин

Лекції, годин

Практичні (семінарські) заняття, годин

Лабора-торні роботи, годин

Самостійне опрацювання матеріалу (у тому числі ІРС), годин

Індивід. завдання годин

І – й модульний цикл дисципліни (0,55 кред.)

ВСТУП. ТЕМА 1. Сутність та місце маркетингових досліджень в ринковій економіці

6

3

-

-

3

-

ТЕМА 2. Інформаційне забезпечення маркетингових досліджень

11

6

-

-

5

-

Модульний контроль

2

-

-

-

2
Всього по модульному циклу І

19

910
ІІ – й модульний цикл дисципліни (0,60 кред.)

ТЕМА 3. Особливості використання методик маркетингових досліджень

8

4

-

-

4

-

ТЕМА 4. Дослідження ринку, товару, ціни та споживача

23

7

-

-

16

-

Модульний контроль

2

-

-

-

2

-

Всього по модульному циклу ІІ

33

11

-

-

22
ІІІ – й модульний цикл дисципліни (0,85 кред.)

ТЕМА 5. Дослідження конкуренції та конкурентоспроможності підприємств

9

5

-

-

7

-

ТЕМА 6. Обрання маркетингових стратегій організації на основі досліджень ринку

9

5

-

-

5

-

Модульний контроль

2

-

-

-

2

-

Всього по модульному циклу ІІІ

20

10

-

-

10
Всього з навчальної дисципліни

72

30


-


-


42


-* - самостійна робота студента включає опрацювання теоретичного матеріалу з дисципліни, який викладається на лекціях та вивчається самостійно.


^ МЕТОДИ НАВЧАННЯ


Лекції: докладне викладання навчального матеріалу; оглядові лекції з використанням опорного конспекту; самостійне опрацювання навчального матеріалу із використання конспекту лекцій, основної та додаткової навчальної літератури, робота із довідковим матеріалом із періодичних видань


^ МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ


Контроль навчальної роботи студента і оцінювання здійснюється за модульно-рейтинговою системою (регламент додається). Використовуються такі методи поточного та підсумкового контролю: модульні контролі по закінченню модульного циклу.


^ МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


11


ЛІТЕРАТУРА

А. Основна навчальна література

№ п/п

Назва навчальної літератури

Вид

Наявність, прим.

1

Полторак В.А. Маркетингові дослідження. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 387 с.

Навчальний посібник

1

2

Ілляшенко С.М., Баскакова М.Ю. Маркетингові дослідження. – К.: ЦНЛ, 2006. – 192 с.

Навчальний посібник

85

3

Парсяк В.Н., Рогов Г.К. Маркетингові дослідження: Навчальний посібник. – Херсон: Олді – плюс, 2004. – 200 с.

Навчальний посібник

1


^ Б. Додаткова рекомендована література

№ п/п

Назва навчальної літератури

Вид

Наявність, прим.

4

Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник. - К.: Лібра, 2002. - 712 с.

Підручник

1

5

Данько Т.П. Управление маркетингом: Учебник. – Изд. 2-е перераб. И доп. – М.: ИНФРА, 2001. – 334 с.

Підручник

-

6

Ильяшенко С.Н. Экономические аспекты поиска целевых рынков: сегментация, оценка риска, экономический инструментарий. - Суми: ВВП "Мрія-1", 1997. - 156 с.

Підручник

8

7

Карпов В.А., Кучеренко В.Р. Маркетинг прогнозування кон'юктури ринку: Навчальний посібник. - 2-ге вид., виправ. і допов. - К.: Знання, 2003. - 284 с.

Навчальний посібник

1

8

Тарасюк Г.М. Управління проектами : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів. - К. : Каравела, 2004. - 344 с.

Навчальний посібник

297

9

Котлер Ф. Основы маркетинга: Перевод с английского. - М.: Бизнес-Книга, ИМА-Кросс, 1995. - 702 с.

Підручник

1

10

Пол Гейк, Питер Джексон Вчись аналізувати ринок:Пер. З англ. – Львів: Сейбр – Світло, 1995. – 270 с.

Підручник

-

11

Тєлєтов О.С. Методичні вказівки для виконання практичних завдань з дисципліни «Маркетингові дослідження»: для студентів спец. «Маркетинг» усіх форм навчання

Методичні вказівки

192Розробник програми ___________________ Г.А. Мішеніна


Завідувач кафедри ___________________ О.М. Теліженко


РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕГЛЯДУ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ


Робоча програма перезатверджена на 200_/200_ навчальний рік (без змін).

Протокол № ___ від “____” ______________20__ року.


Завідувач кафедри


Робоча програма перезатверджена на 200_/200_ навчальний рік (зі змінами, Додаток __ ).

Протокол № ___ від “____” ______________20__ року.


Завідувач кафедри

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи