Затверджую декан факультету економіки та менеджменту Карпіщенко О.І. \" \" 2008 р. Робоча програма навчальної дисципліни icon

Затверджую декан факультету економіки та менеджменту Карпіщенко О.І. " " 2008 р. Робоча програма навчальної дисципліни
Скачати 146.24 Kb.
НазваЗатверджую декан факультету економіки та менеджменту Карпіщенко О.І. " " 2008 р. Робоча програма навчальної дисципліни
Дата19.08.2012
Розмір146.24 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

Факультет економіки та менеджменту

Кафедра управління


ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан факультету економіки та менеджменту

____________ Карпіщенко О.І.

"____"________________ 2008 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни


"Історія менеджменту"

Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр

Спеціальність6.030601 "Менеджмент організацій"

Форма навчання – денна
Характеристика навчальної дисципліни


за вибором ВНЗ


Семестр викладання

Загальний обсяг годин / кредит.

Аудиторні заняття, годин

Самостійна робота студента, годин

Форма контролю, ісп./ (д/зал.)

Всього

Лекції

Практичні (семі-нарські)

Лабо-раторні

Всього

у тому числі

ІРС під керівництвом викладача

Інд. завдання, вид / обсяг

Самостійне опрацювання матеріалу

3

54/1,5

30

20

10

-

24

-

-

24

д/зал.


Розробник: асистент кафедри управління, к.е.н. Карпенко Є.В.


Затверджено на засіданні кафедри управління, протокол № 1

від «28» серпня 2008 р.


Суми – 2008 р.

Мета

Метою викладання дисципліни “Історія менеджменту” є формування системних знань з концептуальних основ управління сучасним підприємством через розуміння сутності історичних перетворень в області науки менеджменту.

У результаті вивчення дисципліни «Історія менеджменту» студенти повинні:

Знати:

- основні поняття, закономірності та категорії менеджменту,

- характер змін управлінської думки в процесі еволюції соціотехнічних систем, їх причини та наслідки;

- праці основних науковців та практиків, що мали суттєвий вплив на розвиток менеджменту.

Уміти:

- обґрунтувати виникнення певних наукових положень на тому чи іншому історичному етапі;

- практично застосовувати основні наукові положення менеджменту у сучасному житті.

Дисципліна «Історія менеджменту» базується на наступних забезпечуючих дисциплінах:

  1. Економічна теорія.

  2. Мікроекономіка

  3. Макроекономіка


ПРОГРАМА

Вступ

ТЕМА 1. Історія розвитку управлінської думки

Перелік питань теми:

Історія розвитку терміну „менеджмент”. Управлінські революції: їх зміст, основні науковців та практиків, що мали суттєвий вплив на розвиток менеджменту на певному історичному етапі. Перспективи подальшого розвитку менеджменту.

ТЕМА 2. Школа «наукового менеджменту»

Перелік питань теми:

Перший приклад наукового менеджменту в компанії Болтона та Уатта в Англії. Виникнення наукового менеджменту в Америці. Основні положення „тейлоризму”: елементи та принципи наукового менеджменту. Основи наукової організації праці.

ТЕМА 3. Адміністративна школа менеджменту

Перелік питань теми:

Теорія адміністрування А.Файоля. Основи структурно-функціонального підходу в менеджменті. Функції та принципи управління А. Файоля. Прогресивні методи організації та управління виробництвом Г.Форда. Основні ідеї П. Сальфранка. Ключові ідеї Ч. Бернарда

ТЕМА 4. Синтетична концепція управління.

Перелік питань теми:

Логічні закони Д. Муні та А.Рейлі: принцип координації, скалярний процес та функціональний результат. Розвиток синтетичної концепції управління в Англії. Основні принципи та функції управління в системі Л. Гьюліка та Л. Урвіка. Поняття діапазону контролю.

ТЕМА 5. Бюрократична школа управління

Перелік питань теми:

Принципи бюрократії. Основоположники, причини, принципи та головні категорії бюрократії. Влада панування та типи держави в теорії М. Вебера. Необхідні умови досягнення цілей в бюрократичній організації.

ТЕМА 6. Школа психології та людських відносин (неокласична школа). Біхевіоризм.

Перелік питань теми:

Суть Хоторнських експериментів. Хоторнський ефект. Теорія мотивації А. Маслоу: піраміда потреб та особливості їх взаємодії. Двофакторна теорія Ф. Герцберга. Особливості біхевіористської школи

ТЕМА 7. Особливості японської та американської моделей менеджменту, що склалися історично.

Перелік питань теми:

Особливості японського стиля управління. Предмет та цілі японського управлінця. Основні принципи японського типа управління. Поради керівникам середньої ланки І.Каору. Історичні передумови та особливості американського менеджменту. Відмітні характеристики американського менеджменту

ТЕМА 8. Розвиток менеджменту в СРСР та в Україні.

Перелік питань теми:

Основні етапи розвитку управління у радянський період за О.Е. Кузьміном. Науково-дослідна робота з проблем управління в Україні. Основні ідеї та роботи В. Глушкова, М. Туган-Барановського, І. Вернадського, М. Драгоманова, Т. Войнаровського, Ф. Дунаєвського


^ Структура залікових кредитів курсу


Тема

Загальний обсяг, год.

Лекції год.

Практичні (семінарські), год.

Лабораторні роботи, год.

Самостійне опрацювання матеріалу (у тому числі ІРС), год.

Індивід. завдання, год.

1-й модульний цикл дисципліни

-

-

-

-

-

-

-

2-й модульний цикл дисципліни

Тема 1. Історія розвитку управлінської думки

3

3

-

-

4

-

Тема 2. Школа «наукового менеджменту»

3

3

-

-

4

-

Тема 3. Адміністративна школа менеджменту

2

2

-

-

3

-

Тема 4. Синтетична концепція управління.

2

2

-

-

3

-

Контрольний захід за модульний цикл: колоквіум

2

-

-

-

2

-

Всього по модульному циклу

26

10

-

-

16

-

3-й модульний цикл дисципліни

Тема 5. Бюрократична школа управління

2

2

2

-

1

-

Тема 6. Школа психології та людських відносин (неокласична школа). Біхевіоризм.

3

3

3

-

2

-

Тема 7. Особливості японської та американської моделей менеджменту, що склалися історично.

2

2

2

-

1

-

Тема 8. Розвиток менеджменту в СРСР та в Україні.

3

3

3

-

2

-

Контрольний захід за модульний цикл: колоквіум

2

-

-

-

2

-

Всього по модульному циклу

28

10

10

-

8

-

Всього з навчальної дисципліни

54

20

10

-

24

-


Теми практичних (семінарських занять)


1. Історія розвитку управлінської думки та школа «наукового менеджменту»

2 год.

2. Адміністративна школа менеджменту та синтетична концепція управління

3 год.

3. Бюрократична школа управління та школа психології та людських відносин (неокласична школа). Біхевіоризм.

2 год.

4. Особливості японської та американської моделей менеджменту, що склалися історично та розвиток менеджменту в СРСР та в Україні.

3 год.


Індивідуальні завдання

А. Завдання для самостійної роботи, передбачені навчальним планом


1. Реферати за темою

Історія розвитку управлінської думки

4 год.

2. Реферати за темою

Школа «наукового менеджменту»

4 год.

3. Реферати за темою

Адміністративна школа менеджменту

3 год.

4. Реферати за темою

Синтетична концепція управління.

3 год.

5. Реферати за темою

Бюрократична школа управління

1 год.

6. Реферати за темою

Школа психології та людських відносин (неокласична школа). Біхевіоризм.

2 год.

7. Реферати за темою

Особливості японської та американської моделей менеджменту, що склалися історично.

1 год.

8. Реферати за темою

Розвиток менеджменту в СРСР та в Україні.

2 год.

^ Методи навчання


Лекції: викладання теоретичного матеріалу; оглядові лекції з використанням опорного конспекту.

Практичні заняття: ділові ігри; мозковий штурм; практики-конференції.


^ Методи оцінювання


Використовуються наступні методи поточного та підсумкового контролю: письмові контрольні роботи поточного контролю, звіти за діловими іграми; захист самостійної роботи – рефератів; підсумкова комплексна контрольна робота за модулями.


^ Методичне забезпечення


16, 17


Література

А. Основна навчальна література


№ п/п

Назва навчальної дисципліни

Вид

Наявність, прим.

1

Кравченко А.И. История менеджмента. Учебное пособие для вузов. – 5-е изд. – М.: Академический проект: Трикста, 2005. – 560 с.

Навч. посібник

0

2

Валовой Д.В. История менеджмента. - М.: ИНФРА-М, 1997. – 345 с.

Навч. посібник

10

3

Менеджмент для бакалаврів (Розділ 1. Історія менеджменту) – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008

Навч. посібник на електронних носіях інформації

-


^ Б. Додаткова рекомендована література


№ п/п

Назва навчальної дисципліни

Вид

Наявність, прим.

4

Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: пер. с англ. - М.: "Дело", 1996. - 702 с.

Підручник

1

5

Кабушкин Н.И. Основы менеджмента: Учебник для студентов экон. спеп. вузов - 2-е изд. испр. и доп. - М.: Остожье, 1999.-334с.

Підручник

1

6

Крамаренко В.І. Менеджмент. – К.: ЦУЛ, 2003 – 287 с.

Підручник

1

7

Стадник В.В., Йохона М.А. Менеджмент – К.: Академвидав, 2003. – 407 с.

Навч. посібник

1

8

Сухарський В.С. Менеджмент: теорія, методологія, практика – Тернопіль: Астон, 2001. – 415 с.

Монографія

21

9

Юрутіс І.А., Кравчук І.І. Основи менеджменту - К.: Освіта, 1998 – 465 с.

Навч. посібник

36

10

Епифанов А.А., Козьменко С.Н. Менеджмент для магистров – Сумы: Университетская книга, 2003 – 827 с.

Підручник

48

11

Важанский О.С. Наумов А.И. Менеджмент: Учебник для вузов по экон. Спец. 3-е изд. - М.: Гардарики, 2000. – 525 с.

Підручник

30

12

Хміль Ф.І. Менеджмент: Підручник. - К: Вища школа. 1995.-351с.

Підручник

4

13

Менеджмент организации. Учебное пособие. Румянцева З.П., Саломатин Н.А., Акбердин Р.З. и др. - М: ИНФРА-М., 1995.-432с.

Навч. посібник

1

14

Андрушків Б.М. Кузьмін О.С. Основи менеджменту. – Львів: Світ, 1995. – 296 с.

Підручник

100

15

Капиталистическое управление: уроки 80-х / М.В. Грачев, А.А. Соболевская, Д.В. Кузин, А.Р. Стрелин. Под ред. А.А. Дынкина - М.: Экономика, 1991. – 127 с.

Монографія

-

16

Конспекти лекцій

На електронних носіях інформації
17

Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни “Історія менеджменту”

На електронних носіях інформації


Розробники програми ___________ Є.В. Карпенко


Завідувач кафедри ___________ О.М. ТеліженкоСхожі:

Затверджую декан факультету економіки та менеджменту Карпіщенко О.І. \" \" 2008 р. Робоча програма навчальної дисципліни iconЗатверджую” Декан факультету економіки та менеджменту Карпіщенко О.І. “ ” 2007р. Робоча програма з дисципліни "Контролінг"
Робоча програма розроблена на основі навчального плану та освітньо-професійної програми мон україни напряму 0502 "Менеджмент" І кваліфікаційної...
Затверджую декан факультету економіки та менеджменту Карпіщенко О.І. \" \" 2008 р. Робоча програма навчальної дисципліни iconЗатверджую декан факультету економіки та менеджменту О.І. Карпіщенко 2009 р. Регламент підсумкового контролю знань з навчальної дисципліни
Згідно навчального плану підсумковим контролем з вивчення дисципліни «Основи планування у підприємництві» є іспит
Затверджую декан факультету економіки та менеджменту Карпіщенко О.І. \" \" 2008 р. Робоча програма навчальної дисципліни iconЗатверджую декан факультету економіки та менеджменту Прокопенко О. В. " " 2010р. Робоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма укладена на основі кваліфікаційної характеристики магістра, навчального плану та освітньо-професійної програми мон...
Затверджую декан факультету економіки та менеджменту Карпіщенко О.І. \" \" 2008 р. Робоча програма навчальної дисципліни iconЗатверджую декан факультету економіки та менеджменту Прокопенко О. В. " " 2010р. Робоча програма навчальної дисципліни
Метою викладання курсу “Корпоративне управління” є формування систематизованого комплексу знань щодо основних учасників їх взаємовідносин,...
Затверджую декан факультету економіки та менеджменту Карпіщенко О.І. \" \" 2008 р. Робоча програма навчальної дисципліни iconЗатверджую декан факультету економіки та менеджменту Прокопенко О. В. " " 2011р. Робоча програма навчальної дисципліни
Метою викладання курсу “Корпоративне управління” є формування систематизованого комплексу знань щодо основних учасників їх взаємовідносин,...
Затверджую декан факультету економіки та менеджменту Карпіщенко О.І. \" \" 2008 р. Робоча програма навчальної дисципліни iconЗатверджую декан факультету Карпіщенко О.І. (підпис) (прізвище,ініціали) 200 р. Робоча програма навчальної дисципліни
...
Затверджую декан факультету економіки та менеджменту Карпіщенко О.І. \" \" 2008 р. Робоча програма навчальної дисципліни icon«затверджую» Декан факультету економіки та менеджменту О. В. Прокопенко 2010р. Робоча програма навчальної дисципліни
Мета викладання дисципліни «Управління персоналом» полягає у вивченні студентами основних принципів І положень управління персоналом...
Затверджую декан факультету економіки та менеджменту Карпіщенко О.І. \" \" 2008 р. Робоча програма навчальної дисципліни iconЗатверджую декан факультету економіки та менеджменту Лук’янихіна О. А. " " 2009 р. Робоча програма навчальної дисципліни
Метою викладання дисципліни «Управління кар’єрою» є вивчення теоретичних основ з планування, організації, мотивації та контролю службового...
Затверджую декан факультету економіки та менеджменту Карпіщенко О.І. \" \" 2008 р. Робоча програма навчальної дисципліни iconЗатверджую декан факультету технічних систем та енергоефективних технологій О. Г. Гусак (підпис) “ ” 2009 р. Робоча програма навчальної дисципліни “Екологічна політика“

Затверджую декан факультету економіки та менеджменту Карпіщенко О.І. \" \" 2008 р. Робоча програма навчальної дисципліни iconЗатверджую Декан факультету Тесет о. Г. Гусак 2011 р. Робоча програма з навчальної дисципліни
Спеціальність: 040106 – екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи