Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «логістика» icon

Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «логістика»
НазваМетодичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «логістика»
Сторінка2/5
Дата19.08.2012
Розмір0.85 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5
^

2 СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИОсновна література

 1. Бажин И.И. Логистика: Компакт-учебник. – Харьков: Консум, 2003.

 2. Гаджинский А.М. Основы логистики: Учеб. пособие. М.: ИВЦ "Маркетинг", 1996.

 3. Кальченко А.Г. Логістика: Підручник. – К.: КНЕУ, 2003.

 4. Козловский В.А., Козловская Э.А., Савруков Н.Т. Логистический менеджмент. – СПб.: Политехника, 1999.

 5. Крикавський Є.М. Логістика підприємства: Навч. посібник. – Львів: Львівська політехніка, 1996.

 6. Крушельницька О.В. Управління матеріальними ресурсами: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2003.

 7. Логистика: Учеб. пособие / Под. ред. Б.А. Аникина. ^ М.: ИНФРА-М, 1997.

 8. Логістика : Маркетинг у прикладах і завданнях: Навч. посібник / За заг. ред. С.М. Ілляшенка. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2006.

 9. Логістика : Маркетинг: бакалаврський курс: Навч. посібник / За заг. ред. С.М. Ілляшенка. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2004.

 10. Неруш Ю.М. Коммерческая логистика: Учебник для вузов. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.
^

Додаткова література


 1. Залманова М.Е. Сбытовая логистика: Учеб. пособие по курсу "Логистика". – Саратов: Саратовский гос. техн. ун-т, 1993.

 2. Котлер Ф. Основы маркетинга. М.: Прогресс, 1990.

 3. Мате Э., Тиксье Д. Материально–техническое обеспечение деятельности предприятия. М.: А/О Изд. группа "Прогресс", 1993.

 4. Сергеев В.И. Менеджмент в бизнес - логистике. – М.: Филинъ, 1997.

 5. Смехов А.А. Основы транспортной логистики. – М.: Транспорт, 1995.

 6. Фатхутдинов Р.А. Организация производства: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2001.

 7. Фирон Х., Линдерс М. Управление снабжением и запасами. Логистика / Пер. с англ. – СПб.: Полигон, 1999.


3 ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ "ЛОГІСТИКА"
^
3.1 Завдання 1 "Прогнозування попиту на матеріальні ресурси методом екстраполяції"

Загальні вказівки

Важливе місце в методичному забезпеченні визначення перспективної потреби підприємств в матеріальних ресурсах займають економіко - статистичні методи. При прогнозуванні потреби в матеріальних ресурсах можуть використовуватися такі методи, як метод кореляційного аналізу (виявлення зв'язку між потребою в ресурсах і факторами, що визначають цю потребу), методи експертних оцінок, нормативний метод, метод регресійного аналізу (метод екстраполяції).

Основна ідея методу екстраполяції базується на використанні факту інерційності економічних процесів - достатньо виявити основну тенденцію розвитку явища в часі (тренд), а потім використати її для розроблення прогнозу. Метод екстраполяції дає позитивні результати на найближчу перспективу прогнозування тих, чи інших процесів - на 5-7 років.

Операцію екстраполяції в загальному вигляді можна уявити собі як визначення значень функції:

X = f (t), (3.1.1)

де X - потреба в матеріальних ресурсах; t - час.

Функціональна залежність знаходиться таким чином. Задається вид функціональної залежності, наприклад, лінійна залежність х*= а01t або квадратична х*= а01t+а2t2 для функції однієї змінної. Вибрану залежність підставляють в наступну функцію, що підлягає мінімізації, наприклад:

(3.1.2)

де j – кількість спостережень змін x у часі.

У цієї функції розраховується квадрат відхилення значень аналітичної кривої регресії від значень . Диференціюючи за коефіцієнтами рівняння регресії та прирівнюючи одержані значення до нуля, одержуємо систему рівнянь, за якими легко знайти коефіцієнти регресійної функції. Описаний метод називається методом найменших квадратів, тому що він забезпечує мінімум суми квадратів відхилень для всіх .

,

Для лінійної функції після диференціювання по та , одержуємо систему із двох рівнянь:
. (3.1.3)


Для квадратичної функції після диференціювання по та , одержуємо систему із трьох рівнянь:

,

, (3.1.4)

.

Похибка прогнозу оцінюється шляхом обчислення остаточного середньоквадратичного відхилення.

. (3.1.5)


Поставлення задачі

Методами математичної статистики (метод екстраполяції) визначити функцію попиту підприємства на метал на наступний період (етап) та визначити похибку прогнозу.

Потрібно визначити тренд та розглянути одну з двох функцій попиту:

а) лінійну

х*= а01t.

б) квадратичну

х*= а01t+а2t.2

Дані за варіантами наведені у додатку Б.

^ Приклад розв'язання

Приклад обчислення прогнозної функції попиту виду х*01t.


На підприємстві протягом дев'яти місяців використовувалася така кількість металу(табл. 3.1.1).

Таблиця 3.1.1 – Обсяг використання металу підприємством

t, міс.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

х, т

168

175

171

180

182

176

181

188

185

?

Необхідно визначити прогнозний попит на метал у десятому місяці та оцінити погрішність прогнозу.

Розв’язання

1 За даними табл. 3.1.1 будується графік x = f(t) та оцінюється вид тренда (рис. 3.1.1).

Із графіку на рис. 3.1.1 можна зробити висновок, що тренд має лінійний характер, тому прогноз можна виконувати за рівнянням.

2 Для зручності обчислень початок відліку визначимо на п’ятому місяці, тобто візьмемо t= t – 5.

3 Враховуючи те, що t= t - 5, складаємо розрахункову таблицю (табл. 3.1.2), у якій спершу заповнюються стовпці 1-5.

Таблиця 3.1.2 - Розрахункова таблиця

t

t

x

(t)2

x*t

x*

x2

1

2

3

4

5

6

7

1

-4

168

16

-672

169,9

3,61

2

-3

175

9

-525

172

9

3

-2

171

4

-342

174,1

9,61

4

-1

180

1

-180

176,1

14,44

5

0

182

0

0

178,3

13,64

6

1

176

1

176

180,4

19,36

7

2

181

4

362

182,5

2,25

8

3

188

9

564

184,6

11,56

9

4

185

16

740

186,7

2,890

1606

60

123
86,41


х*01t.


4 На основі сум у стовпцях 2-4 табл. 3.1.2 обчислюємо коефіцієнти а0 та а1 рівняння (3.1.6). Система рівнянь отримана методом найменших квадратів:

,

, (3.1.6)


де n=9 – число місяців спостережень попиту на метал.

Підставивши в (3.1.6) значення сум з табл. 3.1.2 отримаємо
1606 = ,

123 = , (3.1.7)


звідси и


5 Визначимо лінійне прогнозне рівняння

х*=178,3+2,1t’, (3.1.8)

враховуючи, що t’=t-5 отримаємо

х*=178,3+2,1(t-5)=167,8+2,1t, (3.1.9)

де х* - теоретичне значення х.

6. Підставивши в рівняння (3.1.9) значення t із стовпця 1 табл. 3.1.2, отримаємо теоретичні (розрахункові) значення х*, які наведені в стовпці 6 табл. 3.1.2. Між крайніми значеннями х1* =169,9 та х9*=188,8 на рис. 3.1.1 проводимо пряму лінію. Ця лінія буде відповідати прогнозному рівнянню (3.1.9). Підставивши в це рівняння t=10, отримаємо х10* =188,8 т. Це і буде прогнозне значення попиту на метал на 10-й місяць.

7 Похибка прогнозу оцінюється шляхом обчислення остаточного середньоквадратичного відхилення.


.

Дані про = наведені в стовпці 7 табл. 3.1.2.

Прогнозне значення попиту з урахуванням похибки складає - .

Приклад обчислення прогнозної функції попиту вигляду х*= а01t+а2t2

Визначити функцію попиту на метал за даними роботи підприємства за 8 місяців та скласти прогноз на наступний місяць.

Таблиця 3.1.3 - Обсяг використання металу підприємством

t, міс.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

х, т

0,587

0,583

0,578

0,576

0,601

0,609

0,619

0,666

?

1. За даними табл. 5.3 будується графік x = f(t) та оцінюється вид тренда (рис.3.1.2).

Із графіка на рис. 3.1.2 можна зробити висновок, що тренд відповідає нелінійній прогнозній функції вигляду х*= а01t+а2t2.

2 Для зручності обчислень початок відліку визначимо на четвертому місяці, тобто візьмемо t= t – 4.

3 Враховуючи те, що t= t – 4, складаємо розрахункову таблицю (табл. 3.1.4) для обчислення коефіцієнтів а0, а1, а2.
Рисунок 3.1.2 - Графік тренда

Таблиця 3.1.4 - Розрахункова таблиця

t

t

x

(t)2

(t)3

(t)4

(t)2

x*t

x*

x

x2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

-3

0,587

9

-27

8

5,279

-1,760

0,589

0,002

0,0

2

-2

0,583

4

-8

16

2,333

-1,767

0,580

-0,003

0,0

3

-1

0,578

1

-1

1

0,579

-0,579

0,578

0

0

4

0

0,576

0

0

0

0

0

0,582

0,006

0,0

5

1

0,601

1

1

1

0,601

0,601

0,592

-0,009

0,0

6

2

0,609

4

8

16

2,422

1,217

0,608

-0,001

0,0

7

3

0,619

9

27

81

5,572

1,857

0,631

0,012

0,0

8

4

0,666

16

64

256

10,650

2,662

0,660

-0,06

0,0
4


4,819


44


64


452


27,435


2,883Коефіцієнти а0, а1, а2 знаходимо із наступної системи рівнянь, отриманих на основі методу найменших квадратів:

,

, (3.1.10)

,


де n=8 – число місяців спостережень попиту на метал.


Підставивши в (8) значення сум із таблиці 3.1.4 отримаємо:


4,819=а2*44+а1*4+а0*8,

2,833=а2*64+а1*44+а0*4, (3.1.11)

27,435=а2*452+а1*64+а0*44,


Розв'язуючи систему рівнянь отримаємо:

а0=0,582; а1=0,007; а2=0,003.

5. Рівняння має вигляд:

х* = 0,582+0,007(t’)+0,003(t’)2,

враховуючи, що t’ = t – 4, отримаємо:

х* = 0,582+0,007(t – 4)+0,003(t - 4)2 = 0,608 - 0,019t +0,003t2.

6 Підставивши в отримане рівняння значення t з табл. 3.1.4 отримаємо х* (стовпець 9 табл. 3.1.4). Тепер побудуємо графік х* = f(t). Підставивши в рівняння t = 9, отримаємо х9* = 0,781 т.

7 Точність прогнозу оцінюється за середньоквадратичним відхиленням (див. приклад 1).

1   2   3   4   5

Схожі:

Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «логістика» iconМетодичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни "Логістика" для студентів спеціальностей "Менеджмент організацій"
Метою виконання розрахункової роботи з курсу "Логістика" є закріплення та поглиблення теоретичних знань, які одержав студент під...
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «логістика» iconМетодичні вказівки та завдання до виконання розрахункової роботи з дисципліни
Методичні вказівки та завдання до виконання розрахункової роботи з дисципліни «Організація планування та управління підприємством»...
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «логістика» iconМетодичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „ інвестиційний менеджмент" для студентів спеціальності „Менеджмент організацій"
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „Інвестиційний менеджмент”/ Укладачі: О. М. Теліженко, Ю. В. Галинська,...
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «логістика» iconМетодичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни економіка підприємства для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни Єкономіка підприємства включають перлік практичних завдань, методичних...
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «логістика» iconМетодичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни "Контролінг" для студентів спеціальності "Менеджмент організацій"
Виконання розрахункової роботи передбачає розв’язання 2-х взаємопов’язаних завдань, які охоплюють теми
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «логістика» iconМетодичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «корпоративне управління» для студентів спеціальності "Менеджмент організацій" денної форми навчання
Загальні положення щодо виконання розрахункової роботи з дисципліни "корпоративне управління" 4
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «логістика» iconМетодичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „Контролінг" для студентів фахового напряму 0502 „Менеджмент"
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „Контролінг” фахового напряму 0502 „Менеджмент” спеціальності 050201...
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «логістика» icon«Логістика»
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „Логістика” для студентів заочної форми навчання зі...
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «логістика» iconМетодичні вказівки щодо виконання розрахункової роботи з дисципліни „Стратегічне управління підприємством, для студентів напряму підготовки (спеціальності) 050107, 050107 «Економіка підприємства» заочної форми навчання
Щодо виконання розрахункової роботи з дисципліни „Стратегічне управління підприємством ”
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «логістика» iconМетодичні вказівки до виконання та оформлення розрахункової роботи 3 дисципліни " програмне забезпечення еом" для студентів денної форми навчання
Розрахункова робота виконується за варіантом, наданим викладачем. Робота над помилками виконується у кінці розрахункової роботи
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи