Затверджую лук’янихіна О. А. 2010 р. Робоча програма навчальної дисципліни icon

Затверджую лук’янихіна О. А. 2010 р. Робоча програма навчальної дисципліни
Скачати 214.49 Kb.
НазваЗатверджую лук’янихіна О. А. 2010 р. Робоча програма навчальної дисципліни
Дата19.08.2012
Розмір214.49 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ
КАФЕДРА УПРАВЛІННЯ


ЗАТВЕРДЖУЮ


_______________ Лук’янихіна О.А.


«______» ________________ 2010 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Організація промислового виробництва


Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр


Напрям підготовки (спеціальність) 6.030601 «Менеджмент»


Форма навчання денна


ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


за вибором студента


^ Семестр викладання

Загальний обсяг, годин/ кредитів

Аудиторні заняття, годин

Самостійна робота студента, годин

Всього

Лекції

Практичні (семінарські)

Лабораторні

Всього

В тому числі

ІРС під керівн. викладача

Інд. завдання, вид / обсяг

^ Самостійне опрацювання матеріалу

6

144/4,0

70

40

30

-

74

8

-

66


Розробник: ______Кислий В.М. к.е.н., професор кафедри управління_______


Затверджено на засіданні кафедри управління, протокол № 1 від 28 серпня 2009 р.


Суми – 2010 р.

МЕТА


Метою викладання дисципліни «Організація промислового виробництва» є формування у студентів систематизованого комплексу знань про загальні принципи, форми та методи організації виробництва на підприємствах різних галузей та форм власності, необхідних для практичної управлінської діяльності.

Основними завданнями є такі: вивчення загальних положень, принципів та методів організації виробничих процесів, ознайомлення з засадами наукової організації праці, оволодіння методами планування і організації процесів створення та освоєння нової техніки та нових технологій, формування практичних навичок з питань раціональної організації та розвитку виробництва.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

знати: форми прояву економічних законів у промисловості, цілі та завдання, що вирішуються в процесі промислового виробництва, основні тенденції його розвитку; особливості роботи підприємств з різними формами власності; методи планування та організації створення нової техніки, проведення наукових досліджень, технічної підготовки виробництва; основні принципи організації виробничого процесу; особливості технологій, що базуються на використанні потокового та автоматизованого виробництв; основні системи обслуговування виробництва; методи наукової організації праці та робочих місць;

уміти: виконувати необхідні розрахунки за допомогою основних показників виробничого процесу, планувати етапи його технічної підготовки, організовувати обслуговування виробництва, використовувати набуті знання в практичній економічній та управлінській діяльності.

Перелік основних забезпечуючих дисциплін: система технологій, економіка підприємства.

ПРОГРАМА


ВСТУП. Предмет, завдання та зміст дисципліни "Організації промислового виробництва».

Мета та завдання дисципліни, її структура та методичні рекомендації щодо вивчення. Умови та графік модульно-рейтингового контролю знань з дисципліни.


ТЕМА 1. Історія розвитку науки про організацію виробництва.

Основні етапи формування та розвитку науки про організацію виробництва. Видатні вчені – організатори виробництва та їх вклад в розвиток науки.


ТЕМА 2. Системний підхід до організації виробництва.

Поняття системи. Класифікація систем. Виробничі системи та особливості їх розвитку. Побудова виробничих систем.


ТЕМА 3. Організаційний рівень виробництва.

Організаційно-технічний рівень виробництва. Організаційний рівень виробництва. Система показників. Комплексний та узагальнюючий показники стану та якості виробничої системи. Типи виробництва, їх характеристика.


ТЕМА 4. Принципи організації виробничих процесів.

Виробничий процес та його структура. Класифікація виробничих процесів. Принципи організації виробничих процесів.

ТЕМА 5. Організація виробничих процесів у часі.

Побудова виробничого процесу в часі. Виробничий цикл та його структура. Фактори, що визначають тривалість виробничого циклу. Умови використання різних видів організації руху партій деталей у виробництві. Шляхи, резерви, економічне значення скорочення виробничого циклу.


ТЕМА 6. Організація виробничих процесів у просторі.

Побудова виробничого процесу у просторі. Виробнича структура підприємств та їх об‘єднань і фактори, що її визначають. Класифікація цехів та служб. Генплан заводу, принципи розміщення цехів та служб. Методи оптимізації виробничої структури.

ТЕМА 7. Організація непотокового виробництва.

Методи організації виробництва: непотоковий та потоковий. Непотокове виробництво, його сутність та характеристика. Основні форми і види непотокового виробництва: технологічна (одиничний та партіоний види); предметно-групова (предметно-замкнені та предметно-групові дільниці); змішана форми.


ТЕМА 8. Організація потокового виробництва.

Потокове виробництво, його сутність та характеристика. Основні види та організаційні форми потокових ліній. Робоче місце на потоковій лінії. Транспорт, що використовується на потокових лініях. Основні розрахунки та організація однопредметних та багатопредметних потокових ліній.


ТЕМА 9. Організація потокового автоматизованого та роботизованого виробництв.

Особливості організації комплексно-механізованого та автоматизованого потокового виробництва. Особливості роботизованого та гнучкого автоматизованого виробництв. Гнучкі виробничі системи (ГВС). Фактори, що обумовлюють економічну ефективність автоматизації виробництва. Організаційно-економічні і соціальні аспекти праці в умовах ГВС. Економічна ефективність використання роботизованих та гнучких автоматизованих виробництв.


ТЕМА 10. Організація наукових досліджень.

Фундаментальні, пошукові та прикладні науково-дослідні роботи (НДР). Організація НДР в науково-дослідних інститутах та підрозділах підприємств. Наукові відкриття, винаходи та раціоналізаторські пропозиції. Організація винахідництва, раціоналізації та патентної справи. Патентна інформація.


ТЕМА 11. Організація дослідно - конструкторських робіт, конструкторської та технологічної підготовки виробництва.

Завдання та зміст дослідно-конструкторських робіт (ДКР) і конструкторської підготовки виробництва (КПВ). Стадії КПВ. Організація КПВ на базі Єдиної системи конструкторської документації. Структура конструкторських підрозділів. Основні напрямки удосконалення КПВ. Конструкторська підготовка виробництва в умовах автоматизації проектування. Системи автоматизованого проектування (САПР). Завдання та зміст технологічної підготовки виробництва (ТПВ). Організація ТПВ на базі Єдиної системи технологічної підготовки виробництва. Організаційна структура технологічних служб. Шляхи удосконалення технологічної структури виробництва. Автоматизована система ТПВ. Організаційно-економічні шляхи підвищення технологічної уніфікації.


ТЕМА 12. Організація освоєння виробництва нових видів продукції.

Перехід на випуск нової продукції. Крива освоєння. Фактори, що впливають на характер кривих освоєння. Вибір оптимального плану освоєння виробництва. Економічні ефекти на стадіях підготовки та освоєння виробництва.


ТЕМА 13. Планування підготовки виробництва.

Зміст та нормативи планування підготовки виробництва. Нормативні та імовірнісні методи планування та управління підготовкою виробництва. Лінійні графіки. Система сітьового планування та управління.


ТЕМА 14. Організація інструментального виробництва.

Призначення і склад обслуговуючих служб та виробництв. Основи їх організації. Інструментальне господарство заводу, завдання і структура. Класифікація та індексація інструментальної оснастки. Планування роботи інструментального господарства. Нормування і розрахунок витрат та запасів інструменту. Робота центрального інструментального складу та інструментально - роздавальних комор. Обслуговування робочих місць інструментом. Шляхи удосконалення організації інструментального господарства.


ТЕМА 15. Організація енергетичного виробництва.

Завдання та структура енергетичного господарства заводу. Значення економії енергії. Нормування витрат електроенергії, стисненого повітря, пари, газу та води. Планування потреб по видах енергії. Складання енергобалансу. Шляхи удосконалення організації енергогосподарства.


ТЕМА 16. Організація ремонтного виробництва

Завдання та структура ремонтного господарства заводу. Система планово-попереджувального ремонту (ППР). Нормативи і розрахунки строків та об‘ємів ремонтних робіт. Організація капітального ремонту машин. Організації капітального ремонту на підприємствах-виробниках. Фірмовий капітальний ремонт. Модернізація устаткування. Прогресивні методи ремонту. Шляхи підвищення ефективності ремонтного господарства.

^ СТРУКТУРА ЗАЛІКОВИХ КРЕДИТІВ КУРСУ

Тема

Загальний обсяг, годин

Лекції, годин

Практичні (семінарські) заняття, годин

Лабораторні роботи, годин

^ Самостійне опрацювання матеріалу (у тому числі ІРС), годин

Індивід. завдання, годин

Семестр 6

1-й модульний цикл дисципліни

ВСТУП. Предмет, завдання та зміст дисципліни "Організації промислового виробництва».

ТЕМА 1. Історія розвитку науки про організацію виробництва.

5

2

-

-

3

-

ТЕМА 2. Системний підхід до організації виробництва

5

2

-

-

3

-

ТЕМА 3. Організаційний рівень виробництва.

6

2

2

-

2

-

ТЕМА 4. Принципи організації виробничих процесів.

3

2

-

-

1

-

ТЕМА 5. Організація виробничих процесів у часі.

10

4

2

-

4

-

ТЕМА 6. Організація виробничих процесів у просторі.

7

2

2

-

3

-

ТЕМА 7. Організація непотокового виробництва.

7

2

2

-

3

-

ТЕМА 8. Організація потокового виробництва.

11

4

2

-

5

-

Індивідуальна робота студента за розкладом занять

4

-

-

-

4

-

Контрольний захід за модульний цикл: комплексний письмовий контроль

2

-

-

-

2

-

Всього по модульному циклу

60

20

10

-

30

-

2-й модульний цикл дисципліни

ТЕМА 8. Організація потокового виробництва.

4

-

2

-

2

-

ТЕМА 9. Організація потокового автоматизованого та роботизованого виробництв.

8

2

2

-

4

-

ТЕМА 10. Організація наукових досліджень.

4

2

-

-

2

-

ТЕМА 11. Організація дослідно - конструкторських робіт, конструкторської та технологічної підготовки виробництва.

8

2

2

-

4

-

ТЕМА 12. Організація освоєння виробництва нових видів продукції.

6

2

2

-

2

-

ТЕМА 13. Планування підготовки виробництва.

8

2

2

-

4

-

Індивідуальна робота студента за розкладом занять

4

-

-

-

4

-

Контрольний захід за модульний цикл: комплексний письмовий контроль

2

-

-

-

2

-

Всього по модульному циклу

44

10

10

-

24

-

3-й модульний цикл дисципліни

ТЕМА 13. Планування підготовки виробництва.

7

1

2

-

4

-

ТЕМА 14. Організація інструментального виробництва.

9

3

2

-

4

-

ТЕМА 15. Організація енергетичного виробництва.

8

2

2

-

4

-

ТЕМА 16. Організація ремонтного виробництва

14

4

4

-

6

-

Контрольний захід за модульний цикл: колоквіум

2

-

-

-

2

-

Всього по модульному циклу

40

10

10

-

20

-

Всього з навч. дисципліни

144

40

30

-

74

-


^ ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАВДАНЬ


1. Визначення організаційного рівня виробництва. Розрахунок коефіцієнту закріплення операцій. Визначення типу виробництва – 2 години.

2. Розрахунок виробничих циклів простих та складних виробничих процесів – 2 години.

3. Побудова виробничого процесу у просторі. Оптимізація виробничої структури підприємства – 2 години.

4. Аналіз та проведення розрахунків при проектуванні технологічних дільниць та предметно–замкнених дільниць – 2 години.

5. Розрахунок основних параметрів потокових ліній – 2 години.

6. Аналіз та проведення розрахунків конвеєрів – 2 години.

7. Аналіз та розрахунок основних параметрів автоматичних ліній – 2 години.

8. Техніко-економічне обґрунтування вибору конструкторського та технологічного рішення – 2 години.

9. Вибір варіанту переходу до випуску нової продукції – 2 години.

10. Розробка та обчислення основних параметрів сітьового графіку. Оптимізація сітьових графіків – 4 години.

11. Розрахунок потреби підприємства в оснастці, визначення оборотного фонду оснастки – 2 години.

12. Розрахунок потреби підприємства в енергетичних ресурсах. Формування енергетичних балансів – 2 години.

13. Розрахунок параметрів системи планово-попереджувального ремонту. Розробка плану ремонту обладнання – 4 години.


^ МЕТОДИ НАВЧАННЯ


Лекції: викладення теоретичного матеріалу; оглядові лекції з використанням опорного конспекту; лекції-дискусії.

Практичні заняття: розв’язання типових завдань; робота над індивідуальними завданнями.


^ МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ


Поточний контроль знань здійснюється з використанням письмових контрольних робіт поточного контролю; комплексні письмові модульні контролі здійснюється за допомогою тестового контролю (теоретична частина) та розв’язання практичних завдань (практична частина) – 1-ий та 2-ий модульні цикли; або письмових відповідей на запитання лекційного матеріалу модульного циклу (колоквіум) – 3-ій модульний цикл. Оцінювання в процесі контролю здійснюється за модульно-рейтинговою системою (регламент додається).


^ МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


1. Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Організація виробництва» для студентів спеціальності «Менеджмент організацій» заочної форми навчання. – Суми: Вид-во СумДУ, 2007.

2. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Організація виробництва» для студентів спеціальності «Менеджмент організацій» заочної форми навчання. - Суми: Вид-во СумДУ, 2007.


ЛІТЕРАТУРА

А. Основна навчальна література

п/п


Назва навчальної літератури


Вид

Наявність,

примірників

1

Кислий В.М. Організація промислового виробництва: Навчальний посібник: У 2 ч. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008.

Навчальний посібник основний
2

Организация и планирование машиностроительного производства / М.И. Ипатов, М.К. Захарова, К.А. Грачева и др. - М.: Высшая школа, 1988.

Підручник рівноцінний

20

3

Організація виробництва: Навч. посіб. / В.О. Онищенко, О.В. Редкін, А.С. Старовірець, В.Я. Чевганова. – К.: Лібра, 2003.

Навчальний посібник рівноцінний

Б. Додаткова рекомендована література

 1. Афитов Э.А., Новицкий Н.И., Цыганков В.Д. Организация вспомогательных цехов и обслуживающих хозяйств предприятия: Учеб. пособие. – Минск: МРТИ, 1992.

 2. Васильев В.Н., Садовская Т.Г. Организационно-экономические основы гибкого производства: Учеб. пособие для машиностроит. спец. вузов. – М.: Высш. шк., 1988.

 3. Гибсон Дж. Л., Иванцевич Д.М., Доннелли Д.Х. Организации: поведение, структуры, процессы / Пер. с англ. – М.: ИНФРА – М, 2000.

 4. Єгупов Ю.А. Організація виробництва на промисловому підприємстві: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.

 5. Как работают японские предприятия / Сокр. пер. с англ. /Под ред. Я. Мондена и др.; Науч. ред. и авт. предисл. Д.Н.Бобрышев. – М.: Экономика, 1989.

 6. Кожекин Г.Я., Синица А.М. Организация производства: Учеб. пособие. – Минск: ИП "Экоперспектива", 1998.

 7. Курочкин А.С. Организация производства: Учеб. пособие. – К.: МАУП, 2001.

 8. Новицкий Н.И. Организация производства на предприятиях: Учеб.- метод. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2002.

 9. Организация производства и управление предприятием: Учебник / О.Г.Туровец, М.И. Бухалков, В.Б. Родионов и др. – М.: ИНФРА – М, 2002.

 10. Организация, планирование и управление деятельностью промышленного предприятия: Учебник / А.В. Антонец, Н.А. Белов, С.М.Бухало и др. – К.: Вища школа, 1989.

 11. Организация труда в ГПС на машиностроительных предприятиях / Л.М. Суетина, Ю.В. Чарупин, А.В. Певцов. – М.: Машиностроение, 1990.

 12. Петрович Й.М., Захарчин Г.М., Буняк С.О. Організація виробництва: Практикум. - К.: Центр навчальної літератури, 2005.

 13. Планирование технико-организационного развития предприятий / Р.А. Коломиец, Н.А. Кизим, Т.М. Хмиль, Н.И.Баранова. – Харьков: Вища школа, 1986.

 14. Плоткін Я.Д., Пащенко І.Н. Виробничий менеджмент: Навч. посіб.; Збірник вправ. – Львів: Державний університет «Львівська політехніка», 1999.

 15. Плоткін Я.Д., Янушкевич О.К. Організація і планування виробництва на машинобудівному підприємстві: Навч. видання. – Львів: Світ, 1996.

 16. Рыков В.Н. Организация капитального ремонта машин. – М.: Машиностроение, 1988.

 17. Сатановский Р.Л. Организационное обеспечение гибкости машиностроительного производства. – Л.: Машиностроение, Ленингр. отд-ние, 1987.

 18. Сачко Н.С. Теоретические основы организации производства. – Минск: Дизайн – ПРО, 1997.

 19. Стивенсон В.Дж. Управление производством / Пер. с англ. – М.: ООО "Лаборатория базовых знаний", ЗАО "Изд-во БИНОМ", 1998.

 20. Тейлор Ф.У. Принципы научного менеджмента / Пер. с англ. А.И. Зак; Научн. ред. и предисл. Е.А. Кочерина. – М.: «Журнал «Контроллинг», 1991.

 21. Фатхутдинов Р.А. Организация производства: Учебник. – М.: ИНФРА – М, 2001.

 22. Фатхутдинов Р.А. Организация производства: Учебное пособие. – М.: ИНФРА – М, 2001.

 23. Форд Г. Моя жизнь, мои достижения. – К.: Грайлик, 1993.Розробник програми Кислий В.М.


Завідувач кафедри Теліженко О.М.


РЕГЛАМЕНТ

^ МОДУЛЬНО_РЕЙТИНГОВОГО КОНТРОЛЮ І ОЦІНЮВАННЯ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Організація промислового виробництва


 1. Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг – 144 год./4 кредити; лекцій – 40 год./20; практичних занять – 30 год./15.

 2. Організація навчального процесу: семестрів викладання – 1; модульних циклів – 3.

 3. Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: R=160 балів (4 кред.*40 бал./кред.).

 4. Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи:

а) робота на аудиторних заняттях (всього - 0,3R=48 балів):

 • лекції: 20*1,2=24 бали;

 • практичні заняття: 15*1,6=24 бали.

б) письмові контрольні роботи поточного контролю (15 поточних контролів): максимально 15*5=75 балів (при позитивному оцінюванні з кожного поточного контролю від 2,0 до 4,0 балів;

в) складання комплексних письмових модульних контролів - всього 37 балів: ^ 1-й модульний контроль – теоретичні завдання та вирішення практичних завдань – від 6 до12 балів (теоретичні завдання при позитивному оцінюванні – від 3,0 до 6 балів; практичні завдання при позитивному оцінюванні від 3,0 до 6 балів); 2-й модульний контроль - теоретичні завдання та вирішення практичних завдань – від 6 до 12 балів (теоретичні завдання при позитивному оцінюванні – від 3,0 до 6 балів; практичні завдання при позитивному оцінюванні від 3,0 до 6 балів); 3-й модульний контроль – колоквіум – від 6 до13 балів;

Модульний контроль оцінюється позитивно тільки при позитивній оцінці теоретичної та практичної частин комплексного завдання. Перескладання контрольних заходів з модуля дозволяється лише у випадку відсутності на контрольному заході з поважної причини.

^ 5. Підсумок рейтингових балів за модульними циклами:

1-ий модульний цикл: (10 лк.; 5 пр. занять; 5 пот. контролів; модульний контроль) – 36…57 балів.

^ 2-ий модульний цикл: (5 лк.; 5 пр. занять; 5 пот. контролів; модульний контроль) – 30…51 балів.

3-ій модульний цикл: (5 лк.; 5 пр. занять; 5 пот. контролів; модульний контроль) – 30…52 балів.

^ 6. Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи: відпрацювання пропущених письмових робіт поточного контролю здійснюється лише в випадку пропуску заняття з поважних причин (при представленні необхідних документів).

7. ІРС за розкладом занять використовується для консультаційної роботи (в тому числі за призначенням викладача) та робіт за п. 6.

^ 8. Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента та умови допуску (не допуску) студента до підсумкового контролю:

8.1 Оцінювання відповідно до отриманих за семестр рейтингових балів здійснюється за такою шкалою:


^ Шкала оцінювання ECTS

Визначення

Чотирибальна національна шкала оцінювання

Рейтингова бальна шкала оцінювання

A

ВІДМІННО

5 (відмінно)

144 < RD < 160

B

^ ДУЖЕ ДОБРЕ

4 (добре)

136 < RD < 143,99

C

ДОБРЕ

120 R < RD < 135,99

D

ЗАДОВІЛЬНО3 (задовільно)

104 R < RD < 119,99

E

ДОСТАТНЬО - рівень компетентності задовольняє мінімальні критерії

96 < RD < 103,99

FX

НЕЗАДОВІЛЬНО – можливе складання заходу підсумкового контролю2 (незадовільно)

56 < RD < 95,99

F

НЕЗАДОВІЛЬНО – до заходу підсумкового семестрового контролю не допускається, необхідний повторний курс з навчальної дисципліни

RD < 55,99


8.2 Від заходу підсумкового контролю звільняються студенти, які отримали підсумкову семестрову оцінку за накопиченими рейтинговими балами поточного контролю «Е» та не мають заборгованостей з жодного із модульних циклів.

^ 8.3 При отриманні підсумкової семестрової оцінки за накопиченими рейтинговими балами поточного контролю «FX» студент має право на дворазову спробу отримання позитивної оцінки на заході підсумкового контролю (перше перескладання викладачеві, друге – комісії).

^ 8.4 При отриманні підсумкової семестрової оцінки за накопиченими рейтинговими балами поточного контролю «F» студент не допускається до заходу підсумкового семестрового контролю, вважається таким, що має академічну заборгованість з навчальної дисципліни, і представляється деканатом до відрахування (крім випадків продовження деканатом ліквідації академічної заборгованості за наявності документально підтверджених поважних причин неуспішності студента).


Провідний викладач

навчальної дисципліни доцент Кислий В.М.


Завідувач кафедри професор Теліженко О.М.


«____» ____________2010 р.

Схожі:

Затверджую лук’янихіна О. А. 2010 р. Робоча програма навчальної дисципліни iconЗатверджую декан факультету економіки та менеджменту Лук’янихіна О. А. " " 2009 р. Робоча програма навчальної дисципліни
Метою викладання дисципліни «Управління кар’єрою» є вивчення теоретичних основ з планування, організації, мотивації та контролю службового...
Затверджую лук’янихіна О. А. 2010 р. Робоча програма навчальної дисципліни iconВ.Є. Лук’янченкова програма І робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Основи менеджменту І маркетингу» для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання...
Затверджую лук’янихіна О. А. 2010 р. Робоча програма навчальної дисципліни iconВ. М. Андреева, О.І. Лук’яненко програма та робоча програма навчальної дисципліни
Програма та робоча програма навчальної дисципліни “Управління попитом” для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки...
Затверджую лук’янихіна О. А. 2010 р. Робоча програма навчальної дисципліни iconЗатверджую в о. декана факультету економіки та менеджменту Лук’янихіна О. А. “ ” 2009 р. Регламент
Згідно навчального плану підсумковим контролем з вивчення дисципліни «Економіка підприємства» є іспит
Затверджую лук’янихіна О. А. 2010 р. Робоча програма навчальної дисципліни iconЗатверджую” Проректор з науково-педагогічної І виховної роботи Мамчур З.І. “ ” 2010 р. Робоча програма навчальної дисципліни історія ґрунтознавчої науки
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 070501 Географія
Затверджую лук’янихіна О. А. 2010 р. Робоча програма навчальної дисципліни iconО. М. Бурак програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Технологія виробництва в галузях мг» для студентів 2 курсу...
Затверджую лук’янихіна О. А. 2010 р. Робоча програма навчальної дисципліни iconЗатверджую” Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи З.І. Мамчур “ ” 2010 р. Робоча програма навчальної дисципліни методи ландшафтного картування (шифр І назва навчальної дисципліни) напряму підготовки 040104 ”Географія”
Методи ландшафтного картування. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів
Затверджую лук’янихіна О. А. 2010 р. Робоча програма навчальної дисципліни iconН.І. Гордієнко програма навчальноі дисципліни та робоча програма навчальноі дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни для студентів 4 курсу денної І заочної форми навчання напряму...
Затверджую лук’янихіна О. А. 2010 р. Робоча програма навчальної дисципліни iconН. М. Матвєєва програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Організація виробництва» для студентів 3 курсу денної форми...
Затверджую лук’янихіна О. А. 2010 р. Робоча програма навчальної дисципліни iconІ. М. Володіна програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економічна теорія» (для студентів 2 курсу заочної форми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи