Робоча програма навчальної дисципліни \"Основи менеджменту\" icon

Робоча програма навчальної дисципліни "Основи менеджменту"
Скачати 367.63 Kb.
НазваРобоча програма навчальної дисципліни "Основи менеджменту"
Дата19.08.2012
Розмір367.63 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

Факультет економіки та менеджменту

Кафедра управління


ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан факультету економіки та менеджменту

____________ Лук’янихіна О.А.

"____"________________ 2009 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


"Основи менеджменту"

Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр

Напрям підготовки (спеціальність)6.050201 "Менеджмент організацій"

Форма навчання – денна
^

Характеристика навчальної дисципліни


за вибором ВНЗСеместр викладання

Загальний обсяг годин / кредит.

Аудиторні заняття, годин

Самостійна робота студента, годин

Форма контролю, ісп./ (д/зал.)

Всього

Лекції

Практичні (семі-нарські)

Лабо-раторні

Всього

у тому числі

ІРС під керівництвом викладача

Інд. завдання, вид / обсяг

Самостійне опрацювання матеріалу

4

126/3,5

60

30

30

-

60

12

-

48

ісп.

5

36/1

20

10

10
16

6
10

д/з

5 курс.

36/1

36

10
26

курс.Розробив: професор кафедри управління Балацький О.Ф. ____________


Затверджено на засіданні кафедри управління, протокол № 1

від ___ _________ 2009 р.


Суми – 2009 р.

Мета

Метою викладання дисципліни “Основи менеджменту” є вивчення студентами основних принципів і положень управління соціотехнічними системами й організаціями в цілому в тому числі, управління промисловим підприємством.

Основними задачами вивчення дисципліни є одержання студентами знань, умінь і навичок в області управління організацією, підприємством і його функціональними підрозділами; ознайомлення з принципами функціями і методами управління, технологією прийняття управлінських рішень.

Дисципліна «Основи менеджменту» базується на наступних абезпечуючи дисциплінах:

  1. Економічна теорія.

  2. Мікроекономіка

  3. Макроекономіка

  4. Економіка підприємства.


ПРОГРАМА

Вступ

4-й семестр

ТЕМА 1. «^ Економіка та менеджмент»

Перелік питань теми:

Поняття. Основні категорії: політика, економіка, екологія, ідеологія, цивілізація (культура). Динаміка управління як наукової дисципліни. Школи управління. Сучасна система поглядів на менеджмент. Суть предмета

ТЕМА 2. «^ Види, функції, принципи і методи менеджменту»

Перелік питань теми:

Види, підвиди управління. Основні функції. Принципи, методи і їх динаміка

ТЕМА 3. «^ Економічні й адміністративні методи менеджменту»

Перелік питань теми:

Економічні методи, їх класифікація. Розпорядницький вплив: наказ, розпорядження, вказівка, прохання. Організаційний вплив: структура, штатний розклад, регламентація, диспетчирування, нормування

ТЕМА 4. «^ Соціально – психологічні методи управління»

Перелік питань теми:

Поняття. Принципи. Класифікація методів. Формальна і неформальна структури. Психологічний клімат у колективі

ТЕМА 5. «Організація. Внутрішнє і зовнішнє середовище»

Перелік питань теми:

Поняття. Внутрішні змінні. Цілі, завдання, кадри, технологія, структура. Зовнішнє середовище: прямий вплив, непрямий вплив. Характеристики

зовнішнього середовища:взаємозв’язок, складність, рухливість, невизначеність

ТЕМА 6. «^ Організаційні структури управління»

Перелік питань теми:

Поняття про структуру. Види структур управління, їх класифікація і диференціація. Лінійна і функціональна структури. Продуктова, дивізійна, матрична структури. Структури управління підприємством, виробництвом, цехами, дільницею

ТЕМА 7. «^ Управлінське рішення»

Перелік питань теми:

Виявлення проблем. Етапи процесу ухвалення рішення. Огляд ситуацій як метод управлінських задач. Механізм вироблення й ухвалення рішення. Реалізація рішень

ТЕМА 8. «^ Антикризове управління»

Перелік питань теми:

Поняття антикризового управління. Його відмінності від звичайного управління. Зобов’язання підприємства. Попередження банкрутства. Ліквідаційні процедури. Причини неплатоспроможності. Оцінка кризи. Методи моніторингу серед підприємства. Програма подолання кризи і її реалізація

ТЕМА 9. «^ Стратегія розвитку фірми»

Перелік питань теми:

Поняття стратегії. Правила для прийняття рішень. Елементи і фактори стратегії фірми. Причини невдач стратегії. Види стратегій. Стратегії в умовах ринку, що змінюється. Стратегії дрібних, середніх і великих фірм

ТЕМА 10. «^ Управління економічним потенціалом території, підприємства»

Перелік питань теми:

Поняття потенціалу. Показники економічного потенціалу та їх використання в управлінні. Економічний механізм управління економічним потенціалом території, підприємства

ТЕМА 11. «^ Управлінська праця»

Перелік питань теми:

Особливості управлінської праці. Суть управлінської праці. Організація робочого місця керівника

ТЕМА 12. «^ Стилі управління»

Перелік питань теми:

Стиль організації. Прирісні і підприємницькі стилі. Залежність стилю організації від стилю керівника. Класифікація стилів організації. Стиль керівника: демократичний, автократичний, ліберальний. Дистанційний, контактний, цілеполагаючий

ТЕМА 13. «Мотивація»

Перелік питань теми:

Поняття і суть мотивації. Концепції мотивації. Потреби. Потреби за Маслоу. Інші теорії. Валентність. Компенсація

ТЕМА 14. «Контроль»

Перелік питань теми:

Поняття. Суть, види та етапи контролю. Ефективність контролю. Галузі контролю. Прозорість контролю, його переваги і недоліки. Спрямованість контролю

ТЕМА 15. «^ Управління успіхом»

Перелік питань теми:

Готовність. Виробничі перешкоди. Ступені змін. Погані новини. Управління через погані новини. Бажання. Освіта. Уміння

^ 5-й семестр

ТЕМА 16. «Влада і вплив»

Перелік питань теми:

Поняття. Баланс влади. Вплив керівника на підлеглих. Вплив підлеглих на керівника. Види влади. Суть влади окремих видів

ТЕМА 17. «^ Управління організаційними перемінами»

Перелік питань теми:

Основні умови виживання. Рівновага в організації. Організаційні переміни. Сприйняття перемін. Опір перемінам. Види опору. Здійснення окремих видів

ТЕМА 18. «^ Психологія керівника в нестабільному середовищі»

Перелік питань теми:

Думка про ситуацію. Негативні і позитивні висновки щодо ситуації. Контроль над собою. Опис свого стану. Управлінська позиція: ментальний, емоційний, поведінковий рівень. Оцінка стану. Впевненість у собі. Профілактика кризових ситуацій

ТЕМА 19. «^ Конфлікти та їх вирішення»

Перелік питань теми:

Поняття. Типи конфліктів. Причини конфліктів, структурні методи вирішення конфліктів. Міжособове вирішення конфліктів. Стратегії вирішення конфліктів. Організаційні конфлікти. Переговори

ТЕМА 20. «^ Ділова кар’єра»

Перелік питань теми:

Поняття та етапи ділової кар’єри. Навички менеджера. Кваліфікаційні вимоги до особистості менеджера


^ Структура залікових кредитів курсу


Тема

Загальний обсяг, год.

Лекції год.

Практичні (семінарські), год.

Лабораторні роботи, год.

Самостійне опрацювання матеріалу (у тому числі ІРС), год.

Індивід. завдання, год.

2-й курс

1-й модуль

Тема 1. Економіка та менеджмент

9

2

2

-

4
Тема 2. Види, функції, принципи і методи менеджменту

9

2

2

-

4
Тема 3. Економічні й адміністративні методи менеджменту

9

2

2

-

4
Тема 4. Соціально - психологічні методи управління

9

2

2

-

4
Тема 5. Організація. Внутрішнє і зовнішнє середовище

8

2

2

-

3
Контрольний захід за модульний цикл: колоквіум

2

-

-

-

3
Всього по модульному циклу

48

10

10

-

22
2-й модуль

Тема 6. Організаційні структури управління

9

2

2

-

4
Тема 7. Управлінське рішення

8

2

2

-

4
Тема 8. Антикризове управління

9

2

2

-

4
Тема 9. Стратегія розвитку фірми

9

2

2

-

4
Тема 10. Управління економічним потенціалом території, підприємства

9

2

2

-

3
Контрольний захід за модульний цикл: колоквіум

2

-

-

-

3
Всього по модульному циклу

48

10

10

-

22
3-й модуль

Тема 11. Управлінська праця

8

2

2

-

4
Тема 12. Стилі управління

9

2

2

-

3
Тема 13. Мотивація

9

2

2

-

4
Тема 14. Контроль

9

2

2

-

4
Тема 15. Управління успіхом

9

2

2

-

4
Контрольний захід за модульний цикл: колоквіум

2

-

-

-

3
Всього по модульному циклу

48

10

10

-

22
Всього за семестр

126

30

30

-

66
3-й курс

1-й модуль

Тема 16. Влада і вплив
2

2

-

3
Тема 17. Управління організаційними перемінами
2

2

-

3
Тема 18. Психологія керівника в нестабільному середовищі
2

2

-

3
Тема 19. Конфлікти та їх вирішення
2

2

-

3
Тема 20. Ділова кар’єра
2

2

-

2
Контрольний захід за модульний цикл: колоквіум

2

-

-

-

2
Всього по модульному циклу

36

10

10

-

16
Всього за семестр

36

10

10

-

16
Підготовка до курсової роботи

36

Теми практичних (семінарських занять)

Номер заняття

Тема заняття

Обсяг, год.

2-й курс1-й модульний цикл
1

Поточний контроль з теми «Економіка та менеджмент». Розв’язання ситуаційних задач

2

2

Поточний контроль з теми «Види, функції, принципи та методи менеджменту». Розв’язання ситуаційних задач. Семінар

2

3

Поточний контроль з теми «Економічні й адміністративні методи менеджменту». Розв’язання ситуаційних задач. Семінар

2

4

Поточний контроль з теми «Соціально-психологічні методи управління». Тестування (психодіагностика). Визначення приналежності студентів до того чи іншого психотипу (соціонічний тест)

2

5

Поточний контроль з теми «Організація. Внутрішнє і зовнішнє середовище» Розв’язання ситуаційних задач

2
Всього за 4-й модуль

10

2-й модульний цикл

6

Поточний контроль з теми «Організаційні структури управління». Розв’язання ситуаційних задач

2

7

Поточний контроль з теми «Управлінське рішення»

2

8

Поточний контроль з теми «Антикризове управління».

2

9

Поточний контроль з теми «Стратегія розвитку фірми». Розв’язання ситуаційних задач

2

10

Поточний контроль з теми «Управління економічним потенціалом території, підприємства»

2
Всього за 5-й модуль

10

3-й модульний цикл

11

Поточний контроль з теми «Управлінська праця»

2

12

Поточний контроль з теми «Стилі управління»

2

13

Поточний контроль з теми «Мотивація»

2

14

Поточний контроль з теми Контроль

2

15

Поточний контроль з теми Управління успіхом

2
Всього за 6-й модуль

10

3-й курс

1-й модульний цикл

16

Поточний контроль з теми Влада і вплив

2

17

Поточний контроль з теми Управління організаційними перемінами

2

18

Поточний контроль з теми Психологія керівника в нестабільному середовищі

2

19

Поточний контроль з теми Конфлікти та їх вирішення

2

20

Поточний контроль з теми Ділова кар’єра

2
Всього за 6-й модуль

10
ВСЬОГО

40^ КУРСОВИЙ ПРОЕКТ


Курсова робота з дисципліни "Основи менеджменту" є практичною апробацією отриманих теоретичних знань.

Тематика курсових робіт може бути згрупована наступним чином:

1) теми комплексного характеру, які окреслені системами управління, характерними для підприємств окремих країн;

2) теми, які пов'язані з питаннями побудови структури управління підприємством;

3) теми, які пов'язані з питаннями побудови структури управління підрозділами підприємства;

В процесі курсового проектування слухач повинен показати знання в області:

1) методики проведення аналізу структури управління;

2) методики проведення фінансово-господарського аналізу діяльності підприємства (підрозділу підприємства);

3) методики оцінки та порівняння різних структур управління;

4) методики та техніки економічних розрахунків.

Курсова робота виконується на основі теоретичних знань та практичних навичок, що були одержані в процесі вивчення курсу. Курсова робота може виконуватись як частина дипломної роботи.


^ Методи навчання


Лекції: викладання теоретичного матеріалу; оглядові лекції з використанням опорного конспекту.

Практичні заняття: розв’язання типових завдань; ділові ігри; мозковий штурм; практики-конференції.


^ Методи оцінювання


Використовуються наступні методи поточного та підсумкового контролю: письмові контрольні роботи поточного контролю, звіти за діловими іграми; захист самостійної роботи – рефератів; підсумкове комплексне опитування (диф. залік); іспит.


^ Методичне забезпечення

21, 22


Література

А. Основна навчальна література


№ п/п

Назва навчальної дисципліни

Вид

Наявність, прим.

Забезпеченість підручниками, %

2-й курс

3-й курс

1

Менеджмент для бакалаврів: підручник у 2 т./ за заг. ред. О.Ф. Балацького, О.М. Теліженка. – Суми: Університетська книга, 2009. – Т.1. – 603 с.

Підручник

50

100

100

2

Менеджмент для бакалаврів: підручник у 2 т./ за заг. ред. О.Ф. Балацького, О.М. Теліженка. – Суми: Університетська книга, 2009. – Т.2. – 592 с.

Підручник

50

100

100

3

Шегда А.В. Менеджмент: Учебное пособие. - К.: Товариство "Знання", 2004. - 687 с.

Підручник

50

71

87

4

Виханский О.С. Наумов А.И. Менеджмент: Учебник 3-е узд. - 3-е изд. - М.: Гардарики, 2000. – 525 с.

Підручник

30

43

52,6

35

Андрушків Б.М., Кузьмін О.С. Основи менеджменту. – Львів: Світ, 1995. – 296 с.

Підручник

83

118

145,6

^ Б. Додаткова рекомендована література

6

Кабушкин Н.И. Основы менеджмента: Учебник для студентов экон. спец. вузов. - 2-е изд. испр. и доп. - М.: Остожье, 1999. - 334 с.

Підручник

1

1,4

2

7

Хміль Ф.І. Менеджмент: Підручник. - К: Вища школа. 1995. - 351 с.

Підручник

4

5,7

8

8

Козьменко С.Н., Козьменко О.В., Лукъяни- хин В.А, Науменко С.В. Управление персоналом организаций. - Сумы: УАБД, 1996. - 188 с.

Конспект лекцій

100

143

200

9

Сборник деловых игр, конкретных ситуаций и практических задач: Метод. Пособие / В.И.Матирко, В.В. Поляков, В.И. Стариков, Ю.А. Ткаченко. Под ред. В.И. Матирко. - М: Высшая шк., 1991. – 255 с.

Навч. посібник

37

53

74

10

Менеджмент для магистров: Учеб. пособие / Под ред. А.А. Епифанова, С.Н. Козьменко. – Сумы: ИТД ”Университетская книга”, 2003. – 762 с.

Навч. посібник

48

69

96

11

Юргутіс І.А., Кравчук І.І. Основи менеджменту: Навч. посібник. – К.: Освіта, 1998. – 256 с.

Навч. посібник

36

51

72

12

Сухарський В.С. Менеджмент: Навч. посібник. – Тернопіль: Астон, 2001. – 340с.

Навч. посібник

15

21

30

13

Стефан П. Робінс, Девід А. Де Ченцо. Основи менеджменту / Пер. з англ. А. Олійник та ін. – К.: Видавництво Соломії Павличко „Основи”, 2002. – 671 с.

Підручник

1

1,4

2

14

Осовська Г.В. Основи менеджменту: Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: „Кондор”, 2003. – 556 с.

Навч. посібник

1

1,4

2

15

Мартыненко Н.М. Основы менеджмента: Учебник. – К.: Каравелла, 2003. – 496 с.

Підручник

1

1,4

2

16

Друкер П.Ф. Рынок: как выйти в лидеры. Практика и принципы. - М: СП «Бук Чембэр Интернэшнл», 1992. – 352 с.

Навч. посібник

-

-

-

17

Мерсер Д. ІВМ: управление в самой преуспевающей корпорации мира. Пер. с англ. Общ. ред. и предисл В.С. Загашвили. - М.: Прогресс, 1991. - 156 с

Навч. посібник

-

-

-

18

Гірняк О.М., Лазановський П.П. Менеджмент: теоретичні основи і практикум: Навч. посібник для студентів вищих закладів освіти. – К.: "Магнолія плюс"; Львів: "Новий світ - 2000", 2003. – 336 с.

Навч. посібник

1

1,4

2

19

Вудкок М., Фрэнсис Д. Раскрепощенный менеджер. Для руководителя – практика: Пер. с англ.. – М.: “Дело”, 1991. – 320 с.

Навч. посібник

-

-

-

20

Якокка Ли. Карьера менеджера: Пер. с англ. При участии У. Новака, обш. ред. н вступ. Ст. С.Ю. Медведева - М: Прогресс, 1991. – 320 с.

Навч. видання

-

-

-

21

Р.Генри Мнльор. Менеджмент: достижение цели. Управление на основе здравого смысла Планирование личных действий/ Пер. с англ. Г.А. Крылова - СПб: Ннформ.-издат. агенство "ЛИК", 1992. - 136 с.

Монографія

-

-

-

22

Методические указания по применению тестов к темам "Методы управления организацией". "Технология принятия управленческих решений". «Управление трудовым коллективом, Стили руководства» по курсам "Управление промышленным предприятием» и "Теория управления" для студентов экономических и инженерных специальностей. – Сумы, СФТИ, 1993. - 50 с.

Навч. видання

50

71

100

23

Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни “Основи менеджменту”

Рукопис

25

36

50

24

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Основи менеджменту"

Рукопис

212

300

424

25

Роздавальний матеріал – картки контролю, тести, задачіРозробники програми ___________ О.Ф. Балацький


Завідувач кафедри ___________ О.М. Теліженко
^ РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕГЛЯДУ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИРобоча програма перезатверджена на 2011/2012 навч. рік.

Протокол № 1 від "30"червня 2011.

Лектор потоку _ О.Ф. Балацький


Завідувач кафедри О.М. Теліженко^ Робочий регламент

модульно-рейтингового контролю і оцінювання

з навчальної дисципліни «ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ»

(2011/12 навч. рік, ІV семестр)


1. Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 126 год/3,5 кред.; Лк. – 30 год./15; пр. – 30 год./15; іспит.


2. Організація навчального процесу: семестрів викладання - 1; модульних циклів – 4.


3. Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: R = 140 балів (3,5 кред. * 40 бал./кред.).


4. Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи:

Рейтингові бали з дисципліни "Основи менеджменту" розподіляються між модульними атестаціями 60% (86 балів) і ДСК і вигляді іспиту – 40% (54 бали).

а) Присутність на лекційних заняттях 7,5 балів:

б) Захист практичних робіт (по 5-ть у кожному модульному циклі) – максимально 67,5 балів.

- за письмове опитування – максимально 22,5 балів за 15 практичних занять (при позитивному оцінюванні від 0,5 до 1,5).

- за вирішення ситуаційної задачі - максимально 22,5 балів за 15 практичних занять (при позитивному оцінюванні від 0,5 до 1,5).

в) засвоєння теоретичного матеріалу та комплексна перевірка практичних навичок (модульний контроль) – максимально 22,5 балів (при позитивному опитуванні від 4 до 7,5 балів за кожен модульний контроль).

г) Обовязкове домашнє завдання 11 балів


5. ^ Підсумок рейтингових балів за мод. циклами (при позитивному оцінюванні):

1-й модульний цикл: (5 лк., 5 пр. занять; письмове опитування; вирішення задачі; модульний контроль) –12…25 балів.

2-й модульний цикл: 5 лк., 5 пр. занять; письмове опитування; вирішення задачі; модульний контроль) – 12…25 балів.

3-й модульний цик: 5 лк., 5 пр. занять; письмове опитування; вирішення задачі; модульний контроль) – 12…25 балів.

ОДЗ 11 балів.

Іспит 22- 54 балів.


6. Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи: перескладання підсумкового модульного контролю студентами, які отримали рейтинговий бал за модульний цикл, що відповідає незадовільній оцінці (менше зазначеної в п. 5), проводиться не пізніше двох тижнів після атестаційного. Позитивні оцінки з модульного циклу в цілому та його складових не підвищуються.


7. ^ Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента: загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається з суми балів за результати поточного контролю знань та за виконання завдань, що виносяться на іспит (за умови, що на іспиті студент набрав не менше 30 балів). Якщо студента задовольняє кількість балів, які він набрав за семестр – він має право іспит не здавати. Балів здійснюється за такою шкалою:

Шкала оцінювання ECTS

Визначення

Чотирибальна національна шкала оцінювання

Рейтингова бальна шкала оцінювання

A

Відмінно

5 (відмінно)

126 ≤ RD ≤ 140

B

Дуже добре

4 (добре)

112≤ RD < 126

C

Добре

91≤ RD < 112

D

Задовільно

3 (задовільно)

77≤ RD < 91

E

Достатньо

70≤ RD < 77

FX

Незадовільно

2 (незадовільно)

49≤ RD < 70

F

Незадовільно

RD < 49Допуск до іспиту – при отриманні студентом рейтингового балу за наслідками модульних атестації менше 20% від призначених на них, він не допускається до заходу ДСК і йому призначаеться повторне вивчення дисципліни.


При отриманні за наслідками модульних атестацій та складання ДСК загального рейтингового балу, що відповідає незадовільній оцінці F "неприйнятно" (менше 35% від загальної шкали оцінювання з дисципліни), студентові призначається повторне вивчення навчальної дисципліни.


Лектор потоку ___________ О.Ф. Балацький


Завідувач кафедри ___________ О.М. Теліженко


«___»____________ 2011 р.


^ Робочий регламент

модульно-рейтингового контролю і оцінювання

з навчальної дисципліни «ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ»

(2012/13 навч. рік, V семестр)


1. Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 36 год/1 кред.; Лк. – 10год./5; пр. – 10 год./ 5 диф. залік.


2. Організація навчального процесу: семестрів викладання - 1; модульних циклів – 2.


3. Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: R = 40


4. Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи:

а) Присутність на аудиторних заняттях 5 балів:

- Лекції: 5 лекцій*0,5бал за заняття=2,5 балів

- Практичні заняття: 5 практичних*0,5бал за заняття=2,5 балів

б) Захист практичних робіт (5-ть у модульному циклі) – максимально 35 балів.

- за письмове опитування – максимально 12,5 балів за 5 практичних занять (при позитивному оцінюванні від 1,7 до 2,5).

- за вирішення ситуаційної задачі - максимально 7,5 балів за 5 практичних занять (при позитивному оцінюванні від 0,5 до 1,5).

в) засвоєння теоретичного матеріалу та комплексна перевірка практичних навичок (модульний контроль) – максимально 15 балів (при позитивному опитуванні від 7 до 15 балів за кожен модульний контроль).


5. ^ Підсумок рейтингових балів за мод. циклами (при позитивному оцінюванні):

1-й модульний цикл: (5 лк., 5 пр. занять; письмове опитування; вирішення задачі; модульний контроль) –20…40 балів.


6. ^ Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента: оцінювання відповідно до отриманих за семестр рейтингових балів здійснюється за такою шкалою:

Шкала оцінювання ECTS

Визначення

Чотирибальна національна шкала оцінювання

Рейтингова бальна шкала оцінювання

A

Відмінно

5 (відмінно)

36 ≤ RD ≤ 40

B

Дуже добре

4 (добре)

32≤ RD < 36

C

Добре

26≤ RD < 32

D

Задовільно

3 (задовільно)

22≤ RD < 26

E

Достатньо

20≤ RD < 22

FX

Незадовільно

2 (незадовільно)

14≤ RD < 20

F

Неприйнятно

1 (неприйнятно)

RD < 14


^ Робочий регламент

модульно-рейтингового контролю і оцінювання

з навчальної дисципліни «ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ»

(2012/13 навч. рік, V семестр) КУРСОВИЙ ПРОЕКТ


1. Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 36 год/1 кред.; ІРС. – 10год. Самостійне опрацювання матеріалу – 36 год.

2. Організація навчального процесу: семестрів викладання - 1; модульних циклів – 2.

3. Розподіл рейтингових балів.


40-36 балів

Студент отримує, коли, виклав матеріал у повному обсязі, показав високі знання понятійного апарату і літературних джерел, вміння аналізувати відповідні явища та процеси, робити логічні висновки та обґрунтовувати пропозиції

35-26 балів

Студент отримує, коли в цілому виклав матеріал, але аналіз відповідних явищ проведений не достатньо, зроблені висновки, але не обґрунтував пропозиції, помилився у використанні понятійного апарату, показав середні знання літературних джерел

25-20 балів

Студент отримує, коли в цілому виклав матеріал, але не спромігся належним чином провести аналіз відповідних явищ та процесів, зробити висновки, не обґрунтував пропозиції, помилився у використанні понятійного апарату, показав недостатні знання літературних джерел

менше 20 балів -

Студент отримує, якщо виклав матеріал не в повному обсязі, у курсовій відсутній аналіз відповідних явищ та процесів, відсутні висновки та пропозиції, показав незадовільні знання понятійного апарату, використав лише одне джерело або взагалі не здав курсовий в установлений строк


Примітка: викладач має право знижувати оцінку за курсовий проект до10 балів за неналежне оформлення, граматичні помилки.


Шкала оцінювання ECTS

Визначення

Чотирибальна національна шкала оцінювання

Рейтингова бальна шкала оцінювання

A

Відмінно

5 (відмінно)

36 ≤ RD ≤ 40

B

Дуже добре

4 (добре)

32≤ RD < 36

C

Добре

26≤ RD < 32

D

Задовільно

3 (задовільно)

22≤ RD < 26

E

Достатньо

20≤ RD < 22

FX

Незадовільно

2 (незадовільно)

14≤ RD < 20

F

Незадовільно

RD < 14


Лектор потоку ___________ О.Ф. Балацький


Завідувач кафедри ___________ О.М. Теліженко

№1 від 30.08. 2011 р.

Схожі:

Робоча програма навчальної дисципліни \"Основи менеджменту\" iconРобоча програма та програма навчальної дисципліни “основи менеджменту”
Робоча програма та програма навчальної дисципліни «Основи менеджменту” для студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки...
Робоча програма навчальної дисципліни \"Основи менеджменту\" iconПрограма І робоча програма навчальної дисципліни «основи менеджменту І маркетингу»
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Основи менеджменту І маркетингу» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання...
Робоча програма навчальної дисципліни \"Основи менеджменту\" iconТ. М. Бурмака програма І робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Основи менеджменту І маркетингу – М1» для студентів 4 курсу денної форми навчання...
Робоча програма навчальної дисципліни \"Основи менеджменту\" iconС.І. Плотницька програма І робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Основи менеджменту І маркетингу» для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання...
Робоча програма навчальної дисципліни \"Основи менеджменту\" iconН. М. Богдан програма І робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Основи менеджменту» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Робоча програма навчальної дисципліни \"Основи менеджменту\" iconН. М. Богдан програма І робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Основи менеджменту І маркетингу» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання...
Робоча програма навчальної дисципліни \"Основи менеджменту\" iconО. М. Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Основи психології та педагогіки»
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Основи психології та педагогіки» (для студентів 1 курсу...
Робоча програма навчальної дисципліни \"Основи менеджменту\" iconІ. М. Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Основи психології та педагогіки»
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Основи психології та педагогіки» (для студентів 1 курсу...
Робоча програма навчальної дисципліни \"Основи менеджменту\" iconВ.Є. Лук’янченкова програма І робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Основи менеджменту І маркетингу» для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання...
Робоча програма навчальної дисципліни \"Основи менеджменту\" iconХарківська національна академія міського господарства в. О. Хесін Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Основи типологічного аналізу в містобудуванні» (для студентів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи