Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни \"Основи менеджменту\" для студентів фахового напряму 0502 \"Менеджмент\" спеціальності 050201 \"Менеджмент організацій\" денної І заочної форм навчання icon

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Основи менеджменту" для студентів фахового напряму 0502 "Менеджмент" спеціальності 050201 "Менеджмент організацій" денної І заочної форм навчання
Скачати 284.43 Kb.
НазваМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Основи менеджменту" для студентів фахового напряму 0502 "Менеджмент" спеціальності 050201 "Менеджмент організацій" денної І заочної форм навчання
Дата19.08.2012
Розмір284.43 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання курсової роботи

з дисципліни "Основи менеджменту"

для студентів фахового напряму 0502 "Менеджмент"

спеціальності 6.050201 "Менеджмент організацій"

денної і заочної форм навчання


Суми

Видавництво СумДУ

2006


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсової роботи з дисципліни "Менеджмент організацій" фахового напряму 0502 "Менеджмент" спеціальності 6.050201 "Менеджмент організацій" денної і заочної форм навчання / Укладачі: О.Ф. Балацький, О.А. Лук’янихіна. – Суми: Вид-во СумДУ, 2006. – 26 с.


Кафедра уравління


ЗМІСТ


Стор.

1 Мета курсової роботи та загальні

вимоги до її виконання..........................................................4

2 Етапи підготовки курсової роботи.................................5

3 Вибір теми курсової роботи і складання плану.......5

4 Підбір літератури та збір вихідних даних............................6

5 Обсяг і структура курсової роботи.................................7

6 Порядок викладення матеріалу і

оформлення курсової роботи..............................................8

7 Рекомендовані теми курсових робіт..............................13

8 Список рекомендованої літератури...............................18

Додаток А Зразок титульного аркушу курсової роботи..........23

Додаток Б Зразок простого плану курсової роботи................24

Додаток В Зразок складного плану курсової роботи..............25

^ 1 Мета курсової роботи і загальні вимоги до її виконання

Від раціонального застосування праці менеджерів, стилю їх роботи, ділових та моральних якостей залежать виробничі успіхи трудових колективів. У зв'язку з цим є об'єктивна необхідність підготовки на ринкових засадах спеціалістів – менеджерів для підвищення ефективності управлінської праці у сфері виробничої діяльності.

Метою підготовки спеціалістів-менеджерів на сучасному етапі є формування фахівців, які за своїми професійними знаннями, навичками та вміннями, а також соціальним світоглядом були б здатні працювати на різних управлінських ланках виробничої сфери. Одним із етапів зазначеної мети є підготовка студентами спеціальності "Менеджмент організацій" курсової роботи з дисципліни "Основи менеджменту".

Курсова робота є самостійним закінченим рішенням наукової або прикладної управлінської або економічної задачі. Також вона є одним із елементів підготовки до виконання випускної кваліфікаційної роботи з менеджменту.

Метою підготовки курсової роботи є закріплення та поглиблення теоретичних знань, які одержав студент під час вивчення дисципліни "Основи менеджменту", формування вміння самостійно працювати зі спеціальною літературою та статистичним матеріалом, логічно формувати свої думки, робити узагальнення та висновки. Висвітлення актуальних проблем менеджменту слід супроводжувати аналізом матеріалів літературних джерел, а також прикладами з практики управління.

У процесі виконання та захисту курсової роботи студент повинен показати вміння порівнювати різні підходи щодо вирішення управлінських проблем, самостійно формулювати висновки на підставі вивченої літератури, зібраного, опрацьованого та узагальненого фактичного матеріалу.

Тема кожної курсової роботи повинна бути актуальною і розглядатися з сучасних позицій. Матеріал необхідно викладати своїми словами, щоб показати вміння самостійно висвітлювати всі питання теми, що розглядаються. Але необхідно уникати неконкретних міркувань, а також протиріч між окремими положеннями роботи.

Після закінчення виконання курсової роботи її необхідно подати на кафедру та захистити.


2 Етапи підготовки курсової роботи

Підготовка курсової роботи складається з таких етапів:

 • вибір теми;

 • ознайомлення з теоретичними і практичними проблемами;

 • складання попереднього плану;

 • підбір літературних джерел і фактичного матеріалу;

 • консультації наукового керівника і уточнення плану роботи;

 • написання та оформлення курсової роботи, її захист.
^

3 Вибір теми курсової роботи і складання плану


Першим етапом виконання курсової роботи є вибір теми. Студент вибирає тему курсової роботи в розрізі майбутньої тематики випускної кваліфікаційної роботи та погоджує її з викладачем.

Керівник курсової роботи, який призначається кафедрою, визначає напрямок у роботі студента, підказує основні варіанти можливого вирішення тих чи інших питань.

Метою і задачами наукового керівника є мотивація студента до творчого дослідження, систематична консультація, а також перевірка виконаної роботи як її окремих частин, так і в цілому.

Вибір теми курсової роботи бажано проводити з урахуванням професійної орієнтації студента та визначеного напрямку управлінської діяльності, особистих планів відносно поглибленого вивчення окремих актуальних питань курсу, можливостей використання матеріалів підприємств, організацій та фірм з вибраного напрямку дослідження, наявності достатньої кількості літературних джерел, напрацювання з близьких за змістом тем сумісних дисциплін.

Складання плану курсової роботи – важливий і відповідальний етап її підготовки. План повинен охоплювати вузлові питання теми,

бути чітким та логічно послідовним. План, як правило, повинен складатися з чотирьох-шести питань. Не слід перевантажувати його великою кількістю питань, бо це може призвести до неповного висвітлення окремих питань. Після ознайомлення з основними проблемами вибраної теми формується попередній план роботи, який уточнюється після детального вивчення літературних джерел та комплексної обробки зібраного матеріалу.


^ 4 Підбір літератури та збір вихідних даних

Курсова робота виконується на основі вивчення літератури з дисципліни (монографій, підручників, навчальних посібників, періодичної літератури, журналів, законів, нормативно-правової бази, офіційної документації і т. ін.). Літературні джерела вибираються студентом самостійно. Для цього використовується бібліотечний каталог. Консультацію з питань вибору літератури студент може одержати у викладача та у працівників бібліотеки.

Перелік рекомендованих літературних джерел наведено у розділі "Рекомендована література".

Особливу увагу слід приділити першоджерелам, які збігаються з тематикою роботи: періодичні видання (газети, журнали), наукові статті, передовий вітчизняний та зарубіжний досвід. Детально слід ознайомитися з матеріалами, які опубліковано у журналах "Економіка України", "Персонал", "Економіст", "Актуальні прблеми економіки України", "Проблемы теории и практики управления","Менеджмент в России и за рубежом"; газетах "Контракти", "Експерт", "Зеркало недели", "Бизнес", а також щорічними статистичними збірниками. Бажано при написанні роботи використовувати літературу останніх років видання, щоб уникнути застарілих положень та ідей.

Значну інформаційну цінність має статистичний матеріал. Статистичну інформацію можна знайти у спеціальних видавництвах Міністерства статистики України, Міністерства праці та соціальної політики України, періодичних виданнях. Після складання бібліографії студент зобов'язаний розпочати вивчення літератури. Необхідний матеріал з кожного питання слід виписувати на окремих аркушах з метою прискорення подальшої обробки матеріалу. Можна застосовувати складання картотеки з відмітками про те, в якому розділі курсової роботи зазначене літературне джерело було використане.


^ 5 Обсяг і структура курсової роботи

Обсяг курсової роботи повинен складати 30 - 35 сторінок рукописного тексту (25 - 30 друкованого) на стандартних аркушах білого паперу формату А4, не враховуючи списку літератури та додатків.

Курсова робота повинна мати чітку, добре вивірену логічну структуру і складатися з таких частин:

 • змісту;

 • вступу;

 • основної частини, яка розкриває зміст роботи;

 • висновків;

 • переліку використаної літератури.

Вступ повинен бути коротким за формою (близько 5 відсотків від загального обсягу курсової роботи) і змістовним. У ньому необхідно обґрунтувати актуальність теми, розкрити її значення, зробити короткий огляд досліджуваної проблеми в літературі, окреслити питання, які вимагають вирішення. Необхідно чітко зазначити мету і завдання, які вирішуються в даній роботі, предмет і об’єкт, методологію дослідження, зазначити джерела інформації, які використовувалися при підготовці і написанні курсової роботи.

Основна частина роботи повинна глибоко і всебічно розкривати сутність проблеми. Вона, як правило, складається з трьох розділів (4-5 питань за простим планом). У першому та другому (аналітична частина) висвітлюють теоретичні основи проблеми. Важливо показати, яким чином у літературі розкрита досліджувана проблема, викласти різні точки зору і зробити їх критичний аналіз. Третій розділ присвячують практичним аспектам досліджуваного питання, обґрунтуванню та характеристиці пропозицій, що рекомендуються автором.

Важливо також проаналізувати статистичний матеріал, який відображає фактичний стан речей в тому чи іншому розділі курсової роботи, обґрунтувати шляхи розв'язання проблем, поставлених перед дослідником.

Висновки і практичні рекомендації повинні виходити з матеріалу, який аналізується, і бути конкретними. Вони показують ступінь досягнення мети і виконання поставлених завдань.

Додатки – це допоміжний матеріал. Вони подаються після списку використаної літратури.

Зразки планів курсових робіт наведені у додатках Б і В.

^ 6 Порядок викладання матеріалу і оформлення курсової роботи

Починаючи написання курсової роботи, слід уважно передивитися свої записи, зроблені в процесі вивчення літературних джерел та інших матеріалів. Їх необхідно систематизувати, проаналізувати, узагальнити і скомплектувати за розділами.

У процесі виконання курсової роботи студент користується порадами викладача, але за достовірність даних, правильність розрахунків, аналізу, висновків і рекомендацій відповідає він сам як автор курсової роботи.

Робота пишеться студентом з одного боку аркуша паперу формату А4 (210х297мм). Текст повинен бути написаний від руки чітким, розбірливим почерком або може бути надрукований за допомогою комп'ютера з використанням шрифту Times New Roman текстового редактора Word розміру 14pt, міжрядковим інтервалом 1,5.

Текст роботи друкують, залишаючи поля таких розмірів: ліве – не менше 30 мм, праве – не менше 10 мм, верхнє – не менше 20 мм, нижнє – не менше 20 мм. Скорочення слів, крім загальноприйнятих, не дозволяється. Всі аркуші повинні бути пронумеровані (1-й аркуш – титульний, другий – зміст. Вони не нумеруються). Нумерація сторінок проставляється у верхній частині аркуша.

Титульний аркуш (перша сторінка) оформлюється за встановленою формою (додаток А).

На другій сторінці необхідно викласти зміст роботи з позначенням сторінок, на яких написані відповідні розділи і підрозділи.

Текст курсової роботи ділять на розділи і підрозділи (параграфи). Кожний розділ починають з нової сторінки. Розділи нумерують порядковими номерами і позначають арабськими цифрами (1,2 і т. ін.). Підрозділи нумеруються цифрою розділу і підрозділу через крапку (2.1, 2.2, 2.5 і т. ін.). Заголовки розділів пишуть великими буквами посередині тексту. Заголовки підрозділів (параграфів) пишуть з абзацу, відступаючи зліва на 15мм (всього 45мм від початку аркуша), маленькими буквами. Відстань між заголовками і текстом повинна бути 15-20мм. Крапку після заголовка ставити не потрібно. Заголовок не підкреслюється і не виділяється іншим кольором.

Дуже важливо текст курсової роботи проілюструвати таблицями та графічними матеріалами. Після кожної таблиці повинен бути її аналіз, який складається з визначених зв'язків показників і причин, які їх обумовлюють.

При оформленні таблиц, графіків та інших ілюстрацій (схем, діаграм тощо) застосовують арабські цифри і наскрізну нумерацією в рамках окремого розділу роботи. Всі ілюстрації іменують рисунками. Наприклад, "Рисунок 6.1" (перший рисунок шостого розділу):Рисунок 6.1 – Організаційна структура управління


Таблиці повинні мати порядковий номер і назву. Слово "Таблиця" і її поряковий номер пишуться на одній лінії із назвою таблиці з вирівнюванням по центру:
^

Таблиця 6.1 – Характеристика рівнів управління


Рівні управління

Представники рівнів управління

Функції представників рівнів управління

1

2

3

Інститу-ційний рівень

Директор, заступники директора; президент, віце-президенти; ректор, проректори та ін.

Забезпечують інтереси, потреби власників, здійснюють стратегічне і загальне керівництво, виробляють політику організації

Управлін-ський рівень

Завідувач відділу, декан, начальник цеху, начальник відділу тощо

Забезпечують реалізацію політики функціонування, організації, розробленої вищим керівництвом, відповідають за доведення деталізованих завдань до підрозділів та їх виконання


Слід уникати великих таблиць. Коли цього неможливо уникнути, необхідно на наступній сторінці зазначити „Продовження табл. 6.1”. Приклад оформлення наведений нижче:


Продовження таблиці 6.1

1

2

3

Технічний рівень

Майстер, начальник виробничої дільниці, завідувач кафедри тощо

Відповідають за донесення поставлених завдань до безпосередніх виконавців та ефективність їх виконання


На всі таблиці повинні бути посилання в тексті, при цьому потрібно писати "...у таблиці 6.1", "...(див. табл.6.1)...".

Якщо таблиця запозичена або розрахована за даними літературного джерела, необхідно обов'язково зробити посилання на першоджерело (за відповідними правилами).

Таблицю, ілюстрацію розміщують таким чином, щоб її можна було читати без перегортання сторінки або з перегортанням (поворотом) за стрілкою годинника.

Рівняння і формули виділяють у тексті окремими рядками. Обґрунтування значень символів і числових коефіцієнтів слід подавати безпосередньо під формулою після слова "де" без двох крапок після нього в тій послідовності, в якій вони наведені у формулі, з нового рядка.

Формули розрахунків у тексті виділяють, записуючи їх більш великим шрифтом і окремим рядком, даючи докладне пояснення кожному символу (якщо він використовується вперше). Кожна формула повинна послідовно нумеруватися арабськими цифрами в дужках на правому полі, на рівні нижнього рядка формули, до якого цей номер належить. Нумерація формул проводиться в рамках окремих розділів. Наприклад, (2.1) – перша формула другого розділу. При повторному зверненні до формули новий номер не присвоюється, а робиться посилання на номер, який був присвоєний їй раніше.

При використанні в тексті будь-яких цитат необхідні посилання на джерела, з яких вони взяті. Посилання даються прямо в тексті шляхом позначення у квадратних дужках порядкового номера джерела у списку використаної літератури, а також сторінки цього джерела. Наприклад: [7, с.67].

Список використаної літератури слід формувати у алфавітному порядку прізвищ авторів або заголовків.

Приклад оформлення літературних джерел подано у таблиці 6.2.


Таблиця 6.2 – Приклад оформлення бібліографічного опису літературних джерел

Характеристи-ка джерела

Приклад оформлення

1

2

Монографії (один або два автори)

Лук’янихін В.О. Менеджмент персоналу: Навч. посібник. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2004. – 592с.

Балацький О.Ф., Теліженко О.М., Соколов М.О. Управління інвестиціями: Навч пос. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2004. – 232 с.

Чотири автори

Управление – это наука и искусство / А.Файоль, Г. Эмерсон, Ф.Тейлор, Г.Форд. – М.: Республика, 1992. – 351с.

П’ять та більше авторів

Организация, планирование и управление деятельностью промышленного предприятия / А.В. Антонец, Н.А. Белов, С.Ж. Бухало и др.: Под ред. С.Г. Пуртова, С.В. Смирнова. – М.: Высш. шк., 1989. – 240с.

Перекладні видання

Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. – М.: Дело, 1998. – 704 с.

Стандарти

ГОСТ 7.1-84 СИБИД. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления. – Взамен ГОСТ 7.1-76; Введ. 01.01.86. – М.: Изд-во стандартов, 1984. – 77 с.

Збірники наукових праць

Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. пр. – К., 2005. – 135 с.

Словники

Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.Ш.Лозовзский, Е.Б.Стародубцева. – 2-е изд., исправ. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 479 с.

Нормативно-законодавчі акти

Закон України «Про плату за землю» від 19.09.96 р. № 378/96-ВР, зі змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 45. – С. 238.

Тези доповідей

Лук’янихін В.О., Балацький О.Ф., Рак Н.Р. Управление маркетингом услуг // Зб. матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції “Маркетинг: теорія і практика”. – Київ: КНЕУ, 2001 . – С. 17-18.

Складова частина

книги

Огурцов А.П. Введение // Одум Г., Одум Е., Энергетический базис человека и природы. – М.: Прогресс, 1978. – С.27- 41.Продовження таблиці 6.2

1

2

Збірника

Смирнова С.Н. Потребность как экономическая категория // Потребности, интересы, стимулы в хозяйственном механизме социалистического общества. Межвузовский сборник. – Ленинград: Ленинград. гос. ун-т, 1983. –

С. 10- 14.

журналу

Хазан Михаил Предприятие как открытая система // Проблемы теории и практики управления. – 2005. –

№3. – С. 108-117.


Додатки оформлюють як продовження роботи на наступних її сторінках після списку використаних джерел. Додатки розміщують у порядку появи посилань на них у тексті роботи. Додатки оформлюють на окремих сторінках роботи, кожний такий додаток повинен починатися з нової сторінки. Угорі сторінки малими літерами з першої великої друкується слово "Додаток" і велика літера, що позначає додаток. Додаток слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Ґ, Є, І, І, О, Ч, наприклад, "Додаток А", "Додаток Б" і т.д. Додаток повинен мати заголовок, надрукований під словом "Додаток" симетрично відносно сторінки.

Після списку літератури студент ставить свій підпис і дату виконання роботи. Закінчену роботу студенти подають на кафедру відповідно до строків, визначених навчальним графіком.


^ 7 Рекомендовані теми курсових робіт

 1. Сутність та зміст менеджменту, його історичні передумови, тенденції розвитку.

 2. Економічні, соціальні, технологічні та інші передумови становлення та розвитку менеджменту за кордоном.

 3. Передумови та можливі шляхи розвитку менеджменту в Україні.

 4. Менеджер – центральна фігура менеджменту, його функції і особливості підготовки менеджерів у США, Японії, Західній Європі та Україні.

 5. Виникнення і розвиток різних шкіл управління, сучасні інтегральні підходи до проблем управління.

 6. Закордонний досвід менеджменту і можливості його використання в Україні.

 7. Особливості організації управління в американських, західноєвропейських та японських фірмах.

 8. Внутрішнє середовище організації, взаємозв'язок внутрішніх змінних, їх вплив на методи і культуру управління.

 9. Аналіз динаміки змін у внутрішньому середовищі організації та оцінка її відповідності змінам у зовнішньому середовищі.

 10. Зовнішнє середовище організації, фактори прямої та непрямої дії, їх вплив на методи і стиль управління.

 11. Вплив зовнішнього середовища на організаційну культуру.

 12. Аналіз зовнішнього середовища організації, оцінка реальності та перспективності його стратегічних цілей.

 13. Вплив зовнішніх факторів на характер діяльності організації та розроблення стратегії її зміни відповідно до цих факторів.

 14. Система управління підприємством: складові, методи досліження.

 15. Планування як функція менеджменту, різновиди планів та їх взаємозв'язок.

 16. Стратегічне планування, його історичні передумови, сутність, зміст і удосконалення.

 17. Оперативне планування: сутність, етапи реалізації.

 18. Досвід розроблення і використання сітьових графіків в управлінні виробництвом, ремонтному господарстві і будівництві. 1. Програма управління за цілями в організації та обґрунтування її необхідності.

 2. Делегування повноважень та умови, що підвищують його ефективність.

 3. Організаційні структури управління сучасним державним підприємством.

 4. Формування та удосконалення організаційної структури управління організацією.

 5. Тенденції та принципи формування організаційних структур управлінні організацією.

 6. Організаційні структури і методи управління сучасними фірмами, господарськими товариствами та об'єднаннями підприємств.

 7. Організація структури управління, принципи і методи їх проектування.

 8. Аналіз структури управління організацією, її оцінка відповідності характеру та цілям діяльності організації, а також пропозиції щодо зміни структури.

 9. Особливості організації управління розвитком виробництва в американських та японських фірмах.

 10. Система мотивації в менеджменті та її удосконалення.

 11. Мотивація і стимулювання праці як необхідна умова ефективного управління.

 12. Мотивація персоналу організації і основні напрямки підвищення її ефективності.

 13. Контроль як функція менеджменту: необхідність, мета, види контролю, процес контролю.

 14. Вплив контролю на поведінку системи та основні напрямки, що підвищують його ефективність.

 15. Економічні, адміністративні, соціально-психологічні методи менеджменту, їх взаємозв'язок та ефективність.

 16. Критерії та засоби оцінки ефективності управління і діяльності органів управління.

 17. Роль та основні напрямки розвитку економічного стимулювання як методу управління організацією.
 1. Удосконалення методів управління матеріальними ресурсами організації.

 2. Комунікації, їх види та роль в процесах управління.

 3. Визначення кола проблем у системах комунікацій в організації та основні напрямки їх вирішення.

 4. Основні напрямки підвищення ефективності неформальних комунікаційних каналів в організації та методи їх використання.

 5. Інформаційне забезпечення менеджменту.

 6. Удосконалення методів підвищення ефективності обміну інформацією в організації.

 7. Методи прийняття управлінських рішень і підвищення їх ефективності.

 8. Технологія, моделі і методи прийняття управлінських рішень у менеджменті.

 9. Управлінські рішення та технологія їх обробки.

 10. Аналіз і оцінка ефективності системи прийняття рішень і основні напрямки її раціоналізації.

 11. Моделювання процесу підготовки управлінського рішення в ієрархічних організаціях.

 12. Прийняття рішення в організаціях в умовах ризику та невизначеності.

 13. Удосконалення процедур і методів підготовки та реалізації господарських рішень.

 14. Управління колективами (групами) робітників.

 15. Лідирування: стиль, ситуація і ефективність.

 16. Управління конфліктами, змінами та стресами в колективі.

 17. Економічні, соціальні та психологічні втрати як наслідок неефективних заходів щодо запобігання та розв'язання конфліктів в організаціях.

 18. Стиль управління та його удосконалення на різних рівнях ієрархічної системи.

 19. Стиль та організація діяльності керівника та їх вплив на результати роботи організації.

 20. Управління соціально-психологічним кліматом у трудовому колективі. 1. Методи та засоби вивчення особистості при підборі та розстановці управлінських кадрів організації.

 2. Професійні якості сучасного керівника та відповідність їх змінам в діяльності організації.

 3. Наукова організація і підвищення ефективності управлінської праці.

 4. Розроблення та реалізація кар'єрної стратегії менеджера.

 5. Методи управління трудовими ресурсами організації та найважливіші напрямки їх удосконалення.

 6. Система методів морального стимулювання управлінського персоналу організації та основні напрямки її удосконалення.

 7. Аналіз системи роботи з кадрами та її раціоналізація (завдання залучення кваліфікованих кадрів, їх закріплення, професійний ріст).

 8. Удосконалення методів і системи оцінки управлінських кадрів.

 9. Психологія, етика і культура управлінської діяльності.

 10. Виробничий менеджмент:сутність, задачі, ефективність.

 11. Організація управління у великих багатогалузевих промислових фірмах.

 12. Зовнішньоекономічний менеджмент на підприємстві.

 13. Адміністративний менеджмент.

 14. Управління економічними службами державної адміністрації.

 15. Менеджмент рекламних фірм.

 16. Сучасна система менеджменту будівельної організації.

 17. Менеджмент підприємницької діяльності.

 18. Менеджмент цеху на підприємстві.

 19. Маркетинг як функція управління і початковий етап внутрішньофірмового планування.

 20. Основні напрямки удосконалення маркетингової діяльності організації.

 21. Інноваційний менеджмент.

 22. Організація управління міжнародної діяльності фірм.

 23. Організація та управління оплати і стимулювання праці на підприємстві.

 24. Особливості сучасних міжфірмових ринкових відносин.
 1. Менеджмент в акціонерних формуваннях та в підприємницьких корпораціях.

 2. Менеджмент та розвиток машинобудівного виробництва.

 3. Організаційні аспекти управління фінансами на підприємстві.

 4. Проведення організаційних заходів щодо реалізації цілей і планів організації.

 5. Оцінка економічної ефективності систем менеджменту.

 6. Вплив та використання резервів підвищення ефективності та якості управлінської діяльності.

 7. Управлінські відносини: керівник - колектив – особистість.

 8. Організаційні резерви підвищення ефективності праці керівника.

 9. Методи управління проектами в організації та основні напрямки їх удосконалення.

 10. Оцінка роботи та особистих якостей апарату управління.

 11. Організація роботи апарату управління та шляхи її удосконалення.

 12. Підбір, підготовка і використання управлінських кадрів.

 13. Тенденції розвитку менеджменту якості на машинобудівному підприємстві.

 14. Сутність, значення та розвиток стратегічного менеджменту.

 15. Інноваційний менджмент: сутність, методи, шляхи реалізації.

 16. Інвестиційний менеджмент: сутність, методи, шляхи реалізації.

 17. Ризик в управлінській діяльності.

 18. Ефективність управлінської праці.

 19. Фінансовий менеджмент: сутність, завдання, функції.

 20. Аналіз управлінських витрат: сутність, методи, шляхи скорочення.

 21. Аналіз управлінських обмежень та їх подолання.

 22. Екологічний менеджмент: сутність, принципи методи.

 23. Методи дослідження систем управління підприємством.

 24. Антикризовий менеджмент: сутність, складові, ефективність реалізації.


8 Список рекомендованої літератури

 1. Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 248с.

 2. Андрушків Б.М. Кузьмін О.С. Основи менеджменту. – Львів: Світ, 1995. – 296 с.

 3. Ансофф И. Стратегическое управление: Сокр. пер. с англ. – М.: Экономика, 1989. – 519с.

 4. Балацький О.Ф., Теліженко О.М., Соколов М.О. Управління інвестиціями: Навч. пос. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2004. – 232 с.

 5. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. – К.: Ника-Центр, 2001. – 448 с.

 6. Виханский О.С. Наумов А.И. Менеджмент: Учебник для вузов по экон. спец. – 3-е изд. – М.: Гардарики, 2000. – 525 с.

 7. Виханский О. С., Наумов А. И. Менеджмент: человек, стратегия, процесс: Учебник. – 2-е изд. – М.: Гардарика, 1996. – 416 с.

 8. Герчикова Й. Н. Менеджмент- М:ЮНИТИ, "Банки и биржи”, 1994. – 285 с.

 9. Гибсон Д.Ж.Л., Иванцевич Д.М., Доннелли Д.Х. Организации: поведение, структура, процессы: Пер. с англ. – М.: ИНФРА – М, 2000. – 662 с.

 10. Глухов В.В. Менеджмент: Учебник. – СПб.: СпецЛит, 2000. – 700 с.

 11. ГОСТ 2.105-95 Межгосударственный стандарт „Единая система конструкторской документации”. Общие требования к текстовым документам. Введен в Украине 01.07.1997. – К.,1996. – 36с.

 12. Друкер Питер. Задачи менеджмента в ХХІ веке: Пер. с англ.: Учеб пособ. – М.: Издательский дом „Вильямс”, 2001. – 272с.

 13. Друкер Питер. Эффективное управление. Экономические задачи и оптимальные решения: Пер. с англ. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2003. – 288с.

 14. Економіка й організація інноваційної діяльності: Підручник /О.І Волков, М.П.Денисенко, А.П.Гречан, Є.О.Білоконь, С.М.Ілляшенко та ін. / За ред. проф. О.І.Волкова, проф. М.П.Денисенка. – К.: ВД „Професіонал”, 2004. – 960 с.

 15. Занюк С. Психология мотивации. – К.: Эльга-Н, Ника-Центр, 2002. – 352с.

 16. Ильин А.И. Планирование на предприятии: Учебник. – Мн.: Новое знание, 2001. - 2-е изд. перераб. – 635 с.
 1. Ильин Е.П. Мотивации и мотивы. – СПб.: Питер, 2000. – 512 с.: ил. – (Серия Эффективный маркетинг).

 2. Інформаційні системи в менеджменті: Навч. посібник / Глівенко С.В., Лапін Є.В., Павленко О.О. та ін. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2005. – 407 с.

 3. Инновационный менеджмент: Учебник для вузов по спец. '"Менеджмент" / Под ред. С.Д.Ильенковой. – М.: Банки и биржи, 1999. – 327 с.

 4. Кабушкин Н.И. Основы менеджмента: Учебник для студентов экон. спец. Вузов. – 2-е изд. испр. и доп. – М.: Остожье, 1999. – 334 с.

 5. Картрайт Сьюзан, Купер Кэрри. Стресс на рабочем месте: Пер. с англ. – Харьков: Изд-во Гуманитарный центр, 2004. – 236с.

 6. Квинн Вирджиния. Практическая психология: Пер. с англ. – СПб: Питер, 2000. – 560 с.

 7. Кнорринг В.И. Теория, практика и исскуство управления: Учебник для вузов по специальности „Менеджмент”. – М.: Издательская группа „Норма-Инфра-М”, 1999. – 528с.

 8. Козьменко С.Н., Козьменко О.В., Лукьянихин В.А, Науменко С.В. Управление персоналом организаций. – Сумы: УАБД, 1996. – 188 с.

 9. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1990. – 736с.

 10. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту: Підручник. – К.: Академвидав, 2003. – 416 с.

 11. Курс для высшего управленческого персонала: Сокр. пер. с англ. –М.: Экономика, 1971. – 807 с.

 12. Лапин Е.В. Экономический потенциал предприятия: Монография. – Сумы: Университетская книга, 2002. – 309 с.

 13. Лебедев О.Т., Каньковская А.Р. Основы менеджмента: Учеб. пособ. – 5-е изд., стереотипное. – Мн.: Новое знание, 2002. – 336 с.

 14. Лозниця В.С. Психологія менеджменту. Теорія і практика: Навч. посібник. – К.: ТОВ "УВПК"ЕкоОб", 2001. – 512 с.

 15. Лук’янихін В.О. Менеджмент персоналу: Навч. посібник. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2004. – 592с.

 16. Лукьянихин В.А., Петрушенко Н.Н. Екологический менеджмент: принципы и методы: Монографія. – Суми: ИТД “Университетская книга”, 2004. – 408с.

 17. Маркетинг: бакалаврський курс: Навчальний посібник / За загальною редакцією д-ра. екон. наук., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2004. – 976 с.
 1. Мартиненко Н.М. Основы менеджмента: Учебник. – К.: Каравелла, 2003. – 496с.

 2. Менеджмент для керівництва / А.Т. Кредісов, Є.Г. Панченко, В.А. Кредісов. – К.: Знання, 1999. – 556с.

 3. Менеджмент для магистров: Учебник для вузов / Под ред. А.А.Епифанова, С.Н.Козьменко. – Сумы:Университетская книга, 2002. – 600 с.

 4. Менеджмент организации: Учебное пособие / З.П.Румянцева, Н.А. Саломатин, Р.З. Акбердин и др. – М: ИНФРА-М., 1995. – 432 с.

 5. Менеджмент та маркетинг інновацій: Монографія / За заг. ред.

д-ра. екон. наук, проф. С.М. Ілляшенко. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2004. – 616 с.

 1. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер.с англ. – М.: «Дело ЛТД», 1994. – 702 с.

 2. Минцберг Г. Структура в кулаке: создание эффективной организаций: Пер. с англ. / Под ред. Ю.Н. Каптуревского. – СПб.: Питер, 2001. – 512 с.

 3. Москаленко В.П. Система управления предприятием. – Сумы: Слобожанщина, 1996. – 36 с.

 4. Нємцов В.Д., Довгань Л.Є. Стратегічний менеджмент: Навч. пос. – К.: ТОВ „УВПК” „ЕксОб”, 2002. –560с.

 5. Ньюстром Дж. В., Дэвис К. Организационное поведение: Пер. с англ. / Под ред. Ю.Н.Каптуревского. – СПб: Питер, 2000. – 448с.

 6. Общий и специальный менеджмент: Учебник / Общ. ред. А.Л. Гапоненко и А.П. Панкрухина. – М.: Изд-во РАГС, 2001. – 568 с.

 7. Опорний конспект лекцій із курсу „Основи менеджменту” для студентів спеціальностей 8.050201, 8.050107, 7.050104 усіх форм навчання / Укладачі: О.Ф. Балацький, С.В. Кузьменко, В.О. Лук’янихін. – Суми: Вид-во СумДУ, 2001. – 86 с.

 8. Организация, планирование и управление деятельностью промышленного предприятия / А.В. Антонец, Н.А. Белов, С.Ж. Бухало н др. / Под ред. С.Г. Пуртова, С.В. Смирнова. – М.: Высш. шк., 1989. – 240с.

 9. Осовська Г.В. Основи менеджменту: Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Кондор, 2003. – 556 с.

 10. Оучи У. Методы организации производства: японский и американский подходы. – М.: Экономика, 1984. – 279 с.
 1. Питер Э. Лэнд. Менеджмент – искусство управлять. – М.: Информация, 1995. – 144 с.

 2. Плоткін Я.Д., Янушкевич О.К. Організація і планування виробництва на машинобудівному підприємстві: Навч. посібник. – Львів: Світ, 1996.

 3. Подсолонко Е. Менеджмент: теория и практика. – К.: Вища школа, 2000. – 263с.

 4. Рофе А.И. Научная организация труда, 1998 – 320с.

 5. Сладкевич В.П. Мотивационный менеджмент. – К.: МАУП, 2001. – 168 с.

 6. Сладкевич В.П., Чернявский А.Д Современный мереджмент (в схемах): Опорный конспект лекций. – 2-е изд.,доп. – К.: МАУП, 2002. – 152 с.

 7. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.Ш.Лозовский, Е.Б.Стародубцева. – 2-е изд., исправ. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 479 с.

 8. Современное управление. Энциклопедический справочник: В 2 т.

/ Под ред. Д.Н. Карпухина, Б.З. Мильнера. – М.: Издатцентр, 1997. – Т 1. – 584 с., Т 2. – 576 с., ил.

 1. Соболев В.М., Шедяков В.Е. Менеджмент в области инвестиций и персонала: особенности в переходной экономике. – Харьков: АО «Бизнес Информ», 1996. – 176с.

 2. Сухарський В.С. Менеджмент: Навч. посібник. – Тернопіль: Астон, 2000. – 340 с.

 3. Сухарський В.С., Сухарський В.В., Охота В.І. Менеджмент зовнішньо-економічної діяльності. – Тернопіль: Астон, 2005. – 464 с.

 4. Стефан П. Робінс, Девід А. Де Ченцо. Основи менеджменту: Пер. з англ. А. Олійника та ін. – К.: Видавництво Соломії Павличко „Основи”, 2002. – 671 с.

 5. Управление- это наука и искусство / А.Файоль, Г.Эмерсон, Ф.Тейлор, Г.Форд. – М.: Республика, 1992. – 351 с.

 6. Управление машиностроительным предприятием: Учебн. для машиностр. спец. вузов / С.В.Смирнов, С.Н.Ефимушкин. А.А. Колобов и др. / Под ред. С.Г. Пуртова, С.В. Смирнова. – М.: Высш. шк., 1989. – 240 с.

 7. Управление персоналом: Энциклопедический словарь / Под ред. А.Я. Кибанова. – М.: ИНФРА-М, 1998. – VIII, 453 с.
 1. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства. Навч. посіб. – К.: Каравела, 2003. – 432 с.

 2. Тєлєтов О.С. Маркетинг у промисловості: Підручник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 248 с.

 3. Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии: Учебник для вузов: Пер. с англ. / Под ред. Л.Г.Зайцева, М.И.Соколовой. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 576 с.

 4. Травин В.В., Дятлов В.А. Основи кадрового менеджмента. – М.: Дело, 1997. – 336 с.

 5. Хміль Ф.І. Менеджмент: Підручник. – К.: Вища школа, 1995. – 351 с.

 6. Фатхутдинов Р.А. Производственный менеджмент: Учебник для вузов. – 4-е изд. – СПб.: Питер, 2003. – 491 с.

 7. Шегда А.В. Основы менеджмента: Учебное пособие. – К.: Товариство "Знання", 1998. – 512 с.

 8. Шелдрейк Дж. Теория менеджмента: от тейлоризма до японизации: Пер. с англ. / Под научн. ред В.А.Спивака. – СПб.: Питер, 2001. – 352 с.

 9. Шмален Г. Основы и проблемы экономики предприятия / Под ред. проф. А.Г. Поршнева. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 512 с.

 10. Юргутіс І.А., Кравчук І.І. Основи менеджменту: Навч. посібник. – К.: Освіта, 1998. – 256 с.

 11. Якокка Ли. Карьера менеджера: Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1991. – 384с.


^ ДОТАТОК А

(обов'язковий)

Зразок титульної сторінки курсової роботи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Сумський державний університет

Факультет економіки та менеджменту (або заочний факультет)


Кафедра управління


^ КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни "Основи менеджменту"


на тему "______________________________________________"


Виконав Студент групи_______

(особистий підпис студента) ____________________

(Прізвище, ім’я, по батькові)


Перевірив Викладач

(особистий підпис викладача, позначка про захист) ____________________

(науковий ступінь, вчене звання)

_____________________

(Прізвище, ім’я, по батькові)


СУМИ СумДУ 200_

(або назва міста, в якому

розташований НКП)


^ ДОДАТОК Б (довідковий)

Зразок простого плану курсової роботи

Тема "Мотивація і стимулювання праці як необхідна умова ефективного управління"

ЗМІСТ

вступ : .......: .............3

 1. ^ СУТНІСТЬ МОТИВАЦІЇ ТА її ІСТОРИЧНІ

ПЕРЕДУМОВИ ..... .............5

 1. ПОШУК НОВИХ ШЛЯХІВ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ МОТИВАЦІЇ ...........12

 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛТОНА МЕЙО В СФЕРІ

МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ ...........15

 1. ^ ЗМІСТОВНІ ТА ПРОЦЕСУАЛЬНІ ТЕОРІЇ МОТИВАЦІЇ
 1. Потреби первинні та вторинні ...........20

 2. Теорія очікування ...........22

 3. Теорія справедливості ...........25

^ 5 РІЗНОВИДИ СПОСОБІВ ВИНАГОРОДИ ЛЮДИНИ ЗА

ПРАЦЮ ...........27

ВИСНОВКИ ...........31

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ...........33

ДОДАТОК А ..........34

ДОДАТОК Б..................................................................................35

^ ДОДАТОК В (довідковий)

Зразок складного плану курсової роботи

Тема " Формування та удосконалення організаційної структури управління"

ЗМІСТ

вступ : .......: ..............3

 1. Теоретичні аспекти дослідження організаційних структур управління...................5

  1. Концепція організаційної структури в загальній теорії менеджменту........................................................................5

  2. Принципи формування організаційних структур ...........10

  3. Види організаційних структур.................................14

2 підходи до формування організаційних структур управління....................................................19

  1. Методи проектування організаційних структур..............19

  2. Способи оцінювання ефективності організаційної структури управління.... ............23

 1. АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ

ОАО „ЗАВОД ІМ. М.В.ФРУНЗЕ .............................................28

  1. Характеристика організаційної

структури підприємства...................................................28

  1. Заходи щодо удосконалення оргструктури

досліджуваного підприємства..................................................30

ВИСНОВКИ .................................................................................32

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ............34

ДОДАТОК А ...........36


Схожі:

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни \"Основи менеджменту\" для студентів фахового напряму 0502 \"Менеджмент\" спеціальності 050201 \"Менеджмент організацій\" денної І заочної форм навчання iconМетодичні вказівки для проведення практичних занять, виконання самостійної та контрольної роботи з навчальної дисципліни “Основи менеджменту”
«Основи менеджменту» для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання напряму 0502 „Менеджмент” спеціальності 050200 “Менеджмент...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни \"Основи менеджменту\" для студентів фахового напряму 0502 \"Менеджмент\" спеціальності 050201 \"Менеджмент організацій\" денної І заочної форм навчання iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни "Основи менеджменту" для студентів фахового напряму 0502 "Менеджмент" спеціальності 050201 "Менеджмент організацій" денної форми навчання
Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни "Основи менеджменту" / Укладачі: О. Ф. Балацький, Ю. В. Тараненко....
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни \"Основи менеджменту\" для студентів фахового напряму 0502 \"Менеджмент\" спеціальності 050201 \"Менеджмент організацій\" денної І заочної форм навчання iconМетодичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „Контролінг" для студентів фахового напряму 0502 „Менеджмент"
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „Контролінг” фахового напряму 0502 „Менеджмент” спеціальності 050201...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни \"Основи менеджменту\" для студентів фахового напряму 0502 \"Менеджмент\" спеціальності 050201 \"Менеджмент організацій\" денної І заочної форм навчання iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Управління персоналом"
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Управління персоналом" для студентів спеціальності 050201 "Менеджмент...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни \"Основи менеджменту\" для студентів фахового напряму 0502 \"Менеджмент\" спеціальності 050201 \"Менеджмент організацій\" денної І заочної форм навчання iconМіністерство освіти І науки україни
Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів 5 курсу денної...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни \"Основи менеджменту\" для студентів фахового напряму 0502 \"Менеджмент\" спеціальності 050201 \"Менеджмент організацій\" денної І заочної форм навчання iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "операційний менеджмент" Для студентів усіх форм навчання спеціальності
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни " Операційний менеджмент " для студентів усіх форм навчання спеціальності...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни \"Основи менеджменту\" для студентів фахового напряму 0502 \"Менеджмент\" спеціальності 050201 \"Менеджмент організацій\" денної І заочної форм навчання iconМетодичні вказівки для проведення практичних занять, виконання самостійної та контрольної роботи з навчальної дисципліни “Стратегічний менеджмент”
Менеджмент” спеціальності 050201 “Менеджмент організацій” денної та заочної форми навчання
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни \"Основи менеджменту\" для студентів фахового напряму 0502 \"Менеджмент\" спеціальності 050201 \"Менеджмент організацій\" денної І заочної форм навчання iconЗ дисципліни "Управління витратами підприємства" для напряму підготовки 0502 "Менеджмент", спеціальності 050201 «Менеджмент організацій» Факультет економіки та менеджменту
Робоча програма складена на підставі кваліфікаційної характеристики фахівця, робочого навчального плану, освітньо-професійної програми...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни \"Основи менеджменту\" для студентів фахового напряму 0502 \"Менеджмент\" спеціальності 050201 \"Менеджмент організацій\" денної І заочної форм навчання iconЗ дисципліни "Основи менеджменту" для напряму підготовки 0502 спеціальності 050201 "Менеджмент організацій" Факультет економіки та менеджменту
Робоча програма розроблена на основі освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми підготовки фахівців...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни \"Основи менеджменту\" для студентів фахового напряму 0502 \"Менеджмент\" спеціальності 050201 \"Менеджмент організацій\" денної І заочної форм навчання iconХарківська національна академія міського господарства
Програма І робоча програма навчальної дисципліни “Інноваційний менеджмент” для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи