З дисципліни „рекламний менеджмент ” icon

З дисципліни „рекламний менеджмент ”
НазваЗ дисципліни „рекламний менеджмент ”
Сторінка1/10
Дата19.08.2012
Розмір1.43 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


2683 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ


ДО ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКОВОГО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

З ДИСЦИПЛІНИ


РЕКЛАМНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ”


для студентів спеціальності „Менеджмент організацій”

денної і заочної форм навчання


Суми

Видавництво СумДУ

2010

Методичні вказівки та завдання до виконання обов’язкового домашнього завдання з дисципліни „Рекламний менеджмент” /Укладач О.Ю. Древаль. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – 56 с.


Кафедра управління


ЗМІСТ

С.


ВСТУП......................................................................................................4

Завдання 1 ………………………………………………………………6

Завдання 2 ……………………………………………………………..13

Завдання 3 ……………………………………………………………..15

Завдання 4 ……………………………………………………………..18

Завдання 5 ……………………………………………………………..22

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.................................23

ДОДАТОК А..........................................................................................24

ДОДАТОК Б...........................................................................................25

ДОДАТОК В...........................................................................................27

ДОДАТОК Г...........................................................................................53

ДОДАТОК Д...........................................................................................55


Вступ


Методичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання з дисципліни “Рекламний менеджмент ” містять перелік завдань, методичні вказівки до їх виконання, приклади їх рішення та варіанти завдань для студентів.

Обов’язкове домашнє завдання моделює діяльність працівників з рекламного менеджменту служби маркетингу на підприємстві виробничого або посередницького спрямування. Після виконання всіх послідовних завдань студент повинен зрозуміти завдання та функції працівників з рекламного менеджменту, визначити мету рекламної кампанії, провести рекламне дослідження ринку, дослідити регіональні засоби масової інформації, довести доцільність їх використання в рекламній кампанії, розробити медіа-план, сформувати рекламний бюджет та оцінити ефективність реклами.

Обов’язкове домашнє завдання передбачає практичне виконання студентами таких завдань:

1 Визначення стратегії рекламного менеджменту підприємства.

2 Розроблення бюджету рекламного менеджменту підприємства.

3 Визначення носіїв реклами відповідно до товару (послуги), що рекламується.

4 Розроблення бізнес-плану рекламного менеджменту підприємства. Розроблення медіа-плану рекламування у ЗМІ.

5 Проведення аналізу ефективності витрат на рекламування.

Усі завдання виконуються в зазначеній послідовності, тобто без порушення розробленого технологічного процесу прийняття рішень. Інформація, що є вихідною на попередніх рівнях рішення, стає вхідною на наступних.

Варіант обов’язкового домашнього завдання студента визначається згідно з його порядковим номером за списком академічної групи за таблицею А.1 (додаток А). Обов’язкове домашнє завдання оформляється на аркушах паперу А4 у машинописному або рукописному вигляді. Розрахунки супроводжуються описом дій згідно з методичними вказівками до завдань. Обов’язкове домашнє завдання подається на перевірку викладачу не пізніше ніж за 10 днів до початку екзаменаційної сесії.

Завдання 1


Проаналізувати показники діяльності підприємства за попередні роки. Необхідно визначити життєвий цикл товарів підприємства в поточному році. Розробити рекомендації щодо розроблення стратегії рекламного менеджменту підприємства у поточному році, намітити основні моменти стратегічної політики рекламного менеджменту підприємства.


Методичні вказівки щодо виконання завдання 1


Проведення аналізу діяльності підприємства за попередні роки


Для аналізу діяльності підприємства необхідно визначити такі показники за окремими періодами та за різними товарами:

  • темп зростання обсягів продажу;

  • сумарні витрати на виробництво і реалізацію продукції;

  • відсоток витрат на рекламу в загальній сумі витрат;

  • прибуток та рентабельність.


Результати розрахунку потрібно внести до табл. 1.1 відповідно для товарів.


Потрібно зробити висновки щодо загальних показників.


Таблиця 1.1 – Аналіз діяльності підприємства за попередні роки для товару «…»

Попередні роки

Обсяг продажу товарів

Темп зростання обсягів продажу

Витрати на виробництво та реалізацію

Сумарні витрати на виробни-цтво і реаліза-цію

Відсоток витрат на рекламу в загальній сумі витрат

Прибуток

Рента-бельність

у натуральному вимірі, шт.

у грошовому вимірі, грн

витрати на виробни-цтво, грн

витрати на рекламу, грн

20__рік 

 

травень
червень
липень
серпень
вересень
жовтень
листопад
грудень
20__рік


січень
лютий
березень
квітень
травень
червень
липень
серпень
вересень
жовтень
листопад
грудень


^ Визначення життєвого циклу товарів підприємства


Життєвий цикл виробу складається з двох періодів: освоєння виробництва та ринкового періоду. Ринковий період життєвого циклу виробу складається з чотирьох фаз:

  • впровадження;

  • зростання;

  • зрілості та насичення;

  • занепаду.

Фаза впровадження товару на ринок – це час виведення та поширення товару на ринку. Фаза характеризується повільним зростанням продаж нового виробу. На цій фазі підприємство частіше за все несе збитки через невеликі обсяги продажу товарів та значні витрати на організацію розподілу товарів та стимулювання їх збуту.

Фаза зростання – це період різкого збільшення обсягу продаж нового товару. Збільшення обсягів виробництва даного товару сприяє зниженню собівартості та збільшенню прибутку підприємств.

Фаза зрілості – це етап, на якому можна спостерігати уповільнення темпів зростання продажу товару. Уповільнення темпів призводить до накопичення запасів нереалізованої продукції та пов’язування оборотних коштів. Це спричиняє зниження цін, збільшення витрат на рекламу.

Фаза насичення та занепаду – це період, коли окремі групи покупців припиняють придбання даного товару та надають перевагу іншим модифікаціям товару чи новим товарам. Збут різко падає і товар знімають із виробництва. Падіння попиту відбувається в результаті науково-технологічних змін у даній галузі, зміни потреби в товарі, посилення конкуренції як вітчизняних, так і зарубіжних виробників.

На рис. 1.1 графічно показано життєвий цикл виробу та залежність обсягу продажу та темпу зростання обсягів продажу від етапу життєвого циклу товарів.


Vпр - обсяг продажу;

Vпр - темп зростання обсягів продажів.


Рисунок 1.1 - Життєвий цикл виробу


У роботі слід зобразити обсяги продажу товарів на графіку за прикладом.(див. рис. 1.2)
Рисунок 1.2 - Обсяги продажу товару «…»

Розроблення стратегії рекламного менеджменту підприємства

Залежно від виду товару та етапу його життєвого циклу необхідно вибрати загальну стратегію підприємства, стратегію маркетингу, стратегію комунікації, стратегію рекламування, стратегію ціноутворення та стратегію зміни витрат на комунікації.

Кожному етапу життєвого циклу товару відповідає своя стратегія.


Таблиця 1.2 – Стратегії підприємствапор.

^ Стратегія підприємства

Різновид стратегії

1

Загальна стратегія підприємства

(фірми)

Завоювання лідерства за показником товару

Завоювання лідерства за показником частки ринку

Максимізація поточного прибутку

Забезпечення виживання

2

Стратегія маркетингу підприємства

Проникнення на ринок

Розвиток ринку

Захист своєї частки ринку

Перехід на нові ринки та відхід у іншу сферу діяльності (диверсифікація)

3

Стратегія комунікацій

Привертання уваги споживачів до нового товару, просування цього товару через посередників (початок роботи з посередниками)

Залучення споживачів поліпшенням якості та асортименту товару, посилення роботи з посередниками

Активне просування товару через посередників, звертання уваги споживачів на окремі оригінальні атрибути товару та надання посередникам і споживачам знижок та певних послуг (навіть безкоштовно)

^ Продовження таблиці 1.2Просування товару через посередників, застосування значних знижок у зв’язку з повним розпродажем товару

4

Стратегія рекламування

Створення поінформованості про товар та підприємство

Створення пріоритетності даної марки

Створення прихильності до даної марки, яка користується максимальним попитом

Створення поінформованості про розпродаж товару за зниже­ними цінами

5

Стратегія ціноутворення

Оптимізація ціни з урахуванням стратегії виведення товару на ринок(за активної — максимальна, за пасивної — мінімальна)

Стабілізація ціни

Різке зниження ціни

Стабільно низька ціна розпродажу

6

Стратегія зміни витрат на комунікації

Значні витрати за інтенсивного маркетингу мінімальні — за пасивного

Зростання загальних витрат на комунікації

Зниження загальних витрат на комунікації

Згортання витрат


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

З дисципліни „рекламний менеджмент ” iconМетодичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни "Рекламний менеджмент" для студентів спеціальності "Маркетинг"
Методичні вказівки на тему “Рекламний менеджмент” / Укладач О. С. Тєлєтов. – Суми: Вид-во СумДУ, 2006. – 16 с
З дисципліни „рекламний менеджмент ” iconМетодичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни "Рекламний менеджмент" для студентів спеціальності "Маркетинг"
Методичні вказівки на тему “Рекламний менеджмент” / Укладач О. С. Тєлєтов. – Суми: Вид-во СумДУ, 2006. – 16 с
З дисципліни „рекламний менеджмент ” iconРекламний менеджмент конспект лекцій для студентів спеціальності „Менеджмент організацій”
Рекламний менеджмент: конспект лекцій / Укладач О. Ю. Древаль. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – 91 с
З дисципліни „рекламний менеджмент ” iconПитання до заліку з дисципліни «Рекламний менеджмент»

З дисципліни „рекламний менеджмент ” iconКонспект лекцій для студентів спеціальності „Менеджмент організацій денної і заочної форм навчання
Рекламний менеджмент: конспект лекцій / Укладач О. Ю. Древаль. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – 91 с
З дисципліни „рекламний менеджмент ” icon1робоча програма навчальної дисципліни
Рекламний менеджмент дає змогу підприємству, що використовує знання професіоналів з рекламного бізнесу, швидко реагувати на зміни...
З дисципліни „рекламний менеджмент ” iconЗ дисципліни „ситуаційний менеджмент”
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студента з дисципліни „Ситуаційний менеджмент” для студентів спеціальності „Менеджмент...
З дисципліни „рекламний менеджмент ” iconРобоча програма навчальної дисципліни
Менеджмент готельного, курортного І туристського сервісу”, 0502 – «Менеджмент», спеціальності 050200 – “Менеджмент організацій”
З дисципліни „рекламний менеджмент ” iconМетодичні вказівки до практичних занять 3 дисципліни „основи екології”
Логістика", "Менеджмент організацій міського господарства", "Менеджмент організацій в будівництві", "Менеджмент організацій місцевого...
З дисципліни „рекламний менеджмент ” iconДисципліни
Менеджмент як певна категорія людей, соціальних шар тих, хто здійснює роботу по управлінню. Менеджмент як специфічна область знань...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи