Методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни „ситуаційний менеджмент” icon

Методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни „ситуаційний менеджмент”
НазваМетодичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни „ситуаційний менеджмент”
Сторінка1/6
Дата19.08.2012
Розмір0.6 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


До проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни


СИТУАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ”


для студентів спеціальності „Менеджмент організацій”

денної форми навчання


Суми

Вид-во СумДУ

2008

Методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни „Ситуаційний менеджмент” для студентів спеціальності „Менеджмент організацій” денної форми навчання / Укладач: О.О.Павленко – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 17 с.


Кафедра управління


ЗМІСТ

С.

1 навчальна програма дисципліни «Ситуаційний менеджмент» 5

1.1 Мета і завдання викладання дисципліни 5

1.2 Загальні положення 6

1.3 Зміст лекцій дисципліни «Ситуаційний менеджмент» 6

2. методичні вказівки до проведення практичних звнять 9

2.1 Тематика практичних занять 9

2.2 Методичні рекомендації щодо виконання практичних завдань та розв’язання ситуаційних задач 11

2.3. Приклад розв’язання ситуаційної задачі 13

2.4 Типові практичні завдання 19

3 Питання, що виносяться для самостійного вивчення студентами та індивідуальні заняття 49

^ 4 ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 51

4.1 Загальні вимоги 51

4.2 Питання для підготовки для диференційованого заліку 51

5 НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ 531 навчальна програма дисципліни «Ситуаційний менеджмент»

1.1 Мета і завдання викладання дисципліни

Метою викладання дисципліни "Ситуаційний менеджмннт " є формування у студентів систематизованого комплексу знань про оволодіння сучасними теоретичними основами та практичними навичками виявлення причин і джерел проблемних ситуацій та формування механізму їх розв’язання в загальній системі управління підприємством.

Основними завданнями є такі: вивчення загальних положень, принципів та методів ситуаційного менеджменту, аналіз економічних явищ і причини виникнення проблемних ситуацій на підприємствах, функціональне ( традиційне ) керування підприємством , облік ризиків у ситуаційному менеджменті, кризові ситуації на підприємстві, методи та моделі розв’язання ситуацій , управління стратегічними ситуаціями, керування в кризовій ситуації, аналіз проблемних ситуацій і їхніх наслідків та заходи для підвищення стійкості роботи фірми, психологічні аспекти в ситуаційному менеджменті, ситуаційні моделі лідерства.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

знати:цілі та завдання, що вирішуються в ситуаційному менеджменті; методи планування та організації дії підприємства в разі винекнення проблемних ситуацій; проведення аналітичних досліджень розв’язання кризових ситуацій; основи проведеня аналізу проблемних ситуацій і їхніх наслідків та заходи для підвищення стійкості роботи фірми; психологічні аспекти в ситуаційному менеджменті; ситуаційні моделі лідерства.

уміти: адаптувати всі види менеджменту – стратегічного і оперативного, постачальницького і збутового, управління персоналом до розв’язання конкретної проблемної ситуації; виконувати необхідні розрахунки за допомогою основних принципів та правил менеджменту з метою уникнення кризових ситуацій; використовувати набуті знання в практичній економічній та управлінській діяльності.


^ 1.2 Загальні положення

Загальний обсяг навчальної роботи з дисципліни „Ситуаційний менеджмент” для студентів напряму 7.050201 – „Менеджмент організації” денної форми навчання складає 108 годин, з них лекцій - 38 годин, практичних занять - 16 годин, самостійна робота студентів - 54 годин.


Таблиця 1.1 - Витяг з навчального плану

Курс

Се-местр

Всього, годин

Аудиторні заняття, годин

Самостійна робота, годин

КП (КР)

Форма підс. контр.

Всього

Лекц.

Практ.

Лаб.

Всього

ІРС

5

10

108

54

38

16

-

54

16

-

д/з


^ 1.3 Зміст лекцій дисципліни «Ситуаційний менеджмент»

Таблиця 1.2 – Зміст лекційних занять

Номер

підрозділу чи теми

Назви розділів, підрозділів, тем та основні питання, що розглядаються

Обсяг, годин

Посилання на литературу
10-й семестрСитуаційний менеджмент та його технологія

1.1

Предмет, завдання та зміст дисципліни „Ситуаційний менеджмент”

Мета та завдання дисципліни, її структура та методичні рекомендації щодо вивчення. Умови та графік модульно-рейтингового контролю знань з дисципліни.

2

[1, с.5-13; 2, с.13-18]

1.2

Економічні явища і причини виникнення проблемних ситуацій на підприємствах.

Поняття ситуаційного менеджменту. Функції, методи , принципи та правила ситуаційного менеджменту.

2

[1, с.11-16; 2, с.7-9]
Основні засадии управління кризовими ситуацями2.1

Функціональне ( традиційне ) керування підприємством як бази ситуаційного менеджменту.

Класифікація кризових ситуацій. Основні питання управління кризою. Оптимізація виробничої програми.

2

[1, с.99-109]

2.2

Облік ризиків у ситуаційному менеджменті

Поняття ризиків. Стратегії підприємства у кризовій ситуації. Напрямки виходу з кризи.

3

[1, с. 143-149]

2.3

Кризові ситуації на підприємстві .

Загальний підхід до управління кризами на підприємстві. Моделі управління кризами. Інтуітивні та математичні моделі управління кризами.

4

[1, с. 157-173;]

2.4

Методи та моделі розв’язання ситуацій .

Розрахунок моделі економічнї стратегії. Розрахунок моделі виходу з кризи. Визначення рівня потенціалу підприємства

2

[1, с.174-178;]
Розробка стратегії підприємства для виходу з кризи3.1

^ Управління стратегічними ситуаціями .

Мета, задачі, методи та зміст стратегічного планування. Організаційно-функціональна структура стратегічного управління виробництвом

3

[2, с.74-76; 3, с.15-21]

3.2

Аналіз проблемних ситуацій і їхніх наслідків та заходи для підвищення стійкості роботи фірми.

Поняття проблемних ситуацій та її вимірники. Загальна методика аналізу проблемної ситуації.

4

[1, с.179-194; 2, с.77-90]

3.3

Психологічні аспекти в ситуаційному менеджменті.

Стиль керівництва при аналізі кризової ситуації. Структура та функції системи управління проблемною ситуацією.

2

[1, с. 195-214; 2, с.91-95]

3.4

Ситуаційні моделі лідерства.

Основні засади формування лідерської моделі. Особливості форм лідерства при різних типах виробництва. Психологічний клімат колективу.

4

[1, с.34-50]
Управління ситуацією з урахуванням людського фактору4.1

Людський фактор і психологічні аспекти управлінських впливів .

Сутність людського фактору в управлінні. Урахування кадрового потенціалу підприємства при плануванні виходу з кризи.

2

[1, с.51-94; 2, с.152-167;]

4.2

Рольова поведінка менеджера в проблемних ситуаціях

Критерії формування поведінки менеджера. Методи управління колективом.2

[1, с.95-105]

1

2

3

4

4.3

Управління трудовими ресурсами в системі ситуаційного менеджменту.

Соціотехнічний підхід до управління трудовими ресурсами. Управління трудовими ресурсами та заробітною платою.

4

[1, с.116-142; 2, с.168-176; 3, с.59-109]

4.4

Управління в кризовій ситуації.

Урахування особливостей сучасної економіка при управлінні кризовим підприємством. Система управління проблемними ситуаціями за українськими та міжнародними стандартами.

2

[1, с.238-244; 2, с.103-108;]
Всього за семестр

38


2. методичні вказівки до проведення практичних звнять

^ 2.1 Тематика практичних занять


Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Ситуаційний менеджмент» містять перелік пактичних завдань, методичних рекомендацій до їх виконання , приклади розв’язання.


В таблиці 2.1 наведені теми практичних занять та їх обсяг.


Таблиця 2.2 – Зміст практичних занятьНомер розділу


Найменування та зміст практичної роботи


Обсяг, годин

Посилан-ня на літерату-ру

1.2

Пр.роб.№1 - Визначення основних харктеристи проблемної ситуації на прикладах виробничих та сервісних організацій

2

[1,2]

2.2

Пр.роб.№2 – Аналіз інформаційної бази підприємства.

2

[1,2]

2.3

Пр.роб.№3 – Розрахунок потенціальних можливостей підприємства

2

[1,2]

3.1

Пр.роб.№4 – Визначення стратегій розвитку підприємства

2

[1,2]

3.2

Пр.роб.№5 – Аналіз проблемних ситуацій і їхніх наслідків та заходи для підвищення стійкості роботи фірми

2

[1,3,5]

4.1

Пр.роб.№6Людський фактор і психологічні аспекти управлінських впливів


2

[1,3,5]

4.2

Пр.роб.№7Рольова поведінка менеджера в проблемних ситуаціях


2

[1,3,5]

4.4

Пр.роб.№8 – Урахування особливостей сучасної економіка при управлінні підприємством.

2

[1,3,5]
Всього за семестр

16

^ 2.2 Методичні рекомендації щодо виконання практичних завдань та розв’язання ситуаційних задач


Метод кейсів (ситуативних задач) — це той інструмент, за допомогою якого значно полегшується і якісно поліпшується обмін ідеями в групі студентів. Семінари, засновані на методі кейсів, допомагають освоїти правила ведення дискусії. В ході дискусії не тільки знаходиться рішення проблеми, але кожен бере участь в дослідженні, аналізі і зіставленні різних точок зору, що приводить до точнішого і повнішого розуміння проблеми.

Ситуативні задачі базуються на реальній інформації, проте, як правило, при розробці «кейсів» використовуються умовні назви і фактичні дані можуть бути декілька змінені. Для економії часу історична довідка по ситуації дається в стислому вигляді, а додаткова інформація надається в зручному для обговорення вигляді. Тому студент може мати менше інформації по проблемі, ніж той, хто стикався з нею на практиці. Проте це не означає, що в процесі обговорення не можна додати до тієї, що є інформації факти і відомості, які необхідні для ухвалення рішень.

Але треба завжди пам'ятати, що ухвалення рішень в реальному житті залежить від здатності відділяти істотне від неістотного.

Як підготуватися до аналізу ситуації

Це питання, як і ситуативний аналіз взагалі, не має якої-небудь єдино правильної відповіді. У кожного може бути свій підхід. Проте деякі рекомендації можна дати.

1. Спочатку прочитайте всю наявну інформацію, щоб скласти цілісне уявлення про ситуацію. Читаючи, не намагайтеся відразу аналізувати.

2. Ще раз уважно прочитайте інформацію. Виділіть ті абзаци, які вам показалися важливими.

3. Постарайтеся охарактеризувати ситуацію. Визначте, в чому її суть, а що другорядне. Потім письмово зафіксуйте висновки — основну проблему і проблеми, .ей підлеглі.

4. Зафіксуйте всі факти, що стосуються цієї проблеми • (не всі факти, висловлені в ситуації, можуть бути прямо

пов'язані з нею). Так буде легшим прослідити взаємозв'язок між приведеними даними.

5. Сформулюйте критерій для перевірки правильності запропонованого рішення.

6. Спробуйте знайти альтернативні варіанти рішення, якщо такі існують. Які з них найбільш задовольняють критерію?

7. Розробіть перелік практичних заходів щодо реалізації вашого рішення. Багато остаточних рішень не мають успіху через неможливість їх практичного здійснення.

  • Які питання повинен поставити собі кожен студент?

1. Чи уважно я прочитав інформацію або лише проглянув її?

2. Чи врахував я всі факти, що відносяться до справи?

3. Чи вдалося зробити правильні висновки з наявної інформації?

4. Чи не приймаю я чужу думку за свою?

5. Чи не помиляюся я, думаючи, що всі орієнтуються на мою думку?

6. Чи не дуже вузько я розумію абсолютну правильність або неправильність будь-якого вислову? Адже зовсім необов'язково, що висновки будуть вірними лише тому, що вони протилежні невірним висновкам?

7. Чи не б'юся я даремно, самому собі доводячи безрозсудність і неможливість яких-небудь фактів?

8. Можливо, я вибрав лише ту інформацію, яка не йде урозріз, з моєю власною точкою зору, і не помітив інших важливих відомостей?

9. Чи прийняв я до уваги той факт, що можу попасти під вплив своїх власних упереджень, забобонів або упередженої думки?

10. Чи не дуже я узагальнюю? Чи не варто повернутися до деталей? І чи правильно зроблені узагальнення?

11. Чи не дуже багато уваги я додаю якому-небудь одному факту в ухваленні рішення? Якщо так, то чи маю рацію я?

12. Як я уявляю собі реалізацію ухвалених рішень на практиці? Які наслідки? Чи можуть виникнути нові проблеми?

13. Чи не ухвалив я рішення, ще не проаналізувавши ситуацію? Чи не суперечать мої висновки і факти один одному?

14. Чи дійсно я слухаю що говорить або лише чекаю, коли він кінчить говорити, а я зможу висловити свою думку?

15. Чи будуть мої зауваження доречні в даний момент або через них урветься нитка міркування? З другого боку, якщо група помиляється, відволікається від теми або йде від основної лінії дискусії, чи повинен я мовчати?

  • Ось декілька питань, на які слід відповісти після завершення розгляду ситуаційної задачі

1. Що нового я взнав?

2. Які висновки виніс я з дискусії?

3. Основні принципи, встановлені в ході дискусії, — наскільки вони торкаються моєї практичної діяльності?

4. Новий для мене образ мислення інших учасників. Чи представляє він для мене яку-небудь цінність?


^ 2.3. Приклад розв’язання ситуаційної задачі


Проблеми проникнення на зарубіжний ринок


Фірма X. GmbH (Німеччина) більше 20 років спеціалізується на виробництві арматури і приладдя для ванних кімнат і водопровідної системи (крани, вузли, кріпильні деталі, душове устаткування). Фірма пропонує свою продукцію як для домашніх господарств, так і для різних організацій. Частка фірми на внутрішньому ринку — 32%, на ринку Франції — 8%, Бельгії — 3%, а крупна торгова компанія в Майамі щорічно закупляє близько 4% вироблюваної продукції фірми для продажу в США (частка 5%).

Загальний щорічний оборот компанії перевищує 40 млн. німецьких марок, а по вказаних ринках — 25 млн. німецьких марок.

Диференціація продукції виробляється фірмою за розмірами, кольором, стилем, обробкою (металевої і пластикової), що дає можливість зайняти міцніші ринкові позиції.

Недавно X.GmbH замовила дослідження ринку України. Обнадійливі результати спонукали компанію до активного упровадження на російський ринок, намітивши термін упровадження — один рік.

  • Завдання

1. Порекомендуйте компанії шляху упровадження на ринокУкраїни.

2. Виявіть потенційні труднощі, пов'язані з кожною можливістю проникнення.

3.Виберіть і дайте обгрунтування методу проникнення на російський ринок.

4.Запропонуйте рекомендації за системою руху товару і розподілу.

  • Методичні рекомендації за рішенням задачі Уважно прочитайте задачу, оскільки в міні-ситуації практично кожна фраза несе смислове навантаження. Іноді краще прочитати задачу двічі.

Корисно ознайомитися із завданням перед тим, як вивчати текст міні-ситуації. Це допоможе вам при читанні ситуації виділити в ній ключові моменти. Наприклад, в нашій задачі слід зазначити такі дані:

1) 20-річна популярність фірми;

2) асортимент і диференціація вироблюваної продукції з метою оволодіння великою часткою ринку;

3) цільові ринки: домашні господарства і організації;

4) частки ринку (%): ФРН — 36, Франція — 8, Бельгія — 3, США — 5; разом 52, інші ринки — 48;

5) загальний оборот — понад 40 млн. німецьких марок;

6) оборот по зовнішніх ринках — 25 млн. німецьких марок;

7) ухвалене рішення про упровадження на ринок України з позначеним терміном (один рік).

Питання, поставлені в завданні, вимагає структурованих відповідей у формі відомостей и/или рекомендацій.

Виступаєте в ролі радника або консультанта компанії. Проведіть перш за все загальний аналіз даних ситуативної задачі. Звичайно, глибина цього аналізу обмежена, оскільки міні-кейс не дає обширної інформації. Тому деякі питання можуть розв'язуватися вами на інтуїтивному рівні, що вельми корисне для розвитку у тих, що навчаються маркетинговій інтуїції.

Так, якщо валовий оборот з продажів склав 40 млн. німецьких марок, і у вас є дані про частки ринків в зарубіжних країнах, то можна принаймні на інтуїтивному рівні стверджувати, що продажі на новому ринку не будуть більше, ніж на одному із завойованих ринків. Значить, продажі не перевищать 4—5 млн. німецьких марок. Перша проблема — як забезпечити успішний доступ на російський ринок. А залежить вона від ефективності маркетингу, логістики і т.п.

Компанія має досвід маркетингової діяльності за межами ФРН, володіючи певними частками ринку, тобто володіє силою дії на ринок. Рекомендації по розвитку російського ринку будуть пов'язані і з проблемами розповсюдження товарів. Продукція має широку область застосування, виробництво не є спеціалізованим. Марка компанії встановилася і одержала визнання на ринку. Стимул, який рухає ситуацію, — розширення компанії, заплановане зростання.

Такий аналіз необхідно провести перед підготовкою конкретніших відповідей на поставлені питання в завданні.

Тепер представимо відповіді на питання як можливий варіант. Не виключено, що серед тих, що навчаються виявляться люди з прекрасною інтуїцією і знаннями у області бізнесу, які підказали б фірмі ефективніше рішення.

  • Питання 1. Шляхи упровадження компанії на ринок України. А. Можливості:

а) прямий експорт;

б) будівництво виробничої бази в Україні;

в) організація дистриб'юторської мережі для розповсюдження товару;

г) організація спільного підприємства з існуючим українським підприємством і створення дистриб'юторського каналу;

д) виробництво в Україні за ліцензією;

е) створення дочірньої компанії з продажу за межею;

ж) організація мережі просування товару і оцінки продажів (при експорті);

з) придбання: по вертикалі (дистриб'ютор і оптовий торговець з існуючою системою просування продажів) або по горизонталі (покупка контрольного пакету акцій виробника вУкраїні);

Б. Міжнародні проблеми.

Час для завоювання визнання, організація мережі розповсюдження, завоювання позицій на ринку. Поглинання ефективне лише для компаній, що затвердилися на ринку, але не приносить користі не відомим для даного регіону фірмам.

  • Питання 2. Труднощі кожної можливості, а) Прямий експорт:

визнання на ринку;

опір ринку іноземній торговій марці;

час на проникнення в мережу розподілу; скрутний контроль за зростанням продажів; незначний вплив торгівлі на продажі;

труднощі в зв'язках з кінцевим споживачем;

затримки в оплаті.

б) Будівництво виробничої бази: інвестиції;

визначення місцезнаходження;

навчання робочої сили;

пошук кваліфікованого персоналу;

об'єктивність інформації (зокрема, по розміщенню виробничої бази і прибутковості різних можливостей);

затримки в часі по"завоеванию ринкового визнання.

в) Організація дістріб'юторськой мережі по розповсюдженню товару:

трудність відбору хороших дистриб'юторів (крупний — не обов'язково кращий);

перенесення витрат по створенню дистриб'юторської мережі на кінцевого споживача;

можливі труднощі агента по визнанню продукції (подальший опір ринку);

зв'язок з дистриб'ютором може виявитися непостійним;

підтримка досягнутого рівня продажів;

проблема мотивації дистриб'ютора (агента);

лояльність до компанії заснована лише на фінансових підсумках діяльності;

дистриб'ютори можуть поширювати і конкуруючий товар.

г) Спільні підприємства: пошук відповідного партнера;

труднощі у встановленні негласних зобов'язань і розуміння;

проблеми, які можуть виникнути після підписання договору (наприклад, політичні);

необхідність розрахунку бази для репатріації прибули і кінцевого внеску.

д) Ліцензування: відповідність ринку; підтримка стандартів;

необхідність визначення реальної ефективності витрат;

втрата контролю;

під питанням репутація продукту;

маркетинг в руках третьої сторони;

потреба у високотехнічній документації, ускладнювана диференціацією продукту.

е) Створення дочірньої компанії з продажу за межею (вельми розумна можливість):

інвестиції;

часовий лаг (освоєння ринку, організація системи збуту і т.п.);

належне вкомплектовування персоналом;

необхідність прокладати шлях для збуту;

зрівнювання фінансових ризиків і задоволення цілей, що стоять перед німецькою фірмою.

ж) Організація мережі просування товару і оцінка продажів (при експорті):

необхідність інтеграції в іноземну економіку;

культурні відмінності;

придбання визнання на персональному рівні;

доведення продукції до вимог ринку;

організація системи продажів;

підтримуюча мотивація.

з) Придбання (труднощі короткострокові): вибір відповідної компанії;

досягнення великих заощаджень на інвестиціях, ніж втрата на додаткових витратах;

вибір правильного профілю придбання.

  • Питання 3. Вибір методу проникнення.

Як пропонований метод виходу на ринок вибране придбання.

Обгрунтування вибору:

1. Ефективне використовування тимчасового чинника (оскільки задача фірми — проникнення за один рік).

2. Наявність системи збуту і каналів розподілу

3. Оскільки фірма займається міжнародним маркетингом, вона має досвід у пошуках і виборі цільових сегментів

4. Економія на інвестиціях

5. Придбання вимагає якнайменших витрат в порівнянні з іншими способами для доступу на ринок і збереження ринкових позицій.

  • Питання 4. Рекомендації по руху товару і розподілу.

Стандартизація системи документації.

Встановлення системи товарних запасів для експортера і імпортера.

Забезпечення оптимальності замовлень і поставок. . Пропозиція дистриб'ютором необхідного рівня сервісу на користь споживача.

Чітке формулювання дистриб'юторських цілей і розробка відповідних форм розподілу товарів.

Використовування контейнеризації перевезень.

Оскільки придбання було відібране серед інших способів проникнення, дистриб'юторська мережа буде використана до появи потреби в альтернативі.

В рамках всієї системи розподілу необхідно постійно здійснювати аналіз і контроль витрат.

-• Приведений приклад є лише одним з можливих варіантів рішення задачі і не претендує на єдино можливий. Ситуативні задачі не переслідують мету пошуку єдиної відповіді. В деяких випадках може бути лише думка більшості або консенсус.


^ 2.4 Типові практичні завдання

Тема №1 - Визначення основних харктеристик проблемної ситуації на прикладах виробничих та сервісних організацій
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни „ситуаційний менеджмент” iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни „Операційний менеджмент” / Укладачі:...
Методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни „ситуаційний менеджмент” iconЗ дисципліни „ситуаційний менеджмент”
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студента з дисципліни „Ситуаційний менеджмент” для студентів спеціальності „Менеджмент...
Методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни „ситуаційний менеджмент” iconМетодичні вказівки для проведення практичних занять
Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи студентів з дисципліни "Менеджмент персоналу"/Укладач:...
Методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни „ситуаційний менеджмент” iconМетодичні вказівки та завдання до практичних занять та організації самостійної роботи студента з дисципліни „психологія управління”
Методичні вказівки до практичних занять та організації самостійної роботи студента з дисципліни „Психологія управління” для студентів...
Методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни „ситуаційний менеджмент” iconТа проведення практичних занять з дисципліни «контролінг»
Методичні вказівки до організації самостійної роботи та проведення практичних занять з дисципліни «Контролінг» (для студентів всіх...
Методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни „ситуаційний менеджмент” iconМетодичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «фінансовий менеджмент»
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Фінансовий менеджмент» (для студентів 5 курсу денної...
Методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни „ситуаційний менеджмент” iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять та виконання
Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни “Ризик у менеджменті” для студентів...
Методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни „ситуаційний менеджмент” iconМетодичні вказівки для проведення практичних занять, виконання самостійної та контрольної роботи з навчальної дисципліни «Мотивація персоналу»
Методичні вказівки для проведення практичних занять, виконання самостійної та контрольної роботи з навчальної дисципліни «Мотивація...
Методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни „ситуаційний менеджмент” iconМетодичні вказівки до практичних занять кредитна політика фірми
Методичні вказівки до практичних занять, організації самостійної роботи та підготовки розрахункової частини дипломних робіт з дисципліни...
Методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни „ситуаційний менеджмент” iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни „Операційний менеджмент ”
Операційний менеджмент” для студентів спеціальності „Менеджмент організацій” заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання / Укладачі:...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи